och utskrivning i hemsjukvård via IT

RUTIN FÖR ELEKTONISK INFORMATIONSÖVERFÖRING VID
IN- OCH UTSKRIVNING I HEMSJUKVÅRD
Handläggare: Delregional arbetsgrupp SVPL
Dokumenttyp: Rutin
Sakkod: 1
Antal bilagor: 0
Reviderad av/datum: Styrgrupp närvård 2015-05-29
Framtaget av/datum: Delregional arbetsgrupp SVPL 2015-05-11
Arbetsrutin för tvåpartskommunikation vid in- och utskrivning i hemsjukvård
via IT-stödet KLARA SVPL
Denna rutin beskriver den praktiska handläggningen vid övergång av hälso- och sjukvårdsinsatser
mellan kommun och primärvård. Initiativ till samordnad vårdplanering kan tas av läkare,
sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller patient/närstående. Samtycke1 inhämtas av
initierande part.
Vårdcentral initierar INskrivning i hemsjukvård
1. Vårdcentral fyller i Vårdbegäran och skickar till kommunen. Under kontaktuppgifter fylls
ansvarig läkare och sjuksköterska i. Journalanteckning, medicinlista och övrig relevant
dokumentation som behövs för bedömning av inskrivning faxas.
2. Kommunen kvitterar och bedömer om hemsjukvård är aktuellt utifrån frågeställning.
3. Kommunen svarar med ett Administrativt meddelande. Detta görs snarast. Kontaktuppgifter
fylls i. Kommunen ansvarar för att meddela patient/närstående om godkännande eller
nekande av hemsjukvård.
4. Vårdcentralen vidaresänder Administrativt meddelande till rehab i primärvård samt kvitterar
meddelandet.
5. När vårdcentralen har kvitterat meddelandet avslutar kommunen ärendet.
Rehab i primärvård initierar INskrivning i hemsjukvård
1. Rehab i primärvård fyller i Vårdbegäran och skickar till kommunen. Under kontaktuppgifter
fylls ansvarig arbetsterapeut och/eller fysioterapeut/sjukgymnast i. Journalanteckning som
behövs för bedömning av inskrivning faxas vid behov.
2. Kommunen kvitterar och bedömer om hemsjukvård är aktuellt utifrån frågeställning.
3. Kommunen svarar med ett Administrativt meddelande. Detta görs snarast. Kontaktuppgifter
fylls i. Kommunen ansvarar för att meddela patient/närstående om godkännande eller
nekande av hemsjukvård.
4. Rehab i primärvård vidaresänder Administrativt meddelande till den vårdcentral där
patienten är listad samt kvitterar meddelandet.
5. När Rehab i primärvård har kvitterat meddelandet avslutar kommunen ärendet.
1
Samtycke är frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information,
godtar det frågan gäller (Källa: Socialstyrelsen termbank)
Rutin för elektronisk informationsöverföring vid in- och utskrivning i hemsjukvård Närvårdsamverkan Södra Älvsborg
Kommun initierar INskrivning i hemsjukvård
1. Ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården fyller i Vårdbegäran och skickar till vårdcentralen där
patienten är listad. Önskad dokumentation preciseras. Kontaktuppgifter fylls i.
2. Vårdcentralen vidaresänder meddelandet till rehab i primärvården och svarar kommunen
med Administrativt meddelande. Kontaktuppgifter fylls i. Journalanteckning och annan
relevant dokumentation faxas till angivet fax-nummer under kontaktuppgifter.
3. Kommunen kvitterar Administrativt meddelande och avslutar ärendet.
Kommun initierar UTskrivning från hemsjukvård:
1. Ansvarig i hemsjukvården fyller i Vårdbegäran och skickar till vårdcentralen där patienten är
listad. Kontaktuppgifter fylls i. Journalanteckning och annan relevant dokumentation faxas
separat om det inte finns dokumenterat i Vårdbegäran.
2. Vårdcentralen vidaresänder meddelandet till rehab i primärvård som patienten valt2 och
svarar kommunen med Administrativt meddelande. Kontaktuppgifter fylls i.
Om rehab-insats efter utskrivning från hemsjukvård ska övertas av primärvård informerar
kommunens arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast patienten om Vårdval Rehab och
överrapporterar patienten till den mottagande arbetsterapeut eller
fysioterapeut/sjukgymnast på den rehabenhet i Vårdval Rehab som patienten valt.
3. Vald rehabenhet i primärvård noteras i Vårdbegäran.
4. Kommunen kvitterar Administrativt meddelande och avslutar ärendet.
Reservrutin
Pappersblanketter finns på www.vgregion.se/svpl under Reservrutin och Blanketter. Tillämpliga
blanketter fylls i, skrivs ut och faxas till berörda vårdgivare.
2
För de patienter som inte själva gör ett aktivt val är ickevalsalternativet den rehabenhet som är geografiskt närmast patientens
folkbokföringsadress inom samma kommun.
Rutin för elektronisk informationsöverföring vid in- och utskrivning i hemsjukvård Närvårdsamverkan Södra Älvsborg
Initierande part - elektronisk meddelandehantering i KLARA SVPL
In- och utskrivning i hemsjukvård
Initierande part
1.
2.
3.
4.
5.
Välj patient
Välj Vårdbegäran
Följ uppmaning i dialogrutor
Under ”Enheter som medverkar”
Välj ”Inget val” för Sjukhus.
Följ uppmaning i dialogrutor.
6.
Fyll i Kontaktuppgifter.
7.
Fyll i tillämpliga fält.
8.
Avisera
Punkt 1-5
Punkt 7
Punkt 6
Punkt 8
Delregional arbetsgrupp SVPL 2015-05-11
Mottagande part - elektronisk meddelandehantering i KLARA SVPL
In- och utskrivning i hemsjukvård
Mottagande part
1.
2.
Kvittera inkommen Vårdbegäran.
Fyll i Kontaktuppgifter till egen
organisation i Vårdbegäran.
3.
4.
5.
6.
Välj Administrativt meddelande.
Följ uppmaning i dialogrutor.
Under ”Enheter som medverkar”
Välj ”Inget val” för Sjukhus.
Följ uppmaning i dialogrutor.
7.
Fyll i Kontaktuppgifter.
8.
Fyll i fält, också Kontaktperson.
9.
Avisera.
10. Kommunen avslutar ärendet.
Delregional arbetsgrupp SVPL 2015-05-11
Punkt 2
Punkt 3 - 8
Punkt 9
Informationsinnehåll och processflöde i elektronisk informationsöverföring vid in- och utskrivning hemsjukvård
Begäran
INSKRIVNING hemsjukvård
Vårdbegäran innehåller:
•
Kontaktuppgifter till ansvarig läkare, ssk, fysioterapeut, arbetsterapeut.
•
Begärd åtgärd.
•
Patientens tillstånd och behov.
•
Önskat datum för start av insatser.
•
Uppgifter som inte kan överföras via IT-stödet, som läkemedelslista som
journal-/epikrisanteckning, överförs via fax/NPÖ samtidigt med
elektronisk begäran.
Administrativt meddelande innehåller godkännande och datum för start av
insatser, eller nekande svar.
Primärvård
Vårdbegäran
Kommun
Administrativt
meddelande
Kommun
avslutar
ärende
Kommun
kvitterar
Primärvård
kvitterar
Begäran
UTSKRIVNING hemsjukvård
Vårdbegäran innehåller:
•
Kontaktuppgifter till OAS/ansvarig ssk, fysioterapeut, arbetsterapeut.
•
Patientens tillstånd och behov.
•
Datum för utskrivning.
•
Anledning till utskrivning.
•
Kvarstående vårdbehov.
•
Vald rehabenhet (Vårdval Rehab)
•
Uppgifter som inte överföras via IT-stödet som journalutdrag/omvårdnadsepikris/vårdsammanfattning, överförs via fax/NPÖ samtidigt med elektronisk begäran.
Administrativt meddelande innehåller: godkännande och datum för avslut av insatser,
eller nekande svar.
Kommun
Vårdbegäran
Primärvård
kvitterar
Primärvård
Administrativt
meddelande
Kommun
kvitterar
Kommun
avslutar
ärende
Delregional arbetsgrupp SVPL 2015-05-11