Korrigering av importtulldeklaration

Kundanvisning för import 37/2014
Korrigering av importtulldeklaration
version 1.0, 27.1.2015
www.tulli.fi
Korrigering av im porttulld eklaration
Vilka uppgifter i deklarationen får korrigeras före överlåtelsebeslutet
I en im porttulld eklaration kan d u efter god kännand et av d eklarationen korrigera alla uppgifter i d ekl arationen, förutom uppgifterna om aktör, tills d u har fått ett överlåtelsebeslut (förtullningsbeslut för kontantkunder) från Tullens system . Uppgifterna om aktör är varuhavare, om bud och typ av om bud skap.
Det är inte m öjligt att korrigera en d eklaration om Tullen har beslutat granska varan.
Vilka fel ska korrigeras
Du ska korrigera alla uppgifter som Tullen m ed delat vara felaktiga. De uppgifter som påverkas av d e
felaktiga uppgifterna ska också korrigeras. Du kan på sam m a gång korrigera fel som d u up ptäckt själv.
Hur informerar Tullen om fel
I fråga om d eklarationer i m ed d eland eform skickar Tullen ett felm ed deland e som inn ehåller en tid sfrist
för korrigering. Uppgifterna på SAD-blanketten kan d u korrigera genom att besöka tullkontoret. Tullen
kan också skicka ett felmed d eland e och returnera SAD-blanketten för korrigering.
Korrigering av fel som du upptäckt före överlåtelsebeslutet/förtullningsbeslutet för kontantkunde r
Kontakta Tullen och be om tillstånd att korrigera d eklarationen. Tullen kontrollerar om d u har fått b esked om att Tullen ska granska varorna eller om Tullen red an har skickat ett överlåtelsebeslut. Om d et
är m öjligt att korrigera deklarationen skickar Tullen ett felm ed d elande om d eklarationen i m ed d eland eform varefter d u kan korrigera d eklarationen. Uppgifterna på SAD-blanketten kan d u korrigera genom
att besöka tullkontoret. Tu llen kan också returnera SAD-blanketten för korrigering.
Förutsättningar för att ogiltigförklara deklaration på kundens initiativ före överlåtelsebesl utet/förtullningsbeslutet för kontantkunder
Tullen kan på d in begäran ogiltigförklara en god känd d eklaration om d u av m isstag har angett ett fe laktigt tullförfarand e eller om d et på grund av särskild a om ständ igheter inte längre är m otiverat att hä nföra varan till d et angivna tullförfarand et. Begär ogiltigförklaring m ed tullblankett nr 974r – Ansökan,
ogiltigförklaring av im portd eklaration. Skicka blanketten till ad ressen [email protected] Om
d et finns en tillräckligt grund ad an led ning för ogiltigförklaringen ogiltigförklarar tilläm pningsstöd et
förtullningen och skickar d ig en anm älan om ogiltigförklaring.
Om Tullen har m ed d elat om att d en komm er att granska varorna, kan begäran om ogiltigförklaring
god kännas först efter granskn ingen.
Vilka uppgifter i deklarationen får korrigeras i en kompletterande deklaration före förtullningsbeslutet:
- tilläggsreferens
-
2 (2)
värd euppgifter (leveransvillkor, valutaslag och totalpris för d en post som ska tullklareras, pris på
varupostnivå och korrektivposter, statistiskt värde)
m ottagare
tullbehandling
varans förvaringsplats
ad ress d it period specifikationen skickas
id entifiering av lager
transaktionens art
köparens och säljarens intressegem enskap
skatteberäkningens uppgifter
Om d u har korrigerat and ra än tillåtna uppgifter i d eklarationen i m ed d eland eform avslår Tullen d en
kom pletterand e deklarationen och skickar ett avslagsbeslut. Du ska korrigera uppgifterna och skicka en
ny kom pletterand e d eklaration till Tullen.
Om d u har korrigerat and ra än tillåtna uppgifter på SAD-blanketten ska du korrigera uppgifterna och
skicka en korrigerad kom pletterand e deklaration till Tullen.
Korrigering efter förtullningsbeslutet
Du kan begära om rättelse av förtullningen genom att skicka en ansökan om återbetalning/ eftergift
(tullblankett nr 643r) eller en änd ringsanm älan som led er till efteruppbörd (tullblankett nr 99r) till Tu llen.
Anvisningar för upprättand e av begäran om rättelse:
http:/ / w w w .tulli.fi/ sv/ foretag/ beskattning/ and ringssokand e/ rattelse/ ind ex.jsp
Mera inform ation: [email protected]