Statsbidrag till att utveckla lärmiljön för deltagare med

Information
2015-11-12
Diarienummer
All 2015/1622
Statsbidrag till att utveckla
lärmiljön för deltagare med funktionsnedsättning
på folkhögskola
Folkhögskolor som har deltagare med en funktionsnedsättning kan söka
statsbidrag för att utveckla skolans lärmiljö. Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM) kommer att fördela bidrag till att utveckla lärmiljön under 2016, förutsatt
att myndigheten tilldelas medel av regeringen. Utvecklingsprojekten ska
genomföras under 2016. Ansökningsperioden är mellan 11 november och 20
januari.
Utvecklingsprojekt att utveckla lärmiljön
SPSM gör bedömningen att det finns ett behov på folkhögskolor att utveckla
lärmiljön för deltagare med funktionsnedsättning. Linköpings universitet fick
under 2014 i uppdrag av SPSM att kartlägga och analysera folkhögskolors
lärmiljöer för personer med funktionsnedsättning. Deras analys som resulterade i
rapporten Olika tillsammans, visar bland annat vikten av att folkhögskolans
lärmiljö erbjuder en inkluderande utbildning utifrån enskildas behov och att det
finns en personlig kontakt mellan pedagog och deltagare. Rapporten visar också
att skolorna har ett behov av att öka kompetensen inom områdena
funktionsnedsättning och specialpedagogik.
Utvecklingsprojektet ska vara nyskapande och utvecklande för folkhögskolan.
Syftet med bidraget är att folkhögskolan ska få en utökad möjlighet att utveckla
lärmiljön. Exempelvis kan ett projekt innebära att folkhögskolan vill pröva nya
arbetssätt. Ett annat exempel är att det kan finnas behov av fördjupad kunskap om
vad specifika funktionsnedsättningar innebär och kräver när det gäller planering
och anpassning av pedagogiken. Bidraget får inte användas till kostnader som redan
finns eller som kan anses ligga inom ramen för ordinarie verksamhet.
Ni kan söka bidrag för ett projekt per folkhögskola. Vi tror att det är viktigt att det
finns flera personer som är delaktiga i projektet för att minska sårbarheten i
projektets genomförande. Utvecklingsprojektet ska leda till att deltagare med
funktionsnedsättning får en utbildning som präglas av likvärdighet, lika
bemötande, full delaktighet och gemenskap.
1 (4)
Uppgifter i ansökan
Innan ni ansöker ska skolan ha gjort en kartläggning av vilka behov som finns för
att förbättra lärmiljön. Skolans kartläggning är viktig för att ni ska kunna göra en
kvalificerad bedömning av vilka behov som projektet ska tillgodose. Här nedan
följer en checklista med de uppgifter som ska finnas med i ansökan. Ansökan är
en Excel blankett som innehåller två flikar, ansökan och bilaga. Mer utförlig
information finns i blanketten ”Ansökan utvecklingsprojekt lärmiljö” som finns
att ladda ned från SPSM:s webbplats.
I ansökan ska folkhögskolan lämna följande uppgifter:
 kontaktuppgifter för skolan, projektledare och rektor
 start- och slutdatum för projektet
 bank- eller plusgiro
 kartläggning av skolans behov av att utveckla lärmiljön
 projektets syfte
 tydliga och avgränsade mål för projektet och som går att följa upp efter
projektet har avslutats
 tjänster och roller i projektet








målgrupp, det ska framgå vilken målgrupp som skolan vill utveckla
lärmiljön för
kurser och kurstyp för de deltagare som omfattas av projektet
tidsplan för projektet
vilka kostnader skolan söker bidrag för. Observera att projektets kostnader
endast kan vara utvecklingskostnader. Dessa ska i regel inte finnas innan
projektets start.
vilka kostnader som skolan själv kommer att finansiera i projektet. Skolan
ska inte söka bidrag för hela projektets kostnader.
aktiviteter och genomförande, skolan ska beskriva planerade insatser för
utveckling av lärmiljön
förväntade effekter. Hur projektets erfarenheter kommer att tillvaratas
planerad uppföljning. På vilket sätt kommer ni att följa upp projektet
2 (4)
Ladda ned Excel filen och spara på din dator

Ladda ned ansökan (Excelblankett) från SPSM som finns på



http://www.spsm.se/sv/Vierbjuder/Bidrag/Folkhogskola/Utvecklingsbidrag/
Spara ned ansökan och döp filen till skolans namn
Skicka in ansökan till [email protected]
Sista dag att skicka in ansökan är 20 januari 2016
Bedömning av ansökan
SPSM kommer att bedöma vilka behov folkhögskolan har att utveckla lärmiljön
och projektets förutsättningar att implementeras i ordinarie undervisning
Skolor som söker bidrag till att utveckla lärmiljön måste finansiera en del av
projektet själva. I bedömningsarbetet kan myndigheten väga in hur stor del av
projektet som skolan själv finansierar.
Bidrag ges inte till
SPSM beviljar inte bidrag för kostnader som är en del av ordinarie kostnader som
lokal- och administrationskostnader, byggnadsanpassningar eller grundutrustning
som till exempel läsplattor eller datorer. Bidraget får inte gå till kostnader för
ordinarie undervisning, uppdragsutbildningar eller rena fortbildningsinsatser som
arbetsgivaren själv ska stå för.
Dokumentation och återredovisning till SPSM
Det är viktigt att ni dokumenterar lärdomar och erfarenheter, så att kunskaperna
kan spridas. Under projektets gång ska ni inkomma med en lägesrapport om hur
projektet fortskrider och efter projektets slut ska ni lämna en ekonomisk
redovisning och en projektrapport. Lägesrapporten ska lämnas till SPSM efter
sommaren 2016. Skolan ska återrapportera projektets genomförande och effekter
till SPSM under våren 2017. Efter beslut om beviljat bidrag kommer SPSM att
informera mer om tidpunkt och form för de två olika återrapporteringstillfällena.
3 (4)
Återbetalning
SPSM kan kräva tillbaka bidraget helt om en folkhögskola är
återbetalningsskyldig. En folkhögskola som har tagit emot statsbidrag är
återbetalningsskyldig om:
1. skolan genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har
förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och
mottagaren borde ha insett detta,
3. skolan inte lämnar sådan redovisning som avses i SPSM:s information
4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för.
Har ni frågor om bidraget?
Lina Collin Ahlgren 010 473 51 64, [email protected]
Anna Larsson 010 473 51 62, [email protected]
Eva Mogren 010 473 55 44, [email protected]
4 (4)