Sörmland-Örebro distrikt

INFORMATION MEDFÖLJER SKOGSEKO
SÖRMLAND-ÖREBRO
Inventering av nyckelbiotoper
Skogsstyrelsen genomför under året kompletterande naturvärdesinventering av nyckelbiotoper i delar av norra Örebro län.
Nyckelbiotop
Främst lövskogar och kalkbarrskogar
En nyckelbiotop är ett skogsområde där det finns
eller kan förväntas finnas rödlistade arter. Området har stor betydelse för skogens flora och
fauna.
Kunskapen om var nyckelbiotoperna finns i
skogslandskapet är grundläggande och nödvändig för att klara samhällets skogspolitik och målet
att bevara den biologiska mångfalden.
Skogsstyrelsen inventerade nyckelbiotoper
mellan åren 1993 och 2006 och därefter har en
kompletterande kartläggning pågått i samband
med Skogsstyrelsens ordinarie arbetsuppgifter,
bland annat vid handläggning av avverkningsanmälningar. Då fortfarande många nyckelbiotoper
inte är beskrivna kommer en systematisk inventering av främst lövskogar och kalkbarrskogar att
utföras i norra delen av Örebro län.
Se också www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
För information kontakta oss på tfn 0581-836 70
Död ved och hög trädålder är signaler om att det kan finnas
rödlistade arter.
Guckusko
MER INFORMATION FINNS PÅ WWW.SKOGSSTYRELSEN.SE
Mera röjning
Hyggesfritt
Många skogsägare i Sörmland-Örebro har nu
brevledes fått information om att de har områden
där det troligen finns behov av ungskogsröjning.
Det finns ett litet, men växande, intresse för att
sköta skogen hyggesfritt. Vi märker intresset i de
offentligt ägda skogarna, men alltmer också hos
privata skogsägare. Skogsstyrelsen ser gärna att
hyggesfritt ökar i areal.
Det finns inget lagkrav om röjning i gällande skogsvårdslag, men det finns många goda argument
för åtgärden, och vi märker att röjningen i Sörmland-Örebro nu ökar.
Röjning är verktyget för att säkerställa önskad
kvalitet- och dimensionsutveckling, samt att välja
lämpligt trädslagsblandning fram till första gallring.
Röjningen kan också bidra till att nya naturvärden
skapas. Efter röjningen ska lövträd dominera i
kantzoner och hänsynsbiotoper. I naturligt lövdominerade sådana hänsynsbiotoper och kantzoner
så röjs det normalt inte.
Hyggesfri skogsskötsel ryms inom skogsvårdslagen och i gällande skogspolitik, och kan bidra till
att bevara den biologiska mångfalden. Särskilt artgrupper som är beroende av kontinuitet i
ljusinflödet gynnas av hyggesfritt. Men det är inte
helt enkelt att också nå en god tillväxt i skogen.
Skogsstyrelsen i Sörmland-Örebro har nu tillgång
till ett antal demoområden för hyggesfritt, och vi
utbildar intresserade i skötselmetoden.
Alla träd och buskar som hotar kulturlämningars
bevarande ska röjas bort. Inga kulturlämningar får
lämnas nedrisade.
Läs mera om röjning på www.skogsstyrelsen.se/roj
Se www.skogsstyrelsen.se/hyggesfritt
Kurser och träffar
Skogsägarens e-tjänster
3 september, Skogsstyrelsens kontor
Nyköping, Gasverksvägen 15
Skogsägarens e-tjänster
9 september, Skogsstyrelsens kontor
Örebro, Elementvägen 4
Anmäl intresse för Kurser och träffar här
www.skogsstyrelsen.se/kurser
MER INFORMATION FINNS PÅ WWW.SKOGSSTYRELSEN.SE