Handläggningsordning Forskarutbildning (uppdaterad 2015-09-14)

Umeå universitet, 901 87 Umeå
Institutionen för klinisk vetenskap
Christina Lindén, prefekt
Telefon: 090-785 37 71. Telefax: 090-145997
[email protected]
Handläggningsordning
2015-09-14
Handläggningsordning vid Institutionen för klinisk vetenskap avseende
Forskarutbildning
Forskarutbildningsansvarig (foutb-ansv)
Universitetslektor Fredrik Karlsson, Logopedi, [email protected], tel 785 14 70
Forskarutbildningsadministratörer(foutb-adm)
 Pediatrik, Professionell utveckling - Karin Moström, PU, [email protected], tel 785 35 48
 Barn- och ungdomspsykiatri, Logopedi, Obstetrik och gynekologi, Psykiatri Maud Normark, BUP/Logopedi, [email protected], tel: 785 63 61/785 39 63
 Oftalmiatrik, ÖNH – Tomas Jacobsson, Oftalmiatrik, [email protected] , tel 785 13 40
Representanter för forskarstuderande
Emilia Sundström, Pediatrik - [email protected]
Matilda Naesström, Psykiatri - [email protected]
Forskarutbildningsgrupp (foutb-grupp)
Foutb-ansv, enhetschefer, representanter för forskarstuderande
Utbildning på forskarnivå
Doktorandhandboken
Blanketter
Ansökan om antagning till forskarutbildning
(Doktorsexamen eller licentiatexamen)
1.
Läs igenom instruktionerna om Antagning till utbildning på forskarnivå
2.
Den som ansöker om att bli antagen till forskarstudier och handledaren fyller tillsammans i
ansökan om antagning till forskarutbildning

Doktorsexamen

Licentiatexamen
Den som ansöker om att bli antagen till forskarstudier (ej handledaren) anger motivering till
antagning med licentiatexamen som slutmål. Bristande finansiering räcker inte som skäl.
Följande punkter är viktiga för en fullständig ansökan:
a. Den som ansöker om att bli antagen till forskarstudier ska uppfylla ”särskild behörighet”
vilket kan innebära att man först måste läsa in ämnesspecifik teori och examineras på
enheten
b. Den som vill bli antagen till forskarstudier ska på engelska presentera sin forskningsplan
på enheten
c. Ansökan ska innehålla en realistisk tidsplan (normaltid för forskarstuderande är
4 års heltidsstudier, 2 år för licentiat) och finansiering måste finnas
Sid 1 (3)
Sid 2 (3)
3.
Fullständig ansökan skickas till foutb-ansv senast två veckor före foutb-gruppens
möte (oftast en gång i månaden)
4.
Foutb-ansv granskar ansökan och återkommer vid behov till den sökande eller handledaren med
förändringar/kompletteringar. Foutb-ansv skickar elektronisk ansökan till foutb-grupp och
foutb-adm
5.
Foutb-grupp träffas i samband med enhetschefs möte ca en gång/månad. Vid behov kan
handledare kallas till mötet
6.
Ansökan godkänns av foutb-ansv och undertecknas av prefekt
7.
Foutb-adm skickar originalansökan till FUT för granskning och arkiverar kopia
8.
Studierektor beslutar i ärendet (dekan beslutar om licentiat)
9.
Efter att ha fått beslut och originalansökan från FUT registrerar foutb-adm i Ladok och arkiverar
ansökan
Årlig uppföljning och doktorandseminarium
(Doktorsexamen/Licentiatexamen)
1.
Alla forskarstuderande (även doktorander med låg aktivitetsgrad) har tillsammans med sin
huvudhandledare ansvar för att rapportera sina framsteg en gång per kalenderår
2.
Den forskarstuderande fyller tillsammans med sin handledare årligen i blanketten Uppföljning av
forskarstuderande
3.
Fullständigt ifylld blankett lämnas till foutb-adm för registrering i Ladok och arkivering
4.
Foutb-ansv skickar en sammanställning av institutionens doktoranduppföljning till FUT en
gång per år (höstterminen)
Anmälan om mittseminarium (Doktorsexamen)
1.
Anmälan om mittseminarium skickas till foutb-adm senast 1 månad före planerat
seminarium.
2.
Foutb-ansv granskar anmälan och återkommer vid behov till handledare eller den
forskarstuderande med synpunkter
3.
Godkänd anmälan undertecknas av foutb-ansv och prefekt
4.
Foutb-adm skickar papperskopia till FUT och arkiverar original
5.
Handledaren har det övergripande ansvaret för seminariets genomförande samt att det
annonseras på fakultetens hemsida
6.
Prefekten (i praktiken handledaren) ansvarar för att allt material skall vara granskningsgruppen
tillhanda senast 1 vecka i förväg
Intyg om genomfört mittseminarium (Doktorsexamen)
1.
Intyg om genomfört mittseminarium med granskningsgruppens utlåtande ska fyllas i
elektroniskt och skickas till foutb-adm så snart som möjligt, senast 2 veckor efter
genomfört seminarium
2. Foutb-ansv granskar intyget och återkommer vid behov till handledare eller den
forskarstuderande med synpunkter
3. Intyg undertecknas av foutb-ansv och prefekt
4. Foutb-adm registrerar i Ladok, arkiverar originalintyg samt skickar papperskopia till FUT,
elektronisk kopia till den forskarstuderande, handledare och biträdande handledare
5.
Framstegspremien på 15 000 kr utbetalas när FUT har fått in kopia på intyget
Sid 3 (3)
Anhållan om disputation (Doktorsexamen)
1.
Den forskarstuderande ska i samråd med handledare preliminärboka datum och klockslag
för disputation i god tid innan disputation
2.
Den forskarstuderande anhåller själv skriftligen om tid och plats för disputation hos dekan
3.
Anhållan om disputation skickas till foutb-adm senast 4 månader före planerad
disputation
4.
Foutb-ansv granskar anhållan och återkommer vid behov till den forskarstuderande eller
handledare med synpunkter
5.
Anhållan tillstyrks av prefekt
6.
Foutb-adm skickar original till Registrator och elektronisk kopia till den forskarstuderande,
handledare och FUT samt arkiverar kopia
7.
Blankett ”Underlag för Alla kurser klara för doktorander” skickas till foutb-adm som registrerar
”Alla kurser klara på forskarnivå” i Ladok
8.
Efter disputation:
Betygsnämndens protokoll skickas snarast till foutb-adm som registrerar ”Godkänd
avhandling/licentiatuppsats” i Ladok. Foutb-adm skickar original till Registrator, elektronisk
kopia till FUT samt arkiverar kopia.
Anhållan om licentiatexamen
Utbildning på forskarnivå inom Medicinska fakulteten kan avslutas med licentiatexamen. Normaltiden
för licentiatexamen är två år vid heltidsstudier. Licentiatexamen kan också vara ett etappmål mot
doktorsexamen. Mittseminariet är obligatoriskt, förutsatt att den forskarstuderande inte istället tar ut
en licentiatexamen. Om så är fallet granskar FUT anhållan om att få försvara licentiatuppsats, se
Doktorandhandboken
Dokumentation i LADOK
Examinator avgör vilka genomförda forskarutbildningskurser förutom de obligatoriska och andra
poänggivande moment som ska tillgodoräknas i utbildningen.

Doktoranden ansvarar för att foutb-adm löpande får den information som ska registreras i
Ladok
Doktorand antagen fr o m 1/7 – 2014 sparar samtliga intyg om journal club, seminarieverksamhet och presentationer vid konferenser och lämnar dokumentationen till foutb-adm inför
anhållan om disputation.

Doktoranden rapporterar aktivitet 2 gånger per år (höst- och vårtermin)