Enskilt avlopp - så fungerar det

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE
Enskilt avlopp - så fungerar det
I den här foldern får du en inblick i hur handläggningsprocessen går till, vad det kostar
och hur lång tid det tar. Du får även veta vad du behöver bidra med och vilken service
vi erbjuder.
Enskilt avlopp - så fungerar det
Om du ska anlägga ett enskilt avlopp ska du ansöka om
tillstånd för det hos Samhällsbyggnad Gävle. Om
avloppsanläggningen anläggs på fel sätt eller fel plats
kan miljön och dricksvattenförsörjningen påverkas
negativt i området. Vi behöver därför få in information
om hur din anläggning ska utformas och placeras.
För att säkerställa att arbetet utförs enligt gällande krav
rekommenderar vi att du anlitar en konsult för
projekteringen och en erfaren entreprenör för att
anlägga avloppsanläggningen.
Om du bara ska byta ut din slamavskiljare eller
infiltration mot en ny på samma plats behöver du inte
söka tillstånd. Men det är bra om du ändå anmäler
detta till Samhällsbyggnad Gävle så att vi har aktuella
uppgifter om din fastighet i våra register. Ha även i
åtanke att kontakta Gästrike Återvinnare gällande
slamtömningar. Läs mer på deras webbsida,
www.gastrikeatervinnare.se/privat/slamtomning.
Ärendets gång
Skicka in en tillståndsansökan
Ansökan om tillstånd gör du på blanketten Ansökan/
Anmälan enskild avloppsanläggning. Ofta behövs även ett
jordprov/ kornfördelningsdiagram bifogas i din
ansökan. Mer information om vad din ansökan ska
innehålla och hur du får fram ett jordprov/kornfördelningsdiagram finns i informationsbladet i
Avloppsansökan - anvisningar till ansökningsblankett. Du hittar
båda dokumenten på kommunens webbsida,
www.gavle.se/enskildaavlopp.
Komplett ansökan skickas in till Samhällsbyggnad
Gävle som sedan bekräftar att din ansökan kommit in.
Handläggning
En handläggare granskar ditt ärende och kontrollerar
att den tänkta anläggningen uppfyller de krav på
skyddsnivåer som gäller i området och säkerställer att
anläggningen inte utgör någon risk för människors
hälsa eller miljö. Det är vanligt att handläggaren
besöker fastigheten för att göra en inspektion på plats.
Om din ansökan saknar några uppgifter kontaktar
handläggaren dig inom 14 dagar och begär in
kompletteringar. Om du har anlitat en konsult tas ofta
kontakten med denne i första hand.
Vi skickar din ansökan till dina grannar för att de ska få
möjligheter att lämna yttranden. Grannarna får två-tre
veckor på sig att lämna synpunkter till
Samhällsbyggnad Gävle.
Beslut
När ansökan är komplett och eventuella synpunkter
har kommit in fattar vi ett beslut i ärendet. Både du
som sökande och dina grannar som bedöms som
sakägare får beslutet och kan överklaga om ni inte är
nöjda. Vi skickar också en kopia på beslutet till
avdelningen Bygglov på Samhällsbyggnad Gävle.
Tillståndet du får är förenat med villkor om hur
avloppsanläggningen ska anläggas och underhållas. En
faktura för handläggningen skickas separat till dig som
är sökande.
Byggande
Om ingen överklagar beslutet vinner det laga kraft och
börjar gälla tre veckor efter att alla har tagit del av
beslutet. Det är först då som du får börja bygga
anläggningen.
Ärendeprocessen
Ansökan
kommer in
Handläggning
Tillstånd
Eventuell komplettering
efter grannyttrande
Anläggande
Avslutas
Faktura
Entreprenörsrapport
Bekräftelse på
registrerad ansökan
Eventuellt yttrande
från grannar
Beslut
Avslag
Det är viktigt att den som bygger anläggningen har läst
beslutet och de ritningar och utredningar som beslutet
hänvisar till. Om du under byggandet måste göra några
justeringar som avviker från tillståndet och dess
underlag måste du kontakta en handläggare innan
ändringen görs.
Senast två veckor efter att anläggningen är klar ska den
som utfört arbetet skicka in blanketten Enskilt avlopp,
entreprenörsrapport till Samhällsbyggnad Gävle. I
blanketten ska det anges hur anläggningen är byggd
och om det finns några avvikelser från tillståndet.
Blanketten finns på www.gavle.se/enskildaavlopp.
Handläggaren granskar entreprenörsrapporten och
begär vid behov in kompletteringar. När rapporten är
fullständig skickas en kopia till Gästrike Återvinnare
som lägger in din fastighet i sitt register för slamtömning. Därefter är ditt ärende hos Samhällsbyggnad
Gävle avslutat.
Vad kan du förvänta dig av oss?
• Att du kan boka ett möte om du så önskar.
• Att vi nås på telefon under kontorstid.
• Att du får en bekräftelse när din ansökan har
kommit in.
• Att våra avgifter och handläggningstider är i nivå
med jämförbara kommuner (7-stadskommunerna:
Gävle, Eskilstuna, Norrköping, Linköping, Uppsala,
Västerås, Örebro).
Handläggningstider
1 - 3 veckor:
Handläggningstiden för ärenden som t.ex.
slamhämtningsintervall eller granskning av ändring på
en befintlig anläggning.
4 - 6 veckor:
Normala ärenden som inte kräver några
kompletteringar eller yttranden.
7 - 10 veckor:
Ärenden som beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden
och ärenden inom vattenskyddsområden eller andra
områden som kräver att vi skickar ärendet på remiss.
Undantag
Ansökningar som kommer in under perioden juni augusti och behöver yttranden från grannar kan ta
längre tid att handlägga. Detta beror på att det kan vara
svårare att få kontakt med berörda grannar under
semestertider.
Prisexempel - enligt 2015 års taxa
Ansökan enskilt avlopp
Avgift för tillståndsprövning
7 024 kr
Ansökan enskilt avlopp
Om din ansökan är komplett (fullständig
teknisk och geohydrologisk utredning)
sänker vi avgiften med två timmars
handläggning.
5 268 kr
Ansökan sluten tank
Avgift för prövning
3 512 kr
Ändrat hämtningsintervall
Timavgift vid tillståndsprövning.
878 kr
Gävle kommun
801 84 Gävle
www.gavle.se
026-17 80 00
Foto: Samhällsbyggnad Gävle
Scanna QR-koden för
att läsa mer om
enskilt avlopp på
Gävle kommuns hemsida.