978-951-39-6295-1

J Y V Ä S K Y L Ä
S T U D I E S
I N
H U M A N I T I E S
260
Marika Paavilainen
Inlärning och behärskning
av svenskans verb- och
adjektivböjning samt
negationens placering hos
ÀQVNDJUXQGVNROHHOHYHU
JYVÄSKYLÄ STUDIES IN humanities 260
Marika Paavilainen
Inlärning och behärskning
av svenskans verb- och
adjektivböjning samt
negationens placering hos
finska grundskoleelever
Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella
julkisesti tarkastettavaksi yliopiston Agora-rakennuksen auditoriossa 3
syyskuun 26. päivänä 2015 kello 12.
Academic dissertation to be publicly discussed, by permission of
the Faculty of Humanities of the University of Jyväskylä,
in building Agora, auditorium 3, on September 26, 2015 at 12 o’clock noon.
UNIVERSITY OF
JYVÄSKYLÄ
JYVÄSKYLÄ 2015
Inlärning och behärskning
av svenskans verb- och
adjektivböjning samt
negationens placering hos
finska grundskoleelever
JYVÄSKYLÄ STUDIES IN humanities 260
Marika Paavilainen
Inlärning och behärskning
av svenskans verb- och
adjektivböjning samt
negationens placering hos
finska grundskoleelever
UNIVERSITY OF
JYVÄSKYLÄ
JYVÄSKYLÄ 2015
Editors
Åsa Palviainen
Department of Languages, University of Jyväskylä
Pekka Olsbo, Ville Korkiakangas
Publishing Unit, University Library of Jyväskylä
Jyväskylä Studies in Humanities
Editorial Board
Editor in Chief Heikki Hanka, Department of Art and Culture Studies, University of Jyväskylä
Petri Karonen, Department of History and Ethnology, University of Jyväskylä
Paula Kalaja, Department of Languages, University of Jyväskylä
Petri Toiviainen, Department of Music, University of Jyväskylä
Tarja Nikula, Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä
Epp Lauk, Department of Communication, University of Jyväskylä
URN:ISBN:978-951-39-6295-1
ISBN 978-951-39-6295-1 (PDF)
ISSN 1459-4331
ISBN 978-951-39-6294-4 (nid.)
ISSN 1459-4323
Copyright © 2015, by University of Jyväskylä
Jyväskylä University Printing House, Jyväskylä 2015
ABSTRACT
Paavilainen, Marika
The acquisition of Swedish verb and adjective morphology and the placement
of negation by Finnish learners in lower secondary school
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2015, 327 p.
(Jyväskylä Studies in Humanities
ISSN 1459-4323; 260 (nid.) ISSN 1459-4331; 260 (PDF))
ISBN 978-951-39-6294-4 (nid.)
ISBN 978-951-39-6295-1 (PDF)
This dissertation examines the learning of Swedish grammar by formal L2learners. The structures in focus are: verbal morphology (the present tense,
auxiliary verb + infinitive and the perfect tense), adjective agreement
(attributive and predicative adjectives) and the placement of negation in main
and subordinate clauses. The data used in the analysis is elicited oral material
produced by 40 pupils who learn Swedish in formal instruction. The objective
of this study is to investigate if the development of the L2 follows the
predictions proposed by Processability Theory (PT, Pienemann 1998).
Furthermore, the mastery of these grammatical structures is examined. PT
predicts that the learning of both morphology and syntax follows a fixed
sequence. Both quantitative methods and implicational scales are applied in the
analyses.
The analyses of verbs show that the use of infinitives after auxiliaries (Aux)
is mastered best. Next comes the present tense, followed by the perfect tense.
The most common error type is the use of infinite forms instead of finite ones.
The implicational analysis suggests that the learning begins with Aux + infinitive followed by the present and perfect tenses. The analyses of adjectives show
that uter gender is mastered in a higher degree than plural and neuter gender;
this concerns both attributive and predicative adjectives. The analyses also
show that number is acquired before gender and the base form (uter) is frequently overused. The study of the placement of the negations shows that main
clauses are mastered better than subordinate clauses. The verbal context (main
verb vs. Aux + infinitive) affects how correctly the learners place the negation.
When all the structures were analysed, the implicational scales didn’t result in valid scales. Since the analyses based on the emergence criterion often
yielded poor scales, the 50 % criterion was used to define the learning sequence.
This sequence implies that Aux + infinite is acquired before the present and
perfect tenses. The acquisition of predicative and attributive agreement is simultaneous with each other and with the perfect tense. The placement of negation
is acquired last. The result supports Processability Theory only partially.
Keywords: second language learning, L2-Swedish, Processability Theory,
grammatical development, verb morphology, adjective morphology, placement
of negation
Author’s address
Marika Paavilainen
University of Jyväskylä
Teacher Training School
P.O. Box 35 (N)
40014 University of Jyväskylä
Finland
[email protected]
Supervisors
Professor Åsa Palviainen
Department of Languages
University of Jyväskylä, Finland
Professor Matti Rahkonen
Department of Languages
University of Jyväskylä, Finland
Professor Sinikka Lahtinen
Department of Scandinavian Languages
University of Turku, Finland
Reviewers
Professor Hanna Lehti-Eklund
University of Helsinki, Finland
PhD. Maria Eklund Heinonen
Uppsala University, Sweden
FÖRORD
När jag valde ämne för graduavhandling ville jag absolut inte undersöka något
grammatiskt fenomen. Eftersom jag också ville undvika statistiska analyser blev
temat interkulturell kompetens. Då kunde jag väl inte ana att jag någon dag
skulle skriva en lite mer omfattande studie som enbart skulle handla om
grammatik och vars huvudsakliga analyssätt skulle vara statistiskt. Kanske var
det åren som lärare som fick mig att tänka om och bli intresserad av grammatik
och grammatikinlärning.
Att kunna forska på heltid skulle inte ha varit möjligt utan finansiering.
Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS), Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II (SLS), Språkvetenskapliga nämnden (SLS) och Ellen ja Artturi Nyyssösen
säätiö (Ellen och Artturi Nyyssönens stiftelse) har möjliggjort att jag helt och
hållet har kunnat koncentrera mig på att skriva denna avhandling. Jag jobbade
som projektforskare inom det av SLS finansierade forskningsprojektet På väg
mot kommunikativ kompetens - tillägnandet av svenskans struktur hos finska inlärare
mellan augusti 2007 och juli 2009. Under den tiden skrev jag på min licentiatavhandling Inlärning av svenskans verbmorfologi, adjektivkongruens och negationens
placering hos finskspråkiga högstadieelever (Paavilainen 2010). Efter att projektet
Kommunikativ kompetens tog slut har jag under två tidsperioder varit studieledig
från mitt lärararbete och fortsatt att jobba med min forskning. Detta var möjligt
tack vare stipendierna från SLS:s fonder Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II och Språkvetenskapliga nämnden samt stipendiet från Ellen ja Artturi
Nyyssösen säätiö i Jyväskylä.
Det finns många människor som på något sätt har medverkat i att denna
studie äntligen får se dagens ljus. Först och främst vill jag rikta ett stort tack till
alla mina underbara handledare: professor emeritus Matti Rahkonen, professor
Sinikka Lahtinen och professor Åsa Nordqvist Palviainen. De har varken sparat
tid eller möda när de har kommenterat mina manusutkast och svarat på mina
frågor.
Matti var min huvudhandledare när jag skrev licentiatavhandlingen och
han fortsatte handleda mig när jag började skriva manuset även om han kunde
ha njutit av sina lediga dagar som pensionär. Jag vill speciellt tacka Matti för att
han hjälpte mig med att välja ett intressant tema för avhandlingen och med att
komma igång med statistiska analyser med SPSS. Han har ägnat massor av tid
åt att kommentera min text och mina analyser. Genom att ställa ett oändligt antal frågor har han hjälpt mig att komma vidare med tänkandet och skrivandet.
Sinikka vill jag tacka för att ha lockat mig med i forskningsprojektet. Vi
träffades på någon utbildningsdag vid Jyväskylä universitet på våren 2007 när
mitt dåvarande arbetsförhållande höll på att ta slut och tack vare Sinikka fick
jag börja jobba som projektforskare redan samma höst. Utöver detta har hon
varit till stor hjälp under forskningsarbetet – hon har bl.a. inspirerat mig med
sina kommentarer och träffande frågor, hjälpt mig med statistikprogrammet
SPSS, med att hålla mina första vetenskapliga presentationer och med att skriva
egna artiklar.
Jag vill också rikta ett varmt tack till Åsa som blev min huvudhandledare i
slutskedet av skrivprocessen. Eftersom hon hade förmågan att titta på saker och
ting med nya ögon och hade många konstruktiva förslag blev manuset mycket
bättre och tydligare än det var tidigare. Även hon har använt mycket tid för att
läsa och kommentera detta manus.
Utöver mina handledare vill jag också tacka professor emerita Marketta
Sundman som bl.a. var ledare för vårt forskningsprojekt. Hon har alltid stöttat
mig och uppmuntrat mig att fortsätta vidare med min studie. Under åren har
jag fått många goda och praktiska tips från henne. Jag vill också passa på att
tacka mina medforskare i projektet, Eeva-Liisa Nyqvist och Anne-Maj Åberg.
Det har varit trevligt att jobba och delta i olika konferenser tillsammans. Dessutom har det varit härligt att ha några som satt i samma båt.
Ett stort tack går också till professor Manfred Pienemann som jag har haft
glädje att träffa vid några tillfällen. Han har hjälpt mig med några analyser och
frågor som gällde processbarhetsteorin. (Kiitos Manfred, että autoit minua prosessoitavuusteorian tulkinnassa ja morfologian analysoinnissa!)
Det finns också andra personer som har hjälpt mig med avhandlingen.
Professor Siv Björklund och professor Hanna Lehti-Eklund granskade min licentiatavhandling och deras utmärkta arbete har varit av stor vikt när jag fotsatte bearbeta manuset. Hanna förtjänar ett dubbeltack för att även ha granskat
föreliggande manus och för att ha kommit med många kloka och konstruktiva
förslag till förbättringar. Därutöver vill jag tacka den andra granskaren, Maria
Eklund Heinonen, för hennes noggranna och värdefulla synpunkter. Ett varmt
tack går också till mina förstående chefer på Jyväskylä normalskola för att de
har låtit mig ta studieledigt och uppmuntrat mig att forska vidare. Dessutom
har olika personer hjälpt mig med språket: Pekka Saaristo (svenska), Pirjo Pollari (engelska) och Mari Mäki-Paavola (finska). Tack!
Denna studie skulle naturligtvis inte existera utan forskningsmaterial.
Därför vill jag tacka alla de lärare som hjälpt mig med materialinsamlingen genom att låta deras elever att delta i testen under undervisningstid. Och tack alla
elever som ställde upp!
Till slut vill jag ännu tacka mina vänner. Ett speciellt tack går till Riikka
Ullakonoja som har hjälpt mig mycket med allt det praktiska kring avhandling
och disputation. Linda Saukko-Rauta vill jag tacka för att ha tecknat bilderna till
negations- och verbtestet. Och även alla ni andra härliga vänner förtjänar ett
tack – ni piggar upp livet!
Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till min make och familj: Tack
för att ni hela tiden har uppmuntrat mig och trott på mig!
Jyväskylä den 24 augusti 2015
Marika Paavilainen
FIGURER
Figur 1
PTs inlärningsordning för svenska som trappor............................... 20
TABELLER
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
Tabell 4
Tabell 5
Tabell 6
Tabell 7
Tabell 8
Tabell 9
Tabell 10
Tabell 11
Tabell 12
Tabell 13
Tabell 14
Tabell 15
Tabell 16
Tabell 17
Tabell 18
Tabell 19
Tabell 20
Tabell 21
Tabell 22
Tabell 23
Tabell 24
Tabell 25
Tabell 26
Tabell 27
Tabell 28
Tabell 29
Tabell 30
Processningsprocedurer och output i L2 enligt
Pienemann (1998, 9) ............................................................................... 40
Verbformer i läroböckerna Kom med! och Fritt fram ......................... 49
Ordföljden i läroboksserierna .............................................................. 53
Processningsprocedurerna i svenskan enligt Pienemann &
Håkansson (1999, 404) .......................................................................... 63
Materialinsamling vid olika tidpunkter ............................................. 87
De eliciterade verbala strukturerna..................................................... 88
De målspråkliga strukturerna i attributtestet .................................... 92
De målspråkliga strukturerna i testet för predikativ kongruens .... 92
Satserna i Lotto-spelet ........................................................................... 98
En hypotetisk implikationstabell ....................................................... 105
Förekomsten av verbformerna i verbtestet ...................................... 115
Korrekthetsprocent för hjälpverb + infinitiv, presens
och perfekt ............................................................................................ 116
Huvudverb utan hjälpverb i verbtestet ............................................ 117
Korrekthetsprocent för presensformer ............................................. 119
Modalt hjälpverb + huvudverb i verbtestet .......................................... 120
Har + huvudverb i verbtestet................................................................ 121
Användningen av infinitiv i stället för supinum enligt
bostadsområdet .................................................................................... 123
Korrekthetsprocent för supinumformer ........................................... 124
Systematiskt bruk av verbformer - % av individer ......................... 125
Systematiskt bruk av verbformerna på individnivå ....................... 126
80-procentig behärskning av verbformerna - % av individer ....... 132
80-procentigt och 50-procentigt bruk av verbformer ..................... 133
50-procentig behärskning av verbformerna - % av individer ....... 134
Kongruens av adjektivattribut på gruppnivå .................................. 139
Fördelningen av de felaktiga varianterna i olika attributiva
kontexter................................................................................................ 139
Predikativ kongruens i olika kontexter på gruppnivå ................... 141
Fördelningen av de felaktiga varianterna i olika predikativa
kontexter................................................................................................ 141
Systematiskt bruk av adjektivattribut - % av individer ................. 143
Systematiskt bruk av attributkongruens på individnivå ............... 144
80-procentigt bruk av adjektivattribut - % av individer ................ 148
Tabell 31
Tabell 32
Tabell 33
Tabell 34
Tabell 35
Tabell 36
Tabell 37
Tabell 38
Tabell 39
Tabell 40
Tabell 41
Tabell 42
Tabell 43
Tabell 44
Tabell 45
Tabell 46
Tabell 47
Tabell 48
Tabell 49
Tabell 50
Tabell 51
Tabell 52
Tabell 53
Tabell 54
Tabell 55
Tabell 56
Tabell 57
Tabell 58
Tabell 59
Tabell 60
Tabell 61
80- och 50-procentigt bruk av adjektivattribut på individnivå ..... 149
50-procentigt bruk av adjektivattribut - % av individer ................ 150
Systematiskt bruk av predikativ kongruens - % av individer ...... 151
Systematiskt bruk av predikativ kongruens på individnivå ......... 153
80-procentigt bruk av predikativ kongruens - % av individer ..... 156
80- och 50-procentigt bruk av predikativ kongruens
på individnivå ...................................................................................... 158
50-procentigt bruk av predikativ kongruens - % av individer ..... 159
Kongruens i utrala och neutrala kontexter ...................................... 160
Kongruens i attributiva och predikativa kontexter ........................ 161
Kongruens i utrala och neutrala obligatoriska kontexter .............. 161
Kongruens i attributiva och predikativa kontexter
(med utgångspunkt i genus i målspråket) ...................................... 162
Singulara och plurala adjektivattribut i obligatoriska kontexter .. 164
Adjektivformer i singularis och pluralis i icke-obligatoriska
attributiva kontexter ........................................................................... 164
Procentuell implikationstabell över behärskningen av
numeruskongruens vid attributiva adjektiv .................................... 167
Singulara och plurala predikativa adjektiv i
obligatoriska kontexter ....................................................................... 168
Singularis och pluralis i icke-obligatoriska
predikativa kontexter .......................................................................... 169
Procentuell implikationstabell över behärskningen av
numeruskongruens vid predikativa adjektiv .................................. 171
Numeruskongruens i attributiv och predikativ ställning på
gruppnivå .............................................................................................. 172
Procentuell implikationstabell över numeruskongruens
i attributiv och predikativ ställning ................................................. 173
Systematiskt bruk av numeruskongruens - % av individer .......... 174
Implikationsskalor för behärskningen av attributiv och
predikativ numeruskongruens ......................................................... 175
80-procentigt bruk av numeruskongruens - % av individer ......... 176
50-procentigt bruk av numeruskongruens - % av individer ......... 177
Attribut i utrala och neutrala kontexter............................................ 178
Attribut i utrala och neutrala icke-obligatoriska kontexter ........... 179
Procentuell implikationstabell över behärskningen av
genuskongruens vid attributiva adjektiv ........................................ 181
Predikativ i utrala och neutrala kontexter ....................................... 182
Predikativ i utrala och neutrala i icke-obligatoriska kontexter ..... 183
Procentuell implikationstabell av behärskningen av
genuskongruens vid predikativa adjektiv ...................................... 185
Genuskongruens i attributiv och predikativ ställning
på gruppnivå ........................................................................................ 186
Procentuell implikationstabell över genuskongruens i
attributiv och predikativ ställning.................................................... 187
Tabell 62
Tabell 63
Tabell 64
Tabell 65
Tabell 66
Tabell 67
Tabell 68
Tabell 69
Tabell 70
Tabell 71
Tabell 72
Tabell 73
Tabell 74
Tabell 75
Tabell 76
Tabell 77
Tabell 78
Tabell 79
Tabell 80
Tabell 81
Tabell 82
Tabell 83
Tabell 84
Tabell 85
Tabell 86
Tabell 87
Tabell 88
Tabell 89
Tabell 90
Tabell 91
Systematiskt bruk av genuskongruens - % av individer ............... 188
Implikationsskalor för behärskningen av genuskongruens i
attributiv och predikativ ställning..................................................... 190
80-procentigt bruk av genuskongruens - % av individer .............. 191
50-procentigt bruk av genuskongruens - % av individer .............. 193
Systematiskt bruk av numerus- och genuskongruens
i attributiv ställning - % av individer ................................................ 194
Implikationsskalor för numerus- och genuskongruens
i attributiv ställning ............................................................................. 195
80-procentigt bruk av numerus- och genuskongruens
i attributiv ställning - % av individer ................................................ 196
50-procentigt bruk av numerus- och genuskongruens
i attributiv ställning - % av individer ................................................ 197
Systematiskt bruk av numerus- och genuskongruens
i predikativ ställning - % av individer .............................................. 198
Implikationsskalor för numerus- och genuskongruens
i predikativ ställning ........................................................................... 199
80-procentigt bruk av numerus- och genuskongruens
i predikativ ställning - % av individer .............................................. 200
50-procentigt bruk av numerus- och genuskongruens
i predikativ ställning - % av individer .............................................. 201
Negationens placering: huvudsatser vs bisatser ............................. 208
Negationens placering i huvudsatser på gruppnivå ...................... 208
Negationens placering i huvudsatser med verbkedja .................... 209
Negationens placering i bisatser på gruppnivå............................... 210
Negationens placering i bisatser med verbkedja ............................ 210
Systematiskt bruk av negationens placering - % av individer ...... 212
Systematiskt bruk av negationens placering i olika satstyper ...... 214
Negationens placering i olika kontexter hos informanterna ......... 218
Utvecklingstendens för negationens placering ............................... 219
80-procentigt bruk av negationens placering - % av individer ..... 220
80- och 50-procentigt bruk av negationens placering..................... 222
50-procentigt bruk av negationens placering - % av individer ..... 224
Systematiskt bruk av attributiv och predikativ kongruens
samt bisatsnegation - % av individer ................................................ 228
Implikationsskalor för attributiv och predikativ kongruens
samt bisatsnegation ............................................................................. 229
80-procentigt bruk av attributiv och predikativ kongruens
samt bisatsnegation - % av individer ................................................ 230
50-procentigt bruk av attributiv och predikativ kongruens
samt bisatsnegation - % av individer ................................................ 231
Systematiskt bruk av pluralt attribut och predikativ samt
bisatsnegation - % av individer ......................................................... 233
Implikationsskalor för pluralt attribut, pluralt predikativ
och bisatsnegation................................................................................ 234
Tabell 92
Tabell 93
Tabell 94
Tabell 95
Tabell 96
Tabell 97
Tabell 98
Tabell 99
Tabell 100
Tabell 101
Tabell 102
Tabell 103
Tabell 104
Tabell 105
Tabell 106
Tabell 107
Tabell 108
Tabell 109
Tabell 110
Tabell 111
Tabell 112
Tabell 113
Tabell 114
Tabell 115
80-procentigt bruk av pluralt attribut och predikativ
samt bisatsnegation - % av individer ................................................ 236
50-procentigt bruk av pluralt attribut och predikativ
samt bisatsnegation - % av individer ................................................ 237
Systematiskt bruk av neutralt attribut och predikativ
samt bisatsnegation - % av individer ................................................ 238
Implikationsskalor för neutralt attribut, neutralt predikativ
och bisatsnegation................................................................................ 239
80-procentigt bruk av neutralt attribut och predikativ
samt bisatsnegation - % av individer ................................................ 240
50-procentigt bruk av neutralt attribut och predikativ
samt bisatsnegation - % av individer ................................................ 241
Systematiskt bruk av pluralt och neutralt attribut
samt bisatsnegation - % av individer ............................................... 243
Implikationsskalor för pluralt attribut, neutralt attribut
och bisatsnegation................................................................................ 244
80-procentigt bruk av pluralt och neutralt attribut
samt bisatsnegation - % av individer ................................................ 245
50-procentigt bruk av pluralt och neutralt attribut
samt bisatsnegation - % av individer ................................................ 246
Systematiskt bruk av pluralt och neutralt predikativ
samt bisatsnegation ............................................................................. 247
Implikationsskalor för pluralt predikativ, neutralt
predikativt och bisatsnegation .......................................................... 248
80-procentigt bruk av pluralt och neutralt predikativ
samt bisatsnegation ............................................................................. 249
50-procentigt bruk av pluralt och neutralt predikativ
samt bisatsnegation ............................................................................. 250
Systematiskt bruk av strukturer - % av individer ........................... 252
Systematiskt bruk av strukturer ........................................................ 253
80-procentigt bruk av strukturer - % av individer .......................... 254
80- och 50-procentigt bruk av strukturerna ..................................... 255
50-procentigt bruk av strukturer - % av individer .......................... 256
Systematiskt bruk av samtliga strukturer - % av individer ........... 258
Systematiskt bruk av samtliga strukturer ........................................ 259
80-procentigt bruk av samtliga strukturer -% av individer ........... 260
80- och 50-procentigt bruk av samtliga strukturer ......................... 262
50-procentigt bruk av samtliga strukturer - % av individer .......... 263
INNEHÅLL
ABSTRACT
FIGURER OCH TABELLER
INNEHÅLL
1
INLEDNING ....................................................................................................... 15
1.1 Utgångsläge ............................................................................................... 15
1.1.1 Svenskan i finska skolor ............................................................... 15
1.1.2 Forskningsprojektet ”På väg mot kommunikativ
kompetens” ................................................................................... 17
1.1.3 Centrala begrepp ........................................................................... 19
1.1.4 Översiktligt om processbarhetsteorin ........................................ 20
1.2 Syfte ............................................................................................................ 21
1.3 Disposition ................................................................................................. 22
2
BAKGRUND ....................................................................................................... 23
2.1 Forskning i andraspråksinlärning .......................................................... 23
2.1.1 Forskningsinriktningar inom andraspråksinlärning ............... 23
2.1.2 Paradigmskifte inom språkforskningen .................................... 25
2.1.3 Kognitivt inriktad andraspråksforskning.................................. 26
2.2 Faktorer som påverkar språkinlärning .................................................. 30
2.2.1 Transfer/Tvärspråkligt inflytande ............................................. 30
2.2.2 Helfrasinlärning ............................................................................ 32
2.2.3 Inputfrekvensernas roll i andraspråksinlärning....................... 33
2.2.4 Undervisningens effekter på grammatikinlärning .................. 35
2.3 Processbarhetsteorin (PT) ........................................................................ 38
2.3.1 Allmänt om PT .............................................................................. 39
2.3.2 PT i olika språk .............................................................................. 42
2.3.3 Kritik mot PT ................................................................................. 43
3
SVENSKT INLÄRARSPRÅK............................................................................ 46
3.1 Strukturerna i fokus ................................................................................. 46
3.1.1 Verbens finithet och tempus i svenskan .................................... 47
3.1.2 Verbformer i informanternas läroböcker................................... 49
3.1.3 Adjektivkongruens i svenskan .................................................... 50
3.1.4 Adjektivböjning i informanternas läroböcker........................... 51
3.1.5 Negationens placering i svenskan .............................................. 51
3.1.6 Negationens placering (ordföljd) i informanternas
läroböcker ...................................................................................... 52
3.2 Tidigare (icke-PT-relaterade) studier om svenskt inlärarspråk ......... 54
3.2.1 Verb ................................................................................................. 54
3.2.2 Adjektivkongruens ....................................................................... 56
3.2.3 Negationens placering .................................................................. 58
3.3
3.4
3.5
PTs inlärningshierarki för svenskan ...................................................... 62
Tidigare studier om PT och svenskt inlärarspråk ................................ 65
3.4.1 Semiformell inlärning av L2 ........................................................ 65
3.4.2 Formell vs semiformell inlärning av L2 ..................................... 73
3.4.3 Formell vs informell inlärning av L2.......................................... 75
3.4.4 Informell inlärning av L2 ............................................................. 77
3.4.5 Inlärning av svenska som L1/L2 hos barn med/utan
språkstörningar och hos döva .................................................... 78
Luckor i forskningen ................................................................................ 80
4
SYFTE, MATERIAL OCH METODER ............................................................ 83
4.1 Preciserat syfte och forskningsfrågor .................................................... 83
4.2 Materialinsamling och informanter ....................................................... 85
4.3 Verb ............................................................................................................. 87
4.3.1 Material om verb ........................................................................... 88
4.3.2 Exempel på materialet om verb .................................................. 89
4.3.3 Om analysprinciper för verb ....................................................... 90
4.4 Adjektiv ...................................................................................................... 90
4.4.1 Material om adjektiv ..................................................................... 91
4.4.2 Exempel på materialet om adjektiv ............................................ 93
4.4.3 Om analysprinciper för adjektiv ................................................. 95
4.5 Negationens placering ............................................................................. 96
4.5.1 Material om negationens placering ............................................ 97
4.5.2 Exempel på materialet om negationens placering ................... 99
4.6 Analysmetoder ........................................................................................ 103
4.6.1 Analyser på gruppnivå .............................................................. 104
4.6.2 Implikationell skalning .............................................................. 105
4.6.3 Förekomstkriterium (emergence) och
behärskningskriterier i tidigare studier .................................. 108
4.6.4 Användningen av förekomstkriteriet och
behärskningskriterier i föreliggande studie ........................... 111
5
ANALYS ............................................................................................................ 113
5.1 Verb ........................................................................................................... 114
5.1.1 Gruppnivå .................................................................................... 114
5.1.1.1 Behärskning av samtliga verbformer......................... 114
5.1.1.2 Presens ............................................................................ 116
5.1.1.3 Modalt hjälpverb + huvudverb .................................. 119
5.1.1.4 Perfekt............................................................................. 121
5.1.2 Systematiskt bruk ........................................................................ 124
5.1.3 80-procentigt och 50-procentigt bruk ....................................... 132
5.1.4 Sammanfattning av verbanalys ................................................ 136
5.2 Adjektiv .................................................................................................... 138
5.2.1 Gruppnivå .................................................................................... 138
5.2.1.1 Attributiv kongruens.................................................... 139
5.2.1.2 Predikativ kongruens ................................................... 140
5.3
5.4
5.2.2 Systematiskt bruk av attributiv kongruens ............................. 142
5.2.3 80-procentigt och 50-procentigt bruk av attributiv
kongruens .................................................................................... 147
5.2.4 Systematiskt bruk av predikativ kongruens ........................... 151
5.2.5 80-procentigt och 50-procentigt bruk av predikativ
kongruens .................................................................................... 156
5.2.6 Multivariat analys av adjektivkongruens................................ 160
5.2.7 Form-funktionellt baserad analys ............................................. 162
5.2.7.1 Numeruskongruens vid attributiva adjektiv ............ 163
5.2.7.2 Numeruskongruens vid predikativa adjektiv .......... 168
5.2.7.3 Jämförelse av numeruskongruens i attributiv
och predikativ ställning ............................................... 172
5.2.7.4 Genuskongruens vid attributiva adjektiv ................. 178
5.2.7.5 Genuskongruens vid predikativa adjektiv ............... 182
5.2.7.6 Jämförelse av genuskongruens i attributiv
och predikativ ställning ............................................... 186
5.2.7.7 Jämförelse av numerus- och genuskongruens
i attributiv och predikativ ställning ........................... 193
5.2.8 Sammanfattning av adjektivanalys .......................................... 202
Negationens placering ........................................................................... 207
5.3.1 Gruppnivå .................................................................................... 207
5.3.1.1 Huvudsatser vs bisatser ............................................... 207
5.3.1.2 Huvudsatser .................................................................. 208
5.3.1.3 Bisatser ........................................................................... 209
5.3.2 Systematiskt bruk ........................................................................ 212
5.3.3 80-procentigt och 50-procentigt bruk ....................................... 220
5.3.4 Sammanfattning av negationens placering ............................. 225
Inlärning och behärskning av olika strukturer .................................. 226
5.4.1 Adjektivkongruens och bisatsnegation.................................... 227
5.4.1.1 Attributiv kongruens, predikativ kongruens
och bisatsnegation ........................................................ 227
5.4.1.2 Attributiv och predikativ pluraliskongruens
samt bisatsnegation ...................................................... 233
5.4.1.3 Attributiv och predikativ neutrumkongruens
samt bisatsnegation ...................................................... 237
5.4.1.4 Attributiv pluralis- och neutrumkongruens
samt bisatsnegation ...................................................... 243
5.4.1.5 Predikativ pluralis- och neutrumkongruens
samt bisatsnegation ...................................................... 247
5.4.2 Presens, verbfras, attributiv kongruens, predikativ
kongruens och bisatsnegation .................................................. 251
5.4.3 Hjälpverb + infinitiv, presens, perfekt, attributiv
kongruens, predikativ kongruens och bisatsnegation .......... 257
5.4.4 Sammanfattning av analyser med olika strukturer ............... 267
6
DISKUSSION .................................................................................................... 269
6.1 Behärskning av olika strukturer ........................................................... 269
6.1.1 Verbformer ................................................................................... 269
6.1.2 Adjektivformer ............................................................................ 272
6.1.3 Negationens placering ................................................................ 275
6.2 Utvecklings- och inlärningsordningar av olika strukturer ............... 277
6.3 Resultatdiskussion .................................................................................. 283
6.4 Implikationer för undervisning av svenska........................................ 287
6.5 Vidare forskning ..................................................................................... 288
YHTEENVETO (SUMMARY) .................................................................................. 291
LITTERATUR ............................................................................................................. 297
BILAGOR
1
INLEDNING
Svenskan som är ett av de två nationalspråken i Finland är ett obligatoriskt
läroämne i finska skolor. För de flesta elever är svenskan ett främmandespråk
snarare än ett andraspråk1 p.g.a. att den språkliga omgivningen är finskspråkig.
Svenskundervisningen börjar oftast i årskurs 7 när en elev börjar på högstadiet. Målet för undervisningen enligt läroplansgrunderna är att nå grundläggande färdigheter i svenskan under högstadietiden. Den här studien koncentrerar sig på att granska finskspråkiga högstadieelevers inlärning av svenskans
grammatiska strukturer. Detta var ett av de centrala teman som forskningsprojektet På väg mot kommunikativ kompetens – tillägnandet av svenskans struktur hos
finska inlärare intresserade sig för.
Nedan redogör jag för bakgrunden till föreliggande studie och därefter
presenterar jag studiens syfte och valet av de grammatiska strukturer som jag
kommer att analysera.
1.1 Utgångsläge
I detta avsnitt redogörs kort för utgångsläget för föreliggande studie: svenskundervisningen och dess mål i finska skolor. I avsnittet ingår även en kortfattad
beskrivning av processbarhetsteorin (PT, Pienemann 1998) som är en teori över
grammatisk andraspråksinlärning.
1.1.1
Svenskan i finska skolor
Finland har två nationalspråk och enligt den reviderade språklagen (423/2003)
från 2004 har varje finländare rätt att välja vilket språk hen vill använda i kontakter med statliga och kommunala myndigheter. Avsikten med språklagen är
att garantera medborgarnas möjligheter att använda sitt eget modersmål, dvs.
1
Termerna andraspråk och främmandespråk definieras i avsnitt 1.1.3
16
finska eller svenska (Språklag 2004). Finland är alltså ett tvåspråkigt land och
alla finskspråkiga elever läser svenska som obligatoriskt ämne i grundläggande
utbildning, i gymnasier och yrkesläroanstalter och även senare på universitet
och yrkeshögskolor (se vidare Juurakko-Paavola & Palviainen 2011).
Utöver sitt modersmål ska alla elever läsa minst två främmande språk i
grundskolan, vilket betyder att om en elev har finska som modersmål, måste
det ena av dessa främmande språk vara svenska. Det första främmande språket,
det s.k. A1-språket2, som oftast är engelska inleds senast i åk 3 och det andra
främmande språket, det s.k. B1-språket3, börjas i åk 7. Därutöver kan en elev
välja ett frivilligt A2-språk, som börjar i åk 5 och ett frivilligt B2-språk, som inleds i åk 8. (Utbildningsstyrelsen 2010.)
De flesta elever börjar läsa svenska som B1-språk när de kommer till högstadiet, dvs. i årskurs 7. År 2007, då materialinsamlingen för föreliggande studie
inleddes, började 89,4 % av de finskspråkiga eleverna med svenskan i åk 7 (Utbildningsstyrelsen 2008). Det är emellertid också möjligt att börja läsa svenska
redan tidigare på lågstadiet om man tar en längre lärokurs i svenska och väljer
språket som sitt A1- eller A2-språk (Juurakko-Paavola & Palviainen 2011, 13). I
samband med timfördelningsreformen för den grundläggande utbildningen
2012 (Undervisnings- och kulturministeriet 2012) fattades beslut om att undervisningen av B1-språk från och med augusti 2016 kommer att inledas redan i
årskurs 6.
Vad en elev sedan ska lära sig och hur mycket svenska hen ska studera
under högstadietiden fastslås i Grunderna för läroplanen för den grundläggande
utbildningen 2004 (Läroplansgrunderna) som sätter riktlinjerna för all undervisning i skolorna i Finland. Enligt den gällande timfördelningen för den grundläggande utbildningen ska man i det andra inhemska språket, i detta fall
svenska, ha sex årsveckotimmar (en årsveckotimme motsvarar 38 timmar
undervisning under ett läsår) undervisning under årskurserna 7–9 (Utbildningsstyrelsen 2004, 302). Då en lektion ofta är 45 minuter lång, betyder detta i
praktiken att eleven får ungefär 171 lektioner undervisning i svenska under sin
högstadietid. I praktiken kan timantalet fördelas på olika sätt: eleven kan t.ex.
ha två lektioner i veckan i svenska under alla tre åren eller så kan hen ha fler
lektioner (t.ex. tre lektioner) per vecka, vilket i så fall betyder att det också finns
perioder under läsåret då eleven inte läser svenska.
Enligt läroplansgrunderna (Utbildningsstyrelsen 2004, 132-133) för
svenska som det andra inhemska språket (här B1-svenska) ska eleven under
årskurserna 7–9 tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska ”med tyngdpunkt på muntlig interaktion”. Utöver de språkliga kunskaperna ska undervisningen också utveckla elevens språkinlärningsstrategier och hens interkulturella kompetens. De grammatiska strukturer som ska behandlas i undervisningen under högstadietiden är substantiv- och adjektivböjning, den centrala
verbläran och den centrala satsläran samt bindningsstrukturerna. De nationella
2
3
Observera att A i A1-språk inte syftar till språkfärdighetsnivåerna i CERF (Common
European Framework of Reference for Languages).
B i B1-språk syftar inte till färdighetsnivåer i CERF (se föregående fotnot).
17
läroplansgrunderna definierar dock inte närmare vilka strukturer som räknas
med i central verb- eller satslära eller i vilken ordning de olika strukturerna ska
behandlas i undervisningen. Detta är något som kan bestämmas i lokala läroplaner som utbildningsordnaren (oftast kommunen) måste utarbeta på basis av
de nationella grunderna.
Även om man har gett undervisning i svenska i Finland sedan slutet av
1800-talet då de första finskspråkiga läroanstalterna upprättades, vet man relativt lite om hur inlärningen av svenska går till hos finskspråkiga inlärare. Speciellt hur eleverna lär sig svenska och de grammatiska strukturerna i årskurserna
7–9 i grundskolan har undersökts relativt litet i Finland. De tidigare studier som
har behandlat inlärningen av vissa grammatiska fenomen har mestadels koncentrerat sig på inlärning hos mer avancerade inlärare, såsom gymnasister (se
t.ex. Muittari 1990, Rahkonen 1992, Juurakko 1996, Lahtinen 1998, Rahkonen
2000).
Utbildningsstyrelsen har genomfört två större utvärderingar av elevernas
kunskaper i svenska i slutskedet av grundskolan, dvs. i årskurs 9 (Tuokko 2002,
2009). Dessa kartläggningar ger emellertid en mera helhetsbetonad bild av elevernas receptiva och produktiva språkkunskaper och i dem redogörs inte för
behärskningen av enstaka grammatiska strukturer eller hurdana former elever
använder i stället för de målspråksenliga formerna.
Eleverna som ingick i kartläggningarnas sampel deltog i läs- och förståelseprov, uppsatsskrivande och grammatikprov. Därutöver deltog en del av dem
även i ett muntligt prov. Enligt Tuokko (2009, 41-42) ansågs elevernas kunskaper som helhet vara på nöjaktig nivå (vilket motsvarar vitsordet 74) i slutet av
årskurs 9 år 2008. 21 % av eleverna hade uppnått en nivå som motsvarar vitsordet 8 (motsvarar bra kunskaper), medan 52 % befann sig på en lägre nivå. 27 %
av eleverna lyckades med att nå en högre nivå i svenskan och deras kunskaper
motsvarade vitsordet 9 eller 10 (berömliga eller utmärkta kunskaper). Eleverna
klarade sig bättre i hör- och läsförståelsedelarna än i den egna språkproduktionen (Tuokko 2009, 44). Kartläggningen visade också att elevernas kunskapsnivå i svenska hade sjunkit jämfört med resultaten från året 2001.
1.1.2
Forskningsprojektet ”På väg mot kommunikativ kompetens”
Eftersom det alltså saknas närmare kunskap om hur inlärning av svenska hos
nybörjare på högstadiet ser ut, inleddes forskningsprojektet På väg mot kommunikativ kompetens – tillägnandet av svenskans struktur hos finska inlärare hösten 2007
i samarbete mellan Jyväskylä universitet och Åbo universitet. Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) finansierade projektet under tre år, då bl.a. jag fick möjligheten att forska i inlärning av svenskans grammatik på heltid. I projektet,
som leddes av professor Marketta Sundman (Åbo universitet), medverkade
professor Matti Rahkonen och FD Sinikka Lahtinen (Jyväskylä universitet) samt
4
Skalan som används vid bedömningen med siffror är 4-10. Vitsordet 10 anger utmärkta kunskaper och färdigheter medan vitsordet 4 anger underkänd prestation. (Förordning om grundläggande utbildning 1998.)
18
utöver mig doktoranderna Eeva-Liisa Nyqvist (f.d. Järvinen) och Anne-Maj
Åberg (Åbo universitet).
Begreppet kommunikativ kompetens som förekommer i projektets namn
syftar till språklig kunskap och färdighet och termen användes redan i början
av 1970-talet av Hymes (1972). Enligt en senare teoretisk referensram av Canale
(utvecklad på basis av en tidigare modell av Canale & Swain 1980) innehåller
kommunikativ kompetens information och kunskap inom fyra olika områden.
Dessa är grammatisk, sociolingvistisk, diskurs- och strategisk kompetens. Den
grammatiska kompetensen handlar enligt Canale (1983, 7) om språkets regler och
egenskaper, såsom ordförråd, ordbildning, satsbildning, uttal, stavning, och
semantik. Det handlar med andra ord om sådan information och sådana kunskaper som krävs för att kunna förstå och producera språkliga yttranden. Den
sociolingvistiska kompetensen handlar om sociokulturella regler för hur man använder språket. Dessa regler behöver man för att kunna producera yttranden
som passar in i olika sociolingvistiska kontexter samt för att kunna tolka olika
yttranden såsom de är avsedda. Med diskurskompetens menar Canale (1983, 9)
kunskapen att kombinera grammatiska former och meningar så att man kan
producera sammanhängande tal eller texter i olika genrer. Med den sista delkomponenten, strategisk kompetens, avses behärskning av språkliga och ickespråkliga kommunikationsstrategier som man behöver t.ex. för att kompensera
sina luckor i ordförrådet och för att förbättra effektiviteteten av kommunikationen.
Forskningsprojektets fokus låg på den grammatiska delkompetensen av
kommunikativ kompetens och dess övergripande mål var att studera grammatikinlärning hos högstadieelever och öka kunskapen om svenskinlärning på
högstadiet. Men även förhållandet mellan den grammatiska kompetensen och
kommunikationsfärdigheten var av intresse.
Inom projektets ramar samlades skriftligt och muntligt material från drygt
130 elever in. Eleverna kom från fyra olika skolor och två olika städer i Finland.
Undersökningen var longitudinell vilket innebär att samma elever följdes under
hela deras högstadietid. Därutöver ingick även en delstudie i projektet som
koncentrerade sig på inlärningen av svenskans grammatik hos universitetsstuderande. Hela projektets material beskrivs närmare i Paavilainen et al. (2009).
Min licentiatavhandling (Paavilainen 2010) byggde, liksom även föreliggande studie, på en del av projektets material från sammanlagt 40 finskspråkiga
elever. Materialet är eliciterat muntligt material och samlades in vid två olika
tillfällen i slutet av årskurs 8 och i början av årskurs 9 (se närmare kapitel 4).
Projektet har resulterat i ett antal publikationer. Nyqvists (2013) avhandling handlar om inlärningen av species och artikelbruk hos högstadieelever (se
även Järvinen 2010). Sundman (2011, 2010) studerade bl.a. förekomsten av
helfraser i högstadieelevernas skriftliga produktion och förhållandet mellan
kommunikativ och grammatisk kompetens. Lahtinen skrev bl.a. om transferns
inflytande i grundskoleelevers svenska (Lahtinen 2010) och om utveckling av
verbformer hos högstadieelever (Lahtinen & Paavilainen 2011a, 2011b). Åberg
19
(se t.ex. 2010) forskar i undervisningens effekter på inlärningen av ordföljd och
skriver för närvarande på sin avhandling om samma tema.
1.1.3
Centrala begrepp
Svenska språket kan antingen anses vara ett andra- eller främmandespråk för
finska inlärare bland annat beroende på om bostadsorten är tvåspråkig eller
finskspråkig. Med andraspråk (eng. second language; L2) avses ett språk som en
individ lär sig efter att ha tillägnat sig sitt/sina förstaspråk (L1), dvs. modersmålet/modersmålen (Saville-Troike 2012, 2, 107). Inom språkforskningen gör
man ibland en skillnad mellan termerna andraspråk (L2) och främmandespråk
(FL): Inlärningen av ett L2 sker i målspråksmiljön där språket är ett officiellt eller
majoritetens språk, medan främmandespråkinlärning sker i en kontext där målspråket inte används mycket. FL tillägnas således oftast i formell undervisning t.ex.
som obligatoriskt eller fakultativt ämne i skolor. (Saville-Troike 2012, 4, 107).
Formell inlärning av ett andraspråk syftar till att språket inlärs i undervisningssituationer och termen är således en motsats till informell inlärning som betyder
att språket tillägnas i naturliga kontexter utan formell undervisning. Semiformell
inlärning består i sin tur av en kombination av informell och formell inlärning.
(Saville-Troike 2012, 2).
En del av informanterna (se närmare 4.2) i denna studie bodde på en helt
finskspråkig ort där svenska sällan hörs i omgivningen medan andra bodde på
ett mera tvåspråkigt område. Eftersom alla har finska som modersmål och har
lärt sig svenska i formell skolundervisning kan svenska enligt min mening anses snarare vara ett främmande språk än ett andraspråk för dem. Inom språkforskningen brukar man dock använda termen andraspråk som en paraplyterm
för både L2- och FL-inlärning eftersom man har observerat många likheter i
utvecklingen av inlärarspråket hos andra- och främmandespråksinlärare (Abrahamsson 2009, 15, se även Håkansson, Norrby & Bruzaeus 2004). Därför
kommer också jag att använda termerna andraspråk (L2) och andraspråksinlärare
(L2-inlärare) i föreliggande studie för att syfta till mina informanter även om de
egentligen skulle kunna betraktas som främmandespråksinlärare. I sådana fall
där det för klarhetens skull är viktigt att skilja mellan andra- och främmandespråksinlärare använder jag termerna främmandespråk och främmandespråksinlärare.
Termen inlärarspråk (eng. learner language, IL) används för att syfta till inlärarens egen språkvariant, som åtminstone delvis anses vara oberoende av
hens L1 och L2 (Saville-Troike 2012, 46). Forskare började använda begreppet
inlärarspråk för att göra en skillnad mellan IL och målspråk, dvs. det språk som
man försökte lära sig (Abrahamsson 2009, 42)5. Inlärarspråket är det centrala
forskningsobjektet i föreliggande avhandling där jag har som avsikt att beskriva
informanternas språkliga performans i de muntliga testen som de har deltagit i.
5
Begreppet inlärarspråk diskuteras mer detaljerat i avsnitt 2.1.3.
20
1.1.4
Översiktligt om processbarhetsteorin
Processbarhetsteorin (PT, Pienemann 1998, 2005) är en språkinlärningsteori som
förutsäger en inlärningsordning för ett antal morfologiska och syntaktiska
strukturer i andraspråk. PT ses som en kognitiv teori och är enligt Jordan (2004,
225) ett bra exempel på en teori vars fokus ligger på inlärning. Teorin var högaktuell inom andraspråksforskning speciellt vid den tidpunkten då jag började
skriva denna avhandling, då många studier publicerades där PTs prediktioner
om svenskinlärning testades (se vidare t.ex. Philipsson 2007, Håkansson &
Norrby 2007, Rahkonen & Håkansson 2008).
För att förstå grundtanken bakom PT kunde inlärningsordningen (eller inlärningshierarkin) liknas vid trappor som en inlärare klättrar uppför under sin
inlärningsprocess (figur 1 nedan). Inlärares grammatik i L2 utvecklas stegvis
enligt PT vilket beror på att inlärares förmåga att processa språkets strukturer
växer steg för steg. Till en början klarar inläraren endast av att processa och
därmed också producera enkla strukturer6 men när hens språkprocessningskapacitet växer, klarar hen av att processa och producera mer komplexa strukturer. Figur 1 åskådliggör utvecklingen av svenskans grammatik hos en L2inlärare.
5) bisatsnegation
4) predikativ kongruens + inversion
3) verbfraskongruens + attributiv kongruens
2) plural, bestämdhet, presens preteritum osv.
1) oböjda former
Figur 1
PTs inlärningsordning för svenska som trappor
Början av inlärningen, det första trappsteget i figur 1, är gemensam för all språkinlärning, för en inlärare måste först lära sig ord i det nya språket. På den här
nivån använder en inlärare oböjda former av orden. När inläraren kommer upp
till det andra trappsteget börjar hen böja ord (såsom verb och substantiv). På
tredje steget i inlärningen börjar inläraren behärska kongruens inom nominal(attributiv kongruens) och verbfras7 (hjälpverb + infinitiv, har + supinum). När
inläraren har tillägnat sig strukturerna på nivå 3 kan hen klättra uppåt till det
fjärde trappsteget där hen lär sig predikativ kongruens. Efter detta kan hen
framskrida till det sista trappsteget, steg 5, där inläraren kan göra en skillnad
mellan ordföljden i huvudsats och ordföljden i bisats. En viktig princip i PT är
att dessa steg bygger på varandra (dvs. har ett implikationellt förhållande) och
inte kan hoppas över, vilket betyder att en inlärare inte kommer högre upp på
6
7
På det lägsta PT-steget klarar en inlärare inte alls av att processa grammatisk information.
Med verbfraskongruens menas här i enlighet med PT sammansatta tempusformer
(dvs. perfekt och pluskvamperfekt som består av det temporala hjälpverbet har/hade
+ huvudverbet i supinum) och sammansatta verbkonstruktioner som innehåller ett
modalt hjälpverb + huvudverbet i infinitiv.
21
trapporna innan hen behärskar strukturerna på den/de lägre nivån/nivåerna
där hen befinner sig. Att en inlärare befinner sig på en viss PT-nivå implicerar
således att en inlärare klarar alla nivåer under den. PT och dess tillämpning på
svenskan behandlas i mer detalj i avsnitten 2.3 och 3.3.
1.2 Syfte
Syftet med den här doktorsavhandlingen är att granska hur finskspråkiga elever behärskar olika morfologiska och syntaktiska strukturer i slutet av årskurs
8/i början av årskurs 9. De data som analyseras är muntliga och har eliciterats
med hjälp av test (materialet redogörs närmare för i kapitel 4).
Strukturerna som granskas är verbmorfologi (presens, hjälpverb + infinitiv
och perfekt), adjektivkongruens i attributiv och predikativ ställning samt negationens
placering i huvud- och bisatser. En orsak till att dessa strukturer har valts är att de
alla enligt Läroplansgrunderna ska tas upp i svenskundervisningen under årskurserna 7–9. En annan orsak är att strukturerna kan relateras till processbarhetshierarkin (Pienemann 1998) (se ovan samt avsnitten 2.3 och 3.3).
Som framgår av figur 1 (se föregående avsnitt) hör presens till nivå 2 i PThierarkin och är den struktur som tillägnas först av de strukturerna som ska
analyseras i denna avhandling. Efter den inlärs verbfraskongruens (hjälpverb +
infinitiv/supinum) samt attributiv kongruens; dessa senare strukturer hör båda
till nivå 3. Predikativ kongruens tillhör nivå 4 och den struktur som enligt PT
tillägnas sist är bisatsnegationen som placeras på nivå 5, den högsta nivån i
processbarhetshierarkin.
Avsikten med föreliggande studie är att studera om strukturerna i fråga
tillägnas i den ordning som processbarhetsteorin förutsäger och att undersöka om PT
är användbar för att beskriva formell inlärning av svenska hos finskspråkiga inlärare.
Utöver detta är ett syfte att granska hur eleverna behärskar de olika fenomenen och
vilka former de potentiellt använder i stället för de målspråksenliga varianterna. Jag
preciserar mina forskningsfrågor ytterligare i kapitel 4.
I studien koncentrerar jag mig således inte enbart på att fastslå en inlärningsordning för de olika fenomenen utan jag granskar dem även närmare med
hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder. Speciellt med tanke på
språkundervisning är det värdefullt att få djupare kunskap om vilka strukturer
eleverna behärskar, vilka slags fel som förekommer i deras inlärarspråk (IL) och
vad dessa kan bero på. Hur processbarhetsteorin lämpar sig för att beskriva
inlärningen av svenska har undersökts relativt mycket men studierna har för
det mesta koncentrerat sig på inlärningen av svenska som andraspråk genom
informell eller semiformell inlärning.
22
1.3 Disposition
Denna avhandling har följande disposition: I kapitel 2 redogörs för andraspråksforskning med tyngdpunkt på uppkomsten av kognitivit inriktade teorier. Därutöver behandlas faktorer som ansetts påverka språkinlärning och inlärarspråk. Till sist presenteras Processbarhetsteorin (Pienemann 1998) och dess
generella principer såsom utveckling av processningsprocedurerna och inlärningshierarkin beskrivs. I min undersökning utgör PT den centrala teoretiska
referensramen för de analyser där syftet är att granska i vilken ordning de olika
morfologiska och syntaktiska strukturerna inlärs.
Kapitel 3 behandlar svenskt inlärarspråk och jag inleder det med att beskriva de grammatiska strukturerna verb, adjektiv, negationens placering i målspråket svenska. Jag redogör även för hur dessa strukturer behandlas i informanternas läroböcker i svenska. Denna redogörelse följs av en beskrivning av
tidigare studier om verb- och adjektivböjning samt negationens placering i
svenskt inlärarspråk. Kapitlet avslutas med avsnitt där tillämpningen av PT för
svenskans del presenteras. Vidare redogör jag för resultat av tidigare studier
där PTs förutsägelser har testats med avseende på svenska och till viss del
också mot danska och norska.
Kapitel 4 redovisar för det material som jag analyserar och de informanter
som materialet kommer ifrån. Olika eliciteringsinstrument som användes vid
materialinsamling beskrivs och exempel på materialet om olika grammatiska
strukturer ges. Jag diskuterar även vissa analysprinciper. Jag tar också upp de
analysmetoderna som jag tillämpar i själva analysdelen och diskuterar vissa
analyskriterier. I kapitlet presenteras även preciserat syfte för föreliggande studie.
I kapitel 5 presenteras analyserna av verb- och adjektivböjning samt negationens placering. Kapitlet innehåller både analyser på gruppnivå, som inte utgår från PT, och implikationsanalyser med vilka utvecklingsgångar8 kan definieras. Resultaten av analyserna presenteras och de jämförs med dem i de tidigare studierna. Resultaten av varje grammatisk struktur sammanfattas separat.
Kapitlet avslutas med analyser där inlärningen av de enskilda strukturerna relateras till varandra för att kunna fastslå inlärningsgångar9 för dem. Resultaten
relateras också till insikter från tidigare studier och skillnader till dem diskuteras.
De viktigaste resultaten sammanfattas och diskuteras i kapitel 6. Därutöver diskuteras användningen av förekomstkriteriet och den möjliga inverkan av
bl.a. inputfrekvenser och undervisning. Även resultatens konsekvenser för
svenskundervisning dryftas.
8
9
Med termen utvecklingsgång avses den ordning som utvecklingen av en enskild
grammatisk struktur (t.ex. negationens placering) framskrider (Abrahamsson 2009,
63).
Begreppet inlärningsgång syftar till den ordning i vilken olika grammatiska strukturer (t.ex. enkel verbmorfologi och adjektivkongruens) tillägnas (Abrahamsson 2009,
63).
2
BAKGRUND
I detta kapitel ges först en överblick över det forskningsfält, dvs. andraspråksforskning och kognitivt inriktade teorier, som Processbarhetsteorin tillhör och
de teorier som ligger till grund för teorins uppkomst. Därefter redogörs för fenomenen transfer, helfrasinlärning och inputfrekvenser som alla har föreslagits
ha inverkan på språkinlärning och möjligen kan fungera som förklaring till de
former som en inlärare använder i sitt inlärarspråk. Eftersom informanterna i
min studie är formella inlärare, närmare sagt skolelever som har fått undervisning i svenska, behandlas i detta kapitel även undervisningens effekter för
grammatikinlärning.
Till sist presenteras själva processbarhetsteorin mer detaljerat och dess
tvärspråkliga relevans tas upp.
2.1 Forskning i andraspråksinlärning
I det följande redogör jag kort för olika inriktningar inom andraspråksforskning
och därefter närmare för kognitiv språkforskning. Jag beskriver det paradigmskifte som ägde rum inom språkforskningen i slutet av 1960-talet som ledde till
att den kognitivt baserade språkforskningen fick sin början och presenterar kort
några centrala modeller och teorier inom den.
2.1.1 Forskningsinriktningar inom andraspråksinlärning
Andraspråksinlärning (eng. Second Language Acquisition; SLA) började utvecklas
som vetenskap under senare hälften av 1900-talet. Då börjare forskarna rikta
intresse mot inlärares språkliga produktion medan fokusen tidigare närmast
hade legat på frågor kring språkundervisning. Trots sin unga ålder är SLA ett
mycket brett forskningsfält. Det består av många olika inriktningar inom vilka
det finns ett stort antal olika teorier och modeller. (Saville-Troike 2012, 2.) Long
(1993, 225) uppskattade att det redan i början av 1990-talet fanns 40-60 olika
24
teorier. Teorierna inom fältet skiljer sig åt, bl.a. genom att de utgår från olika
vetenskapsgrenar såsom lingvistik, pidgin- och kreolstudier, sociolingvistik,
psykologi, psykolingvistik, neurolingvistik, kognitiv vetenskap, socialpsykologi
och olika kombinationer av dessa (Long 1993, 226). De vetenskaper som mest
har påverkat forskning i andraspråksinlärning är lingvistik och psykologi (Saville-Troike 2012, 2).
Teorierna om andraspråksinlärning kan indelas på olika sätt. Hammarberg (2004) använder sig av en relativt finfördelad taxonomi och delar in teorierna i typologiska, nativistiska, funktionella, kognitiva och interaktionella teorier. Typologiska teorier intresserar sig för vad som är gemensamt för världens
språk och försöker finna språkiga universalier, dvs. gemensamma strukturer i
olika språk. Nativistiska teorier baserar sig på tanken om att en människa har en
medfödd förmåga att lära sig språk. Funktionella teorier skiljer sig från nativistiska bl.a. genom att de fokuserar sig på språkanvändning och inte på språklig
kompetens. Funktionalister betonar yttrandenas informationsinnehåll och att
språket är ett medel för kommunikation. Kognitiva teorier har i sin tur inlärningsprocessen i fokus för de strävar efter att beskriva de interna processer som
äger rum när en människa lär sig och använder ett språk. Enligt Ellis (1994, 347)
gör kognitiva teorier inte en skillnad mellan lingvistisk kunskap och annan
sorts kunskap och på så sätt anses strategier som ligger bakom utvecklingen
vara generella och gemensamma för all typ av inlärning. Interaktionella teorier,
slutligen, betonar enligt Hammarberg (2004) interaktionens betydelse och enligt
detta synsätt spelar den språkliga omgivningen en stor roll i inlärningen eftersom en inlärare tillägnar sig ett språk i samspel med andra språkinlärare och
språkanvändare.
Saville-Troike (2012, 3, 25) använder sig av en enklare kategorisering och
delar in L2-teorier i tre typer: lingvistiska, psykologiska och sociala. Lingvistiska
teorier omfattar enligt denna gruppering teorier som intresserar sig för likheter
och olikheter mellan språk som lärs in, lingvistisk kunskap (språklig kompetens)
samt inlärares produktion (språklig performans). De lingvistiska teorierna omfattar således typologiska, nativistiska och funktionella teorier.
Psykologiska teorier består av de teoriramar som tar hänsyn till den kognitiva processen bakom språkinlärningen. Denna grupp sammanfaller med kognitiva teorier (jfr Hammarbergs indelning). Sociala teorier innefattar teorier som
är intresserade av kommunikativ kompetens, den interaktionella inlärningskontextens roll samt olika grupp- och individrelaterade faktorer (såsom identitet
och motivation) som påverkar språkinlärningen. Denna grupp omfattar således
de interaktionellt inriktade teorierna. (Saville-Troike 2012, 3, 25.)
De lingvistiskt och kognitivt inriktade teorierna har länge dominerat i
forskning kring andraspråk (Atkinson 2011, 1) medan teorier med social betoning har börjat vinna mer fotfäste på sistone. Det finns emellertid fortfarande
ingen helhetstäckande referensram som skulle uppmärksamma såväl lingvistiska, psykologiska som sociala aspekter i språkinlärning. Enligt Saville-Troike
(2012, 3) behövs alla dessa olika aspekter för att man ska kunna förstå det komplexa fenomenet andraspråksinlärning.
25
2.1.2
Paradigmskifte inom språkforskningen
Språkforskningen började få ett kognitivt fokus på 1960-talet när man riktade
intresset från språkundervisning till språkinlärning. Behaviorismen började
förlora sin styrka och uppfattningen om inlärning fick ett mer kognitivt perspektiv och teorier över inlärarspråk, dess utveckling och felanalys ersatte den
kontrastiva analysen. (Abrahamsson 2009, 30, 50.)
Från 1940- till 1960-talet var en dominerande metod inom språkforskningen den kontrastiva analysen (Lado 1957). Huvudtanken bakom detta analyssätt,
som påverkades både av behaviorism och av strukturalism, var att skillnader
mellan inlärares förstaspråk och andraspråk orsakar svårigheter i andraspråksinlärning. Genom att observera hurdana skillnader som föreligger mellan
strukturerna i L1 och i L2 försökte man förutsäga hurdana svårigheter en inlärare kommer att ha när hon lär sig ett nytt språk. Enligt den kontrastiva analysen var transfer, dvs. överföring av modersmålets strukturer till andraspråket,
förklaringen till att en inlärare gör fel i L2. Den kontrastiva analysen kritiserades bl.a. därför att inlärare också gör sådana fel som inte kan förutsägas på basis av att strukturerna mellan L1 och L2 jämförs med varandra. Därutöver gör
inlärare också fel i sådana L2-strukturer som liknar strukturerna i L1.
Utvecklingen mot en mer kognitiv inriktning berodde på olika faktorer:
Enligt Larsen-Freeman och Long (1991, 5) var en av orsakerna att kontrastiva
studier inte ansågs ge tillräckligt övertygande resultat. Därutöver inverkade
debatten om inlärningsprocessen som fördes inom psykologin på detta perspektivbyte. Enligt Atkinson (2011, 8-9) påverkades förändringen av tre drivkrafter: psykologernas studier i kognitiva kategorier och strategier, utvecklingen i informationsteknologin samt utvecklingen i lingvistiken och framför allt
Chomskys arbete10.
Chomsky (1959) motsatte sig behavioristernas syn på inlärning enligt vilken all inlärning, även inlärning av språk, sker genom att man lär sig vanor
(eng. habit formation) genom att upprepa stimulus-respons-associationer. Behaviorister såsom B. F. Skinner (1957) ansåg att människan inte har någon mental
kompetens och på så sätt inte kan använda några inlärningsstrategier. Detta
synsätt hade präglat teorier om inlärning från och med 1920-talet fram till 1960talet men med Chomskys arbete fick den s.k. mentalismen, i vilken språket ses
som en medfödd förmåga, sin början.
Chomsky (1959) ansåg att det är omöjligt för ett barn att lära sig ett språk
på så kort tid endast med hjälp av den input det får eftersom inputen är så bristfällig. Den enda möjliga lösningen på detta var enligt Chomsky att människan
besitter en medfödd språkinlärningsförmåga, universell grammatik (UG), som
består av universella principer och parametrar. UG definierar hur ett mänskligt
språk kan vara uppbyggt och börjar operera automatiskt hos barn när de får L1input vilket leder till att språket utvecklas automatiskt.
10
Chomskys generativa teori hör dock inte till kognitivt inriktade språkinlärningsteorier utan kan anses vara en strukturalistisk modell (se vidare t.ex. Abrahamsson 2009,
34).
26
Även om Chomskys teori handlade om förstaspråksinlärning påverkade
det nya mentalistiska tankesättet även andraspråksforskningen då UG fungerade som utgångspunkt för många studier (Larsen-Freeman & Long 1991, 233).
T.ex. forskare inom tillämpad lingvistik såsom Corder (1967) och Selinker (1972)
började utveckla teorier om andraspråksinlärning där inlärares interna faktorer
spelade en större roll än yttre faktorer såsom miljön (Ellis 1992, 3).
2.1.3
Kognitivt inriktad andraspråksforskning
Till följd av den kognitiva revolutionen började man systematiskt forska i andraspråk (Atkinson 2011, 11). Att man på riktigt började rikta intresse mot inlärarspråket kring 1970 anses oftast vara början på den moderna forskningen om
L2-inlärning (t.ex. Hammarberg 2004, 2013). Man började anse att L2-inlärares
språkliga system är ett eget system i stället för en bristfällig version av målspråket, dvs. av det språk som man försöker tillägna sig (Abrahamsson 2009, 42).
Forskare började göra en skillnad mellan målspråket och inlärarspråket.
Selinker (1969) använde termen interimspråk (eng. interlanguage) för att beteckna inlärarens språkvariant. Selinkers (1972) interimspråksteori fokuserade på
att försöka fånga inlärarspråkets dynamik och utveckling. Denna teori kan anses vara den första med en kognitiv syn på andraspråksinlärning (Abrahamsson 2009, 29). Selinker antog att inte bara transfer utan också kognitiva processer påverkar hurdant inlärarspråket är och hur det utvecklas. Enligt honom styr
fem centrala kognitiva processer andraspråksinlärningen: transfer från L1,
transfer från undervisning, inlärningsstrategier, kommunikationsstrategier och
övergeneralisering av målspråksformer. Därutöver kunde ett antal andra processer, t.ex. helfrasinlärning, förklara varför inlärarspråk har strukturer som
avviker från målspråket. Ett fenomen som Selinker speciellt intresserade sig för
var fossilisering som syftar till att L2-inlärare i regel inte kan nå en medfödd
språkkompetens utan att utvecklingen av L2 avstannar.
Corder (1971) kallade istället inlärares språk för idiosynkratisk dialekt, vilket
enligt honom kunde beskrivas som andraspråksinlärares11 språk som behärskas
ofullständigt men ändå är regelbundet, systematiskt och meningsfullt. Det typiska för idiosynkratisk dialekt var att en del av reglerna som behövs för att
beskriva inlärarens dialekt är individuella dvs. endast framkommer hos en viss
inlärare. Den idiosynkratiska dialekten var enligt Corder (1971, 149) ostadig
eftersom problem med att bli förstådd av andra talare för utvecklingen framåt.
Nemser (1971, 115-116) å sin sida kallade det språksystem som en inlärare bygger upp för approximativt system. Enligt honom avviker denna språkvariant, LA,
från målspråket och varierar på basis av inlärarens kunskapsnivå, erfarenheter
av inlärning, personlig inlärningsstil och språkets kommunikativa funktion.
Eftersom LA är en skild, internt strukturerad form av målspråket (LT) och källspråket (LS), ansåg Nemser att den borde studeras på sina egna villkor och inte
endast i förhållande till LT och LS.
11
Corder (1971, 149-150) kallar även afatikernas tal och L1-barns språk för idiosynkratisk dialekt.
27
I andraspråksforskningen började man använda sig av felanalys som verktyg i stället för den kontrastiva analysen (Corder 1971). Med felanalys försökte
man analysera konstruktionen av inlärarspråket, hur IL utvecklas samt hur det
varierar. Till skillnad från den kontrastiva hypotesen gällde det inte längre att
försöka förutsäga de fel som möjligtvis kan förekomma utan syftet var att analysera, kategorisera samt förklara hurdana språkliga fel L2-inlärare på riktigt
gör. Synen på felen i IL förändrades i och med detta: Corder ansåg att de gav
viktig information över andraspråksinlärning. Enligt honom kunde fel avslöja
inlärares medfödda mentala läroplan (eng. built-in syllabus) som reflekterar de
kognitiva reglerna, begränsningarna och hypotestestningsförmågan som språkinlärningsmekanismen har (Atkinson 2011, 11). Felanalysen har senare kritiserats bl.a. därför att den bara iakttar fel och inte alls uppmärksammar strukturer
som inläraren redan behärskar. Enligt Hammarberg (2004, 34) kan felanalys
ändå anses vara ”ett förstadium till interimspråksteorin”.
Enligt Atkinson (2011, 12) fungerade felanalys som impuls för organiserad
forskning i andraspråksinlärning. Många fallstudier med felanalys som grund
utfördes, varav dem som gjordes av Dulay och Burt (1973, 1974) blev mycket
berömda. Dulay och Burt (1973, 247, 256) ansåg att L2-inlärning är en mental
process och att det inte är fråga om att en inlärare endast överför strukturer från
sitt L1 till sitt L2. För att testa sin hypotes analyserade de fel hos L2-barn och de
upptäckte att inlärningen av engelskans morfem följde samma mönster hos inlärare med olika modersmål. Vidare observerade Dulay och Burt (1973, 249) att
L2-barn gjorde likadana fel i engelskans syntax som L1-barn vilket de tolkade
som att L2-barn är lika kreativa som L1-barn och också använder universella
språkprocessningsstrategier. Dessa s.k. engelska morfemstudierna är ett bra
exempel på tidig forskning i inlärningsgångar i andraspråksinlärningen. Ellis
(1994, 21) anser att ett av de mest centrala fynden i andraspråksforskning är just
att det finns utvecklingsmönster i inlärarspråk.
Forskare som analyserade inlärarspråket observerade bl.a. att helfrasinlärning var något som förekom även hos L2-inlärare och inte bara hos L1inlärare. Hakuta (1974) fann bevis på detta fenomen genom att observera bruket
av helfraser hos en femårig japansk inlärare av engelska under en tidsperiod på
15 månader. Hakuta (1974, 287-288) ansåg att det i användningen av prefabricated patterns var fråga om en inlärningsstrategi där en inlärare memorerar längre
segment i tal utan att ha kunskap om deras interna struktur. Hakuta (1974, 289)
konstaterade att det är komplicerat att identifiera helfraser och att de ofta förblir
oidentifierade p.g.a. oenhetliga data och svaga bevis (för en vidare diskussion
om helfraser, se avsnitt 2.2.2).
Ett annat fenomen som andraspråksforskare intresserade sig för var inlärarspråkets variation. Tarone et al. (1976, 97-98) ansåg att ett inlärarspråk kan
anses vara systematiskt när det finns konsekvens i användningen av olika former men variabelt när det inte finns det. Tarone (1983, 152, 1988, 40-41) beskrev
inlärarspråket som ett kontinuum bestående av olika stilar. Variationen i inlärarspråket berodde enligt henne på att inlärares uppmärksamhet på språkets
former växlar vilket förorsakar stilbyten längs kontinuumet. Detta kan leda till
28
att olika uppgifter resulterar i olika språkstilar och att det förekommer uppgiftsrelaterad variation. Tarone (1988, 12-13) konstaterade att användningen av
olika uppgiftstyper har vållat forskare stora metodologiska och teoretiska problem när de har analyserat elicterat material. Inlärarens utflöde tycks ibland till
och med förändras dramatiskt när olika slags uppgifter används för att samla in
material. Att eliciteringsmetoderna påverkar inlärarens prestation har enligt
Tarone varit klart nästan från första början. Det blev t.ex. tydligt i LarsenFreemans (1976) studie om tillägnandet av morfem. De fem olika uppgifterna,
dvs. att tala, lyssna, läsa, skriva och imitera som Larsen-Freeman använde sig
av i sin studie, gav ganska olika resultat. Morfemens korrekthet varierade signifikant inom samma inlärargrupp även om uppgifterna genomfördes vid samma
testtillfälle.
Krashens (1981) monitormodell hade i likhet med Selinkers teori ett kognitivt perspektiv på L2-inlärning (Abrahamsson 2009, 116). Enligt Atkinson (2011,
13) är Krashens teori mycket kognitiv även om dess terminologi inte var det.
Krashen (1981) ansåg att tillägnande (eng. acquisition) och inlärning (eng. learning)
är två skilda processer. Enligt honom är tillägnande en automatisk process som
börjar fungera med hjälp av L2-input och som producerar implicit (dvs. omedveten) kunskap om målspråket. En inlärare behöver denna kunskap t.ex. i talproduktion. Med begreppet inlärning syftade Krashen till en formell inlärningsprocess som åstadkommer explicit (dvs. medveten) information om målspråket. Krashen menade att en inlärare bygger på ett eget regelsystem av målspråket på basis av den implicita kunskapen12 som hen har tillägnat sig. Enligt
honom kan explicit kunskap13 inte bli implicit kunskap men enligt monitorhypotesen kan den medvetna kompetensen kontrollera och rätta inlärarens utflöde,
alltså fungera som monitor. Denna monitor kan dock inte fungera i alla situationer, t.ex. under tidspress. Krashen menade också att L2-input som en inlärare
får måste vara på ’rätt’ nivå för att inläraren ska kunna ha nytta av den. Den s.k.
rätta nivån är enligt hans mening en nivå som ligger ett steg högre än inlärarens
kompetensnivå i L2.
Krashens monitorteori var en av de mest kända och inflytelserika L2teorierna kring början av 1980-talet (Larsen-Freeman & Long 1991, 240). Teorin
hade en stor inverkan på andraspråksforskningen eftersom den gav upphov till
många motargument och inspirerade många forskare att empiriskt testa teorins
hypoteser. Monitorteorin lämpade sig dock inte speciellt bra för testning eftersom många av dess hypoteser var formulerade så att det inte var möjligt att
falsifiera dem. (Ellis 1992, 6.) Detta är en av orsakerna varför teorin har kritiserats mycket. Vidare har teorin kritiserats bl.a. på grund av distinktionen mellan
inlärning och tillägnande samt för att teorin inte kan förklara variation som förekommer i inlärarspråk. (Larsen-Freeman & Long 1991, 245-249.)
I slutet av 80-talet introducerade Levelt (1989) sin modell för talproduktion. Teorin har också ett kognitivt perspektiv på språkinlärning eftersom dess
12
13
Implicit kunskap anses vara omedveten och kan inte verbaliseras (Ellis 2006, 95).
Explicit kunskap är medveten information över de fakta som inlärare har lärt sig
(Ellis 2006, 95).
29
huvudtanke är att en inlärare14 måste ha tillgång till ett antal automatiserade
processer för att kunna producera och tolka ett språk i naturligt tempo. Enligt
Levelt (1989, 8-9) påverkar många processer talproduktion och talet processas i
tre olika komponenter: begreppskomponent (eng. conceptualizer), formulator (eng.
formulator) och artikulator (eng. articulator). Begreppskomponenten skapar ett
preverbalt budskap på basis av talarens intentioner och därefter utformas budskapet i formulatorn som består av en grammatisk och fonetisk kodningsmekanism. Den förstnämnda har tillgång till talarens mentala lexikon och den hämtar lemman och dess syntaktiska information ur lexikonet och producerar en
ytstruktur. Därefter producerar den fonetiska kodningsmekanismen en fonetisk
plan för budskapet. Till sist förverkligar artikulatorn denna plan dvs. uttalar
yttrandet. Utöver dessa komponenter finns det enligt Levelt även en ytterligare
komponent för talförståelse (eng. speech-comprehension system) som låter inläraren kontrollera och monitorera sitt tal. Alla dessa komponenter fungerar relativt
självständigt och processerna löper parallellt och i stort sett automatiskt.
Levelts modell har t.ex. påverkat senare kognitivt inriktade L2-teorier såsom
Multidimensionell modell (Clahsen, Meisel & Pienemann 1983) och Processbarhetsteori (Pienemann 1998).
Enligt Larsen-Freeman & Long (1991, 270) är den multidimensionella modellen, som den s.k. ZISA-forskningsgruppen (Zweitspracherwerb italienischer
und spanischer Arbeiter) av Clahsen et al. (1983) utvecklade, en av de viktigaste
teorierna inom SLA eftersom den har fungerat som grund för många studier.
Projektet studerade L2-tyskans ordföljd hos italienska och spanska gästarbetare
och observerade att inlärningen framskrider i en viss ordning genom fem olika
ordföljdsstrukturer. Dessa strukturer reflekterar fem olika steg i utvecklingen
av inlärarspråket och förklarades kognitivt med att inlärarens processningsförmåga stegvis växer. Enligt Ellis (1994, 386-387) är den multidimensionella modellen en effektiv teori därför att den inte bara förklarar inlärarspråkets utveckling utan också fungerar som referensram utifrån vilken forskare kan forma hypoteser om vilka grammatiska strukturer en inlärare tillägnar sig på olika utvecklingsnivåer. Ellis (1994, 21) påpekar också att ZISA-gruppen har åstadkommit starka bevis för att det finns en utvecklingsordning i inlärarspråk. Den
multidimensionella modellen har däremot kritiserats för att den inte specificerar vad som får inläraren att lära sig det som hen kan producera trots alla processningsbegränsningar och för att delar i modellen är svåra att falsifiera (Larsen-Freeman & Long 1991, 285).
Processbarhetsteorin (PT) som introducerades år 1998 av Manfred Pienemann (se även Pienemann 2005) är en av de senaste enhetliga kognitiva modellerna över andraspråksinlärning 15 . Enligt Martin (2004) erbjuder PT den
mest utvecklade referensramen för forskning kring inlärningsordning av L2grammatik. Teorin har sina rötter i den multidimensionella modellen av ZISA14
15
Levelts (1989) modell handlar om L1-inlärning
Dynamic Systems Theory av Larsen-Freeman (1997) kan också anses höra till de senaste kognitiva teorierna eftersom den tar hänsyn till både kognitiva och sociala
aspekter av språkutveckling (se vidare även De Bot, Lowie & Verspoor 2007).
30
gruppen (Clahsen, Meisel & Pienemann 1983) där Pienemann också själv var
verksam. PT försöker svara på frågan varför inlärning av L2 framskrider enligt
en viss ordning och dess syfte är (Pienemann 1998, 2) att definiera i vilken ordning inlärarens procedurala kunskaper utvecklas. Denna utvecklingsaspekt,
dvs. att teorin försöker förklara hur och varför inlärningen går vidare som den
gör, är något som t.ex. Selinkers (1972) och Krashens (1981) modeller inte beaktar (Abrahamsson 2009, 123).
PT bygger delvis på Levelts (1989) modell över talproduktion och Lexical
Functional Grammar (LFG)16 av Kaplan och Bresnan (1982). PT (Pienemann 1998,
5) delar en liknande syn på språkinlärning som Levelts teori: den ses som
tillägnandet av procedurala kunskaper. Vidare bygger PTs hierarki för processningsprocedurerna på Levelts modell, närmare sagt på grammatisk kodning
som händer i formulatorn (Pienemann 1998, 54). En central princip i PT som
härstammar från LFG är överföring av grammatisk information (eng. feature
unification). Jag ger en mer utförlig redogörelse av processbarhetsteorin i avsnitt
2.3 och dess tillämpning på L2-svenska i nästa kapitel (se 3.3).
2.2 Faktorer som påverkar språkinlärning
Andraspråksinlärning är ett mångfacetterat fenomen som potentiellt kan påverkas av många olika faktorer. I det följande behandlas några av dessa som
har lyfts fram inom forskningen: transfer, helfrasinlärning, inputfrekvenser och
undervisning.
Såväl transfer som helfrasinlärning spelar in i språkinlärningsprocessen
och de syns ofta på många olika sätt i inlärarspråket. Båda fenomenen behandlas också inom ramen för PT (Pienemann 1998). Inputfrekvenser, dvs. de språkliga formernas och strukturernas frekvenser i inputen, har visats inverka på
deras inlärning (bl.a. Larsen-Freeman 1976, Long 1981). Exempelvis Pienemann
(1998) anser dock att de inte påverkar PT-hierarkin. Detta har å sin sida ifrågasatts av Rahkonen och Håkansson (2008). Jag tar även upp undervisning i
grammatik som faktor då mina informanter lär sig svenska i skolundervisning.
2.2.1
Transfer/Tvärspråkligt inflytande
Fenomenet transfer behandlades redan i förbigående i samband med att kontrastiv analys (se närmare 2.1.2) och Selinkers interimspråksteori presenterades
(se avsnitt 2.1.3). Med transfer menas det inflytande som beror på likheter och
olikheter mellan målspråket och ett annat språk som redan är inlärt (Odlin 1989,
27).
Eftersom termen transfer ursprungligen härstammar från behavioristisk
psykologi och kan väcka oönskade associationer har den ofta undvikits och er16
LFG (Kaplan & Bresnan 1982) är en generativ språkinlärningsteori för vilken det redogörs kort i avsnitt 2.3.1.
31
satts med andra begrepp. T.ex. Corder (1983, 86-88) valde att prata om modersmålets roll i språkinlärning och många forskare har senare valt att använda det
teorineutrala begreppet tvärspråkligt inflytande (eng. cross-linguistic influence).
(Ringbom 2007, 30, Jarvis & Pavlenko 2008, 3.) Tvärspråkligt inflytande syftar
på samma sätt som transfer till samspelet mellan det/de tidigare inlärda språket/språken och det/de språk som inlärs senare. Detta begrepp inrymmer olika
fenomen genom vilka tvärspråkligt inflytande yppar sig i språkinlärning. Dessa
är bl.a. transfer, interferens, undvikande och lån. (Kellerman & Sharwood Smith
1986, 1.)
Man brukar skilja mellan positiv och negativ transfer. Den förstnämnda
typen, som även kallas facilitering, betyder de fall då tidigare kunskap underlättar inlärning av det nya medan den sistnämnda typen, som också kallas interferens, syftar till de fall då denna kunskap påverkar ogynnsamt. (Sajavaara
1986, 69-70, Ringbom 1987, 58.)
Transfer handlar alltså inte enbart om påverkan från modersmålet utan
även inlärares kunskap om tidigare inlärda språk (t.ex. kunskap om L2) kan
spela in i inlärningen av ett nytt språk, ett s.k. tredjespråk, L3. (Odlin 1989, 27.)
Om L3 och L2 är besläktade medan inlärares modersmål (L1) och L3 inte är det,
är det naturligt att en inlärare söker likheter mellan L2 och L3 och inte mellan
L1 och L3 (Ringbom 2007, 78). L2 inverkar i synnerhet på inlärningen av L3 när
en inlärare har höga kunskaper i andraspråket (se vidare t.ex. Williams &
Hammarberg 1998).
Transfer förekommer på språkets olika områden och dess effekter kan observeras speciellt när det gäller fonologi vokabulär och pragmatik. På det morfologiska och det syntaktiska området spelar transfer däremot en mindre roll.
(Abrahamsson 2009, 242-243.) Enligt Eckmans (1977) markeringsdifferentialhypotes påverkar typologiska faktorer transfer: En inlärare överför endast omarkerade strukturer från sitt L1 och använder dem i stället för markerade strukturer. Pienemann et al. (2005, 86, 109-111) är däremot av den åsikten att inlärares förmåga att processa grammatiska strukturer påverkar transfer. En inlärare
kan överföra strukturer från sitt modersmål i sitt andraspråk först när hen har
tillräckliga processningsprocedurer så att hen kan processa strukturerna i fråga
(se vidare avsnitt 2.3.1).
Forskning om tvärspråkligt inflytande har kunnat göra gällande att inlärares L1 påverkar inlärningen och att förstaspråkets inflytande har en mycket viktig roll i andraspråksinlärning (Odlin 1989, 2-3, Ringbom 1987, 49.) Enligt Corder (1983, 95) har modersmålet t.o.m. en mer genomträngande roll i andraspråksinlärningen än man traditionellt hade trott. Modersmålet inverkar enligt
honom såväl i början av inlärningsprocessen som under den samt när målspråket används i kommunikation. T.ex. Ringbom (2007, 2) konstaterar att användningen av tvärspråkliga likheter, dvs. transfer, är en fundamental del av hur
människor lär sig språk.
Transfer kan yppa sig på många olika sätt beroende på om och hur uppfattade likheter mellan L1 och målspråket (eng. target language; TL) inverkar på
inlärningsprocessen (Ringbom 1987, 50). Graden av likhet mellan TL och inlära-
32
res L1 (eller ett annat tidigare inlärt språk) är något centralt i fråga om transfer.
Ju mindre de uppfattade skillnaderna mellan språken är, desto mer kan en inlärare dra nytta av sin tidigare kunskap om sitt modersmål och andra språk.
Detta gäller speciellt i början av inlärningen då en inlärare ännu vet lite om det
nya språket. (Ringbom 1986, 150-151, 155-156, Ringbom 2007, 5-6.)
Informanterna i min studie har finska som sitt modersmål (L1), och deras
första främmande språk (L2) är engelska, vilket innebär att svenska således är
deras tredjespråk (L3). På så sätt kan transfer från både engelskan och finskan
förekomma i deras produktion. Det måste dock påpekas att transfer syns mera
t.ex. i vokabulär än i morfologi och syntax som är det jag analyserar.
2.2.2
Helfrasinlärning
Många studier har påvisat helfrasinlärningens betydelse i språkinlärning (Axelsson 1988, 191). Enligt Axelsson (1988, 191) finns det grovt indelat två olika
typer av yttranden: sådana som en talare själv formulerar med hjälp av kreativa
regler och sådana som är tidigare inlärda helfraser som används i samma form.
Den förstnämnda typen, där språket konstrueras kreativt, kallas även the open
choice principle och den senare, där språkanvändare utnyttjar färdigt konstruerade fraser för the idiom principle (Erman & Warren 2000, 29-30).
I forskningslitteraturen används många olika termer för att syfta till
helfraser. Sådana är bl.a. formulaic language, chunks och prefabricated routines and
patterns (se vidare t.ex. Wray 2002, 8-9, Weinert 1995, 182). Axelsson definierar
begreppet helfras på följande sätt:
”[…] ett oanalyserat yttrande, inlärt i sin helhet, som endast återfinns i denna fasta form i
vissa speciella kontexter […]”(Axelsson 1988, 191.)
Bolander (1989, 73) använde termen formulaic speech för att syfta till fullständiga
uttryck (t.ex. jag vet inte) och frekventa kombinationer av ord som inlärare tycks
använda som färdiga enheter. Ett kluster av ord anses vara en helfras om det
antingen används mer korrekt än andra motsvarande strukturer. Wray (2002, 9)
använder termen formulaic sequences, formelaktiga sekvenser, i vilken ordet sekvens syftar till en serie av ord eller andra element som har sparats i minnet
som en helhet och som används som sådan.
Helfraser har också en central betydelse för Processbarhetsteorin (Pienemann 1998) då de hör till den lägsta PT-nivån, nivå 1, där en inlärare använder
oböjda ord och helfraser. Helfraser är något som spelar en speciellt viktig roll i
analysen av morfologin (se vidare avsnitt 4.6.3) för att man ska kunna försäkra
sig om att det handlar om former som en inlärare producerat produktivt och
inte om användningen av helfraser.
Enligt Weinert (1995, 182) har man inte lyckats med att definiera formelaktigt språk särskilt klart. Det gemensamma enligt henne att definitionerna vanligen syftar till kedjor av många ord (eng. multi-word, t.ex. How do you do?) eller
många former (eng. multi-form strings, t.ex. rain-ed) som är lagrade och producerade som en enhetlig helhet och inte är skapade av individuella lexikala enheter
33
eller former med hjälp av lingvistiska regler. Enligt Schmitt och Carter (2004, 3)
är det svårt att definiera formelaktiga sekvenser på grund av diversiteten: Helsekvenser kan t.ex. vara långa eller korta och de används för olika syften.
Studier har kunnat visa att helfraser förekommer såväl hos första- som hos
andraspråksinlärare (se närmare även Hakutas (1974) observationer om andraspråksinlärning i 2.1.3) och både hos barn och hos vuxna (Axelsson 1988, 191,
Wray 2002, IX). Enligt Weinert (1995, 186) är formelaktigt språk och imitation
brett dokumenterade fenomen i andraspråksinlärning. Helfraser är enligt Myles
et al. (1998, 326) också allmänna hos formella inlärare speciellt i början av inlärningsprocessen. Potentiella oanalyserade helfraser kan vara centrala i inputen
antingen genom att de är frekventa eller genom att de betonas på något speciellt
sätt.
Helfraser bidrar på olika sätt i språkinlärning. Ett praktiskt syfte tycks
vara att användningen av helfraser underlättar processningsbelastningen vilket
möjliggör att en inlärare kan koncentrera sig på andra aktiviteter (Weinert 1995,
184, Wray 2002, 69). Helfraser påverkar också språkets flyt: Genom att använda
helfraser kan en inlärare låta mer flytande (Wray 2002, 92). Därutöver har
helfraser en kommunikativ funktion. En inlärare kan med hjälp av helfraser
klara av sådana kommunikationssituationer där hens språkkunskaper ännu
inte räcker till (Axelsson 1988, 192, Weinert 1995, 184). Helfraser förbättrar en
inlärares kommunikativa förmåga genom att de fungerar som redskap och bjuder en inlärare på många användbara uttryck (Sundman 2011, 336).
Helfraser spelar även in i grammatikinlärning därför att en inlärare börjar
använda dem kreativt och forma egna regler på basis av dem. Enligt Axelsson
(1988, 191-194) används helfraser som ramar där en del består av en fast enhet
och resten av en varierande och kreativ del (se även Weinert 1995, 183). Först
förekommer helfraser alltid i samma form. Sedan börjar en inlärare forma flera
nya uttryck och sätta delar av tidigare använda helfraser ihop med nya yttranden. En inlärare analyserar helfraser och börjar forma regler på basis av dem.
Enligt Axelsson (1988, 195) analyseras helfrasernas struktur och det skapas
öppningar i dem. På detta sätt blir helfraser ramar som börjar användas kreativt.
En del av helfrasen förblir på så sätt oföränderlig och en del varieras. Enligt
Wray (2002, 34) är endast en liten del av formelaktiga sekvenser fasta. En stor
del innehåller en öppning som kan fyllas ut med obligatoriskt och fakultativt
material (se även Schmitt & Carter 2004, 3). Enligt Myles et al. (1998, 358-359)
sönderdelar inlärare helfraser som ursprungligen är oanalyserade. Inlärare börjar modifiera dessa fraser på många olika sätt vilket tyder på att de använder
dessa formler som databas för hypotestestning. Användningen av sådana formler gör det lättare att delta i kommunikativa situationer och påskyndar produktionen i början av inlärningen.
2.2.3 Inputfrekvensernas roll i andraspråksinlärning
Diskussioner om inlärares känslighet för inputen har varit ett allmänt tema
inom andraspråksforskning (Gass & Mackey 2002, 250). Redan på 1970-talet
började forskare intressera sig för vilken roll strukturernas och formernas fre-
34
kvenser i inputen spelar för språkinlärningen. Många forskare koncentrerade
sig på att ta reda på hur inputfrekvenser och korrektheten av morfem i IL
hänger ihop. Flera studier tydde på att skillnaderna i inputfrekvenserna påverkar den ordning i vilken olika grammatiska strukturer börjar användas korrekt i
inlärarnas produktion. Bl.a. Larsen-Freeman (1976) och Long (1981) visade att
hög frekvens i inputen och hög korrekthet av morfem i inlärarnas produktion
hänger ihop: Inlärarna började använda de morfem som var högfrekventa i inputen korrekt tidigare än de som var lågfrekventa. En studie av Lightbown
(1980) visade att inputfrekvenser spelar in även i inlärningen av frågor och inversion: L2-barn använde endast sällan inversion i frågor, vilket också var fallet
i den input som de fick. Den infödda talaren som intervjuade barn använde ofta
enkla ja- och nej-frågor som inte innehåller inversion.
Thomas (2010, 192-193) har observerat att även inputfrekvenser av lärobokstexter påverkar inlärningen. Hon studerade användningen av franskans
korta och långa verb hos svenskspråkiga vuxna inlärare och observerade att
inlärare gynnade korta verbformer av alla verb (med undantag av två verb vars
långa form var mer frekvent i inputen). Detta resultat reflekterar enligt Thomas
inputfrekvenser i de textböcker som informanterna använt.
Studier har också gett motsatta resultat om inputfrekvensernas effekter.
En annan studie av Lightbown (1983) bekräftade inte inputfrekvensernas roll i
inlärningen av morfem (se närmare avsnitt 2.2.4). Long och Sato (1983) fick
också motstridiga resultat då de märkte att inputfrekvenserna av vissa morfem
i lärarspråket skiljde sig från den ordning som tidigare observerats hos L2inlärare. Long och Sato (1983, 282-283) förmodade att resultatet berodde på att
de inlärare som de undersökta lärarna undervisade var nybörjare medan den
morfemordning som resultatet jämfördes med var observerat hos mer avancerade inlärare. Inlärarnas kunskapsnivå påverkar hurdant språk lärare använder.
Long och Sato (1983, 282-283) anser att inputfrekvenserna trots detta resultat
kan vara relaterade till den ordning i vilken olika morfem används korrekt av
L2-inlärare men att detta är något som yppar sig först när inlärare har tillräckliga språkkunskaper i sitt L2.
Inom kognitiv forskning spelar inputfrekvenserna en viktig roll. Enligt
denna inriktning baserar inlärning sig på att en inlärare extraherar regulariteter
ur inputen. (Gass & Mackey 2002, 249, Gass & Selinker 2008, 219.) Ellis och
Schmidt (1998) demonstrerade med ett artificiellt språk att inlärningsfrekvenser
påverkade korrektheten av de undersökta formerna. Ellis (2002a, se även Ellis &
Collins 2009) menar att frekvens är en fundamental kognitiv mekanism som
påverkar processning av bl.a. fonologi, lexikon, morfosyntax, läsning, satsproduktion och förståelse. Därutöver har inputfrekvensernas roll betonats i forskning kring the Competition model av Bates och MacWhinney (1987, se vidare
MacWhinney 1987). Kempe och MacWhinney (1998) anser att andraspråksinlärning hos vuxna styrs av input och de tips (eng. cue) som en inlärare får i den.
Det måste dock påpekas att inputfrekvenser inte är den enda påverkande
faktorn i inlärningen. Larsen Freeman och Long (1991, 134) poängterar t.ex. att
även om engelskans artiklar har den högsta frekvensen i inputen inlärs de rela-
35
tivt sent av L2-inlärare. Inte heller verkar inputfrekvenser ensamt kunna förklara den inlärningsordning som inlärare följer (Gass & Mackey 2002, 253). Enligt Pienemanns (1998) processbarhetsteori spelar de inte någon roll alls utan
former inlärs i en viss ordning helt oavsett inputfrekvenser. En inlärare är färdig att tillägna sig en ny struktur först när hen har tillräcklig processningskapacitet för att klara av att processa informationen på den föregående nivån i
inlärningen.
Rahkonen och Håkansson (2008) har dock diskuterat möjligheten att inputfrekvenser, vid sidan av överföring av grammatisk information, kan påverka inlärningsgången i svenskan som förutsägs av PT (se närmare avsnitt 3.3).
Enligt PT, liksom studien av Rahkonen och Håkansson, inlärs bisatsordföljd och
indirekta frågor sist av de syntaktiska strukturerna. Båda strukturerna är lågfrekventa i svenskan vilket kan ha en effekt på att de också inlärs senare än
andra mer frekventa strukturer. Enligt Rahkonen och Håkansson (2008, 154)
kan hög inputfrekvens betyda att inlärare får mer träning i strukturen i fråga än
i mindre frekventa strukturer.
2.2.4
Undervisningens effekter på grammatikinlärning
Grammatikundervisningens betydelse i andra- och främmandespråksundervisning har debatterats mycket under årtionden. I vissa undervisningsmetoder
(t.ex. i den s.k. grammatik- och översättningsmetoden) har grammatiken spelat
en större roll medan den i andra (t.ex. naturmetoden av Krashen & Terrell 1983)
har haft en mindre roll p.g.a. antagandet att undervisning inte leder till att inlärare tillägnar sig grammatik. Detta senare tankesätt berodde bl.a. på att L2inlärare observerades följa samma naturliga inlärningsordning som man tidigare upptäckt hos L1-inlärare (Ellis 2001, 3). Eftersom denna inlärningsordning
i hög grad verkade vara universell började man enligt Ellis (2001) ifrågasätta
om man överhuvudtaget behöver undervisning som fokuserar sig på former för
att kunna tillägna sig ett språk.
Bevis på att grammatikundervisning hjälper inlärare att bl.a. nå högre
grammatisk och sociolingvistisk kompetens har emellertid lett till att man har
börjat inse att den har sin plats i L2-undervisning. (Ellis 2002b, 17.) Den formella undervisningens17 effekter på andraspråksinlärning har enligt Ellis (1990,
13) studerats ur olika synvinklar och forskare har försökt ta reda på om undervisning påverkar inlärningshastigheten, inlärningsframgången och/eller den
naturliga inlärningsordningen.
Tidig forskning kring undervisning vars fokus låg på språklig form (eng.
form-focused instruction) var enligt Ellis (2001, 3) metodorienterad. Forskarna
intresserade sig m.a.o. för olika metoder som användes i språkundervisning och
metoderna jämfördes med varandra. Vid den här tidpunkten, närmare sagt på
1960- och 1970-talen, insåg man att det var nödvändigt att språkundervisning
17
Med begreppet formell undervisning syftas till att man på ett eller annat sätt försöker
lära någon en språklig egenskap, som ofta är grammatisk, eller en språklig kod (Ellis
1990, 13).
36
innehöll undervisning i former, för det mesta i grammatiska former, och debatten kring språkundervisning gällde vilket som skulle vara det bästa möjliga
sättet att undervisa i dem.
Long (1983) granskade totalt elva studier som handlade om effekten av
formell språkundervisning och naturlig exponering på L2-inlärning. Enligt
Longs (1983, 374) tolkning visade studierna att undervisning har en positiv effekt på L2-inlärning trots att några även gav motstridiga resultat. Enligt Long
(1983, 374, 379) är undervisning till nytta oavsett inlärares ålder och den är effektivare än exponering. Long (1983, 380) betonar att undervisning är speciellt
nyttigt i början av L2-inlärningen och/eller när det inte är möjligt att använda
målspråket utanför undervisningssituationer.
Ellis (1990, 132) påpekar att det finns en del tillkortakommanden i de studier som Long granskade. Ett av dem, som även Long påpekat, var att man i
många studier inte lyckades med att kontrollera den sammanlagda exponerings- och undervisningstiden. Studierna tog inte heller hänsyn till motivationens roll för inlärningen. Ett ytterligare problem var att det inte hade samlats in
information över undervisningen och Ellis (1990, 133) påpekar att man därför
inte kan vara säker på att undervisningen fokuserade på former. Trots dessa
brister i de observerade studierna anser han ändå att det är motiverat att anta
att formell undervisning främjar snabb inlärning och leder till högre behärskningsnivåer i målspråket.
Även många av 1980- och 1990-talens experimentella studier koncentrerade sig enligt Ellis (2001, 5) på att besvara frågan om undervisning som fokuserar sig på former fungerar eller inte. Teoretiskt sett testade forskarna
Krashens (1981) påstående enligt vilket grammatikundervisning är onyttigt
(förutom att den kan erbjuda begriplig input) eftersom explicit kunskap om t.ex.
grammatik enligt Krashen inte kan bli implicit och automatiserad kunskap.
Dessa studier gav enligt Ellis (2001, 5) delvis motstridiga resultat om undervisningens effekt. Studien av Weslander och Stephany (1983) visade att undervisning har en positiv effekt speciellt under det första året av språkinlärningen
medan dess roll för inlärningen minskar under tiden. Resultatet stöder enligt
Weslander och Stephany (1983, 477-478) Longs (1983) resultat enligt vilket formell undervisning är till nytta speciellt i början av inlärningsprocessen.
Lightbown (1983) studerade förhållandet mellan det språk som L2-inlärare
hör i undervisningen och det språk som de själva producerar. Lightbown (1983,
239) observerade inte en direkt relation mellan inputfrekvenser i klassrummet
och frekvensen eller korrektheten av de former som inlärarna producerade.
Studien visade att inlärarna frekvent använde formen som de hade fått undervisning i, under en tidsperiod även om den var relativt sällsynt i klassrumsspråket. Lightbown (1983, 239) menar att undervisning rentav kan utgöra hinder som inläraren senare måste övervinna för att kunna bygga sitt eget ILsystem. Studien visade vidare att inlärningsordningen av engelskans morfem
hos inlärarna skiljde sig något från den av de tidigare studierna. Även detta
kunde enligt Lightbown (1983, 240) förklaras med undervisningens påverkan:
Inlärarna hade övat och upprepat grammatiskt sett mycket komplexa meningar
37
vilka de inte skulle ha använt i sin produktion om de hade tillägnat sig språket
genom kommunikativ interaktion och genom att få mer naturlig input.
Spada (1986, 196), som studerade hur undervisning och exponering (m.a.o.
informell kontakt med L2) påverkar inlärningen av engelskan som andraspråk,
observerade att undervisningen hade mer effekt på språkkunskaper än den informella kontakten med målspråket. Hennes studie visade även att undervisning vars fokus var på former var effektivare än undervisning som inte betonade språkliga former när det gällde utvecklingen av grammatiska och skriftliga kunskaper hos de inlärare som hade rikligt med möjligheter att använda
målspråket utanför klassrummet.
Trots att forskare såsom Long (1983) har kunnat visa att undervisning har
positiva effekter på inlärningen tycks den inte påverka den ordning i vilken de
grammatiska strukturerna lärs in. Detta är något som bl.a. studierna av Pica
(1983a) och Pienemann (1984) visat. Pica jämförde inlärning av engelskas
grammatiska morfem hos formella, informella och semiformella inlärare. Hennes studie visade att alla inlärargrupper följde samma inlärningsordning trots
skillnaderna i inlärningsformen (Pica 1983a, 478). Pica (1983a, 482, 485) observerade dock även skillnader mellan inlärargrupperna. T.ex. överanvändning var
mer frekvent hos de formella inlärarna även om det också förekom hos andra
inlärare. Enligt Pica kan inlärningsformen, dvs. undervisning, exponering eller
kombination av båda, påverka inlärares hypoteser om målspråkets morfologi
och deras strategier om hur formerna används.
Pienemann (1984) visade med ett undervisningsexperiment att formell
undervisning i grammatik inte kör över den naturella inlärningsordningen. I
experimentet fick 10 italienska invandrarbarn undervisning i tyskans inversionsregel i två veckors tid. Pienemann (1984, 196-198) observerade att endast de
informanter som före undervisningsperioden hade tillägnat sig de strukturer
som föregår inlärningen av inversionen enligt den naturliga inlärningsordningen kunde lära sig den undervisade strukturen. De informanter som inte hade
kommit lika långt i sin språkutveckling lärde sig däremot inte att tillämpa inversionsregeln i sin produktion. Enligt Pienemann (1984, 205) betyder resultatet
att undervisning kan påverka inlärningen av en viss lingvistisk egenskap endast om inläraren i sin språkutveckling har nått den nivån på vilken strukturen
skulle tillägnas i naturliga förhållanden. Denna princip kallas utlärningsbarhetshypotes (eng. Teachability Hypothesis) som även ingår i Processbarhetsteorin
som Pienemann (1998) senare utvecklat (se närmare 2.3.1). Denna hypotes betyder dock enligt Pienemann (1984, 206) inte att undervisning inte alls har någon effekt på inlärningsprocessen. Studien visade nämligen att inlärningstakten
hos de inlärare som var färdiga att tillägna sig inversionsregeln var snabbare än
det normalt är hos informella inlärare. Därutöver tillämpade de formella inlärarna inversionsregeln mer frekvent och de började använda strukturen samtidigt i alla möjliga kontexter vilket inte brukar vara fallet hos informella inlärare.
Pienemanns utlärningsbarhetshypotes har fått empiriskt stöd i studier bl.a. av
Ellis (1989) och Mansouri och Duffy (2005).
38
I sin forskningsöversikt granskade Norris och Ortega (2001) sammanlagt
49 studier från åren 1980-1998 som behandlade effekten av undervisningen i
andraspråk. På basis av studierna drog Norris och Ortega (2001, 192-194, 201)
slutsatsen att undervisning allt som allt har en positiv effekt på inlärningen.
Studien gav vidare vid handen att explicit undervisning är effektivare än implicit. Explicit undervisning betyder att inlärare får undervisning i språkets former
och regler medan dessa inte direkt behandlas i implicit undervisning (LarsenFreeman 2009, 528). Enligt Norris och Ortega (2001, 201) kan undervisning anses ha långvariga effekter trots att de gradvis försvagas.
Ortega (2009, 100) konstaterar att även om den formella undervisningen
inte kan förändra utvecklingens riktning har den omfattande positiva effekter
på inlärningshastigheten och på den slutliga behärskningsnivån som inläraren
kan nå. Den grammatiska utvecklingen hos formella inlärare är snabbare och de
uppnår typiskt högre grad av språklig korrekthet än informella inlärare.
Det har även föreslagits att grammatikundervisning kan ha andra fördelar
än de som redan diskuterats ovan. Undervisning kan enligt vissa forskare (se
vidare t.ex. R. Ellis 2006, 97) hjälpa inläraren att upptäcka skillnaderna mellan
strukturerna i hens inlärarspråk och i målspråket (eng. notice the gap). Detta är
något som redan Schmidt och Frota (1986) förmodade. De ansåg nämligen att
medveten kunskap om grammatik som uppnås med hjälp av undervisning kan
spela en viktig roll i språkinlärningen därför att en inlärare måste upptäcka att
det finns former i hens produktion som avviker från målspråket för att komma
vidare i utvecklingen (Schmidt & Frota 1986, 311-315). Studien av DeKeyser
(2000) visade att speciellt inlärare som inte längre är barn drar nytta av undervisning. DeKeysers (2000, 518) resultat indikerar att inlärare som har hög verbal
förmåga kan använda explicita inlärningsmekanismer i stället för de implicita
mekanismer som inte längre helt står till förfogande p.g.a. att den kritiska perioden för språkinlärning är över. Explicit inlärning verkar enligt DeKeyser (2000,
520) vara nödvändigt för att äldre inlärare ska kunna uppnå en hög behärskningsnivå i målspråket.
Det måste dock påpekas att relationen mellan explicit och implicit kunskap är en mycket omdebatterad fråga i andraspråksforskningen (se vidare t.ex.
Abrahamsson 2009, 119). Ellis (2006, 97) konstaterar att trots gott om belägg för
grammatikundervisningens positiva effekter fattas kunskap om explicit information förvandlas till implicit kunskap eller om explicita kunskapen bara
underlättar den implicita kunskapens utveckling. Det problematiska är att man
inte kan vara säker på vilken typ av kunskap inlärare använder när de utför en
språklig uppgift eller ett test.
2.3 Processbarhetsteorin (PT)
I detta avsnitt redogör jag närmare för Processbarhetsteorin, som behandlades i
korthet i avsnitt 2.1.3. På basis av PT kan man förutsäga i vilken ordning en in-
39
lärare lär sig grammatiska strukturer i olika språk. Teorin gäller alla språk och
jag redogör kort för vilka språk dess giltighet hittills har testats på.
2.3.1
Allmänt om PT
Processbarhetsteorin (PT, Pienemann 1998) är en enhetlig referensram med vilken man kan beskriva många olika fenomen som hör till språkutveckling. Dess
syfte är att förutsäga vilka strukturer en inlärare kan producera på en viss utvecklingsnivå. Teorin baserar sig på arbetet i det så kallade ZISA-projektet
(Clahsen, Meisel & Pienemann 1983), där Pienemann också själv medverkade,
och hans egna senare studier (se vidare t.ex. Pienemann 1984). ZISA behandlade syntaktisk utveckling hos italienska och spanska L2-inlärare av tyska. Studien visade att inlärningen av ordföljden i tyska följde en viss ordning. Utöver
inlärningen av syntax (dvs. ordföljd) omfattar processbarhetsteorin (Pienemann
1998) även inlärningen av morfologi som inte granskades i ZISA.
I likhet med andra teorier om inlärningsbarhet (learnability) försöker PT
enligt Pienemann (1998, 3) beskriva hur ett inlärarspråk utvecklas från nybörjarstadiet mot målspråkskompetensen med hjälp av tillgänglig input och inlärningsmekanismer. Grundtanken bakom detta tänkesätt härstammar från det
s.k. logiska problemet som beskriver en paradox: Barnet tillägnar sig grundprinciperna i sitt modersmål under en relativt kort tidsperiod även om inputen som
det får kan vara både oregelbunden och otillräcklig. Det tycks däremot vara
omöjligt för en inlärare av ett L2-språk att göra detta på basis av en input av
samma slag. Enligt Pienemann (1998, 5) fokuserar PT sig dock endast på det s.k.
utvecklingsproblemet (eng. developmental problem), dvs. vad det är som orsakar
att den lingvistiska kompetensen utvecklas enligt en beskrivbar rutt. Teorin är
inte designad för att ta ställning till frågan om intern lingvistisk kunskap eller
om processer som förvandlar språklig input till lingvistisk kunskap. PT försöker således enligt Pienemann (1998) inte förklara vad som möjliggör att en inlärare tillägnar sig lingvistisk kunskap, frågan som är grunden för Chomskys antagande om UG.
Pienemann (1998, 4–5) ser i likhet med Levelt (1989) språkinlärningen som
en process där en inlärare tillägnar sig procedurala färdigheter och det behövs
högt automatiserade processer för att det ska vara möjligt att producera språk i
realtid. Orden måste snabbt hämtas från det mentala lexikonet och lingvistiska
strukturer måste kunna produceras omedvetet eftersom dessa processer är belägna i korttidsminnet vars kapacitet är begränsad. Denna kapacitet skulle inte
ens räcka till alla operationer som krävs för att producera enkla språkliga yttranden. Med tanke på detta kan språkinlärning enligt Pienemann ses som en
process där lingvistiska operationer automatiseras.
Enligt Pienemann (1998, 4–5) måste en teori om språkinlärning utöver att
den kan förklara vad som möjliggör att en inlärare kan tillägna sig lingvistisk
kompetens även kunna förklara vad som får utvecklingen att följa ett visst förutsägbart mönster. Detta kan enligt honom förklaras med strukturen hos människans språkprocessor: För att lingvistiska hypoteser ska kunna bli procedural
kunskap måste processorn ha tillräckligt med kapacitet så att språkliga hypote-
40
ser kan processas. Detta betyder att en inlärare måste ha tillgång till de nödvändiga processningsprocedurerna som behövs för att strukturerna i fråga kan
bearbetas. En inlärare kan alltså enligt PT endast producera strukturer som hen
kan processa. Pienemann et al. (2005, 86, 109-111) anser att L2-inlärares processningsförmåga även begränsar transfer från inlärares L1. En inlärare kan enligt teorin endast överföra sådana L1-strukturer i L2 som hen klarar av att processa. Med andra ord kan en inlärare dra nytta av sin information om modersmålet (L1) och sina kunskaper i det först när nödvändiga processningsresurser
har utvecklats. Detta leder till att L1-strukturer som ligger högre upp i PThierarkin än inlärarens dåvarande nivå i L2 inte kan överföras till L2. Denna
princip gäller enligt Pienemann et al. (2005) även om L1 och L2 skulle vara typologiskt sett likadana. Som exempel ger Pienemann et al. (2005) en studie av
Håkansson et al. (2002) som visade att även om V2-regeln (det finita verbet
andra satsled i huvudsatser) existerar både i svenskan och i tyskan använde
svenska elever i början av inlärningen inte denna regel i tyska meningar som
krävde inversion. Pienemann och Håkansson (2007, 491) poängterar att när L1eller L2-strukturer är processbara kan de överföras till målspråket vilket kan
förorsaka att inlärare med olika L1 använder olika strukturer.
Enligt PT (Pienemann & Håkansson 1999, 390) opererar processningsprocedurerna automatiskt endast hos mogna språkanvändare medan andraspråksinlärare måste skapa processningsrutiner som är språkspecifika. Målet för processbarhetsteorin är enligt Pienemann (1998, 4–9) att definiera i vilken ordning
dessa procedurala färdigheter utvecklas hos L2-inlärare.
Teorin ställer upp en hierarki av dessa språkprocessningsprocedurer. Procedurerna står i ett implikationellt förhållande till varandra, dvs. procedurerna
på högre nivåer förutsätter att en inlärare har tillägnat sig de procedurer som
finns på lägre nivåer. Hierarkin av processningsprocedurer återges i tabell 1.
Tabell 1
Processningsprocedurer och output i L2 enligt Pienemann (1998, 9)
Processningsprocedur
L2 output
1. lemma-access
Ord
2. kategoriprocedur
Lexikala morfem
3. frasprocedur
Överföring av frasal information
4. S-procedur
Överföring av interfrasal information
5. bisatsprocedur (satsgräns)
Huvud- och bisats
Som framgår av tabell 1 aktiveras processningsprocedurerna enligt PT
(Pienemann 1998, 6–9) i en bestämd ordning. Vid all språkinlärning måste en
inlärare först lära sig ord i det nya målspråket innan hen kan börja använda
grammatiska regler. På den första nivån använder hen oböjda ord och helfraser
och överföring av grammatisk information sker inte på denna nivå. Därefter, på
41
nivå 2, börjar inläraren kunna processa ordklasser och markera ord med
relevant grammatisk information, vilket är nödvändigt för att frasprocedurerna
kan börja operera (nivå 3). På nivå 3 kan grammatisk information överföras
inom fraser, t.ex. i en nominalfras där substantivet och adjektivet måste
kongruera med varandra. Efter det börjar S-procedurerna operera (nivå 4),
vilket betyder att grammatisk information också kan överföras mellan fraserna.
Till sist aktiveras bisatsprocedurerna och grammatisk information kan utbytas
även mellan satser.
Dessa utvecklingsnivåer kan man enligt Pienemann (1984, 198, 1998, 250)
inte hoppa över med hjälp av formell undervisning och formell undervisning
kan inte heller ändra ordningen mellan stadierna. Denna princip kallas för inlärningsbarhetshypotesen (Learnability hypothesis) eller som utlärningsbarhetshypotesen (Teachability Hypothesis) och Pienemann (1984) har hittat empiriskt
bevis som stöder denna hypotes (se 2.2.4). Enligt denna princip kan undervisning endast resultera i tillägnande av en struktur när undervisningen koncentrerar sig på strukturer som ligger en nivå högre upp i hierarkin än den som
inläraren befinner sig på i sin språkliga utveckling. Endast då kan undervisningen påskynda inlärningen. Pienemann anser att det är omöjligt att hoppa
över någon av nivåerna eftersom varje nivå förutsätter processningsprocedurer
som utvecklas på en tidigare nivå. Om man hoppade över någon utvecklingsnivå skulle en inlärare sakna de processningsprocedurer som krävs för att processa vissa strukturer i språket.
Pienemann anser att genom att tillämpa kriteriet emergence (förekomstkriteriet) kan man se om en inlärare kan processa en struktur eller inte. Emergence
betyder den första systematiska förekomsten av en struktur och kan enligt honom (Pienemann 1998, 138–153) förstås som den tidpunkt då en inlärare i princip har förmågan att kunna processa en struktur. För att man ska kunna säga
om en struktur är processbar eller inte måste den förekomma i varierande former och i olika lingvistiska kontexter, annars kan strukturen vara inlärd som
helfras. Emergence utgör utgångspunkten för analysen av inlärningsprocessen
och när man studerar hur inlärningen börjar får man också information om resten av inlärningsprocessen. Pienemann anser att förekomstkriteriet lämpar sig
bäst för att fånga systematiken i spontan muntlig produktion. Logiken i inlärarspråket kan enligt Pienemann fångas med hjälp av explicit distributionsanalys
där man granskar hur en inlärare använder en viss struktur i olika kontexter.
För att processbarhetshierarkin ska kunna tillämpas på språkinlärning av
olika målspråk måste den relateras till de språkspecifika grammatiska strukturerna i de enskilda språken. Detta kan enligt Pienemann (1998, 9, 89–93) göras
när hierarkin tolkas utifrån Lexical Functional Grammar (LFG, Kaplan &
Bresnan 1982) som han anser vara en typologiskt och psykologiskt trovärdig
grammatikteori. Pienemann valde LFG därför att teorin har testats på typologiskt olika språk. När PT appliceras inom ramen för denna grammatikteori kan
dess förutsägelser lätt testas.
LFG (Kaplan & Bresnan 1982) är i likhet med UG en generativ språkinlärningsteori som består av konstituentstruktur (c-struktur), lexikon och funktion-
42
ell komponent (f-struktur). Konstituentstrukturen skapar ytstrukturer och relationer mellan c-strukturer. Lexikonet innehåller syntaktisk och all annan information som behövs för att man ska kunna konstruera meningar. Den funktionella
komponenten innehåller all den grammatiska information som behövs för att
meningar ska kunna tolkas semantiskt. LFG anger ett antal funktionella villkor
(eng. well-formedness conditions) som begränsar överföring av grammatisk information. Det viktigaste villkoret enligt Kaplan och Bresnan (1982, 204) är feature unification som säkrar att olika delar som formar en mening passar ihop.
Pienemann (1998, 9) betonar att LFG är en lämplig teori därför att tillägnandet av språket i den ses som en lexikalt baserad process, dvs. de lexikala
enheterna spelar en viktig roll för grammatiken. En annan viktig princip i LFG
är enligt honom (Pienemann 1998, 97–98) överföring av grammatisk information mellan olika delar som bildar en sats (eng. feature unification). I en nominalfras som t.ex. a dog måste artikeln och substantivet matcha varandra. Pienemann anser emellertid att LFG måste modifieras i ett avseende: I teorin finns
det inte några begränsningar för hur mycket och hurdan information som kan
överföras mellan olika komponenter. Enligt Pienemann begränsar processningsprocedurerna dock denna informationsöverföring. En inlärare tycks enligt
PT således inte ha en medfödd förmåga att överföra information, utan denna
färdighet utvecklas gradvis.
2.3.2
PT i olika språk
Pienemann (1998) testade först validiteten av processbarhetsteorins förutsägelser på L2-tyska och resultatet bekräftade teorins hypoteser. I sin bok Language
Processing and Second Language Development: Processability Theory presenterade
Pienemann även liknande förutsägelser om morfosyntaktisk utveckling i engelska, svenska respektive japanska 18 som andraspråk. PTs förutsägelser om
grammatisk inlärning har även i viss mån prövats mot finskan (Martin 2004).
Dessa preliminära försök har enligt Martin (2004, 201) dock gett blandade resultat.
Eftersom tyska, svenska och engelska, som PT ursprungligen prövades
mot, är besläktade språk med många gemensamma grammatiska egenskaper
har PT vidareutvecklats senare vilket framgår av verket Cross-Linguistic Aspects
of Processability Theory (Pienemann 2005). Teorins förutsägelser utvidgas där att
gälla även typologiskt annorlunda språk: arabiskan (Mansouri 2005), kinesiskan
(Zhang 2005) och japanskan (Kawaguchi 2005). Pienemann et al. (2005) utvecklar PT så att den även kan fånga ett bredare antal lingvistiska fenomen såsom
passiv, kausativ och topikalisering. Dessa är dock inte är relevanta för föreliggande studie där PT används i dess ursprungliga form.
Eftersom PT har tillämpats på många olika språk kan den enligt Pienemann et al. (2011) även användas för att definiera hurdan språkkompetens en
tvåspråkig individ har eftersom det går att definiera individens PT-nivå i båda
språken. Pienemann et al. konstaterar att det annars är svårt att jämföra språk18
Det typologiska testet omfattade endast PT-nivåerna 1-3.
43
kunskaper mellan olika språk eftersom man inte har en universell måttstock
som man kunde använda sig av. T.ex. yttrandenas medellängd, MLU, är enligt
dem (Pienemann et al. 2011, 128) inte ett tillräckligt verktyg eftersom språk är
morfologiskt sett olika och därför inte kan jämföras med varandra.
2.3.3 Kritik mot PT
Processbarhetsteorin har kritiserats bl.a. av Hammarberg därför att teorin inte
uppmärksammar språkets semantiska och kommunikativa faktorer (se t.ex.
Hammarberg 2004, 2007). Även om Pienemann utgår ifrån att processbarheten
inte påverkas av andra faktorer än PT-hierarkin har t.ex. Glahn et al. (2001) och
Hammarberg (1996) observerat motstridiga resultat. Studien av Glahn et al.
(2001) visade att semantiska faktorer spelar in i inlärningen av adjektivkongruens, vilket syns i att pluralis (som är en semantiskt baserad kategori) tillägnas
före genus (som inte är ett semantiskt, utan ett grammatiskt, baserat fenomen).
Hammarberg (1996) observerade att neutrumkongruens inlärdes tidigare i
sådana fall som var semantiskt motiverade än i de fall som inte var det (se närmare 3.4.1). Eftersom resultaten av både Glahn et al. (2001) och Hammarberg
(1996) samtidigt också stödde PTs prediktioner anser Hammarberg (2007, 50)
att PT-hierarkin inte ensam kan förklara inlärningsgångar utan teorin borde
kompletteras med andra teorier så att den skulle ta hänsyn till andra faktorer
som styr andraspråksinlärningen.
Mansouri och Håkansson (2007, 95) anser vidare att intra stage sequencing,
dvs. en följd av mellanliggande stadier, är något som måste tas till hänsyn när
språkspecifika typologiska drag i målspråket beskrivs. Grundtanken bakom
denna princip är att den ordning i vilken olika strukturer som hör till samma
PT-nivå tillägnas inte är slumpmässig utan i många fall förutsägbar. De påpekar också att strukturer där en form uttrycker en funktion skulle vara mest trovärdiga och optimala för empirisk testning av processbarhetsteorin prediktioner. I vissa fall kan resultat som strider mot PTs prediktioner enligt Mansouri och
Håkansson (2007) bero på att icke-optimala, mer komplexa strukturer har använts som utgångspunkt.
Kritik har också framförts mot processbarhetsteorin därför att den inte
förklarar varför en inlärare framskrider från en lägre PT-nivå till en högre. Det
enda skälet till den språkliga utvecklingen är enligt PT att inlärares processningsförmåga växer medan teorin inte specificerar vad det är som som får
denna förmåga att växa. (Hammarberg 2004, 57, Abrahamsson 2009, 130.)
Hammarberg (1996, 77) anser att teorin kunde fånga den dynamiska naturen av
språkinlärningen om PTs processningsbegränsningar förstås som processningsbelastning. Denna belastning försvinner inte plötsligt när en inlärare börjar använda en struktur utan fortsätter i någon mån att hindra processningen av
strukturen även hos kompetenta inlärare. Enligt Hammarberg (1996, 78-79) är
det troligt att inlärarens språkliga utveckling framskrider allteftersom denna
förstår att en förbättrad kommunikativ förmåga är till nytta. Hammarberg anser
vidare att strukturernas uppfattade kommunikativa värde (eng. perceived com-
44
municative value, PCV) också påverkar inlärningen: En inlärare har högre motivation att försöka lära sig strukturer som verkar vara användbara i målspråket.
PT har vidare kritiserats för förekomstkriteriet (eng. emergence) som tilllämpas i implikationell skalning. Många tycker att det är väsentligt att definiera
första förekomst av en struktur (eng. onset) för att kunna förklara processer i
andraspråksinläring men det tycks vara problematiskt att definiera begreppet
onset och bestämma vad som kan visa att den förutsägbara processningsstrategin är verksam (Jordan 2004, 225). Förekomstkriteriet är inte helt enkelt att använda och i synnerhet inte när det gäller att analysera inlärningen av morfologin. Detta behandlas närmare i samband med att analysmetoden beskrivs (se
vidare avsnitt 4.6.3). Därutöver har teorin fått kritik eftersom den endast omfattar utvecklingen av talproduktion (Jordan 2004, 227, Abrahamsson 2009, 130).
PT tar inte hänsyn till ”inlärares receptiva förmåga, den underliggande grammatiska kompetensen eller de processningsprocedurer som rimligen ligger
bakom språklig perception och tolkning” (Abrahamsson 2009, 130). Abrahamsson (2009, 130) menar att perceptionen måste föregå talproduktionen, vilket är
något som man har observerat både hos L2- och hos L1-talare.
Även PTs syn på transfer har diskuterats. Enligt PT påverkar inlärares
förmåga att processa strukturer även transfern. I olika studier har det dock observerats skillnader mellan andraspråksinlärare med olika L1. (Jordan 2004, 226.)
T.ex. Bohnacker (2006) har hävdat att transfer spelar in i inlärningen av tyskans
ordföljd och inlärningen inte nödvändigtvis följer PT. Enligt PTs förutsägelse
börjar inlärningen av tyskans ordföljd med kanonisk ordföljd (SVX) och att användningen av V2 (inversion i satser som inte inleds med subjekt) inlärs först
senare (se vidare även Håkansson, Pienemann & Sayehli 2002).
Bohnackers (2006, 477-478) studie visade att inlärare med tyska som sitt L2
behärskade användningen av V2-regeln fullt ut redan efter att ha studerat språket i fyra månader. Även inlärare med tyska som L3 (och engelska som sitt L2)
använde V2 i 50 % av de obligatoriska kontexterna och utöver det producerade
de V3-strukturer som stred mot målspråkets normer. Bohnacker tolkar resultaten för L2-gruppens del som bevis på transfer från modersmålet och för L3gruppens del som partiell transfer från L2-engelskan.
Pienemann och Håkansson (2007, 487) anser att Bohnackers förklaring
över transfern från engelskan är tvivelaktig eftersom andra engelska strukturer
(såsom adverb-först) inte överfördes till tyskan. Bohnackers förklaring skulle
enligt Pienemann och Håkansson betyda att transfern är selektiv, vilket
Bohnacker dock inte motiverar teoretiskt. Därutöver borde Bohnacker enligt
Pienemann och Håkansson (2007, 487) ha använt samma analysmetoder och
kriterium för tillägnandet (dvs. implikationell skalning och emergence-kriteriet)
som de själva har tillämpat. Strukturernas korrekhetsgrad, som Bohnacker använder sig av, kan enligt Pienemann och Håkansson (2007, 488) nämligen inte
användas för att visa temporala skillnader i inlärningen av strukturerna.
Pienemann och Håkansson (2007) analyserade om Bohnackers (2006) data
och kom fram till att informanterna behärskade alla observerade strukturer,
också V2, redan vid det första datainsamlingstillfället. Därför är Bohnackers
45
material inte passande till att testa hurdan ordföljd inlärarna använder i början
av inlärningen. Enligt Pienemann och Håkansson (2007, 491-492) bekräftar analysen developmentally moderated transfer hypothesis, enligt vilken strukturer från
inlärares L1 överförs till L2 först när inläraren klarar av att processa dem. Detta
leder till skillnader i språkanvändning hos inlärare med olika modersmål
och/eller olika andraspråk.
3
SVENSKT INLÄRARSPRÅK
Detta kapitel inleds med en grammatisk beskrivning av verb- och adjektivböjning samt negationens placering i svenskan. I samband med att strukturerna
beskrivs granskas även hur och när de behandlas i de läroböcker som informanterna i denna studie använt i svenskundervisningen.
Därefter presenteras tidigare studier angående verb, adjektiv och negationens placering i svenskt inlärarspråk. Alla studier utgår inte från PT men är
ändå relevanta för min studie eftersom de behandlar samma strukturer som jag
analyserar.
Slutligen presenteras PTs inlärningshierarki för svenska språket och tidigare studier där PT har prövats mot svenskt inlärarspråk.
3.1 Strukturerna i fokus
Som framgått tidigare har jag valt att analysera inlärning och behärskning av
vissa verbformer (presens, aux + infinitiv, perfekt), attributiv och predikativ
kongruens samt negationens placering. Alla dessa är strukturer som ska behandlas i svenskundervisningen under högstadietiden och de kan relateras till
PTs inlärningshierarki.
I det följande redogörs närmare för verbens finita och infinita former och
tempusformerna presens, preteritum och perfekt. Sedan beskrivs adjektivkongruens i svenskan och till sist negationens placering i huvud- och bisatser. För
negationens del behandlas även motsvarande strukturerna i finskan eftersom
transfer från informanternas förstaspråk finska kan påverka hur de placerar
negationen i svenskan. Det ges även en kort beskrivning av hur och när dessa
strukturer behandlas i de läroböcker (Kom med! och Fritt fram) som informanterna har använt i svenskundervisningen.
47
3.1.1
Verbens finithet och tempus i svenskan
Svenskans verb har ett relativt rikt böjningssystem som innehåller 4 olika kategorier: finithet, modus, tempus och diates. För analysen i denna undersökning
är verbets finithet och tempus relevanta kategorier eftersom undersökningsmaterialet innehåller presens- och perfektformer samt verbkedjor av typen
hjälpverb + infinitiv. Modus och diates behandlas således inte här.
Till kategorin verbets finithet hör både finita och infinita verbformer. De
förra anger att verbfrasen utgör ett huvudord i satsens predikatsled och att den
inte är underordnad. Till de infinita formerna hör infinitiv- och supinumformer.
(SAG 2, 543.)
Verbets böjningsstam är identisk med dess imperativform eftersom denna
bildas utan någon ändelse (SAG 2, 544.) Infinitiven bildas av verbstammen genom tillägg av suffixet -a om den slutar på konsonant (1a), och utan något suffix
om den slutar på vokal ((1b) och (1c)). Infinitivformen används normalt som
uppslagsform i svenska ordböcker. (SAG 2, 550.) Den står som uppslagsord
även i ordlistorna i finska läroböcker i svenska.
(1) a. Pojken kan springa
b. Flickan kan sy
c. Pojken vill simma
Infinitiven tillsammans med eventuella bestämningar bildar en infinitivfras
som bl.a. används efter ett hjälpverb. Till kategorin hjälpverb hör verb som
normalt har en verb- eller participfras som sin obligatoriska och enda bundna
bestämning. Den verbfras som hjälpverbet har som bestämning är oftast en infinitivfras (2a) men det perfektbildande hjälpverbet ha kräver en supinumfras
((2b)–(2c)) och tillsammans med passivbildande hjälpverb används en perfektparticipfras (2d).
Hjälpverb kan delas in i olika grupper på basis av deras syntaktiska användning. Hjälpverben kan vara temporala (t.ex. har), passivbildande (t.ex. bli)
eller modala. De modala hjälpverben kan i sin tur delas in i fyra olika kategorier
vilka är: epistemiska (Det kan ha hänt), deontiska (Hon måste göra det), potentiella
(Hon kunde göra det) och intentionella (Jag ska göra det). (SAG 2, 536, 550; SAG 4,
282–283.)
(2) a.
b.
c.
d.
Flickan kan cykla
Flickan har cyklat
Flickan hade cyklat
Huset blev reparerat
Supinum som också hör till de infinita verbformerna bildas med suffixet -it vid
starka verb om verbstammen slutar på konsonant (3a). Vid övriga verb bildas
supinum med suffixen -tt, -t eller -at. Det förstnämnda suffixet används vid
verb vars stam slutar på en betonad vokal som förkortas (3b), ändelsen -t används vid svaga verb som slutar antingen på konsonant (3c) eller på en obeto-
48
nad vokal (3d). De halvsvaga verben och några andra verb som t.ex. heta får i
supinum suffixet -at (3e). (SAG 2, 551.)
(3) a. Pojken har sprungit
b. Pojken har bott här
c. Flickan har läst boken
d. Pojken har kastat bollen
e. Pojken har kunnat göra det
f. Pojken har kasta(t) bollen
Supinum bildar tillsammans med eventuella bestämningar en supinumfras som
används tillsammans med det temporala hjälpverbet ha i tempusen perfekt (2b)
och pluskvamperfekt (2c). I talspråket faller suffixet -t ofta bort efter ett obetonat -a. (SAG 2, 543, 551.)
Med tempus anges hur satsens handling ”förhåller sig tidsligt till talögonblicket”. Tempus kan anges med böjning av det finita verbet eller de temporala
hjälpverben (ha, skola, komma) i presens eller preteritum. Presens används oftast för att syfta på nutid (4a) eller framtid och preteritum (4b) för att syfta på det
förflutna. (SAG 4, 204–205.)
(4) a. Flickan cyklar
b. Flickan cyklade
Presens bildas genom att verbstammen förses med ett presenssuffix som är -r
om verbstammen slutar på vokal (5a) eller -er om den slutar på konsonant (men
inte på lång vokal + r/l) (5b). Presenssuffixet saknas om verbstammen slutar på
lång vokal + r (5c) och i de flesta fall av verbstam på lång vokal + l (5d); suffixet
saknas också vid s.k. halvsvaga verb (5e). (SAG 2, 546.)
(5) a.
b.
c.
d.
e.
Pojken fiskar
Flickan sjunger
Flickan bär en docka
Pojken stjäl godis
Pojken vet det
Presens och preteritum är s.k. enkla tempusformer och utöver dem har svenskan fyra s.k. sammansatta tempusformer som bildas genom att kombinera ett
hjälpverb med ett enkelt tempus. Till de sammansatta formerna hör perfekt (har
cyklat) och pluskvamperfekt (hade cyklat) samt futurum (ska cykla) och futurum
preteritum (skulle cykla). (SAG 4, 205.)
Även finskans verb böjs i tempus och modus. Till skillnad från svenskan
böjs de därutöver även i person. Presens och preteritum är morfologiska tempusformer medan perfekt och pluskvamperfekt är sammansatta verbformer
som bildas med hjälpverb. (VISK § 111, 444, 1523.)
Finskans presens har inte något morfologiskt kännetecken (6a)-(6b). Preteritum kännetecknas antingen av i (6c) eller si (6d). Perfekt och pluskvamperfekt
bildas genom att använda hjälpverbet och ett så kallat nut- eller tu-particip (6e)-
49
(6g)). Hjälpverbet som i perfekt står i presens (6e) och i pluskvamperfekt i preteritum (6f) böjs därutöver i person. (VISK § 112.)
(6) a. Tyttö laulaa (Flickan sjunger)
b. Poika kalastaa (Pojken fiskar)
c. Tyttö lauloi (Flickan sjöng)
d. Poika vastasi (Pojken svarade)
e. Tyttö on tanssinut (Flickan har dansat)
f. Tyttö oli tanssinut (Flickan hade dansat)
g. Liput oli ostettu (Biljetterna var köpta)
h. Tytön pitää lukea (Flickan måste läsa)
På samma sätt som i svenskan har också finskan infinita verbformer. Infinitivformer förekommer bl.a. i verbkedjor, där det infinita verbet används i samband med ett modalt eller ett annat abstrakt verb (6h). (VISK § 496.)
3.1.2
Verbformer i informanternas läroböcker
Enligt läroplansgrunderna ska eleven under högstadietiden lära sig den mest
centrala verbläran (Undervisningsministeriet 2004, 133). I tabell 2 presenteras
verbstrukturer i den ordning som de tas upp första gången under högstadietiden i läroböckerna Kom med! (Bulut et al. 1999, 2000, Ekelund et al. 2000) och
Fritt fram (Ihalainen et al. 1999, 2000, 2002) som informanterna i denna studie
har använt i svenskundervisningen.
Tabell 2
åk
7
Verbformer i läroböckerna Kom med! och Fritt fram
Kom med!
presens
modalt hjälpverb + infinitiv
preteritum
Fritt fram
presens
modalt hjälpverb + infinitiv
8
perfekt
preteritum
perfekt och pluskvamperfekt
9
pluskvamperfekt
hjälpverbsliknande verb + infinitiv
hjälpverbsliknande verb + infinitiv
Som tabell 2 visar är presens den första tempusform som tas upp i båda läroböckerna. Både Fritt fram och Kom med! behandlar presensböjningen ganska tidigt i början av årskurs 7. Böckerna presenterar hur presensformer bildas med
hjälp av ändelserna –ar, -er och –r och det finns många övningar till temat. I
Kom med! upprepas presensformerna senare under samma årskurs.
Nästa verbala struktur som båda böckerna tar upp i åk 7 är modala hjälpverb (ska, kan, vill, får och måste) och infinitiv av huvudverbet. I detta skede lär
sig en elev att bilda infinitiv av presensformer som hittills varit den enda verbformen som behandlats i undervisningen. I slutet av åk 7 presenteras preteritum i Kom med! och i samband med att de olika konjugationerna och preteritu-
50
mändelserna –ade, -de, -te och –dde behandlas upprepas även infinitiv- och presensformen.
I början av årskurs 8 repeteras presensformerna, hjälpverb + infinitiv och
preteritum i Kom med!. Boken återkommer sedan till hjälpverben och presens
lite senare under samma årskurs i samband med att en ny tidsform, perfekt, tas
upp. I samband med den nya tidsformen upprepas även andra verbformer eftersom boken tar upp böjningsparadimet av de olika verbgrupperna (t.ex. titta,
tittar, tittade, har tittat). I Fritt fram tas imperfekt upp för första gången i början
av årskurs 8 och senare under samma årskurs behandlas både perfekt och pluskvamperfekt. Utöver dessa nya tidsformer erbjuder boken extrauppgifter som
är avsedda för att repetera presens, hjälpverb + infinitiv och preteritum. Det
talspråkliga alternativet att lämna bort supinumsuffixet -t efter ett obetonat -a i
tempuset perfekt (t.ex. har titta) behandlas varken i Kom med! eller i Fritt fram.
Enligt min erfarenhet är detta något som lärarna i allmänhet inte tar upp i
undervisningen på högstadiet utan man försöker lära eleverna att böja verben i
alla tempusformer enligt skriftspråksnormen.
Kom med! inleder årskurs 9 med att introducera det nya tempuset pluskvamperfekt medan Fritt fram börjar med att repetera alla tidsformer. Båda
böckerna repeterar senare de modala hjälpverben och behandlar de hjälpverbsliknande huvudverben (behöva, bruka, hinna, orka, tänka osv.) samt användningen av infinitiv i samband dem. Verbböjningen (infinitiv, presens, preteritum,
supinum) repeteras i Kom med! ännu en gång i slutet av årskurs 9.
Vid den tidpunkten då materialet om verbformerna (se närmare avsnitt
4.3.1) samlades in, dvs. i början av åk 9, hade alla informanter alltså fått undervisning i presens, aux + infinitiv, preteritum samt perfekt och pluskvamperfekt.
3.1.3
Adjektivkongruens i svenskan
Genus- och/eller numerusböjning av ett adjektiviskt böjt attribut/predikativ
kallas för kongruensböjning. Adjektiv böjs i attributiv ställning enligt genus,
numerus och species hos huvudordet i nominalfrasen och i predikativ ställning
enligt huvudordets genus och numerus i dess predikationsbas (subjektets eller
objektets referent). Kongruens kan antingen vara grammatisk eller semantisk,
varav endast den förstnämnda är relevant i denna undersökning. Vid grammatisk kongruens väljs adjektivets form på basis av de grammatiska egenskaperna
(numerus, genus och species) hos huvudordet i nominalfrasen eller i predikativets predikationsbas. (SAG 1, 190.)
Finskan saknar genus medan adjektiv böjs enligt numerus (jfr koira on iso
´hunden är stor´ och koirat ovat isoja ´hundarna är stora´) och enligt det kasus som
substantivet böjs i (jfr iso talo ’ett stort hus’, isossa talossa ´i det stora huset’, ison
talon ’det stora husets’). (VISK § 551, 582.)
Enligt SAG (SAG 2, 208) har svenskans adjektiv typiskt fyra böjningsformer: den oböjda formen samt formerna som bildas med hjälp av suffixen -t, -a
och -e. Grundformen, dvs. den oböjda formen, används i obestämda singulara
utrumkontexter (6a) och (7a) och t-formen i motsvarande neutrumkontexter (6b)
och (7b). Suffixet -a används både för att ange pluralis (6e)-(6f) och (7c)-(7d) och
51
bestämd form (6c)-(6d) och (6g)-(6h). Bestämd form används endast när adjektivet står i attributiv ställning. Suffixet -e kan bl.a. användas i bestämd form i
singularis om predikativbasen är maskulin (6i) (SAG 2, 227).
(6) a. en brun hund
b. ett brunt bord
c. den bruna hunden
d. det bruna bordet
e. bruna hundar
f. bruna bord
g. de bruna hundarna
h. de bruna borden
i. hans gamle vän
(7) a. hunden är brun
b. bordet är brunt
c. hundarna är bruna
d. borden är bruna
3.1.4
Adjektivböjning i informanternas läroböcker
Enligt Läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen ska böjningen av
adjektiv behandlas i svenskundervisningen under högstadietiden, dvs. under
årskurserna 7–9 (Undervisningsministeriet 2004, 133). I de två läroboksserierna
som informanterna i denna undersökning har använt i svenskundervisningen
tas adjektivböjningen upp för första gången under årskurs 7.
Både i Kom med och Fritt fram behandlas i åk 7 både adjektivets attributiva
som predikativa användning samtidigt. Det ges några exempel på adjektivets
en-, ett- och a-form i attributiv (en stor fågel, ett stort lejon, stora ormar) och i predikativ ställning (Stolen är fin, bordet är fint, gardinerna är fina). Vid attributiva
adjektiv behandlas dock endast oregelbundna former och inte adjektivets aform i samband med de bestämda artiklarna den/det/de. I Kom med upprepas
adjektivböjning under åk 8 och Fritt fram erbjuder en möjlighet till att repetera
teorin om adjektivböjning och öva det genom att göra extrauppgifter som finns
i slutet av övningsboken. I åk 9 ingår en utförlig upprepning av adjektivkongruens i båda läroböckerna. I Kom med behandlas även användningen av adjektivets a-form vid bestämda substantiv (den lilla fristaden, det långa matbordet, de
vackra husen).
Materialet om adjektiv för föreliggande studie samlades in i början av åk 9,
vilket betyder att alla informanter hade fått undervisning både i attributiv och i
predikativ kongruens och adjektivböjning.
3.1.5
Negationens placering i svenskan
I Svenska Akademiens grammatik (SAG 4, 167) framgår att det negerade
satsadverbialet, som normalt är ett negerande adverb såsom inte, vanligen placeras sist i mittfältet i en finit sats. Med mittfält avses den delen av satsen dit
52
satsens finita verb, subjekt (om subjektet inte fungerar som satsbas, dvs. inleder
satsen) och satsadverbial kan placeras. Satserna delas in i två typer på basis av
ordföljden i dem. För det första finns af-satser, där mittfältsadverbialet står före
det finita verbet, och för det andra finns det fa-satser, där det finita verbet placeras före mittfältsadverbialet. Ordföljden af är typiskt för bisatser medan fa är
kännetecknande för huvudsatser. (SAG 4, 6-7.) Det måste dock påpekas att även
bisatser kan ha fa-ordföljd. Detta är fallet t.ex. bisatser som inleds med
att/(där)för att och så att speciellt i ledigt språk (SAG 4, 467). Detta är emellertid
något som inte tas upp i läroböckerna på högstadiet.
I svenska huvudsatser ((9a)–(9b)) placeras negationspartikeln inte således
efter det finita verbet medan negationen i bisatser alltid är prefinit. Negationen
står m.a.o. före det finita verbet ((11a)–(11b)). Som jämförelse kan det konstateras att negationshjälpverbet ei i finska står före verbet i både huvud- ((8a)–(8b))
och i bisatser ((10a)–(10b)).
(8) a. Poika ei syö
S + Neg + V
(Pojken inte äter)
b. Poika ei osaa pelata
S + Neg + Aux + Vi
(Pojken inte kan spela)
(9) a. Pojken äter inte
S + Vf + Neg
b. Pojken kan inte spela
S + Auxf + Neg + Vi
rel + Neg + V
(10) a. (Minä sain tytön,) joka ei lue
((Jag fick en flicka) som inte läser)
b. (Minä sain pojan,) joka ei osaa hyppiä rel + Neg + Aux + Vi
((Jag fick en pojke) som inte kan hoppa)
(11) a. (Jag fick en flicka) som inte läser
som + Neg + Vf
b. (Jag fick en pojke) som inte kan hoppa som + Neg + Auxf + Vi
Svenskans bisatsordföljd skiljer sig således från huvudsatsordföljden i och med
att negationen står före det finita verbet i en bisats men först efter det i en huvudsats. Finskan däremot uppvisar samma ordföljd i båda satstyperna.
Dahl (1979) har studerat negationens typologi i sammanlagt 240 språk. Enligt honom är den enklaste syntaktiska negationskonstruktionen en oböjd negationspartikel som förekom i 99 språk i hans undersökning. I dessa språk observerade Dahl att negationen oftare placeras före det finita elementet än efter
det: i 84 språk hade negationen en preverbal placering medan den i 20 språk
stod efter verbet. Typologiskt sett har svenskan alltså en vanligare negationskonstruktion i bisatser medan negationsstrukturen i huvudsatser är mera sällsynt.
3.1.6 Negationens placering (ordföljd) i informanternas läroböcker
Båda läroboksserierna börjar behandla ordföljden redan i årskurs 7 men den
ordning som strukturerna behandlas i under högstadietiden varierar något.
De första ordföljdsstrukturerna som tas upp i läroböckerna för årskurs 7 är
omvänd ordföljd i frågesatser och rak ordföljd i påståendesatser. I de första tex-
53
terna finns många frågor av typen Vad heter du? Har du något husdjur? och svar
på frågorna: Jag heter Micke; Vi har en katt, Tusse och en hund, Max. Senare under
årskurs 7 behandlas inversionen i huvudsatser som inleds med ett tids- eller
platsuttryck, t.ex. I dag kommer Sunil inte till skolan.
I årskurs 8 repeterar Kom med! huvudsatsordföljden och litet senare tar
boken upp bisatsordföljden (Neg + Vf (+ Vi), t.ex. jag trodde att hon inte vill
komma med). Indirekta frågor behandlas dock inte under högstadietiden. Bisatsens ordföljd undervisas med hjälp av minnesregeln KonSuKiePre, där kon står
för konjunktion, su för subjekt, kie för nekningsord (fin. kieltosana) och pre för
predikat. Subjunktioner som Kom med! tar upp är att, när, innan, tills, därför att,
eftersom, om och fast. Därutöver tar Kom med! upp relativpronomenet som. Kom
med! behandlar även ordföljden i eftersats, dvs. en huvudsats där fundamentet
består av en bisats (Eftersom jag har så lite pengar, går jag inte på konserten). Läroboken Fritt fram behandlar däremot inte direkt ordföljden under årskurs 8 men
tar upp de samordnande konjunktionerna men, för, och, utan och eller. Troligen
behandlar läraren dock huvudsatsordföljden i samband med dessa konjunktioner i sin undervisning även om läroboken inte gör det.
I årskurs 9 repeteras både huvud- och bisatsordföljden i Kom med!. En ny
subjunktion, förrän, presenteras också i detta sammanhang. I Fritt fram presenteras bisatsordföljden däremot först i början av årskurs 9, då de mest vanliga
subjunktionerna att, om, när, eftersom och fast samt relativpronomenet som tas
upp. Även ordföljden i eftersats presenteras i samband med bisatsordföljden. I
tabell 3 sammanfattas läroböckernas uppgifter om ordföljdsfenomenen. Fetstil
anger när strukturen behandlas för första gången.
Tabell 3
Bok
Fritt
fram
Kom
med!
Ordföljden i läroboksserierna
årskurs 7
påståendesatser:
S + Vfin + Neg + X
X + Vfin + S +Neg
frågesatser
(X) + Vfin + S + Neg
påståendesatser:
S + Vfin + Neg + X
X + Vfin +S + Neg
frågesatser:
(X) + Vfin + S + Neg
årskurs 8
årskurs 9
inf.
(samordnande
konstruktioner)
bisatser
COMP/som + Neg
+ Vfin + ( Vi )
eftersatser
Vfin + S + Neg
7
huvud-, bisatser:
COMP/som + Neg + Vfin +
( Vi )
eftersatser:
Vfin + S + Neg
huvud- och
bisatser
34
Som framgår av tabell 3 presenteras konstruktionen hjälpverb + huvudverb både i
Kom med! och Fritt Fram explicit under årskurs 7. I samband med detta tas också
negationen placering i kontexter med ett hjälpverb och en infinit form av huvudverbet upp. I årskurs 8 upprepas användningen av hjälpverb både i Kom
med och Fritt fram men endast Kom med! tar upp negationens placering i samband med detta. Under årskurs 9 behandlas dessa strukturer inte alls i Kom med;
54
i Fritt fram behandlas de i samband med konstruktionen att + infinitivform då de
repeteras. Negationens placering repeteras dock inte i detta sammanhang.
Materialet om negationens placering samlades in för föreliggande studie i
slutet av åk 8, vilket betyder att alla informanter behandlat huvudsatsordföljden i undervisningen. Den informantgrupp som använde boken Kom med! hade
därutöver fått undervisning i bisatsordföljd, medan de informanter som hade
boken Fritt fram inte hade hunnit behandla bisatser i skolan (se vidare avsnitt
5.3.2).
3.2 Tidigare (icke-PT-relaterade) studier om svenskt inlärarspråk
Forskning kring inlärning av svenska som andraspråk har varit aktiv sedan
1970-talet. Det finns ett stort antal empiriska studier där inlärning av olika
språkliga strukturer analyseras och negationens placering är ett av de fenomenen som har studerats mycket. Bl.a. Hyltenstam (1977, 1978) och Bolander (1987,
1988) har analyserat hur L2-inlärare av svenska producerar negationspartikeln
inte.
Inlärning av adjektivmorfologi i svenskt andraspråk verkar emellertid inte
ha varit ett lika välundersökt tema som t.ex. negationens placering. Lahtinens
(1998) studie om genuskongruens och genus behandlar predikativ kongruens
hos finskspråkiga gymnasister men om man bortser från de studier som t.ex.
har en semantisk aspekt finns det inte många andra om adjektiv utöver studien
av Ruponen och Sundman (2014). Studien av Glahn et al. (2001) som redogör
för inlärning av både attributiv och predikativ kongruens presenteras i avsnitt
3.4.1 i samband med olika PT-relaterade undersökningar. Detsamma gäller
Philipssons (2007) studie som behandlar inlärning av verbformer.
Forskningen kring verb i inlärarsvenskan har för det mesta koncentrerat
sig på andra aspekter än verbmorfologi som är av intresse i min undersökning:
T.ex. Bergman (1988) har analyserat bruket av verbformer, Tropp (2003) framtidsrefererande uttryck och Muittari (2008) användningen av infinita och finita
verbformer. Sundmans (2011) studie om helfrasinlärning i finska elevers texter
behandlar dock även verbformer.
I det följande presenteras resultaten av några tidigare studier om verb, adjektiv och negationens placering i inlärarsvenskan. Dessa studier utgår inte från
processbarhetsteorin men är relevanta då samma strukturer analyseras i denna
studie.
3.2.1
Verb
Bergman (1988) studerade bruket av verbformer hos två tvåspråkiga grupper
och en enspråkig svensk grupp gymnasister i årskurserna 2 och 3. Den ena
gruppen hade finska som modersmål och den andra spanska. Undersökningsmaterialet bestod av texter som gymnasisterna skrev om en film som de hade
fått se. (Bergman 1988, 157.)
55
Enligt Bergman (1988, 159-164) visade studien att presens var den mest
använda tempusformen av de finita verbformerna i texterna hos alla 3 informantgrupper, och att detta berodde på att de flesta hade valt att skriva om filmens innehåll i presens. Av de infinita verbformerna användes oftast infinitiv
och i användningen av den formen fanns det enligt Bergman inte några signifikanta skillnader mellan grupperna. De spansktalande använde däremot signifikant färre supinumformer än de finska och svenska informanterna, dvs. de använde ett enklare tempussystem än de två andra grupperna.
Tropp (2003) har analyserat hur vuxna andraspråksinlärare av svenska
tillägnar sig uttryck som används för att referera till framtid. Som informanter
hade hon 10 utländska studenter som hade kinesiska, engelska-tyska, grekiska,
polska, portugisiska och spanska som modersmål. Som jämförelsegrupp hade
Tropp sju infödda svenska informanter som studerade olika ämnen vid Stockholms universitet. Som undersökningsmaterial använde hon uppsatser som
informanterna hade skrivit på basis av sammanlagt 22 olika uppgifter på
språkkursen under en tidsperiod på tre år. (Tropp 2003, 43-47, 50.)
Tropp (2003, 151-153, 158-160) analyserade hur modala hjälpverb användes som markör vid framtidsreferens i fyra olika betydelsekategorier: prediktionell (t.ex. hon kommer att göra det), intentionell (t.ex. jag ska göra det), deontiskt
(t.ex. hon måste göra det) och potentiell (t.ex. hon kunde göra det). Analysen visade
att i jämförelse med kontrollgruppen överanvände andraspråksinlärarna modala hjälpverb i framtidsrefererande uttryck i kategorierna prediktionell och
deontisk. Analysen visade vidare att kunna, vilja och måste överanvändes i de
olika betydelsekategorierna medan få underanvändes av inlärarna.
Utöver användningen av modala verb studerade Tropp (2003, 97, 117, 144145) även användningen av ska, kommer att och presensformer som markör vid
framtidsreferens i inlärarnas texter. Analysen visade att inlärarna i någon mån
övergeneraliserade ska även till uttryck där det inte var idiomatiskt att använda
det. Enligt henne producerade andraspråksinlärarna konstruktionen kommer att
mer sällan än de svenska informanterna. Inlärarna underanvände i viss utsträckning även presensformen i framtidsrefererande uttryck.
Muittari (2008) undersökte hur finskspråkiga gymnasister använder finita
och infinita verbformer i skrift. Materialet som han analyserade var longitudinellt och omfattade uppsatser från årskurserna 1–3 samt från studentskrivningarna. På basis av lärarbedömningar delade Muittari (2008, 212-213) in de 69 informanterna som ingick i studien i tre olika färdighetsgrupper (hög, medioker
och låg) så att varje grupp bestod av 23 personer. Uppsatserna innehöll sammanlagt 15 482 finita verbformer och 6 015 infinita verbformer.
Studien visade att andelen infinita verbformer växte från årskurs 1 till årskurs 3, från 22,9 % till 31,2 %. Eftersom användningen av icke-finita verbformer
enligt Muittari (2008, 213-214) kan ses som ett mått på komplexitet betraktade
han detta som evidens för att verbstrukturen blir komplexare under gymnasietiden. Muittari (2008, 215-216) analyserade också korrekthetsgraden för finita
och infinita verbformer. I alla årskurser hade de finita verbformerna högre kor-
56
rekthetsgrad än de infinita. Korrektheten steg från årskurs till årskurs för både
de finita och för de infinita formerna.
Muittari (2008, 217-219) studerade även hur gymnasisterna använde olika
tempus i uppsatserna. Analysen handlade inte om verbets utan satsens tempus,
t.ex. om en inlärare hade skrivit *Jag resa till staden tolkades satsen som presentisk eller preterital på basis av kontexten. Om en inlärare hade skrivit t.ex. *Jag
kan reser tolkades presensformen inte som tempusform. Muittari fann att det
fanns sammanlagt 545 belägg på denna felaktiga typ i materialet, vilka utgjorde
2,5 % av det totala antalet verb. Han betonade att som feltyp var sådana konstruktioner ändå relativt vanliga eftersom de utgjorde 18,9 % av alla fel vid verb.
Enligt studien var presens det mest använda tempuset i alla årskurser (67,6–
79,6 %) och sedan kom preteritum (14,4–24,8 %). Andelen perfekt- och pluskvamperfektformer var däremot mycket mindre i uppsatserna (5,6–9,2 %).
Muittari poängterar att uppsatsens tema har en stor inverkan på valet av tempus. Analysen visade vidare att det tempus som eleverna i alla årskurser behärskade bäst var presens. I årskurserna 1 och 3 behärskades preteritum näst
bäst medan infinitiv behärskades litet bättre än preteritum i årskurs 2 och i studentskrivningen. Korrekthetsgraden för alla verbformerna steg från årskurs 1
till studentskrivningen. Muittari observerade att riktighetsgraden för infinitiver,
perfekt/pluskvamperfekt och particip steg mest.
Sundman (2011) studerade helsekvenser i texter av 17 finska grundskoleelever under årskurserna 8 och 9. En del av studien behandlar verbformer i elevernas texter. Sundman (2011, 331) observerade att många böjningsformer av
verb t.ex. heter, bor och är är inlärda som helfraser. Enligt henne har helsekvensinlärning en speciellt central roll vid inlärning av tempuset presens för de
verb som var högfrekventa i elevernas läroböcker behärskades bra (Sundman
2011, 333). I materialet framkom vidare att första konjugationen, dvs. verb som
böjs med suffixet -ar i presens, är den prototypiska presensformen. Eleverna
ersatte aldrig suffixet –ar med –er medan ändelsen –ar överanvändes vid verb
som borde ha fått presensändelsen –er. Sundman (2011, 334) observerade också
att eleverna behärskade tempusformen presens bra och endast sällan använde
en oböjd verbform i stället för presens.
3.2.2
Adjektivkongruens
Lahtinen (1998) undersökte genuskongruens och genus i inlärarsvenskan hos
finskspråkiga gymnasister. Vad gäller predikativ kongruens analyserade hon
hur olika kontrollörtyper påverkar adjektivets genus- och numeruskongruens.
Lahtinen observerade att informanterna bäst klarade av att använda rätt
form av adjektivet när kontrollören var ett singulart personligt pronomen (t.ex.
jag, du) eller ett indefinit pronomen (man). Strukturer av denna typ (Hon var flitig) uppvisade en korrekthetsprocent på 90,3. Korrekthetsgraden av strukturer
vars kontrollör var substantiv som uppvisade genusmarkör (t.ex. Bilen var röd)
var signifikant lägre: 82,4 %. Siffran sjönk ytterligare till 75,5 % vid strukturer
där substantivet saknade genusmarkör (Hans bil var röd). Vid formellt subjekt
57
det (Det var fint) var korrektheten av adjektiv en aning, men inte signifikant,
lägre, nämligen 87,1 %.
I Lahtinens material användes adjektivets a-form korrekt i 86,6 % av fallen
där kontrollören var ett pluralt substantiv (Flickorna var flitiga) medan siffran
sjönk till 74,4 % vid pluralt pronomensubjekt (De var fattiga), vilket enligt Lahtinen var överraskande. Lahtinen anser att kongruensböjning iakttas bättre när
plural är formellt markerad.
Ruponen och Sundman (2014)19 har undersökt behärskning av adjektivkongruens hos högstadieelever. Deras material var ett skriftligt lucktest som
finskspråkiga elever i åk 7, 8 och 9 hade fyllt i. Ruponen och Sundmans (2014,
127-129) resultat visar att adjektivets utrala form behärskades bäst av alla adjektivformer både i attributiv och i predikativ ställning. Som förväntat klarade
eleverna nästbäst av att använda adjektivets a-form och sämst av att använda
dess t-form. Detta var fallet både i attributiva och i predikativa kontexter. Enligt
testmaterialet verkade adjektivets ställning inte spela någon avgörande roll för
behärskningen utan eleverna klarade ungefär lika bra av attributiva och predikativa adjektiv. Ruponen och Sundman (2014, 129) observerade vidare att behärskningen av adjektivkongruens förbättras endast lite från åk 7 till åk 9 och
att korrekthetsprocenten var relativt låga. I stället för att använda adjektivets teller a-form använde eleverna oftast adjektivets en-form. Att den utrala adjektivformen är så högfrekvent i inputen kan enligt Ruponen och Sundman
t.o.m. utgöra ett hinder för inlärningen av andra adjektivformer.
I samma studie undersöktes vidare hur de adjektivformer som förekom i
elevernas textböcker kunde påverka testresultaten. Ruponen och Sundman
(2014, 123, 129) observerade att adjektivformer totalt sett var ganska lågfrekventa i Klick-lärobokens texter och de flesta adjektiv förekom i utral form.
Ruponen och Sundman (2014, 130) påpekar dock att lärobokstexter inte är den
enda inputen som eleverna får då det förekommer adjektiv även i lärarens tal
och i övningar som görs under lektionerna. En närmare studie av adjektiven i
textböckerna och adjektiven i testet visade att det finns ett samband mellan dem:
De adjektiv som fanns i textböckerna behärskades bättre än de som inte hade
förekommit i lärobokstexterna.
Att utrala adjektiv behärskades i så hög grad hör enligt min mening samman med det faktum att L2-finlärare tycks tillägna sig utrala substantiv före
neutrala då utrum är mer frekvent än neutrum i inputen (Andersson 1992, 206).
Andersson (1992, 192-193) observerade att neutrala substantiv vållade problem
för majoriteten av inlärare. Yngre barn klarade dock bättre av neutrum än äldre
barn och vuxna.
19
Eftersom Ruponen och Sundmans (2014) analys baserar sig på korrekthetsprocent
och de inte fastslår en utvecklingsgång för adjektivkongruens med hjälp av implikationell skalning har jag valt att presentera resultaten i samband med andra icke-PTrelaterade studier.
58
3.2.3
Negationens placering
Hyltenstam (1977, 1978) undersökte hur vuxna L2-inlärare tillägnar sig negationens placering i svenskan. Enligt Hyltenstam (1977, 384, 389) förekommer det
variation i negationens placering i inlärares produktion: En inlärare kan ibland
placera negationen före och ibland efter det finita verbet när hen försöker prata
svenska. Detta, såsom variation i samband med andra lingvistiska fenomen, är
kännetecknande för inlärarspråk. Ett typiskt drag i inlärarspråket är enligt Hyltenstam att inte hamnar före finita verbet i en huvudsats. En tidigare studie om
barnspråk av Lange och Larsson (1973) visade att preverbal negation även förekommer hos barn som tillägnar sig sitt förstaspråk. Enligt Lange och Larsson
(1973, 55-61) producerar barn negationen först före huvudverbet som kan stå i
infinitiv och lär sig senare att placera den efter det finita huvudverbet i huvudsatser.
Hyltenstams (1977, 386-387) material om negationens placering samlades
in med hjälp av ett skriftligt lucktest där informanterna skulle lägga till inte på
ett av två möjliga ställen (t.ex. Anita ____ börjar ____ klockan sju). Informanterna, 160 vuxna inlärare av svenska som andraspråk, fick fylla i samma test två
gånger. Testet gjordes första gången när de hade studerat svenska i tre veckor
och andra gången i fem veckor efter det första testtillfället. Informanterna hade
sammanlagt 35 olika modersmål, deras utbildningsbakgrund var mycket olika
och de hade bott i Sverige ungefär fyra månader när testet gjordes för andra
gången.
Hyltenstam (1977, 383-384, 390, 1978, 19-20) konstaterade att även om man
tidigare ansåg att variationen i inlärarspråk var ett oregelbundet fenomen tyder
allt mer data enligt honom på att det i variationen är fråga om en högst regelbunden företeelse. Hans studie om negationens placering visade att inte oftare
producerades målspråksenligt i huvudsatser med hjälpverb (se (12b)) än i huvudsatser med ett finit huvudverb (se (12a)). I bisatser var tendensen den motsatta, dvs. negationen placerades oftare målspråksenligt i bisatser med finita
huvudverb (se (12c)) än i bisatser med finita hjälpverb (se (12d)). De två variabler som påverkar negationens placering är således satstyp och verbtyp.
(12) a.
b.
c.
d.
Han kommer inte
Han kan inte komma
(Jag hörde att) han inte kommer
(Jag hörde att) han inte kan komma
Inlärningen av negationens placering sker enligt Hyltenstam (1977, 403-404) i
följande ordningsföljd: Först placeras negationen före det finita verbet i en sats,
vilket är i enlighet med förenklingshypotesen. Sedan, litet senare, upptäcker
inläraren att hens sätt att producera negationen inte stämmer överens med målspråket och hen försöker modifiera sitt beteende och börjar placera inte efter det
finita verbet i några fall. Detta händer först i några satser med finita hjälpverb.
Litet senare börjar inläraren placera inte målspråksenligt även i några kontexter
med huvudverb och senare växer antalet målspråksenliga negerade huvud-
59
verbskontexter så att det blir normalt att inläraren producerar negationen efter
det finita verbet. I detta skede upptäcker hen emellertid på ett eller ett annat
sätt att hens användning av negationen ännu inte helt överensstämmer med
målspråket i vilket man måste ta hänsyn till om satsen i fråga är en huvud- eller
bisats. Enligt Hyltenstam kan denna inlärningsgång förklaras med hjälp av förenklingsstrategin. Inlärningen av negationens placering börjar med förenklade
strukturer och går mot komplexare strukturer till dess att inläraren når slutskedet då hen behärskar negationens placering.
Inlärningen av bisatsordföljden framskrider enligt Hyltenstam (1977, 404)
också stegvis på samma sätt som inlärningen av huvudsatsordföljden men konstruktionernas ordningsföljd är omvänd jämfört med huvudsatserna. I bisatserna börjar inläraren med att placera negationen före det finita verbet i kontexter
med huvudverb och först senare tillämpar hen den nya regeln i hjälpverbskontexter. Inlärningen av bisatser följer enligt Hyltenstam (1978, 45-46) en Uformad inlärningskurva. I början placerar en inlärare negationen före det finita
verbet i huvudsatser och tillämpar denna regel även i bisatser vilket resulterar i
målspråksenliga bisatser. Senare börjar hen placera negationen efter det finita
verbet både i huvud- och i bisatser, vilket leder till att huvudsatser får en målspråksenlig ordföljd vilket inte är fallet vid bisatser. Till sist lär en inlärare sig
att göra en skillnad mellan ordföljden i huvud- och bisatser och bisatserna får
en målspråksenlig, dvs. prefinit, negation.
Den utvecklingsgång som Hyltenstam observerade har bekräftats av en
senare studie om negationens placering inom det s.k. SIG-projektet (Språkutveckling hos inlärare inom grund-sfi, Colliander 1993, 32-37). Vidare visar Håkanssons (1989) studie om barnspråk att även barn som tillägnar sig svenska
som sitt förstaspråk följer den inlärningsgång som har observerats hos vuxna
andraspråksinlärare. Håkansson (1989, 53) ansåg att denna inlärningssekvens
möjligtvis kan förutsägas med hänvisning till markering: Omarkerade strukturer lärs in först och efter dem tillägnas markerade strukturer.
Eftersom finita hjälpverb och finita huvudverb påverkar inlärningen av
negationens placering är det intressant att veta vad det är som skiljer dessa två
kategorier. Hyltenstam konstaterade att det kan vara fråga om helfrasinlärning
vilket även Hakuta (1974) har observerat i sina studier om barnspråk. I så fall
skulle en inlärare tillägna sig hjälpverbskonstruktionen inklusive negationen
som en oanalyserad helhet. (Hyltenstam 1977, 407.) En annan förklaring kunde
enligt Hyltenstam (1977, 407) vara att huvudverb och hjälpverb har olika användningsfrekvenser. Hyltenstam (1977, 407) konstaterade att det också fanns
andra möjliga förklaringar såsom strukturernas olika morfologiska och syntaktiska komplexitet, deras olika semantiska och pragmatiska funktioner eller
strukturernas annorlunda fonetiska struktur. Han gick emellertid inte närmare
in på dessa möjliga förklaringar.
Hammarberg (1979) analyserade Hyltenstams data om negationens placering i ett försök att förklara strukturer som förekommer i inlärarspråket. Hammarberg (1979, 16) konstaterade att ett intressant drag i Hyltenstams (1978) studie var att den verbala kontexten (hjälpverb vs huvudverb) påverkade place-
60
ringen av negationen. Enligt Hammarberg var detta inte så underligt eftersom
hjälpverbet åtföljdes av ett infinit huvudverb. Hyltenstams formel ”Aux Neg”
stod således egentligen för Aux Neg Vi, konstaterade Hammarberg. Han ansåg
att negationen hellre placeras i förhållande till ett huvudverb än till ett finit verb.
Hammarberg (1979, 18-19) tolkade Hyltenstams data lite annorlunda än
Hyltenstam själv. Han kritiserade Hyltenstams antagande enligt vilket alla inlärare oberoende av modersmål börjar inlärningen med att använda en förenklad
struktur där negationen står före verbet (Neg (Aux) Vh). Eftersom den preverbala negationen inte förekom hos Hyltenstams informantgrupp vars L1 var
engelska betydde detta enligt Hammarberg att dessa informanter redan passerat det första skedet i inlärningen. En trovärdig förklaring kunde enligt honom
vara transfer: Den första strukturen som förekom hos de engelsktalande informanterna var (Aux) Neg Vh som liknar den struktur som finns i engelskan.
Hammarberg påpekade att strukturen Neg (Aux) Vh kan vara utgångspunkten
för sådana informanter som har ett modersmål där negationen kommer före det
finita verbet (t.ex. grekiska, polska, serbo-kroatiska) medan de engelsktalande
informanterna och de med ett liknande modersmål skulle börja med strukturen
(Aux) Neg Vh, som alltså kan förklaras med transfer.
Enligt Hammarberg (1979, 16-17) är utgångspunkterna för tillägnandet således olika för informanter med olika modersmål. Bortsett från detta inledningsskede indikerade dock Hyltenstams (1978) implikationella skalor enligt
Hammarberg att det finns en generell tendens i utvecklingen. Oberoende av
modersmålet övergeneraliserar många inlärare huvudsatsens ordföljd till bisatser och producerar alltså först strukturen Vf Neg. Senare under inlärningen använder de Vf Neg i huvudsatser och (Aux) Neg Vh i bisatser. Detta indikerar att
inlärarna börjar göra en skillnad mellan huvud- och bisatser redan innan de helt
har tillägnat sig kriteriet Vf. Det sista skedet i inlärningen är att både huvudsatser (Vf Neg) och bisatser får en målspråksenlig ordföljd (Neg Vf).
Bolander (1987, 1988) studerade också negationens placering i inlärarsvenskan. Bolanders (1987, 6-7, 35) informanter var sammanlagt 60 vuxna inlärare av svenska som hade finska, polska eller spanska som sitt förstaspråk.
Största delen av det longitudinella undersökningsmaterialet var muntligt men
det innehöll också skriftligt material.
Bolanders studie (1987, 1988) om negationens placering gav liknande resultat som Hyltenstams (1977) studie: De flesta fel i negerade huvudsatser förekom i kontexter med enbart ett huvudverb (t.ex. De inte pratar finska) medan
endast få eller inga fel förekom i kontexter med kopula eller ett enkelt modalt
hjälpverb (t.ex. De inte kan prata finska). Enkla modala hjälpverb tycks således
gynna negationens rätta placering.
Bolanders studie visade att inlärare klarar av att placera inte målspråksenligt tidigare i huvud- än i bisatser. Enligt Bolander (1988, 107) var den mest frekventa negerade bisatstypen i informanternas spontana tal bisatser med ett enkelt huvudverb. Negerade bisatser med andra verbkontexter producerades däremot mera sällan. Bisatskontexter med enkelt huvudverb verkade vara gynnsammare för negationens placering än bisatskontexter med enkelt modalt verb.
61
Denna tendens var svag och motsatt tendensen i huvudsatserna. Bolander ansåg att detta kan ses som stöd för Hyltenstams (1977, 1978) resultat.
Bolander (1988, 111) tyckte vidare att det tidiga tillägnandet av kontexter
med hjälpverb kanske kan förklaras med hjälp av strukturernas enkelhet, frekventa användning i daglig kommunikation och deras betydelse i kommunikationen. Därutöver kan det vara en effektiv och ekonomisk inlärningsmetod att
minnas sådana nödvändiga fraser; helfrasinlärning kan enligt Bolander också
vara en förklarning till att det senare uppstår svårigheter med att placera negationen/adverbial i bisatser med hjälpverb.
När Bolander analyserade huvudsatser där negationen var felplacerad
fann hon en intressant tendens i materialet. I 3 av 17 felaktiga huvudsatser stod
negationen före det finita verbet och i resten först efter det infinita verbet. Enligt
Bolander (1988, 104) förekom det inte liknande fall i Hyltenstams (1977) studie,
vilket beror på att den baserade sig på eliciterat material som producerades
med hjälp av bl. a. ett lucktest, där det endast var möjligt att placera negationen
före eller efter det finita verbet. Bolander konstaterade att den postinfinita negationen kan vara ett alternativ för inlärare av svenska då de ska placera negationen i spontant tal. Detta kan enligt henne indikera att olika datatyper kan ge
något annorlunda resultat.
Att informanterna placerar negationen efter det infinita verbet (t.ex. ja(g)
ska prata inte svenska) kunde enligt Bolander tolkas som stöd för hypotesen av
Clahsen et al. (1983) enligt vilken inlärarna använder konstituent-Neg så länge
som reglerna för syntaxen inte är automatiserade (Bolander 1987, 23). Enligt
Clahsen et al. (1983, 121-128) kan negationen grovt delas in i två klasser: satsnegation och konstituentnegation. I den första typen negeras en hel sats, dvs. ett
predikat, medan ett led i en sats negeras i den senare typen och då placeras negationen före detta20. I början av inlärningen gör en inlärare enligt Clahsen et al.
inte en skillnad mellan sats- och lednegation utan placerar negationen i nästan
alla fall före det negerade ledet som t.ex. kan vara ett adjektiv, adverb, verb eller
en partikel. I Bolanders (1987, 23) material negerades ofta ett objekt såsom i exemplet som gavs ovan men negationen förekom efter det infinita verbet även
utan ett objekt (t.ex. vi har fått inte).
En annan förklaring till den postinfinita negationen kunde enligt Bolander
(1987, 23) vara att inläraren alltid placerar negationen efter huvudverbet oberoende av dess form (finit/infinit). En tredje förklaring till postinfinit inte kunde
vara helfrasinlärning, dvs. att inläraren uppfattar verbkedjan hjälpverb + infinitiv som en enhet som måste hållas samman och placerar negationen efter verbfrasen. Enligt Bolander (1989, 80) stöder detta hypotesen om att frekventa kombinationer lagras och används som helfraser. Helfrasinlärning kan också vara
en orsak till feltypen där inläraren producerade negationen efter har + supinum
(t.ex. *men vi har fått inte; *jag har läst inte). Detta kunde enligt Bolander (1989,
80) bero på att inläraren använder har + supinum som helfras på grund av att
20
SAG ger som exempel på satsnegation ”Barnen var inte närvarande” och på lednegation ”Hans Åke hade bett oss att inte komma”. I det senare exemplet negeras endast infinitivfrasen. (SAG 4, 193.)
62
strukturen är högfrekvent och att den har drillats i undervisning. Bolander
(1988, 111) anser att t.ex. perfekt, pluskvamperfekt och konstruktionen hjälpverb
+ huvudverb drillas i språkundervisningen på ett eller annat sätt och därför hanterar inläraren verbkonstruktionerna som helheter i tal när hen inte koncentrerar sig på att analysera syntaxen.
Bolander (1988) delade in informanterna i 5 olika grupper på basis av hur
väl de behärskade negationen i huvud- och bisatser. Den första gruppen tycktes
klara av negationen i såväl i huvudsatser som i bisatser. Den andra gruppen
hade lärt sig att placera inte efter det finita verbet i huvudsats men varierade
ordföljden i bisatser. Den tredje informantgruppen däremot producerade negationen konsekvent efter det finita verbet både i huvud- och i bisats. Den fjärde
placerade negationen felaktigt i huvudsatser med ett enkelt huvudverb eller
med ett hjälpverb + infinitiv och inte hamnade på samma ställe i bisats som i
huvudsats. Den femte och sista gruppen saknade däremot negerade bisatser
och vacklade vad gäller ordföljden i huvudsats.
Bolanders (1987, 61, 1988, 108-109) studie visade att negationens placering
tillägnades tidigare än placeringen av andra satsadverb, vilket visar att inlärarna kanske inte uppfattar att man kan tillämpa samma regel i båda fallen. Detta
kan enligt Bolander bero på den varierande inputen som inlärarna får eller så
kan det vara fråga om modersmålets inverkan.
Bolanders (1987, 47-48, 57, 1988, 108-109) resultat visade dessutom att även
om transfer påverkar placeringen av adverbet tillämpas modersmålets regler
inte direkt i andraspråket. Transfern syntes t.ex. på så sätt att det var typiskt för
de polska informanterna att placera adverbet före det finita verbet som i polskan. De finska informanterna behärskade placeringen av adverb i huvudsatser
bättre än andra informantgrupper, vilket enligt Bolander möjligen kunde förklaras med att adverb (inte negationen) placeras på samma sätt i svenskans och
finskans huvudsatser21. Hon konstaterade att även om de adverbiella reglerna i
huvudsats är lika i finskan och svenskan producerade de finskspråkiga informanterna adverbet även före det finita verbet i huvudsats och efter det infinita
verbet i huvudsatser med ett hjälpverb och ett huvudverb, vilket man inte gör i
finskan. Enligt Bolander kunde man se en möjlig tendens gällande felplacerade
adverb hos finska informanter: Fel förekom vid komplexa konstruktioner eller
när satsen innehöll många led, vilket kunde bero på att inlärarens processningsförmåga inte räckte till för att processa alla syntaktiska regler.
3.3 PTs inlärningshierarki för svenskan
I det följande presenteras processbarhetsteorins förutsägelser om L2-svenskan
som först presenterades av Pienemann (1998) och senare testades av Pienemann
och Håkansson (1999).
21
Detta stämmer inte helt eftersom det i finskan även är möjligt att en del adverb står
före det finita verbet i en huvudsats, t.ex. Hän luultavasti tulee ’Han troligen kommer’.
63
I tabell 4 presenteras PTs processningsprocedurer tillämpade på svenskans ordföljd, morfologi och negation enligt Pienemann & Håkansson (1999,
404).
Tabell 4
Processningsprocedurerna i svenskan enligt Pienemann & Håkansson
(1999, 404)
Processningsprocedur
5. Bisatsprocedur
(satsgräns)
4. S-procedur
3. Frasprocedur
L2 struktur
Huvud- och
bisats
Interfrasal
information
Frasal
information
2. Kategoriprocedur
Lexikala
morfem
1. Lemma
’Ord’
Morfologi
Syntax
Negation
-
Slopa INV
b) Neg Auxf Vi
a) Neg + Vf
Predikativ kongruens
INV
Vf Neg
NP-kongruens
VP-kongruens
ADV
Wh-frågor
-
Kanonisk
ordföljd (SV)
(Aux) V Neg
(Aux) Neg V
Enstaka
konstituenter
Helfraser
Neg + X
Pluralis
Bestämdhet
Presens
Preteritum
Invarianta
former
Som tabell 4 visar framskrider inlärningen av svenskans morfologi, syntax och
negationens placering enligt Pienemann & Håkansson i en viss ordningsföljd,
från nivå 1 till nivå 5. Pienemann & Håkansson (1999) har testat dessa förutsägelser om svenskans morfosyntaktiska utveckling mot 14 tidigare studier i
svenska som andraspråk och har inte hittat något motbevis för PTs förutsägelser. Flera av de studier som Pienemann och Håkansson (1999) granskade har
redan presenterats i föregående avsnitt (se 3.2), t.ex. Hyltenstam (1977, 1978),
Bolander (1988), Andersson (1992), Lahtinen (1998)22 och Colliander (1993).
PT gör en skillnad mellan lexikal, frasal och interfrasal morfologi (Pienemann 1998, 154). Som framgår av tabell 2 börjar den morfologiska utvecklingen
i svenskan enligt PT (Pienemann 1998, 398, Håkansson 2004, 155) med att en
inlärare först ser orden som invarianta enheter (nivå 1) och använder dem utan
böjning eller så producerar hen oanalyserade helfraser. På nivå 2 börjar en inlärare kunna kategorisera orden i olika ordklasser och använda lexikal morfologi,
dvs. hen börjar t.ex. förse substantiven med bestämdhets- och pluraländelser
och de enkla finita verbformerna (presens och preteritum) med tempusändelser.
På nivå 3 börjar en inlärare enligt Pienemann och Håkansson (1999, 401402) kunna processa större enheter än ett ord och överföra grammatisk information inom fraser. Detta syns på så sätt att inläraren börjar använda kongruensböjning inom en nominalfras och verbfras. I samband med nominalfraser
betyder detta att artikeln och adjektivet kongruerar med substantivet (t.ex. ett
brunt hus) och i samband med verbfraskongruens att huvudverbet kongruerar
med det finita verbet. På denna PT-nivå börjar en inlärare således använda hu22
Studien som Pienemann och Håkansson (1999) använde var Lahtinen (1993) vars
resultat ingår i en avhandling (Lahtinen (1998)) som publicerades senare.
64
vudverbet i infinitiv när det föregås av ett modalt hjälpverb (t.ex. kan komma)
och i supinum när det föregås av ett temporalt hjälpverb har/hade i tempusen
perfekt och pluskvamperfekt (t.ex. har/hade kommit). Därefter, på nivå 4, när
grammatisk information kan överföras mellan fraser inom en sats, börjar en
inlärare behärska predikativ kongruens, dvs. att adjektiv som står i predikativ
ställning kongruerar med substantivets numerus och genus (t.ex. Huset är
brunt).
Som syns i tabell 4 inleds inlärningen av svenskans syntax enligt Pienemann och Håkansson (1999, 403-408) med att inläraren först använder kanonisk
ordföljd (nivå 2), dvs. rak ordföljd där subjektet står före verbet (SV). Pienemann och Håkansson menar att detta inte förutsätter överföring av grammatisk
information. På nästa nivå (nivå 3) börjar inläraren inleda satser med adverb
eller adverbial (ADV). I svenskan måste huvudsatser med ett satsinitialt ADV
ha inversion (INV), dvs. om en sats börjar med ett adverb/adverbial, blir ordföljden omvänd (ADV + V + S). Satser som inleds med ADV men har rak ordföljd i stället för inversion (t.ex. * Igår han var hemma) är enligt Pienemann &
Håkansson (1999) frekventa i inlärarspråket på denna nivå. WhX-frågor, dvs.
frågesatser som inleds med ett frågeord som inte är subjekt eller en del av subjektet förutsätter inversion i svenskan på samma sätt som påståendesatser som
har ett adverb/adverbial i förfältet. På nivå 3 förekommer enligt Pienemann &
Håkansson även frågesatser utan inversion (t.ex. Vad du gör?) i inlärarspråket.
Som också framgår av tabell 2 börjar inläraren behärska inversionen (INV)
på nivå 4, dvs. placera verbet före subjektet om satsen inleds med adverb, objekt eller frågeord (i direkta frågor). Enligt Pienemann och Håkansson (1999,
404-408) förutsätter detta att grammatisk information överförs mellan olika
satsdelar inom en sats och därför hör inversionen till denna nivå. På den högsta
nivån (nivå 5) tillägnar sig inläraren regeln ”slopa INV”, vilket betyder att indirekta frågesatser får rak, inte omvänd, ordföljd. Eftersom ordföljden som gäller
för direkta frågesatser inte kan tillämpas i indirekta frågesatser, måste inversionen i dem slopas.
Som tabell 2 visar följer även inlärningen av negationens placering en förutsägbar rutt och det förekommer många ogrammatiska negationskonstruktioner i inlärarsvenskan enligt Pienemann och Håkansson (1999, 407-409). En av
dem är Neg + X som hör till nivå 1 och är ogrammatisk i kontexten Neg + V i
svenska huvudsatser (t.ex. *Jag inte bor här). Strukturen hör till nivå 1 eftersom
det bara krävs att elementet X är ett ord vilket inte förutsätter överföring av
grammatisk information. En annan konstruktion i inlärarspråket är enligt
Pienemann och Håkansson (AUX) Neg + V, vilket betyder att den första strukturen har kompletterats med ett fakultativt hjälpverb (t.ex. Jag kan inte läser). Så
länge det inte förekommer kongruens mellan hjälpverbet och huvudverbet förutsätter denna struktur inte någon överföring av grammatisk information och
därför hör den till nivå 2. Den andra inlärarkonstruktionen på nivå 2 som också
är ogrammatisk i svenskan är (AUX) V Neg (t.ex. Jag kan läser inte). Enligt
Pienemann och Håkansson visar konstruktionen (AUX) V Neg att det problematiska för inläraren är att göra en skillnad mellan ett finit och ett infinit verb.
65
Verbets finithet uppmärksammas inte i någon av strukturerna på nivå 1 eller 2.
På nivå 4 förekommer negationsstrukturer där informationsbyte mellan olika
delar inom verbfrasen behövs, t.ex. AUXf Neg Vi. Strukturerna Neg + Vf och
Neg Auxf Vi där negationen står före det finita verbet förekommer endast i bisatser och kräver informationsöverföring mellan satser och hör således till den
högsta nivån, nivå 5, i processbarhetshierarkin.
3.4 Tidigare studier om PT och svenskt inlärarspråk
Processbarhetsteorin (Pienemann 1998, se även Pienemann 1984, Clahsen, Meisel & Pienemann 1983) och dess tillämpning på svenska som andraspråk har
varit i fokus i många skandinaviska studier. Teorins giltighet har prövats mot
varierande material från olika inlärartyper.
I det följande redogörs för resultaten av tidigare studier om inlärningen av
svenska (och till viss del danska och norska) med processbarhetsperspektiv.
Eftersom studierna är relativt många och flertalet grammatiska strukturer av
olika typer ofta analyseras i dem har jag valt att gruppera dem enligt informanttypen, vilket innebär en indelning i informella, semiformella och formella inlärare av svenska. Dessa studier tas upp i kronologisk ordning i respektive avsnitt. Jag redogör mer detaljerat för de studier (Glahn et al. 2001, Philipsson
2007, Rahkonen & Håkansson 2008, Eklund Heinonen 2009) som är av hög relevans för föreliggande studie då de analyserar samma språkliga strukturer som
jag gör. De studier som däremot har en annan synvinkel och/eller behandlar
andra språkliga strukturer än min undersökning och därför är mindre relevanta
presenterar jag i huvuddrag.
3.4.1
Semiformell inlärning av L2
Hammarberg (1996) har studerat hur inlärningen av adjektivkongruens i L2svenskan förhåller sig till processbarhetsteorins förutsägelser. Hans longitudinella material var muntligt och kom från sex semiformella inlärare av svenska.
Informanterna hade tre olika modersmål och de deltog i språkundervisning på
Stockholms universitet. (Hammarberg 1996, 80.)
Förutom PTs processningshierarki antog Hammarberg (1996, 77-79) att
strukturernas uppfattade kommunikativa värde (eng. perceived communicative
value, PCV)spelar in i språkinlärnigen. Detta betyder att en inlärare vill lära sig
mer eftersom hen förstår att förbättrade kunskaper hjälper till i kommunikationen och att en inlärare försöker lära sig speciellt de strukturer som verkar
vara relevanta i målspråket. Hammarberg testade sin hypotes med hjälp av adjektivkongruens i L2-svenskan. Enligt PT tillägnas ju attributiv kongruens före
predikativ kongruens. Om man utgår från PCV har pluralis högre kommunikativt värde än distinktionen mellan utrum och neutrum. På basis av detta kan
det enligt Hammarberg förväntas att numeruskongruens inlärs före genuskongruens.
66
I sin studie jämförde Hammarberg (1996) informanternas användning av
a-formen och t-formen i attributiv ställning med den i predikativ ställning. Det
visade sig att attributiv pluralis tillägnades före predikativ pluralis i enlighet
med processbarhetshierarkin, medan t-formen inlärdes i omvänd ordning: först
i predikativ och sedan i attributiv ställning. Enligt Hammarberg (1996, 85-86)
kan detta förklaras med att svenskans genus egentligen används på två olika
sätt i predikativ ställning, dvs. lexikalt (t.ex. Grammatiken är svår) och ickelexikalt (t.ex. Grammatik är svårt). Den icke-lexikala användningen har högre
kommunikativt värde än den lexikala och därför kan den förstnämnda enligt
Hammarberg tillägnas före den senare kategorin. Det icke-lexikala bruket av
neutrum var också mer frekvent hos informanterna än användningen av lexikalt neutrum. Studien visade vidare att predikativ pluralis tillägnas efter predikativt icke-lexikalt neutrum men före predikativt lexikalt neutrum.
Hammarberg (1996, 86) konstaterar att resultaten i någon mån stöder både
PT och hypotesen som hade sin utgångspunkt i PCV. Han påpekar att PTs inlärningsgång för adjektivkongruens (attribut före predikativ) stämmer men att
detta bara är fallet när samma kategori, t.ex. pluralis, jämförs i attributiv och
predikativ ställning. Ordningen är nödvändigtvis inte densamma när olika användningar av en kategori jämförs: När attributivt och predikativt adjektiv jämfördes med utgångspunkt i attributivt lexikalt neutrum och predikativt ickelexikalt neutrum observerades en motsatt inlärningsordning. Detta betyder enligt Hammarberg att PTs prediktion angående inlärningsordningen av attributoch predikativkongruens inte är hållbar om innehållet och den kommunikativa
användningen av kategorierna inte tas hänsyn till.
Pienemann och Håkansson (1999, 412-413) tolkar dock Hammarbergs
(1996) resultat på ett annat sätt. De anser att Hammarbergs exempel på neutrum (t.ex. blommor är vackert) inte är exempel på morfologisk kongruens utan på
inkongruens. Att neutrum först dyker upp i interfrasala kontexter (nivå 4) och
först sen i frasala kontexter (nivå 3) beror enligt Pienemann och Håkansson på
att den neurala adjektivformen i själva verket inte kongruerar med någon lexikal enhet i den förstnämnda kontexten och att detta således inte strider mot PT.
Glahn et al. (2001) har testat processbarhetsteorins validitet i danskt,
norskt och svenskt inlärarspråk. Strukturerna som granskades (Glahn et al. 2001,
391-392) var attributiv och predikativ kongruens och negationens placering i
bisatser. Den förstnämnda strukturen hör till nivå 3 i processbarhetsteorin, den
andra till nivå 4 och den sistnämnda till den högsta nivån, alltså nivå 5.
Som informanter hade Glahn et al. (2001, 395) sammanlagt 47 andraspråksinlärare som läste svenska på en intensivkurs. 16 av dem lärde sig danska, 10
norska och 21 svenska som andraspråk. Informanterna representerade sammanlagt 19 olika modersmål, varav de flesta hörde till indoeuropeiska språk. 19
informanter talade ett germanskt språk, 12 ett slaviskt och 9 ett romanskt språk.
Eftersom informanterna bodde i målspråkslandet och deltog i en språkkurs är
det enligt min mening fråga om semiformella inlärare.
Materialet för studien av adjektivböjning som Glahn et al. (2001, 395-396)
använde var muntligt och samlades in med hjälp av två skilda eliciteringsupp-
67
gifter. I den första eliciterades adjektiv som attribut och i den andra adjektiv i
predikativ ställning. I båda uppgifterna var det fråga om färgadjektiv. Informanterna fick först se färger och nämna dem på svenska. Detta hade enligt
Glahn et al. två syften: För det första ville man fästa informanternas uppmärksamhet vid färger och för det andra försäkra att de behärskade färgbeteckningar
på svenska. I uppgiften där informanterna producerade adjektiv i predikativ
ställning fick informanten se ett papper med många färggranna tecknade bilder
på. Informanterna fick frågor om färgerna på bilderna, t.ex. Vilken färg är kopparna? och de förväntades producera svar som t.ex. De är bruna. Predikativtestet
innehöll sammanlagt 15 bilder varav 5 utrala, 5 neutrala och 5 plurala. I testet
med adjektiv som attribut fick informanterna se liknande bilder som i predikativtestet men nu innehöll varje illustration två bilder. Informanterna fick frågor
som t.ex. Vad finns det framför det lilla gröna huset? Informanten skulle då först
hitta den rätta bilden och sedan svara på frågan t.ex. med Ett grönt träd. I attributtestet fanns det små skillnader mellan testen i olika språk angående antalet
kontexter. Med hjälp av testet eliciterades sammanlagt 15–16 strukturer varav
3–6 representerade utrum singularis, 5–7 neutrum singularis och 5 pluralis.
Materialet för studien av negationens placering producerades med hjälp
av samma kommunikativa spel som användes av Håkansson och Hansson
(2000). Spelet innehöll sammanlagt 36 kort där bilderna beskrev en handling
eller icke-handling. Inför spelet presenterades korten för informanten genom att
testledaren berättade vad som hände på ett kort såsom t.ex. Den mannen sjunger
och informanten förväntades producera en negerad motsvarighet av kortet, t.ex.
Den mannen sjunger inte. Under denna introduktion eliciterades negerade huvudsatser och på samma gång blev informanten bekant med spelet och ordförrådet. I själva spelet frågades informanten t.ex. Vilket kort fick du? och informanten svarade t.ex. Mannen som inte sjunger. Med hjälp av spelet producerades 18
negerade bisatser varav 6 innehöll ett enkelt huvudverb och 12 både ett hjälpverb och ett huvudverb. Enligt Glahn et al. (2001) testade man negationen i huvudsatserna bara för att se om informanterna hade tillägnat sig den postverbala
negationen i huvudsatser, dvs. om de kunde producera inte efter det finita verbet. Enligt processbarhetsteorin borde de kunna detta innan de lär sig ordföljden i bisatser och tidigare studier (bl.a. Hyltenstam 1978) i svenska har visat att
inlärarna normalt behärskar negationens placering i huvudsatser före den i bisatser.
Som metod använde Glahn et al. (2001, 398) implikationell skalning och
analyserna gjordes på tre olika nivåer: en förekomst, 50-procentig användning
och 80-procentig användning. Analysen av systematiskt bruk med utgångspunkt i en förekomst av strukturen visade enligt Glahn et al. (2001, 400) ett klart
implikationellt förhållande mellan de olika strukturerna: adjektiv som attribut,
adjektiv i predikativ ställning och bisatsordföljd. Av alla inlärare som producerade adjektiv i predikativ ställning målspråksenligt var det bara en informant
som inte använde adjektiv som attribut målspråksenligt, men däremot lyckades
inte alla producera bisatsordföljden. Analysen av 50-procentig användning
uppvisade en nästan likadan bild som analysen av systematiskt bruk. Den enda
68
skillnaden var att det inte fanns några undantag från den implikationella skalan.
Som förväntat var andelen korrekta svar lägre än i den första analysen, dvs. det
fanns färre plustecken i implikationstabellen. Antalet korrekta strukturer var
ännu lägre i analysen av 80-procentig behärskning men huvudtendensen var
densamma som i de två andra analyserna: Bisatsordföljden förekom inte 80procentigt i obligatoriska kontexter förrän predikativ kongruens användes och
detta i sin tur användes inte förrän attributiv kongruens dök upp. Resultatet
stämmer överens med processbarhetsteorins förutsägelse och endast fem informanter avvek från den idealiska implikationella modellen.
Glahn et al. (2001, 401-407) studerade också numerus- och genuskongruensen var för sig och relaterade dessa till negationens placering i bisatser. Den
grundläggande skillnaden mellan kategorierna numerus och genus är att den
förstnämnda har en semantisk funktion medan genus inte har det. Numerus
väljs på basis av innehållet i meddelandet medan genus är en egenskap hos
substantivet. Enligt Glahn et al. uppvisade analyserna med utgångspunkt i förekomstkriteriet för låga skalabilitetsvärden för att kunna visa att det finns implikationella förhållanden mellan de olika strukturerna. Därför anser Glahn et
al. att kriteriet en förekomst inte är särskilt pålitligt. Analyserna av 50procentigt och 80-procentigt bruk uppvisade däremot genomgående högre skalabilitet. Enligt Glahn et al. får man en klarare bild av tillägnandeprofiler och
man får en bättre grund för att dra slutsatser om implikationella förhållanden
när de olika analyserna tillämpas parallellt. De procentuella analyserna visade
att pluralis, neutrum och bisatsnegation hade ett implikationellt förhållande i
denna ordning. Pluraliskongruensen lärs således in före neutrumkongruensen
vilka båda inlärs före bisatsordföljden. Resultatet betyder att det utöver den
observerade inlärningssekvensen (attribut < predikativ < bisatsnegation) också
fanns en parallell implikationell hierarki, nämligen en som baserade sig på
skillnaden mellan de två morfologiska kategorierna numerus och genus. Enligt
Glahn et al. (2001) kan processbarhetsteorin inte förklara det observerade implikationella förhållandet mellan de två konceptuellt olika morfologiska kategorierna inom adjektiv.
Glahn et al. (2001, 407-412) studerade också närmare olika mönster av
kongruens och inkongruens i materialet. Analysen visade att neutrum behärskades sämre än pluralis och utrum. Genus verkade orsaka inlärarna mer problem än numerus. Glahn et al. observerade också att inlärarna tenderade att
överanvända utrum och underanvända neutrum både i attributivtestet där inlärarna själva producerade genus, och i predikativtestet där genus kom fram i
testets frågor. Detta kan enligt Glahn et al. förklaras på två sätt: antingen gynnar inlärarna kategorin utrum eller så är det fråga om strukturell förenkling,
reducerad böjning. Utrum är också mer frekvent i målspråket och är en omarkerad form i singulara adjektiv. Enligt Glahn et al. kan man påstå att utrum är
den grundläggande genusvarianten även för infödda talare men inlärarna verkar överanvända det. Angående substantivets genus observerade Andersson
(1992, 206) att speciellt vuxna L2-inlärarare i hög grad överanvände genuset
69
utrum, vilket enligt Andersson berodde på att de hade uppfattat att utrum var
högfrekvent i inputen.
I sin avhandling har Philipsson (2007) studerat verbmorfologi och bruket
av direkta och indirekta frågor i inlärarsvenskan. Som informanter hade
Philipsson (2007, 51-55) sammanlagt 36 semiformella andraspråksinlärare som
var 16–20 år gamla. Informanterna deltog i en kurs som förberedde för gymnasiestudier i fem olika skolor i Stockholm och de representerade tre olika modersmål: irakisk arabiska, persiska och somaliska. På basis av informanternas
kunskaper i svenska delades de in i tre olika grupper med utgångspunkt i färdighetsnivån: låg, medel och hög. Som kontrollgrupp hade Philipsson 12 infödda talare av svenska som var lika gamla som andraspråksinlärarna. Här redogör jag mer utförligt för resultaten av verbmorfologin och presenterar resultaten av frågor endast i huvuddrag eftersom den sistnämnda inte hör till de
strukturer som jag analyserar i föreliggande studie.
Philipsson (2007, 58-59, 75) samlade in verbstrukturerna genom att använda två olika eliciteringsmetoder: skriftlig produktion och grammatikalitetsbedömning. Det skriftliga materialet bestod av ett lucktest som testgruppen fick
fylla i. De eliciterade strukturerna omfattade enkla finita verbformer (presens
och preteritum), perfekt (har + supinum) och pluskvamperfekt (hade + supinum) samt konstruktioner som innehöll ett modalt hjälpverb och huvudverb.
Verben som informanterna behövde i testet gavs i presens och informanternas
uppgift var att skriva dem i rätt form så att de passade i meningarna i testet.
Testet för grammatikalitetsbedömning innehöll sammanlagt 80 satser, varav 30
var avsedda för att testa olika verbstrukturer. Philipsson analyserade materialet
kvantitativt på gruppnivå med hjälp av implikationell skalning och kvalitativt.
Implikationsanalyserna gjordes på tre nivåer: en förekomst, 80-procentigt samt
50-procentigt bruk.
Enligt Philipsson (2007, 85-93) visade den kvantitativa analysen av det
skriftliga lucktestet att användningen av målspråksenliga finita verbformer behärskades bättre på gruppnivå än användningen av sammansatta verbformer.
Enligt Philipsson (2007, 93) indikerar resultatet att finita verbformer tillägnades
före sammansatta former. Informanterna med låg färdighetsnivå behärskade
finita verbformer i överraskande hög grad men sammansatta verbstrukturer
vållade dem problem. Korrekthetsgraden för hjälpverb + infinitiv (t.ex. Han kan
simma) var högre än den för perfekt/pluskvamperfekt (t.ex. Han har/hade simmat). Även om alla skillnader mellan de olika verbformerna inte var signifikanta indikerar resultatet enligt Philipsson (2007) att enkla verbformer behärskas redan i början av L2-inlärningen medan morfologin för sammansatta verbformer tillägnas senare; först hjälpverb + infinitiv och senare perfekt och pluskvamperfekt. Informanterna som hörde till den mellersta färdighetsgruppen
hade hög korrekthetsgrad för verbmorfologin. Enkla finita verbformer behärskades bäst och de persiska och irakisk-arabisktalande informanterna behärskade även de två andra verbstrukturerna på hög nivå. De somalier som hörde
till denna grupp fick sämre resultat för hjälpverb + infinitiv och ännu sämre för
perfekt/pluskvamperfekt, i likhet med gruppen som hade låg färdighetsnivå.
70
Enligt Philipsson klarade gruppen med hög färdighetsnivå alla verbformer
bättre än de två andra grupperna, vilket också var förväntat. Han poängterar att
tempusformerna perfekt och pluskvamperfekt också vållade problem för en del
informanter i denna grupp. Korrekthetsprocenten hos de somaliska informanterna var nämligen endast 88 medan de andra verbformerna behärskades till
97–100 %.
Den implikationella skalningen av lucktestet gav parallella resultat med
analysen av gruppdata. Den visade enligt Philipsson (2007, 121-125) klart att
inlärarna använde finita verbformer systematiskt i obligatoriska kontexter medan bruket av icke-finita verbformer inte var lika systematiskt vilket överensstämmer med processbarhetsteorins förutsägelse. Analysen visade vidare att
grammatisk användning av perfekt och pluskvamperfekt implicerade att informanterna hade kontroll över strukturen hjälpverb + infinitiv. Om man alltså
behärskade de förstnämnda, så behärskade man också den senare.
Analysen av testet för grammatikalitetsbedömning gav enligt Philipsson
(2007, 85, 121-125) inte lika klara resultat som det skriftliga lucktestet och resulterade inte i klara implikationella förhållanden mellan de olika verbformerna.
Även om en del informanter behärskade presens och preteritum fullständigt i
lucktestet syntes detta inte i bedömningstestet eftersom informanterna inte
markerade alla felaktiga icke-finita verbformer som ogrammatiska. Philipsson
poängterar att en annan skillnad mellan de två olika datatyperna var att alla
andraspråksinlärare behärskade strukturen hjälpverb + infinitiv mycket sämre än
perfekt och pluskvamperfekt i grammatikalitetsbedömningen vilket inte var
fallet i lucktestet.
Den kvalitativa analysen visade enligt Philipsson (2007, 139-142) att det
inte fanns speciellt mycket variation i inlärarnas behandling av finita verbformer. Oberoende av inlärarnas modersmål och kunskapsnivå i svenska hade
presens och preteritum i de flesta fall hög korrekthetsgrad och endast litet variation. Vad gäller sammansatta verbkonstruktioner och sammansatta tempusformer visade det sig att hjälpverbets tempus åtminstone i någon grad påverkar
valet av huvudverbets tempus när behärskningen av sammansatta tempusformer ännu är vacklande. Philipsson (2007) observerade att en del inlärare med
låga kunskaper i svenska tenderade att producera huvudverbet i presens (har
tittar) om hjälpverbet i det skriftliga testet stod i presens (t.ex. har/kan). Samma
tendens kunde ses i samband med hjälpverb som gavs i preteritum (t.ex.
hade/kunde) eftersom också huvudverbet då producerades i preteritum (kunde
tittade). Enligt Philipsson verkade detta förhållande mellan hjälpverbets och
huvudverbets tempus vara starkare när det var fråga om ett modalt hjälpverb
(t.ex. kan) än vid ett hjälpverb som hade en rent grammatisk funktion (t.ex.
har/hade). Han påpekar vidare att modersmålets inverkan inte kan uteslutas i
detta fall därför att de irakisk arabiska informanterna producerade det största
antalet fall där finita verbformer användes efter modala hjälpverb. Philipsson
poängterar att sådana strukturer existerar i deras L1 men liknande konstruktioner förekom även hos de andra språkgrupperna.
71
Materialet om direkta frågesatser samlades in genom att använda tre olika
metoder: muntlig- och skriftlig produktion samt grammatikalitetsbedömning.
Indirekta frågesatser eliciterades med hjälp av den skriftliga metoden och
grammatikalitetsbedömningstestet (Philipsson 2007, 57-59).
Resultaten visade enligt Philipsson (Philipsson 2007, 114-117) att inlärningen av ordföljden i indirekta frågor förutsatte att en inlärare redan behärskade den grundläggande verbmorfologin och ordföljden i direkta frågor. Relationen mellan verbmorfologi och direkta frågor förblev däremot oklar.
Av materialet framgick vidare att den initiala placeringen av frågeordet
måste behärskas innan inversionen kan läras in i direkta frågor. Inversionen
tillägnades först i frågeordsfrågor och efter det i ja/nej-frågor. Därutöver visade
analysen att indirekta frågor där frågeordet var subjekt var den svåraste frågetypen. (Philipsson 2007, 112, 127-130.)
Philipsson (2007, 137-138) observerade att inlärningen av ordföljden i indirekta frågor (där frågeordet inte är subjekt) följer en u-formad inlärningskurva.
Förklaringen till detta är enligt Philipsson att inlärare som inte behärskade inversion i direkta frågeordsfrågor producerade målspråksenliga indirekta frågesatser. Lite mer avancerade inlärare som behärskade inversionen i direkta frågesatser använde däremot samma ordföljd i indirekta frågesatser vilket stred
mot målspråkets normer. Först på ett mer avancerat stadium lär inlärarna sig
att skilja mellan ordföljden i huvud- och bisatser och börjar använda kanonisk
ordföljd i bisatser, då indirekta frågor får en målspråksenlig ordföljd.
På det hela taget stödde Philipssons data processbarhetsteorins (Pienemann 1998) förutsägelser. Endast data från grammatikalitetsbedömningen och
förhållandet mellan verbmorfologi och direkta frågor gav oklara resultat.
Eklund Heinonen (2009) undersökte i sin doktorsavhandling Processbarhet
på prov hurdan betydelse inlärares processbarhetsnivå har för deras resultat på
ett muntligt språkfärdighetstest, Tisus. Som material använde Eklund Heinonen (2009, 66-74) fragment på 15 minuter av inspelade testsamtal (längd ca 30
minuter) från sammanlagt 66 testdeltagare med varierande förstaspråk. Hälften
av informanterna hade blivit underkända och hälften godkända i testet.
Eftersom Eklund Heinonens material inte var insamlat speciellt för hennes
undersökning fattas en del bakgrundsinformation om informanterna och det är
därför inte möjligt att avgöra om informanterna var semiformella, formella eller
informella inlärare av svenska. Eftersom informanterna deltog i Tisus-testet i
Sverige med avsikt att börja högskolestudier antar jag att åtminstone en del av
dem har fått undervisning i svenska (antingen i hemlandet eller i Sverige) och
också har vistats i Sverige vilket har möjliggjort informell inlärning. Därför har
jag valt att presentera Eklund Heinonens resultat under rubriken ”Semiformell
inlärning av L2”. En del av informanterna kan dock vara informella informanter som inte alls deltagit i svenskundervisning och en del formella inlärare som
deltagit i svenskundervisning utanför Sverige. Tvåspråkiga informanter (vars
andra språk är svenska) har Eklund Heinonen (2009, 67) dock uteslutit från
samplet.
72
Som syfte hade Eklund Heinonen (2009, 68, 74-75) dels att undersöka om
processbarhetsteorins förutsägelser kunde tillämpas på spontana muntliga data,
dvs. på ett material som inte var eliciterat och dels att ta reda på hur testtagarens grammatiska nivå i processbarhetshierarkin påverkade testresultatet
(godkänd/underkänd). Strukturerna som hon analyserade var attributiv kongruens, huvudsatser med spetsställt icke-subjekt (med och utan inversion), predikativ kongruens samt bisatsnegation. De analyserade strukturerna hör till
nivåerna 3–5 i processbarhetshierarkin. Eklund Heinonen uteslöt företeelserna
på nivåerna 1 och 2 i analysen eftersom det enligt henne var sannolikt att inlärarna redan hade passerat de lägsta nivåerna.
Eklund Heinonen (2009, 86-94) analyserade materialet med utgångspunkt
i PT och definierade processbarhetsnivån för morfologi och syntax för varje enskild informant. Som metod använde hon implikationell skalning och först separata skalningar för morfologi och syntax och sedan en gemensam för båda.
Hon tillämpade tre olika kriterier: systematiskt bruk (1 belägg) och 80- samt 50procentig behärskning. Enligt Eklund Heinonen (2009, 184) lämpar sig de procentuella kriterierna bättre än kriteriet systematiskt bruk när det är fråga om lite
längre hunna inlärare.
Analysen av 80-procentig behärskning av morfologin visade enligt Eklund
Heinonen (2009, 104) att det fanns klara skillnader mellan de underkända och
de godkända testtagarnas PT-nivå. Den största delen av de underkända, 72 %,
behärskade ännu inte predikativ kongruens (nivå 4) medan en nästan lika stor
andel av de godkända, 67 %, hade kommit upp på den nivån, dvs. de hade
tillägnat sig predikativ kongruens på 80-procentig nivå. Analysen av systematiskt bruk och 50-procentigt bruk av morfologi gav däremot inte lika klara resultat.
Eklund Heinonens (2009, 104-106) analyser av syntaxen enligt de tre olika
kriterierna visade att de godkända behärskade syntaktiska strukturer som ligger på högre PT-nivåer än de underkända. I fråga om syntax visade redan analysen av systematiskt bruk på skillnader mellan de två grupperna. T.ex. hade
endast 30 % av de underkända belägg på en målspråksenlig bisatsnegation medan motsvarande andel hos de godkända var 70. Analysen av 50-procentig användning visade att 67 % av de underkända informanterna var på PT-nivå 3
(huvudsatser utan inversion) medan 84 % av de godkända hade nått upp till
nivå 4 (inversion).
När morfologi och syntax analyserades samtidigt kom Eklund Heinonen
(2009, 113) fram till att nivå 4 utgjorde en skiljelinje mellan de två informantgrupperna. Analysen av 80 % korrekt användning visade att endast en underkänd testdeltagare hade kommit upp på nivå 4 medan alla de andra ännu låg en
nivå lägre. Av de godkända testdeltagarna kunde däremot 79 % placeras på
nivå 4 och 9 informanter visade sig ha nått den högsta nivån, nivå 5 i processbarhetshierarkin.
Resultaten av de olika analyserna stämde enligt Eklund Heinonen (2009)
överens med processbarhetsteorins förutsägelser. Enligt henne kan detta betyda
73
att de grammatiska strukturer som analyserades kan användas som indikatorer
för utvecklingen av språkkunskaper även i testsituationer.
Eftersom de underkända testdeltagarna hade högre PT-nivå i analysen av
morfologi än syntax undersökte Eklund Heinonen (2009, 166-182) orsaken till
detta. Hon utgick från antagandet att orsaken till att testdeltagarna inte helt
hade kommit upp till nivå 4 kunde vara att de behärskade numeruskongruens
bättre än genuskongruens och att dessa informanter därför ännu inte skulle behärska syntaxen på nivå 4, dvs. inversionen. Som metod i denna delstudie använde Eklund Heinonen den s.k. form-funktion-analysen. Den bekräftade vad
Glahn et al. (2001) funnit, nämligen att numeruskongruensen var lättare för informanterna än genuskongruensen. Eklund Heinonens resultat gäller båda
grupperna men hon observerade att det speciellt i den underkända gruppen
fanns fler informanter som inte klarade av att markera genus utan endast numerus. En vidare analys av de informanter som nått nivå 4 för morfologin men
inte för syntaxen bekräftade däremot inte hypotesen om att informanterna
skulle vara sådana som behärskar numerus men inte genus eftersom sju av åtta
informanter behärskade även genuskongruensen även om de inte klarade av
inversionen (nivå 4). Eklund Heinonen konstaterar att behärskningen av numeruskongruensen inte ledde till att informanterna klarade morfologin bättre
än syntaxen. En möjlig förklaring till denna skillnad kunde emellertid enligt
henne vara att morfologin är svårare för forskaren att analysera än syntaxen
vilket även Pienemann påpekat.
3.4.2
Formell vs semiformell inlärning av L2
Håkansson (1998) har analyserat inlärningen av svenskans morfologi och syntax med utgångspunkt i processbarhetsteorin. Hon jämförde grammatisk utveckling hos en grupp formella och en grupp informella inlärare som hade
svenska som sitt andraspråk. Båda grupperna bestod av fyra informanter och
Håkansson använde huvudsakligen muntligt material. Eftersom de informanter
som Håkansson kallar formal learners bodde i Sverige när de deltog i en intensivkurs i svenska tolkar jag det som att det egentligen är fråga om semiformella
inlärare som också hade möjligheter till informell inlärning i målspråksmiljön.
Håkansson (1998, 43-44) observerade att båda inlärartyperna följde samma
inlärningsgång som stämde överens med PT och att det inte fanns tydliga skillnader mellan gruppernas utveckling. Det fanns emellertid en skillnad mellan
den skriftliga23 och den muntliga produktionen hos den formella inlärargruppen. Inlärarna använde högre PT-strukturer i skrift än i tal. Förutom att analysera materialet utgående från förekomstkriteriet (emergence) jämförde Håkansson även strukturernas korrekthetsgrad i obligatoriska kontexter i muntlig och
skriftlig produktion. Analysen visade att formella inlärare behärskade inversion
(PT-nivå 4) i högre grad än kongruens inom nominalfrasen (PT-nivå 3) i skrift.
Att korrekthetsgraden ökar när man har mer möjligheter att kontrollera produktionen är enligt Håkansson (1998, 49) emellertid inget under.
23
Endast den formella inlärargruppen utförde den skriftliga uppgiften
74
Rahkonen och Håkansson (2008) har studerat hur inlärare av L2-svenska
behärskar ett antal morfologiska och syntaktiska PT-variabler i skriven svenska.
De undersökta fenomenen var tempusmarkering, verbfraskongruens, inversion,
predikativ kongruens, bisatsnegation och indirekta frågesatser. Rahkonen &
Håkansson (2008, 136) hade som syfte att ta reda på om den inlärningsgång
som PT förutsäger kunde återfinnas i skrivet material och om inlärningskontexten påverkade inlärningsgången. Ett ytterligare syfte var att närmare studera
bisatsernas roll i PT och det skrivna materialet. Som undersökningsmaterial
använde de två olika korpusar, en formell och en semiformell. Den formella
korpusen utgjordes av texter av 90 finskspråkiga gymnasister som hade fått
svenskundervisning i skolan men som annars inte hade någon regelbunden
kontakt med målspråket. Texterna i den semiformella korpusen var skrivna av
77 invandrare som hade bott i Sverige 1–11 år och hade fått 0–1 år undervisning
i språket.
Som metod använde Rahkonen och Håkansson (2008, 144) implikationell
skalning med utgångspunkt i systematiskt bruk (minst tre förekomster). Analysen visade att inlärningssekvenserna i det formella och semiformella materialet i stort sett var likadana och att det endast fanns små skillnader när dessa
jämfördes med PTs inlärningsgång. Enligt Rahkonen & Håkansson (2008, 148149) tillägnade sig båda grupperna först den lexikala och den frasala morfologin
medan bisatsordföljden inlärdes sist. Tillägnandet av den predikativa kongruensen och inversionen i huvudsatserna hamnade mellan dessa ytterligheter
såsom processbarhetsteorin förutsäger. Det som skilde inlärningsgången i det
formella och semiformella materialet åt var att de formella inlärarna tillägnade
sig inversionen (nivå 4) samtidigt som de lärde sig verbets presens- och preteritumböjning (nivå 2) och VP-kongruens (nivå 3). Hos de semiformella inlärarna
kom inversionen inte samtidigt utan först efter att de tillägnat sig finita verbformer och verbfraskongruens.
Enligt Rahkonen och Håkansson (2008, 151) kunde likheterna i inlärningen
hos de formella och semiformella informanterna bero på att drag av informell
inlärning förekom hos båda grupperna. Den semiformella gruppen hade exponerats för svenska i sin omgivning på ett annat sätt en den formella men även
de formella inlärarna hade möjligheter att få svensk input i klassrummet eftersom lärarna ofta pratade svenska och eleverna använde svenskspråkiga läroböcker i undervisningen.
Angående bisatsordföljden visade Rahkonen och Håkanssons (2008, 151)
studie att den preverbala negationen och slopa INV (indirekta frågesatser) var
de sista strukturerna som de formella och semiformella inlärarna tillägnade sig
av de sex studerade fenomenen. Rahkonen och Håkansson (2008, 153-155) anser att en förklaring kan vara att inlärarna övergeneraliserar huvudsatsens ordföljd till bisatser eftersom ordföljden i båda satstyperna ofta är identisk och
endast skiljer sig från varandra i placeringen av satsadverbial. Dessutom är negerade bisatser mer sällsynta i målspråket än bisatser som inte innehåller negationspartikeln inte. De anser vidare att inputfrekvenserna åtminstone delvis kan
75
förklara det faktum att indirekta frågesatser (slopa INV) inlärdes sist därför att
strukturen är lågfrekvent i svenskan.
Utöver överföring av grammatisk information, som är en central tanke i
PT, anser Rahkonen och Håkansson (2008, 156) att även inputfrekvenser och
övergeneralisering av L2-strukturer måste beaktas när inlärningsordningen av
olika strukturer studeras. Enligt dem kan man också fråga sig om inte inputfrekvenser även kan vara en förklaring till att presens- och preteritummarkering,
verbfraskongruens, predikativ kongruens och inversion tillägnas i denna ordningsföljd.
3.4.3 Formell vs informell inlärning av L2
Processbarhetsteorin (Pienemann 1998) tillämpades genomgående inom projektet Svenska i och utanför Sverige (se vidare t.ex. Håkansson, Norrby &
Bruzaeus 2004) vars huvudsyfte var att jämföra inlärningen av svenska å ena
sidan hos en grupp L2-inlärare som bodde i Australien och å andra sidan en
grupp som var bosatt i Sverige. Projektet var longitudinellt och inom dess ramar samlades ett omfattande muntligt och skriftligt material in som prövades
mot processbarhetsteorins förutsägelser men även andra aspekter såsom lingvistisk komplexitet och pragmatisk kunskap hos informanterna analyserades.
Projektets muntliga data innehöll utöver spontant tal även eliciterat
material som samlades in med hjälp av de muntliga uppgifter som tidigare använts av Glahn et al. (2001) samt Håkansson och Hansson (2000). Det skriftliga
materialet bestod av uppsatser och översättningsuppgifter som var avsedda för
att elicitera samma grammatiska strukturer som de muntliga uppgifterna. Därutöver användes bl.a. lucktest för att samla in material om pragmatisk kunskap.
Projektet innehåller många delstudier (bl.a. Håkansson & Norrby 2005, Norrby
& Håkansson 2007, Håkansson & Norrby 2007, Håkansson & Norrby 2010) och
jag redogör för en del av dem i kronologisk ordning i detta avsnitt.
Håkansson och Norrby (2005) intresserade sig för förhållandet mellan utvecklingen av den grammatiska och pragmatiska kunskapen hos formella L2inlärare av svenska som bodde i Australien. De studerade hur svenskans morfosyntax utvecklades hos de 13 informanterna och jämförde deras PT-nivåer
med kunskapsnivån i pragmatik. I analysen av grammatiken använde Håkansson och Norrby (2005) skriftligt material som bestod av uppsatser och översättningsuppgifter. Data om pragmatik samlades in med hjälp av ett lucktest. Håkansson och Norrby (2005, 147-156) fann evidens för att grammatiken utvecklas
enligt processbarhetshierarkin i det skriftliga materialet som de använde, vilket
enligt dem betyder att PT också kan tillämpas på skriftligt material. De observerade vidare att det fanns ett samband mellan den grammatiska och pragmatiska
utvecklingen: De informanter som hade nått en hög grammatisk nivå hade
också en högre pragmatisk nivå än de som befann sig på lägre nivåer i grammatikutvecklingen. Den grammatiska nivån visade sig vara en aning högre än den
pragmatiska. Hög grammatisk kunskap betydde dock inte alltid att en inlärare
hade goda pragmatiska kunskaper eftersom det enligt Håkansson och Norrby
(2005) också fanns informanter vars pragmatiska kunskaper låg efter kunskap-
76
erna i grammatik. Studien visade ytterligare att det kan finnas ett samband mellan mängden av input som inlärarna får och nivån som de når i processbarhetshierarkin: De informanter som hade nått upp till nivåerna 4 och 5 deltog nämligen i en språkkurs på avancerad nivå.
Norrby och Håkansson (2007) har också undersökt om lingvistisk komplexitet och grammatisk processbarhet hänger samman med varandra. Materialet som de analyserade bestod av både uppsatser och översättningsuppgifter
samt muntliga test. Studien visade att den morfosyntaktiska utvecklingen hos
de fyra informanterna följde PT-hierarkin (Pienemann 1998). Detta resultat
gällde både det muntliga och skriftliga materialet. Det visade sig även att tre av
de fyra informanterna nådde en högre PT-nivå i skrift än i tal. När Norrby och
Håkansson (2007) jämförde PT-nivåer med lingvistisk komplexitet visade det
sig att dessa inte var relaterade på gruppnivå. Hög nominalkvot i uppsatserna,
som är en indikator på komplexitet, var enligt Norrby och Håkansson (2007, 65)
varken förutsättning för eller resultat av hög PT-nivå.
Håkansson och Norrby (2007) studerade vidare om utvecklingen av
svenskans morfosyntax följer processbarhetsteorins (Pienemann 1998) prediktioner hos andraspråksinlärare och främmandespråksinlärare. De använde sig
av skriftligt och muntligt eliciterat material. Håkansson och Norrby kom fram
till att det endast fanns små skillnader i de olika typerna av data och att informanterna för det mesta inte producerade högre PT-nivåer i skrift än i tal. Inlärningen följde processbarhetshierarkin hos båda inlärargrupperna både i det
muntliga och i det skriftliga materialet. Detta stöder enligt Håkansson och
Norrby (2007, 92) antagandet att samma processningsbegränsningar kan styra
både muntlig och skriftlig produktion när uppmärksamheten riktas mot själva
meddelandet och inte mot formen. I Håkansson och Norrby (2010) låg fokus på
behärskning av svenskans grammatik, pragmatik och lexikon hos L2-inlärare
och FL-inlärare och i vilken mån inlärningsmiljön, dvs. att L2-gruppen lärde sig
svenska i målspråksmiljön och FL-gruppen utanför den, påverkade inlärningsresultaten. De antog att den grammatiska utvecklingsgången hos båda grupperna skulle vara likadan eftersom PT (Pienemann 1998) utgår ifrån att grammatisk utveckling är en intern kognitiv process som inte påverkas av yttre faktorer. Däremot förväntade Håkansson och Norrby (2010, 633) sig att det skulle
finnas skillnader i utvecklingen av pragmatik och lexikon hos grupperna.
Materialet som Håkansson och Norrby (2010, 635-637) analyserade bestod
av olika skriftliga och muntliga uppgifter. För att testa gruppernas grammatiska
utveckling användes översättningsövningar och uppsatser samt muntligt
material i form av en kommunikativ uppgift och en intervju. Materialet innehöll
alltså både eliciterad och fri produktion. Strukturerna som Håkansson och
Norrby (2010) analyserade var markeringen av pluralis och tempus (PT-nivå 2),
attributiv kongruens (PT-nivå 3), inversion och predikativ kongruens (PT-nivå
4) och bisatsordföljd (PT-nivå 5). För att analysera utvecklingen av pragmatisk
kompetens användes muntliga lucktest vid tre olika testtillfällen och för utveckling av lexikon ett ordassociationstest.
77
Håkanssons och Norrbys (2010, 639) studie visade att den grammatiska
utvecklingen framskred på samma sätt hos båda inlärargrupperna och utvecklingen följde PTs förutsägelser. Den individuella variationen var större hos FLgruppen än hos L2-gruppen men utvecklingen avvek inte från den implikationella ordningen, dvs. ingen behärskade strukturer på en högre PT-nivå utan att
ha tillägnat sig strukturer på de lägre nivåerna. Håkansson och Norrby (2010,
642) anser att PT är ett stadigt verktyg med vilket man kan mäta morfosyntaktisk utveckling. De konstaterar att PT också fungerar när man vill analysera
skriftlig produktion i L2-svenska.
Håkansson och Norrby (2010, 642-643) observerade vidare att det finns
skillnader mellan gruppernas pragmatiska och lexikala utveckling. L2inlärarena klarade av de pragmatiska lucktesten bättre än FL-inlärarna. Därutöver liknade L2-inlärarnas lexikala kompetens mer den målspråkliga jämförelsegruppens kompetens medan FL-gruppen uppvisade mer variation i sina svar.
Resultatet kan enligt Håkansson och Norrby (2010, 644-645) förklaras med att
inlärningsmiljön spelar en avgörande roll i inlärningen. Håkansson och Norrby
anser att det också lönar sig att jämföra andraspråksinlärare med främmandespråksinlärare och inte bara koncentrera sig på jämförelser mellan andraspråksinlärare och modersmålstalare.
3.4.4
Informell inlärning av L2
Mansouri och Håkansson (2007) har studerat hur markering av bestämdhet
inom nominalfras utvecklas i L2-svenska och -arabiskan. Inlärningen av
nominalfrasen studerades hos två informella inlärare av svenska och två formella inlärare av arabiska. Mansouri och Håkansson (2007, 110-111) upptäckte
att det finns ett mellanliggande stadium inom PT-nivå 3. De observerade att
bestämda nominalfraser av typen den nya boken där alla delar kongruerar med
varandra (dvs. såväl artikel, adjektiv som substantiv uppvisar bestämdhet)
tillägnades före sådana nominalfraser där bestämdhet hos substantiv inte uttrycks såsom min nya bok. En likartad utvecklingssekvens upptäcktes i arabiskans nominalfraser. Mansouri och Håkansson påpekar att form-funktionrelationer här spelar en viktig roll. Några morfem uttrycker bara en funktion
medan t.ex. bestämdhet uttrycks av många olika former både i svenskan och i
arabiskan. Enligt Pienemann (1998, 113) är det en extra inlärningsuppgift för en
inlärare att tillägna sig användningen av olika former när hen klarar av att processa information på frasnivå.
Mansouris och Håkanssons (2007, 111-112) studie visade att inlärare överanvände den först tillägnade formen även i kontexter där den inte passade in,
t.ex. *Min nya boken. De anser att en inlärare måste avlära sig tidigare former för
att kunna tillägna sig nya former för gamla funktioner. Denna utveckling tycks
ske gradvis och på samma sätt som slopa-inversion-principen (eng. cancel inversion; att inversion som används i direkta frågor inte tillämpas i indirekta frågor) i tillägnandet av L2-engelska. Att göra en skillnad mellan olika former som
uttrycker samma funktion utgör en ytterligare processnings- och inlärningsuppgift för en inlärare anser Mansouri och Håkansson.
78
3.4.5
Inlärning av svenska som L1/L2 hos barn med/utan språkstörningar
och hos döva
Håkansson (2000) har relaterat resultaten från tre tidigare studier (Håkansson &
Nettelbladt 1993, 1996, Håkansson & Hansson 2000) till processbarhetsteorins
prediktioner. Håkansson och Nettelbladt (1993, 1996) undersökte hur L1-barn
med och utan språkstörningar lär sig svenska jämfört med L2-barn. De (Håkansson & Nettelbladt 1996, 147) observerade bl.a. att kanonisk ordföljd (att
subjekt och predikat alltid produceras i samma ordning) förekom både hos L1barn med språkstörningar (SLI-barn) och L2-barn medan L1-barn lärde sig inversionen snabbt och tidigt. Håkansson och Hansson (2000) studerade i sin tur
hur barn med språkstörningar förstår och producerar relativsatser jämfört med
barn som inte har några diagnostiserade språkstörningar. Enligt Håkansson och
Hansson (2000, 329) skilde sig utvecklingen hos gruppen med språkstörningar
från utvecklingen hos jämförelsegruppen. Vid det första inspelningstillfället24
klarade barn med språkstörningar bättre av att förstå än att producera relativsatser medan det inte fanns någon skillnad mellan förståelse och produktion
hos jämförelsegruppen. Vid det andra inspelningstillfället klarade SLI-barn
fortfarande bättre av att förstå än att producera relativsatser medan situationen
hos jämförelsegruppen var den motsatta.
Resultaten av dessa studier betyder enligt Håkansson (2000) att inlärningen av morfologin stämmer ganska bra överens med PT eftersom lexikal morfologi tillägnades före frasmorfologi både av L1- och av L2-barnen. Angående
syntaxen fanns det enligt Håkansson (2000, 149) stora skillnader eftersom L1barnen inte använde kanonisk ordföljd utan varierade ordföljden (SV/VS) ända
från början medan L2-barnen följde förutsägelserna av PT, dvs. de använde kanonisk ordföljd (ADV + SV) innan de började behärska inversionen. Enligt Håkansson (2000, 150) var det sista steget i inlärningen av ordföljden däremot likadant både hos L1- och hos L2-barnen, för båda grupperna tillägnade sig bisatsordföljden sist, vilket stämmer överens med processbarhetsteorin. Språkinlärningen hos de språkstörda L1-barnen liknar mera andraspråksinlärning än
förstaspråksinlärning, vilket enligt Håkansson kan tyda på att processbarhetsteorins förutsägelser även kan gälla förstaspråksinlärning.
I en annan studie analyserade Håkansson (2001) förhållandet mellan V2
(finit verb på andra plats) och tempusmorfologi hos L1-, L2- och SLI-barn. Enligt processbarhetsteorins (Pienemann 1998) prediktioner föregår tempusmorfologi inlärningen av V2. Resultaten visade dock att det inte fanns ett klart förhållande mellan de två observerade fenomenen. I stället framgick det signifikanta
skillnader mellan tempusmorfologi och V2 hos alla informantgrupper. Håkansson (2001, 92) observerade att det var lättare för L1-barn att använda V2 än att
markera tempus medan L2- och SLI-barn använde tempusmarkering i högre
grad än V2. Inlärningen både hos L2- och hos SLI-barn följde således PTs förutsägelser.
24
Det muntliga materialet eliciterades genom att använda det s.k. Lotto-spelet som
presenteras närmare i samband med studien av Glahn et al.
79
Även i en senare studie där Håkansson (2005) granskade språkinlärning
hos SLI-barn visade det sig att språkinlärning hos SLI-barn faktiskt hade mer
gemensamt med andraspråksinlärning än med normal L1-inlärning. Tillägnandet av morfosyntaxen hos SLI-barn sker enligt Håkansson (2005, 194) gradvis
under en förlängd tidsperiod och följer samma mellansteg som har observerats
hos L2-inlärare.
Schönström (2010) undersökte i sin doktorsavhandling döva skolelevers
utveckling i deras modersmål, dvs. teckenspråk, och i deras andraspråk,
svenska. Schönströms (2010, 20) syfte var bl.a. att testa om processbarhetsteorin
kunde tillämpas i de dövas skriftliga produktion samt definiera informanternas
utvecklingsnivå i svenska med hjälp av teorin. Därutöver granskade han narrativ struktur i teckenspråket och svenskan och jämförde informanternas färdigheter i båda språken med varandra. Här redogör jag endast för resultaten av L2svenskan.
Schönströms material om svenska var skriftligt och kom sammanlagt från
39 elever i årskurser 5 och 10. Data analyserades med utgångspunkt i processbarhetsteorin (Pienemann 1998) och i analysen tillämpade Schönström (2010, 96)
förekomstkriteriet (emergence) och procentuella kriterier: 90-, 80- och 50procentigt korrekt användning. Utöver att analysera materialet ur processbarhetsperspektiv analyserades det även kvalitativt.
Schönströms (2010, 109-110) resultat enligt förekomstkriteriet stödjer processbarhetsteorin, dvs. utvecklingen av svenskan hos både åk 5 och åk 10 följde
en implikationell ordning enligt processbarhetsteorins prediktioner. Implikationsskalning visade ytterligare att åk 10 låg före åk 5 i utvecklingen av svenskan.
Enligt Schönström var resultatet för morfologin ändå svagare än det för syntaxen vilket beror på att det endast fanns lite variation i de morfologiska strukturerna som hör till PT-nivåerna 3 och 4 (dvs. nominal- och verbfraser samt
predikativ kongruens). Schönström observerade vidare att användningen av
inversionsregeln utvecklades före användningen av predikativ kongruens hos
de döva L2-inlärarna av svenska.
Analyserna med utgångspunkt i de procentuella behärskningskriterierna
gav enligt Schönström (2010, 118-119) blandade resultat. Resultatet gav svagt
stöd för PT eftersom endast en del av analyserna uppvisade implikationella
förhållanden mellan de undersökta fenomenen. På grund av många undantag
(belägg på strukturerna på nivå 3 saknades hos många informanter) i materialet
uppvisade många implikationstabeller för låg skalabilitet.
Eftersom verbmorfologin är av intresse i min studie kan man särskilt notera Schönströms (2010, 121) resultat angående verbformer. Hans analys visade att många verb saknade tempusböjning hos informanter som låg tidigt i
sin språkutveckling. Användningen av oböjda verb var nämligen vanligare
hos åk 5 än hos åk 10. Schönström (2010, 122) observerade vidare att presensformer användes före preteritumformer. Hos tidiga/unga inlärare förekom
preteritumformer vid starka verb medan svaga verb användes antingen i presens eller i infinitiv. Enligt Schönströms tolkning verkade informanter som var
osäkra på valet av tempusformer undvika tempus. Schönströms (2010, 128)
80
material uppvisade ytterligare en tendens, nämligen att användningen av
modalt hjälpverb + infinitiv kan vara lättare för informanterna än användningen
av har/hade + supinum. Denna iakttagelse överens stämmer med Philipssons
(2007) resultat.
3.5 Luckor i forskningen
Som framgår av genomgången ovan av tidigare forskning ovan kan vi konstatera att det fortfarande finns vissa luckor som vidare behöver undersökas. Vad
gäller inlärning av verbformer har Philipsson (2007) funnit att inlärningen av de
olika verbformerna hos semiformella inlärare följde PTs förutsägelser, dvs. de
finita verbformerna inlärs före de infinita. Studien av Rahkonen och Håkansson
(2008) visade däremot att inlärningen av finita och infinita verbformer både hos
semiformella som hos formella inlärare skedde samtidigt och inte temporalt
ordnade enligt PTs (Pienemann 1998) förutsägelser. Utöver detta visade det sig
att de olika inlärartyperna inte tillägnade sig de olika strukturerna i exakt
samma ordning. Hur inlärningen av de olika verbformerna framskrider hos
unga finskspråkiga formella inlärare här däremot inte studerats tidigare då de formella inlärarna i Rahkonen och Håkansson (2008) var något äldre (gymnasister).
I denna avhandling har jag valt att undersöka just inlärningen av verbformer
där det är av intresse att granska om även mina informanter tillägnar sig de
finita och infinita verbformerna samtidigt såsom informanterna i Rahkonen och
Håkansson (2008). Det som också skiljer min studie från Philipssons (2007)
samt Rahkonen och Håkanssons (2008) är att de använde sig av skriftligt
material medan jag använder muntligt testmaterial.
Frånsett PT-relaterade studier har användningen av olika verbformer hos
inlärare av svenska inte undersökts i någon större utsträckning (se vidare 3.2.1).
Studien av Philipsson (2007), där verb analyserades kvantitativt och kvalitativt,
gav vid handen att de finita verbformerna behärskades i hög grad av alla informantgrupper. Sundmans (2011) analys visade i sin tur bl.a. att grundskoleelever behärskade tempuset presens väl i skrift. Utöver att testa om PTs prediktioner om verb gäller är det motiverat att kvantitativt undersöka i hur hög grad
de olika verbformerna behärskas och att kartlägga vilka former informanterna i
min studie använder i stället för de målspråksenliga formerna. Behärskning av
verbformerna hos unga formella inlärare inte har undersökts i detalj tidigare.
I likhet med verbmorfologi har inte heller behärskningen av adjektivmorfologi hos inlärare av svenska undersökts speciellt mycket. I PT-relaterade studier
ligger tyngdpunkten på inlärningen av attributiv och predikativ kongruens eftersom den förra enligt PT (Pienemann 1998) inlärs före den senare, vilket bl.a.
studien av Glahn et al. (2001) och Eklund Heinonen (2009) har visat stämma (se
vidare avsnitt 3.4.1). I studien av Rahkonen och Håkansson (2008) ingick predikativ kongruens men inte attributiv kongruens i de analyserade strukturerna.
I föreliggande studie avser jag att undersöka om adjektivkongruens inlärs
i den ordning som PT (1998) föreslår och relatera detta till Glahn et al. (2001)
81
Utöver utvecklingsgången för adjektivkongruens kommer jag också att på
samma sätt som vid verb även ta reda på i hur hög grad eleverna behärskar de
olika adjektivformerna och vilka former som förekommer i deras produktion i
det muntliga testet. Ruponen och Sundman (2014) har observerat att finska
grundskoleelever bäst behärskade användningen av utrum i ett skriftligt lucktest och att de klarade attributiva adjektiv lika väl som predikativa adjektiv. Jag
kommer att granska om detta också är fallet i muntligt testmaterial.
Negationens placering i inlärarsvenskan har däremot väckt mer intresse och
har undersökts mer än verb- och adjektivmorfologin. Genomgången av forskningsresultat gällande negationens placering visade att Hyltenstam (1977) observerade att inlärningen av negationens placering följer en viss utvecklingsgång som senare har bekräftats av andra studier (se vidare t.ex. Bolander 1987).
Inlärningen av negationens placering har också en central roll i PT-relaterad
forskning eftersom teorin även behandlar inlärningen av syntax. Enligt PTs
(Pienemann 1998) utvecklingsgång inlärs negationens placering i samma ordning som Hyltenstam (1977) observerat och är den struktur som inlärare tillägnar sig först på den högsta PT-nivån.
I avhandlingen har jag valt att också studera negationens placering även
om ämnet redan är välundersökt; det saknas ännu kunskap om inlärningen hos
unga formella inlärare sker på samma sätt som hos vuxna semiformella inlärare.
Till skillnad från Hyltenstam som analyserade ett skriftligt lucktest kommer jag
att använda muntligt material. Bolander (1987) å sin sida använde sig av både
muntligt och skriftligt material i sin studie. I min studie har materialet om negationens placering samlats in genom att använda ett muntligt test. Detta test
har tidigare använts bl.a. av Glahn et al. (2001), vilket gör det möjligt att jämföra
resultaten från min studie med deras.
Vad gäller alla de grammatiska strukturer som jag valt att analysera
tillägnas de enligt PTs (Pienemann & Håkansson 1999) inlärningsgång för
svenskan i följande ordning: först presens, därefter kongruens inom verbfraser
(Aux + infinitiv, har/hade + supinum) och nominalfraser (attributiv kongruens),
sedan predikativ kongruens och till slut negationens placering i bisatser (se vidare avsnitt 3.3). Som framgick i avsnitt 3.4 har de tidigare studierna för det
mesta koncentrerat sig på informell eller semiformell inlärning av svenska som
andraspråk. Man har hittat bevis på att inlärningen av olika morfologiska och
syntaktiska strukturer i stort sätt framskrider i samma ordning, men det finns
även små skillnader i resultaten och man har funnit mellanstadier i vissa PTnivåer. Eftersom man inte har undersökt i vilken ordning unga finska formella
inlärare tillägnar sig svenskans strukturer undersöker jag om inlärningen följer
PTs förutsägelser även hos inlärare för vilka svenska är ett främmandespråk. En
intressant aspekt är att se om resultaten av min studie överensstämmer med
resultaten av de studier som bygger på olikt material.
Enligt PT påverkar undervisning eller inlärningsmiljö inte den ordning i
vilken de olika morfologiska och syntaktiska företeelserna inlärs. Om detta
stämmer borde formella inlärare tillägna sig svenskans strukturer i samma ordning som informella eller semiformella inlärare gör: Att informanterna i min
82
studie har deltagit i svenskundervisning borde på så sätt inte spela någon roll
för inlärningsordningen. Inom ramen för denna undersökning skulle det ha
varit omöjligt att kontrollera undervisningens och klassrumsmiljöns roll eftersom informanterna samtidigt fick undervisning i svenska i tre olika skolor i
två olika delar av Finland. För att ge en inblick i den svenskundervisning som
informanterna har deltagit i har jag dock kontrollerat när och hur de olika
grammatiska strukturerna behandlas i de läroböcker (Kom med! och Fritt fram)
som de använde i skolorna (se avsnitten 3.1.2, 3.1.4 och 3.1.6).
4
SYFTE, MATERIAL OCH METODER
Detta kapitel behandlar syftet för föreliggande studie samt det material som jag
analyserar och de metoder som jag kommer att tillämpa. Kapitlet inleds med att
jag presenterar ett preciserat syfte i form av forskningsfrågor och hypoteser.
Därefter redogör jag närmare för materialinsamlingen och informanterna. Sedan presenteras materialet om verb, adjektiv och negationens placering. Till sist
går jag närmare in på de analysmetoder som jag använder mig av i olika analyser.
4.1 Preciserat syfte och forskningsfrågor
Avsikten med föreliggande studie är att undersöka hur finskspråkiga elever i
årskurserna 8 och 9 behärskar de olika grammatiska strukturerna (presens,
hjälpverb + infinitiv, perfekt, attributiv och predikativ adjektivkongruens, huvudsats- och bisatsnegation) i svenska samt vilka varianter/strukturer de använder när de inte producerar målspråksenliga former. Ett av de vidare syftena
är att granska om inlärningen av svenska som främmande språk hos finska
unga inlärare följer processbarhetsteorins förutsägelser. Mina primära forskningsfrågor är följande:
-
-
Är de olika grammatiska strukturerna temporalt ordnade enligt processbarhetsteorins (Pienemann 1998) prediktioner, dvs. lärs strukturerna in i
den ordning som PT förutsäger? Stämmer resultaten från unga finskspråkiga formella inlärare av svenska överens med dem hos informella/semiformella andraspråksinlärare och äldre främmandespråksinlärare?
Vilken verbform (infinitiv/presens/supinum) behärskar eleverna bäst
och vilken sämst?
Behärskar eleverna bättre utrum än neutrumkongruens? Klarar de bättre
av numeruskongruens än genuskongruens? (Glahn et al. 2001.)
84
-
I hur hög grad behärskar eleverna negationens placering i huvud- och
bisatser?
Utöver de primära forskningsfrågorna är följande sekundära forskningsfrågor
av intresse i olika delanalyser:
Verbmorfologi:
-
Vilka former producerar
sens/infinitiv/supinum?
eleverna
när
kontexten
kräver
pre-
Adjektivkongruens:
-
Vilka adjektivformer överanvänder eleverna i attributiv och predikativ
ställning?
Negationens placering:
-
Hur påverkar verbkontexten (ett enkelt huvudverb/en verbkedja25) negationens placering? Följer inlärningen av negationens placering utvecklingsgången som Hyltenstam (1978) observerat?
Min hypotes är att den inlärningsordning som förutsägs av PT även stämmer
hos mina informanter som är unga inlärare som lär sig svenska i formell skolundervisning i Finland. Detta antagande baserar jag på att PTs validitet har
prövats mot svenskt inlärarspråk i flera studier och på faktumet att resultaten
för det mesta stämt överens med PTs inlärningsgång. Studierna har visat att
såväl informella, semiformella som formella inlärare tillägnar sig de olika
grammatiska strukturerna i stort sett i samma ordning. Även om PT (Pienemann 1998, 146) ursprungligen är avsedd för spontant muntligt material kommer jag att använda eliciterat muntligt material. Studierna har nämligen visat
att PT kan tillämpas även på eliciterat material och på skriftligt material (se t.ex.
Glahn et al. 2001, Håkansson & Norrby 2005, Rahkonen & Håkansson 2008).
Angående verbformerna antar jag att presens är den lättaste formen för
eleverna eftersom Philipssons (2007) studie visade att finita verbformer behärskades i högre grad än infinita. Därutöver är presens den första formen som förekommer i läroböckerna som används i svenskundervisningen och eleverna
får också explicit undervisning i presens före de andra verbformerna. Perfekt är
däremot den tempusform som vanligen behandlas först i slutet av årskurs 8 och
jag antar därför att det är den svåraste strukturen för eleverna. Jag har i lärararbete observerat att eleverna ofta inte böjer det finita verbet även om kontexten
25
Med verbkedja menas här i enlighet med SAG ”en sekvens av verb som uppstår när
ett verb överordnas en verbfras vars huvudord är överordnat ett annat verb” (SAG 1,
237). Verbkedjans första verb står i finit form och resten i infinit form, t.ex. kan sova,
har sovit. Jag använder termen verbkedja i samband med de analyser som inte har sin
utgångspunkt i PT medan jag i PT-relaterade analyser i likhet med Pienemann använder termen verbfras för att syfta till strukturerna har + supinum och aux + inf.
85
kräver det och jag förväntar mig att de överanvänder infinitiv även i detta
material.
Eftersom tidigare studier (t.ex. Glahn et al. 2001) har visat att utrum är lättare för inlärare än neutrum antar jag att detta också är fallet hos informanterna
i denna studie. Hammarberg (1996) och Glahn et al. (2001) har observerat att
numeruskongruens är lättare för inlärare än genuskongruens därför att det
förstnämnda fenomenet är semantiskt baserat. Min hypotes är att detta är fallet
även när det är fråga om inlärare av främmande språk.
Bisatsnegationen tycks utgöra en svårighet för inlärare av svenska, vilket
delvis kan bero på att negerade bisatser har ganska låg frekvens i svenskan
(Rahkonen & Håkansson 2008). Eftersom ordföljden i huvudsatser behandlas i
skolundervisningen redan i åk 7 medan bisatsnegationen tas upp först i åk 8/9
beroende på läroboken förväntar jag mig att bisatsordföljd behärskas sämre än
negationens placering i huvudsatser. Verbkontextens inverkan på utvecklingen
och behärskningen av negationens placering har bekräftats i många studier (t.ex.
Hyltenstam 1978, Bolander 1987) och jag tror att även inlärningen hos formella
inlärare kommer att följa den tidigare observerade utvecklingsgången. Eftersom
negationsstrukturen i finskan är en omarkerad struktur tror jag att inverkan av
elevernas modersmål (m.a.o. transfer) kommer att synas i negerade huvudsatser (Eckman 1977), vilket betyder att negationen hamnar före det finita verbet
enligt finskans modell och ordföljden i huvudsatser strider mot målspråkets
normer. Om eleverna även tillämpar finskans ordföljd i bisatserna får satserna
däremot en målspråksenlig ordföljd.
4.2 Materialinsamling och informanter
Inom forskningsprojektet På väg mot kommunikativ kompetens (Svenska litteratursällskapet 2007-2010) följdes inlärning av svenska hos drygt 130 finska elever
under grundskolans årskurser 7-9. Skriftligt material, som främst består av
korta uppsatser, samlades in av samtliga informanter medan några test om t.ex.
species (se vidare Nyqvist 2013) och muntligt material endast kommer från en
del av informanterna. Detta är också fallet för mitt material om verbmorfologi,
adjektiv (såväl attributiv som predikativ kongruens) och negationens placering
där det är fråga om eliciterat muntligt material som kommer från sammanlagt
40 högstadieelever. Sammanlagt 19 av dessa elever var flickor och 21 pojkar.
Alla elever hade finska som modersmål och hade börjat läsa svenska i åk 7. Eleverna gick i tre olika skolor i två olika städer i Finland. Den ena staden är finskspråkig medan den andra är tvåspråkig. 23 av eleverna kom från det finskspråkiga området och 17 från det mer tvåspråkiga området. Eftersom informanternas modersmål var finska och de lärde sig svenska i formell undervisning i skolan anser jag svenska vara ett främmande språk, snarare än ett andraspråk,
även för de informanter som bodde i ett officiellt tvåspråkigt område. Jag undersökte inte informanternas språkvanor utanför skolan, dvs. jag kartlade inte
om någon av informanterna använde svenska också utanför klassrumskontex-
86
ten. Detta kan anses vara en brist p.g.a. att informell inlärning som sker utanför
svenskundervisning inte helt kan uteslutas. Detta betyder att några av informanterna egentligen kan vara semiformella inlärare och inte rent formella inlärare. Detta gäller enligt min mening mera de informanter som kom från det tvåspråkiga området, dvs. sammanlagt 17 informanter. Jag anser däremot att
denna problematik inte i samma mån gäller de 23 informanter som kom från
det finskspråkiga området eftersom det bara finns begränsade möjligheter att
använda svenska utanför skolan i detta område. Av egen erfarenhet som
svensklärare i en finskspråkig stad vet jag också att högstadieelever som läser
B-svenska (dvs. börjar med svenskan på årskurs 7) där ytterst sällan har kontakt
med svensktalande människor, tittar på svenska tv-program eller lyssnar på
svensk musik etc. Det är naturligtvis lättare för eleverna att stöta på svenskan
på ett tvåspråkigt område, så det kan hända att några av informanterna hade
kontakt med språket även på fritiden. En fördel med mina informanterna är
dock att den är ytterst homogen: alla elever hade fått ungefär lika mycket
undervisning i svenska, alla hade finska som sitt modersmål och var ungefär
lika gamla.
I analysdelen behandlar jag för det mesta samtliga informanter som grupp
och jag kommer således inte att dela in informanterna i grupper på basis av
skola eller bostadsort. Endast i en analys som redogör för användingen av infinitiv i stället för supinum (t.ex. har simma) delas eleverna in i två grupper på
basis av bostadsorten (se närmare avsnitt 5.1.1.4). Jag kommer inte heller att
göra jämförelser mellan flickors och pojkars resultat.
Antalet informanter i min undersökning är relativt litet, alltså 40. Detta beror på att man i studier som utgår ifrån PT (1998) analyserar materialet på individnivå med hjälp av implikationell skalning och informantgrupperna därför
brukar vara små, i vissa fall enbart enstaka individer. Studier om svenskt inlärarspråk med ett litet informantantal är t.ex. Håkansson (1998) och Mansouri
och Håkansson (2007), där det i båda fanns fyra informanter, medan exempel
på större studier är t.ex. Glahn et al. (2001) med 47 informanter, Philipsson
(2007) med 36, Eklund Heinonen med 66 samt Rahkonen och Håkansson (2008)
med 167 informanter.
Det muntliga materialet samlades in från samma elever i slutet av åk 8 och
i början av åk 9, alltså under två separata testtillfällen (se tabell 5 nedan). Vid
dessa tidpunkter hade eleverna läst svenska i ungefär två läsår, dvs. fyra årsveckotimmar. Orsaken till att hela materialet inte kunde erhållas vid ett och
samma insamlingstillfälle var att materialinsamlingen då skulle ha tagit för
mycket tid från undervisningen och att det också skulle ha varit tyngre för eleverna att göra flera test på en gång. Dessutom skulle det ha varit svårare att
samla in allt material på en gång då informanterna alltid var tvungna att vara
borta från undervisningen som pågick normalt under materialinsamlingstillfällena och eleverna skulle ha kunnat bli efter i undervisningen. Mellan de två
testtillfällena ägde ett sommarlov rum då eleverna inte fick formell undervisning i svenska. Jag antar därför att uppehållet inte har inverkat på prestationerna på något anmärkningsvärt sätt.
87
Materialet eliciterades med hjälp av olika test. En testledare utförde ett test
med en elev åt gången på skolan. Som testledare fungerade antingen jag eller
någon annan av forskarna som jobbade i forskningsprojektet På väg mot kommunikativ kompetens. Alla testledare följde samma instruktioner (t.ex. när man använde finska/svenska) och genomförde testen på likartat sätt.
Tabell 5
Materialinsamling vid olika tidpunkter
läsår åk
2006- 8
2007
2007- 9
2008
hösttermin
testet om attributiv kongruens
testet om predikativ kongruens
testet om verbmorfologi
vårtermin
testet om negationens
placering
-
Som framgår av tabell 5 eliciterades materialet om negationens placering på
våren 2007, närmare sagt i slutet av vårterminen, då informanterna gick i årskurs åtta. Varje testtillfälle, som tog cirka 15–20 minuter, spelades in på video.
Som också syns i tabell 5 samlades materialet om adjektiv och verb in på höstterminen 2007, när informanterna hade börjat nionde klassen. Ett testtillfälle,
under vilket alla tre test genomfördes, tog cirka 10 minuter och testsituationerna bandades med en mp3-spelare eller en minidiskspelare. Vid båda testtillfällena testades alla informanter en åt gången och jag transkriberade det inspelade materialet före analysen.
Jag valde att använda eliciterat material i denna studie av flera olika skäl.
Ett av dem var att materialet i studien av Glahn et al. (2001) var eliciterat och
samma slags data möjliggör jämförelser mellan studierna. Andra skäl var att
spara tid och att inte belasta informanterna för mycket. Om materialet hade varit t.ex. spontant tal skulle det sannolikt ha krävt ett stort antal inspelningar för
att säkerställa att en informant hade producerat tillräckligt många belägg på en
viss grammatisk struktur (se vidare t.ex. Larsen-Freeman & Long 1991, 26). Att
organisera flera testtillfällen skulle också ha varit besvärligare för de lärare som
hjälpte till med materialinsamlingen genom att låta sina elever vara borta från
undervisningen.
4.3 Verb
I detta avsnitt redogörs för det test som användes för att samla in materialet om
verbmorfologin. Jag ger vidare ett exempel på hur testet genomfördes och hurdana verbformer en informant producerade under testtillfället. Därutöver diskuteras analysen av finita verbformer där både målspråksenliga och målspråksliknande verbformer accepteras i en del analyser.
88
4.3.1
Material om verb
Materialet med verbformer är muntligt och eliciterades med hjälp av ett test
som bestod av sammanlagt 13 bildkort på vilka flickor/pojkar utförde olika
aktiviteter (se bilaga 1). Fem av korten hade ingen text och var avsedda för att
elicitera produktion av presens. På fyra kort fanns ett modalt hjälpverb (kan,
måste, vill, får) med nedanför bilden och informanten förväntades producera en
verbkedja som bestod av hjälpverbet som gavs på kortet samt en infinitivform
av huvudverbet som beskrev själva handlingen i bilden. På fyra kort gavs
hjälpverbet har och eleven förväntades använda det sammansatta tempuset perfekt (har + supinum) i sitt svar.
Under testtillfället fick informanten se ett kort i taget och testledaren ställde en fråga på finska till hen om bilden på kortet. Informanternas modersmål
finska användes under testet för att informanten inte skulle kunna använda
testledarens fråga som modell i sitt svar. I samband med att de fem korten som
saknade hjälpverb visades fick informanten en fråga i presens: Mitä tyttö/poika
tekee? (Vad gör flickan/pojken?) och informanten svarade t.ex. Pojken äter. I samband med att de fyra korten som innehöll ett modalt hjälpverb visades använde
testledaren det motsvarande finska verbet i sin fråga, t.ex. Mitä tyttö osaa tehdä?
(’Vad kan flickan göra?) och informanten svarade t.ex. Flickan kan cykla. När testledaren visade de 5 korten med hjälpverbet har använde hon tempuset perfekt:
Mitä poika on tehnyt? (Vad har pojken gjort?) och testtagaren svarade t.ex. Pojken
har simmat. Strukturerna som informanterna förväntades producera i verbtestet
presenteras i tabell 6.
Tabell 6
De eliciterade verbala strukturerna
Ett finit huvudverb
Pojken äter.
Flickan sjunger.
Pojken sover.
Flickan skriver.
Pojken fiskar.
totalt:
5 enkla huvudverb
Ett modalt hjälpverb + infinitiv
Flickan kan cykla.
Flickan måste läsa.
Pojken vill dricka.
Pojken får spela.
Har + supinum
Flickan har målat.
Pojken har simmat.
Flickan har dansat.
Pojken har hoppat.
totalt:
4 verbkedjor av typen
modalt hjälpverb + huvudverb
totalt:
4 verbkedjor av typen
har + huvudverb
Som framgår av tabell 6 eliciterades sammanlagt 5 satser med ett enkelt huvudverb som stod i presens, 4 verbkedjor som bestod av modalt hjälpverb och infinitiv av huvudverbet samt 4 satser som stod i perfekt (har + supinum). Totalt
innehåller materialet således 200 satser med ett huvudverb, 160 konstruktioner
med ett modalt hjälpverb och huvudverb samt 160 satser med hjälpverbet har
och huvudverb.
Om informanten inte kom ihåg verbet som behövdes för att beskriva aktiviteten på kortet kunde testledaren ge hen det på svenska i infinitivform. När
informanten svarade på frågan med endast ett verb och utelämnade subjektet,
t.ex. – Vad gör pojken? – Fiskar uppmanades hen att omformulera sitt svar och
89
använda en hel mening. I sådana fall kunde testledaren säga t.ex. Flickan? eller
be eleven på finska att använda en hel mening.
4.3.2
Exempel på materialet om verb
I det följande ges exempel på det eliciterade verbmaterialet. I exemplet markeras testledarens repliker med TL, informantens repliker med Inf23 (där numret
anger informantens nummer). Finska ord har kursiverats i replikerna och den
svenska översättningen ges efter dem i parentes. Pauser och längre tysta stunder markeras med tre punkter (...) och uttalet av några enstaka ord ges i hakparentes [ ].
TL.
Inf23.
TL.
Inf23.
TL.
Inf23.
TL.
Inf23.
TL.
Inf23.
TL.
Inf23.
TL.
Inf23.
TL.
Inf23.
TL.
Inf23.
TL.
Inf23.
TL.
Inf23.
TL.
Inf23.
TL.
Inf23.
TL.
Inf23.
TL.
Inf23.
TL.
Inf23.
Mitä poika tekee? (Vad gör pojken?)
En pojke ätar
Mitä tyttö tekee? (Vad gör flickan?)
En tjej sjungar
Mitä poika tekee? (Vad gör pojken?)
Han sover [su:vär]
Mitä tyttö tekee? (Vad gör flickan?)
Han skriver
Mitä poika tekee? (Vad gör pojken?)
Han fiskar
Mitä tyttö osaa tehdä?(Vad kan flickan göra?)
Han kan eiku (nej alltså) hon kan… mitäs tuo on (vad är det där)?
Pyöräillä on (Att cykla är) cykla niin mites sä sanot (så hur säger du
då)?
Hon kan cykla
Mitä tytön täytyy tehdä? (Vad måste flickan göra?)
Hon måste läsa
Mitä poika haluaa tehdä? (Vad vill pojken göra?)
Han vill dricka
Mitä poika saa tehdä? (Vad får pojken göra?)
Han får spela
Mitä tyttö on tehnyt? (Vad har flickan gjort?)
Han har… maalata (måla)?
Maalata on (Att måla är) måla
Han har målt
Mitä poika on tehnyt? (Vad har pojken gjort?)
Han har… ää… ootappas nyt (vänta lite)…
Uida on (Att simma är) simma
Mmm… mä mietin sitä miten mä sanon tän (jag funderar på hur jag
säger det här)… Han har simmat
Mitä tyttö on tehnyt? (Vad har flickan gjort?)
Han har dansat
Mitä poika on tehnyt? (Vad har pojken gjort?)
Han har hoppat
90
Exemplet ovan visar att informant 23 böjde verbet i presens i alla fem kontexter
med ett enkelt huvudverb (t.ex. Han skriver). I två av dessa kontexter överanvände hen ändelsen -ar (t.ex. *En pojke ätar) då resultatet inte blev målspråksenligt.
Av exemplet framgår vidare att informant 23 behärskade användningen
av verbets infinitivform efter ett modalt hjälpverb för hen producerade infinitiv
i samtliga fyra kontexter (t.ex. Han får spela). Informanten klarade ytterligare av
att bilda verbets supinum (t.ex. Han har simmat) i tre av de fyra kontexterna som
innehöll verbet har. I en av kontexterna producerade informanten en supinumliknande form (*Han har målt) som strider mot målspråkets normer.
4.3.3
Om analysprinciper för verb
I de analyser av verbmorfologin som har sin utgångspunkt i processbarhetsteorin (Pienemann 1998) är det inte relevant om verbet får en målspråksenlig presensändelse eller en ändelse som strider mot målspråksnormen utan det viktiga
är att vid analysen kunna skilja mellan en finit och icke-finit verbform. Analysen är alltså icke-normativ och därför tolkas t.ex. ätar som en målspråksenlig
variant till äter. De ses m.a.o. båda som manifestationen av lexikal morfologi
som hör till nivå 2 i processbarhetsteorin. Däremot betraktas t.ex. infinitivformen i Flickan äta som en icke-finit oböjd form som hör till processbarhetsteorins
nivå 1 som kännetecknas av oböjda ord. I samband med strukturen modalt
hjälpverb + huvudverb är det endast infinitiven som tolkas som rätt form. Vad
gäller tempuset perfekt betraktas formerna med felaktig supinumändelse, t.ex.
har hoppit, som målspråksliknande varianter, medan presens-, preteritum- eller
infinitivformen eller verbstammen inte accepteras. Även om suffixet -t i talspråk kan falla bort i supinum när det kommer efter ett obetonat -a (t.ex. har
hoppa) har dessa fall i materialet tolkats som felaktiga former. Orsaken till detta
är att fenomenet inte behandlas i läroböckerna som informanterna har använt i
skolan. De flesta informanterna har troligen mycket begränsade möjligheter att
använda och höra svenska utanför skolan och därför är det enligt min mening
inte speciellt trovärdigt att informanterna skulle ha lärt sig att lämna bort suffixet -t.
I de analyser som utförs på gruppnivå och inte är PT-relaterade betraktas
såväl behärskningen av de olika verbformerna först ur ett icke-normativt och
sedan ur ett normativt perspektiv. Först granskas användningen av målspråksliknande former och därefter utförs en analys där endast målspråksenliga former accepteras.
4.4 Adjektiv
I det följande redogörs för de två test som användes för att samla in material om
adjektivkongruens i attributiva och i predikativa kontexter. Sedan ges exempel
på ett testtillfälle för attributiv kongruens och ett för predikativ kongruens för
91
att klargöra hur testen förlöpte och hurdana testsvar informanterna producerade. Till slut diskuteras kort analysprinciper angående adjektivformer såsom
t.ex. vilka fall som räknades som bevis på kongruens och vilka tolkningar som
har gjorts med de adjektiv vars uttal avvek från målspråksnormen.
4.4.1 Material om adjektiv
Materialet för attributiv och predikativ kongruens eliciterades genom två skilda
test. Testen utfördes vid samma testningstillfälle som testet för verbmorfologin.
De båda adjektivtesten var en aning modifierade versioner av test som ursprungligen utarbetats av Glahn et al. (2001) och som även använts i projektet
Svenska i och utanför Sverige (se vidare t.ex. Håkansson, Norrby & Bruzaeus 2004)
och i delstudier i projektet såsom Håkansson och Norrby (2007, 2010) samt
Norrby och Håkansson (2007). Orsaken till att modifiera testet var att ordförrådet i det ursprungliga var för krävande för finska högstadieelever. I den versionen av testet som jag använde försökte jag välja substantiv (t.ex. djur, fordon,
frukter och möbler) som eleverna kunde antas behärska på svenska.
Testet för adjektivattribut (se bilaga 2) bestod av ett pappersark med tecknade bilder (t.ex. djur, möbler och frukter) i olika färger. Testledaren berättade
för informanten att meningen var att kontrollera om hen behärskade färgerna
på svenska. Informanten ombads att berätta vad som fanns bredvid vissa bilder
och vilken färg föremålet i fråga hade. Innan informanten kunde svara på frågan var hen tvungen att lokalisera det rätta föremålet bland de många små bilderna på pappersarket. Syftet med detta var att rikta uppmärksamhet på innehållet i stället för de grammatiska formerna och på så sätt kunna samla in så
naturlig input som möjligt (se vidare t.ex. Larsen-Freeman & Long 1991, 27).
För att man skulle kunna försäkra sig om att informanterna skulle använda både färgadjektivet och substantivet i sina svar gavs de före själva testet
två exempel på testfrågor och -svar på ett separat papper med exempelbilder.
Arket innehöll en bild av en apelsin och en bild av ett paket bredvid varandra
och nedanför dem var en bok och två apelsiner avbildade. Som modell berättade testledaren att hen t.ex. kunde fråga Vad finns det bredvid paketet? och informanten kunde i detta fall svara En orange apelsin eller att testledaren kunde
ställa frågan Vad finns det bredvid boken? som informanten kunde besvara med
Två orange apelsiner. I exemplen användes med avsikt adjektivet orange eftersom
det inte behöver böjas och informanterna således inte kunde dra nytta av exempelsatserna i fråga om adjektivböjning.
Under testet fick informanterna svara på sammanlagt 16 frågor. Som svar
kunde eleverna i princip producera fyra utrala adjektiv + substantiv (en brun
hund), sju neutrala adjektiv + substantiv (ett grönt äpple) och fem plurala adjektiv + substantiv (två gula äpplen). De målspråkliga varianterna av de eliciterade
adjektivattributen och substantiven presenteras i tabell 7.
92
Tabell 7
De målspråkliga strukturerna i attributtestet
sing. utrum
sing. neutrum
Pluralis
En grön kopp
Ett grönt päron
Två gröna bilar
En brun hund
Ett grönt äpple
Två bruna hundar
En röd bil
Ett brunt bord
Två röda koppar
En gul hund
Ett rött bord
Två gula hundar
Ett rött äpple
Två gula äpplen
Ett gult päron
Ett gult äpple
totalt: 4
totalt: 7
totalt: 5
Om informanten inte kom ihåg färgen eller substantivet kunde testledaren berätta dem för eleven. Adjektivet gavs i sådana fall alltid i grundform, t.ex. ’Vihreä’ heter grön på svenska och substantivet gavs antingen i singularis, t.ex. ’Omena’
heter ett äpple eller i pluralis t.ex. ’Kaksi koiraa’ heter två hundar.
Behärskningen av predikativ kongruens kontrollerades med ett test som
liknade det för attributiv kongruens. Predikativtestet (se bilaga 3) bestod också
av ett pappersark med många färggranna tecknade bilder på. I detta fall tillfrågades informanten enbart vilken färg de olika bilderna hade, t.ex. Vilken färg är
hunden? som informanten kunde svara på med: Hunden/Den är brun. Frågorna
ställdes i en sådan ordningsföljd att informanten var tvungen att först hitta bilden i fråga på pappret, innan hen kunde svara. Avsikten med detta var att rikta
informantens uppmärksamhet på bilderna så att hen inte skulle hinna tänka på
de grammatiska formerna i svaren. De målspråkliga motsvarigheterna till de
eliciterade strukturerna presenteras i tabell 8.
Tabell 8
De målspråkliga strukturerna i testet för predikativ kongruens
utrum
neutrum
pluralis
Hunden är brun
Brevet är brunt
Kopparna är bruna
Stolen är grön
Huset är grönt
Bollarna är gröna
Bilen är gul
Kortet är gult
Gitarrerna är gula
Blomman är röd
Bordet är rött
Äpplena är röda
Boken är blå
Häftet är blått
Paketen är svarta
totalt: 5
totalt: 5
totalt: 5
Som framgår av tabell 8 eliciterades i testet för predikativ kongruens sammanlagt femton satser med ett adjektiv i predikativ ställning. Fem av satserna hade
ett utralt substantiv i singularis, fem ett neutralt substantiv i singularis och fem
innehöll ett substantiv i pluralis.
93
4.4.2
Exempel på materialet om adjektiv
I det följande ges ett exempel på testet av adjektivattribut.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Inf11.
TL.
Vad finns det bredvid klockan?
En grön... eiku (nej alltså) ett grön äpple... äppel
Äpple, jo.
Äpple.
Vad finns det bredvid flaskan?
En brun hund
Vad finns det bredvid hästen?
En... gul... päron.
Joo, se on (Jo det är) ett päron, eli (alltså)?
Ett päron. Gult. Ett gult päron.
Vad finns det bredvid paketet?
En röd [rödd]...
Pöytä on (Bordet är) ett bord
Ett rött bordet... tai (eller) bord
Vad finns det bredvid bollen?
En grön... en muista mikä oli kuppi (jag kommer inte ihåg vad ’en
kopp’ var).
Kuppi on (En kopp är) kopp.
En grön kopp.
Vad finns det bredvid boken?
En gul hund
Vad finns det bredvid glassen?
...
Glass betyder jätski (glass) .
Två gula... eiku (nej alltså) två gula äpplen
Vad finns det bredvid blomman?
Två bruna hundar
Vad finns det bredvid gitarren?
Ett rött äpple
Vad finns det bredvid pennan?
Två gröna bilen
Vad finns det bredvid båten?
Oota mä etin sitä sanaa (Vänta jag letar efter ordet) ... ett brun... brunt
bordet eiku (nej) bord, siis (alltså).
Vad finns det bredvid brevet?
Ett gul äpple
Vad finns det bredvid telefonen?
En röd bil
Vad finns det bredvid soffan?
Ett grönt päron
Vad finns det bredvid teven?
94
Inf11.
TL.
Inf11.
Två röda kuppor
Vad finns det bredvid stolen?
Två gula hund
Som man kan se i exemplet ovan producerade informant 11 sammanlagt fyra
utrala kontexter som alla blev målspråksenliga, dvs. adjektivet fick utral form
(t.ex. En brun hund). I de sju neutrala kontexterna använde hen adjektivets tform i fem av fallen (t.ex. Ett grönt päron) medan två av dem fick ett utralt adjektiv (t.ex. *Ett gul äpple). Alla fem plurala kontexter som informant 11 producerade blev målspråksenliga. Adjektivet användes alltså i dess a-form (t.ex. Två
röda kuppor).
Nedan ges ett exempel på testet av predikativ kongruens.
TL.
Inf2.
TL.
Inf2.
TL.
Inf2.
TL.
Inf2.
TL.
Inf2.
TL.
Inf2.
TL.
Inf2.
TL.
Inf2.
TL.
Inf2.
TL.
Inf2.
TL.
Inf2.
TL.
Inf2.
TL.
Inf2.
TL.
Inf2.
TL.
Inf2.
TL.
Vilken färg är stolen?
Stolen är grön
Vilken färg är kopparna?
Brun kopparna
Kopparna...?
Kopparna är brun
Vilken färg är boken?
Boken är blue
Sininen on (Blå är) blå niin sanotko uusiksi (så säger du om)?
Boken är blåa
Vilken färg är bordet?
Bordet är rött
Vilken färg är paketen?
Mikä on musta (Vad är ’svart’)?
Musta on (’Svart’ är) svart
Paketen är svart
Vilken färg är huset?
Huset är grön
Vilken färg är hunden?
Hunden är brun
Vilken färg är äpplena?
Äpplena är rött
Vilken färg är brevet?
Brevet är brun
Vilken färg är gitarrerna?
Gitarrerna är gul
Vilken färg är häftet?
Häftet är blå
Vilken färg är blomman?
Blomman är rött
Vilken färg är bilen?
95
Inf2.
TL.
Inf2.
TL.
Inf2.
Bilen är gul
Vilken färg är bollarna?
Bollarna är grön
Vilken färg är kortet?
Kortet är glu... gul
I exemplet ovan framgår att informant 2 bäst klarade av att använda adjektivets
utrala form (t.ex. Stolen är grön) vid utrala singulära substantiv. Hen producerade en målspråksenlig utral form i tre av de fem kontexterna. En gång använde
hen adjektivets t-form (*Blomman är rött) och en gång a-form (*Boken är blåa) i
stället för utrum.
Informant 2 producerade fem kontexter för neutrala singulära substantiv.
I en av dem använde hen adjektivets t-form (Bordet är rött) medan de fyra övriga fick ett utralt adjektiv (t.ex. *Brevet är brun).
Som ytterligare framgår av materialet överanvände informant 2 adjektivets utrala form även i plurala kontexter. Hen producerade adjektivets en-form
(t.ex. *Bollarna är grön) i fyra26 av de sammanlagt fem kontexterna och använde
adjektivets t-form i en av dem (*Äpplena är rött).
4.4.3 Om analysprinciper för adjektiv
I den PT-baserade analysen har materialet från testet för attributiv kongruens
klassificerats enligt samma principer som användes av Glahn et al. (2001). Om
adjektivets form kongruerade med den obestämda artikeln (en/ett) som visar
substantivets genus ansågs detta vara ett bevis på överföring av grammatisk
information inom en fras. Pienemann (1998) hänför sådana fall till nivå 3 i processbarhetsteorin ((13a)–(13b)). I fråga om pluralis ansågs det föreligga kongruens om adjektivet kongruerade med räkneordet två, dvs. adjektivet stod i den
s.k. a-formen (13c). I analysen togs inte hänsyn till substantivets riktiga genus.
Om informanten alltså använde den obestämda artikeln en och adjektivet kongruerade med den, tolkades detta som exempel på kongruens även om substantivet egentligen skulle haft neutralt genus (13d)27. Fallen där informanten inte
producerade en obestämd artikel i singularis ((13e)–(13f)) eller räkneordet två i
pluralis (13g) har utelämnats i analysen eftersom man inte kan vara säker på
vilket genus/numerus informanten menade att substantivet hade.
(13) a. en brun hund
b. ett grönt äpple
c. två bruna hundar
d. #en gul päron
e. brun hund
f. grönt äpple
g. gula äpplen
26
27
I satsen *Paketen är svart hos informant 2 har formen ’svart’ räknats som utrum.
De kongruerande fall där substantivet genus i informantens produktion avvek från
det i målspråket har markerats med # i exemplen.
96
Även vid klassificeringen av materialet för predikativ kongruens användes
samma principer som tillämpades i undersökningen av Glahn et al (2001). Det
ansågs råda kongruens om det predikativa adjektivets form kongruerade med
substantivets genus eller med pronomenet den/det/de ((14a)–(14c)). Detta tolkas
som bevis på överföring av grammatisk information inom en sats. Sådana
strukturer hör till PT-nivå 4 (Pienemann 1998). I analysen av predikativ kongruens togs inte heller hänsyn till substantivets riktiga genus. Om informanten
alltså behandlade ett neutralt substantiv som om det var utralt tolkades detta
som bevis på en utral kontext (14d) och tvärtom (14e).
(14) a.
b.
c.
d.
e.
Stolen/Den är grön
Brevet/Det är brunt
Gitarrerna/De är gula
#Husen/Den är grön
#Hundet/Det är brunt
Följande tolkningar har gjorts i samband med klassificeringen av data:
(15) a. rödd = röd
b. röt = rött
c. blåt = blått
d. blöa = blåa
e. brån = brun
f. grün = grön
g. grüna = gröna
h. gröa = gröna
i. gråa = gröna
Av adjektivet röd förekom formen rödd (15a) relativt ofta i elevernas produktion.
På samma sätt var även formen röt (15b) frekvent. De resterande felaktiga färgorden förekom däremot bara några enstaka gånger i materialet.
4.5 Negationens placering
I detta avsnitt beskrivs det spel som användes för att få informanterna att producera negerade huvud- och bisatser. På samma sätt som vid materialet om
verb och adjektiv ges det också ett exempel på ett transkriberat testsamtal där
det framgår hur spelets tre olika faser framskred och hurdana svar en informant
producerade under spelet. Analysprinciper kring negationens placering behöver dock inte behandlas därför att det inte har gjorts några tolkningar vid normativ analys. Informanterna placerade negationen antingen målspråksenligt
eller på ett sätt som stred mot målspråksnormen.
97
4.5.1
Material om negationens placering
Materialet om negationens placering i huvud- och bisatser eliciterades med
hjälp av ett kommunikativt spel som är utarbetat av Håkansson och Hansson
(2000) och kallas för LOTTO-spel (se också Glahn et al. 2001, Håkansson,
Norrby & Bruzaeus 2004). Spelet som användes är en något modifierad version
av Lottospelet. Testet fick nya bilder och en del av testmeningarna byttes ut mot
andra för att vokabulären bättre skulle motsvara informanternas ordförråd.
Spelet består av 36 illustrerade kort som föreställer personer som utför
olika aktiviteter. Det innehåller två kort för varje aktivitet: ett kort där handlingen utförs och ett annat med handlingens negativa motsvarighet (t.ex. Pojken
fiskar – Pojken fiskar inte). I min modifierade version av spelet var de senare
markerade med ett kryss över bilden. Till spelet hör 6 olika spelunderlag, 3 för
informanten och 3 för testledaren med bilderna som matchar dem på korten.
Under spelet låg kortleken upp och ner på bordet och informanten och testledaren turades om med att lyfta ett kort åt gången. Om det passade ihop med bilden på underlaget placerades kortet på det, i annat fall lades det åt sidan. Den
som till sist hade flest kort på spelunderlaget vann spelet.
Spelet bestod av 3 olika spelmoment: I det första spelmomentet användes
enkla huvudverb (se bilaga 4), i det andra hjälpverbet kan + infinitivformen av
huvudverbet (se bilaga 5) och i det sista hjälpverbet vill + infinitivform (se bilaga 6). Varje spelomgång inleddes med att korten presenterades för informanten. Testledaren visade kortet för hen och beskrev innehållet på svenska, t.ex.
Pojken fiskar. Efter det visade testledaren den negativa motsvarigheten av
samma kort för informanten som skulle beskriva dess innehåll, t.ex. Pojken fiskar
inte. Genom denna presentation av korten inför varje spel erhölls sammanlagt
18 negerade huvudsatser med hjälp av vilka negationens placering kan granskas närmare.
Efter presentationen började själva spelet. För att man skulle kunna försäkra sig om att informanten använde relativsatser i sina svar, gavs hen ett exempel på strukturen genom att en exempelbild visades upp. Exempelsatsen,
t.ex. Jag fick en pojke som tältar, innehöll dock inte någon negation. Spelet började
med att informanten lyfte det första kortet och testledaren frågade: Vad fick du?
Informanten beskrev aktiviteten på kortet genom att t.ex. svara Jag fick en pojke
som hoppar. Sedan tog testledaren ett kort och frågade: Vad fick jag? Då skulle
informanten beskriva aktiviteten på testledarens kort, t.ex. Du fick en pojke som
inte fiskar. Korten var ordnade så att det första spelet slutade oavgjort och så att
informanten vann det sista spelet. Det andra spelet kan däremot sluta hur som
helst. Genom att fästa informantens uppmärksamhet vid själva spelet försökte
testledaren få hen att inte fundera på språkliga strukturer. Testledaren kommenterade spelets gång och frågade t.ex. hur många kort informanten hade,
berättade hur många kort hen själv hade och konstaterade vem det var som
ledde för tillfället.
Om informanten inte kom ihåg vilket verb det rörde sig om fick testledaren hjälpa hen genom att ge det i grundform, t.ex. ’uida’ heter ’simma’ på
98
svenska. I de fall där informanten inte producerade en relativsats utan använde
en huvudsats fick informanten formulera om sitt svar. Då kunde testledaren
t.ex. säga: Jaså, du fick en flicka som… och vänta på att informanten antingen
skulle formulera om sitt svar eller fortsätta satsen. Om informanten utelämnade
negationen i samband med ett kort där det behövdes kunde testledaren t.ex.
fråga: Simmar? och vänta på att informanten formulerade sitt svar på nytt.
Huvudsatser som eliciterades i samband med att korten gicks igenom inför varje spel presenteras i tabell 9. I samma tabell presenteras också motsvarande bisatser som eleverna producerade under de tre olika spelen.
Tabell 9
Satserna i Lotto-spelet
Ett huvudverb
Pojken fiskar inte
(Jag fick en pojke) som inte
fiskar
Barnet äter inte
(Jag fick ett barn) som inte
äter
Flickan cyklar inte
(Jag fick en flicka) som inte
cyklar
Flickan sjunger inte
(Jag fick en flicka) som inte
sjunger
Flickan läser inte
(Jag fick en flicka) som inte
läser
Kan + infinitiv
Pojken kan inte spela
(Jag fick en pojke) som inte
kan spela
Flickan kan inte dansa
(Jag fick en flicka) som inte
kan dansa
Flickan kan inte skriva
(Jag fick en flicka) som inte
kan skriva
Fågeln kan inte flyga
(Jag fick en fågel) som inte
kan flyga
Barnet kan inte gå
(Jag fick ett barn) som inte
kan gå
Vill + infinitiv
Pojken vill inte simma
(Jag fick en pojke) som inte
vill simma
Hunden vill inte komma
(Jag fick en hund) som inte
vill komma
Pojken vill inte svara
(Jag fick en pojke) som inte
vill svara
Flickan vill inte måla
(Jag fick en flicka) som inte
vill måla
Barnet vill inte leka
(Jag fick ett barn) som inte
vill leka
Pojken sover inte
(Jag fick en pojke) som inte
sover
Totalt:
6 negerade huvudsatser
6 negerade bisatser
Pojken kan inte hoppa
(Jag fick en pojke) som inte
kan hoppa
Totalt:
6 negerade huvudsatser
6 negerade bisatser
Pojken vill inte dricka
(Jag fick en pojke) som inte
vill dricka
Totalt:
6 negerade huvudsatser
6 negerade bisatser
Som framgår av tabell 9 erhölls med hjälp de olika spelfaserna sammanlagt 18
negerade huvudsatser och 18 negerade bisatser som innehöll samma verb som
huvudsatserna. Av de 18 verbkonstruktionerna bestod 6 av ett enkelt huvudverb + negation och 12 av en verbkedja (ett modalt hjälpverb + infinitiv) + negation. Även om eliciteringstekniken för huvudsatserna var något annorlunda
än den för bisatser (de negerade huvudsatserna producerades i samband med
att korten gicks igenom inför varje spel medan bisatserna producerades i spelsituationen) tycks detta dock inte ha haft någon avgörande effekt på testresultaten.
99
4.5.2
Exempel på materialet om negationens placering
Här presenteras ett exempel på materialet som eliciterades med hjälp av Lottospelet.
Genomgång av korten med ett finit verb:
TL.
Pojken fiskar
Inf34.
Pojken fiskar inte
TL.
Flickan cyklar
Inf34.
Flickan cyklar inte
TL.
Barnet äter
Inf34.
Barnet äter inte
TL.
Flickan sjunger
Inf34.
Flickan sjunger inte
TL.
Flickan läser
Inf34.
Flickan läser inte
TL.
Pojken sover
Inf34.
Pojken sover inte
Den första spelomgången:
Inf34.
Jag fick flicka som sjunger.
TL.
Jo. Absolut, rätt... Okej, sen. Nej, det var min tur, ursäkta, vi ska
spela! ... Vad fick jag?
Inf34.
Du fick en pojke som fiskar.
TL.
Mmm... Ja?
Inf34.
Jag fick flickan som sjunger inte.
TL.
Vad fick jag?
Inf34.
Du fick en pojke som sover.
TL.
Nej...
Inf34.
Jag fick en flicka som cyklar.
TL.
Cyklar. Jo. Vad fick jag?
Inf34.
Du fick en flickan som läser.
TL.
Nej. Din tur.
Inf34.
Jag fick en pojke som äter inte.
TL.
Jo. Du har tre.
Inf34.
Jo.
TL.
Jag har bara en. Vad fick jag?
Inf34.
Du fick en pojke som fiskar inte.
TL.
Mmm.
Inf34.
Jag fick en flicka som läser inte.
TL.
Vad fick jag?
Inf34.
Du fick en flicka som cykel inte
Inf34.
Jag ser... Jag fick en pojke som äter.
TL.
Mmm. Ja och sista. Vad fick jag?
Inf34.
Du fick en pojke som sover inte.
100
TL.
Inf34.
TL.
Hur många har du?
Tre.
Jag har också tre. Oavgjort, tasapeli (en oavgjord match).
Genomgången av korten med ett finit verb ovan visar att informant 34 behärskade negationens placering i huvudsatser fullt eftersom hen varje gång producerade adverbet inte målspråksenligt efter det finita verbet (t.ex. Pojken fiskar
inte). Av den första spelomgången framgår däremot att informanten inte klarade av att placera negationen rätt i bisatser med ett finit verb eftersom hen
producerade negationen först efter det finita verbet (t.ex. *Jag fick flickan som
sjunger inte) i alla sex kontexter. Informant 34 gjorde alltså ingen skillnad mellan
huvud- och bisatsordföljd.
Gemomgång av korten med hjälpverbet kan:
TL.
Flickan kan dansa
Inf34.
Flickan kan dansa inte
TL.
Flickan kan skriva
Inf34.
Flickan kan skriva inte
TL.
Barnet kan gå
Inf34.
Barnet kan inte gå
TL.
Fågeln kan flyga
Inf34.
Fågeln kan inte flyga
TL.
Pojken kan spela
Inf34.
Pojken kan inte spela
TL.
Pojken kan hoppa
Inf34.
Pojken kan inte hoppa
Den andra spelomgången:
Inf34.
Jag fick… mikä… mä en muista ton nimee (vad… jag minns inte vad
det där heter).
TL.
Barnet
Inf34.
Jag fick barnet som kan gå.
TL.
Jo. Vad fick jag?
Inf34.
Du fick en pojke som kan hoppa
TL.
Mmm.
Inf34.
Jag fick en flicka... ääää... flicka som kan inte skriva.
TL.
Mmm. Vad fick jag?
Inf34.
Du fick... en muista mikä tuo oli (jag minns inte vad det där var)...
TL.
Fågel.
Inf34.
en fågel som kan inte flyga.
Inf34.
Jag fick en flicka som kan skriva.
TL.
Jo. Jag har två, hur många har du?
Inf34.
Ett.
TL.
Nej, din tur! Ooo!
Inf34.
Nej.
101
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Eller min tur? ... Vad fick jag?
Du fick en flicka som kan inte dansa.
Mmm, nej.
Jag fick en pojke som kan inte hoppa.
Mmm. Du har två, jag har två också. Vad fick jag?
Du fick en pojke som kan spela.
Jag fick en pojke som kan inte gå.
Mmm. Vad fick jag?
Mä en muista taaskaan (Jag kommer nu inte heller ihåg)...
Fågel, flyga.
Du fick en fågel som kan flyga.
Nej.
Jag fick en flicka som kan dansa.
Mmm, jo. Och sista kortet, vad fick jag?
Du fick en pojke som kan inte spela.
Jo. Hur många har du?
Tre.
Jo, det har jag med. Oavgjort igen.
Som framgår av exemplet ovan klarade informant 34 av att placera negationen
målspråksenligt i fyra av de sex huvudsatser som innehöll hjälpverbet kan och
ett huvudverb. I fyra fall producerade informanten negationen målspråksenligt
efter det finita verbet (t.ex. Barnet kan inte gå) medan i två fall hamnade negationen efter det infinita verbet (t.ex. *Flickan kan dansa inte). I själva spelet med
hjälpverbet kan (se den andra spelomgången) producerade informant 34 adverbet inte efter det finita verbet i alla sex kontexter (t.ex. *Du fick en flicka som kan
inte dansa) vilket betyder att samtliga fall stred mot målspråksnormen.
Genomgång av korten med hjälpverbet vill:
TL.
Pojken vill svara
Inf34.
Pojken vill svara inte
TL.
Pojken vill simma
Inf34.
Pojken vill simma inte
TL.
Hunden vill komma
Inf34.
Hunden vill komma inte
TL.
Flickan vill måla
Inf34.
Flickan vill måla inte
TL.
Pojken vill dricka
Inf34.
Pojken vill dricka inte
TL.
Barnet vill leka
Inf34.
Barnet vill leka inte
Den tredje spelomgången:
TL.
Okej, du får börja. Vad fick du?
Inf34.
Jag fick en pojke som vill svara.
102
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Inf34.
TL.
Jo. Vad fick jag?
Du fick barna som vill...
Leka.
Leka.
Jo. Nej.
Jag fick en hund som vill kom.
Mmm. Jo. Vad fick jag?
Du fick en pojke som vill inte svimma
Jag fick en flicka som vill...
Måla.
Måla
Mutta se vastakohta (Men det är motsatsen).
Jag fick en flicka som inte småla... måla
Mmm. Vad fick jag?
Du fick... mikä se olikaan (vad var det nu)?
Barn
Barn som vill inte...
Leka
... leka
Jo. Ei ollu (Det hade jag inte). Oj.
Jag fick en pojke som vill inte dricka.
Mmm. Vad fick jag?
Du fick en pojke som vill svimma
Mmm.
Jag fick en pojke som vill inte svara.
Mmm. Jag har bara en. Vad fick jag?
Du fick en pojke som vill dricka.
Jo.
Jag fick en hund som vill inte kom.
Mmm, ja. Hur många har du?
Tre.
Nu har du vunnit, gratulerar!
Som genomgången av korten med hjälpverbet vill ovan visar placerade informant 34 negationen nu konsekvent efter det infinita verbet (t.ex. *Pojken vill
simma inte) vilket betyder att ingen av de sex huvudsatskontexterna blev målspråksenlig. I själva spelet med hjälpverbet vill (se den tredje spelomgången)
fick negationen dock en postfinit (och inte postinfinit) ställning (t.ex. *Jag fick en
pojke som vill inte dricka) i alla fem kontexter28 , dvs. negationen fick den plats
som den borde ha fått i huvudsatserna.
28
En kontext (Jag fick en flicka som inte småla... måla) utelämnades i analysen eftersom
den inte innehöll hjälpverbet vill.
103
4.6 Analysmetoder
I följande avsnitt ges en beskrivning av de metoder som jag har tillämpat i analyserna av verb- och adjektivformer samt negationens placering. Analysmetoderna som används i samband med olika delanalyser är för det mesta kvantitativa men det finns även kvalitativa drag i analysen i form av att strukturer
som informanterna har producerat och feltyper som förekommer i produktionen beskrivs. Avsikten med detta är att ge mer information om hurdana strukturer som förekommer i informanternas inlärarspråk.
Analyssättet i föreliggande undersökning är både normativt och ickenormativt. I normativ analys jämförs inlärares produktion med målspråkets
norm. Det handlar alltså om korrekthet (eng. accuracy) som beskriver relationen
mellan korrekta och inkorrekta användningar av en form eller struktur såsom
t.ex. hur många procent av verben som fick en målspråksenlig presensform i
verbtestet. Att inlärares produktion jämförs mot normen i målspråket kan motiveras med att man behöver ett inlärningsobjekt för att kunna studera inlärning
(Selinker 1992, 57).
Det är viktigt att notera att om man enbart analyserar inlärarspråket mot
målspråksnormen kan man inte upptäcka inlärarspråkets alla egna regler och
regelbundenheter 29 . Därför analyseras inlärarnas produktion också ickenormativt. Detta görs t.ex. i analysen där förekomsten av målspråksliknande
verbformer (se tabell 11) presenteras och i alla de analyser som utgår ifrån PT
(Pienemann 1998) där målspråksliknande former (t.ex. ätar i stället för äter) tolkas som belägg på att vissa processningsprocedurer är verksamma. I ickenormativ analys koncentrerar man sig inte enbart på de fel som en inlärare gör
utan man uppmärksammar inlärarens hela produktion, även korrekta former
och strukturer. Med detta analyssätt försöker man beskriva inlärarspråkets utveckling och kartlägga vilka former och strukturer som förekommer i inlärarspråket och man jämför alltså inte inlärarens produktion mot målspråksnormen. (Se vidare t.ex. Faerch, Haastrup & Phillipson 1984.) Både det normativa
och icke-normativa analyssättet tillämpas i föreliggande studie när inlärarspråket analyseras på gruppnivå och meningen är att dessa analyssätt ska komplettera varandra.
Analyserna i min studie kan delas in i två typer: analyser på gruppnivå
och implikationell skalning. I den förstnämnda typen granskas behärskningen
av de olika grammatiska fenomenen med hjälp av statistiska beräkningar. Detta
sker i första hand med hjälp av korstabeller och χ2-test som används för att testa
fördelningarnas signifikansnivå. Analyserna på gruppnivå används därför att
resultat som är statistiskt signifikanta och baserar sig på gruppdata kan generaliseras vilket inte är fallet med implikationell skalning, som används som metod
i den PT-baserade analysdelen.
Implikationell analys tillämpas i analyserna eftersom man med denna
teknik kan fastslå inlärnings- och utvecklingsgångar och därmed testa process29
Detta kallar Bley-Vroman (1983) för comparative fallacy.
104
barhetsteorins (Pienemann 1998) förutsägelser. Det är värt att notera att inlärningsordningar enligt Pienemann inte kan definieras på basis av analyser som
mäter hur bra informanterna behärskar något grammatiskt fenomen. Detta beror på att hög behärskning av någon struktur inte betyder att den inlärs tidigt
(se vidare t.ex. Pienemann & Håkansson 2007, 488). Den enda lämpliga metoden för att få fram inlärningsgångar är således implikationell skalning.
4.6.1 Analyser på gruppnivå
Strukturerna gällande verbmorfologi, adjektivkongruens och negationens placering granskas först på gruppnivå. Förekomsten av målspråksenliga/liknande strukturer och förekomsten av icke-målspråksenliga/-liknande strukturer i inlärarspråket presenteras i form av tabeller. I tabellerna anges både absoluta (antalet förekomster) och relativa frekvenser (procentuell andel av förekomsterna) eftersom de senare är användbara när olika strukturer jämförs
sinsemellan. Alla statistiska beräkningar har gjorts med hjälp av statistikprogrammet SPSS.
Behärskningen av olika strukturer studeras huvudsakligen i obligatoriska
kontexter (se vidare t.ex. Brown 1973) då inlärarnas prestation jämförs med
målspråksnormen. Detta innebär med andra ord att man t.ex. kontrollerar hur
många negerade bisatser en informant har producerat och hur många av dessa
som är målspråksenliga. På basis av detta kan en korrekthetsprocent för negationens placering i bisatser beräknas med formeln korrekthetsprocent =
(användningen i IL / (användningen i L2))*100. När korrekthetsprocenten understiger 100 är det fråga om underanvändning av den analyserade strukturen.
Enligt Baten och Håkansson (2014, 25) indikerar korrekthetsgrad variation hos
och mellan inlärare.
Eftersom ett problem med analyser som utgår från obligatoriska kontexter
är att de inte uppmärksammar överanvändning av strukturer (se vidare t.ex.
Ellis 1994, 75) görs i samband med adjektivkongruens även en analys som har
sin utgångspunkt i icke-obligatoriska kontexter. Då kontrolleras t.ex. hur många
gånger en informant sammanlagt har producerat adjektivets a-form och hur
många av dessa som är målspråksenliga. Formeln som används i detta fall är
korrekthetsprocent = (användningen i L2 / användningen i IL) *100. Med hjälp av
detta normativa analyssätt får man reda på i vilken grad informanterna överproducerar vissa former i kontexter där de inte får förekomma. Ju lägre procenten är, desto högre är överanvändningen av den analyserade strukturen.
För att kunna visa att en fördelning/skillnad är statistiskt signifikant (t.ex.
att eleverna behärskar fenomenet x signifikant bättre än fenomenet y) används
χ2-test. I samband med det ges alltid χ2-värdet, frihetsgraden (df) och p-värdet.
I lingvistiska sammanhang använder man ofta signifikansnivån 0,05. Detta betyder att p-värdet får vara högst 0,05 för att resultatet anses vara statistiskt signifikant och att den observerade fördelningen inte kan anses bero på slumpen.
Denna signifikansnivå används även här som kriterium. Utöver parvisa χ2-test
utnyttjas i analysen av adjektivkongruens även multivariat analys där ett sub-
105
program i SPSS, hiloglinear, tillämpas. I multivariatanalysen ingår flera kontrollvariabler och programmet räknar fram den bästa modellen som visar vilken
av variablerna som påverkar det egentliga sambandet (se t.ex. Rahkonen 1995).
4.6.2
Implikationell skalning
Utöver analyserna på gruppnivå tillämpas även implikationell skalning (se vidare t.ex. Guttman 1947, Torgerson 1967) i denna studie. Tekniken utvecklades
av Guttman på 1940-talet. Implikationella skalor används bl.a. i språkinlärningsforskning eftersom de ger en detaljerad bild av hur inlärningen av de studerade fenomenen utvecklas såväl hos de enskilda informanterna som hos hela
informantgruppen (Hatch & Farhady 1982, 181). När det gäller tvärsnittsdata
har implikationell skalning enligt Pienemann (1998, 135) ytterligare en fördel:
Språkutveckling antas framskrida kronologiskt enligt den ordning som implikationella mönster vid valida implikationsskalor visar.
Med implikationsskalor kan man fånga den variation som förekommer
hos enskilda inlärares språkliga performans (Glahn et al. 2001, 398). De används
för att försöka fastslå vilka språkliga fenomen olika inlärare har tillägnat sig och
för att ordna dessa fenomen hierarkiskt på basis av implikationella förhållanden, dvs. om inlärningen av ett fenomen implicerar att ett annat eller flera
andra fenomen har inlärts (Ellis 1994, 76). Med hjälp av tekniken kan det alltså
demonstreras om inlärningen av en språklig struktur z förutsätter behärskningen av andra strukturer y och x eller inte. Om detta är fallet kan man med utgångspunkt i tvärsnittsdata dra slutsatsen att z lärs in efter y och x. I tabell 10
nedan ges ett exempel på en idealisk implikationsskala.
Tabell 10
inf1
inf2
inf3
inf4
inf5
inf6
En hypotetisk implikationstabell
struktur x
+
+
+
+
+
+
struktur y
+
+
+
+
-
struktur z
+
+
-
I den hypotetiska implikationstabellen ovan markerar plustecknet (+) att informanten har tillägnat sig strukturen i fråga medan minustecknet (-) syftar till att
informanten inte behärskar användingen av strukturen. T.ex. informanterna 1
och 2 (inf1, inf2) har tillägnat sig alla 3 strukturer (x, y, z) medan informanterna
3 och 4 behärskar användningen av de två första, alltså strukturerna x och y. De
två informanterna vars data ges nederst i tabellen (inf5, inf6) har endast lärt sig
att använda den första strukturen (x). Tabell 10 uppvisar en implikationell ordning, dvs. ingen informant behärskar en struktur som står till höger i tabellen
utan att ha tillägnat sig strukturen/strukturerna som står till vänster i tabellen.
106
På basis av dessa hypotetiska data kunde man formulera inlärningsgången
x < y < z vilket betyder att inlärningen av struktur z förutsätter att strukturen y
redan har tillägnats vilket för sin del förutsätter att strukturen x redan behärskas.
Implikationsskalning har använts sedan ganska lång tid tillbaka i studier
om L2-svenska. Hyltenstam (1978) tillämpade metoden i slutet av 70-talet för att
fastställa att inlärningen av negationens placering följer en viss utvecklingsgång
hos andraspråksinlärare. På sistone har tekniken figurerat i ett antal studier där
språkinlärning har granskats ur processbarhetsteorins (Pienemann 1998) synvinkel (Se vidare t.ex. Philipsson 2007, Rahkonen & Håkansson 2008, Eklund
Heinonen 2009).
För att det ska anses råda ett implikationellt förhållande mellan de observerade fenomenen måste tabellens skalbarhetskoefficient enligt Hatch och
Lazaraton (1991) uppvisa minst ett värde på 0,60 och reproduktionskoefficient
en minst ett värde på 0,90. Vid varje implikationstabell i föreliggande studie
anges skalabiliteten (Cskal) och koefficienten för reproduktion (Crep). Båda värdena beräknas enligt principerna av Hatch och Lazaraton (1991) och formeln för
beräkning av dessa värden ges i bilaga 7. Felande data, dvs. de fallen när en
informant inte alls har producerat den undersökta strukturen eller har producerat färre belägg på strukturen än det krävs, behandlas något annorlunda i olika
studier. Bl.a. Glahn et al. (2001) och Eklund Heinonen (2009) likställer felande
data med ett minus i implikationstabellerna vilket betecknar att informanten
inte behärskar fenomenet i fråga. Eklund Heinonen (2009, 83) påpekar att även
om en informant inte producerar någon struktur behöver det inte betyda att
hen inte behärskar strukturen. Ändå menar hon att det är bäst att tolka felande
data hellre som bevis på att informanten inte har uppnått någon PT-nivå än
som bevis på en uppnådd nivå.
Rahkonen och Håkansson (2008, 145) har å sin sida valt att försöka eliminera bort felande data vilket betyder att avsaknaden av en struktur inte betyder
att informanten inte klarar av den. Implikationstabellens rutor utan data beräknas inte alls när reaktioner som bekräftar en ideal implikationell modell eller
undantag från den identifieras. Denna analysprincip stävar efter att behandla
rutor med felande data neutralt och endast de rutor där det finns data tas hänsyn till. Rahkonen och Håkansson subtraherar ytterligare antalet rutor med
inga data när Crep- och MMrep–värdena kalkyleras (se vidare bilaga 8). I avhandlingen tillämpas också detta sätt att behandla felande data eftersom det enligt
min mening känns vettigare att eliminera deras inverkan än att tolka dem som
bevis på att informanten inte klarar av strukturen i fråga.
I mitt material förekommer felande data dock endast i materialet om adjektiv, närmare sagt när det gäller neutrumkongruens vid attributiva och predikativa adjektiv. Reproduktionskoefficienterna och skalabilitetsvärdena som ges
längst ner i varje implikationstabell har beräknats med den versionen av Guttmans formel där felande data elimineras. Båda värdena har ytterligare räknats
med Guttmans formel så att felande data har likställts med minus i likhet med
Glahn et al. (2001) och andra. De två olika formlerna ger nästan identiska vär-
107
den (se vidare bilaga 9) och om det överhuvudtaget finns några skillnader mellan dem så är de mycket små. Det kan också konstateras att analyssättet som
Rahkonen och Håkansson (2008) har tillämpat är en aning strängare än Guttmans. Deras analyser ger m.a.o. en aning lägre värden i de fall där det finns en
skillnad mellan värdena.
När implikationstabeller uppvisar tillräckligt höga värden (Crep • 0,90;
Cskal • 0,60) kan utvecklings-/inlärningsgångar för de observerade fenomenen
formuleras på basis av de analyser som har sin utgångspunkt i förekomstkriteriet (emergence; kriteriet diskuteras i detalj i nästa avsnitt). Procentuella implikationstabeller visar däremot i hur hög grad informanterna behärskar strukturerna i fråga.
I föreliggande studie kompletteras implikationstabeller med gruppstatistik. Detta innebär alltså att behärskningen av de olika strukturerna betraktas enligt förekomst-/80-procents-/50-procentskriteriet på gruppnivå. I analyserna framgår andelen informanter som klarar av de observerade strukturerna enligt de olika kriterierna. Även Rahkonen och Håkansson (2008) har tillämpat denna metod. Gruppstatistik är enligt dem (Rahkonen & Håkansson 2008,
144) avsedd för att ge en översikt över vad som händer i data medan den inte
används för att definiera inlärnings- eller utvecklingsordningar. På basis av
analyser på gruppnivå kan man formulera svårighetshierarkier som åskådliggör vilka strukturer som är lättare och vilka svårare för inlärare (se vidare
Rahkonen 2008).
Vad beträffar tolkningen av implikationstabeller krävs det att olika variabler har exakt samma antal plustecken för att man ska kunna fastslå att de lärs in
samtidigt och redan en skillnad på en informant räcker till för att fastställa att
de två fenomenen inte är samtidiga utan lärs in efter varandra. Detta betyder att
det ställs väldigt höga krav på samtidigheten av olika fenomen och att slumpen
lätt kan spela in när det räcker med en mycket liten skillnad för att fenomenen
ska anses vara temporalt ordnade. Av dessa skäl krävs i min studie en skillnad
på 10 % (dvs. en skillnad på 4 informanter) för att man ska kunna konstatera att
en temporal skillnad existerar mellan de analyserade variablerna. Kolumnen till
höger måste således uppvisa minst fyra minusreaktioner (10 % av 40 = 4) där
kolumnen omedelbart till vänster har en plusreaktion. Denna princip kallas här
för 10-procentskriteriet och den tillämpas i analyser av systematiskt bruk på
basis av vilka inlärningsgångar kan formuleras och i procentuella implikationsanalyser som resulterar i svårighetshierarkier.
Utöver de binära implikationstabellerna används i min undersökning i
samband med adjektivkongruens även procentuella implikationstabeller utan
något gränsvärde. Detta betyder att data inte har förvandlats till plus- och minustecken utan procenttalen är kvar i tabellerna. Denna teknik har tidigare tilllämpats bl.a. av Hyltenstam (1978). Vid procentuella implikationstabeller anges
inte skalabiliteten eller reproduktionskoefficienten eftersom värdena endast
brukar beräknas för binära tabeller (se vidare Hatch & Lazaraton 1991).
108
4.6.3
Förekomstkriterium (emergence) och behärskningskriterier i tidigare
studier
Implikationell skalning tillämpas i olika lingvistiska studier med utgångspunkt
i varierande kriterier. Enligt Pallotti (2007, 361) har tillägnandekriterier (eng.
acquisition criteria) en lång historia inom första- och andraspråksforskning. Han
anser att det behövs sådana kriterier för att det ska kunna göras falsifierbara
och replikerbara påståenden om den ordning i vilken olika strukturer förekommer i inlärarspråket.
Ett kriterium som används för att fastslå inlärnings- och utvecklingsgångar är emergence, dvs. förekomstkriteriet, som enligt Ellis (1994, 74) har tilllämpats mycket i L1-forskning men mindre i andraspråksforskning. Kriteriet
utvecklades ursprungligen av Meisel et al. (1981) och Pienemann (bl.a. 1984,
1998) använder sig av detta kriterium för att kunna fastslå om en struktur är
inlärd eller inte. Enligt honom är det första systematiska användandet av en
struktur ett tecken på att en inlärare klarar av att processa den grammatiska
strukturen och har kommit upp till en viss nivå i processbarhetshierarkin. Enligt Pienemann (1984, 191) är huvudsyftet med förekomstkriteriet att definiera
början av inlärningen. Det första systematiska användandet av en struktur är ett
tecken på att en inlärare i princip har greppat inlärningsuppgiften. Pienemann
påpekar att förekomstkriteriet inte är avsett för att beskriva den tidpunkt i
språkutvecklingsprocessen när en struktur bemästras (eng. master), dvs. används korrekt enligt målspråkets normer, eftersom man då endast skulle definiera den tidpunkt då tillägnandeprocessen tar slut och strukturen är inlärd.
Om man koncentrerar sig på början av inlärningsprocessen kan man enligt
Pienemann (1998, 138) upptäcka mer om resten av inlärningsprocessen.
Pallotti (2007, 362) håller med Pienemann och anser att när man koncentrerar sig på de första förekomsterna av en struktur i stället för behärskningsnivåer (dvs. procentuella kriterier) kan man tydligare identifiera reguljära distributionsmönster i IL som möjligen inte stämmer överens med några regler i
målspråket. En fördel med förekomstkriteriet är enligt Pallotti att det inte är lika
arbiträrt som behärskningskriterier vars gräns kan sättas någonstans mellan 60
och 90 procent. Att förekomstkriteriet dessutom fokuserar sig på de första förekomsterna av en struktur återspeglar enligt honom den kvalitativa omstrukturering som händer i IL.
Systematisk användning betyder att strukturen måste förekomma i olika
kontexter i inlärarspråket så att det inte kan vara fråga om helfrasinlärning.
Detta ställer lite annorlunda krav för analysen av morfologin och syntaxen.
Pienemann (1998, 133) anser att användningen av förekomstkriteriet i analysen
av morfologin är något mer krävande än i analysen av syntax. Kriteriet kan enligt honom även leda till missledande resultat eftersom bevis som behövs för att
fastslå att en struktur är produktiv i inlärarspråkets syntax skiljer sig från det
som krävs av inlärarspråkets morfologi. När det är fråga om analysen av syntax kan t.ex. satsen ’Why didn’t he buy the car?’ enligt Pienemann tolkas som bevis på en struktur där det modala hjälpverbet står på andra plats (eng. auxiliary
second) ifall det inte existerar identiska kopior av samma sats i inlärares utflöde
109
och de inte är de enda exemplen på strukturen. Men när det gäller morfologin
räcker en enda förekomst av strukturen inte som bevis på att strukturen är inlärd utan det måste finnas fler än ett exempel. För att t.ex. kunna tolka engelskans exempel ’he goes’ som bevis på SV-kongruens (dvs. kongruens mellan subjekt och verb) måste både subjekt och verbet enligt Pienemann (1998, 133) ha
morfologisk och lexikal variation, t.ex. I go. Annars kunde strukturen vara en
lexikal enhet i inlärares lexikon. Enbart lexikal variation (goes, eats, sleeps, walks,
watches) räcker enligt Pienemann (2011, 95) inte som bevis på att en inlärare har
tillägnat sig strukturen eftersom det kan vara fråga om att inläraren använder
suffixet -s som en generell markör för verb, vilket skulle leda till former som I
goes, you goes. Detta betyder enligt Pienemann att det för morfologins del krävs
fler än ett belägg på strukturen och att det måste finnas bevis på morfologisk
och lexikal variation.
Trots att förekomstkriteriet definierats av Pienemann påpekar Schönström
(2010, 95-96) att det tillämpas på olika sätt i olika studier. Därutöver framgår
det inte alltid så klart i studierna hur kriteriet i själva verket har använts och
hur variationen har analyserats. Han anser vidare att begreppet lexikal och morfologisk variation inte är helt klart och det kan vara svårt att använda i analysen
av morfologin som hör till olika PT-nivåer.
I studierna (bl.a. Mansouri 2005) där morfologin analyseras med utgångspunkt i PT strävar man ofta efter att hitta minimala par av ordet (t.ex. stor - stora)
för att visa att det inte är fråga om en helfras. Det är dock inte alltid möjligt att
kräva att ett och samma ord förekommer i olika former och därför accepteras
ofta även former av olika ord (t.ex. stor – bruna) som kontrasterande exempel.
Detta var fallet t.ex. i Eklund Heinonen (2009) p.g.a. hennes data bestod av
spontant tal och det därför skulle ha varit omöjligt att alltid hitta minimala par.
Även Håkansson och Norrby (2005, 143) har poängterat att det kan vara svårt
att hitta minimala par i spontana data på grund av omfattande lexikal variation.
Eklund Heinonen (2009, 77-78) anser att man inte alltid strikt kan använda förekomstkriteriet och i sin studie krävde hon minst tre produktiva belägg på de
morfologiska strukturerna (t.ex. predikativ kongruens) och att det fanns en systematisk kontrast mellan dem för att informanten skulle anses behärska strukturen. För syntaxens del krävde hon däremot två belägg på strukturen. Även
Norrby och Håkansson (2007, 53-54) krävde i sin studie att morfologiska strukturer förekom i minst två lexikala kontexter. Pallotti (2007, 376) menar dock att
det kan vara mer diskutabelt att acceptera lexikal variation i stället för att kräva
morfologiska minimala par, även om det då är mer sannolikt att alla korrekt
använda morfem inte är helfraser.
Även Schönström (2010, 97, 110) anser att det är problematiskt att hitta
minimala par för att kunna avgöra om informanten har kommit upp på en viss
PT-nivå eller inte. Många informanter i hans material saknade denna variation
och därför skulle PT-nivån inte ha kunnat definieras. Schönström håller med
Eklund Heinonen (2009) som anser att det skulle vara omöjligt att använda förekomstkriteriet strikt så att man alltid letar efter minimala par. Därför har även
han valt att acceptera rent morfologiska variationer som bevis på att en infor-
110
mant kan använda strukturerna på nivå 3. Enligt Schönström är det viktigt att
försöka gallra bort möjliga strukturer som kunde vara helfraser.
Pallotti (2007, 365) anser att Pienemanns detaljerade definition av förekomstkriteriet är en signifikant förbättring inom andraspråksforskningen. Han
anser att även om Pienemann har kommit långt i att definiera kriteriet både teoretiskt och operationellt är det inte helt klart vad som räknas som tillägnande
på olika nivåer (se även Jordan 2004, 227). Därför strävar Pallotti efter att utveckla en fullt explicit operationell definition för emergence-kriteriet.
I Pallottis (2007, 371) definition av förekomstkriteriet är fyra förekomster,
dvs. för morfologins del två minimala par, en tillräcklig mängd för att visa att
strukturen i fråga åtminstone i några fall används produktivt. Han menar, i enlighet med Pienemann, att man även måste ta hänsyn till överanvändning av
strukturen, dvs. användningen av strukturen i icke-obligatoriska kontexter, i
stället för att enbart analysera användningen av strukturen i obligatoriska kontexter. Detta är viktigt för att man ska kunna säga att en struktur används (åtminstone i viss mån) produktivt och att det inte är fråga om slumpmässigt bruk
som förekommer när en inlärare experimenterar med former och använder dem
utan att de är bundna till någon specifik funktion. Enligt Pallotti (2007, 371-372)
fattas det i Pienemanns definition en explicit indikator med vilken man skulle
kunna göra en skillnad mellan slumpmässigt och systematiskt bruk. Pallotti
föreslår att man t.ex. kunde tillämpa TLU (eng. target like use, se närmare Pica
1983b) som uppmärksammar både över- och underanvändning och därutöver
använda statistiska test för att visa att det är fråga om produktiv användning.
Pallotti betonar att en struktur kan anses vara emerged först när den ha börjats
använda i en specifik och selektiv funktion.
Vid sidan av förekomstkriteriet används i PT-relaterade studier ofta procentuella kriterier som t.ex. 80-procentig och 50-procentig korrekt användning
av strukturerna. Det måste dock påpekas att Pienemann (1998, 135-138) själv
förhåller sig kritisk till procentuella data och endast accepterar användningen
av emergence-kriteriet. Procentuella tillägnandekriterier har enligt Pallotti (2007,
362) tillämpats mycket i språkforskning men han anser att de har vissa svagheter. Pallotti menar att valet av kriterienivån verkar vara arbiträrt eftersom ingen
forskare har kunnat visa att ett visst kriterium skulle vara en mer valid indikator för tillägnandet än något annat. Dessutom likställer kriterier med höga procenttal tillägnandet med bemästring, dvs. de beskriver den tidpunkt då strukturen i fråga redan bemästras och inte inledningsfasen av inlärningen då strukturen börjar förekomma i inlärarspråket, som Pallotti, i likhet med Pienemann,
intresserar sig för. Pallotti (2007, 362) anser vidare att korrekthetsgrad med utgångspunkt i L2-normer inte är en valid indikator för utveckling av inlärarspråk, utan IL borde beskrivas som det är utan att räkna fel utgående från L2.
Det som procentuella kriterier däremot uttrycker är enligt Pallotti (2007, 372)
konsistens, automatisering och strukturens spridning i inlärarspråket.
Procentuella behärskningskriterier tillämpas bl.a. av Glahn et al. (2001),
Philipsson (2007), Rahkonen & Håkansson (2008), Eklund Heinonen (2009) och
Schönström (2010). Delvis beror användningen av dessa kriterier på att före-
111
komstkriteriet anses vara svårt att använda och delvis på att de ger olik information om inlärningen än förekomstkriteriet. När man med förekomstkriteriet
kan få fram den tidpunkt då en inlärare börjar använda en viss struktur systematiskt, visar de procentuella kriterierna i vilken mån inläraren tillämpar strukturen i sin produktion.
Glahn et al. (2001, 398) valde att använda procentuella kriterier eftersom
de ansåg att förekomstkriteriet inte alltid är lätt att tillämpa. I en studie där
synkronisk elicitering används som metod är det enligt Glahn et al. svårt att
hitta ett kriterium som skulle motsvara kriteriet ’den första systematiska användningen’, m.a.o. är det svårt att bestämma hur många testsvar som behövs
för att visa att en inlärare har börjat använda strukturen systematiskt. En möjlig
lösning enligt Glahn et al. är att göra parallella analyser av samma data genom
att använda olika kriterier och sedan jämföra resultaten med varandra. Denna
metod visar i vilken mån de olika analyserna egentligen ger en annorlunda bild
av utvecklingen och därutöver avslöjar den också till någon grad att tillägnandeprocess sker stegvis. I sin studie observerade Glahn et al. (2001, 413) att förekomstkriteriet var problematiskt p.g.a. att analyserna med utgångspunkt i det
uppvisade låga skalabilitetsvärden. Stadiga implikationsskalor kunde däremot
skapas på basis av de procentuella kriterierna vilket enligt Glahn et al. betyder
att förekomstkriteriet kan vara för opålitligt och att kombinationen av olika kriterier kan ge pålitligare resultat.
4.6.4
Användningen av förekomstkriteriet och behärskningskriterier i föreliggande studie
För att resultaten i min studie ska kunna jämföras med dem i de tidigare studierna används även i föreliggande avhandling de tre olika kriterierna, dvs. förekomstkriteriet (som också kallas för systematiskt bruk, se Rahkonen 2008), samt
80-procentigt och 50-procentigt bruk av strukturerna. Till skillnad från Pienemann (1998) och Glahn et al. (2001) krävs i min version av systematiskt bruk
dock att en struktur förekommer minst tre gånger i inlärarspråket för att en inlärare ska anses behärska fenomenet i fråga. Detta kriterium har också tillämpats bl.a. av Zhang (2005) och Rahkonen & Håkansson (2008). Zhang (2005, 166)
krävde att en struktur förekom i minst tre olika lexikala kontexter för att den
ansågs vara inlärd. Strukturen ansågs däremot inte vara tillägnad om t.ex. en
verbform endast förekom vid ett och samma verb eller i samband med färre än
tre olika verb. På detta sätt kan man enligt Zhang minska möjligheten att tolka
helhetsinlärda fraser som produktiva belägg. En annan möjlighet vore att använda den definition av förekomstkriteriet som Pallotti (2007) föreslagit och
tillämpa statistiska test för att visa att strukturen används produktivt. Eftersom
denna metod dock inte har tillämpats i tidigare PT-relaterade studier om
svenskt inlärarspråk kommer inte heller jag att göra det, utan jag tillämpar förekomstkriteriet mer i dess ursprungliga form.
Vid studiet av systematiskt bruk klassificerar jag således data genom att
tillämpa följande principer: Om en målspråksenlig morfologisk eller syntaktisk
struktur förekommer minst 3 gånger i inlärarspråket anses informanten kunna
112
använda strukturen systematiskt. Detta markeras i implikationstabellen med ett
plustecken (+). I analysen av verb- och adjektivmorfologin kräver jag därutöver
att det finns minst ett kontrasterande exempel på antingen samma ord eller ett
annat ord (t.ex. kan springa - springer/ hoppar) för att informanten kan anses
behärska strukturen. Om det däremot inte finns minst ett kontrasterande exempel eller det förekommer 0–2 målspråksenliga strukturer, anses inläraren
inte behärska fenomenet i fråga. Detta anges med ett minustecken (-) i tabellerna. Felande data, dvs. om en informant har producerat mindre än tre kontexter,
markeras i tabellerna med ett snedstreck (/) och undantag från den ideala implikationella modellen anges i varje implikationstabell med ett utropstecken (!).
Analyserna av 80-procentigt och 50-procentigt bruk har sin utgångspunkt
i strukturernas procentuella behärskning. En informant anses behärska strukturen om hen klarar av den minst 80- eller 50-procentigt, dvs. informanten producerar målspråksenliga/-liknande former av strukturen i minst 80 eller 50 %
av de obligatoriska kontexterna. Om behärskningsgraden däremot understiger
80 respektive 50, tolkas det som bevis på att informanten inte bemästrar strukturen enligt de procentuella kriterierna.
5
ANALYS
I detta kapitel presenteras de analyser där informanternas användning av verboch adjektivformer samt negation analyseras på gruppnivå och på individnivå.
Först behandlas analyser om verb, sedan om adjektiv, därefter om negationens
placering och till sist jämförs inlärningen/behärskningen av dessa enskilda
strukturer sinsemellan.
Som framgick i föregående kapitel granskar jag i analyser på gruppnivå
bruket av olika strukturer för det mesta i obligatoriska kontexter och tillämpar
statistiska metoder för att visa om resultat är signifikanta eller inte. Syftet med
de analyser som utförs på gruppnivå är att få fram information om bruket av
olika verb- och adjektivformer samt negationsstrukturer. Detta framgår inte av
implikationsanalyser som betraktar om informanter har tillägnat sig strukturen
eller inte (systematiskt bruk) eller i hur hög grad (80 % eller 50 %) de behärskar
fenomenet. Syftet med implikationsanalyser med utgångspunkt i systematiskt
bruk (m.a.o. förekomstkriteriet) är i sin tur att formulera utvecklings- eller inlärningsgångar för de observerade strukturerna, dvs. ta reda på i vilken ordning inlärningen av de olika verb- och adjektivformerna samt negationsstrukturerna framskrider och hur inlärningen av alla dessa strukturer förhåller sig
till varandra.
Kriteriet som tillämpas i analyserna är systematiskt bruk där det krävs att
en struktur förekommer minst tre gånger i inlärarens produktion för att den ska
anses vara inlärd. I analysen av verb- och adjektivmorfologin krävs det ytterligare ett belägg på en annan verb-/adjektivform för att försäkra sig om att en
informant inte enbart använder en och samma form i olika kontexter. Data analyseras ytterligare med utgångspunkt i 80- och 50-procentigt korrekt användning för att få en noggrannare bild av utvecklingen. De procentuella analyserna
visar i hur hög grad informanterna använder de olika strukturerna medan analysen av systematiskt bruk redogör för om strukturen förekommer i informanternas inlärarspråk. Som framgått tidigare (se avsnitt 4.6) accepterar Pienemann
(1998) inte användningen av procentuella kriterier men de används ofta vid
sidan av förekomstkriteriet (Glahn et al. 2001, Håkansson & Norrby 2005,
Philipsson 2007, Eklund Heinonen 2009). Utvecklings- och inlärningsgångar
114
formuleras därför endast på basis av förekomstkriteriet medan svårighetshierarkier kan formuleras på basis av analyser som baserar sig på gruppdata.
Före de implikationella analyserna presenteras tabellernas data först på
gruppnivå och värdena testas parvis med χ2-testet för att granska om skillnaderna är statistiskt signifikanta eller inte. Syftet med dessa analyser är att ge en
översikt över behärskningen av de olika strukturerna på gruppnivå (se vidare
t.ex. Rahkonen & Håkansson 2008). Om resultat som baserar sig på gruppdata
är statistiskt signifikanta kan de generaliseras vilket inte är fallet vid implikationsanalyser som beskriver inlärningen på individnivå.
I avsnitt 5.4 analyseras slutligen behärskningen av alla undersökta variabler i förhållande till varandra. Först granskas inlärningen av attributiv och predikativ kongruens med bisatsnegation. Sedan analyseras inlärningen av presens,
verbfras-, attributiv och predikativ kongruens samt bisatsnegation. Till sist utförs även en analys där strukturerna modalt hjälpverb + infinitiv och har + supinum hålls isär och inte analyseras som variabeln verbfraskongruens. Inlärningen
av dessa verbstrukturer relateras till inlärningen av presens, attributiv och predikativ kongruens samt bisatsnegation. Kriterierna som tillämpas i dessa analyser är desamma som använts vid andra implikationsanalyser. Syftet är att
kunna definiera en inlärningsgång för samtliga strukturer, dvs. ta reda på i vilken ordningsföljd informanterna tillägnar sig de olika grammatiska fenomenen
och om denna inlärningssekvens stödjer PTs (Pienemann 1998) förutsägelser
och resultaten av de tidigare studierna.
5.1 Verb
I följande avsnitt redogörs närmare för behärskningen och inlärningen av presens, hjälpverb + infinitiv och har + supinum. Synsättet är både icke-normativt,
dvs. målspråksliknande former tolkas som korrekta, och normativt, dvs. endast
målspråksenliga verbformer accepteras och data analyseras på grupp- och individnivå. Resultaten av verbanalyserna sammanfattas i avsnitt 5.1.4.
5.1.1
Gruppnivå
Verbformerna analyseras i följande avsnitt på gruppnivå. Analysen inleds med
att förekomsten av dem i materialet presenteras. Därefter redogörs närmare för
de former som informanterna producerade i verbtestet i kontexterna för presens,
infinitiv och supinum.
5.1.1.1 Behärskning av samtliga verbformer
I testet av verbmorfologin producerades sammanlagt 200 presensformer, 160
verbkedjor som bestod av ett modalt hjälpverb + huvudverb och 160 verbkedjor av
typen har + huvudverb. I tabell 11 redogörs för användningen av huvudverbets
olika former. Kategorin ’ja’ innehåller både målspråksenliga och målspråkslik-
115
nande former, dvs. både former som har en presens- eller supinumändelse som
antingen stämmer överens med målspråkets form (t.ex. fiskar) eller liknar den
(t.ex. fisker). Analyssättet är således icke-normativt.
Tabell 11
verbform
används
totalt
Förekomsten av verbformerna i verbtestet
ja
nej
hjälpverb + inf
f
%
137 85,6
23
14,4
160 100,0
presens
f
%
134 67,0
66
33,0
200 100,0
har + supinum
f
%
93
58,1
67
41,9
160 100,0
totalt
f
364
156
520
%
70,0
30,0
100,0
Tabell 11 visar att 70 % av samtliga huvudverb vid testet användes antingen i
en målspråksenlig eller målspråksliknande form. 30 % av verben producerades
däremot i en form som inte kunde ges denna tolkning.
När bruket av olika former granskas närmare framgår det vidare av tabell
11 att verbkedjor av typen modalt hjälpverb + infinitiv uppvisade högst korrekthetsprocent30 av de observerade strukturerna: Så mycket som 85,6 % av dem
blev målspråksenliga, dvs. informanterna producerade huvudverbet i infinitiv
efter hjälpverbet (Pojken kan cykla). I 14,4 % av fallen användes i stället för infinitiv någon annan form.
Användningen av presensformer har det näst högsta värdet. Målspråksprocenten31 för presensformer var 67 % (Pojken sover), och 33 % av dessa enkla
finita verb användes i en form som inte kan tolkas som presensform. Bruket av
supinum uppvisar en aning lägre siffra än presens: 58,1 % (Flickan har dansat).
Informanterna använde således supinum eller supinumliknande form av huvudverbet i något över hälften av de obligatoriska kontexterna medan de i
41,9 % av fallen producerade en variant som inte kunde betraktas som supinum.
När procenttalen i tabell 11 granskas parvis med χ2-test visar det sig att
skillnaden mellan presens och perfekt inte är statistiskt signifikant (p = 0,083)
medan de mellan presens och hjälpverb + infinitiv (p = 0,000) samt mellan hjälpverb + infinitiv och perfekt (p = 0,000) är signifikanta och således generaliserbara.
Detta betyder att användningen av infinitiv är signifikant lättare för inlärare än
användningen av målspråksliknande/målspråksenliga presens- och perfektformer. Det finns däremot inte en signifikant skillnad mellan svårigheten med
presens och perfekt.
I tabell 12 presenteras korrekthetsprocenten för de olika verbformerna i
verbtestet. I tabellen har endast målspråksenliga former accepterats som ’rätta’
former, t.ex. vid verbet äta har ändelsen -er tolkats som rätt och suffixet -ar och
andra former som felaktiga.
30
31
Vid verbkedjor av typen modalt hjälpverb + infinitiv är det fråga om korrekthetsprocent och inte s.k. målspråksprocent eftersom kategorin ’ja’ i tabell 11 endast innehåller målspråksenliga infinitivformer.
Jag använder termen målspråksprocent i samband med de analyser där både målspråksenliga och målspråksliknande former (t.ex. fiskar, fisker) tolkas som rätta.
116
Tabell 12
Korrekthetsprocent för hjälpverb + infinitiv, presens och perfekt
kontext
verbform
rätt
fel
totalt
hjälpverb +
inf
f
%
137 85,6
23
14,4
160 100,0
totalt
presens
perfekt
f
94
106
200
f
91
69
160
%
47,0
53,0
100,0
%
56,9
43,1
100,0
f
322
198
520
%
61,9
38,1
100,0
Som tabell 12 visar fick infinitivformerna i kontexter med modala hjälpverb det
högsta värdet. De uppvisade en korrekthetsprocent på 85,6. Till skillnad från
analysen där också målspråksliknande former betraktades som korrekta fick
tempuset perfekt (har + supinum) näst högsta värdet med en behärskningsprocent på 56,9. Presensformerna uppvisade däremot det lägsta värdet, 47,0, när
endast normenliga ändelser accepterades. När man jämför procenttalet för presens med det i tabell 11 kan man se att siffran sjunker från 67 till 47. Detta beror
på att informanterna ofta producerade presensformer som inte är målspråksenliga (t.ex. sjungar; se vidare tabell 13 nedan).
När man granskar siffrorna i tabell 12 parvis kan man se att skillnaden
mellan hjälpverb + infinitiv och presens (p = 0,000) samt skillnaden mellan hjälpverb + infinitiv och perfekt (p = 0,000) är statistiskt signifikanta medan skillnaden
mellan presens och perfekt inte är det (p = 0,062), vilket betyder att endast de två
förstnämnda fenomenen kan generaliseras. Av de analyserade verbformerna är
det alltså lättast för informanterna att använda infinitivform av huvudverbet
när det står efter ett modalt hjälpverb. Det är signifikant svårare för dem att
bilda målspråksenliga presens- och supinumformer men det finns däremot ingen
signifikant skillnad i svårighetsgraden mellan presens och supinum, dvs. dessa
former är ungefär lika lätta/svåra för informanterna.
Att användningen av infinitiv behärskades bättre än användningen av supinum stämmer överens med resultatet av Philipsson (2007) och Schönström
(2010). I Philipssons material var korrekthetsgraden för hjälpverb + infinitiv
högre än den för perfekt/pluskvamperfekt och Schönström observerade att den
förstnämnda strukturen verkade vara lättare för hans informanter än de två
sistnämnda. Det som emellertid skiljer resultaten åt är att finita verbformer behärskades bättre än sammansatta verbstrukturer i Philipssons studie medan
användningen av infinitiv i samband med ett modalt hjälpverb behärskas bättre
i mitt material än presens.
5.1.1.2 Presens
Verbtestet som användes vid materialinsamlingen innehöll fem bildkort utan
angivet hjälpverb och med dem eliciterades 5 huvudsatser som innehöll ett subjekt (en flicka/pojke) och ett huvudverb. I detta avsnitt behandlas närmare vilka
former informanterna producerade i kontexter för presens. Verben och formerna ges i tabell 13.
117
Tabell 13
ändelse
Huvudverb utan hjälpverb i verbtestet
-ar/-r
-er
annan
‘rätt´
inf
stam
annat
fel
totalt
äta
f
11
16
0
%
27,5
40,0
0,0
sjunga
f
%
11 27,5
15 37,5
0
0,0
kontext
sova
f
%
11 27,5
14 35,0
0
0,0
totalt
11
1
1
27,5
2,5
2,5
13
1
0
32,5
2,5
0,0
15
0
0
37,5
0,0
0,0
14
1
0
35,0
2,5
0,0
9
032
0
22,5
0,0
0,0
62
3
1
31,0
1,5
0,5
40
100,0
40
100,0
40
100,0
40
100,0
40
100,0
200
100,0
skriva
f
%
6
15,0
18 45,0
1
2,5
fiska
f
%
31 77,5
0
0,0
0
0,0
f
70
63
1
%
35,0
31,5
0,5
Tabell 13 visar att 27,5 % av informanterna använde presensändelsen -ar (16a)
och 40 % av dem presensändelsen -er i samband med verbet äta (16b). Båda
dessa varianter tolkas här som ’korrekta’ presensformer och de målspråksliknande verbformerna som avviker från den målspråksenliga formen, t.ex. ätar i
stället för äter, markeras i exemplen nedan med #. Sammanlagt 67,5 % av informanterna hade således lyckats med att använda en finit form av verbet äta. En
knapp tredjedel, 27,5 %, använde däremot en oböjd form av verbet, nämligen
infinitiven äta (16c), 2,5 % (en informant) använde verbstammen ät (16d) och
2,5 % (en informant) producerade ändelsen -en (16e).
(16) a.
b.
c.
d.
e.
#Pojken
ätar
Pojken äter
*Pojken äta
*Pojken ät
*Pojken äten
I samband med huvudverbet sjunga använde 27,5 % av informanterna (11
stycken) den målspråksliknande presensändelsen -ar (17a) och 37,5 % det målspråksenliga suffixet -er (17b) som båda tolkas här som korrekta finita former.
32,5 % av informanterna producerade verbet i infinitivform (17c) och 2,5 % (en
informant) använde verbstammen sjung i sitt svar (17d).
(17) a.
b.
c.
d.
#Flickan
sjungar
Flickan sjunger
*Flickan sjunga
*Flickan sjung
Som också framgår av tabell 13 försåg sammanlagt 62,5 % av informanterna
verbet sova antingen med ändelsen -ar eller -er. Ändelsen -ar (18a) användes av
27,5 % och -er (18b) av 35,0 %. Den enda feltypen som förekom var att infinitiv-
32
Vid verbet fiska är verbstammen identisk med dess infinitivform.
118
form användes i stället för presens. Denna form (18c) producerades av 37,5 %
av informanterna.
(18) a. #Pojken sovar
b. Pojken sover
c. *Pojken sova
Av huvudverbet skriva förekom fem olika varianter i informanternas output.
15 % av informanterna producerade ändelsen -ar (19a) och 45 % den målspråksenliga presensändelsen -er (19b). 2,5 % (en informant) försåg verbet med
suffixet -or (19c) vilket i detta fall tolkas som presensändelse p.g.a. att det slutar
på -r. Andelen infinita verbformer är ungefär lika stor hos verbet skriva som hos
andra huvudverb: 35 % av informanterna producerade verbet i dess grundform
infinitiv (19d) och 2,5 % (1 informant) använde verbstam (19e).
(19) a. #Flickan skrivar
b. Flickan skriver
c. #Flickan skrivor
d. Flickan skriva
e. *Flickan skriv
Som vidare framgår av tabell 13 förekom det endast litet variation vid bruket av
fiska som huvudverb. En så stor andel som 77,5 % av informanterna valde den
målspråksenliga presensändelsen -r (20a) och de resterande 22,5 % producerade
verbet i infinitiv (20b).
(20) a. Pojken fiskar
b. *Pojken fiska
När bruket av samtliga huvudverb granskas tillsammans visar tabell 13 att informanterna i sammanlagt 67 % av kontexterna använde en presensändelse som
kan anses vara målspråklig eller målspråksliknande, dvs. antingen -ar, -er eller
ändelsen -r. Informanterna verkade överanvända suffixet -ar vilket yttrade sig
så att 27,5 % av verben äta, sjunga och sova samt 15 % av verbet skriva fick denna
ändelse även om den målspråksenliga varianten är -er. Det framgår vidare av
tabell 13 att informanterna ofta använde infinitiv i stället för presensformen.
Detta hände i sammanlagt 31 % av fallen. Användningen av infinitiv i stället för
presens är alltså relativt frekvent i mitt material vilket inte var fallet i studien av
Sundman (2011): I hennes material användes infinitiv i kontexter för presens
bara sällan. Av tabell 13 framgår vidare att informanterna i föreliggande studie
producerade verbstammen i sammanlagt 1,5 % av kontexterna och i 0,5 % av
fallen använde de någon annan felaktig form av verbet. Det fanns alltså relativt
mycket variation i bruket av verbformerna i presenskontexterna. Detta resultat
är motsatt till Philipssons (2007) resultat enligt vilket det inte fanns mycket variation i användningen av de finita verbformerna presens och preteritum. Tvärtom behärskade informanterna i alla färdighetsgrupper verbformerna i hög
grad.
119
Näst analyseras korrekthetsprocenten för de olika verben i presens. I tabell
14 har endast de målspråksenliga formerna accepterats. Om verben äta, sjunga,
sova och skriva alltså fick presensändelsen -er tolkades de som rätt medan ändelsen -r och användningen av infinitiv tolkades som fel. Vid verbet fiska ansågs
endast ändelsen -r, som också var den enda presensformen som informanterna
producerade, vara korrekt medan de andra formerna av verbet ansågs vara felaktiga.
Tabell 14
Korrekthetsprocent för presensformer
kontext
äta
presens
totalt
rätt
fel
f
16
24
40
%
40,0
60,0
100,0
sjunga
f
15
25
40
%
37,5
62,5
100,0
sova
f
14
26
40
%
35,0
65,0
100,0
totalt
skriva
f
18
22
40
%
45,0
55,0
100,0
fiska
f
31
9
40
%
77,5
22,5
100,0
f
94
106
200
%
47,0
53,0
100,0
Som framgår av tabell 14 var korrekthetsprocenten för äta 40, för sjunga 37,5, för
sova 35,0 och för skriva 45,0. Verbet fiska som hör till första konjugationen och får
ändelsen -r i presens uppvisade den högsta korrekthetsprocenten, hela 77,5, en
högre procent än alla de andra verben vars presensform bildas med ändelsen
-er. När procenttalen i tabell 14 granskas parvis framgår det att skillnaden mellan behärskningen av verbet fiska och de andra verben är statistiskt signifikant
(p < 0,05), vilket betyder att informanterna klart bättre klarade av att böja verbet
fiska i presens än de andra verben. Enligt Sundman (2011) är verb som får ändelsen -ar en prototypisk presensform för elever.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att lite under hälften av alla huvudverb, närmare sagt 47,0 %, producerades i en målspråksenlig presensform
medan lite över hälften av dem, 53 %, fick en form som stred mot målspråksnormen.
5.1.1.3 Modalt hjälpverb + huvudverb
I verbtestet ingick fyra kort där det stod ett modalt hjälpverb nedanför bilden.
Genom att beskriva handlingen på kortet producerade informanten fyra huvudsatser med ett modalt hjälpverb + huvudverb. I detta avsnitt beskrivs bruket av
olika verbformer i kontexter för infinitiv. Samtliga former som informanterna
producerade återges i tabell 15.
120
Tabell 15
ändelse
Modalt hjälpverb + huvudverb i verbtestet
inf
-ar/-er/-r
stam
totalt
kan
cykla
f
%
31 77,5
9
22,5
0
0,0
40 100,0
kontext
måste
vill
läsa
dricka
f
%
f
%
32 80,0
39 97,5
7
17,5
1
2,5
1
2,5
0
0,0
40 100,0 40 100,0
totalt
f
35
5
0
40
får
spela
%
87,5
12,5
0,0
100,0
f
137
22
1
160
%
85,6
13,8
0,6
100,0
Som tabell 15 visar lyckades informanterna oftast med att använda en infinitivform av huvudverbet när detta kom efter ett modalt hjälpverb. Detta skedde i
sammanlagt 85,6 % av fallen. Den största feltypen var att använda en presensform i stället för infinitiv: Den formen producerades i allt som allt 13,8 % av
kontexterna. Verbstammen producerades endast i 0,6 % av fallen. Presensform
användes i stället för infinitiv även av Philipssons (2007) informanter. Mitt resultat stöder således hans observation att inlärare tenderade att producera en
presensform av huvudverbet om det föregående hjälpverbet hade tempuset
presens.
I det följande redogörs närmare för de former som informanterna producerade av olika huvudverb i verbtestet. Det framgår av tabell 15 att 77,5 % av
informanterna producerade en målspråksenlig verbkedja vid verbet cykla, dvs.
det modala hjälpverbet kan och infinitivformen cykla (21a). 22,5 % använde däremot en finit form, presens av huvudverbet (21b).
(21) a.
b.
(22) a.
b.
c.
d.
(23) a.
b.
(24) a.
b.
Flickan kan cykla
*Flickan kan cyklar
Flickan måste läsa
*Flickan måste läsar
*Flickan måste läser
*Flickan måste läs
Pojken vill dricka
*Pojken vill dryckar
Pojken får spela
Pojken får spelar
Tabell 15 visar att 80 % av informanterna använde läsa i infinitiv (22a) i samband med hjälpverbet måste medan 17,5 % böjde verbet i presens: 6 av dem använde ändelsen -ar (22b) och en ändelsen -er (22c). 2,5 % av informanterna (en
individ) använde verbets stam (22d). Hos verbkedjan får spela producerade
87,5 % av informanterna infinitiv av huvudverbet (24a) och 12,5 % presensform
(24b). I tabellen framgår ytterligare att 97,5 % av informanterna producerade
den målspråksenliga strukturen med huvudverbet i infinitiv efter hjälpverbet
vill (23a) och endast 2,5 % använde en presensform i stället för infinitiv (23b).
När man jämför fördelningen av infinitiv vs presensformer vid olika verb i
tabell 15 kan man se att den är ungefär likadan hos alla verbkedjor med undan-
121
tag av vill dricka, vars korrekthetsprocent var så hög som 97,5 medan den motsvarande siffran vid andra verb varierar mellan 77,5-87,5.
5.1.1.4 Perfekt
Här redovisas för bruket av verbformer som informanterna producerade i perfektkontexter. Fyra av verbtestets kort innehöll det tempusbildande hjälpverbet
har och med dem eliciterades fyra satser som skulle stå i perfekt (har + supinum).
I tabell 16 presenteras de former som informanterna producerade av huvudverben efter hjälpverbet har.
Tabell 16
Har + huvudverb i verbtestet
kontext
har + måla
ändelse
totalt
-t
-it
annan rätt
-r
-de
inf
annat fel
f
20
0
1
1
4
12
2
40
%
50,0
0,0
2,5
2,5
10,0
30,0
5,0
100,0
totalt
har +
simma
f
%
26 65,0
0
0,0
0
0,0
1
2,5
3
7,5
10 25,0
0
0,0
40 100,0
har +
dansa
f
%
22 55,0
0
0,0
0
0,0
2
5,0
4
10,0
10 25,0
2
5,0
40 100,0
har
+hoppa
f
%
23 57,5
1
2,5
0
0,0
1
2,5
4
10,0
9
22,5
2
5,0
40 100,0
f
91
1
1
5
15
41
5
160
%
56,9
0,6
0,6
3,1
9,4
25,6
3,7
100,0
Tabell 16 ger vid handen att 50 % av informanterna använde den rätta, målspråksenliga supinumformen målat av huvudverbet måla när detta kom efter
hjälpverbet har (25a). 2,5 % producerade formen målt (25b) som (i likhet med
ändelsen –it i samband med verbet hoppa) betraktas som en adekvat supinumändelse i denna analys. Den största feltypen var att låta bli att böja huvudverbet:
Ungefär en tredjedel av informanterna, 30 %, producerade huvudverbet i infinitiv (25c). Ett annat typiskt fel var att använda en finit form av huvudverbet, vilket var fallet vid sammanlagt 12,5 % av informanterna. 10 % av dem använde
preteritumformen målade (25d) medan 2,5 % (en informant) producerade huvudverbet i presens (25e). De övriga former som har hänförts till kategorin ’annat fel’ i tabell 16 fick suffix som inte kan anses vara presens-, preteritum- eller
supinumändelser: 2,5 % av informanterna använde ändelsen -en (25f) och 2,5 %,
försåg verbet måla med ändelsen -ed (25g).
(25) a. Flickan har målat
b. #Flickan har målt
c. *Flickan har måla
d. *Flickan har målade
e. *Flickan har målar
f. *Flickan har målen
g. *Flickan har måled
122
Som vidare framgår av tabell 16 lyckades 65 % av informanterna med att bilda
den målspråksenliga supinumformen av verbet simma (26a). Även vid detta
verb utgör användningen av infinitivform den största feltypen, för 25 % av informanterna producerade huvudverbet i infinitiv (26b). Därutöver användes
preteritumform (26c) av 7,5 % och presensform (26d) av 2,5 % (en elev).
(26) a.
b.
c.
d.
Pojken har simmat
*Pojken har simma
*Pojken har simmade
*Pojken har simmar
I samband med verbet dansa lyckades 55 % av informanterna använda rätt form
av verbet, dansat (27a). Såsom vid verben måla och simma används huvudverbet
i en oböjd form relativt frekvent: En fjärdedel av informanterna (25 %) producerade strukturen har dansa (27b). Även finita verbformer användes i stället för
supinum: 10 % av informanterna producerade huvudverbet i preteritum (27c)
och 5 % i presens (27d). De resterande 5,0 % av informanterna använde någon
annan felaktig form av verbet: En informant producerade formen dans (27e) och
en annan försåg verbet med ändelsen -en (27f).
(27) a.
b.
c.
d.
e.
f.
Flickan har dansat
*Flickan har dansa
*Flickan har dansade
*Flickan har dansar
*Flickan har dans
*Flickan har dansen
Av verbet hoppa använde 57,5 % av informanterna den målspråksenliga formen
har hoppat (28a). Formen hoppit (28b) som 2,5 % av informanterna (en individ)
producerade tolkas här som en målspråksliknande variant. Användningen av
infinitiv och de finita verbformerna är i stort sett lika frekvent i samband med
detta verb som vid andra verb. Infinitivformen hoppa (28c) användes av sammanlagt 22,5 % av informanterna medan 10 % producerade huvudverbet i preteritum (28d) och 2,5 % i presens (28e). 5 % producerade däremot formen hoppan (28f) av verbet.
(28) a. Pojken har hoppat
b. #Pojken har hoppit
c. *Pojken har hoppa
d. *Pojken har hoppade
e. *Pojken har hoppar
f. *Pojken har hoppan
När användningen av supinum i samtliga kontexter analyseras framgår det av
tabell 16 att sammanlagt 58,1 % av alla huvudverb fick en målspråksenlig eller
målspråksliknande supinumändelse när de kom efter hjälpverbet har. Den
största feltypen var överanvändning av infinitiv. Detta var fallet vid 25,6 % av
123
kontexterna för supinum. Andra feltyper var att böja huvudverbet i preteritum
(9,4 %) eller i presens (3,1 %). Därutöver förekom i 3,7 % av fallen andra felaktiga former av verbet som t.ex. slutade på -ed eller -en.
Som framgått ovan vid analysen av modalt hjälpverb + infinitiv observerade
Philipsson (2007) att hans informanter tenderade att producera huvudverbet i
presens när det föregicks av ett hjälpverb. Enligt Philipsson var denna tendens
starkare om hjälpverbet i fråga var ett modalt hjälpverb och inte ett rent funktionsord som t.ex. har. Detta verkar även vara fallet i mitt material eftersom andelen presensformer var högre i kontexter med modala hjälpverb än i kontexter
för perfekt. Det som emellertid skiljer sig mellan mina och Philipssons resultat
är att mina informanter oftare använde preteritum än presens efter det tempusbildande hjälpverbet har.
I analyserna ovan har jag tolkat användningen av infinitiv i stället för supinum som fel även om jag är medveten om att suffixet -t ofta faller bort i talspråket och på så sätt är former som har hoppa, har simma korrekta i talspråket.
Jag bestämde mig för att göra denna tolkning på grund av att det enligt min
mening inte är troligt att informanterna i denna undersökning skulle behärska
fenomenet. Detta antagande baserar jag på att bortfallet av supinumsuffixet -t
efter ett obetonat a inte behandlas i läroböckerna och enligt min erfarenhet inte
heller i undervisningen på högstadiet. Därutöver ställer jag mig skeptisk till att
informanterna skulle ha hört så mycket svenska utanför klassrummet att de
skulle ha lärt sig att lämna bort t:et genom informell inlärning.
Som konstaterats tidigare har jag dock inte undersökt informanternas
språkvanor utanför undervisningen. Om man nu utgår ifrån att en del av informanterna skulle ha använt infinitiv i stället för supinum därför att de hade
lärt sig detta talspråkliga fenomen via informell inlärning, är det enligt min
mening mer sannolikt att det i så fall skulle handla om informanterna från det
mer tvåspråkiga området där man har mer möjligheter till att höra svenska utanför skolan än på det finskspråkiga området. På så sätt kunde man anta att
användningen av infinitiv i supinumkontexter skulle vara mer frekvent hos informanterna som kommer från det tvåspråkiga området än hos dem som kommer från det finskspråkiga området. I tabell 17 nedan presenteras användningen av infinitiv i stället för supinum enligt informanternas bostadsområde.
Tabell 17
Användningen av infinitiv i stället för supinum enligt bostadsområdet
område
infinitiv i supinumkontext
totalt
χ2
= 7,398, df = 1, p = 0,007
finskspråkigt
tvåspråkigt
totalt
f
%
f
%
f
%
ja
31
33,7
10
14,7
41
25,6
nej
61
66,3
58
85,3
19
74,4
92
100,0
68
100,0
160
100,0
124
Som syns i tabell 17 använde informanterna från det finskspråkiga området infinitiv i 33,7 % av samtliga supinumkontexter som de producerade i verbtestet.
Det motsvarande värdet hos informanterna från det tvåspråkiga området är
14,7. Skillnaden mellan siffrorna är statistiskt signifikant (p < 0,05), dvs. informanterna från det finskspråkiga området producerade infinitivformen signifikant oftare i stället för supinum än informanterna från det tvåspråkiga området
gjorde.
Detta resultat stödjer enligt min mening mitt antagande om att informanterna inte hade lärt sig att använda infinitiv i supinumkontexter genom informell inlärning. Naturligtvis kan påverkan av informell inlärning inte helt uteslutas.
Till slut redogörs nedan för användningen av målspråksenliga supinumformer och korrekthetsprocent för dem i verbtestet presenteras i tabell 18. I tabellen har alltså endast målspråksenliga supinumändelser tolkats som rätta
former och varianterna som fick ett målspråksliknande (t.ex. hoppit) eller annat
normavvikande suffix har här tolkats som felaktiga.
Tabell 18
Korrekthetsprocent för supinumformer
måla
perfekt
totalt
rätt
fel
f
20
20
40
%
50,0
50,0
100,0
kontext
simma
dansa
hoppa
f
26
14
40
f
23
17
40
%
65,0
35,0
100,0
f
22
18
40
%
55,0
45,0
100,0
totalt
%
57,5
42,5
100,0
f
91
69
160
%
56,9
43,1
100,0
Som framgår av tabell 18 förekom allt som allt 56,9 % av verben i en målspråksenlig supinumform medan 43,1 % av dem producerades i en form som
stred mot målspråksnormen. Korrekthetsprocenten för de olika verben varierar
mellan 50 och 65. Det lägsta värdet (50 %) fick verbet måla medan procenten
uppgick till 65 vid simma. Det motsvarande värdet för dansa var 55 % och för
hoppa 57,5 %.
5.1.2
Systematiskt bruk
I detta avsnitt analyseras materialet från verbtestet med utgångspunkt i förekomstkriteriet, m.a.o. systematiskt bruk. I denna analys anses informanten använda verbformen systematiskt om hen producerade en målspråksenlig (skriver)
eller målspråksliknande (skrivar) form av verbet minst 3 gånger, vilket anges
med ett plustecken i implikationstabellen (tabell 20) samt i tabell 19, där systematisk användning presenteras på gruppnivå. Utöver tre belägg på en struktur
krävs i denna analys belägg på att en informant också minst en gång använder
någon annan verbform. Detta görs för att utesluta sådana fall där informanten
endast använder en och samma verbform, t.ex. infinitiv, vilket skulle betyda att
125
strukturen modalt hjälpverb + infinitiv blir pseudokorrekt och informanten inte
kunde anses behärska den.
Om informanten däremot producerade en struktur mindre än 3 gånger eller inte alls, dvs. 0–2 gånger, anses hen inte ha tillägnat sig strukturen enligt
förekomstkriteriet vilket anges i tabellerna med ett minustecken.
Tabell 19
Systematiskt bruk av verbformer - % av individer
hjälpverb + inf
systematiskt
bruk
totalt
χ2
verbform
presens
har + supinum
f
%
f
%
f
%
+
33
82,5
24
60,0
23
57,5
-
7
17,5
16
40,0
17
42,5
40
100,0
100,0
100,0
40
100,0
= 6,825 df = 2, p = 0,033
Som framgår av tabell 19 uppvisar konstruktionen hjälpverb + infinitiv det
högsta värdet: 82,5 % av informanterna använde infinitivformer systematiskt,
dvs. minst tre gånger i samband med modala hjälpverb. Presens fick det näst
högsta värdet för 60 % av informanterna producerade minst tre målspråksenliga eller -liknande presensformer. Systematisk användning av supinumformerna förekom hos en lite mindre del av informanterna än användningen av
presensformerna: 57,5 % producerade supinum av huvudverbet minst tre
gånger när detta kom efter hjälpverbet har.
När de procentuella skillnaderna i tabell 19 testas parvis med χ2-testet
framgår det att de är statistiskt signifikanta (p < 0,05) med undantag för presens
vs har + supinum (p =0,820). Detta betyder att informanterna på gruppnivå bäst
klarade av att systematiskt använda infinitiven efter ett modalt hjälpverb och
att de signifikant sämre behärskar presens och perfekt än infinitiv. Informanterna
bemästrade däremot produktionen av presens och supinum ungefär lika bra enligt förekomstkriteriet.
I tabell 20 har de data om systematiskt bruk av verbformerna ordnats implikationellt. Undantag från den ideala implikationella modellen markeras med
ett utropstecken (!). I tabellen har informanterna delats in i sex grupper på basis
av vilka verbformer de klarade eller inte klarade av att använda systematiskt,
dvs. minst tre gånger. För dessa grupper redogörs närmare efter att tabellen har
presenterats.
126
Tabell 20
Systematiskt bruk av verbformerna på individnivå
hjälpverb
+ infinitiv
36
+
7
+
27
+
35
+
3
+
5
+
10
+
11
+
1
23
+
29
+
31
+
34
+
37
+
38
+
39
+
40
+
2
+
19
+
2
15
+
8
+
21
+
14
+
33
+
1
+
3
18
+
20
+
22
+
17
+
4
+
25
+
4
26
+
30
+
16
+
28
12
5
6
9
24*33
6
32*
13
totalt 33
Crep = 0,92, Cskal = 0,75
grupp
33
inf.
presens
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
24
har +
supinum
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
23
Informanterna 32 och 24 som är markerade med en asterisk använde genomgående
en verbform i alla kontexter: informant 32 infinitiv och informant 24 presens.
127
Som man ser i tabell 20 följer den översta delen av implikationstabellen, från
informant 36 till informant 17, en implikationell ordning. Den nedersta delen,
från informant 4 till informant 9, avviker däremot från den idealiska implikationella modellen, vilket syns i att informanterna använde systematiskt, dvs.
minst tre gånger, de strukturer som står till höger i tabellen utan att de systematiskt producerade alla de strukturer som står till vänster av dem. Informanterna
24-13 bryter däremot inte mot den implikationella ordningen eftersom de inte
använder någon av strukturerna systematiskt. Även om det finns sammanlagt
10 avvikelser bildar tabellen som helhet en valid implikationell skala och den
kan antas återspegla longitudinell utveckling. Det finns klara implikationella
förhållanden mellan de olika verbformerna vilket presenteras i (29).
(29) modalt hjälpverb + infinitiv < presens < har + supinum
Som framgår av utvecklingsgången i (29) förutsätter behärskningen av supinum
kontrollen över presensformer vilka i sin tur förutsätter behärskningen av infinitivformer i samband med modala hjälpverb. Skillnaden mellan de olika verbformerna är tillräckligt stor, dvs. minst på 4 informanter, vilket betyder att resultatet också överlever tolkningen utifrån det s.k. 10-procentskriteriet.
Utvecklingsgången i (29) visar alltså i vilken ordning de observerade verbformerna dyker upp i inlärarspråket. Först av verbformerna används infinitiv
och därefter börjar en inlärare markera verb med presensändelser och till sist
klarar hen även av att böja verben i supinum när de föregås av det tempusbildande hjälpverbet har. Som framkom vid analysen av verbformerna på
gruppnivå var överanvändningen av infinitiv frekvent hos informanterna i min
studie. Att strukturen modalt hjälpverb + infinitiv är den första verbstrukturen
som används systematiskt enligt implikationsanalysen ovan behöver dock enligt min mening inte betyda att informanterna på riktigt har tillägnat sig strukturen. Det kan snarare vara fråga om att en del av dem använder infinitivformen frekvent oberoende av kontexten vilket leder till att strukturen modalt
hjälpverb + infinitiv blir s.a.s. pseudokorrekt. Strukturens korrekthet beror m.a.o.
på att informanterna i själva verket inte klarade av att producera andra former
(se vidare t.ex. Abrahamsson 2009, 66). Användningen av infinitiv och användningens möjliga inverkan på resultatet diskuteras senare i detta avsnitt.
Utöver de implikationella förhållandena går det i tabell 20 att urskilja sex
olika grupper inom vilka informanterna använde samma verbformer/-form
systematiskt. Här redogörs närmare för vilka former de olika grupperna behärskade enligt förekomstkriteriet och ges exempel på formerna som de producerade.
Informanterna i grupp 1 (informanterna 36–40) producerade systematiskt
infinitivformen av huvudverbet i samband med ett modalt hjälpverb (t.ex. kan
cykla), böjde verben i presens (t.ex. skriver) och använde supinumformen av huvudverbet när hjälpverbet har föregick det (t.ex. har målat). Denna grupp kan
anses behärska alla de observerade verbformerna enligt förekomstkriteriet.
Grupp 2 (informanterna 2–21) uppvisade systematiskt bruk av strukturen
modalt hjälpverb + infinitiv. Användningen av presensformer var också syste-
128
matisk, men inte användningen av supinum i samband med perfekt. Informanterna i grupp 3 (14–17) producerade oftast infinitivformer av verbet (t.ex.
*Pojken sova, *Pojken har simma) och därmed använde de systematiskt endast
infinitiv i strukturen modalt hjälpverb + huvudverb. Denna grupp behandlas närmare när överanvändningen av infinitiv diskuteras senare i detta avsnitt.
Grupp 4 (informanterna 4–16) avviker från den idealiska implikationella
modellen p.g.a. att den systematiskt använde både infinitivformer efter modala
hjälpverb och supinum efter hjälpverbet har men inte producerade presensformer av huvudverbet systematiskt. Informanterna 4 och 25 använde infinitiv i
stället för presens i alla fem kontexter (t.ex. *Flickan skriva). Båda två klarade
dock av att producera supinum: Hos informant 4 var detta fallet vid alla fyra
kontexter och hos informant 25 i tre av de fyra kontexterna. De andra informanterna i gruppen (26, 30 och 16) producerade också oftast infinitiv i stället för
presens men använde också 1–2 presensformer.
Två informanter (28, 12) i grupp 5 använde systematiskt endast presensformer men inte infinitiv efter ett modalt hjälpverb och inte heller supinum vid
tempuset perfekt. Dessa informanter producerade två gånger presensformen i
stället för infinitiv i samband med modala hjälpverb (t.ex. *Flickan kan cyklar).
Informant 12 producerade en gång en målspråksenlig supinumform har simmat,
annars producerade hen former som hoppan (t.ex. *Pojken har hoppan) som inte
kan tolkas som målspråkliknande former. I samband med har använde informant 28 infinitiv i stället för supinum i alla fyra kontexter (t.ex. *Pojken har
simma). Informant 6, som också hör till grupp 5 med avvikelser, producerade
minst tre gånger både presensformer och supinum men inte infinitiv i samband
med modala hjälpverb. Informant 9 använde supinumformer systematiskt men
inte infinitiv efter ett modalt hjälpverb och inte heller presensformer.
Till grupp 6 hör sammanlagt tre informanter som enligt förekomstkriteriet
inte klarade av någon av verbformerna. Informant 13 producerade inte alls
några målspråksliknande strukturer systematiskt. Efter modala hjälpverb använde hen infinitiv (Flickan kan cykla) två gånger men producerade också två
presensformer av huvudverbet (*Flickan måste läsar). I samband med enkla huvudverb böjde hen huvudverbet i presens (#Flickan sjungar) två gånger men använde infinitiv i de tre övriga kontexterna (*Pojken sova). Informanten producerade inte några målspråksenliga eller -liknande supinumformer utan använde
infinitiv (*Pojken har simma) två gånger, preteritum (*Flickan har dansade) en gång
och producerade huvudverbet med suffixet -en (*Flickan har målen) en gång.
De två övriga informanterna i grupp 6 hade däremot minst 3 belägg på en
målspråksenlig/-liknande verbform, men de kan trots detta inte anses behärska
verbformen p.g.a. bristen på kontrastiva exempel. När inlärningen av morfologin analyseras ur processbarhetsperspektiv måste det enligt Pienemann (1998)
förekomma morfologisk och lexikal variation av strukturen i inlärarens produktion. Detta är viktigt för att kunna utesluta möjliga invarianta former och
helfraser och på så sätt försäkra sig om att informanterna faktiskt klarar av att
överföra grammatisk information och enligt processbarhetsteorins tolkning
tillägnat sig strukturen. Detta innebär i praktiken att en informant utöver pre-
129
sens även måste kunna producera andra verbformer, t.ex. preteritum (som hör
till samma nivå), infinitiv eller supinum för att informanten ska kunna anses ha
nått PT-nivån 2. Informant 24 kan inte anses ha tillägnat sig användningen av
presensformen eftersom hen inte använde några andra verbformer. Denna informant producerade nämligen presensformer i alla kontexter för presens (Pojken äter) men även i kontexter för modala hjälpverb (*Flickan måste läser) och
hjälpverbet har (*Flickan har dansar).
När det gäller inlärningen av strukturen modalt hjälpverb + infinitiv krävs
det på samma sätt att informanten klarar av att producera andra verbformer,
t.ex. supinum (som hör till samma nivå) eller presens, för att hen kan anses ha
nått PT-nivån 3. På basis av detta kan informant 32, som tillhör grupp 6, inte
anses ha tillägnat sig strukturen modalt hjälpverb + infinitiv. Denna informant
producerade endast infinitivformer och använde inte alls andra former av verben. Överanvändningen av infinitiv (se vidare bilaga 10) var således 100 % både
i presens- (*Pojken fiska) och i supinumkontexter (*Flickan har måla) och det går
således inte att hitta morfologisk variation i verbformerna. Detta betyder att
informanten inte kan anses klara av att överföra grammatisk information inom
frasgränser (PT-nivå 3). Strukturen blev korrekt, eller närmare sagt pseudokorrekt, p.g.a. att infinitiv var den enda verbformen som informanten klarade av
att använda.
För att vara säker på att informanterna i föreliggande undersökning klarade av att processa grammatisk information och kan anses ha tillägnat sig
verbformerna/-formen måste det således säkras att det även finns belägg på
andra verbformer än på dem/den som de hade producerat minst tre gånger.
Som framgår av implikationstabell 20 hade informanterna som tillhörde grupp
1 minst tre belägg på alla observerade verbformer (modalt hjälpverb + infinitiv,
presens och har + supinum). Detta räcker som bevis på att denna grupp klarar
av att processa grammatisk information inom frasgränser och har således nått
PT-nivån 3. Grupperna 2 och 4 samt informant 6 (som tillhör grupp 5) hade
också belägg på minst två verbformer: grupp 2 på infinitiv och presens, grupp 4
på infinitiv samt supinum och informant 6 på presens och supinum.
Informanterna i grupperna 3 och 5 (med undantag av informant 6) använde däremot systematiskt endast en verbform: hos grupp 3 infinitiv, hos informanterna 28 och 12 presens och hos informant 9 supinum. Det måste således
säkras att dessa informanter också producerade andra verbformer i verbtestet.
Enligt Pienemanns tolkning kan de annars inte anses ha tillägnat sig formen
som de producerade i testet minst tre gånger.
I det följande redogörs för överanvändningen av infinitiv och dess möjliga
inverkan på tolkningen av resultatet av den implikationella skalningen (se utvecklingsgången i (29)). I bilaga 10 anges en tabell där överanvändningen av
infinitiv i presens- och supinumkontexter presenteras. Informanterna står i tabellen i samma ordning och grupperingen är densamma som i implikationsanalysen (tabell 20). I bilaga 10 framgår att informanterna i grupp 3, dvs. de som
hade minst tre belägg på strukturen modalt hjälpverb + infinitiv men som inte
klarade några andra strukturer enligt förekomstkriteriet, överanvände infinitiv
130
frekvent i kontexter för presens och supinum. Alla producerade ändå minst en
annan verbform. Informant 1 överanvände infinitiv i 60 % av presenskontexterna och i 50 % av supinumkontexterna. Hen producerade således även andra
verbformer än infinitiv och kan därför anses behärska strukturen modalt hjälpverb + infinitiv. Informant 14 producerade verbets grundform genomgående
förutom i en kontext för supinum då hen använde presens (*Flickan har dansar).
Denna informant överanvände således infinitiv i sammanlagt 88,9 % av presens- och supinumkontexterna. Informant 17 använde infinitivform i stället för
supinum till 100 % vilket också var fallet hos informanterna 18 och 20 som producerade verbets grundform i alla fyra kontexter för supinum. Överanvändningen av infinitiv var något mindre frekvent i presenskontexter hos dessa informanter för informant 17 använde infinitiv i 60 % samt både informant 18 och
informant 20 i 80 % av kontexterna. Dessa tre informanter hade således även
ett/två belägg på andra verbformer. Det syns vidare i tabellen (bilaga 10) att
informant 22 överanvände infinitiv i 20 % av presenskontexterna men inte alls i
supinumkontexterna. Informant 33 å sin sida producerade verbets grundform i
alla presenskontexter men använde inte infinitiv i stället för supinum. Båda informanterna använde preteritum i kontexterna för supinum (*har målade) och
kan på så sätt inte anses behärska supinum. Även om det förekom överanvändning av infinitiv hos informanterna i grupp 3 kan de alla enligt min mening anses klara av att överföra grammatisk information inom frasgränser (PTnivå 3) även om de inte verkade ha tillägnat sig användningen av presensformer (PT-nivå 2) enligt förekomstkriteriet.
Enligt analysen av systematiskt bruk av verbformerna klarade informanterna 28 och 12 i grupp 5 endast av presensformer. Det framgår av tabellen i
bilaga 10 att informant 28 även använde verbets grundform: Detta var fallet i en
av kontexterna för modalt hjälpverb + infinitiv och i en presenskontext. Vidare
använde denna informant infinitiv i stället för supinum i samtliga kontexter för
perfekt. Även informant 12 har utöver presens belägg på infinitiv. Hen använde
verbets grundform i två av de fyra kontexterna med modalt hjälpverb. Dessa
två informanter kan således anses ha tillägnat sig presensformen (PT-nivå 2) i
enlighet med processbarhetsteorins tolkning. Informant 9 i samma grupp utgjorde också ett undantag från den idealiska implikationella modellen (tabell 20)
eftersom hen hade minst tre belägg på supinum men inte på presens eller infinitiv. Som man kan se i tabellen producerade informanten infinitiv i tre kontexter
för presens medan hen en gång använde verbstam (*Flickan skriv) och en gång
producerade en presensändelse (Pojken fiskar). Vid modala hjälpverb producerade hen en infinitivform och använde två gånger en presensform (*kan cyklar)
och en gång en verbstam (*Flickan måste läs) i stället för infinitiv. Informanten
producerade supinum i samtliga 4 perfektkontexter. Detta tyder på att informanten klarade av att processa grammatisk information på PT-nivå 3 även om
hen inte verkade klara av användningen av infinitiv efter ett modalt hjälpverb
(som hör till samma nivå) och inte behärskade användningen av presens som
hör till PT-nivå 2.
131
Den observerade utvecklingsgången i (29) strider mot processbarhetsteorins (Pienemann 1998) prediktion enligt vilken de finita verbformerna (presens
och preteritum) tillägnas före de infinita (infinitiv och supinum) formerna. Enligt teorin hör strukturerna modalt hjälpverb + infinitiv och har + supinum till
samma PT-nivå, nämligen till nivå 3, medan presens hör till nivå 2. Resultatet
strider också mot Philipssons (2007) och Schönströms (2010) för informanterna i
deras studier tillägnade sig verbformerna i den ordning som PT förutsäger.
Philipssons analys visade dock ytterligare att strukturen modalt hjälpverb + infinitiv inlärs före tempusen perfekt och pluskvamperfekt, vilket tyder på att det
finns ett mellanstadium i PT-nivå 3. Att inlärningen av har + supinum förutsätter
att användningen av modalt hjälpverb + infinitiv har tillägnats stämmer ju också
enligt utvecklingsgången i föreliggande studie men enligt den tillägnas presens
och aux + inf i en motsatt ordning än PT förutsäger.
En närmare titt på användningen av infinitiv visade dock att faktumet att
så många informanter i min studie behärskade strukturen hjälpverb + infinitiv
enligt förekomstkriteriet delvis berodde på att infinitiv för en del av informanterna var den form som de nästan enbart använde. Allt som allt överanvändes
infinitiv i 31 % av presenskontexterna och i 25,6 % av supinumkontexterna (se
bilaga 10). Enligt min mening kan detta bero på att informanterna i min studie
är nybörjare i svenska.
I implikationsanalysen med utgångspunkt i förekomstkriteriet (se tabell 20)
krävde jag att strukturen förekom minst tre gånger och att det fanns minst ett
belägg på någon annan verbform för att strukturen skulle kunna anses vara inlärd. Att analysen resulterade i en utvecklingsgång som stred mot PTs förutsägelser väcker frågan om resultatet beror på mitt sätt att analysera inlärningen
av verbmorfologin. Det intresserar mig om resultatet hade varit likadant om jag
i stället för ett kontrastivt exempel hade krävt t.ex. minst två belägg på användningen av olika verbformer.
Det framgår i bilaga 10 att tre av informanterna (14, 18 och 20) nästan genomgående använde verbets grundform i alla kontexter och att alla endast hade
ett belägg på någon annan verbform: Informanterna 18 och 20 producerade en
gång verbet i presens i en kontext för presens (Flickan sjunger) och informant 14
en gång i en kontext för supinum (*Flickan har dansar). Om det i analysen hade
krävts minst två kontrasterande exempel kunde dessa informanter inte anses ha
tillägnat sig strukturen modalt hjälpverb + infinitiv. Antalet informanter som klarade av strukturen skulle således sjunka ytterligare till 30 (se vidare bilaga 11).
Presens skulle även enligt detta analyssätt klaras av 24 informanter och perfekt
av 23 informanter. Tabellens reproduktionskoefficient skulle i så fall vara lika
hög, 0,92, som vid analysen där det krävdes ett kontrasterande exempel och
tabellen skulle uppvisa en aning högre skalbarhet, 0,77 (tidigare 0,75). Resultatet av inlärningen av de olika verbformerna förblir således detsamma även om
analyssättet för morfologin är en aning strängare.
132
5.1.3
80-procentigt och 50-procentigt bruk
Detta avsnitt redogör närmare för behärskningen av de olika verbformerna.
Analysen av systematiskt bruk kompletteras med numeriska analyser på två
nivåer: 80-procentigt och 50-procentigt bruk. Följande principer används i klassificeringen av data vid analysen av 80-procentig korrekt användning: Om det
fanns minst 3 kontexter och informanten producerade en målspråksenlig/liknande verbform i minst 80 % av dem anses hen behärska fenomenet med
tillägget att informanten också ska ha producerat minst ett belägg på någon annan verbform. Detta anges med ett plustecken i implikationstabellen (tabell 22)
samt i tabell 21. Om andelen målspråksliknande-/enliga strukturer däremot var
mindre än 80 % anses inläraren inte behärska verbformen i fråga vilket markeras med ett minustecken i tabellerna. Även de fall där behärskningen av verbformen är minst 80 % men ett kontrastivt exempel saknas markeras med minus
i analyserna.
Vid analysen av 50-procentig korrekt användning, som också presenteras i
tabell 22, är analyssättet annars detsamma men det krävs att strukturerna används i minst 50 % av kontexterna för att informanten ska anses behärska dem.
I tabell 23 presenteras andelen informanter som klarade/inte klarade av de
olika verbformerna enligt 80-procentskriteriet. (Behärskningen av verbformerna
enligt 50-procentskriteriet på gruppnivå redovisas senare i tabell 23).
Tabell 21
80-procentig behärskning av verbformerna - % av individer
hjälpverb + inf
f
%
+
26
65,0
80-procentigt
bruk
14
35,0
totalt
40
100,0
χ2 =2,501, df = 2, p = 0,286
kontext
presens
f
%
22
55,0
18
45,0
40
100,0
har + supinum
f
%
19
47,5
21
52,5
40
100,0
Som tabell 21 visar behärskade 65 % av informanterna infinitivformerna minst
80-procentigt i samband med ett modalt hjälpverb. En litet lägre andel av dem,
nämligen 55 %, producerade presensformer också i minst 80 % av de obligatoriska kontexterna. Litet under hälften av informanterna, 47,5 %, använde i sin
tur supinumformerna på minst en 80-procentig nivå.
De procentuella skillnaderna i tabell 21 uppvisade inga statistiskt signifikanta skillnader (p > 0,05) när de analyserades statistiskt med χ2-testet. Därför
kan man inte formulera någon svårighetshierarki över dessa verbformer. Man
kan m.a.o. inte säga vilka former som skulle vara lättast alternativt svårast för
informanterna.
I tabell 22 har data om 80- och 50-procentig korrekt användning av verbformerna ordnats implikationellt. I tabellen har de enskilda informanterna fått
var sin rad. I implikationstabellen över 80-procentigt bruk har informanterna
133
delats in i grupper på basis av vilka verbformer/vilken verbform de behärskade på denna nivå.
Tabell 22
80-procentigt och 50-procentigt bruk av verbformer
80 %
inf.
aux + inf
3
+
5
+
10
+
11
+
23
+
29
+
1
31
+
34
+
37
+
38
+
39
+
40
+
15
+
2
8
+
21
+
2
+
16
+
17
+
1
+
3
18
+
20
+
25
+
14
+
33
+
30
+
4
4
+
7
5
27
35
19
6
6
12
28
36
7
26
9
22
24*
8
32*34 13
totalt 26
Crep =0,88, Cskal = 0,73
grupp
34
presens
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
22
perfekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
19
50 %
inf.
aux + inf presens
3
+
+
5
+
+
10
+
+
11
+
+
23
+
+
29
+
+
31
+
+
34
+
+
37
+
+
38
+
+
39
+
+
40
+
+
15
+
+
7
+
+
27
+
+
35
+
+
6
+
+
36
+
+
8
+
+
21
+
+
2
+
+
19
+
+
12
+
+
17
+
1
+
18
+
20
+
14
+
33
+
22
+
13
+
30
+
4
+
16
+
25
+
26
+
28
+!
9
32*
24*
totalt 36
24
Crep =0,94, Cskal = 0,81
perfekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
24
Informanterna 32 och 24 som är markerade med en asterisk använde genomgående
en verbform i alla kontexter: informant 33 infinitiv och informant 24 presens.
134
Som framgår av tabell 22 följer den översta delen av implikationstabellen över
80-procentigt bruk (från informant 3 till informant 33) en implikationell ordning.
Om en informant alltså behärskade en verbform som står till höger i tabellen
minst 80-procentigt klarade hen även av de former/den form som står till vänster i tabellen på samma nivå. Den nedersta delen av tabellen, informanterna 30–
9, avviker från den implikationella modellen, dvs. de verbformer som står till
höger behärskades minst 80-procentigt även om de former som står till vänster
inte bemästrades på samma nivå. På grund av dessa undantag uppvisar denna
tabell en aning för låg skalbarhet och bildar således som helhet inte en äkta implikationell skala. Informanterna i grupp 8 avviker inte från den implikationella
ordningen eftersom de inte alls behärskade några strukturer enligt kriteriet 80procentigt bruk.
Informanterna i implikationstabellen över 80-procentig korrekt användning (se tabell 22) kan delas in i 8 olika grupper på basis av vilka verbformer de
klarade av enligt 80-procentskriteriet. Grupperna är markerade i tabellen. Som
syns i tabell 22 behärskade informanterna i grupp 1 (informant 3–40) alla tre
verbformer (infinitiv, presens och supinum) på en minst 80-procentig nivå.
Grupp 2 (15–21) klarade inte av att producera supinum på denna nivå men
gjorde det såväl med infinitiv- som med presensformerna. Informanterna som
bildar grupp 3 (2–33) använde endast infinitivformer 80-procentigt. De klarade
inte av att använda presens eller supinum på samma nivå.
Grupp 4 (30 och 4) avviker från den implikationella modellen eftersom informanterna behärskade både infinitiv och supinum 80-procentigt fastän de inte
använde presensformer på denna nivå. Grupp 5 (7 och 27) i sin tur använde inte
infinitivformer men producerade både presens och supinum på en 80-procentig
nivå. Informanterna i grupp 6 (35–28) behärskade endast presens 80-procentigt.
Grupp 7 (36–9) använde enbart supinum på minst 80-procentig nivå. Den sista
gruppen i tabell 14 (22-13) klarade inte alls av att producera målspråksliknande
verbformer enligt 80-procentskriteriet. Informant 32 använde infinitiv på minst
80-procentig nivå men eftersom informanten inte alls producerade belägg på
några andra verbformer kan hen inte anses behärska verbformen i fråga. Detsamma gäller informant 24 som producerade presensformer i alla kontexter och
således inte hade några belägg på andra verbformer.
I tabell 23 anges 50-procentig behärskning av de olika verbformerna på
gruppnivå. I tabellen framgår andelen informanter som använde/inte använde
infinitiv, presens och supinum i minst hälften av de obligatoriska kontexterna.
Tabell 23
50-procentig behärskning av verbformerna - % av individer
hjälpverb + inf
f
%
+ 36 90,0
50-procentigt bruk
4
10,0
totalt
40 100,0
χ2 = 11,429, df = 2, p = 0,003
kontext
presens
f
%
24 60,0
16 40,0
40 100,0
supinum
f
%
24 60,0
16 40,0
40 100,0
135
Som tabell 23 visar gav den 50-procentiga analysen mycket liknande resultat
som den av 80-procentigt bruk (se tabell 21). När de två analyserna jämförs med
varandra är den största skillnaden att andelen informanter som behärskade infinitivformerna uppsteg från 65 % till 90 % när det lindrigare kriteriet, 50procentigt bruk, tillämpades. Som vidare framgår av tabellen klarade 60 % av
informanterna av presensformerna minst 50-procentigt medan den motsvarande siffran enligt 80-procentig korrekt användning var 55 %. Även supinumformerna behärskades av 60 % av informanterna på en 50-procentig nivå medan den motsvarande siffran enligt 80-procentskriteriet var 47,5 %.
När de procentuella skillnaderna granskades med χ2-testet visade det sig
att skillnaden mellan infinitiv och presens samt infinitiv och perfekt är signifikant
(p = 0,002) medan skillnaden mellan presens och supinum inte var det
(p = 1,0). På basis av detta kan följande svårighetshierarki formuleras:
(30) modalt hjälpverb + infinitiv > presens ɕ har + supinum
Svårighetshierarkin i (30) betyder att det allra lättaste för informanterna är att
använda infinitiv av huvudverbet i samband med modala hjälpverb (Pojken vill
dricka) medan det är signifikant svårare för dem att producera presensformer
(Barnet äter) och supinumformer (Pojken har hoppat). Det finns däremot inte en
signifikant skillnad i svårigheten mellan presens och supinum. Resultatet gäller
inlärare med samma bakgrund som de i samplet.
Informanterna i denna studie klarade alltså bättre av att använda infinitiv
i samband med modala hjälpverb än av att producera presens- och supinumformer. Att infinitiv är lättare än perfekt/pluskvamperfekt stämmer överens
med Schönströms (2010) resultat men att presens är svårare än infinitiv gör inte
det. Den observerade svårighetshierarkin strider även mot resultatet i Muittari
(2008) som har granskat behärskningen av verbformer hos finska gymnasister.
Enligt hans resultat klarades finita verbformer i högre grad än infinita i alla årskurser i gymnasiet.
Data om 50-procentig korrekt användning av de olika verbformerna har
organiserats implikationellt i tabell 22. När man jämför implikationstabellen
över 50-procentigt bruk med den över 80-procentigt bruk kan man se att tabellerna liknar varandra mycket. Variablerna, dvs. verbformerna, står i samma
ordning och skillnaden i antalet informanter som klarade av infinitiv och presens är ganska stor medan skillnaden mellan supinum och presens endast är
liten i båda tabellerna. Antalet undantag är något mindre i tabellen över 50procentigt bruk och därför uppvisar den tillräckligt högt reproduktionskoefficientvärde (Crep = 0,94) i motsats till analysen av 80-procentigt bruk och resultatet
fyller 10-procentskriteriet. Detta betyder att tabellen som helhet bildar en valid
implikationell skala. Eftersom de båda procentuella tabellerna är så lika
varandra har informanterna inte delats in i grupper i implikationstabellen över
50-procentigt bruk av verbformerna.
136
5.1.4
Sammanfattning av verbanalys
På gruppnivå klarade informanterna bäst av att använda infinitivform av huvudverbet när detta förekom efter ett modalt hjälpverb. I 85,6 % av hjälpverbskontexterna användes infinitivformen och endast i 14,4 % av fallen producerades verbet i någon annan form. Den näst lättaste strukturen för informanterna
var presens, för 67 % av de enkla huvudverben i testet fick en målspråksenlig
eller -liknande presensändelse. I 31 % av presenskontexterna producerades verbet däremot i infinitiv. Detta är något som inte ofta förekom i Sundmans (2011)
material. Även Philipssons (2007) och Schönströms (2010) informanter behärskade strukturen hjälpverb + infinitiv bättre än tempusformerna perfekt och pluskvamperfekt.
Att producera supinumformer av huvudverbet var svårare för informanterna än att använda infinitiv efter ett modalt hjälpverb men det fanns inte någon signifikant skillnad i svårigheten mellan presens och supinum, utan de
verkade vara lika lätta/svåra för informanterna. I 58,1 % av fallen med hjälpverbet har + huvudverb klarade de av att producera en målspråksliknande supinumform av huvudverbet medan någon annan form, såsom infinitiv, presens
eller preteritum av huvudverbet förekom i 41,9 % av fallen. När verbmorfologin
analyserades med utgångspunkt i målspråksenligt bruk (dvs. målspråksliknande former accepterades inte) så sjönk korrekthetsprocenten för presens till
47 och för supinum till 56,9. Vad gäller presens berodde denna skillnad på att
informanterna överanvände suffixet -ar vid verb som borde ha fått ändelsen -er.
När användningen av presensformerna analyserades mer detaljerat framkom det att informanterna bäst klarade av verbet fiska: 77, 5 % av fallen fick den
målspråksenliga presensändelsen -r. Andra verb som borde få suffixet -er behärskades 35–45-procentigt.
Philipssons (2007) studie visade att informanterna behärskade presens och
preteritum väl och att det endast fanns litet variation i formernas användning. I
mitt material fanns det däremot ganska mycket variation i presenskontexterna,
för infinitiv producerades i sammanlagt 31 % av fallen och det förekom även
några enstaka andra former av huvudverbet. Oböjda verb förekommer enligt
Muittari (2008) även i texter hos finskspråkiga gymnasister.
Informanterna klarade av infinitivformen efter ett modalt hjälpverb (kan,
måste, vill, får) bra och strukturerna uppvisade i genomsnitt en korrekthet på
85,6 %. Den största feltypen (13,8 %) var användning av presensform i stället för
infinitiv av huvudverbet. Endast en informant gjorde en annan typ av fel och
använde verbstam. Att presensformen förekom i stället för infinitiv kan ses som
stöd för Philipssons (2007) resultat enligt vilket inlärare tenderar använda huvudverbet i presens när det föregående hjälpverbet också har denna form. I
Philipssons material var tendensen starkare vid modala hjälpverb än vid det
tempusbildande har och detta verkar stämma även i mitt material: Presensform
användes i 13,8 % av kontexterna med modala hjälpverb medan andelen presensformer vid hjälpverbet har endast var 3,1 %.
137
Analysen av perfektkontexterna visade att 59,6 % av huvudverben fick en
målspråksliknande supinumändelse. 25,6 % av alla fel utgjordes av infinitivanvändningen i stället för supinum, medan preteritum användes i 9,4 % och presensformer i 3,1 % av fallen. Till skillnad från Philipssons (2007) informanter
föredrog informanterna i min undersökning infinitiv eller preteritum efter
hjälpverbet har.
Analysen av systematiskt bruk av verbformerna på gruppnivån visade att
82,5 % av informanterna systematiskt använde infinitiv efter ett modalt hjälpverb, dvs. minst tre gånger. Den motsvarande siffran för användningen av presens var 60 % och för supinum 57,5 %. Det fanns en signifikant skillnad mellan
behärskningen av å ena sidan infinitiv och presens och å andra sidan infinitiv
och supinum men inte mellan presens och supinum. Detta betyder att informanterna på gruppnivå signifikant bättre klarade av att producera infinitiv än
presens eller supinum. Det fanns däremot inte någon skillnad i behärskningen
av presens och supinum.
Den implikationella skalningen med utgångspunkt i systematiskt bruk
gav en valid implikationell skala och visade således att det fanns implikationella relationer mellan de olika verbformerna. Enligt den observerade utvecklingsgången (hjälpverb + infinitiv < presens < har + supinum) börjar inlärare av
de analyserade verbformerna först använda infinitiv, sedan presens och till sist
perfekt. Formerna står i ett implikationellt förhållande till varandra, dvs. inlärningen av har + supinum förutsätter att presensformer behärskas, vilket i sin tur
förutsätter kontroll över infinitiv i samband med modala hjälpverb.
En närmare granskning av användningen och överanvändningen av infinitiv visade att flera informanter använde infinitiv nästan genomgående i kontexter för presens och supinum. Detta är något som kan ha påverkat resultatet
av analysen av systematiskt bruk där informanten ansågs behärska formen om
hen producerade den minst tre gånger och hade minst ett belägg på någon annan verbform. För att ta reda på om mitt sätt att analysera inlärningen av morfologin hade påverkat resultatet utförde jag en ytterligare analys med utgångspunkt i systematiskt bruk där jag istället för ett kontrasterande exempel krävde
minst två exempel på någon annan verbform. Även denna analys resulterade i
en likadan utvecklingsgång som den tidigare analysen.
Den observerade utvecklingsgången för verbformerna avviker både från
den som förutsägs av PT (Pienemann 1998) och den som observerats av Philipsson (2007) och Schönström (2010). Såväl Philipssons (2007) som Schönströms
(2010) studie bekräftade processbarhetsteorins förutsägelse enligt vilken finita
verbformer (presens och preteritum) lärs in före infinita verbformer (infinitiv
och supinum). Philipsson observerade ytterligare att inlärningen av har/hade +
supinum förutsätter att modalt hjälpverb + infinitiv har tillägnats, vilket också
stämmer enligt min utvecklingsgång men enligt den inlärs presens först efter att
hjälpverb + infinitiv har tillägnats.
Analysen av systematiskt bruk kompletterades med två numeriska analyser, 80-procentigt och 50-procentigt bruk av verbformerna. Analysen av 80procentig behärskning visade på gruppnivå att 65 % av informanterna klarade
138
av infinitiv medan den motsvarande siffran för presens var 55 och för supinum
47,5. Eftersom de procentuella skillnaderna var så små och inte statistiskt signifikanta var det inte möjligt att formulera en svårighetshierarki för verb. Det gick
m.a.o. inte att konstatera vilka verbformer som är lättare/svårare än andra för
informanter. Analysen på 50-procentig nivå gav däremot något klarare resultat.
90 % av informanterna behärskade infinitiv minst 50-procentigt och 60 % använde presensformer samt behärskade supinum på samma nivå. De procentuella skillnaderna var statistiskt signifikanta med undantag för skillnaden mellan
presens och supinum. Analysen resulterade i en svårighetshierarki enligt vilken
infinitiv är den lättaste formen för informanterna, medan presens och supinum
är signifikant svårare för dem. Presens och supinum verkar däremot vara lika
lätta/svåra för informanterna. Implikationstabellen över 80-procentigt bruk av
verbformerna hade för många undantag för att bilda en valid skala medan den
över 50-procentigt bruk var valid: Hjälpverb och infinitiv behärskades bättre än
presensformer vilka i sin tur klarades bättre än användningen av supinum på
minst 50-procentig nivå.
Att informanterna i min studie behärskade infinitiv bättre än presens strider mot Muittaris (2008) resultat enligt vilket gymnasisterna klarade av finita
verbformer i högre grad än infinita. Min svårighetshierarki stöder Schönströms
(2010) resultat i det avseende att infinitiv är lättare än perfekt, medan det att
infinitiv är lättare än presens strider mot Schönströms iakttagelser.
5.2 Adjektiv
I följande avsnitt behandlas behärskningen och inlärningen av adjektivkongruens i attributiv (En stor hund) och i predikativ (Hunden är stor) ställning. Data
analyseras först på gruppnivå och sedan på individnivå. I avsnitt 5.2.6 utförs
analyser som är avsedda för att ta reda på vilken faktor eller vilka faktorer som
egentligen påverkar behärskningen av adjektivkongruens. Spelar genuset
(en/ett) eller satsdelen (attribut/predikativ) eller båda en roll här?
Sedan utförs ytterligare form-funktion -baserade analyser där meningen är
att ta reda på vilka adjektivformer (utrum/neutrum/pluralis) informanterna
använder för de två olika funktionerna, numerus och genus. Ett ytterligare syfte
är att försöka svara på frågan om informanterna i denna studie bättre klarar av
numerus än genus, vilket är något som Glahn et al. (2001) har observerat. Till
slut sammanfattas de viktigaste resultaten för adjektivanalysens del.
5.2.1
Gruppnivå
I kommande avsnitt behandlas adjektivformer som informanterna producerade
i de två testen för adjektivkongruens. Först analyseras behärskningen av attributiv kongruens i kontexter för utrum (en-genus), neutrum (ett-genus) och pluralis på gruppnivå. Därefter granskas vilka former informanterna använde i
139
stället för de målspråksenliga varianterna närmare. Sedan analyseras adjektiv i
predikativ ställning på samma sätt.
5.2.1.1 Attributiv kongruens
Detta avsnitt redogör på gruppnivå för behärskningen av adjektivkongruens i
attributiv ställning. I testet för attributiv kongruens producerade informanterna
sammanlagt 617 nominalfraser varav 183 med ett utralt, 235 med ett neutralt
och 199 med ett pluralt substantiv. Fördelningen av fallen med kongruens och
inkongruens mellan de obestämda artiklarna en/ett och adjektivet samt mellan
räkneordet två och adjektivet presenteras i tabell 24 och fördelningen av de
inkorrekta adjektivformerna i de olika kontexterna i tabell 25. I analysen betraktas inte kongruensen mellan en/ett/två och substantivet, dvs. strukturer av typen
två bruna hund tolkas här som bevis på kongruens eftersom kontrollören två och
adjektivet kongruerar med varandra.
Tabell 24
Kongruens av adjektivattribut på gruppnivå
kontext
utrum
kongruens
ja
nej
totalt
χ2
neutrum
totalt
pluralis
f
%
f
%
f
%
f
%
152
31
183
83,1
16,9
100,0
97
138
235
41,3
58,7
100,0
130
69
199
65,3
34,7
100,0
379
238
617
61,4
38,6
100,0
= 77,692, df = 2, p = 0,000
Som framgår av tabell 24 använde informanterna i 83,1 % av fallen rätt form av
adjektivet när det stod efter den obestämda artikeln en (en brun hund). Endast i
16,9 % av fallen vid utrala substantiv i singularis producerade de en felaktig
form av adjektivet. Fördelningen av de inkorrekta varianterna presenteras i tabell 25 nedan. Som framgår av tabellen användes adjektivets a-form (en bruna
hund) i stället för en utral form i 71 % av de inkorrekta fallen och t-form (en
brunt hund) i 29 %.
Tabell 25
IL-form
totalt
Fördelningen av de felaktiga varianterna i olika attributiva kontexter
-Ø
-t
-a
utrum
f
%
9
29,0
22
71,0
31 100,0
kontext
neutrum
f
%
111
80,4
27
19,6
138 100,0
pluralis
f
%
67
97,1
2
2,9
69 100,0
Av tabell 24 framgår vidare att det var betydligt svårare för informanterna att
välja rätt form av adjektivet efter artikeln ett: De lyckades med att producera ett
neutralt adjektiv (ett grönt äpple) i 41,3 % av fallen medan 58,7 % av neutrum-
140
kontexterna fick antingen ett utralt eller pluralt adjektiv. Som syns i tabell 25
producerade informanterna adjektivets grundform (*ett grön äpple) i 80,4 % av
de normvidriga fallen och a-form (*ett gröna äpple) i 19,6 % vid neutrala substantiv.
Tabell 24 visar också att 65,3 % av adjektiven fick en målspråksenlig form
vid plurala substantiv, dvs. ett adjektiv i dess a-form (två bruna hundar), medan
34,7 % av adjektiven användes i någon annan form. Som framgår av tabell 25
var det då vanligast att informanterna producerade en utral form (*två brun
hundar): Detta var fallet i 97,1 % av pluraliskontexterna medan adjektivets tform (*två brunt hundar) endast förekom i 2,9 % av de normavvikande varianterna.
När de procentuella skillnaderna i tabell 24 analyseras parvis (χ2-testet) visar det sig att de alla är statistiskt signifikanta (p = 0,000) och kan generaliseras.
Detta betyder att det är lättast för informanterna att välja rätt adjektivform i
samband med utrala substantiv i singularis medan det är signifikant svårare för
dem att göra detta i samband med plurala substantiv. Det allra svåraste för informanterna är att producera adjektivet i t-form vid neutrala substantiv i singularis. Resultatet stämmer överens med det av Glahn et al.:s (2001, 408-409) enligt
vilket behärskningen av neutrumkongruens var lägre än den av utrum- och
pluraliskongruens. Detta var fallet hos alla informantgrupper (den danska,
norska och svenska) och i både testet för attributiv och för predikativ kongruens. Även studien av Ruponen och Sundman gav liknande resultat: Eleverna
klarade i ett skriftligt testmaterial bäst av utrum, nästbäst av adjektivets a-form
och sämst av dess t-form både i attributiva och i predikativa kontexter.
På gruppnivå klarade informanterna i denna studie alltså bäst av attributivkongruens i utrala kontexter. I materialet i föreliggande studie förekom den
utrala adjektivformen ofta i stället för både neutrum och för pluralis. Överanvändning av den utrala formen speciellt i stället för neutrum men även i stället
för pluralis förekom även i materialet av Glahn et al. (2001, 409-410, 412) och
Ruponen och Sundman (2014, 129). Preferens för att använda utrum syns i min
undersökning också i att informanterna ofta behandlade neutrala substantiv
som utrala. Attributtestet innehöll 7 obligatoriska kontexter för neutrum (Ett
rött bord), vilket skulle ha blivit sammanlagt 280 obligatoriska kontexter om alla
40 informanter hade producerat alla substantiv med ett-genus. Som tabell 24
visar förekom neutrum dock endast 235 gånger eftersom informanterna ofta
ofta behandlade substantiv med ett-genus som utrala (#en röd bord) vilket leder
till att antalet utrala kontexter var hela 183 stycken i stället för 160 (4*40). Även
informanterna i studien av Glahn et al. (2001, 409) överanvände utrum när det
gällde att själv välja substantivets genus i adjektivtesten. Denna tendens var
starkare vid attributtestet än vid predikativtestet där substantivets genus framgick i testledarens frågor.
5.2.1.2 Predikativ kongruens
I det följande beskrivs behärskningen av predikativ kongruens i materialet som
innehåller sammanlagt 588 satser med predikativt adjektiv som informanterna
141
producerade i testet. Subjektet i 197 av satserna var ett utralt substantiv i singularis (t.ex. Bilen) och i 196 ett neutralt substantiv i singularis (t.ex. Huset) medan
de resterande 196 innehöll ett pluralt substantiv (t.ex. Kopparna). I tabell 26 presenteras fördelningen av kongruens och icke-kongruens mellan subjektet och
det predikativa adjektivet i de tre kontexterna. Fördelningen av fallen med ickekongruens framgår av tabell 27.
Tabell 26
Predikativ kongruens i olika kontexter på gruppnivå
utrum
f
%
ja
169
85,8
kongruens
nej
28
14,2
totalt
197 100,0
χ2 = 96,187, df = 2, p = 0,000
kontext
neutrum
f
%
74
37,8
122
62,2
196 100,0
totalt
pluralis
f
%
122
62,2
74
37,8
196 100,0
f
365
224
589
%
62,0
38,0
100,0
Som tabell 26 visar förekom det kongruens i 85,8 % av fallen när subjektet utgjordes av ett utralt substantiv i singularis (Bilen är gul). I resten av fallen,
14,2 %, producerade informanterna någon annan form av adjektivet. I tabell 27
nedan presenteras fördelningen av de normavvikande varianterna. Som framgår av tabellen utgjorde a-formen (*Bilen är gula) 82,1 % och t-formen (*Bilen är
gult) 17,9 % av de felaktiga fallen i utrala singulara kontexter.
Tabell 27
IL-form
totalt
Fördelningen av de felaktiga varianterna i olika predikativa kontexter
-Ø
-t
-a
utrum
f
%
5
17,9
23
82,1
28 100,0
kontext
neutrum
f
%
107
87,7
15
12,3
122 100,0
pluralis
f
%
70
94,6
4
5,4
74 100,0
Av tabell 26 framgår också att det förekom kongruens mellan subjektet och adjektivet i 62,2 % av fallen med substantiv i pluralis (Bollarna är gröna). Informanterna producerade alltså den målspråksenliga a-formen av adjektivet vid plurala subjekt, medan de i 37,8 % av fallen antingen använde en utral eller neutral
form. Som framgår av tabell 27 användes den utrala formen (*Bollarna är grön) i
94,6 % av de avvikande fallen och den neutrala (*Bollarna är grönt) endast i 5,4 %.
Det framgår av tabell 26 att informanterna behärskade den predikativa
kongruensen till 37,8 % vid neutrala substantiv i singularis, vilket betyder att de
använde adjektivets t-form vid neutrala subjekt (Häftet är blått). I de resterande
fallen, 62,2 %, producerade de någon annan variant av adjektivet. Tabell 27 visar att det vanligaste då var att använda adjektivets grundform, dvs. utral form
(*Häftet är blå), vilket var fallet i 87,7 %. A-form användes i 12,3 % av fallen
(*Häftet är blåa).
142
Informanterna i denna studie överanvänder således den utrala adjektivformen inte bara i attributiv utan också i predikativ ställning. Som redan framgått tidigare vid analysen av attributiv kongruens förekom samma fenomen
även i Glahn et al.:s (2001) och av Ruponen och Sundmans (2014) material.
När de procentuella skillnaderna i tabell 26 granskas parvis med hjälp av
χ2-testet framgår det att skillnaderna mellan alla de olika kontexterna, dvs. mellan utrum och neutrum/pluralis och mellan neutrum och pluralis, är statistiskt
signifikanta (p = 0,000), vilket betyder att de kan generaliseras. I predikativ
ställning är det lättast för informanterna att välja rätt form av adjektiv i samband med utrala substantiv i singularis. Det är däremot signifikant svårare för
dem att använda a-form av adjektivet vid plurala substantiv och det allra svåraste är t-formen av adjektivet vid neutrala substantiv i singularis. Detta resultat
kan generaliseras för alla finsktalande inlärare av svenska med samma bakgrund som informanterna i detta sampel. Resultatet för predikativ kongruens är
identiskt med det för attributiv kongruens. Neutrumkongruens är således svårast för informanterna oavsett om adjektivet är attribut eller står i predikativ
ställning.
Resultatet stämmer överens med Glahn et al.:s (2001) och Ruponen och
Sundmans (2014) som observerade att utrum- och pluraliskongruens behärskades i högre grad än neutrumkongruens oberoende av adjektivets ställning.
5.2.2
Systematiskt bruk av attributiv kongruens
Användningen av adjektiv som attribut analyseras i det följande enligt förekomstkriteriet (emergence). Syftet är att kunna formulera en utvecklingsgång för
användningen av adjektivets former, alltså ta reda på i vilken ordning utrum,
neutrum och pluralis dyker upp i inlärarspråket när adjektivet är attributivt. En
informant anses använda adjektivattributet systematiskt om det fanns minst tre
belägg på adjektiv som kongruerade med artikeln en/ett eller räkneordet två.
Därutöver krävs det minst ett belägg på någon annan böjningsform på samma
sätt som vid analysen av verb. Att en informant har tillägnat sig formen enligt
förekomstkriteriet markeras med ett plustecken (+) i implikationstabell 29 och i
tabell 28 där systematiskt bruk redovisas på gruppnivå. Om det däremot förekom 0–2 fall där informanten hade producerat en målspråksenlig/-liknande
form av adjektivattribut anges det med ett minus (-) i tabellerna. Även de fall
där en informant hade minst tre belägg på en adjektivform men inget belägg på
någon annan adjektivform markeras med ett minus i analyserna.
143
Tabell 28
Systematiskt bruk av adjektivattribut - % av individer
plulralis
f
%
+
28
70,0
kongruens
12
30,0
totalt
40 100,0
χ2 = 9,175, df = 2, p = 0,010
kontext
utrum
f
%
27
67,5
13
32,5
40 100,0
neutrum
f
%
16
40,0
24
60,0
40 100,0
Som tabell 28 ger vid handen uppvisar den plurala kontexten (Två röda koppar)
det högsta procenttalet: 70 % av informanterna behärskade adjektivets a-form i
plurala kontexter enligt förekomstkriteriet. Utrum singularis (En grön kopp) uppvisar det näst högsta värdet: 67,5 % av informanterna bemästrade användningen
av adjektivattributets målspråksenliga/-liknande former när substantivet var
utralt och stod i singularis. Som syns i tabellen uppvisar neutrala substantiv i
singularis (Ett grönt päron) det lägsta procenttalet: Litet under hälften av informanterna, 40 %, klarade av adjektivets t-form i samband med singulara neutrala
substantiv.
När de procentuella skillnaderna i tabell 28 granskas parvis (χ2-testet)
framgår det att skillnaden mellan utrum och neutrum (p = 0,014) samt mellan
pluralis och neutrum är statistiskt signifikant (p = 0,007), medan skillnaden
mellan utrum och pluralis inte är det (p = 0,809). Detta betyder att informanterna på gruppnivå ungefär lika bra klarar av att använda adjektivattribut i samband med plurala substantiv som i samband med utrala substantiv i singularis.
Enligt förekomstkriteriet behärskar de däremot signifikant sämre användningen av korrekt form av adjektivattributet i samband med neutrala substantiv.
Inlärningen av attributiv kongruens enligt förekomstkriteriet presenteras
näst i tabell 29 på individnivå. I tabellen har informanterna fått var sin rad och
data har ordnats implikationellt. I implikationstabellen har informanterna delats
in i 6 grupper på basis av vilka adjektivformer/vilken adjektivform de använde
minst tre gånger.
144
Tabell 29
grupp
Systematiskt bruk av attributkongruens på individnivå
pluralis
+
+
+
+
+
+
+
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2
+
+
+
+
+
+
3
+
+
+
+
4
+
5
6
28
Crep = 0,93, Cskal = 0,78
35
inf.
3
4
7
8
10
11
12
15
26
33
34
37
39
40
5
13
27
30
31
35
38
1
9
14
24
32
6
29
2
18
21
23
28
36
16*35
17*
19*
22*
25*
20
utrum
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
27
neutrum
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
/
/
/
+!
+!
/
16
Informanterna som är markerade med asterisk (16, 17, 19, 22 och 25) producerade
endast adjektivets utrala former.
145
Som man kan se i tabell 29 följer den till största delen (informanterna 3–32) en
implikationell ordning. Alla informanter som klarade av neutrumkongruens
enlig förekomstkriteriet behärskade även utrum- och pluraliskongruens, medan
t.ex. de informanter som behärskade pluraliskongruens men inte klarade av
utrumkongruens inte heller hade kontroll över neutrumkongruens. Den nedersta delen av tabellen, från informant 6 till informant 36, avviker emellertid
från den idealiska modellen eftersom dessa informanter inte behärskade användningen av adjektivattribut i den kontext som ligger längst ut till vänster i
tabellen (pluralis) men gjorde detta i den kontext/de kontexter som står till höger om denna (utrum/neutrum). Informanterna 16-20 nederst ner i tabellen avviker inte från den implikationella modellen för de hade inte tillägnat sig någon
av dessa verbformer enligt förekomstkriteriet. Som helhet bildar tabellen en
valid implikationell skala vilket betyder att det finns en klar implikationell relation mellan användningen av adjektivattribut i de olika kontexterna. Detta
presenteras i (31):
(31) pluralis < singularis utrum < singularis neutrum
Enligt utvecklingsgången i (31) förutsätter behärskning av adjektivattribut i
singulara neutrumkontexter behärskning av singulara utrumkontexter som i sin
tur förutsätter kontroll över pluraliskontexter. Detta betyder att den plurala
kongruensen lärs in först, den utrala näst och den neutrala kongruensen till sist.
Resultatet förblir likadant även om tabellen tolkas utifrån 10-procentskriteriet,
dvs. minst 4 informanter mer behärskade pluralis än utrum samt utrum och
neutrum, vilket enligt min mening kan tolkas som bevis på att det finns en
temporal skillnad mellan de olika kontexterna. Enligt Pienemann (1998) inlärs
attributiv kongruens på nivå 3 i processbarhetshierarkin. Den observerade utvecklingsgången (31) tyder dock på att det måste finnas mellanstadier på denna
nivå: Attributiv kongruens tillägnas först i pluralis, därefter i utrum och till sist
i neutrum. Att man lär sig pluralis före adjektivets grundform kan möjligen
bero på att informanterna behärskar numeruskongruens bättre än genuskongruens. Detta granskas närmare i avsnitt 5.2.7 där inlärningen av adjektiv
granskas med hjälp av form-funktionellt baserad analys.
I implikationstabell 29 kan man dela in informanterna i sex olika grupper
på basis av behärskningen av adjektivattribut enligt förekomstkriteriet. Grupp 1,
som består av sammanlagt 14 informanter (3-40), använde målspråksenliga
former av adjektivattribut oberoende av kontexten, dvs. de producerade rätt
form av adjektiv minst tre gånger vid plurala substantiv (Två gröna bilar), utrala
substantiv i singularis (En gul hund) och neutrala substantiv i singularis (Ett gult
äpple). Grupp 2 som är något mindre än den första gruppen och består av sju
informanter (5-38) klarade inte av att använda rätt adjektivform i kontexten singularis neutrum men gjorde det i singularis utrum och i pluralis. Gruppen behärskade alltså numeruskongruensen, dvs. de markerade skillnaden mellan
singularis och pluralis, men inte genuskongruensen för de klarade inte av att
göra skillnad mellan utrum och neutrum. Informanterna i grupp 3 (1-32) klarade endast av att använda målspråksenlig form av adjektivattribut i samband
146
med plurala substantiv. De klarade alltså inte av användningen av adjektivets
grundform i singulara utrala kontexter och inte heller av t-formen i kontexter
med neutrala substantiv i singularis.
Grupp 4, som består av två informanter (6 och 29), och grupp 5, som består av sex informanter (2-36) avviker från den idealiska implikationella modellen: Grupp 4 bemästrade inte attributiv kongruens vid utrala substantiv i
singularis men gjorde det vid plurala substantiv och neutrala substantiv i singularis. Grupp 5 använde systematiskt, dvs. minst 3 gånger, endast adjektivets
grundform i singulara utrala kontexter.
Informanterna i grupp 6 (16-20) hade inte tillägnat sig någon av adjektivformerna enligt förekomstkriteriet. Informant 20 producerade inte någon av de
observerade adjektivformerna systematiskt, alltså minst tre gånger. De övriga
fem informanterna i gruppen (16-25) hade minst tre belägg på adjektivets
grundform men de producerade inte alls belägg på några andra adjektivformer
(se vidare bilaga 12). T.ex. informant 16 använde adjektivets grundform i alla
fyra kontexter för utrum (en brun hund), fem kontexter för pluralis (*två gul äpplen) och sju kontexter för neutrum (*ett brun bord). Också informant 25 använde
adjektivets utrum i alla utrala och plurala kontexter men denna informant hade
inga kontexter för neutrum eftersom hen behandlade alla singulara substantiv
som utrala (#en röd bord). När man betraktar användningen av adjektivformer
vid attributiva adjektiv ur processbarhetsperspektiv måste det enligt processbarhetsteorin (Pienemann 1998) finnas kontrasterade exempel på adjektivformer (röd - rött) i inlärarens produktion. Om detta inte är fallet kan det enligt
Pienemann inte anses att inläraren klarar av att överföra grammatisk information inom nominalfras som hör till PT-nivå 3. På basis av detta kan informanterna 16, 17, 19, 22 och 25 inte bemästra utrumkongruensen.
I det följande granskas förekomsten av kontrastiva adjektivformer hos informanterna för att kunna utesluta de informanter som endast använder en och
samma adjektivform. Som kan utläsas i implikationstabell 29 hade informanterna i grupp 1 minst tre belägg på såväl pluralis, utrum samt neutrum och informanterna i grupp 2 både på pluralis och på utrum. Informanterna i grupp 4 å
sin sida hade minst tre belägg på pluralis och neutrum. Hos dessa tre grupper
finns det alltså kontrastiva exempel på adjektivformer vilket tyder på att dessa
informanter kan processa grammatisk information på denna nivå.
Informanterna i grupp 3 producerade pluralis minst tre gånger och informanterna i grupp 5 utrum. Det viktiga är alltså att granska användningen av
samtliga adjektivformer hos dessa grupper för att hitta kontrastiva exempel.
Användningen och överanvändningen av den utrala adjektivformen i de olika
kontexterna framgår närmare i bilaga 12. Informanterna står i samma ordning
som i implikationstabellen över attributivkongruens (tabell 29) och grupperingen är också densamma.
Det framgår av bilaga 12 att alla informanter (1-32) i grupp 3, som systematiskt använde pluralis, även producerade andra former än adjektivets a-form.
T.ex. informant 14 använde adjektivets grundform i två av de utrala kontexterna (en grön kopp) och producerade denna form även i två kontexter för pluralis
147
(*två gul hundar) och neutrum (*ett brun bord). Enligt Pienemann (1998) kan
dessa informanter anses processa grammatisk information på PT-nivå 3 eftersom inte bara en och samma adjektivform förekom utan också kontrasterande exempel.
Det syns ytterligare i bilaga 12 att informanterna (2-36) i grupp 5 hade
producerat minst en annan adjektivform utöver adjektivets utrala form. T.ex.
informant 23 producerade en gång adjektivets t-form i en kontext för utrum (*en
brunt hund) och för pluralis (*två gult äpplen). Hen producerade däremot adjektivets grundform i samtliga kontexter för neutrum (*ett röd äpple). Som framgår
av tabellen var överanvändningen av utrum mycket frekvent hos denna grupp:
i kontexter för pluralis 80-100 % och i kontexter för neutrum 50-100 %. På basis
av att informanterna dock också hade belägg på minst en annan adjektivform
kan de anses kunna överföra grammatisk information mellan frasgränser och
på så sätt klara av utrumkongruens vid attributiva adjektiv.
Det framgår vidare av bilaga 12 att det finns rätt så många informanter
som nästan helt och hållet använde adjektivets grundform i neutrumkontexter.
Utöver de fyra informanterna (16-22) i grupp 5 som endast använde adjektivets
grundform, producerade sammanlagt fyra informanter (23, 30, 31, 38) den
utrala formen i samtliga neutrumkontexter. (Det måste dock påpekas att informant 30 endast hade två och informant 31 ett belägg på neutrumkontexter).
Vid analysen med utgångspunkt i systematiskt bruk (tabell 29) krävdes tre
belägg på en adjektivform samt ett belägg på någon annan form för att en informant skulle anses ha tillägnat sig adjektivformen i fråga. Såsom vid analysen
av verbformerna (se avsnitt 5.1.2) gjorde jag en ytterligare implikationsanalys
av attributkongruens där jag utöver tre förekomster av en adjektivform krävde
minst två kontrastiva exempel (i stället för ett exempel) på någon annan adjektivform (se bilaga 13). Syftet med denna analys är att ta reda på om resultatet
förändras när det krävs flera kontrasterande exempel på adjektivmorfologin.
Implikationstabellen över systematiskt bruk (se bilaga 13) ger en nästan identisk bild av inlärningen av attributkongruens som den tidigare analysen av systematiskt bruk (tabell 29). Den enda skillnaden är att utrum klarades av 26 (och
inte 27) informanter enligt den nya analysen. Detta beror på att informant 21
endast en gång hade använt någon annan adjektivform än dess grundform och
hen anses därför inte ha tillägnat sig attributiv kongruens i utrala kontexter.
Resultatet förblir således identiskt med det av den tidigare analysen, dvs. pluralis inlärs före utrum som i sin tur tillägnas före neutrum.
5.2.3 80-procentigt och 50-procentigt bruk av attributiv kongruens
Bruket av attributiv kongruens granskas i detta avsnitt med hjälp av de procentuella analyserna 80-procentig och 50-procentig korrekt användning. I tabell 30
presenteras resultatet av 80-procentsanalysen på gruppnivå. En liknande analys
av 50-procentsanalysen anges efter att implikationstabellen över 80-procentigt
bruk har behandlats.
148
Tabell 30
80-procentigt bruk av adjektivattribut - % av individer
pluralis
f
%
+ 22
55,0
kongruens
18
45,0
totalt
40 100,0
χ2 =8,989, df = 2, p = 0,011
kontext
utrum
f
%
21
52,5
19
47,5
40 100,0
neutrum
f
%
10
25,0
30
75,0
40 100,0
Om man jämför procenttalen i tabell 30 med dem i tabell 28, där analysen av
systematiskt bruk presenterades på gruppnivå, kan man konstatera att andelen
informanter som behärskar en riktig användning av adjektivattribut är lägre för
varje kontext när man tillämpar kriteriet 80-procentigt bruk än kriteriet systematiskt bruk. Andelen informanter som klarade av att använda adjektivattributet i plurala kontexter (Två gula äpplen) sjunker från 70 % till 55 %, i utrala singulara kontexter (En röd bil) från 67,5 % till 52,5 % och i kontexter med neutrala
substantiv i singularis (Ett rött bord) från 40 % till 25 %.
När man utgår från 80-procenteskriteriet och jämför de olika kontexterna
för adjektivattribut på gruppnivå (χ2-testet, p < 0,05) uppvisar analysen en likadan bild som analysen av systematiskt bruk: Det finns en signifikant skillnad
mellan plurala kontexter och neutrala kontexter i singularis (p =0,006) samt
mellan behärskningen av adjektivattribut i utrala kontexter i singularis och neutrala kontexter i singularis (p =0,012). Däremot är skillnaden mellan pluralis
och singularis utrum inte signifikant, vilket också var fallet enligt förekomstkriteriet (se tabell 28). Svårighetshierarkin blir således följande:
(32) pluralis ɕ utrum > neutrum
Svårighetssekvensen (32) betyder att det är signifikant svårare för inlärare att
använda adjektivets t-form (rött) än att använda dess grundform (röd) eller aform (röda), vilka å sin sida är ungefär lika lätta/svåra för dem.
I tabell 31 presenteras 80-procentig korrekt användning av adjektivattribut
i form av en implikationsskala. Felande data, dvs. att informanten producerade
färre än tre belägg på strukturen eller inte alls använde strukturen, har markerats med ett snedstreck (/). I samma tabell anges även implikationstabellen
över 50-procentigt bruk av adjektivattribut som behandlas efter analysen som
utgår ifrån 80-procentskriteriet.
149
Tabell 31
grupp
1
2
3
4
5
36
80- och 50-procentigt bruk av adjektivattribut på individnivå
80 %
inf.
pluralis utrum
+
+
3
4
+
+
7
+
+
8
+
+
12
+
+
33
+
+
34
+
+
39
+
+
40
+
+
+
+
5
10
+
+
11
+
+
15
+
+
26
+
+
31
+
+
37
+
+
38
+
+
35
+
27
+
29
+
32
+
6
+
13
+!
18
+!
21
+!
30
+!
1
2
9
14
20
23
24
28
36
16*36
17*
19*
22*
25*
totalt
22
21
Crep = 0,96, Cskal = 0,88
neutrum
+
+
+
+
+
+
+
+
+
/
/
+!
/
/
10
50 %
inf.
utrum
pluralis
3
+
+
4
+
+
7
+
+
8
+
+
12
+
+
33
+
+
34
+
+
39
+
+
40
+
+
10
+
+
11
+
+
15
+
+
26
+
+
37
+
+
6
+
+
27
+
+
38
+
+
13
+
+
5
+
+
14
+
+
35
+
+
31
+
+
30
+
+
18
+
21
+
2
+
+
23
28
+
36
+
20
+
32
+!
1
+!
9
+!
24
+!
29
+!
16*
17*
19*
22*
25*
totalt
30
28
Crep = 0,95, Cskal = 0,83
neutrum
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
/
/
/
+!
/
17
Informanterna (16, 17, 19, 22, 25) som är markerade med asterisk (*) producerade
endast adjektivets utrala former i alla kontexter (utrum, pluralis, neutrum).
150
Som man kan se följer även implikationstabellen över 80-procentig korrekt användning av adjektivattribut (tabell 31), liksom tabellen över systematiskt bruk
(se tabell 29), till en stor del (från informant 3 till informant 32) en implikationell
ordning. De som klarade av 80-procentigt bruk i de kontexter som står till höger
i tabellen gjorde det således även i den kontext/de kontexter som står till vänster i tabellen. Resultatet överlever tolkningen utifrån 10-procentskriteriet.
Informanterna i grupp 1 (3–40) använde adjektivformer minst 80procentigt i alla kontexter (pluralis, utrum singularis och neutrum singularis),
medan grupp 2 (5-38) behärskade attributiv kongruens på denna nivå bara i
plurala och utrala singulara kontexter. Grupp 3 (35-32) klarade endast av pluraliskongruens enligt 80-procentskriteriet.
Informanterna i grupp 4 (6-30) avviker från den implikationella ordningen
för informant 6 klarade av pluraliskongruens och neutrumkongruens men inte
utrumkongruens. Informanterna 13–30 klarade endast av singulara utrala adjektivattribut enligt 80-procentskriteriet.
Informanterna i grupp 5 bryter inte mot den implikationella ordningen för
de kan inte anses behärska attributivkongruens i någon av kontexterna. Fem av
gruppens informanter (16, 17, 19, 22, 25) producerade adjektivets grundformer i
samtliga kontexter för utrum, pluralis och neutrum. På grund av detta kan de
inte anses behärska utrumkongruens enligt 80-procentskriteriet. Detsamma gäller även analysen med utgångspunkt i 50-procentskriteriet.
I det följande behandlas behärskningen av adjektivattribut enligt det
andra procentuella kriteriet, 50-procentigt bruk. Implikationstabellen över 50procentigt bruk av attributiv kongruens har angetts redan tidigare (tabell 31)
och i tabell 32 nedan presenteras fenomenet på gruppnivå.
Tabell 32
50-procentigt bruk av adjektivattribut - % av individer
utrum
f
%
+
30
75,0
kongruens
10
25,0
totalt
40 100,0
χ2 = 10,453, df = 2, p = 0,005
kontext
pluralis
f
%
28
70,0
12
30,0
40 100,0
neutrum
f
%
17
42,5
23
57,5
40 100,0
Som syns i tabell 32 ger den en annorlunda bild av behärskningen av attributiv
kongruens än den motsvarande tabellen över 80-procentigt bruk (se tabell 30):
Enligt 50-procentskriteriet behärskas utrum bättre än pluralis. Som framgår av
tabell 32 behärskade 75 % av informanterna adjektivkongruensen i minst 50 %
av de utrala kontexterna. 70 % av informanterna klarade även av pluraliskontexter och 42,5 % av adjektivets t-form på samma nivå. Det parvisa χ2-testet visar att skillnaden mellan utrum och pluralis inte är statistiskt signifikant
(p = 0,617), medan den mellan utrum och neutrum, liksom den mellan pluralis
och neutrum är det (p < 0,05). Med utgångspunkt i detta kan följande svårighetshierarki formuleras:
151
(33) utrum ɕ pluralis > neutrum
Svårighetshierarkin (33) ovan betyder att utrum och pluralis är ungefär lika
lätta/svåra för informanterna. Neutrum är däremot signifikant svårare för informanterna. Resultatet stämmer överens med svårighetshierarkin (32) som har
sin utgångspunkt i 80-procentigt korrekt användning, även om utrum och pluralis i den sistnämnda står i en annan ordningsföljd.
I tabell 31 presenteras 50-procentig korrekt användning av adjektivattribut
i form av en implikationsskala. Såsom tabellen över 80-procentigt bruk bildar
även implikationstabellen över 50-procentigt bruk en valid skala och resultatet
överlever tolkningen utifrån 10-procentskriteriet. De 16 informanter (3-27) som
klarade av neutrumkongruens enligt 50-procentskriteriet behärskade även pluralis- och utrumkongruensen på samma nivå. Sju informanter (38-30) klarade
av utrum- och pluraliskongruens men inte av neutrumkongruens. Ytterligare 7
informanter (18-20) behärskade utrumkongruens 50-procentigt men klarade
inte av pluralis eller neutrum enligt samma kriterium. Resultatet av 50procentigt bruk således motstridigt i förhållande till resultatet från analysen av
80-procentigt bruk som visade att pluralis behärskades bättre än utrum. Det
gemensamma för båda resultaten är dock att attributiv kongruens behärskades
sämst i neutrala singulara kontexter. En möjlig förklaring till att informanterna
bäst klarade av utrum enligt 50-procentskriteriet kan vara överanvändning av
adjektivets grundform (se bilaga 12). En del av de utrala kontexterna kan vara
pseudokorrekta: Informanterna verkade behärska dem p.g.a. att de oftast inte
klarade av att producera andra former.
5.2.4
Systematiskt bruk av predikativ kongruens
I det följande granskas inlärningen av predikativ kongruens med hjälp av implikationella skalor. I analyserna tillämpas samma kriterier (systematiskt bruk,
80- och 50-procentigt bruk) som i samband med analysen av adjektivattribut
och verbformer. Data har klassificerats enligt samma principer som i de övriga
analyserna. Inledningsvis presenteras systematiskt bruk av predikativ kongruens på gruppnivå i tabell 33.
Tabell 33
Systematiskt bruk av predikativ kongruens - % av individer
utrum
f
%
ja
30
75,0
kongruens
nej
10
25,0
totalt
40 100,0
χ2 = 12,000, df = 2, p = 0,002
kontext
pluralis
f
%
25
62,5
15
37,5
40 100,0
neutrum
f
%
15
37,5
25
62,5
40 100,0
Som framgår av tabell 33 uppvisar kontexter med utrala substantiv i singularis
det högsta värdet: 75 % av informanterna hade tillägnat sig utrum enligt före-
152
komstkriteriet när adjektivet stod i predikativ ställning (Stolen är grön). Kontexter med pluralis får det näst högsta värdet, för 62,5 % av informanterna klarade
dessa. De använde m.a.o. a-form av adjektivet minst tre gånger vid plurala substantiv (Bollarna är gröna). Neutrala substantiv i singularis uppvisar det lägsta
värdet: Så få som 37,5 % av informanterna producerade t-former av adjektivet i
denna kontext (Huset är grönt).
När skillnaderna mellan procenttalen i tabell 33 analyseras statistiskt visar
det sig att den mellan utrum och pluralis inte är signifikant (p = 0,228) medan
alla andra är det (p < 0,05) och kan således generaliseras. Utgående från förekomstkriteriet (emergence) behärskade informanterna såldes den predikativa
kongruensen ungefär lika bra i kontexter med utrala substantiv i singularis och
i plurala kontexter. Det som informanterna bemästrade allra sämst är att använda rätt form av adjektivet vid neutrala substantiv i singularis.
Följande betraktas systematiskt bruk (emergence) av predikativ kongruens
på individnivå. I tabell 34 har data om predikativ kongruens ordnats implikationellt och informanterna har delats in i 5 olika grupper på basis av vilka adjektivformer de producerade systematiskt, dvs. minst tre gånger.
153
Tabell 34
grupp
Systematiskt bruk av predikativ kongruens på individnivå
inf.
utrum
3
+
4
+
5
+
7
+
8
+
10
+
12
+
1
15
+
27
+
29
+
33
+
34
+
37
+
39
+
40
+
11
+
13
+
2
30
+
31
+
35
+
2
+
6
+
14
+
17
+
18
+
3
20
+
23
+
26
+
28
+
36
+
1
9
4
24
32
38
16*37
19*
5
21*
22*
25*
totalt
30
Crep = 0,96, Cskal = 0,87
37
pluralis
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
25
neutrum
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
/
15
Informanterna 16, 19, 21, 22 och 25 som är markerade med asterisk producerade utrum i samtliga kontexter.
154
Som syns följer tabell 34 nästan helt, dvs. från informant 3 till informant 37, en
implikationell ordning. Endast fem informanter (1, 9, 24, 32 och 38) bryter mot
den idealiska skalan eftersom de klarade av bruket av adjektiv i predikativa
pluraliskontexter men inte i utrala singulara kontexter. Som helhet uppvisar
tabellen en valid implikationell skala vilket betyder att behärskningen av predikativ kongruens i de olika kontexterna är implikationellt betingad. På basis av
detta kan följande utvecklingsgång för adjektiv i predikativ ställning formuleras:
(34) utrum < pluralis < neutrum
Utvecklingssekvensen (34) anger den ordningsföljd i vilken de tre företeelserna
blir inlärda. Predikativ kongruens inlärs först i singulara utrala kontexter, därefter tillägnas pluralis och till sist singulara neutrala kontexter. Inlärningen av
neutrum förutsätter för sin del att de andra kontexterna, pluralis och utrum,
redan har blivit inlärda. Detta resultat överlever tolkningen utifrån 10procentskriteriet.
Den observerade utvecklingsgången i (34) betyder att det måste finnas
mellanstadier på PT-nivå 4 dit predikativ kongruens enligt processbarhetsteorin
(Pienemann 1998) tillhör. När adjektivet är predikativt tillägnas först utrumkongruens, sedan pluraliskongruens och till sist neutrumkongruens.
Utvecklingsgången (34) för predikativ kongruens skiljer sig från den för
attributiv kongruens (31) i att utrum och pluralis enligt utvecklingsgångarna
inlärs i en annan ordning. När adjektivet är attribut tillägnas pluralis före utrum
men när adjektivet är predikativt inlärs utrum före pluralis. Det gemensamma
för utvecklingssekvenserna är dock att neutrumkongruens tillägnas sist och
detta är således fallet oberoende av adjektivets ställning. Skillnaden mellan utvecklingssekvenserna (31) och (34) kunde möjligen bero på att flera inlärare klarar av numeruskongruens när adjektivet är attribut och inte predikativt. Detta
kunde enligt min mening bero på att informanterna har kommit längre i inlärningen vid attributiva adjektiv, dvs. i den kontext som enligt PT (Pienemann
1998) inlärs först. I avsnitt 5.2.7 utreds om detta är fallet.
Informanterna i tabell 34 har delats in i fem olika grupper på basis av i
vilka kontexter/vilken kontext de klarade av den predikativa kongruensen enligt förekomstkriteriet. Grupp 1 (3–40) som utgörs av 15 informanter behärskade adjektivböjningen i alla kontexter, dvs. de använde målspråksenliga/liknande former av adjektiv i samband med utrala substantiv i singularis
(Blomman är röd), plurala substantiv (Äpplena är röda) och neutrala substantiv i
singularis (Bordet är rött).
Grupp 2 (informanterna 11–35) som består av fem informanter klarade
däremot predikativ kongruens endast i kontexter med singulara substantiv i
utrum och kontexter med plurala substantiv men inte i kontexter för neutrum.
Dessa informanter gjorde alltså skillnad mellan singularis och pluralis som betyder att de behärskade numeruskongruensen, men de klarade inte av genuskongruensen enligt förekomstkriteriet, dvs. de använde inte adjektivets t-form
minst tre gånger vid neutrala substantiv.
155
Grupp 3 (2-36) som består av 10 informanter producerade kongruerande
former systematiskt endast vid singulara utrala substantiv. Informant 28 producerade endast två neutrala kontexter och använde ett utralt adjektiv i båda
fallen (t.ex. *Brevet är brun). Eftersom antalet kontexter är mindre än det krävda
antalet (3) tolkas detta som brist på belägg och det anges med ett snedstreck (/)
i tabell 34.
Grupp 4 i implikationstabell 34 utgörs av de fem informanter (1-38) som
avviker från den idealiska implikationella modellen eftersom gruppen klarade
av adjektivets a-former i samband med plurala substantiv inte men producerade tillräckligt många kongruerande former vid utrala eller neutrala substantiv
i singularis.
Den sista gruppen i tabell 34 (grupp 5) består av de fem informanter (16-25)
som inte hade tillägnat sig predikativ kongruens i någon av kontexterna enligt
förekomstkriteriet. Alla dessa informanter hade minst 3 belägg på utrumkongruens (blomman är röd) men de producerade adjektivets grundform även i
samtliga kontexter för pluralis (*gitarrerna är gul) och neutrum (*häftet är blå) (se
vidare bilaga 14). Eftersom de inte producerade någon annan adjektivform än
utrum kan de enligt PT (Pienemann 1998) inte anses kunna överföra grammatisk information mellan olika fraser inom satsgränser och kan således inte anses
ha nått PT-nivån 4, till vilken predikativ kongruens tillhör. I analysen av attributiv kongruens (se vidare 5.2.2) framgick det att fyra av dessa informanter (16,
19 22 och 25) inte heller producerade några t- eller a-former vid attributiva adjektiv, dvs. de behärskade inte heller PT-nivån 3. Informant 21 hade däremot
en gång producerat adjektivets t-form i kontexten för neutrum (ett rött bord),
vilket kunde tolkas som bevis på att denna informant klarade av att processa
grammatisk information inom en fras.
När inlärningen av predikativ kongruens granskas ur processbarhetsperspektiv måste det på samma sätt som vid attributiva adjektiv finnas kontrasterande exempel på adjektivformerna för att man ska kunna försäkra sig om att
informanterna enligt PTs tolkning har tillägnat sig formen/formerna. Som
framgår av implikationstabell 34 hade informanterna i grupp 1 minst 3 belägg
på utrum, pluralis och neutrum och grupp 2 på utrum och pluralis. Grupp 3
använde däremot systematiskt endast utrum och grupp 4 pluralis. Det måste
alltså granskas om det förekom andra adjektivformer hos dessa grupper eller
inte. Användningen/överanvändningen av adjektivets grundform anges i bilaga 14.
Det framgår av tabellen i bilaga 14 att grupp 3, dvs. de informanter som
enligt analysen av systematiskt bruk (tabell 34) endast behärskade utrumkongruensen, åtminstone en gång använt någon annan adjektivform än grundformen. T.ex. informant 6 använde adjektivets grundform i tre av de fem plurala
kontexterna (*äpplena är röd) och i fyra kontexter för neutrum (*huset är grön).
Vidare producerade hen två gånger adjektivets t-form i plural kontext (*bollarna
är grönt) och en gång adjektivets a-form i neutrumkontext (*häftet är blåa).
Det syns vidare i bilaga 14 att alla informanter som tillhör grupp 4 även
använde andra adjektivformer än dess a-form. T.ex. informant 24 producerade
156
adjektivets grundform i två utrala kontexter (bilen är gul) och i två kontexter för
neutrum (*brevet är brun). Eftersom det finns kontrasterande exempel på adjektivmorfologin i produktionen hos dessa informanter betyder det att denna
grupp kan anses klara av att processa grammatisk information mellan fraser
och de har således kommit upp på PT-nivå 4.
Det framgår ytterligare av tabellen att adjektivets grundform ofta
överanvändes i stället för dess t-form. Utöver de fem informanterna (16-25) i
grupp 5, som enbart använde adjektivets utrala form, finns det sammanlagt 5
informanter (14, 18, 28, 36 och 38) som överanvände utrum i kontexter för neutrum 100-procentigt. Utrum användes också i stället för pluralis Till exempel
informant 17 producerade inte alls adjektivets a-form utan använde
genomgående grundformen (*Bollarna är grön).
Såsom vid analysen av systematiskt bruk av attributiv kongruens (se
avsnitt 5.2.2) utförs även här en ytterligare implikationsanalys där det krävs två
kontrasterande exempel (i stället för ett exempel) på någon annan adjektivform.
Den nya implikationstabellen (se bilaga 15) över predikativ kongruens ger en
nästan identisk bild av inlärningen av adjektivformer som den tidigare
analysen (tabell 34). De två tabellerna skiljer sig endast på en punkt: Utrum
klarades av en informant färre, 29 informanter, enligt den nya analysen. Denna
skillnad beror på att informant 17 nästan genomgående använde adjektivets
grundform i alla kontexter och endast producerade en kontrasterande
adjektivform. På grund av detta anses hen inte klara av utrumkongruens vid
predikativa adjektiv enligt det nya analyssättet. Resultatet av analysen med
utgångspunkt i systematiskt bruk förblir detsamma (utrum < pluralis <
neutrum) oavsett om det krävs ett eller två belägg på användningen av annan
adjektivform eller andra adjektivformer.
5.2.5
80-procentigt och 50-procentigt bruk av predikativ kongruens
Behärskningen av predikativ kongruens granskas i detta avsnitt med utgångspunkt i 80- och 50-procentig korrekt användning. I tabell 35 nedan har 80procentskriteriet tillämpats på gruppnivå.
Tabell 35
80-procentigt bruk av predikativ kongruens - % av individer
utrum
f
%
kongruens
+
27
67,5
13
32,5
totalt
40 100,0
χ2 = 13,400, df = 2, p = 0,001
kontext
pluralis
f
%
22
55,0
18
45,0
40 100,0
neutrum
f
%
11
27,5
29
72,5
40 100,0
Som framgår av tabell 35 behärskar 67,5 % av informanterna den predikativa
kongruensen på 80-procentig nivå i kontexter med utrala substantiv i singularis
(Hunden är brun), dvs. 27 av de 40 informanterna använde i minst 80 % av fallen
157
målspråksenliga/-liknande utrala former av adjektivet i obligatoriska kontexter.
Pluralis uppvisar det näst högsta värdet: 55 % av informanterna behärskade
predikativkongruensen i plurala kontexter (Gitarrerna är gula) på denna nivå.
Neutrala substantiv i singularis visar sig även enligt detta kriterium vara den
svåraste kategorin: Endast 27,5 % av informanterna klarade av kongruensen vid
neutrala substantiv i singularis (Brevet är gult).
De procentuella skillnaderna mellan de olika kontexterna är statistiskt
signifikanta (utrum vs neutrum p = 0,000, pluralis vs neutrum p = 0,012) förutom skillnaden mellan utrum och pluralis (p = 0,251). Utgående från detta blir
svårighetshierarkin för predikativ kongruens följande:
(35) utrum ɕ pluralis > neutrum
(35) betyder att utrum singularis och pluralis är lika lätta/svåra kontexter för
informanterna när adjektivet är predikativt. Neutrum singularis är däremot
signifikant svårare för informanterna. Utvecklingssekvensen (35) för predikativ
kongruens är nästan identisk med den för attributiv kongruens (32). Enligt båda
sekvenserna var utrum och pluralis lika lätta/svåra för informanter medan neutrum var den svåraste kontexten.
I tabell 36 presenteras behärskningen av predikativkongruens enligt 80och 50-procentskriteriet på individnivå i form av implikationella skalor. Först
redogörs för 80-procentig korrekt användning.
158
Tabell 36
grupp
1
2
3
4
5
38
80- och 50-procentigt bruk av predikativ kongruens på individnivå
80 %
inf.
utrum pluralis
+
+
3
4
+
+
7
+
+
8
+
+
12
+
+
33
+
+
39
+
+
40
+
+
15
+
+
27
+
+
5
+
+
29
+
+
11
+
+
35
+
+
38
+
+
30
+
+
34
+
+
10
+
+
37
+
+
31
+
26
+
6
+
14
+
17
+
18
+
23
+
20
+
24
+!
13
+!
32
+!
36
1
9
2
28
25*38
16*
19*
21*
22*
totalt
27
22
Crep = 0,97, Cskal = 0,93
neutrum
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
/
11
50 %
inf.
utrum
pluralis
3
+
+
4
+
+
7
+
+
8
+
+
12
+
+
33
+
+
34
+
+
39
+
+
40
+
+
10
+
+
15
+
+
37
+
+
27
+
+
5
+
+
29
+
+
11
+
+
35
+
+
31
+
+
13
+
+
30
+
+
38
+
+
24
+
+
26
+
6
+
14
+
17
+
18
+
+
2
23
+
36
+
+
20
28
+
32
+!
1
+!
9
+!
25*
16*
19*
21*
22*
totalt
32
25
Crep = 0,97, Cskal = 0,92
neutrum
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
/
15
Informanterna (25, 16, 19, 21 och 22) som är markerade med asterisk (*) producerade
endast adjektivets utrala former i alla kontexter (utrum, pluralis, neutrum).
159
Implikationstabellen över 80-procentigt bruk (se tabell 36 ovan) uppvisar ett
riktigt klart implikationellt mönster från vilket endast tre informanter (grupp 4)
avviker. Denna tabell bildar en valid implikationell skala och ger en liknande
bild av behärskningen av predikativ kongruens som tabellen över systematiskt
bruk (tabell 34). De 11 informanterna (3–5) i grupp 1 behärskade predikativkongruensen på minst 80-procentig nivå i alla kontexter, åtta informanter (29-37)
i grupp 2 klarade av både kontexterna med pluralis och dem med utrum men
inte dem med neutrum. Informanterna i grupp 3 (31-20) behärskade endast
kontexterna med utrala singulara substantiv på 80-procentig nivå. Grupp 4 (2432) behärskade pluraliskongruens minst 80-procentigt men inte utrum- eller
neutrumkongruens. Grupp 5 består av de 10 informanterna (39-22) som inte
klarade av predikativ kongruens i någon av kontexterna enligt detta analyskriterium. Som framgick tidigare vid analysen av systematiskt bruk (5.2.4) använde fem av dessa informanter (16, 19, 21, 22 och 25) genomgående adjektivets
grundform och eftersom det fattas kontrastiva exempel på andra adjektivformer kan de inte anses behärska fenomenet predikativ kongruens som helhet på
80-procentig nivå och inte heller på 50-procentig nivå.
I det följande beskrivs behärskningen av predikativkongruens enligt det
lindrigare procentuella kriteriet, 50-procentig korrekt användning av strukturen.
Implikationstabellen har redan tidigare angetts i tabell 36 och i tabell 37 nedan
presenteras användningen predikativkongruens enligt 50-procentskriteriet på
gruppnivå.
Tabell 37
50-procentigt bruk av predikativ kongruens - % av individer
utrum
f
%
+ 32
80,0
kongruens
8
20,0
totalt
40 100,0
χ2 = 15,208, df = 2, p = 0,000
kontext
pluralis
f
%
25
62,5
15
37,5
40 100,0
neutrum
f
%
15
37,5
25
62,5
40 100,0
Som man kan se i tabell 37 förändras bilden av de tre kontexternas behärskning
bara marginellt om man i stället för 80-procentigt bruk väljer 50-procentig korrekt användning som analyskriterium. Såsom vid de tidigare analyserna är antalet informanter som klarade av fenomenet enligt 50-procentskriteriet högre
för varje kontext än det var enligt det strängare kriteriet. Behärskningen av utrum stiger från 67,5 % till 80 %, pluralis från 55 % till 62,5 % och neutrum från
27,5 % till 37,5 %.
De procentuella skillnaderna i tabell 37 är statistiskt signifikanta (utrum vs
neutrum p = 0,000, pluralis vs neutrum p = 0,025) med undantag av den mellan
utrum och pluralis (p = 0,08) såsom i analysen av 80-procengit bruk på gruppnivå, vilket betyder att båda kriterierna ger samma bild av de tre kontexternas
inbördes svårighet: Utrum och pluralis är de lättaste kontexterna för informan-
160
terna medan kontexter med neutrala substantiv i singularis är signifikant svårare för dem.
Som man ser i tabell 36 har även implikationstabellen över 50-procentigt
bruk av predikativkongruens stora likheter med den över 80-procentigt bruk.
Sammanlagt 15 informanter (3-29) klarade minst 50 % av alla kontexter: utrum,
pluralis och neutrum. Sju informanter (11-24) behärskade både utrum- och
pluraliskongruensen men klarade inte av neutrumkontexterna på samma nivå.
Ytterligare 10 informanter (26-28) behärskade utrumkongruens men inte pluralis eller neutrum enligt 50-procentskriteriet. Även tabellen över 50-procentig
korrekt användning av predikativ kongruens följer nästan helt en implikationell
ordning och det finns bara få undantag (3 stycken) från den idealiska modellen.
På grund av de få undantagen uppvisar tabellen hög skalbarhet och bildar således en valid skala. De procentuella analyserna uppvisar samma tendens som
analysen med utgångspunkt i systematiskt bruk (tabell 34).
5.2.6 Multivariat analys av adjektivkongruens
För att ta reda på om det egentligen är substantivets genus (utrum/neutrum)
eller satsdelen (attribut/predikativ) eller båda som påverkar behärskningen av
kongruensen på gruppnivå genomfördes en multivariat analys. I analysen
uppmärksammas inte plurala kontexter. Den gjordes med SPSSsubprogrammet hiloglinear som automatiskt räknar fram den bästa modellen
(se t.ex. Rahkonen 1995, 24-27, 38-39). Analysen visade att den enklaste modellen var genus*kongruens vilket betyder att den påverkande faktorn är genuset medan satsdelen (attribut/predikativ) inte har någon effekt på fördelningen
av de kongruenta och icke-kongruenta formerna. Motsvarigheten mellan data
och modell är tillräcklig eftersom p-värdet var 0,273 och således överstiger tröskelvärdet 0,05. Detta resultat åskådliggörs i tabell 38 och tabell 39 varav den
förstnämnda presenterar adjektivkongruensen i utrala och neutrala kontexter
och den sistnämnda adjektivkongruensen i attributiva och predikativa kontexter.
Tabell 38
kongruens
totalt
Kongruens i utrala och neutrala kontexter
ja
nej
genus
utrum
neutrum
f
%
f
%
321
84,5
171
39,7
59
15,5
260
60,3
380 100,0 431 100,0
totalt
f
492
319
811
%
60,7
39,3
100,0
Som tabell 38 visar förekom kongruensböjning i 84,5 % av de utrala kontexterna
medan den motsvarande siffran i neutrala kontexter endast var 39,7. Denna
skillnad är statistiskt signifikant och kan generaliseras.
161
Tabell 39
kongruens
Kongruens i attributiva och predikativa kontexter
ja
nej
totalt
satsdel
attribut
predikativ
f
%
f
%
249
59,6
243
61,8
169
40,4
150
38,2
418 100,0 393 100,0
totalt
f
492
319
811
%
60,7
39,3
100,0
Som framgår av tabell 39 förekom det kongruensböjning i 59,6 % av de kontexter där adjektivet stod i attributiv ställning och 61,8 % av de kontexter där adjektivet var predikativt. Eftersom den multivariata analysen resulterade i en
modell som inte innehöll termen satsdel*kongruens är de obetydliga procentuella skillnaderna mellan attributiv och predikativ kontext inte statistiskt signifikanta och således inte heller generaliserbara.
Analyserna ovan har sin utgångspunkt i genuset i inlärarspråket, dvs. det
genus som informanterna producerade i testen. Kontexterna för utrum innehåller således substantiv som enligt målspråket ska vara neutrala men som informanterna behandlade som utrala (#en gul päron) och utrala substantiv som informanterna behandlade som neutrala (*Det är blå i stället för Den/Boken är blå).
För att ta reda på om resultatet skulle ha blivit annorlunda om analysen
hade gjorts med utgångspunkt i substantivens genus i målspråket och inte i inlärarspråket gjorde jag en ytterligare analys. I denna analys har alltså de substantiv vars genus inte stämde överens med målspråket lämnats bort. Denna
analys gav en likadan bild av förhållandet mellan kongruens och genus/satsdel
som analysen med utgångspunkt i inlärarspråket, dvs. den enklaste modellen
är genus*kongruens och motsvarigheten mellan data och modell är tillräcklig
eftersom p-värdet var tillräckligt högt, 0,745. Resultatet betyder att adjektivets
ställning inte påverkar fördelningen av fallen med/utan kongruens, utan substantivets genus är den avgörande faktorn. Resultatet förblir alltså likadant
även när analysen utgår ifrån genuset i målspråket och inte i inlärarspråket.
Resultatet exemplifieras med tabell 40 och tabell 41 nedan.
Tabell 40
kongruens
totalt
Kongruens i utrala och neutrala obligatoriska kontexter
ja
nej
genus
utrum
neutrum
f
%
f
%
292
85,6
171
40
49
14,4
256
60
341 100,0 427 100,0
totalt
f
463
305
768
%
60,3
39,7
100,0
Av tabell 40 framgår att 85,6 % av de utrala obligatoriska kontexterna fick ett
adjektiv som kongruerade med substantivet. Den motsvarande siffran för de
obligatoriska kontexterna för neutrum var 40 %. Det fanns således ingen kon-
162
gruens i 14,4 % av de utrala och i 60 % av de neutrala kontexterna. Fördelningen i tabell 40 är statistiskt signifikant (p = 0,000).
När siffrorna i tabell 40 jämförs med dem i tabell 38 framgår det att antalet
utrala kontexter sjunker från 380 till 341, vilket beror på att informanterna i
sammanlagt 39 fall hade behandlat neutrala substantiv som utrala. Fördelningen av fallen med kongruens och icke-kongruens i utrala kontexter är däremot
nästan identisk i båda tabellerna. Antalet neutrala kontexter förändras endast
lite: Det sjunker från 431 till 427. Detta beror på att informanterna behandlade
sällan, endast i 4 fall, neutrala substantiv som utrala.
Tabell 41 nedan presenterar adjektivkongruens i attributiva och predikativa kontexter. I denna tabell har endast de belägg där substantivet hade ett riktigt genus enligt målspråket räknats med.
Tabell 41
kongruens
totalt
Kongruens i attributiva och predikativa kontexter (med utgångspunkt i
genus i målspråket)
ja
nej
satsdel
attribut
predikativ
f
%
f
%
225
58,4
238 62,1
160
41,6
145 37,9
385 100,0 383 100,0
totalt
f
463
305
768
%
60,3
39,7
100,0
Som syns i tabell 41 förekom adjektivkongruens i sammanlagt 58,4 % av de attributiva kontexterna och i 62,1 % av de predikativa kontexterna. 41,6 % av adjektiven böjdes däremot fel när adjektivet var attribut. Den motsvarande siffran
för predikativa adjektiv var en aning lägre, 37,9. Eftersom skillnaderna mellan
procenttalen i tabell 41 är så små är denna fördelning inte statistiskt signifikant.
När siffrorna mellan tabell 41 och tabell 39 jämförs sinsemellan syns det
att andelen attributiva kontexter sjunker från 418 till 385 och predikativa kontexter från 394 till 383. Fördelningen mellan de kongruenta och icke-kongruenta
fallen i attributiva och predikativa kontexter är däremot nästan identisk i båda
tabellerna.
5.2.7 Form-funktionellt baserad analys
I kommande avsnitt granskas behärskningen av attributiv och predikativ kongruens hos enskilda inlärare närmare med hjälp av form-funktionell analys
(Pienemann 1998, 160-162, se även Eklund Heinonen 2009, 171-173). Syftet är att
kartlägga vilka former av adjektiv informanterna använder och vilken funktion
(dvs. numerus eller genus) dessa former har. Ett ytterligare syfte är att ta reda
på om informanterna behärskar numeruskongruensen bättre än genuskongruensen vilket var fallet hos informanterna i Glahn et al. (2001). Inlärningen av
adjektivkongruens relateras senare till inlärningen av bisatskongruens i avsnitt
5.4.1 såsom i Glahn et al. (2001).
163
Eftersom svenskans adjektivformer har olika funktioner (genus och numerus) måste man enligt Pienemann (1998, 159) tillämpa s.k. faktorisering av diakritiska egenskaper och lingvistiska kontexter för att kunna upptäcka inlärarens eget system av form-funktion-relationer. Detta betyder att man i analysen
håller isär adjektivets former (-Ø, -t, -a) och funktioner (singularis utrum, singularis neutrum och pluralis). Pienemann (1998, 160) åskådliggör faktorisering
med hjälp av ett exempel på distributionsanalys av predikativ kongruens i
svenskan. Det framgår i exemplet att inläraren gör en skillnad mellan singularis
och pluralis i och med att hen använder adjektivets a-form i 78 % av de plurala
kontexterna och singular form (-Ø) i samtliga singulara kontexter. Inläraren
behärskar däremot inte genuskongruens för hen gör inte en skillnad mellan
utrala och neutrala kontexter utan använder den utrala adjektivformen (-Ø) i
stället för t-formen i 100 % av de neutrala kontexterna. Enligt Pienemann (1998,
161) har denna inlärare skapat ett förenklat men mycket systematiskt paradigm
av adjektivmorfologin i vilket endast en av de diakritiska egenskaperna, nämligen numerus, uppmärksammas. Han påpekar att man inte utan faktorisering
skulle ha upptäckt denna regelmässighet i samplet. Pienemann menar att hela
paradigmet, där även genuset uppmärksammas, kan förväntas utvecklas mycket senare i inlärningsprocessen på grund av de komplexa form-funktionrelationer som gäller genusmarkering.
I analysen av numeruskongruens i föreliggande studie tas inte hänsyn till
ordets genus (utrum/neutrum) utan utgångspunkten är om adjektivet borde
stå i singular (-Ø, -t) eller plural form (-a). På så sätt tolkas både Hunden är brun
och Hunden är brunt samt En brun hund och En brunt hund som korrekta singulara former i analysen. I analysen av genuskongruens spelar ordets riktiga genus inte någon roll utan det väsentliga är om det förekommer kongruens mellan den obestämda artikeln (en/ett) eller substantivet (hunden/bordet) och det attributiva/predikativa adjektivet. Analysen utgår m.a.o. ifrån det genus som
informanten har producerat. På så sätt anses både en brun hund och ett brunt
hund samt Hunden är brun och Hundet är brunt vara belägg på genuskongruens.
Som kriterium både vid numerus- och vid genusanalysen tillämpas systematiskt bruk, procentuell behärskning av strukturerna utan något gränsvärde
samt 80-procentigt och 50-procentigt korrekt användning.
5.2.7.1 Numeruskongruens vid attributiva adjektiv
I detta avsnitt redogörs för behärskningen av numeruskongruens vid attributiva adjektiv. I tabell 42 presenteras på gruppnivå vilka adjektivformer, singulara eller plurala, informanterna använde i attributiv ställning i obligatoriska
kontexter, dvs. när målspråket hade en singular eller plural funktion. Som redan konstaterats ovan är det inte fråga om helt målspråksenliga obligatoriska
kontexter i den här analysen, för endast distinktionen mellan singularis och
pluralis beaktas och t.ex. strukturer som en brunt hund ses som belägg på behärskning av numeruskongruens.
164
Tabell 42
Singulara och plurala adjektivattribut i obligatoriska kontexter
funktion
singularis
pluralis
f
%
f
%
-Ø, -t 369
88,3
69
34,7
IL-form
-a
49
11,7
130
65,3
totalt
418 100,0 199 100,0
χ2 =188,098, df = 1, p = 0,000
Som framgår av tabell 42 producerade informanterna en singular adjektivform
(antingen utrum eller neutrum) i 88,3 % av de singulara kontexterna (en gul
hund, en gult hund, ett rött äpple, ett röd äpple). Detta betyder att singularis underanvändes i 11,7 % av fallen och i stället för en singular adjektivform använde
informanterna adjektivets a-form (*en gröna kopp). Informanterna behärskade
kongruens i plurala kontexter till 65,3 %, dvs. i så många procent av fallen producerade de adjektivet i dess a-form (två bruna hundar). Formen underanvändes
således i 34,7 % i pluraliskontexterna. De procentuella skillnaderna i tabell 42 är
statistiskt signifikanta vilket betyder att de är generaliserbara. Informanterna
klarade således signifikant bättre av att använda singulara attributiva adjektivformer vid singulara substantiv än plurala adjektivformer i kontexter som
krävde pluralis.
I tabell 43 presenteras för vilka funktioner (singularis/pluralis) informanterna använde sina singulara (-Ø, -t) och plurala (-a) former i attributiv ställning
i icke-obligatoriska kontexter. Analysen av dessa har sin utgångspunkt i inlärarspråket. I detta sammanhang avses med icke-obligatoriska kontexter alla
förekomster av -Ø eller -t och -a i inlärarspråket, dvs. både de där adjektivformerna användes korrekt och de fall där formerna bröt mot målspråksnormen.
På basis av icke-obligatoriska kontexter kan man få reda på i vilken mån de
olika adjektivformerna överanvänds. I motsats till har i tabell 43 radprocenten
beräknats.
Tabell 43
Adjektivformer i singularis och pluralis i icke-obligatoriska attributiva
kontexter
funktion
singularis
pluralis
f
%
f
%
-Ø, -t 369
84,2
69
15,8
IL-form
-a
49
27,4
130
72,6
totalt
418
67,7
199
32,3
χ2 = 188,098, df = 1, p = 0,000
totalt
f
438
179
617
%
100,0
100,0
100,0
Som tabell 43 visar överanvände informanterna singulara adjektivformer (-Ø
och -t) i 15,8 % av de plurala kontexterna (*två brun hundar, *två gult äpplen).
Även adjektivets a-form överanvändes: Informanterna producerade formen i
27,4 % av de singulara kontexterna (*ett bruna bord, *en röda bil). De procentuella
165
skillnaderna i tabell 43 är statistiskt signifikanta, vilket betyder att överanvändningen av a-formen i singularis är vanligare än överanvändningen av -Ø och -t i
pluralis.
I bilaga 16 återges en tabell över form-funktionella relationer vid attributiva (obestämda) adjektiv hos varje informant. I tabellen hålls adjektivets former
och funktioner isär (se vidare Pienemann 1998, 160).
Som framgår av bilaga 16 hade t.ex. informant 1 fem plurala kontexter av
vilka tre var sådana där hen använde a-form (två bruna hund) och två sådana
där adjektivet stod i singular form (*två gul hund). Korrekhetsprocent för numeruskongruens i pluralis blev således 60. Dessutom hade informanten sammanlagt 11 singulara kontexter varav en för utrum (en brun hund) och en för neutrum (*ett gul äpple) fick ett singulart adjektiv, vilket betyder att korrekthetsprocenten för numeruskongruens i singularis blev 18,2. I sammanlagt nio av de
singulara kontexterna använde informanten adjektivets a-form i stället för dess
grund- och t-form. Detta var fallet i tre av de fyra kontexterna för utrum (*en
gula päron) och i sex av de sju kontexterna för neutrum (*ett röda äpple). Sammanfattningsvis hade informanten markerat numerus på ett målspråksliknande
sätt i sammanlagt fem av de 16 fallen (5/16), det vill säga i 31,3 %, vilket betyder att hen inte kan anses behärska numeruskongruens enligt analyskriteriet
80-procentig korrekt användning.
Ett exempel på en informant som behärskade numeruskongruensen fullständigt i testet är informant 3. Som man kan utläsa i tabellen i bilaga 16 använde informanten a-formen av adjektivattributet i samtliga fem pluraliskontexter (5/5) som hen producerade i testet (två gula äpplena, två gröna bilar). Informanten hade ytterligare fyra singulara kontexter för utrum och sju för neutrum. Av dessa sammanlagt 11 kontexter fick alla en singular form av adjektivet
(en brun hund, ett grönt äpple), vilket leder till att korrekthetsprocenten för hela
numeruskongruensen blev 100.
Bilaga 16 visar dessutom att singulara adjektivformer (-Ø och -t) förekom
ganska ofta i plurala kontexter vilket också var ett frekvent fenomen i Ruponen
och Sundmans (2014) material. För det mesta är det fråga om att informanterna
producerade adjektivets grundform i stället för dess a-form vilket redan har
diskuterats i samband med analysen av systematiskt bruk av de olika adjektivformerna i avsnitt 5.2.1. I tabellen syns dock att två informanter (2 och 23) även
producerade adjektivets t-form i en plural kontext (*två rött koppar) en gång.
Sammanlagt åtta informanter (2, 16, 17, 19, 21, 22, 23 och 25) producerade endast singulara adjektivformer i pluraliskontexter och fyra informanter (18, 20, 28,
36) använde singulara adjektivformer i över hälften av kontexterna, vilket syns i
att korrekthetsprocenten för pluralis hos dessa informanter förblev under 50.
Därutöver producerade nio informanter (1, 6, 9, 10, 13, 14, 24, 26 och 30) adjektivet i singularis i mindre än hälften av fallen. Korrekthetsprocenten för numeruskongruens i plurala kontexter hos dessa individer är således över 50 men
under 100.
Adjektivets a-form förekom även i singulara kontexter även om detta inte
var lika frekvent som bruket av singulara former i pluralis. Av informanterna
166
producerade fem (1, 9, 14, 24 och 32) a-formen i minst 50 % av kontexterna vilket betyder att under hälften av de singulara kontexterna blev korrekta. Aformen användes ytterligare av åtta (13, 15, 18, 20, 28, 29, 30 och 36) som producerade den i färre än 50 % av fallen. Korrekthetsprocenten för numerus i singularis hos dessa informanter är m.a.o. högre än 50 % men något under 100. Ingen
av informanterna använde dock endast adjektivets a-form i singulara kontexter.
Näst granskas behärskningen av numeruskongruens i singulara och plurala kontexter på individnivå för att kunna se om det finns något samband mellan dessa. Procenttalen (num sg % och num pl %) från bilaga 16 presenteras i
form av en procentuell implikationstabell utan något gränsvärde i tabell 44.
167
Tabell 44
Procentuell implikationstabell över behärskningen av numeruskongruens vid
attributiva adjektiv
grupp informant
3
4
5
7
8
11
12
27
1
31
33
34
35
37
38
39
40
6
10
2
26
2
16
17
19
3
21
22
23
25
15
18
30
20
4
29
36
13
28
14
32
24
5
9
1
singularis
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
90,9
90,9
88,9
77,8
70,0
66,7
63,6
55,6
50,0
45,5
45,5
44,4
18,2
pluralis
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
80,0
80,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0!
20,0
75,0
40,0
100,0!
20,0
60,0
20,0
60,0!
100,0!
60,0!
60,0!
60,0!
Som tabell 44 ovan visar behärskade de flesta informanter singularis bättre än
pluralis vid attributiva adjektiv. Endast 7 informanter avviker från detta mönster: De hade högre korrekthetsprocent i pluralis än i singularis. Dessa undantag
markeras med ett utropstecken i tabellen.
168
I tabell 44 går det att finna några grupper informanter som behärskade
numeruskongruensen i lika hög grad eller ungefär likadant med varandra.
Grupp 1 består av 16 informanter (3-40) som klarade av företeelsen till 100 %
både i singularis och i pluralis. Till grupp 2 (6-26) hör tre informanter som behärskade numeruskongruensen fullt ut i singulara kontexter och till 80 % i
pluraliskontexter. Grupp 3 utgörs av åtta informanter (2-25) vars korrekthetsprocent för singularis var 100 men den motsvarande siffran för pluralis var 0.
Detta betyder att gruppen inte alls klarade av distinktionen mellan singularis
och pluralis. Grupp 4 är den enda gruppen i tabellen som inte är lika enhetlig
som de andra. Den består av sammanlagt åtta informanter (15-28) av vilka sex
behärskade singularis bättre än pluralis. Hos dessa informanter varierade korrekthetsprocenten för singularis mellan 90,9 och 55,6 och för pluralis mellan 75
och 20. Till gruppen hör också två informanter (15 och 29) hos vilka numeruskongruensen i pluralis uppvisade högre värden än i singularis: Korrekthetsprocenten för pluralis var 100 och motsvarande siffra för singularis 90,9 (informant 15) respektive 70 (informant 29). Den sista gruppen, grupp 5, utgörs av
fem informanter (14-1) som skiljer sig från de flesta informanter genom att de,
såsom informanterna 15 och 29, hade högre korrekthetsprocent för pluralis än
singularis: 60–100 % av pluraliskontexterna blev rätt medan singulara adjektivformer användes i 18,2–50 % av de singulara kontexterna.
5.2.7.2 Numeruskongruens vid predikativa adjektiv
I det följande granskas behärskningen av numeruskongruens vid predikativa
adjektiv med hjälp av liknande analyser som tillämpades vid analysen av attributiva adjektiv. I tabell 45 redogörs för vilka adjektivformer som användes i
predikativ ställning på gruppnivå när det krävdes singularis eller pluralis i
målspråket.
Tabell 45
Singulara och plurala predikativa adjektiv i obligatoriska kontexter
funktion
singularis
pluralis
f
%
f
%
-Ø, -t 355
90,3
74
37,8
IL-form
-a
38
9,7
122
62,2
totalt
393 100,0
196
100,0
χ2 = 182,708, df = 1, p = 0,000
Som framgår av tabell 45 producerade informanterna singulara former av predikativa adjektiv i 90,3 % av de singulara kontexterna (Bordet är rött/röd, Hunden
är brun/brunt). Singulara adjektivformer (utrum, neutrum) underanvändes således i 9,7 % av kontexterna, då informanterna producerade adjektivet i dess aform (*Huset är gröna, *Hunden är bruna). Informanterna klarade signifikant
bättre av singularis än adjektivets a-form, för korrekthetsgraden för numerusmarkering i pluralis (Äpplena är röda, Gitarrerna är gula) var 62,2 %, vilket
betyder att a-formen underanvändes i 37,8 % av fallen, då informanterna i stäl-
169
let för den producerade singulara adjektivformer (*Bollarna är grön, *Paketen är
svart). Numeruskongruens behärskades alltså bättre i singulara än i plurala
kontexter både i predikativ (tabell 45) och i attributiv ställning (tabell 42).
I tabell 46 presenteras i vilka funktioner (singularis/pluralis) informanterna använde sina singulara (-Ø och -t) och plurala (-a) adjektivformer i predikativ ställning i icke-obligatoriska kontexter.
Tabell 46
Singularis och pluralis i icke-obligatoriska predikativa kontexter
funktion
singularis
pluralis
f
%
f
%
-Ø/ -t
355 82,8
74
17,2
IL-form
-a
38
23,8 122 76,3
totalt
393 66,7 196 33,3
χ2 = 182,708, df = 1, p = 0,000
totalt
f
429
160
589
%
100,0
100,0
100,0
Som framgår av tabell 46 överanvändes adjektivets grund- och t-form (-Ø/-t)
till 17,2 % i pluralis (*Gitarrerna är gul/gult) och a-form till 23,8 % i singularis
(*Boken är blåa, *Bordet är röda) i predikativ ställning. På samma sätt som vid attributiva adjektiv är överanvändningen av a-formen i singularis något vanligare
än bruket av grund- och t-formen i pluralis. Skillnaden mellan kontexterna i
tabellen är statistiskt signifikant och resultatet kan således generaliseras.
I bilaga 17 presenteras en tabell över vilka former av predikativa adjektiv i
olika funktioner de enskilda informanterna använde. Som bilaga 17 visar hade
t.ex. informant 6 sammanlagt fem obligatoriska plurala kontexter med adjektiv i
predikativ ställning. Ingen av dessa fick adjektivet i a-form utan tre av dem fick
adjektivet i dess grundform (*Kopparna är brun) och två t-form (*Gitarrerna är
gult). Detta betyder att korrekthetsprocenten för numeruskongruens i pluralis
blev 0. Informanten hade fem singulara kontexter för utrum av vilka samtliga
fick adjektiv i singular form (Hunden är brun; *Bilen är gult) och fem singulara
kontexter för neutrum av vilka fyra fick adjektiv i singularis (*Huset är grön).
Korrekthetsprocenten för numeruskongruens i singularis blev således 90 och
som helhet markerades numerus rätt i 60 % av kontexterna, vilket betyder att
hen inte kan anses klara av numeruskongruensen vid adjektiv i predikativ
ställning enligt 80-procentskriteriet.
Om man tar en närmare titt på t.ex. informant 13 kan man se att hen behärskade numeruskongruensen vid adjektiv i predikativ ställning till en nivå på
73,3 %. Informanten producerade sammanlagt fem plurala kontexter av vilka
fyra fick adjektiv i a-form (Äpplena är röda) medan hen använde singular form
(*Bollarna är grön) i ett av fallen. Hen hade sammanlagt 10 obligatoriska singulara kontexter varav hen i fyra för utrum (Hunden är brun) och i tre för neutrum
(*Huset är grön) använde ett singulart adjektiv. I tre av de singulara kontexterna
producerade hen däremot adjektivets a-form (*Stolen är gröna; *Bordet är röda).
Informanten klarade av numeruskongruensen i sammanlagt 11 av de 15 fallen,
dvs. i 73,3 %, vilket betyder att hen inte heller kan anses behärska numeruskon-
170
gruensen vid predikativa adjektiv enligt analyskriteriet 80-procentigt korrekt
användning.
Av tabellen i bilaga 17 framgår vidare att användningen av singulara adjektivformer (-Ø och -t) var frekvent i pluraliskontexter. Detta är något som
även Ruponen och Sundman (2014) har observerat. Allt som allt producerade
åtta informanter (2, 6, 16, 17, 19, 21, 22 och 25) endast singulara varianter i stället för adjektivets a-form. Dessa informanter klarade m.a.o. inte alls av att markera pluralis i kontexter för den. Därutöver använde 7 informanter (14, 18, 20,
23, 26, 28 och 36) singularis i minst 50 %, vilket leder till att korrekthetsprocenten blev under 50. Ytterligare 8 informanter (1, 9, 11, 13, 15, 31, 35 och 40) producerade singulara adjektivformer i färre än 50 % av pluraliskontexterna, dvs.
korrekthetsprocenten för numeruskongruens i pluralis blev något över 50 men
ändå under 100. Adjektivets a-form användes däremot mer sällan i singulara
kontexter än dess grund- och t-form i plurala kontexter: Detta var fallet hos tre
informanter (1, 9 och 24) i minst 50 % och hos 11 informanter (2, 6, 13, 17, 18, 20,
26, 28, 32, 35 och 36) i under 50 % av singulariskontexterna. De förstnämnda
informanterna klarade således av numeruskongruens under 50-procentigt och
de sistnämnda informanterna över 50- men under 100-procentigt.
För att kunna ta reda på om det råder ett samband mellan behärskningen
av numeruskongruens i singularis och i pluralis på individnivå har de procentuella data organiserats implikationellt i tabell 47 likadant som vid attributiva
adjektiv (se tabell 44).
171
Tabell 47
Procentuell implikationstabell över behärskningen av numeruskongruens vid
predikativa adjektiv
grupp informant
3
4
5
7
8
10
12
1
27
29
30
33
34
37
38
39
11
15
2
40
31
14
3
23
16
19
4
21
22
25
35
26
18
2
5
6
17
36
32
13
6
28
20
24
1
7
9
singularis
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
80,00
70,00
70,00
70,00
70,00
44,40
33,30
30,00
pluralis
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
80,00
80,00
80,00
75,00
40,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
40,00
20,00
0,00
0,00
0,00
40,00
100,00!
80,00!
40,00
20,00
100,00!
60,00!
60,00!
Som framgår av tabell 47 behärskade de flesta informanter numeruskongruensen bättre i singulara än i plurala kontexter. Endast fem informanter (32, 13, 24,
1 och 9) avviker från detta mönster, för deras korrekthetsprocent för pluralis
uppvisade ett högre värde än det för singularis.
I tabell 47 kan sju olika grupper urskiljas där informanterna klarade av
numeruskongruensen i predikativ ställning i ungefär lika hög grad. Grupp 1
172
utgörs av 15 informanter (3-39) som alla behärskade numeruskongruensen till
100 % både i singularis och i pluralis. De fyra informanterna (11-31) som hör till
grupp 2 klarade singularis fullständigt medan korrekthetsgraden för pluralis
var 75-80 %. Grupp 3 består av två informanter (14, 23) som behärskade singularis fullt ut medan de producerade adjektivets a-form endast i 20-40 % av de
plurala kontexterna. Informanterna i grupp 4 (16-25) klarade däremot inte alls
av pluraliskontexterna men använde alltid singulara adjektivformer när sådana
krävdes.
Det syns ytterligare i tabell 47 att grupp 5 (35-36) inte är lika enhetlig som
grupperna 1-4. Till gruppen hör informanter som använde singulara former i
80-90 % av de singulara kontexterna medan det däremot finns större variation
när det gäller pluralis: En av informanterna (informant 35) klarade av det i 80 %
av fallen, tre (26, 18 och 36) i 20-40 % av fallen medan de övriga (2, 6 och 17) inte
alls använde adjektivets a-form i pluralis.
Till grupp 6 hör fyra informanter (32-20) som behärskade singularis till
70 %. Korrekthetsprocenten för pluralis var hos två av dem 20 eller 40 medan
den var betydligt högre hos informanterna 32 och 13 som använde adjektivets
a-form i t.o.m. 80-100 % av de plurala kontexterna. Dessa informanter avviker
från det implikationella mönstret eftersom de behärskade pluraliskontexter
bättre än singulariskontexter. Detta är fallet även hos informanterna i den sista
gruppen, grupp 7 (24-9), då de klarade av 60-100 % av pluraliskontexterna men
behärskade singularis endast i 30-44,4 % av fallen.
5.2.7.3 Jämförelse av numeruskongruens i attributiv och predikativ ställning
I det följande jämförs inlärningen och behärskningen av numeruskongruensen i
attributiv ställning med den predikativ ställning. I tabell 48 presenteras numeruskongruensen på gruppnivå. I analysen är det inte helt fråga om obligatoriska
kontexter eftersom materialet innehåller fall där artikeln inte stämmer överens
med substantivets riktiga genus (t.ex. #en äpple, #ett hund). Såsom i tidigare analyser ansågs det förekomma numeruskongruens om adjektivets a-form användes i plural kontext (två röda koppar, bollarna är gröna) eller en singular adjektivform (-Ø, -t) användes i singular kontext (ett *röd/rött äpple; brevet är *brun/brunt).
Tabell 48
Numeruskongruens i attributiv och predikativ ställning på gruppnivå
kontext
attribut
predikativ
f
%
f
%
ja
499
51,1
477
51,3
kongruens
nej 118
48,9
112
48,7
totalt
617 100,0 589 100,0
χ2 = 0,002, df = 1, p = 0,961
Som framgår av tabell 48 behärskade informanterna numeruskongruens i ungefär i hälften av fallen oberoende av om adjektivet stod i attributiv eller predika-
173
tiv ställning. Företeelsen behärskades en aning bättre (51,1 %) vid attributiva
(Två röda koppar) än vid predikativa (Boken är blå) adjektiv (48,9 %,). Eftersom de
procentuella skillnaderna är små och p-värdet är större än 0,05 kan man dock
inte säga att det finns någon generaliserbar skillnad mellan behärskningen av
numeruskongruens i attributiva och predikativa kontexter.
Tabell 49 presenterar behärskningen av numeruskongruensen på individnivå. De procentuella data har ordnats utan något gränsvärde.
Tabell 49
grupp
1
2
3
4
5
inf.
3
4
5
7
8
12
27
33
34
37
38
39
11
40
31
35
10
15
26
6
30
29
23
18
19
25
16
2
17
21
22
20
32
13
14
36
24
9
28
1
Procentuell implikationstabell över numeruskongruens i attributiv och
predikativ ställning
attribut
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
93,8
93,8
93,8
93,3
84,6
80,0
68,8
68,8
68,8
68,8
68,8
68,8
68,8
66,7
66,7
64,3
62,5
62,5
53,9
50,0
50,0
50,0
42,9
31,3
predikativ
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
93,3
93,3
92,9
86,7
100,0!
93,3
73,3
60,0
100,0!
100,0!
73,3!
66,7
66,7
66,7
64,3
60,0
60,0
66,7
66,7
53,3
80,0!
73,3!
80,0!
66,7!
61,5!
40,0
60,0!
42,9!
174
Av tabell 49 framgår att huvudtendensen verkar vara att behärskningen av
numeruskongruens uppvisar ett något högre värde när adjektivet står som attribut än när det står i predikativ ställning. Det finns dock sammanlagt 11 informanter som bryter mot detta mönster för hos dem uppvisar predikativet ett
högre värde än attributet. Dessa undantag har markerats med ett utropstecken
(!).
I tabellen går det att skilja mellan några enhetliga eller i någon mån enhetliga grupper. Till den första hör sammanlagt 12 informanter (3-39) som klarade
numeruskongruensen till 100 % både när adjektivet stod som attribut och när
det stod i predikativ ställning. De fyra informanterna i grupp 2 (11-35) behärskade attributet fullständigt och predikativet mellan 86,7 och 93,3 %. I grupp 3
behärskade alla 6 informanter (10-29) attributet till minst 80 % medan predikativ uppvisade något lägre värden hos hälften av gruppen. Den andra hälften,
dvs. 3 informanter, avviker från det implikationella mönstret, för den bemästrade predikativet bättre än attributet. Grupp 4 består av 13 informanter (23-14)
som alla behärskade numeruskongruens i attributiv ställning till 53,9–68,8 %.
Hos de flesta i denna grupp uppvisade predikativet något lägre värden än attributet medan tre av informanterna bryter mönstret och behärskade kontexter
med predikativ bättre. Detta är också fallet i den sista gruppen, grupp 5 (36-1),
där 4 av dess 5 informanter fick ett högre procenttal för predikativ (42,9–66,7 %)
än för attribut (31,3–50 %).
I det följande presenteras inlärningen av numeruskongruensen vid attributiva och predikativa adjektiv med utgångspunkt i systematiskt bruk. Vid
denna analys betraktas funktionen (numerus) som konstant och effekten av
satsdelskontext analyseras. En informant ansågs behärska fenomenet om det
fanns minst 3 belägg på numeruskongruens och det fanns minst ett exempel på
numeruskongruens i pluralis. Detta krävdes p.g.a. att antalet singulara kontexter i adjektivtesten var högre än antalet plurala kontexter vilket skulle ha förvridit resultatet. Alla informanter producerade minst tre exempel på numeruskongruens i singularis men alla gjorde inte en skillnad mellan singularis och
pluralis. I tabell 50 nedan anges systematiskt bruk av numerus på gruppnivå.
Tabell 50
Systematiskt bruk av numeruskongruens - % av individer
kontext
attribut
predikativ
f
%
f
%
ja
32
80,0
32
80,0
kongruens
nej
8
20,0
8
20,0
totalt
40
100,0 40
100,0
χ2 = 0,000, df = 1, p = 1,0
Som tabell 50 visar hade 80 % av informanterna tillägnat sig numeruskongruensen såväl i attributiva som i predikativa kontexter enligt kriteriet systematiskt
bruk. 20 % av informanterna producerade således numeruskongruens färre än
tre gånger eller klarade endast av singulara kontexter. Systematiskt bruk av
175
numerus presenteras i form av en implikationsskala i tabell 51 där också de
procentuella skalorna som behandlas senare i detta avsnitt anges.
Tabell 51
Implikationsskalor för behärskningen av attributiv och predikativ
numeruskongruens
systematiskt bruk
inf
attribut predikativ
1
+
+
3
+
+
4
+
+
5
+
+
7
+
+
8
+
+
9
+
+
10
+
+
11
+
+
12
+
+
13
+
+
14
+
+
15
+
+
18
+
+
20
+
+
24
+
+
26
+
+
27
+
+
28
+
+
29
+
+
30
+
+
31
+
+
32
+
+
33
+
+
34
+
+
35
+
+
36
+
+
37
+
+
38
+
+
39
+
+
40
+
+
6
+
23
+!
2
16
17
19
21
22
25
totalt 32
32
Crep = 0,99, Cskal = 0,94
80 %
attribut predikativ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
22
22
Crep = 0,98, Cskal = 0,94
inf
3
4
5
7
8
10
11
12
15
27
29
30
31
33
34
35
37
38
39
40
6
26
1
2
9
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
36
14
32
50 %
attribut predikativ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
30
30
Crep = 0,98, Cskal = 0,90
inf
3
4
5
7
8
10
11
12
13
14
15
18
20
24
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
6
9
1
2
16
17
19
21
22
25
23
28
176
Det framgår av implikationstabellen över systematiskt bruk ovan (tabell 51) att
32 informanter (1-40) använde numeruskongruens minst tre gånger både när
adjektivet var attribut eller stod i predikativ ställning. Dessa informanter hade
tillägnat sig fenomenet enligt förekomstkriteriet. En informant (6) klarade av
attributiva men inte i predikativa kontexter och sju informanter (2-25) behärskade inte alls numerus. I tabellen finns ett undantag från den implikationella
ordningen, nämligen informant 23, som klarade av predikativ men inte av attribut. Eftersom endast en informant (6) utgör skillnaden mellan de två olika kontexterna i tabell 51 överlever resultatet inte tolkningen utifrån 10procentskriteriet, som krävs i denna studie för att man ska kunna tala om en
temporal skillnad i inlärningen av olika grammatiska strukturer. Utvecklingssekvensen som kan definieras med utgångspunkt i kriteriet systematiskt bruk
är:
(36) attributivt numerus Ň predikativt numerus
Utvecklingssekvensen (36) tyder på att numeruskongruens inlärs samtidigt i
attributiva och predikativa kontexter och att det inte finns en temporal skillnad
mellan dem. Detta resultat stämmer inte överens med PT (Pienemann 1998) enligt vilken attributiv användning inlärs före predikativ. Teorin uppmärksammar dock inte den semantiska kategorin numerus.
I det följande behandlas numeruskongruens med utgångspunkt i de procentuella kriterierna. Tabell 52 visar 80-procentigt bruk av numerus på gruppnivå. En informant ansågs behärska numeruskongruensen om korrekthetsprocenten (tabellerna 40 och 44) var minst 80. Alla de informanter som enligt detta
kriterium behärskade numeruskongruens hade belägg både på singulara och
plurala kontexter, dvs. ingen av dem behärskade endast den ena kontexten.
Tabell 52
80-procentigt bruk av numeruskongruens - % av individer
kontext
attribut
predikativ
f
%
f
%
ja
22
55,0
22
55,0
kongruens
nej
18
45,0
18
45,0
totalt
40
100,0
40
100,0
χ2 = 0,000, df = 1, p = 1,0
Som man kan utläsa i tabell 52 uppvisar numeruskongruensen i attributiv och
predikativ ställning ett lika högt värde: 55 % av informanterna använde numeruskongruensen i minst 80 % av kontexterna både när adjektivet var attribut
och predikativ. 45 % av informanterna kan inte anses behärska fenomenet enligt
detta kriterium. På gruppnivå är de attributiva och predikativa kontexterna lika
lätta/svåra för informanterna enligt detta procentuella kriterium. Data om 80procentigt bruk av numeruskongruens har ordnats implikationellt i tabell 51.
177
Som framgår av implikationstabell 51 klarade informanterna i den översta
delen av tabellen (informanterna 3–40) av numeruskongruensen både vid attributiva och predikativa adjektiv i minst 80 % av de obligatoriska kontexterna.
Informanterna 6 och 26 klarade endast av numerus vid attributiva adjektiv på
denna nivå. Informanterna 1–36 nådde däremot inte upp till 80 % varken när
det gällde attributiv eller predikativ kongruens. Informanterna 14 och 32 bröt
mot det implikationella mönstret eftersom de klarade av fenomenet vid predikativa men inte vid attributiva adjektiv. Skillnaden mellan behärskningen av
attributiv och predikativ numeruskongruens är mycket liten för de modellenliga fallen skiljer sig bara på två punkter (jfr informanterna 6 och 26). Tabellen
uppfyller således inte 10-procentskriteriet vilket också var fallet vid implikationstabellen över systematiskt bruk.
I det följande behandlas behärskningen av numeruskongruens enligt det
lindrigare procentuella kriteriet, 50-procentig korrekt användning. En informant ansågs behärska numeruskongruens enligt detta kriterium om korrekthetsprocenten för numeruskongruens i attributiv och predikativ ställning
(bilaga 16 och bilaga 17) var minst 50. Därutöver måste det i informantens produktion finnas minst ett belägg på behärskningen av såväl singularis som pluralis. Detta krävdes p.g.a. att antalet singulara kontexter var högre än antalet
plurala kontexter, vilket skulle ha förvridit resultaten. Om en informant t.ex.
producerade 11 singulara kontexter varav alla var målspråksenliga (11/11) och
fem plurala kontexter av vilka ingen hade en plural form (0/5), blir korrektheten för samtliga kontexter 68,8 % (11/16). Utgående från 50-procentskriteriet
skulle detta betyda att informanten i fråga behärskade numeruskongruensen
även om hen i verkligheten inte alls använde pluralisändelsen. Syftet med att
kräva minst ett kontrastivt exempel på singularis och pluralis är alltså att utesluta de informanter vars korrekthetsprocent för numerus är över 50 men som
inte alls behärskade plurala kontexter. I tabell 53 presenteras först 50-procentig
behärskning av numeruskongruensen på gruppnivå.
Tabell 53
50-procentigt bruk av numeruskongruens - % av individer
kontext
attribut
predikativ
f
%
f
%
ja
30
75,0
30
75,0
kongruens
nej
10
25,0
10
25,0
totalt
40
100,0
40
100,0
χ2 = 0,000, df = 1, p = 1,0
Som framgår av tabell 53 klarade en lika stor andel av informanterna, 75 %, av
numeruskongruensen på minst 50-procentig nivå både när adjektivet var attribut och predikativt. En fjärdedel av informanterna, 25 %, kan således inte anses
behärska fenomenet varken i attributiva eller i predikativa kontexter enligt
detta kriterium. När siffrorna i tabellen jämförs med den över 80-procentigt
bruk (tabell 52) syns det att antalet informanter som behärskade numeruskon-
178
gruens har stigit från 22 till 30 när det lindrigare kriteriet tillämpades. För övrigt ger tabellerna en likadan bild av behärskningen av numerus: Lika många
informanter klarade av fenomenet oavsett om adjektivet var attribut eller predikativt.
Implikationstabellen över 50-procentigt bruk av numeruskongruens presenterades i tabell 51. Tabellen är nästan identisk med den över 80-procentigt
bruk. Sammanlagt 28 informanter (3-40) behärskade numeruskongruensen
minst 50-procentigt både i attributiva och predikativa kontexter. Två informanter (6 och 9) klarade av attributiva kontexter, medan åtta informanter (1-25) inte
behärskade någon av kontexterna på denna nivå. Två informanter (23 och 28)
bröt mot det implikationella mönstret eftersom de klarade av numerus i kontexter för predikativ men inte för attribut. Även implikationstabell 51 bildar en
valid implikationell skala men eftersom skillnaden mellan de två kontexterna
endast är två informanter tål resultatet inte heller 10-procentskriteriet. Det kan
således inte sägas att informanterna enligt 50-procentskriteriet skulle klara av
numeruskongruensen bättre när adjektivet är attribut än när det är predikativ.
5.2.7.4 Genuskongruens vid attributiva adjektiv
I det följande granskas behärskningen av genuskongruens i attributiv ställning.
Metoderna som tillämpas är desamma som användes vid analysen av numeruskongruens. I tabell 54 presenteras på gruppnivå vilka adjektivformer (-Ø/
-t/-a) informanterna producerade i utrala och neutrala singulara kontexter. Här
är det dock inte helt fråga om obligatoriska kontexter därför att substantivets
riktiga genus inte beaktas, utan analysen utgår från genuset som informanterna
producerade och på så sätt tolkas t.ex. #en gul äpple som utral kontext där det
råder genuskongruens.
Tabell 54
IL-form
totalt
Attribut i utrala och neutrala kontexter
-Ø
-t
-a
kontext
utrum
neutrum
f
%
f
%
152
83,1
111
47,2
9
4,9
97
41,3
22
12,0
27
11,5
183 100,0 235 100,0
Av tabell 54 framgår det att informanterna bäst klarade av utrala kontexter: I
83,1 % av dem använde de adjektivets grundform (-Ø) när subjektet förutsatte
det (en gul hund). Detta betyder att den utrala formen underanvändes sammanlagt 16,9 % av fallen: i 4,9 % av utrumkontexterna producerade informanterna
adjektivet i dess t-form (*en gult hund) och i 12 % i dess a-form (*en gula hund).
Neutrala kontexter var svårare för informanterna, för de lyckades med att producera t-formen i 41,3 % av kontexterna (ett rött bord) vilket betyder att underanvändningen av denna form sammanlagt var så hög som 58,7 %. I stället för t-
179
formen producerades adjektivets grundform i 47,2 % (*ett röd bord) och a-form i
11,5 % av fallen (*ett röda bord). När bruket av adjektivets grundform i utrala
kontexter och användningen av t-formen i neutrala kontexter granskas med
hjälp av χ2-testet visar det sig att skillnaden är statistiskt signifikant (p = 0,000)
vilket betyder att resultatet kan generaliseras. Genuskongruens behärskas alltså
bättre i utrala än neutrala kontexter när adjektivet står i attributiv ställning.
I tabell 55 presenteras i vilka kontexter (utrala/neutrala) informanterna
använde adjektivets grundform, t-form och a-form i attributiv ställning i ickeobligatoriska kontexter. Tabellen innehåller samma absoluta frekvenser som
tabell 54 men i stället för kolumnprocenten har radprocenten tagits fram.
Tabell 55
IL-form
totalt
Attribut i utrala och neutrala icke-obligatoriska kontexter
-Ø
-t
-a
kontext
utrum
neutrum
f
%
f
%
152 57,8 111 42,2
9
8,5
97
91,5
22
44,9
27
55,1
183 43,8 235 56,2
totalt
f
263
106
49
418
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Som tabell 55 visar överanvände informanterna adjektivets grundform i 42,2 %
av de neutrala kontexterna (*ett gul päron). Adjektivets t-form (*en grönt kopp)
överanvändes däremot bara sällan i utrala kontexter. Detta förekom i endast
8,5 % av fallen. Utelämning av -t är således mer frekvent än tillägget av -t och
skillnaden mellan överanvändningen av -Ø och -t är statistiskt signifikant (χ2 =
74,673, df = 1, p = 0,000), vilket betyder att informanterna överanvänder utrala
adjektivformer signifikant mer än neutrala. A-formen överanvändes i utrum
44,9-procentigt (*en bruna hund) medan motsvarande siffra i neutrum (*ett röda
bord) var något högre, 56,2.
Den procentuella behärskningen av genuskongruens presenteras i bilaga
16 som anger vilka adjektivformer informanterna använde i olika funktioner.
Tabellen visar t.ex. att informant 1 producerade fyra utrala kontexter där adjektivet borde stå i utral form, dvs. markeras med nollmorfem. Detta hände i en av
kontexterna (en gul hund) för informanten använde adjektivets a-form ogrammatiskt i de resterande tre fallen (*en bruna hund). Detta betyder att korrekthetsprocenten för genuskongruens i utrum blev 25 %. Informanten producerade
ytterligare 7 kontexter för neutrum där adjektivet borde markeras med -t. Hen
använde dock inte alls adjektivets t-form utan producerade utral form (*ett gul
äpple) i en av kontexterna (1/7) och a-form (*ett röda bord) i alla andra kontexter
(6/7). Informant 1 behärskade alltså genuskongruensen i en av sammanlagt 11
kontexter vilket betyder att korrekthetsprocenten för genuskongruens vid attributiva adjektiv blev 9,1.
Ett exempel på en informant som klarade av genuskongruensen vid attributiva adjektiv till 81,8 % och således kan anses behärska fenomenet enligt 80procentskriteriet är informant 10. Hen producerade sammanlagt fyra utrala
180
kontexter som alla (4/4) fick ett adjektiv i utral form (en gul hund). Informanten
producerade ytterligare sju neutrumkontexter där fem adjektiv (5/7) markerades målspråksenligt med -t (ett rött bordet) och två (2/7) användes i grundform
(*ett brun bordet). Hen klarade av genuskongruensen vid attributiva adjektiv
sammanlagt i nio av samtliga 11 kontexter och korrekthetsprocenten blev således 81,8.
Det framgår vidare av tabellen i bilaga 16 att det finns rätt så många informanter som nästan helt och hållet använde adjektivets grundform i neutrumkontexter. Detta har redan diskuterats tidigare i samband med analysen av
systematiskt bruk av adjektivformerna. Förutom grundformen producerade
informanterna även adjektivets a-former och t-former både i kontexter för utrum och för neutrum. T.ex. informant 24 använde a-formen i fyra av de 6 kontexterna för utrum (*en gröna päron) och i två av de fem kontexterna för neutrum
(*ett röda bord). Användningen av de inkorrekta adjektivformerna verkar inte
vara lika vanligt i utrumkontexter som vid neutrala substantiv. T-formen förekom i utral kontext endast hos fem informanter (2, 6, 23, 27 och 35) och aformen hos tio informanter (1, 9, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 32 och 36). Hos fem av
dessa gällde detta i minst 50 % av fallen.
För att ta reda på om det finns något samband mellan behärskningen av
genuskongruens i utrala och neutrala attributiva kontexter på individnivå presenteras data med hjälp av en procentuell implikationstabell i tabell 56 nedan.
Procenttalen är hämtade från kolumnerna genus utr % och genus neut % i bilaga
16.
181
Tabell 56
grupp
1
2
3
4
5
6
7
Procentuell implikationstabell över behärskningen av genuskongruens vid
attributiva adjektiv
informant
3
4
7
8
12
34
33
39
40
10
11
15
37
26
5
21
13
16
17
18
19
22
25
31
38
30
2
23
27
35
14
20
28
36
6
9
24
29
1
32
utrum
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
85,7
75,0
75,0
71,4
66,7
66,7
66,7
60,0
60,0
50,0
33,3
33,3
25,0
25,0
25,0
neutrum
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
85,7
85,7
83,3
71,4
71,4
71,4
71,4
57,1
14,3
14,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14,3
0,0
50,0
100,0!
0,0
0,0
0,0
0,0
83,3!
0,0
0,0
66,7!
0,0
0,0
Av tabell 56 framgår klart att de flesta informanter bättre klarade av genuskongruensen i utrala än i neutrala kontexter när adjektivet stod i attributiv ställning.
Endast tre informanter (35, 6 och 29) bryter mot detta mönster: Hos dem uppvisade neutrala kontexter en högre korrekthetsgrad än utrala.
Som också syns i tabell 56 behärskade informanterna i 7 grupper genuskongruensen lika bra eller i ungefär lika hög grad. Till grupp 1 hör sammanlagt
182
sex informanter (3-34) som klarade av både utrala och neutrala kontexter till
100 %. Informanterna i grupp 2 (33-40) behärskade också utrum fullständigt
men de uppvisade något lägre siffror (83,3–85,7 %) för neutrum. Hos grupp 3,
som består av fem informanter (10-26), var korrektheten för utrum också 100 %
medan korrektheten för neutrumkontexter var lägre än hos grupp 2: Hos fyra
informanter var den 71,4 % och hos en informant (26) 57,1 %.
Grupp 4 består av två informanter (5, 21) som behärskade utrumkontexter
fullständigt men endast klarade 14,3 % av neutrumkontexterna. De nio informanterna i grupp 5 (13-38) klarade däremot endast av utrum och korrekthetsprocenten för neutrum blev 0. Grupp 6 (30-6) behärskade utrum till 50-85,7 %.
Sex av gruppens tio informanter klarade inte alls av genusmarkeringen i neutrum medan informant 2 klarade av 14,3 % av kontexterna, informant 27 av 50 %,
informant 6 av 83,3 % och informant 35 av 100 %. De två sistnämnda informanterna avviker från det implikationella mönstret, för de behärskade neutrum i
högre grad än av utrum. Hos grupp 7 (9-32) sjönk behärskningen av genusmarkering i utrum till en nivå under 50 %, den varierade mellan 33,3 % och 25 %.
Fyra av gruppens fem informanter klarade inte alls av neutrum medan informant 29 gjorde det i 66,7 % av fallen. Hen var den tredje informanten som avvek från det implikationella mönstret eftersom neutrum uppvisar ett högre
värde än utrum.
5.2.7.5 Genuskongruens vid predikativa adjektiv
I detta avsnitt granskas genuskongruens vid predikativa adjektiv med hjälp av
likadana analyser som användes i föregående avsnitt i samband med analysen
av attributiva adjektiv. I tabell 57 presenteras på gruppnivå användningen av
olika adjektivformer i utrala och neutrala kontexter där adjektivet stod i predikativ ställning. På samma sätt som i analysen av genuskongruens i attributiv
ställning tas inte hänsyn till substantivets riktiga genus utan analysen utgår
från informanternas produktion. I denna analys är det således inte helt fråga
om obligatoriska kontexter.
Tabell 57
ILform
totalt
Predikativ i utrala och neutrala kontexter
-Ø
-t
-a
kontext
utrum
neutrum
f
%
f
%
169
85,8
107
54,6
5
2,5
74
37,8
23
11,7
15
7,7
197 100,0 196 100,0
Som tabell 57 visar behärskade informanterna genuskongruensen i 85,8 % av de
utrala kontexterna, dvs. de producerade adjektivet i dess grundform när substantivet var utralt (Stolen är grön). I 11,7 % av fallen använde informanterna
adjektivets a-form (*Stolen är gröna) och i 2,5 % dess t-form (*Boken är blått), vilket betyder att underanvändningen av grundformen sammanlagt är 14,2 %.
183
Informanterna klarade av genuskongruensen i neutrumkontexterna klart sämre,
för endast 37,8 % av dem blev målspråksenliga så att adjektivet stod i t-form
(Bordet är rött). I så mycket som 54,6 % av fallen producerade informanterna
adjektivets grundform (*Bordet är röd) och i 7,7 % a-form (*Bordet är röda) i stället
för neutrum. Detta betyder att t-formen underanvändes i sammanlagt 62,3 %.
När användningen av adjektivets grundform (-Ø) i utrala kontexter och användningen av adjektivets t-form granskas med χ2-testet visar det sig att skillnaden är statistiskt signifikant (p = 0,00) och generaliserbar. Genuskongruens
behärskas alltså signifikant bättre i utrala än i neutrala kontexter när adjektivet
står i predikativ ställning. Informanterna klarade bättre av utrum även när adjektivet var attribut vilket betyder att utrum är lättare än neutrum oavsett adjektivets ställning.
I tabell 58 redogörs för i vilka kontexter (utrum/neutrum) de olika adjektivformerna användes i predikativ ställning i icke-obligatoriska kontexter.
Tabell 58
IL-form
totalt
Predikativ i utrala och neutrala i icke-obligatoriska kontexter
-Ø
-t
-a
kontext
utrum
neutrum
f
%
f
%
169 61,2 107 38,8
5
6,3
74
93,7
23
60,5
15
39,5
197 50,1 196 49,9
totalt
f
276
79
38
393
%
100,0
100,0
100,0
100,0
Som tabell 58 visar överanvändes grundformen i 38,8 % och a-formen i 39,5 %
av neutrumkontexterna (*Häftet är blå/blåa). I de utrala kontexterna överanvändes a-formen i 60,5 % (*Stolen är gröna). Däremot var överanvändning av tformen (*Boken är blått) sällsynt och förekom endast i 6,3 % av fallen. När skillnaden mellan överanvändningen av - Ø och -t granskas parvis med χ2-testet
framgår det att den är statistiskt signifikant (p = 0,000, χ2 = 74,084), vilket betyder att informanterna signifikant överanvänder mycket mer utrala än neutrala
adjektivformer. Resultatet stämmer överens med det för attributiva adjektiv
(tabell 55) och det stöder resultatet i Ruponen och Sundman (2014) där användningen av den utrala adjektivformen i stället för t- eller a-form var högfrekvent
hos högstadieelever.
Behärskningen av genuskongruensen i predikativ ställning på individnivå
presenterades redan tidigare i bilaga 17 som anger vilka adjektivformer informanterna hade använt i olika funktioner. Det kan utläsas i tabellen att t.ex. informant 4 behärskade genuskongruensen fullständigt. Hen producerade sammanlagt fem utrala kontexter och använde adjektivets utrala form (Stolen är
grön) i alla dessa. Därutöver hade hen fem neutrala kontexter av vilka samtliga
markerades målspråksenligt med -t (Bordet är rött). Informanten använde alltså
inte alls några ogrammatiska adjektivformer vid utrala eller neutrala kontexter
utan behärskade alla 10 kontexterna och korrekthetsprocenten för genuskongruens blev således 100.
184
Informant 6 är ett exempel på en informant som endast behärskade genuskongruens i predikativ ställning i 40 % av fallen. Hen producerade adjektivet i utral form (Boken är blå) i fyra av de fem kontexterna som hen hade och
använde t-form (*Bilen är gult) i ett av fallen. I kontexter för neutrum använde
hen emellertid inte alls adjektivets korrekta t-form utan producerade den utrala
varianten (*Kortet är gul) i fyra fall och a-formen (*Häftet är blåa) i ett av fallen.
Informanten använde således genuskongruensen målspråksenligt i fyra av de
tio fallen och behärskade fenomenet till 40 %.
Av bilaga 17 framgår också att användningen av adjektivets grundform
var ganska allmänt i neutrala kontexter. Detta har redan diskuterats i samband
med analysen av systematiskt bruk av predikativa adjektiv i avsnitt 5.2.1.2. Det
syns även att adjektivets a-form förekom vid neutrala substantiv vilket var fallet hos sammanlagt åtta informanter (1, 6, 9, 13, 17, 20, 24 och 26) av vilka tre (1,
9 och 24) producerade a-formen i minst hälften av fallen. Användningen av adjektivets grundform i stället för dess t-form var alltså mer frekvent i de plurala
kontexterna där genus markerades fel.
Felaktiga adjektivformer förekom också i utrala kontexter men de var inte
lika frekventa som vid neutrala substantiv. T-formen användes av fem informanter (2, 6, 10, 28 och 34) i en av de utrala kontexterna. Fyra informanter (1, 9,
24 och 32) använde a-formen i stället för grundformen i minst 50 % av kontexterna och därutöver förekom a-formen hos sju andra informanter (2, 13, 18, 20,
28, 35 och 36) i färre än hälften av fallen.
För att åskådliggöra behärskningen av genuskongruens i utrala och neutrala predikativa kontexter presenteras data i tabell 59 i form av en procentuell
implikationstabell. Procenttalen för genuskongruens i kontexter för utrum och
neutrum är desamma som i tabellen i bilaga 17.
185
Tabell 59
grupp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Procentuell implikationstabell av behärskningen av genuskongruens vid
predikativa adjektiv
informant
3
4
5
7
33
39
40
27
8
12
15
37
29
11
23
26
30
31
14
16
17
19
21
22
25
38
10
34
35
6
18
20
13
36
2
24
28
32
1
9
utrum
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
66,7
66,7
60,0
50,0
50,0
40,0
25,0
20,0
neutrum
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
83,3
80,0
80,0
80,0
75,0
66,7
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
Det syns klart i tabell 59 att alla informanter behärskade genuskongruensen
bättre i utrala än i neutrala kontexter när adjektivet stod i predikativ ställning. I
tabellen kan man urskilja olika grupper som alla klarade av genuskongruensen
i lika hög grad.
Till den första gruppen hör sju informanter (3-40) som behärskade både
utrum- och neutrumkontexter till 100 %. De fyra informanterna i grupp två (27-
186
15) klarade också av genuskongruensen i utrumkontexter fullständigt men behärskningen sjönk under 100 % vid neutrumkontexter för den varierade mellan
80 % och 83,3 %. I grupp tre (37, 29) ligger procenttalet för neutrumkontexter
under 80, hos informant 29 var det 66,7 % och 75 % hos informant 38 – utrumkontexterna klarade de däremot till 100 %.
Grupp 4 består av fem informanter (11-31) vars korrekthetsprocent för genuskongruens i utrum också var 100 men vars motsvarande siffra för neutrum
endast var 20. Informanterna i grupp 5 (14-38) behärskade endast utrumkontexter: Korrekthetsgraden för utrum var 100 % medan de inte alls klarade av att
använda adjektivets t-form i neutrum. Hos de tre informanterna i grupp 6 (1035) ligger andelen korrekta fall av genuskongruens i utrum under 100. De behärskade nämligen fenomenet 80-procentigt medan behärskningen av neutrum
ligger mellan 40–60 %. Informanterna i grupp 7 (6-20) klarade av utrum på
samma nivå som den föregående gruppen, dvs. till 80 %, medan de inte alls behärskade neutrumkontexter. Till grupp 8 hör fem informanter (13-28) vars behärskning av utrum ligger vid 50–66,7 % och endast en av informanterna (informant 2) använde adjektivets t-form i 20 % av fallen medan de andra inte alls
producerade t-former. Hos de tre informanterna (32-9) som hör till den sista
gruppen, grupp 9, ligger behärskningen av genuskongruens under 50 % och de
klarade av utrum 20–40-procentigt. En av dessa informanter behärskade neutrum till 20 %, medan de två andra inte alls producerade adjektivets t-form i
kontexter för neutrum.
5.2.7.6 Jämförelse av genuskongruens i attributiv och predikativ ställning
I det följande jämförs behärskningen av genuskongruens i attributiv ställning
med hur den behärskades i predikativ ställning. I tabell 60 presenteras genuskongruensen på gruppnivå. Som konstaterats tidigare är det inte helt fråga om
obligatoriska kontexter eftersom analysen utgår ifrån det genus som informanten har producerat (#en äpple, #ett hund) och inte ifrån det genus som substantivet borde ha i målspråket. Det ansågs förekomma kongruens i dessa fall om
adjektivets form kongruerade med den artikeln som informanten hade producerat (t.ex. #ett brunt hund).
Tabell 60
Genuskongruens i attributiv och predikativ ställning på gruppnivå
kontext
attribut
predikativ
f
%
f
%
ja
249
59,6
243
61,8
kongruens
nej 169
40,4
150
38,2
totalt
418 100,0 393 100,0
χ2 = 0,435, df = 1, p = 0,510
totalt
f
492
319
811
%
60,7
39,3
100,0
Av tabell 60 framgår att informanterna behärskade genuskongruensen ungefär
lika bra oavsett om adjektivet stod som attribut eller predikativ. 59,6 % av informanterna klarade av genuskongruensen i attributiv ställning och motsva-
187
rande siffra för predikativ ställning var 61,8. Eftersom den procentuella skillnaden är så liten att den inte statistiskt signifikant, betyder detta att det inte kan
anses föreligga en skillnad mellan de två kontexternas svårighet.
I tabell 61 presenteras behärskningen av genuskongruensen i attributiv
och predikativ ställning på individnivå. Procenttalen för attribut är hämtade ur
bilaga 16 och för predikativ ur bilaga 17. De procentuella data har ordnats utan
något gränsvärde.
Tabell 61
grupp
1
2
3
4
5
6
inf.
3
4
7
33
39
40
5
8
12
15
37
27
29
34
10
31
11
26
35
30
23
16
25
22
17
19
14
6
21
2
13
18
28
36
20
32
24
38
1
9
Procentuell implikationstabell över genuskongruens i attributiv och
predikativ ställning
predikativ
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
80,0
70,0
70,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
55,6
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
30,0
22,2
16,7
11,1
10,0
attribut
100,0
100,0
100,0
90,9
90,9
90,9
45,5
100,0!
100,0!
81,8
81,8
63,6
50,0
100,0!
81,8!
87,5!
81,8!
72,7!
72,7!
66,7!
27,3
36,4
100,0!
40,0
36,4
36,4
25,0
70,0!
40,0
36,4
36,4
36,4
33,3
33,3
22,2
9,1
18,2
45,5!
9,1
11,1
188
Som man kan se i tabell 61 är huvudtendensen att informanterna klarar något
bättre av genuskongruensen när adjektivet är predikativt än när det står i attributiv ställning. 12 informanter bryter mot denna tendens för hos dem uppvisade attributiv kongruens ett högre värde än predikativ kongruens.
I tabell 61 går det att skilja mellan några enhetliga eller i någon mån enhetliga informantgrupper. Till grupp 1 hör tre informanter (3-7) som klarade genuskongruensen till 100 % både i attributiva och predikativa kontexter. De fyra
informanterna i grupp 2 (33-5) behärskade också predikativa kontexter fullständigt medan korrektheten sjönk en aning i attributiva kontexter. Till grupp 3
hör sex informanter (8-29) som klarade 80 – 90 % av de predikativa kontexterna
medan korrektheten för attributiva kontexter var något mellan 50 och 100 %.
Grupp 4 består av 14 informanter (34-14) hos vilka predikativ uppvisade en
korrekthet mellan 50 och 70 %. Åtta av gruppens informanter behärskade attributiv kongruens bättre än predikativ, medan de andra sex klarade predikativa
kontexter bättre. De nio informanterna i grupp 5 (6-32) klarade av genuskongruensen i 30 – 40 % av de attributiva kontexterna medan de fick en lägre siffra
för predikativa kontexter. Ett undantag var informant 6 som behärskade predikativa kontexter bättre än attributiva. Till den sista gruppen, grupp 6, hör fyra
informanter (24-9) som klarade av 10–22,2 % av de attributiva kontexterna och
tre av informanterna fick ännu sämre resultat i predikativa kontexter. Hos en av
informanterna uppvisade dock attributiva kontexter en högre siffra än predikativa.
I det följande granskas inlärningen av genuskongruens i attributiva och
predikativa kontexter utgående från förekomstkriteriet, m.a.o. systematiskt
bruk. En informant ansågs behärska genus om hen producerade minst tre belägg på genuskongruens och minst ett av dem förekom i en neutrumkontext. På
detta sätt säkrades att informanterna inte endast klarade av utrala kontexter
utan klarade av att göra en skillnad mellan utrum och neutrum minst en gång.
Tabell 62 redovisar systematiskt bruk av genus på gruppnivå.
Tabell 62
Systematiskt bruk av genuskongruens - % av individer
kontext
attribut
predikativ
f
%
f
%
ja
21
52,5
23
57,5
kongruens
nej
19
47,5
17
42,5
totalt
40
100,0 40
100,0
χ2 = 0,202, df = 1, p = 0,653
Som tabell 62 visar hade flera informanter tillägnat sig genuskongruens i predikativa än i attributiva kontexter: 57,5 % av informanterna behärskade systematiskt bruk av genus när adjektivet var predikativ medan den motsvarande siffran för attribut var 52,5. Litet under hälften av informanterna, 47,5 %, behärskade inte genus i attributiva kontexter och 42,5 % klarade inte av predikativa
kontexter enligt detta kriterium. Antingen producerade de färre än 3 belägg på
189
genuskongruens eller så klarade de endast av utrala kontexter. Eftersom de
procentuella skillnaderna i tabell 62 endast är små och fördelningen inte är statistiskt signifikant kan det dock inte konstateras att predikativ skulle vara en
lättare kontext för genuskongruens på gruppnivå.
I tabell 63 visas resultatet av analysen med utgångspunkt i systematiskt
bruk upp i form av en implikationell skala. I samma tabell anges även implikationsanalyserna enligt 80- och 50-procentskriteriet vilka behandlas i detta avsnitt
efter analysen av systematiskt bruk.
190
Tabell 63
Implikationsskalor för behärskningen av genuskongruens i attributiv och predikativ ställning
systematiskt bruk
inf.
pred.
attr.
3
+
+
4
+
+
5
+
+
7
+
+
8
+
+
10
+
+
11
+
+
12
+
+
15
+
+
26
+
+
27
+
+
29
+
+
33
+
+
34
+
+
35
+
+
37
+
+
39
+
+
40
+
+
2
+
+
30
+
31
+
32
+
23
+
6
+!
21
+!
1
9
13
14
18
20
24
28
36
38
16
17
19
22
25
totalt 23
21
Crep = 0,98, Cskal = 0,94
80 %
inf.
attr.
pred.
3
+
+
4
+
+
7
+
+
8
+
+
12
+
+
15
+
+
33
+
+
37
+
+
39
+
+
40
+
+
10
+
11
+
34
+
31
25
1
2
6
9
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
28
30
32
35
36
38
5
+!
27
+!
29
+!
totalt
13
13
Crep = 0,96, Cskal = 0,88
50 %
inf.
pred.
attr.
3
+
+
4
+
+
7
+
+
8
+
+
10
+
+
11
+
+
12
+
+
15
+
+
26
+
+
27
+
+
29
+
+
33
+
+
34
+
+
35
+
+
37
+
+
39
+
+
40
+
+
5
+
23
+
30
+
31
+
1
2
9
13
14
16
17
18
19
20
21
22
24
25
28
32
36
38
6
+!
totalt
21
18
Crep =0,99, Cskal = 0,97
Som implikationstabell 63 med utgångspunkt i systematiskt bruk visar använde
sammanlagt 19 informanter (3-2) genuskongruens minst tre gånger både i attributiva och i predikativa kontexter. Ytterligare fyra informanter (30-23) klarade
191
av fenomenenet i predikativa men inte i attributiva kontexter. I tabellen finns
två undantag från det implikationella mönstret, informanterna 6 och 21, som
klarade av attribut men inte av predikativ. Tabellen bildar en valid skala och
resultatet överlever tolkningen ifrån 10-procentskriteriet. Utvecklingsgången
som baserar sig på implikationsanalysen av systematiskt bruk presenteras i (37):
(37) predikativt genus < attributivt genus
Utvecklingssekvensen i (37) betyder att genuskongruens inlärs först i predikativa och sedan i attributiva kontexter. Detta strider emot PTs ordning (Pienemann 1998) eftersom den attributiva adjektivkongruensen enligt PTs prediktion
inlärs före den predikativa. Teorin uppmärksammar dock inte kategorin genus.
I tabell 64 presenteras 80- procentigt korrekt användning av genuskongruens vid attributiva och predikativa adjektiv på gruppnivå. Informanten ansågs
behärska genuskongruensen om korrekthetsprocenten (bilaga 16 och bilaga 17)
var 80 eller högre och det fanns belägg på genuskongruens både i kontexter för
utrum och för neutrum. Hos alla de informanter som klarade av genuskongruensen på minst 80-procentig nivå, förutom hos informanterna 25 och 31, var
detta fallet. Vid attributtestet producerade informant 25 endast utrala kontexter
och informant 31 endast en kontext för neutrum där det inte rådde genuskongruens. Detta betyder att dessa informanter inte kan anses behärska genuskongruensen även om procenttalet överskred 80.
Tabell 64
80-procentigt bruk av genuskongruens - % av individer
kontext
attribut
predikativ
f
%
f
%
ja
13
32,5
13
32,5
kongruens
nej 27
67,5
27
67,5
totalt
40 100,0 40 100,0
χ2 = 0,000, df = 1, p = 1
Av tabell 64 framgår att 32,5 % av informanterna använde genuskongruensen i
minst 80 % av fallen både när adjektivet var attribut och när det var predikativt.
I attributiva och predikativa kontexter klarade således 67,5 % av informanterna
inte genuskongruensen enligt detta kriterium. Eftersom det inte finns procentuella skillnader i tabell 64 är fördelningen inte statistiskt signifikant. Detta betyder att informanterna på gruppnivå lika bra klarar av att på 80-procentig nivå
använda genuskongruensen i attributiva och predikativa kontexter. De två kontexterna är m.a.o. lika lätta/svåra för dem när det gäller adjektivets genusböjning. I tabell 63 presenteras behärskningen av genuskongruens enligt 80procentskriteriet med hjälp av implikationell skalning.
Som syns i implikationstabellen över 80-procentigt bruk av genuskongruens (tabell 63) följer den översta delen av tabellen (informant 3 - informant 34)
en implikationell ordning. Alla de 10 informanter (3–40) som behärskade ge-
192
nuskongruensen i predikativ ställning gjorde detta även i attributiv ställning.
Tre informanter (10–34) behärskade kongruensen minst 80-procentigt när adjektivet stod i attributiv ställning men inte när det var predikativt. Implikationstabellen tyder på att den attributiva genuskongruensen är något lättare än den
predikativa.
Det framgår vidare av tabell 63 att sammanlagt 24 informanter (informant
31 – informant 38) varken kan anses klara av attributiv eller predikativ genuskongruens på 80-procentig nivå. Endast tre informanter (5, 27 och 29) bryter
mot det implikationella mönstret, för de behärskade kongruensen vid predikativa adjektiv men inte vid adjektivattribut. Informant 5 klarade av företeelsen
till 100 % vid adjektiv i predikativ ställning medan korrekthetsprocenten för
attributiva adjektiv endast var 45,5. Informant 27 å sin sida klarade av genuskongruensen till 90 % vid predikativa adjektiv och till 63,6 % vid attributiva
adjektiv. Hos informant 29 var de motsvarande siffrorna 80 % för predikativa
och 50 % för attributiva kontexter.
Som helhet bildar tabellen över 80-procentig korrekt användning av genuskongruens en valid implikationell skala. Skillnaden mellan behärskningen
av attribut och predikativ är dock endast liten, endast tre informanter, och därför överlever resultatet således inte tolkningen utifrån 10-procentskriteriet.
Detta betyder att genuskongruens inte kan anses behärskas bättre i samband
med attributiva än med predikativa adjektiv.
Sedan betraktas behärskningen av genuskongruensen i attributiva och
predikativa kontexter utgående ifrån 50-procentig korrekt användning. En informant anses behärska fenomenet om korrekthetsprocenten för genuskongruens var minst 50 (bilaga 16 och bilaga 17) och behärskningen av genuskongruens i kontexter för neutrum överskred 0. Syftet med detta var att säkra att informanterna inte endast behärskade fenomenet i de utrala kontexterna utan
även klarade av att göra en skillnad mellan utrum och neutrum. Detta var inte
fallet vid predikativa adjektiv hos informanterna 14, 16, 17, 19, 22, 25 och vid
adjektivattribut hos informanterna 25, 30 och 31.
I tabell 65 presenteras behärskningen av genuskongruens enligt 50procentskriteriet på gruppnivå. När tabellen jämförs med den över 80-procentig
korrekt användning (tabell 64) ser man att bilden blir något annorlunda: Som
förväntat stiger antalet informanter som behärskar fenomenet jämfört med analysen av 80-procentigt bruk. Den andra skillnaden mellan tabellerna är att genuskongruensen behärskas bättre vid predikativa och inte vid attributiva adjektiv enligt 50-procentskriteriet. Detta var också fallet vid analysen av systematiskt bruk på gruppnivå (se tabell 62), där fördelningen dock inte var statistiskt
signifikant.
193
Tabell 65
kongruens
totalt
50-procentigt bruk av genuskongruens - % av individer
ja
nej
kontext
attribut
predikativ
f
%
f
%
18
45,0
21
52,5
22
55,0
19
47,5
40
100,0
40
100,0
χ2 =0,450, df = 1, p = 0,502
Av tabell 65 framgår att predikativet uppvisar det högsta värdet på gruppnivå:
52,5 % av informanterna behärskade genuskongruensen i minst 50 % av de
predikativa kontexterna medan motsvarande siffra i attributiva kontexter var
45 %. Litet under hälften av informanterna, 47,5 %, klarade inte genuskongruens när adjektivet stod som predikativ och drygt hälften, 55 %, klarade inte av
det när adjektivet var attribut. Skillnaderna i tabell 65 är dock inte statistiskt
signifikanta, vilket också var fallet vid analyserna med utgångspunkt i förekomstkriteriet och 80-procentskriteriet. Detta betyder att resultatet inte kan generaliseras och det inte kan sägas att genuskongruens skulle vara lättare vid
predikativa än vid attributiva adjektiv.
I tabell 63 anges även behärskningen av genuskongruens enligt 50procentskriteriet i form av en implikationstabell. Som helhet visar tabellen ett
klart implikationellt mönster: 17 informanter (3-40) bemästrade genuskongruens både i predikativ och i attributiv ställning medan 4 (5-31) behärskade genus
endast vid predikativa adjektiv och inte vid adjektivattribut enligt 50procentskriteriet. 18 informanter (1–38) kan inte anses behärska fenomenet alls
på denna nivå. Endast en informant (informant 6) utgör ett undantag från den
implikationella skalan eftersom hen klarar av genuskongruensen i attributiva
(70 %) men inte i predikativa kontexter (40 %). Både enligt implikationstabellerna med utgångspunkt i förekomst- och 50-procentskriteriet behärskades således genuskongruens bättre i predikativa än i attributiva kontexter medan situationen enligt 80-procentskriteriet var den motsatta (tabell 63). Skillnaden
mellan kontexterna i implikationstabellen över 50-procentigt bruk av genuskongruens är tillräckligt stor (4 individer) och resultatet överlever 10procentskriteriet, vilket inte var fallet vid analysen av 80-procentig användning.
När man utgår från 50-procentigt bruk behärskas genuskongruens således
bättre när adjektivet är predikativt än när det står i attributiv ställning. Analysen med utgångspunkt i 50-procentskriteriet visar således samma tendens
som analysen av systematiskt bruk.
5.2.7.7 Jämförelse av numerus- och genuskongruens i attributiv och predikativ ställning
I det följande granskas behärskningen av numeruskongruens och genuskongruens först i attributiv ställning och sedan i predikativ ställning med utgångspunkt först i systematiskt bruk och sedan i 80- och i 50-procentskriteriet. Syftet
194
är att ta reda på om informanterna behärskar numerus bättre än genus (se
Glahn et al. 2001). Ett ytterligare syfte är att granska om informanterna bättre
klarar av numeruskongruens vid attributiva än vid predikativa adjektiv, vilket
kunde förklara skillnaden mellan utvecklingssekvenserna (31) och (34) (se vidare 5.2.2 och 5.2.4). I de implikationella analyserna betraktas satsdelen (attribut/predikativ) som konstant och den inbördes svårigheten av numerus och
genus jämförs. Behärskningen av numerus och genus i attributiva kontexter
enligt förekomstkriteriet anges i tabell 66 på gruppnivå. Kriterierna som tillämpats för att en informant ska kunna anses behärska fenomenen är desamma
som vid de tidigare analyserna.
Tabell 66
Systematiskt bruk av numerus- och genuskongruens i attributiv ställning - %
av individer
företeelse
numerus
genus
f
%
f
%
ja
32
80,0
21
52,5
kongruens
nej
8
20,0
19
47,5
totalt
40
100,0 40
100,0
χ2 = 6,765, df = 1, p =0,009
Som framgår av tabell 66 ovan hade en större andel av informanterna tillägnat
sig numerus- än genuskongruensen när adjektivet var attribut. 80 % av informanterna behärskade genus enligt förekomstkriteriet medan den motsvarande
siffran för genus endast var 52,5. 20 % av informanterna kan således inte anses
ha tillägnat sig numerus och 47,5 genus enligt detta kriterium.
Skillnaderna mellan procenttalen i tabell 66 är tillräckligt stora för att vara
statistiskt signifikanta, vilket betyder att genus behärskades signifikant sämre
av informanterna än numerus enligt förekomstkriteriet. Systematiskt bruk av
numerus och genus presenteras i tabell 67 i form av en implikationsskala.
195
Tabell 67
Implikationsskalor för numerus- och genuskongruens i attributiv ställning
systematiskt bruk
inf.
numerus genus
3
+
+
4
+
+
5
+
+
7
+
+
8
+
+
10
+
+
11
+
+
12
+
+
15
+
+
26
+
+
27
+
+
29
+
+
33
+
+
34
+
+
35
+
+
37
+
+
39
+
+
40
+
+
6
+
+
30
+
31
+
32
+
1
+
9
+
13
+
14
+
18
+
20
+
24
+
28
+
36
+
38
+
2
+!
21
+!
23
16
17
19
22
25
totalt 32
21
Crep = 0,98, Cskal = 0,93
80 %
numerus genus
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
22
13
Crep = 1,0, Cskal = 1,0
inf.
3
4
7
8
12
15
33
37
39
40
10
11
34
31
27
29
26
30
35
6
5
38
14
16
17
19
22
23
1
2
9
13
18
20
21
24
28
32
36
25
50 %
numerus genus
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
30
18
Crep = 1,0, Cskal = 1,0
inf.
3
4
7
8
10
11
12
15
26
27
29
33
34
35
37
39
40
6
5
13
14
18
20
24
30
31
32
36
38
9
23
28
1
2
16
17
19
21
22
25
Som implikationstabellen över systematiskt bruk (tabell 67) visar hade 19 informanter (3-6) tillägnat sig både numerus- och genuskongruensen. Ytterligare
13 (30-38) informanter klarade av numerus men inte genus vid attributiva adjektiv. Sex informanter (23-25) hade däremot inte tillägnat sig varken numerus
196
eller genus enligt detta kriterium. Tabellen bildar en valid implikationell skala
och det finns endast två undantag (informanterna 2 och 21) från den implikationella modellen. Skillnaden mellan behärskningen av de två olika fenomenen
är tillräckligt stor (13 individer) vilket betyder att resultatet tål tolkningen utifrån 10-procentskriteriet. Utvecklingssekvensen som baserar sig på implikationstabellen över systematiskt bruk blir följande:
(38) attributivt numerus < attributivt genus
Enligt (38) inlärs numeruskongruensen före genuskongruensen när adjektivet
är attribut. Tillägnandet av genuskongruens förutsätter att numeruskongruens
redan är inlärd. Detta resultat stämmer överens med Glahn et al.:s (2001) och
tyder på att det finns ett mellanstadium inom PT-nivå 3 till vilken attributiv
kongruens enligt Pienemann (1998) hör.
Sedan granskas behärskningen av numerus- och genuskongruens med
hjälp av de procentuella analyserna. I tabell 68 redogörs på gruppnivå för 80procentigt bruk av numerus och genus när adjektivet var attribut.
Tabell 68
80-procentigt bruk av numerus- och genuskongruens i attributiv ställning - %
av individer
företeelse
numerus
genus
f
%
f
%
ja
22
55,0
13
32,5
kongruens
nej 18
45,0
27
67,5
totalt
40 100,0 40 100,0
χ2 = 4,114, df = 1, p = 0,043
Utifrån tabell 68 kan konstateras att numerus uppvisade det högsta värdet när
adjektivet var attribut: 55 % av informanterna använde numeruskongruensen
på minst 80-procentig nivå medan genuskongruens användes på denna nivå av
32,5 % av informanterna. 45 % av informanterna behärskade således inte numerus och 67,5 % inte genus enligt detta kriterium. Eftersom skillnaden mellan de
två kontexterna är statistiskt signifikant är genus signifikant svårare för informanter med samma bakgrund än numerus när adjektivet är attribut. Data om
80-procentigt bruk av numerus- och genus har ordnats implikationellt i tabell
67 som presenterats tidigare.
Som klart framgår av implikationstabell 67 klarade fler informanter av
numerus än genuskongruens enligt 80-procentskriteriet. Tabellen följer ett implikationellt mönster: Alla de 13 informanter (3-34) som behärskade genuskongruensen klarade också av numeruskongruens i attributiva kontexter och det
fanns ytterligare nio informanter (31–38) som enbart klarade av numeruskongruens. Ingen avviker från detta mönster. Sammanlagt 18 informanter (14–25)
klarade ingen av de två kongruenskategorierna på denna nivå. Eftersom skillnaden mellan behärskningen av numerus och genus är tillräckligt stor, sammanlagt 9 individer, förblir resultatet likadant även om tabellen tolkas utifrån
197
10-procentskriteriet: Numerus behärskas alltså klart bättre än genus i attributiva kontexter.
Härnäst granskas numerus- och genuskongruens vid attributiva adjektiv
utifrån det lindrigare procentuella kriteriet, 50-procentig korrekt användning. I
tabell 69 anges först behärskningen av de båda fenomenen på gruppnivå.
Tabell 69
50-procentigt bruk av numerus- och genuskongruens i attributiv ställning - %
av individer
företeelse
numerus
genus
f
%
f
%
ja
30
75,0
18
45,0
kongruens
nej 10
25,0
22
55,0
totalt
40 100,0 40 100,0
χ2=7,500, df = 1, p = 0,006
Som framgår av tabell 69 klarade 75 % av informanterna av att markera numerus rätt på minst 50-procentig nivå medan endast under hälften av dem, 45 %,
behärskade genuskongruens på samma nivå. Sammalagt 25 % klarade således
inte av numeruskongruensen och 55 % inte av genuskongruensen enligt 50procentskriteriet. Fördelningen i tabellen är statistiskt signifikant och betyder
att genuskongruens behärskas signifikant sämre än numeruskongruens i attributiva kontexter. Detta resultat stämmer överens med 80-procentskriteriet
(tabell 68).
Behärskningen av numerus och genus på minst 50-procentig nivå presenterades i form av en implikationell skala i tabell 67. Som framgår av tabellen
klarade sammanlagt 18 informanter (3-6) av både numerus- och genuskongruensen när adjektivet var attribut. Ytterligare 12 informanter (5-9) behärskade
numeruskongruensen men klarade inte av att markera genus minst 50procentigt. 10 informanter behärskade varken numerus eller genus enligt detta
kriterium. Ingen informant utgör ett undantag från den implikationella skalan
och tabellen visar upp en valid implikationell skala. Resultatet stöder analysresultatet med 80-procentigt bruk som presenterades i samma tabell (tabell 67).
I det följande redogörs för inlärningen och behärskningen av numerusoch genuskongruens vid predikativa adjektiv. Först presenteras analyserna
med utgångspunkt i systematiskt bruk och sedan i de två procentuella kriterierna. Systematiskt bruk av de observerade fenomenen anges i tabell 70 på
gruppnivå.
198
Tabell 70
Systematiskt bruk av numerus- och genuskongruens i predikativ ställning - %
av individer
företeelse
numerus
genus
f
%
f
%
ja
32
80,0
23
57,5
kongruens
nej
8
20,0
17
42,5
totalt
40
100,0 40
100,0
χ2 = 4,713, df = 1, p = 0,030
Det framgår av tabell 70 att numerus hade tillägnats av 80 % av informanterna
enligt kriteriet systematiskt bruk medan den motsvarande siffran för genus var
57,5 när adjektivet var predikativt. 20 % av informanterna behärskade således
inte numerus och 42,5 % inte genus enligt förekomstkriteriet. Tabellen är nästan
identisk med den över numerus och genus i attributiva kontexter (tabell 66);
siffrorna för numerus är identiska men genus klarades av flera informanter i
predikativa kontexter, 57,5 %, än i attributiva kontexter (52,5 %).
Skillnaderna mellan procenttalen i tabell 70 är statistiskt signifikanta och
resultatet är på så sätt generaliserbar: Numerus behärskas klart bättre än genus
när adjektivet är predikativt. Analysen av attributiva kontexter (tabell 66) gav
ett likadant resultat. Detta betyder att informanterna behärskade numerus
bättre än genus oavsett om adjektivet är attribut eller står i predikativ ställning.
Följande granskas behärskningen av numerus och genus vid predikativa
adjektiv på individnivå. I tabell 71 anges implikationsskalan för systematiskt
bruk. I samma tabell presenteras även implikationsanalyser av 80- och 50procentigt bruk som behandlas senare i detta avsnitt.
199
Tabell 71
Implikationsskalor för numerus- och genuskongruens i predikativ ställning
systematiskt bruk
inf.
numerus genus
3
+
+
4
+
+
5
+
+
7
+
+
8
+
+
10
+
+
11
+
+
12
+
+
15
+
+
26
+
+
27
+
+
29
+
+
33
+
+
34
+
+
35
+
+
37
+
+
39
+
+
40
+
+
30
+
+
31
+
+
32
+
+
23
+
+
1
+
9
+
13
+
14
+
18
+
20
+
24
+
28
+
36
+
38
+
2
+!
6
21
16
17
19
22
25
totalt 32
23
Crep = 0,99, Cskal = 0,96
80 %
numerus genus
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
22
13
Crep = 1, Cskal = 1
inf.
3
4
7
8
12
15
33
37
39
40
27
29
5
10
11
31
34
30
35
38
14
32
26
6
25
16
17
19
22
23
2
9
13
18
20
21
24
36
1
28
50 %
numerus genus
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
30
21
Crep = 1, Cskal = 1
inf.
3
4
7
8
10
11
12
15
26
27
29
33
34
35
37
39
40
5
30
31
23
13
14
18
20
24
32
36
38
28
6
9
1
2
16
17
19
21
22
25
Som tabell 71 visar hade 22 informanter (3-23) tillägnat sig både numerus- och
genus vid predikativa adjektiv och ytterligare 10 informanter (1-38) numeruskongruensen men inte genuskongruensen. Sju informanter (6-25) kan inte
anses behärska varken numerus eller genus enligt kriteriet systematiskt bruk.
200
Tabellen följer en implikationell ordning och det finns endast ett undantag (informant 2) från den idealiska modellen. Denna informant producerade minst
tre belägg på genuskongruens men inte på numeruskongruens vid predikativa
adjektiv. Utvecklingsordningen som kan formuleras på basis av analysen av
systematiskt bruk i tabell 71 blir således följande:
(39) predikativt numerus < predikativ genus
Utvecklingsgången i (39) betyder att numeruskongruens inlärs före genuskongruens när adjektivet är predikativt. Inlärningen av genuskongruens förutsätter
att numeruskongruensen är inlärd. Utvecklingssekvensen stöder resultatet i
Glahn et al. (2001) enligt vilket det också finns ett mellanstadium på PT-nivå 4
till vilken predikativ kongruens enligt Pienemann (1998) hör. Att numerus inlärs före genuskongruens vid predikativa adjektiv överensstämmer också med
resultatet i Eklund Heinonen (2009) där dock 80-procentskriteriet tillämpades.
Resultatet ovan i (39) är identiskt med det från analysen av numerus och genus
vid attributiva adjektiv (tabell 67) vilket betyder att resultatet kan förenklas på
följande sätt:
(40) numerus < genus
Utvecklingssekvensen (40) ger vid handen att numerus inlärs före genus oavsett
om adjektivet är attribut eller predikativt. Detta stämmer överens med Glahn et
al.:s (2001) resultat. I avsnitt 5.4.1 relateras inlärningen av numerus och genus
till inlärningen av bisatsnegationen på samma sätt som i studien av Glahn et al.
(2001) för att kunna jämföra resultaten med varandra.
Jag övergår nu till att granska behärskningen av numerus och genus i predikativa kontexter med utgångspunkt i de procentuella kriterierna. Först betraktas 80-procentigt bruk av de två fenomenen på gruppnivå i tabell 72.
Tabell 72
80-procentigt bruk av numerus- och genuskongruens i predikativ ställning - %
av individer
företeelse
numerus
genus
f
%
f
%
ja
22
55,0
13
32,5
kongruens
nej
18
45,0
27
67,5
totalt
40 100,0 40 100,0
χ2 =4,114, df = 1, p = 0,043
Utifrån tabell 72 kan man konstatera att numerus uppvisar det högsta värdet:
55 % av informanterna behärskade numeruskongruens i predikativa kontexter
på minst 80-procentig nivå. Resultatet är identiskt med analysen av numerus
och genus vid attributiva adjektiv (tabell 68). Motsvarande siffra för genuskongruens är 32,5 %. Sammanlagt 45 % av informanterna kan inte anses klara av
numerus och 67,5 % inte genus enligt detta kriterium. Skillnaderna i tabell 72 är
201
statistiskt signifikanta, vilket betyder att informanterna behärskar genuskongruens signifikant sämre än numeruskongruens när adjektivet står i predikativ
ställning. Resultatet stämmer överens med det då numerus och genus analyserades i attributiv ställning (tabell 68).
I tabell 71 presenteras resultaten enligt 80-procentigt bruk i form av en
implikationell skala. Implikationstabellen över 80-procentigt bruk av numerus
och genus vid predikativa adjektiv i tabell 71 uppvisar som helhet en implikationell skala där ingen individ bryter mot det implikationella mönstret. Alla de
13 informanter (3-5) som klarade av genus behärskade även numeruskongruensen vid predikativa adjektiv. Nio informanter (10–32) behärskade endast numeruskongruensen och de resterande 18 informanterna (26-28) klarade inte av
numerus på 80-procentig nivå. Eftersom skillnaden mellan numerus och genus
är tillräckligt stor, överlever tabellen det s.k. 10-procentskriteriet. Det kan således konstateras att numerus behärskas bättre än genus även när adjektivet är
predikativt. Resultatet stämmer överens med Eklund Heinonens (2009) analys
med utgångspunkt i samma kriterium.
Som vidare framgår av tabell 71 är implikationstabellen över 80-procentigt
bruk identisk med den över attributiva adjektiv (tabell 67). Lika många informanter (13 individer) som behärskade både numerus- och genuskongruensen
när adjektivet var attributivt gjorde detta även när adjektivet var predikativt.
Vidare klarade lika många informanter (9 individer) endast av numerus både i
attributiva som i predikativa kontexter.
I det följande studeras behärskningen av numerus och genus enligt 50procentskriteriet. I tabell 73 nedan anges hur många informanter som klarade
av dessa fenomen enligt det lindrigare procentuella kriteriet.
Tabell 73
50-procentigt bruk av numerus- och genuskongruens i predikativ ställning - %
av individer
företeelse
numerus
genus
f
%
f
%
ja
30
75,0
21
52,5
kongruens
nej
10
25,0
19
47,5
totalt
40 100,0 40 100,0
χ2 = 4,381, df = 1, p = 0,036
Som tabell 73 visar behärskade 75 % av informanterna numeruskongruensen i
minst 50 % av kontexterna. Antalet informanter som klarade av numerus vid
predikativa adjektiv var alltså lika stort som det var vid attributiva adjektiv
(tabell 69). Av tabell 73 framgår vidare att litet över hälften av informanterna,
52,5 %, klarade av att markera genus minst 50-procentigt när adjektivet var
predikativt. Den motsvarande siffran vid attributiva adjektiv var endast en
aning lägre, 45 %. Enligt 50-procentskriteriet kan 25 % av informanterna inte
anses behärska numerus och 47,5 % inte genus. Med utgångspunkt i 50procentigt bruk behärskades numeruskongruensen signifikant bättre än genus-
202
kongruensen när adjektivet var attribut, vilket också var fallet enligt 80procentskriteriet. Resultatet stämmer överens med analyserna av attributiva
kontexter (tabell 68 och tabell 69), dvs. informanterna klarade bättre av numerus än genus både när adjektivet var attribut och när det var predikativ.
Behärskningen av numerus och genus på individnivå enligt 50procentskriteriet presenterades i samband med implikationsanalysen av systematiskt bruk och 80-procentigt bruk (tabell 71). Som syns i tabellen följer den
helt en implikationell ordning: Alla de 21 informanter (3-23) som klarade av att
markera genus vid predikativa adjektiv behärskade även numeruskongruensen
på minst 50-procentig nivå. Nio informanter (13-28) klarade endast av att markera numerus medan tio informanter (6-25) varken behärskade numerus eller
genus på minst 50-procentig nivå. Det finns inga undantag som bryter mot den
idealiska skalan. Som helhet är denna implikationstabell mycket lik den över
80-procentigt bruk och den enda skillnaden är att antalet informanter som klarade av numerus steg från 22 till 30 och motsvarande antal vid genus från 13 till
21 när det lägre procentuella kriteriet tillämpades.
I de olika analyserna med utgångspunkt i förekomstkriteriet samt de procentuella kriterierna visade det sig att informanterna inte behärskade numerus
bättre vid attributiva än predikativa adjektiv, utan numerus klarades lika bra
oavsett adjektivets ställning. Högre behärskning av numerus vid attributiva
adjektiv kan således inte förklara att adjektivets a-form tillägnas före utrum vid
attributiva adjektiv i mitt material (se vidare 5.2.2).
Enligt implikationstabellerna över 80- och 50-procentigt bruk av numerus
och genus i predikativa kontexter (tabell 71) och de över attributiva kontexter
(tabell 67) behärskas således numeruskongruensen bättre än genuskongruensen
såväl i attributiv som i predikativ ställning. Detta resultat stämmer överens med
resultaten i såväl Glahn et al. (2001) som Eklund Heinonen (2009).
5.2.8
Sammanfattning av adjektivanalys
När attributiv kongruens analyserades på gruppnivå visade det sig att informanterna bäst klarade singulara utrala kontexter. Så mycket som 83,1 % av
dessa fick en målspråksenlig utral adjektivform. Den motsvarande siffran för
plurala kontexter var 65,3 och för singulara neutrumkontexter 41,3. Analysen
visade att kontexter med singulara utrala ord är signifikant lättare för informanterna än plurala kontexter, vilka i sin tur är lättare än singulara neutrala kontexter.
Analysen av predikativ kongruens på gruppnivå visade att informanterna
bäst behärskade singulara utrumkontexter, korrekthetsgraden för dem blev
85,8 %. Korrekthetsprocenten för pluraliskontexter blev den näst högsta, 62,2,
medan singulara neutrumkontexter uppvisade den lägsta siffran, 37,8 %. De
olika kontexternas svårighetsgrad vid predikativa adjektiv var således identisk
med den för adjektivattribut. Resultatet får stöd av motsvarande slutsatser i
Glahn et al. (2001) och Ruponen och Sundman (2014).
Adjektivets utrala form överanvändes speciellt ofta i stället för neutrum
men även i stället för pluralis. Detta var fallet både med adjektiv i attributiv och
203
i predikativ ställning. Därutöver behandlade informanterna substantiv med ettgenus som utrala. Även Glahn et al. (2001) observerade samma fenomen i sin
studie.
Analysen av attributiv kongruens på gruppnivå visade att 70 % av informanterna hade tillägnat sig användningen av adjektivets a-form i plurala kontexter enligt förekomstkriteriet, dvs. de producerade den minst tre gånger.
67,5 % av informanterna hade även lärt sig använda adjektivets grundform i
kontexter för utrum medan endast 40 % klarade av att använda adjektivets tform i neutrumkontexter enligt detta kriterium. De procentuella skillnaderna
mellan bruket av pluralis och neutrum samt mellan utrum och neutrum var
statistiskt signifikanta, vilket inte var fallet mellan bruket av pluralis och utrum.
Detta betyder att informanterna klarade kongruensböjningen ungefär lika bra i
kontexter för pluralis och utrum medan böjningen i neutrumkontexter behärskades signifikant sämre. Analysen av 80- och 50-procentigt bruk på gruppnivå
gav en likadan bild av de olika kontexternas svårighet.
När behärskningen av predikativ kongruens med utgångspunkt i förekomstkriteriet granskades på gruppnivå blev resultatet nästan liknande med
det av attributiv kongruens. Den enda skillnaden var att utrum behärskades
något bättre än pluralis när adjektivet var predikativt: 75 % av informanterna
använde adjektivets utrala former systematiskt i singulara utrala kontexter och
den motsvarande siffran för a-formen i pluralis var 62,5. Adjektivets t-form i
singulara neutrumkontexter klarades av 37,5 % av informanterna. Skillnaderna
mellan dessa procenttal var statistiskt signifikanta med undantag av den mellan
utrum och pluralis, vilket kan tolkas så att informanterna lika bra klarade av
singularis utrum och pluralis. Neutrum behärskades däremot signifikant sämre.
De procentuella analyserna på gruppnivå bekräftade detta resultat, dvs. utrum
var lika lätt/svårt som pluralis vilka å sin sida var lättare än neutrum.
Den implikationella skalningen av attributiv kongruens med utgångspunkt i förekomstkriteriet gav en valid implikationell skala, vilket betyder att
det fanns implikationella relationer mellan de olika kontexterna. Enligt utvecklingsgången för attributiv kongruens börjar inlärare först systematiskt använda
pluralis, sedan singularis utrum och till sist singularis neutrum. Behärskningen
av singulara neutrumkontexter förutsätter behärskningen av singulara utrumkontexter, vilka i sin tur lärs in först när pluraliskontexter har tillägnats. Detta
resultat ger vid handen att det måste finnas mellanstadier för inlärning av attributiv kongruens på nivå 3 i processbarhetshierarkin (Pienemann 1998): Attributiv kongruens lärs in först i pluraliskontexter, sedan i singulara utrala kontexter
och till sist i singulara neutrala kontexter.
Även analysen av predikativ kongruens enligt kriteriet systematiskt bruk
visade att det fanns klara implikationella relationer mellan singulara utrumkontexter, pluralis och singulara neutrumkontexter. Utvecklingsgången för predikativ kongruens var dock inte identisk med den för attributiv kongruens, utan
enligt den inlärs singulara utrumkontexter först, därefter tillägnas plurala kontexter och till sist singulara neutrala kontexter. Detta resultat betyder att det
204
måste finnas mellanstadier även för predikativ kongruens som enligt processbarhetsteorin (Pienemann 1998) tillägnas på nivå 4.
Analysen av användningen och överanvändningen av den utrala adjektivformen visade att adjektivets grundform användes frekvent i kontexter för pluralis och neutrum. Fyra informanter producerade genomgående adjektivets
grundform både i attributiva och i predikativa kontexter. Därutöver fanns det
en informant som endast använde utrum i attributiva kontexter (men inte i predikativa) och en som producerade utrum i samtliga predikativa (men inte i attributiva) kontexter. Enligt Pienemann (1998) är bristen på andra adjektivformer
ett tecken på att överföring av grammatisk information inte sker, vilket betyder
att dessa informanter inte kunde anses ha tillägnat sig utrumkongruens vid attributiva/predikativa adjektiv. I analyserna av systematiskt bruk krävdes tre
belägg på en adjektivform och därutöver ett belägg på någon annan adjektivform för att säkra att en informant klarade av att processa grammatisk information på PT-nivåerna 3 (attributiv kongruens) och 4 (predikativ kongruens).
Materialet analyserades på nytt så att det krävdes två kontrasterande exempel
på andra adjektivformer för att ta reda på om analyssättet skulle påverka resultatet. De nya analyserna resulterade dock i likadana utvecklingsgångar som de
tidigare analyserna.
När behärskningen av predikativ kongruens granskades med hjälp av implikationsanalyser av 80- och 50-procentigt bruk blev bilden av de tre olika kontexternas inbördes svårighet likadan som den som analysen av systematiskt
bruk uppvisade. De procentuella analyserna bekräftade således att de tre kontexterna utrum, pluralis och neutrum var relaterade på det sätt som beskrivits
ovan. Enligt båda procentuella kriterierna behärskade informanterna utrum
bättre än pluralis som de å sin sida klarade av bättre än neutrum.
De procentuella analyserna av attributiv kongruens gav däremot inte lika
klara resultat. Analysen av 80-procentigt bruk visade att informanterna bättre
behärskade pluralis än utrum och neutrum medan analysen enligt 50procentskriteriet gav vid handen att utrum klarades av flera informanter än
pluralis.
Enligt multivariatanalysen var substantivets genus den enda faktorn som
påverkade behärskningen av adjektivkongruens på en statistiskt signifikant
nivå. Adjektivets syntaktiska kategori, dvs. om det var attribut eller predikativ,
hade inte någon inverkan på behärskningen av kongruensen. Detta var fallet
både i analysen som utgick ifrån genuset i inlärarspråket och i analysen som
utgick ifrån genuset i målspråket.
Adjektivkongruens granskades i föregående avsnitt även med utgångspunkt i behärskningen av numeruskongruens (singularis/pluralis) och genuskongruens (utrum/neutrum). Analyserna av numeruskongruens där adjektivets former analyserades i olika funktioner (singularis/pluralis) i obligatoriska
kontexter visade att informanterna signifikant bättre behärskade fenomenet på
gruppnivå i singularis än i pluralis. Detta var fallet såväl när adjektivet var attribut som när det var predikativt. Det framgick vidare att de singulara formerna (-Ø och -t) underanvändes i 11,7 % av de attributiva och i 9,7 % av de predi-
205
kativa kontexterna. Adjektivets a-form underanvändes däremot till 34,7 % i
plurala attributiva och till 37,8 % i plurala predikativa obligatoriska kontexter.
Analysen som utgick ifrån icke-obligatoriska kontexter visade att överanvändningen av a-formen i singularis var signifikant mer frekvent än den av de
singulara formerna (-Ø och -t) i pluralis både när adjektivet stod som attribut
och som predikativ även om skillnaden i predikativa kontexter var rätt så liten.
I attributiv ställning överanvändes -Ø och -t i 15,8 % och a-formen 27,4 %. I
predikativ ställning var de motsvarande siffrorna för -Ø och -t 17,2 % och aformen 23,8 %.
När behärskningen av numeruskongruens granskades med hjälp av procentuella implikationstabeller utan något gränsvärde gav analyserna vid handen att majoriteten av informanterna bättre klarade av numerus i singularis än i
pluralis. Detta resultat gäller både för attributiva och predikativa adjektiv. Endast få informanter avvek från det implikationella mönstret och klarade av pluralis bättre än singularis. Vid attributiva adjektiv var antalet undantag sju och vid
predikativa adjektiv fem informanter.
När behärskningen av numeruskongruens i attributiv och predikativ
ställning jämfördes med varandra på gruppnivå framgick det att informanterna
behärskade numeruskongruensen nästan lika bra oberoende av adjektivets
ställning: De klarade 51,1 % av de attributiva kontexterna och 51,3 % av de predikativa kontexterna. Denna minimala skillnad var naturligtvis inte signifikant.
Den procentuella implikationstabellen utan något gränsvärde visade däremot
att de flesta informanter något bättre klarade av numeruskongruensen i attributiva än i predikativa kontexter. Det fanns dock 11 informanter som bröt mot
denna tendens för de behärskade numeruskongruensen bättre när adjektivet
stod i predikativ ställning än i attributiv ställning. Analysen med utgångspunkt
i systematiskt bruk av numeruskongruens resulterade i en utvecklingssekvens
enligt vilken numerus inlärs samtidigt i attributiva och predikativa kontexter.
Båda procentuella implikationsanalyserna visade en likadan bild av behärskningen av numerus. Skillnaden mellan behärskningen av attributiva och predikativa kontexter var endast liten och resultaten överlevde inte 10procentskriteriet. Analyserna gav således endast bristfälligt stöd åt attributets
relativa lätthet i jämförelse med predikativet.
När behärskningen av genuskongruens analyserades på gruppnivå visade
det sig att informanterna signifikant bättre klarade av kontexter för utrum än
för neutrum både när adjektivet var attribut och när det var predikativ. Genuskongruens bemästrades i 83,1 % av de attributiva och i 85,8 % av de predikativa
singulara kontexterna. 41,3 % av neutrumkontexterna blev målspråksenliga när
adjektivet var attribut och motsvarande siffra vid predikativa adjektiv var
37,8 %. Adjektivets t-form underanvändes alltså i 58,7 % av de attributiva och i
62,3 % av de predikativa kontexterna. De motsvarande siffrorna för underanvändningen av adjektivets grundform var 16,9 för attributiva adjektiv och 14,2
för predikativa adjektiv.
Analysen av genuskongruens med utgångspunkt i icke-obligatoriska kontexter visade att grundformen överanvändes signifikant oftare i neutrumkon-
206
texter än t-formen i utrumkontexter både i attributiv och i predikativ ställning.
Överanvändning av grundformen som attribut förekom i 42,2 % av fallen och
motsvarande siffra då adjektivet var predikativt var 38,8 %. Resultatet av överanvändningen av adjektivets grundform stämmer överens med Ruponen och
Sundmans (2014) resultat. Överanvändningen av t-formen var sällsynt i utrala
kontexter: Vid attributiva adjektiv överanvändes t-formen i 8,5 % och vid predikativa adjektiv i 6,3 % av kontexterna. A-formen överanvändes däremot
ganska ofta både i stället för adjektivets grund- och t-form. Adjektivets a-form
användes i 44,9 % av de utrala och i 56,2 % av de neutrala attributiva kontexterna. De motsvarande siffrorna för predikativa kontexter var 60,5 % för utrum
och 39,5 % för neutrum.
I de procentuella implikationstabellerna utan gränsvärde framträdde ett
klart mönster: De flesta informanter behärskade genusmarkering bättre i utrum
än i neutrum både när adjektivet fungerade som attribut och stod i predikativ
ställning. Endast tre informanter bröt mot den idealiska implikationella modellen när adjektivet var i attribut och bilden var ännu klarare när adjektivet var
predikativt, för ingen informant avvek från det implikationella mönstret.
När behärskningen av genuskongruens i attributiva och predikativa kontexter jämfördes gav de olika analyserna något olika resultat. Analysen på
gruppnivå visade inte en signifikant skillnad mellan behärskningen av attributiv och predikativ genuskongruens, utan informanterna klarade av dem ungefär lika bra. Också resultatet av analysen enligt 80-procentskriteriet (när det tolkas utifrån 10-procentskriteriet) stöder detta resultat: Attribut och predikativ
behärskades lika väl.
De tre övriga implikationsanalyserna gav däremot en motsatt bild av inlärningen och behärskningen av genuskongruensen. Den procentuella implikationsanalysen utan gränsvärde visade att de flesta informanterna tenderade att
bättre klara av predikativa än attributiva kontexter. Det fanns dock 12 informanter som bröt mot denna tendens. Analysen enligt kriteriet systematiskt
bruk visade att genuskongruens inlärs först i predikativa och sedan i attributiva
kontexter. Även implikationsanalysen med utgångspunkt i 50-procentigt bruk
gav en liknande bild: Flera informanter behärskade predikativa än attributiva
kontexter.
Till sist relaterades behärskningen av numeruskongruens till inlärningen
och behärskningen av genuskongruens. Implikationsanalyserna av systematiskt
bruk visade att numerus inlärs före genus oavsett om adjektivet är attribut eller
predikativt. Analyserna tydde på att det fanns ett mellanstadium både på PTnivå 3 (attributiv kongruens) och på PT-nivå 4 (predikativ kongruens). Analysen av 80-procentig behärskning på gruppnivå gav vid handen att genus var
signifikant svårare än numerus för informanterna både när adjektivet var attribut och predikativt. Alla implikationsanalyser med utgångspunkt i 80- och 50procentskriteriet stödde detta resultat: Informanterna behärskade numeruskongruensen bättre än genuskongruensen både när adjektivet var attribut och det
stod i predikativ ställning. De procentuella analyserna gav genomgående valida skalor där ingen informant avvek från den implikationella modellen. Dessa
207
resultat bekräftar såväl resultatet i Eklund Heinonen (2009) enligt vilket numerus är lättare än genus vid predikativa adjektiv och resultatet i Glahn et al. (2001)
enligt vilket numerus inlärs före genus oavsett adjektivets ställning.
Analyserna visade att informanterna inte behärskade numerus bättre vid
attributiva adjektiv än vid predikativa adjektiv, något som jag förmodar vara en
förklaring till att adjektivets a-form inlärs före utrum vid attributiva adjektiv (se
avsnitt 5.2.2) men inte vid predikativa adjektiv (se 5.2.4). Enligt de olika analyserna klarade informanterna exakt lika bra av numerus i attributiva som i
predikativa kontexter.
5.3 Negationens placering
Detta avsnitt inleds med att negationens placering i huvud- och i bisatser studeras på gruppnivå (se även Paavilainen 2009). Därefter beskrivs inlärningen och
behärskningen av negationens placering på individnivå. Till slut sammanfattas
resultaten i avsnitt 5.3.4.
5.3.1 Gruppnivå
I följande avsnitt analyseras negationens placering på gruppnivå. Först tas korrekthetsprocent för huvud- och bisatser upp. Därefter analyseras närmare hur
informanterna har producerat negationspartikeln inte i huvudsatser som innehåller ett enkelt huvudverb och i dem med en verbkedja (modalt hjälpverb +
infinitiv). Sedan utförs liknande analyser för de negerade bisatserna. Syftet med
dessa analyser är att ta reda på vilken satstyp informanterna behärskar bäst och
hur den verbala kontexten påverkar negationens placering (se vidare Hyltenstam 1977, 1978).
5.3.1.1 Huvudsatser vs bisatser
I det följande redovisas för behärskningen av målspråksenlig placering av negationspartikeln inte i huvud- och i bisatser. I tabell 74 syns att informanterna
producerade sammanlagt 1411 negerade satser varav 720 var huvudsatser och
691 bisatser i och med det s.k. Lotto-spelet som materialet insamlades med. I
tabell 74 presenteras korrekthetsprocenten för negationens placering i båda
satstyperna. I fråga om huvudsatser betyder rätt alltså att negationen står efter
det finita verbet (Pojken fiskar inte) medan fel betyder att den har hamnat före
det finita (*Pojken inte fiskar) eller efter det infinita verbet (*Pojken kan spela inte).
I samband med bisatser betyder rätt att negationen föregår det finita verbet (som
inte vill leka) medan fel betyder att den står efter det finita (*som vill inte leka) –
och i en del fall också även efter det infinita verbet (*som vill leka inte).
208
Tabell 74
Negationens placering: huvudsatser vs bisatser
kontext
negationens
placering
rätt
fel
totalt
huvudsats
f
%
452
62,8
268
37,2
720
100,0
f
99
592
691
totalt
bisats
%
14,3
85,7
100,0
f
551
860
1411
%
39,1
60,9
100,0
χ2 = 347,767 df = 1, p = 0,000
Som kan utläsas i tabell 74 uppvisade huvudsatserna en korrekthetsprocent på
62,8 medan motsvarande siffra för bisatserna var 14,3. 37,2 % av huvudsatserna
och 85,7 % av bisatserna fick således en ordföljd som stred mot målspråksnormen. De procentuella skillnaderna i tabellen är statistiskt signifikanta, dvs. informanterna behärskade negationens placering klart bättre i huvudsatser än i
bisatser. Detta är något som även Hyltenstam (1978) och senare Bolander (1988)
fann i sina studier.
5.3.1.2 Huvudsatser
I detta avsnitt beskrivs närmare hur informanterna producerade negationen i
de två olika huvudsatstyperna: dem med ett enkelt verb (Flickan cyklar inte) och
i dem med en verbkedja (Flickan kan inte dansa). Placeringen av inte i de två huvudsatskontexterna presenteras i tabell 75. De förekomster där inte hamnade
efter det infinita verbet i en kontext med en verbkedja (*Pojken kan spela inte)
presenteras separat i tabell 76 p.g.a. att det inte är möjligt att producera negationen efter ett infinit verb i kontexter som endast innehåller ett enkelt huvudverb. Detta minskar antalet kontexter med en verbkedja i tabell 75.
Tabell 75
Negationens placering i huvudsatser på gruppnivå
prefinit
negationens
placering
postfinit
totalt
χ2 = 69,100, df = 1, p = 0,000
kontext
ett verb
verbkedja
f
%
f
%
84
35,1
23
7,2
155
64,9
297
92,8
239
100,0
320
100,0
totalt
f
107
452
559
%
19,1
80,9
100,0
Som syns i tabell 75 var negationens placering postfinit i sammanlagt 80,9 % av
huvudsatserna. Informanterna hade m.a.o. lyckats med att producera en målspråksenlig ordföljd (Pojken fiskar inte / Pojken kan inte spela). I allt som allt
19,1 % av fallen hamnade negationen felaktigt före det finita verbet i huvudsatsen (*Pojken inte fiskar / *Pojken inte kan spela). Bl. a. Hyltenstam (1977) har konstaterat att negationen före det finita verbet är ett typiskt fenomen i inlärarspråk
speciellt under dess tidiga stadier. Därutöver är strukturen Neg V en frekvent
209
omarkerad negationsstruktur i världens språk (Dahl 1979) och den kunde således vara en utgångspunkt för inlärningen.
Som vidare framgår av tabell 75 fanns en skillnad mellan kontexter med
enkelt huvudverb och dem med en verbkedja. I 92,8 % av huvudsatserna med
en verbkedja var placeringen postfinit (Pojken kan inte spela), dvs. målspråksenlig, medan motsvarande procent i huvudsatser med ett enkelt verb endast var
64,9 (Flickan cyklar inte). Skillnaden mellan dessa två kontexter är relativt stor,
27,9 procentenheter, och fördelningen är statistiskt signifikant (p = 0,000). I ljuset av detta material är det således lättare att placera negationen rätt i en huvudsats om den innehåller en verbkedja, i detta fall ett modalt hjälpverb (vill
eller kan) och ett infinit verb. Detta resultat är parallellt med Hyltenstams (1978)
resultat om negationens placering i huvudsatser.
Bland huvudsatserna med en verbkedja fanns det också fall där inte hade
placerats efter det infinita verbet (*Pojken kan spela inte). Detta framgår i tabell 76
där negationens placering vid huvudsatser med en verbkedja presenteras.
Tabell 76
Negationens placering i huvudsatser med verbkedja
Negationens placering
totalt
prefinit
postfinit
postinfinit
f
23
297
159
479
%
4,8
62,0
33,2
100,0
Det syns i tabell 76 att sammanlagt 62 % av huvudsatserna med en verbkedja
fick en målspråksenlig ordföljd med negationen efter det finita verbet (Pojken
kan inte hoppa). I 4,8 % av de negerade satserna stod negationen före det finita
verbet (*Pojken inte kan hoppa) och i 33,2 % av huvudsatserna med en verbkedja
var placeringen av inte postinfinit (*Pojken kan hoppa inte). I Bolanders (1988)
studie förekom det också fall där informanterna hade placerat inte först efter det
infinita huvudverbet i en huvudsats som innehöll ett hjälpverb och huvudverb.
5.3.1.3 Bisatser
I det följande granskas närmare hur informanterna klarade av att använda målspråksenlig negation i bisatser som innehåller ett huvudverb (som inte sjunger)
och i dem som har en verbkedja (som inte kan skriva). I tabell 77 presenteras fördelningen av prefinita och postfinita negationer i de två bisatskontexterna. I
tabellen har sådana fall utelämnats där informanten har placerat negationen
efter det infinita verbet i samband med en verbkedja, vilket minskar antalet bisatser med ett modalt hjälpverb + infinitivform. Den postinfinita placeringen av
negationen i bisatskontexter med en verbkedja tas upp separat i tabell 78.
210
Tabell 77
Negationens placering i bisatser på gruppnivå
kontext
ett verb
negationens
placering
prefinit
postfinit
totalt
totalt
verbkedja
f
%
f
%
f
%
88
37,3
11
3,4
99
17,7
148
62,7
313
96,6
461
82,3
236
100,0
324
100,0
560
100,0
χ2 = 107,778, df = 1, p= 0,000
Som syns i tabell 77 var endast 17,7 % av bisatserna i testet målspråksenliga
(som inte kan flyga), dvs. negationen placerades ytterst sällan före det finita verbet. I hela 82,3 % av fallen stod adverbet inte efter det finita verbet (*som kan inte
flyga). Av tabell 77 framgår att informanterna klart bättre behärskade negationen i bisatser som innehåller ett enkelt huvudverb (som inte äter) än i dem som
innehåller en verbkedja (som inte vill komma). Korrekthetsprocenten i de förra
var 37,3 medan motsvarande procenttal i bisatser med en verbkedja var bara 3,4.
Skillnaden är statistiskt signifikant (p = 0,000). Som framgått tidigare var situationen den motsatta i huvudsatser där korrekthetsprocenten för kontexter med
en verbkedja var högre än den för kontexter med enkelt huvudverb. Även dessa
resultat gällande bisatser är parallella med Hyltenstams (1978), Bolanders (1987,
1988) och Håkanssons (1989) resultat.
Det förekom också i bisatskontexter fall där negationen hade placerats
först efter det infinita verbet (*Jag fick en pojke som kan spela inte). Detta presenteras i tabell 78.
Tabell 78
Negationens placering i bisatser med verbkedja
negationen placering
totalt
prefinit
postfinit
postinfinit
f
11
313
131
455
%
2,4
68,8
28,8
100,0
Som tabell 78 visar hamnade negationen efter det infinita verbet i 28,8 % av bisatserna med en verbkedja. I sammanlagt 91,6 % av alla bisatser med en verbkedja där negationen placerades fel producerade informanterna negationen annorlunda än i sitt modersmål, finskan, dvs. inte före det finita verbet utan först
efter det finita/infinita verbet.
När negationens placering i kontexter med ett enkelt huvudverb i huvudsatser (tabell 75) och i bisatser (tabell 77) jämförs med varandra märker man att
procenten var nästan identiska. I huvudsatser med ett enkelt huvudverb producerade informanterna negationen före verbet i 35,1 % av fallen (*Pojken inte
sover) och den motsvarande siffran i bisatskontexter med ett enkelt verb var
endast lite högre, nämligen 37,3 % (som inte sover). I denna kontext fick således
211
64,9 % av huvudsatserna (Pojken sover inte) och 62,7 % av bisatserna en postinfinit negation (*som sover inte).
Även negationens placering i huvudsatser och i bisatser med en verbkedja
(tabell 76 och tabell 78) liknar varandra. I 4,8 % av huvudsatserna med en verbkedja stod negationen före det finita verbet (*Barnet inte vill leka), i bisatserna
var andelen litet mindre, 2,4 % (som inte vill leka). I huvudsatser producerades
inte efter finitet i 62,0 % av fallen (Pojken vill inte svara), i bisatser i 68,8 % (*som
vill inte svara). Att negationen hamnade efter det infinita verbet var relativt vanligt i båda satstyperna för detta hände i 33,2 % av huvudsatserna (*Pojken vill
dricka inte) och 28,8 % av bisatserna (*som vill dricka inte).
Att resultaten från testen av negationens placering i huvudsatser och i bisatser är så lika tyder på att de flesta informanter inte gjorde någon skillnad
mellan ordföljden i huvud- och bisats utan placerade negationen på samma sätt
i båda satstyperna. Detta framgår också av tabellen i bilaga 18 som anger andelen korrekta strukturer, dvs. satser där negationen har producerats enligt målspråksnormen av det totala antalet producerade strukturer. I tabellen står HS
för huvudsatser och BS för bisatser. Vf betyder kontexter med ett enkelt huvudverb och Vf + Vi dem med ett modalt hjälpverb och infinitiv.
När man jämför korrekthetsprocenten för huvud- och bisatser med ett huvudverb med varandra i bilaga 18 kan man se att det finns många informanter
som antingen hade 100 % rätt i placeringen i huvudsatser och 0 % rätt i placering i bisatser eller tvärtom. T.ex. informant 1 producerade inte före finitet i alla
6 huvudsatser med ett enkelt verb (*Flickan inte läser) och riktighetsgraden för
dem blev således 0 %. I bisatser placerade denna informant negationen på
samma sätt som i huvudsatser, alltså före finitet (som inte läser), vilket betyder
att korrekthetsprocenten för dessa kontexter blev 100. Informant 3 hör till dem
som producerade inte målspråksenligt i alla 6 huvudsatser med ett enkelt huvudverb, dvs. negationen kom efter finitet (Flickan cyklar inte). I bisatser använde hen samma strategi, dvs. producerade inte efter det finita verbet (*som
cyklar inte) vilket leder till att korrekthetsprocenten för dessa kontexter blev 0.
Samma fenomen, dvs. att inlärarna inte skiljde mellan ordföljden i de två
olika satstyperna, kan också ses när korrekthetsprocenten för huvud- och bisatskontexter med en verbkedja jämförs med varandra. T.ex. hos informant 2
förekom inte målspråksenligt, dvs. efter det finita hjälpverbet, i alla 12 huvudsatserna (Flickan kan inte dansa). Negationen fick denna plats även i alla hens
bisatser (*som kan inte dansa), vilket betyder att korrekthetsprocenten för bisatser
blev 0. Informant 30 som inte alls hade korrekta huvud- och bisatser med en
verbkedja gjorde inte heller någon skillnad mellan ordföljden i de olika satstyperna: inte hamnade efter det infinita verbet såväl i huvud- som i bisatser
(*Flickan kan dansa inte, *som kan dansa inte).
Det syns vidare i bilaga 18 att data om negationens placering är mycket
systematiska. Korrekthetsprocenten för de olika kontexterna hos enskilda individer var i flesta fall antingen 100 eller 0 och endast i sammanlagt 16 fall var
korrekthetsprocentet ett annat, dvs. något mellan 0 och 100 %. Detta betyder att
informanterna var mycket konsekventa med att producera negationen på
212
samma ställe i en viss kontext och det fanns endast litet variation. Ett exempel
på en informant som producerade negationen olika inom samma kontext är t.ex.
informant 28. Tio av hens huvudsatser med en verbkedja blev målspråksenliga
(Pojken kan inte spela) medan inte hamnade efter det infinita verbet i två satser
(*Flickan kan dansa inte). I bisatser med ett huvudverb producerade informanten
negationen rätt tre gånger (som inte fiskar) medan tre av satserna fick huvudsatsordföljd med negationen efter finitet (*som sover inte).
5.3.2 Systematiskt bruk
Negationens placering i både huvud- och bisatser med ett enkelt verb samt med
en verbkedja granskas i det följande med utgångspunkt i förekomstkriteriet
(emergence). Det minimala antalet belägg som krävs för att en informant anses
behärska strukturen är tre.
I tabellerna som kommer att presenteras står HS för huvudsats, BS för bisats, Vf betyder kontexter med ett enkelt huvudverb och Vf + Vi betyder kontexter med hjälpverbet kan/vill + huvudverb. Systematiskt bruk redovisas i tabell
79 på gruppnivå.
Tabell 79
Systematiskt bruk av negationens placering - % av individer
HS
Vf
f
%
+ 27
67,5
systematiskt bruk
- 13
32,5
totalt
40 100,0
χ2 = 46,629, df = 3, p = 0,000
kontext
HS
BS
Vf + Vi
Vf
f
%
f
%
27
67,5
15
37,5
13
32,5
25
62,5
40
100,0 40 100,0
BS
Vf + Vi
f
%
1
2,5
39
97,5
40 100,0
Som framgår av tabell 79 uppvisade huvudsatser med ett verb och de med en
verbkedja de högsta värdena: 67,5 % av informanterna placerade negationen
systematiskt målspråkenligt i det förra fallet (Flickan läser inte) och en lika stor
andel av informanterna, 67,5 %, i det senare (Pojken kan inte hoppa). Bisatser med
verbkedja uppvisade det lägsta värdet: endast 2,5 % av informanterna placerade negationen före det finita verbet i dem (som inte kan spela). Bisatser med ett
verb ligger mellan dessa två ytterligheter. 37,5 % av informanterna behärskade
en målspråksenlig placering av negationen i denna kontext (som inte äter). Skillnaderna mellan de olika variabelparen i tabellen är signifikanta (p < 0,05; χ2testet) med undantag för huvudsatser med ett enkelt huvudverb och huvudsatser
med en verbkedja. Detta betyder att informanter med samma bakgrund som den
studerade gruppen klarar av att placera negationen i huvudsatser ungefär lika
bra oavsett om de innehåller ett huvudverb eller en verbkedja. Bisatser med ett
enkelt huvudverb behärskas signifikant sämre än de två förstnämnda kontexterna och kontexten som informanterna klarar av allra sämst är bisatser med
verbkedja.
213
I tabell 80 anges en implikationstabell över negationens placering enligt
förekomstkriteriet. I tabellen har de enskilda inlärarna fått var sin rad. I implikationstabellen står HS för huvudsats, BS för bisats, Vf för kontexter med ett
enkelt huvudverb och Vf + Vi för kontexter med en verbkedja. Tildetecknet (~)
anger fall där informanten placerade negationen efter det infinita verbet
(*Flickan kan skriva inte / *som kan skriva inte) i stället för efter eller före det finita
verbet (Flickan kan inte skriva / som inte kan skriva). Kombinationen av ett minustecken och ett tildetecken (-~) hos några informanter betyder att de ibland producerade negationen efter det finita verbet och ibland efter det infinita verbet
vid bisatser med en verbkedja (*som kan inte dansa / *som kan dansa inte). I tabellen har informanterna delats in i fyra grupper på basis av vilka kontexter de
klarade av. Dessa grupper beskrivs närmare efter implikationstabell 80.
214
Tabell 80
Systematiskt bruk av negationens placering i olika satstyper
HS
Vf
+
23
1
28
+
39
+
24
+
17
+
33
+
38
+
4
+
7
+
2
8
+
11
+
15
+
22
+
27
+
29
+
34
+
31
+
26
+
37
+
3
+
10
+
3
25
+
30
+
32
+
35
+
36
+
40
+
21
16
20
9
14
6
4
1
2
12
18
19
5
13
totalt
27
Crep = 0,84, Cskal = 0,40
grupp
inf.
HS
Vf + Vi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
27
BS
Vf
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
15
BS
Vf + Vi
-~
~
-~
~
-~
~
~
-~
~
~
~
~
~
-~
+!
1
215
Den översta delen av tabell 80 (informanterna 23–40) följer en implikationell
ordning, men eftersom det finns så många undantag (informanterna 21–13) från
den idealiska modellen sjunker skalbarheten under gränsvärdet 0,60 och tabellen utgör som helhet inte en äkta implikationell skala. Som syns i tabell 80 kan
man finna fyra grupper inom vilka informanterna betedde sig på samma sätt.
Detta innebär alltså att informanterna inom grupperna placerade negationen
likadant i de olika huvud- och bisatskontexterna. I (41) presenteras exempel på
alla strukturer som informanterna producerade i testet.
(41) a. Pojken sover inte S + Vf + Neg
b. *Pojken inte fiskar
c. Pojken kan inte spela
d. *Flickan kan dansa inte
e. *Pojken inte kan hoppa
f. (Jag fick flickan) som inte cyklar
g. *(Jag fick flickan) som sjunger inte
h. (Jag fick flickan) som inte kan dansa
i. *(Jag fick pojken) som vill inte simma
j. *(Jag fick pojken) som kan gå inte
S + Neg + Vf
S + Vf + Neg + Vi
S + Vf + Vi + Neg
S + Neg + Vf + Vi
som + Neg + Vf
som + Vf + Neg
som + Neg + Vf + Vi
som + Vf + Neg + Vi
som + Vf + Vi + Neg
Grupp 1 (informanterna 23-39) är den enda gruppen som gjorde en skillnad
mellan ordföljden i negerade huvudsatser och i bisatser då dessa hade ett huvudverb. I sådana satser varierade de alltså ordföljden men då satserna hade
verbkedja gjorde de inte någon skillnad mellan huvudsatser och bisatser. Informanterna behärskade placeringen av negationen i huvudsatser oberoende av
satstyp, dvs. de producerade inte målspråksenligt efter det finita verbet (Vf +
Neg + (Vi)) som i (41a) och (41c). Ordföljden i bisatser med ett enkelt verb var
också målspråksenlig så att negationen placerades före det finita verbet ((Neg +
Vf), (41f)) men i bisatser med en verbkedja hamnade inte efter det finita verbet
(Vf + Neg + Vi), som i (41i).
Inom grupp 1 förekom variation i negationens placering hos informanterna 23 och 28. Informant 23 producerade negationen 3 gånger före det finita verbet i huvudsatser med ett enkelt verb (41b) och 3 gånger efter det (41a). Informant 28 producerade negationen 2 gånger efter det infinita verbet i huvudsatskontexter med en verbkedja (41d). I bisatser med ett enkelt verb placerade hen
negationen 3 gånger efter det finita verbet (41g) medan de resterande 3 fallen
fick en målspråksenlig ordföljd (41f).
Informanterna i grupp 2 (24-29) producerade alltid inte efter det finita verbet (Vf + Neg + (Vi)) oberoende av satstyp och om satsen innehöll ett infinit
verb eller inte. Gruppen behärskade således negationens placering i huvudsatser med ett enkelt verb (41a) och med en verbkedja (41c) men inte i bisatser med
ett enkelt finit verb eller en verbkedja eftersom negationen hamnade efter det
finita verbet även i dem (41g) (41i).
Variation inom denna grupp förekom hos informanterna 24, 17, 33, 38 och
4. I en bisats med ett enkelt verb (41f) placerade informant 24 negationen målspråksenligt två gånger, dvs. före det finita verbet. Informant 17 producerade
216
den två gånger före finitet i en huvudsats med ett enkelt verb (41b). Informant
33 producerade negationen 2 gånger av 6 efter det infinita verbet i huvudsatskontexter med hjälpverbet kan (41d), och i alla 6 kontexter med hjälpverbet vill.
Hos informant 38 förekom en likadan placering av negationen i huvudsatser
med det modala hjälpverbet kan fem gånger. Alla 6 huvudsatser med hjälpverbet vill fick däremot en postfinit negation. Hos informant 4 förekom postinfinit
negation (41d) i huvudsatser med hjälpverbet vill en enda gång, och hen producerade negationen en gång (1 av 12 fall) efter det infinita verbet i en bisats (41j).
Informanterna i grupp 3 (34-40) behärskade endast huvudsatser med ett
enkelt verb enligt förekomstkriteriet. I dessa kontexter placerade de negationen
målspråksenligt, dvs. efter det finita verbet (41a). Vid en närmare granskning av
dessa informanters huvud- och bisatser med ett modalt hjälpverb + infinitiv framkom ett intressant mönster: Informanterna producerade negationen efter det
infinita verbet (41d) och (41j) i båda kontexterna. Dessa fall har markerats med
ett tildetecken (~) i tabell 80. Informanterna verkade placera inte efter huvudverbet (Vh + Neg) oavsett om detta var finit eller infinit och oberoende av satstypen.
Därför blev ordföljden i huvudsatser med verbkedja (41d) och i bisatser med
antingen ett enkelt verb (41g) eller en verbkedja (41j) inte målspråksenlig. Däremot blev den det i huvudsatskontexter med ett enkelt finit huvudverb (41a).
Variation inom denna grupp förekom hos inlärarna 34, 31, 37, 10 och 25.
Huvudsatser med ett enkelt verb fick en preverbal negation 2 gånger hos informant 34 (41b). Informanterna 31, 37 och 25 placerade negationen efter det
finita verbet i bisatskontexter med en verbkedja (41i): Informant 31 gjorde så i 8
av de 12 fallen medan informanterna 37, 10 och 25 använde denna konstruktion
endast en gång och hade negationen efter det infinita huvudverbet (41j) i de
andra fallen.
Informanterna i grupp 4 (21-19) avviker från den idealiska implikationella
ordningen eftersom de inte klarade av ordföljden i huvudsatser med ett enkelt
verb trots att de behärskade den i huvudsatser med en verbkedja och i bisatser
med ett enkelt verb. Dessa informanter skiljde inte mellan ordföljden i huvudoch bisatser utan satte in inte före huvudverbet (Neg + Vh) oavsett om detta var
finit eller infinit. Eftersom negationen placerades före huvudverbet blev ordföljden i huvudsatserna med ett enkelt verb (41b) och i bisatserna med ett
hjälpverb + infinitiv (41i) inte målspråksenlig, i motsats till huvudsatserna med
ett hjälpverb + infinitiv (41c) samt bisatserna med ett enkelt verb (41f).
Inom denna grupp var informanterna 1, 2, 12, 18 och 19 helt konsekventa i
att producera negationen medan variation förekom hos de övriga informanterna (21, 16, 20, 9, 14). Informant 21 producerade negationen efter det finita verbet
i en huvudsats med ett enkelt verb (41a) en gång. Informant 16 placerade inte
före det finita verbet i tre huvudsatser som innehöll en verbkedja (41e), annars
placerade hen det före huvudverbet (41c). I bisatser som innehöll hjälpverbet
kan satte informanterna 16 och 20 in negationen före det finita verbet och ordföljden blev således målspråkenlig (41h) en enda gång. Informant 9 använde
prefinit negation i alla 6 huvudsatserna som innehöll hjälpverbet vill och i 2 huvudsatser som innehöll hjälpverbet kan (41e). I 4 huvudsatser med kan produce-
217
rade informant 9 dock negationen före huvudverbet, m.a.o. efter det finita verbet och före det infinita huvudverbet (41c). Hos informant 14 kommer negationen före det finita verbet i en huvudsats med en verbkedja (41e) en gång. Informant 6 placerade negationen efter huvudverbet i en bisats med ett hjälpverb +
infinitiv (41j) en enda gång.
De två sista raderna i tabell 80, dvs. informanterna 5 och 13, hör inte till
någon av dessa grupper, p.g.a. att de betedde sig lite annorlunda än de andra
informanterna. Informant 5 producerade inte före huvudverbet (Neg + Vh) i alla
kontexter med undantag av bisatser med ett enkelt verb där det hamnade efter
det finita huvudverbet (41g). På så sätt blev endast ordföljden i huvudsatser
med en verbkedja målspråksenlig (41c). Alla andra kontexter fick en felaktig
ordföljd (41b), (41g), (41i). Hos informant 13 blev varken huvudsatser med ett
enkelt verb (41b) eller en verbkedja (41e) målspråksenliga, medan både bisatserna med ett enkelt verb (41f) och med en verbkedja (41h) blev det. Negationen
kom före det finita verbet både i huvudsatserna och i bisatserna oberoende av
verbtypen (Neg + Vf + (Vi)). Eftersom informanten inte gjorde någon skillnad
med huvud- och bisatsordföljd utan placerade negationen konsekvent före det
finita verbet blev ordföljden i bisatserna korrekt. Närmare sagt är bisatserna
pseudokorrekta (se vidare Abrahamsson 2009) och beror på att informanten
inte klarade av att producera andra strukturer. En förklaring till den preverbala
negationen kunde vara transfer från modersmålet, för negationen står alltid före
finitet i finskan. Informant 13 är den enda som använde modersmålets regler i
alla kontexter. Informanten placerade dock negationen en gång efter det finita
verbet i huvudsats med en verbkedja (41c) då ordföljden blev målspråksenlig.
Informanterna 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23 hade använt läroboken Fritt fram
och hade således inte fått undervisning i bisatsordföljd vid den tidpunkten då
materialinsamlingen ägde rum. Informant 23 hörde enligt analysen systematiskt bruk till grupp 1 som behärskade negationens placering i huvudsatskontexter både med ett enkelt huvudverb och med en verbkedja. Därutöver klarade
denna grupp negationens placering i bisatser med ett huvudverb men inte i bisatser med en verbkedja. Informanterna 17 och 22 hörde till grupp 2 som producerade negationen målspråksenligt i huvudsatser men inte i bisatser med ett
huvudverb och inte heller i dem med en verbkedja. Informanterna 21, 20, 18 och
19 hörde till grupp 4 som avvek från den implikationella skalan p.g.a. att gruppen inte producerade negationen målspråksenligt i huvudsatskontexter med ett
enkelt finit huvudverb men de behärskade placeringen i huvudsatser med en
verbkedja och i bisatser med ett enkelt huvudverb. Denna grupp producerade
negationen före det finita verbet både i huvudsatser och i bisatser med ett enkelt verb och därför blev ordföljden i bisatserna med ett enkelt verb målspråksenlig. Även om dessa informanter inte hade fått formell undervisning om
bisatsordföljden betedde de sig inte annorlunda än de som redan hade fått
skolundervisning om bisatsen.
Det förefaller som om de olika informantgrupperna använde olika strategier när de placerade negationspartikeln inte i satser. Grupperna 1 och 2 samt
informant 13 verkade producera negationen i förhållande till det finita verbet
218
medan grupperna 3 och 4 samt informant 5 verkade placera den i förhållande
till det lexikala verbet, dvs. verbet som bär informationen i verbfrasen. De olika
gruppernas sätt att producera negationen presenteras sammanfattningsvis i
tabell 81.
Tabell 81
Negationens placering i olika kontexter hos informanterna
Antal
inf.
HS
Vf
HS
Vf + Vi
BS
Vf
BS
Vf + Vi
Grupp 1
3
Vf + Neg
Vf + Neg + Vi
Neg + Vf
*Vf + Neg + Vi
Grupp 2
12
Vf + Neg
Vf + Neg + Vi
*Vf + Neg
*Vf + Neg + Vi
Grupp 3
12
Vh + Neg
*Vf + Vh + Neg
*Vh + Neg
*Vf + Vh + Neg
Grupp 4
11
*Neg + Vh
Vf + Neg + Vh
Neg + Vh
*Vf + Neg + Vh
Inf. 5
1
*Neg + Vh
Vf + Neg + Vh
*Vh + Neg
*Vf + Neg + Vh
Inf. 13
1
*Neg + Vf
*Neg + Vf + Vi
Neg + Vf
Neg + Vf + Vi
Som tabell 81 visar producerade grupp 1 negationen efter det finita verbet i
båda huvudsatskontexterna (Pojken fiskar inte, Pojken vill inte dricka) samt i bisatser med en verbkedja (*som vill inte dricka). I bisatser med ett enkelt huvudverb
placerade gruppen dock inte före finitet (som inte fiskar) och ordföljden blev således målspråksenlig. Grupp 2 producerade inte efter finitet oberoende av satstypen (Flickan cyklar inte, Pojken kan inte hoppa, *som cyklar inte, *som kan inte
hoppa). Hos grupp 3 kom negationspartikeln alltid efter det lexikala verbet, vilket resulterade i strukturer där inte stod efter det infinita verbet (*Pojken kan
hoppa inte, *som kan hoppa inte). Grupp 4 placerade negationen före huvudverbet
(*Pojken inte sover, Pojken vill inte simma, som inte sover, *som vill inte simma). Informant 5 följde med ett undantag i stort sett grupp 4:s mönster: I bisatser med
ett enkelt verb hamnade inte efter huvudverbet (*som sover inte). Informant 13
var den enda som alltid placerade negationen före finitet oberoende av satstypen och den verbala konstruktionen (*Flickan inte sjunger, *Flickan inte kan skriva,
som inte sjunger, som inte kan skriva).
Även om en utvecklingsgång för negationens placering inte kan formuleras på
basis av analysen över systematiskt bruk p.g.a. att tabellen (tabell 80) inte gav
en valid skala, syns det i tabellen att utvecklingen verkar följa en viss tendens
som presenteras i tabell 82 nedan. I tabellen anger minus (-) att inläraren ännu
inte gör distinktionen i fråga och plus (+) betyder att hen gör det.
219
Tabell 82
Utvecklingstendens för negationens placering
Struktur
Finit vs infinit
HS vs BS
1.
Neg V
-
-
2.
V Neg
-
-
3.
Vf Neg (Vi)
+
-
4.
Neg Vf
+
+
5.
Neg Auxf Vi
+
+
Som tabell 82 visar är utgångspunkten för inlärningen Neg + V, vilket betyder
att negationen först produceras före det lexikala verbet både i huvud- och bisatser (se grupp 4 i tabell 81). Man har observerat att även L1-inlärare först placerar negationen före huvudverbet som kan vara finit eller infinit (Lange & Larsson 1973). Nästa steg i inlärningen är att inläraren märker att hens sätt att producera negationen inte stämmer överens med målspråket och hen börjar placera inte konsekvent efter det lexikala verbet: också när det lexikala verbet föregås av ett annat verb (grupp 3 i tabell 81). Efter det börjar inläraren uppmärksamma verbets finithet och producerar inte efter det finita verbet (grupp 2 i tabell 81). Det är alltså först när en inlärare lär sig att verbets finithet spelar en roll
i sammanhanget som hen börjar producera negationen med tanke på syntaxen,
dvs. efter det finita verbet. Därefter börjar inläraren göra en skillnad mellan
ordföljden i huvud- och bisats vilket först inträffar i bisatser med ett enkelt verb
(grupp 1 i tabell 81). Det sista stadiet är att inte placeras före det finita hjälpverbet även i bisatser med en verbkedja, men informanterna i denna studie hade
ännu inte nått upp till den nivån. I en sådan här inlärningsprocess är det fråga
om hypotestestning (se vidare Ellis 1994, 30) som betyder att en inlärare bildar
hypoteser om målspråkets regler och sedan börjar testa dem. Om inläraren observerar positivt bevis i inputen bekräftas hypotesen medan den i annat fall
överges och inläraren formulerar en ny hypotes. Denna process sker till största
delen omedvetet.
Det måste påpekas att mitt resultat måste tolkas med viss försiktighet
p.g.a. att det inte är fråga om en utvecklingssekvens som baserar sig på en valid
implikationstabell utan det är fråga om en tendens som syns i materialet. Om
tendensen som utvecklingen av negationens placering följer i mitt material
också antas återspegla longitudinell utveckling stämmer resultatet överens med
PTs förutsägelser (Pienemann & Håkansson 1999). Resultatet stämmer delvis
överens med den utvecklingsgång som Hyltenstam (1977, 1978) observerat: Bisatskontexterna inlärs i samma ordning (först de med ett enkelt huvudverb och
sedan de med en verbkedja) medan huvudsatskontexterna inlärs i en annan
ordning. Enligt mina resultat blir först huvudsatser med ett huvudverb målspråksenliga (V Neg) och först sedan de med en verbkedja (Vf Neg (Vi)) medan
ordningen enligt Hyltenstams studie var den motsatta. Att inlärningen börjar
med Neg + V stöder Hammarbergs (1979) antagande om att inlärningen börjar
220
med denna struktur om den också existerar i inlärares L1, vilket är fallet i mina
informanters L1, finska.
5.3.3
80-procentigt och 50-procentigt bruk
I det följande kompletteras analysen av systematiskt bruk med procentuella
analyser på 80-procentig och 50-procentig nivå. I tabell 83 nedan presenteras 80procentigt bruk av negationens placering på gruppnivå.
Tabell 83
80-procentigt bruk av negationens placering - % av individer
kontext
HS
Vf
f
24
80-procentigt bruk
16
totalt
40
χ2 = 35,918, df = 3, p = 0,000
+
-
%
60,0
40,0
100,0
HS
Vf+Vi
f
%
23
57,5
17
42,5
40 100,0
BS
Vf
f
14
26
40
%
35,0
65,0
100,0
BS
Vf+Vi
f
%
1
2,5
39
97,5
40 100,0
Som framgår av tabell 83 uppvisade huvudsatserna både med ett enkelt huvudverb och med en verbkedja de högsta värdena. 60 % av informanterna behärskade minst 80-procentigt negationens målspråksenliga placering i huvudsatskontexter med ett verb (Flickan sjunger inte) och en nästan lika stor andel av
informanterna, 57,5 % klarade också av huvudsatser med en verbkedja (Vf + Vi,
Pojken kan inte spela). Bisatskontexterna med ett enkelt huvudverb samt med en
verbkedja uppvisade de lägsta värdena när behärskningen av ordföljden granskas på en 80-procentig nivå. 35 % av informanterna behärskade ordföljden i
bisatser med ett verb (som inte sjunger) medan endast 2,5 % producerade negationen målspråksenligt i bisatser med en verbkedja (som inte kan spela).
När de procentuella skillnaderna i tabell 83 granskas med hjälp av χ2testet kan man se att skillnaden mellan de två olika huvudsatskontexterna inte
är statistiskt signifikant (p = 0,80) medan skillnaderna mellan andra kontexter
är det (p < 0,05). Med detta som utgångspunkt kan följande svårighetshierarki
(42) formuleras för negationens placering i de olika kontexterna:
(42) HS ett verb ɕ HS verbkedja > BS ett verb > BS verbkedja
Som framgår av svårighetssekvensen är det ungefär lika lätt att placera negationen i huvudsatskontexter med ett verb som i dem som innehåller en verbkedja. Bisatskontexter med ett enkelt huvudverb är däremot signifikant svårare
för informanterna än huvudsatser med en verbkedja och det som är allra svårast är att placera negationen målspråksenligt i bisatskontexter med ett modalt
hjälpverb + en infinitivform av huvudverbet.
80-procentigt korrekt användning av huvudsats- och bisatsnegationen
presenteras i form av en implikationell skala i tabell 84. I samma tabell anges
även 50-procentigt bruk av negationen som beskrivs efter analysen med ut-
221
gångspunkt i 80-procentskriteriet. De fall där negationen hade placerats efter
det infinita verbet anges i implikationstabellerna med ett tildetecken (~) och
kombinationen av ett minustecken och ett tildetecken (-~) anger att negationen
hade producerats antingen efter det finita eller efter det infinita verbet i kontexter med en verbkedja. I implikationstabellen över 80-procentigt bruk har informanterna delats in i 6 grupper på basis av i vilka kontexter de klarade av negationens placering. Efter implikationstabellen redogörs för de olika grupperna.
222
Tabell 84
grupp
1
2
3
4
5
6
80- och 50-procentigt bruk av negationens placering
HS
HS
Vf +Vi
Vf
39
+
+
28
+
+
24
+
+
4
+
+
7
+
+
8
+
+
11
+
+
15
+
+
22
+
+
27
+
+
29
+
+
33
+
38
+
31
+
~
26
+
~
37
+
~
3
+
~
10
+
~
25
+
~
30
+
~
32
+
~
35
+
~
34
+
~
40
+
~
20
+!
21
+!
23
+!
14
+!
6
+!
1
+!
2
+!
12
+!
19
+!
18
+!
17
+!
5
+!
13
16
9
34
~
totalt 25
23
Crep = 0,84, Cskal = 0,47
inf.
BS
Vf
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
14
BS
Vf +Vi
-~
~
~
-~
~
~
-~
~
~
~
~
~
-~
+!
~
1
HS
HS
Vf
Vf +Vi
39
+
+
28
+
+
23
+
+
24
+
+
4
+
+
7
+
+
8
+
+
11
+
+
15
+
+
22
+
+
27
+
+
29
+
+
38
+
+
17
+
+
33
+
31
+
~
26
+
~
37
+
~
3
+
~
10
+
~
25
+
~
30
+
~
32
+
~
35
+
~
+
~
34
40
+
~
34
+
~
21
+!
20
+!
14
+!
6
+!
1
+!
2
+!
12
+!
18
+!
19
+!
16
+!
5
+!
13
9
totalt 28
25
Crep = 0,85, Cskal = 0,47
inf.
BS
Vf
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
15
BS
Vf +Vi
-~
~
~
-~
~
~
-~
~
~
~
~
~
~
-~
+!
1
223
Som man ser i implikationstabellen över 80-procentigt bruk (tabell 84) följer
informanterna 39-40, dvs. den översta delen av implikationstabellen, en implikationell ordning. Om informanterna alltså till 80 % behärskade negationens
placering i den kontext som står till höger i tabellen, klarade de även av placeringen i de kontexter som står till vänster i tabellen. Informanterna 20–9 avvek
från den idealiska modellen eftersom de inte klarade av huvudsatserna med ett
verb 80-procentigt trots att de producerade negationen på den nivån i några
kontexter som står till höger om denna struktur i tabellen. På grund av många
undantag uppvisar tabellen för låg skalbarhet och ger som helhet inte en valid
implikationell skala.
I implikationstabell 84 går det att urskilja 6 grupper inom vilka informanterna placerade negationens placering likadant. Till grupp 1 hör endast informant 39 som behärskade negationens placering på en minst 80-procentig nivå i
huvudsatser med ett huvudverb (Pojken sover inte) och i dem med en verbkedja
(Pojken kan inte hoppa) samt i bisatser med ett huvudverb (som inte sover). Informanten klarade enligt detta kriterium dock inte bisatskontexter med en verbkedja. Grupp 2 består av 10 informanter (28-29) som placerade negationen målspråksenligt i minst 80 % av huvudsatserna med ett huvudverb och med en
verbkedja. Informanterna klarade inte av bisatskontexterna på samma nivå.
Grupp 3 (33-40) behärskade negationens placering 80-procentigt endast i huvudsatser med ett huvudverb. Som syns i tabellen förekom den postinfinita
placeringen av negationen hos informanterna i denna grupp både i huvud(*som kan gå inte) och bisatser (*som kan flyga inte). Informanterna (20-18) i grupp
4 behärskade inte huvudsatskontexten med ett huvudverb men klarade av den
med en verbkedja samt bisatser med ett huvudverb. Denna grupp bryter alltså
mot den idealiska implikationella modellen. Till den nästsista gruppen, grupp 5,
hör sammanlagt 5 informanter (17-9) som också utgör undantag i implikationstabell 84. Ingen av gruppens informanter behärskade negationens placering
i huvudsatser med ett huvudverb medan de klarade av en annan kontext eller
andra kontexter enligt 80-procentskriteriet. Informanterna 17 och 5 klarade av
huvudsatser med en verbkedja (Pojken vill inte simma), informant 13 klarade av
båda bisatskontexterna (som inte sover/ som inte vill simma) och informanterna 16
och 9 behärskade bisatser med ett huvudverb (Barnet äter inte). Till den sista
gruppen i tabellen, grupp 6, hör endast informant 34. Hen är den enda informanten som inte klarade av negationens placering i någon av kontexterna enligt 80-procentskriteriet. Denna informant avviker således inte från det idealiska
mönstret såsom grupperna 3 och 4 gjorde.
I det följande betraktas behärskningen av negationens placering med utgångspunkt i 50-procentskriteriet. I tabell 85 presenteras fenomenet först på
gruppnivå.
224
Tabell 85
50-procentigt bruk av negationens placering - % av individer
HS
Vf
f %
+ 27 67,5
50-procentigt bruk
13 32,5
totalt
40 100,0
χ2 = 43,376, df = 3, p = 0,000
kontext
HS
BS
Vf + Vi
Vf
f %
f %
25 62,5
15 37,5
15 37,5
25 62,5
4 100,0 40 100,0
BS
Vf + Vi
f %
1 2,5
39 97,5
41 100,0
Som tabell 85 visar klarade 67,5 % av informanterna av huvudsatser med ett
huvudverb (Flickan läser inte) och 62,5 % av dem med en verbkedja (Hunden vill
inte komma). 37,5 % behärskade bisatser med ett huvudverb (som inte läser) medan endast 2,5 % (en individ) placerade negationen målspråksenligt i bisatser
med en verbkedja (som inte vill komma) i minst 50 % av fallen.
Skillnaderna mellan procenttalen i tabell 85 är signifikanta (p < 0,05) med
undantag av den mellan de två olika huvudsatskontexterna. Svårighetshierarkin som kan formuleras på basis av tabellen blir således identisk med den med
utgångspunkt i 80-procentskriteriet (42). Det är således ungefär lika svårt/lätt
att placera negationen målspråksenligt både i huvudsatser med ett huvudverb
och i dem med en verbkedja. Däremot är bisatser med ett huvudverb en signifikant svårare kontext än huvudsatser och den allra svåraste kontexten är bisatser
som innehåller en verbkedja.
Implikationsanalysen av 50-procentigt bruk presenterades i tabell 84 i
samband med analysen av 80-procentigt bruk. Det framgår av tabellen att 3 informanter (39-23) behärskade bisatser med ett huvudverb och de två olika huvudsatskontexterna på minst 50-procentig nivå. Elva informanter (24-17) klarade av båda huvudsatskontexterna och 13 (33-34) av huvudsatser med ett huvudverb. Även i denna implikationsskala finns det rätt så många individer,
sammanlagt 13 stycken, som bryter mot den idealiska implikationella modellen.
På grund av detta uppvisar även denna implikationstabell för låg skalbarhet för
att bilda en valid implikationell skala.
När implikationsskalorna med utgångspunkt i 80- och 50-procentigt bruk
av negationen (tabell 84) jämförs med varandra kan det konstateras att de liknar
varandra mycket. Antalet informanter som behärskade negationens placering
enligt 50-procentskriteriet var bara något högre i alla andra kontexter förutom
bisatskontexter med en verbkedja som endast klarades av en informant enligt
båda kriterierna. När man jämför de två procentuella implikationsanalyserna
med den av systematiskt bruk (tabell 80) kan man se att även de liknar
varandra mycket. Att alla implikationstabellerna blev så lika beror på att informanterna var mycket konsekventa i hur de producerade negationen i de olika
kontexterna (se bilaga 18).
225
5.3.4
Sammanfattning av negationens placering
När korrekthetsgraden för negationens placering i huvud- och bisatser jämfördes med varandra på gruppnivå framgick det tydligt att informanterna behärskade fenomenet klart bättre i huvud- än i bisatser. Huvudsatserna uppvisade en
korrekthetsprocent på 62,8 medan endast 14,3 % av bisatserna fick en målspråksenlig ordföljd. I 19,1 % av huvudsatserna producerade informanterna
negationen före det finita verbet. Att huvudsatser behärskades bättre än bisatser stöder utvecklingsgången som Hyltenstam (1977, 1978) har observerat.
Resultaten från testet visade att informanterna bättre klarade av att använda inte målspråksenligt i huvudsatser som innehöll en verbkedja än i dem
med ett enkelt huvudverb. I de förra blev ordföljden målspråksenlig i 92,8 %
och i de senare i 64,9 % av fallen. I bisatserna var situationen den motsatta: Bisatser med ett enkelt verb behärskades bättre än de som innehöll ett modalt
hjälpverb + infinitivform. I den förstnämnda bisatstypen var negationen prefinit,
dvs. målspråksenlig i 37,3 % av fallen, medan motsvarande siffra för den andra
typen var 3,4 %. Detta resultat stämmer överens med såväl Hyltenstams (1977,
1978), Bolanders (1987, 1988) som Håkanssons (1989) resultat.
Ett intressant fenomen i materialet till föreliggande studie var att informanterna producerade negationen även efter det infinita verbet i både huvudoch bisatser som innehöll en verbkedja. Detta förekom även i Bolanders (1988)
studie.
Implikationsanalysen med utgångspunkt i systematiskt bruk gav inte en
valid skala p.g.a. många undantag i materialet. Även om en utvecklingsgång
för negationens placering inte kunde definieras, verkade inlärningen följa en
viss tendens: Inlärningen börjar med strukturen Neg + V där negationen kommer före det lexikala verbet. Senare märker en inlärare att denna struktur inte
förekommer i målspråkets huvudsatser och hen börjar producera inte efter det
lexikala verbet. Nästa steg i utvecklingen är att inläraren börjar uppmärksamma
verbets finithet, vilket leder till att hen börjar placera negationspartikeln efter
det finita verbet. Alltså först när verbens finithet börjar spela en roll börjar en
inlärare placera negationen med tanke på syntaxen. Sedan börjar denna göra en
skillnad mellan huvud- och bisatsens ordföljd och negationen produceras före
finitet först i bisatser med ett enkelt huvudverb och senare även i bisatser med
en verbkedja. I denna utveckling är det fråga om hypotestestning (se vidare t.ex.
Ellis 1994, 30) som för det mesta händer på en omedveten nivå.
Om denna utvecklingstendens antas återspegla longitudinell utveckling
trots att den inte baserar sig på en valid skala kan resultatet anses stöda processbarhetsteorins förutsägelse (Pienemann & Håkansson 1999). För bisatskontexternas del kan den i så fall ses som stöd för den utvecklingssgång som Hyltenstam (1977) observerat. Utgångspunkten för inlärningen, Neg V, stöder
också Hammarbergs (1979) hypotes om modersmålets påverkan. Enligt honom
börjar inlärningen med Neg V om inlärarens L1-språk har en motsvarande
struktur.
226
Analysen över systematiskt bruk visade ytterligare att informanterna använde olika strategier när de placerade negationen i de olika satserna. Den
valda strategin påverkade om resultatet blev målspråksenligt eller inte. En del
av informanterna, grupperna 1 och 2, samt informant 13, verkade producera
inte i förhållande till det finita verbet medan grupperna 3 och 4 samt informant
5 snarare tycktes producera det i förhållande till det lexikala verbet. Både grupp
1 och 2 producerade målspråksenliga huvudsatser med negationen efter det
finita verbet (Vf + Neg) och grupp 1 placerade inte rätt även i bisatser med ett
verb (Neg + Vf ). I bisatser med en verbkedja hamnade negationen på samma
ställe som i huvudsatser (Vf + Neg + (Vi)). Grupp 2 använde huvudsatsens ordföljd även i bisatser med ett enkelt huvudverb. Hos informant 13 stod negationen före det finita verbet i alla kontexter (Neg + Vf). Hos grupp 3 kom inte efter
det lexikala verbet vare sig detta var finit eller infinit (V + Neg) medan grupp 4
placerade negationen före det (Neg + V) vilket också var fallet hos informant 5 i
alla andra kontexter än i bisatser med ett verb. Att inte kommer före det lexikala
verbet kan enligt min mening tolkas som stöd för Hammarbergs (1979) hypotes
att inte placeras i förhållande till huvudverbet i stället för finitet.
Analyserna av 80-procentigt och 50-procentigt bruk gav en nästan likadan
bild av behärskningen av negationen som analysen av systematiskt bruk. Implikationstabellerna visade inte valida skalor på grund av många undantag.
Analyserna på gruppnivå visade att huvudsatserna med ett enkelt verb och
med en verbkedja var de lättaste kontexterna att placera negationen i och det
fanns ingen signifikant skillnad i deras svårighetsgrad. Bisatser med ett enkelt
huvudverb var en svårare kontext för informanterna än huvudsatser medan
bisatser med ett hjälpverb + infinitiv var den allra svåraste kontexten. Att det
inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan de två olika huvudsatskontexterna kan betyda att en del av informanterna redan hade passerat de två
första stegen i inlärningen av negationens placering (se Hyltenstam 1977).
5.4 Inlärning och behärskning av olika strukturer
I de kommande avsnitten analyseras inlärningen av de olika strukturerna i relation till varandra. Syftet är att kunna formulera inlärningsgångar på basis av
implikationsanalyser med utgångspunkt i systematiskt bruk och svårighetshierarkier på basis av de procentuella analyserna på gruppnivå. I avsnitt 5.4.1
granskas inlärningen av attributiv kongruens, predikativ kongruens och bisatsnegation i förhållande till varandra.
I avsnitt 5.4.2 presenteras implikationsanalyser för alla de strukturer som
analyserats skilt i denna studie, dvs. presens, attributiv kongruens, verbfraskongruens, predikativ kongruens och bisatsnegation. Syftet är att formulera
en inlärningsgång för dessa grammatiska strukturer för att kunna se om den
stämmer överens med PT (Pienemann 1998) och resultaten från de tidigare studierna där PT tillämpas.
227
Ytterligare implikationsanalyser av de samtliga strukturerna utförs i avsnitt 5.4.3. I dessa analyseras dock inlärningen av modalt hjälpverb + infinitiv och
tempuset perfekt skilt, dvs. variabeln verbfras har delats i två. Syftet med dessa
nya implikationsanalyser är att ta reda på om de resulterar i en annorlunda inlärningshierarki än den analys där verbfraskongruens utgör en och samma variabel.
5.4.1 Adjektivkongruens och bisatsnegation
I det följande studeras inlärningen och behärskningen av attributiv- och predikativkongruens samt bisatsnegation. I en del av analyserna uppmärksammas
även kategorierna genus och numerus på samma sätt som hos Glahn et al.
(2001). Detta görs för att kunna upptäcka möjlig regularitet i data och för att
kunna jämföra resultaten. Enligt Glahn et al. (2001) måste genus och numerus
uppmärksammas för att man ska kunna fånga in den möjliga inverkan som
dessa kategorier kan ha på tillägnandet av adjektivkongruens (se även Hammarberg 1996). I analyserna i avsnitt 5.4.1.2 och 5.4.1.3 betraktas den morfologiska kategorin (pluralis/neutrum) som konstant och den syntaktiska domänen
varieras (attributiv/predikativ). I avsnitten 5.4.1.4 och 5.4.1.5 betraktas däremot
den syntaktiska domänen som konstant och den semantiska kategorin varieras.
5.4.1.1 Attributiv kongruens, predikativ kongruens och bisatsnegation
I detta avsnitt granskas inlärningen och behärskningen av attributiv kongruens,
predikativ kongruens och negationens placering i bisatser med utgångspunkt i
kriterierna systematiskt bruk (3 förekomster) och 80- samt 50-procentig korrekt
användning av strukturerna. I dessa analyser tas inte hänsyn till de olika delkontexterna för behärskningen av attributiv och av predikativ kongruens utan
singulara och plurala kontexter har slagits samman. Angående bisatsnegationen
har på samma sätt kontexter med ett huvudverb samt de med en verbkedja
(hjälpverb + infinitiv) slagits samman. En informant ansågs behärska attributiv/predikativ kongruens enligt kriteriet systematiskt bruk om hen hade producerat minst tre belägg på strukturen med kongruens. På grund av att morfologin enligt Pienemann (1998) ska analyseras något annorlunda än syntaxen (se
avsnitt 4.6.3) krävdes det därutöver att det fanns minst ett minimalt par (en brun
hund - ett brunt bord) eller ett kontrasterande exempel (en brun hund - ett grönt
äpple). Användningen av olika former betyder att informanten klarade av att
överföra grammatisk information inom fras respektive mellan fraser och enligt
Pienemann (1998) kan ha ansetts nått PT-nivån 3 (attributiv kongruens) eller 4
(predikativ kongruens). Denna princip tillämpas även i de procentuella analyserna 80- och 50-procentigt bruk av strukturerna.
I tabell 86 nedan anges systematiskt bruk av attributiv och predikativ
kongruens samt bisatsnegation på gruppnivå.
228
Tabell 86
Systematiskt bruk av attributiv och predikativ kongruens samt bisatsnegation
- % av individer
attribut
f
%
+
35 87,5
systematiskt
bruk
5
12,5
totalt
40 100,0
χ2 = 32,269, df = 2, p = 0,000
kontext
predikativ
f
%
35 87,5
5
12,5
40 100,0
f
15
25
40
bisats
%
37,5
62,5
100,0
Som tabell 86 visar använde 87,5 % av informanterna både attributiv och predikativ kongruens systematiskt, dvs. minst tre gånger. 12,5 % av informanterna
kan inte anses ha tillägnat sig attributiv eller predikativ kongruens enligt detta
kriterium. Bisatsnegationen användes systematiskt av 37,5 % av informanterna
medan 62,5 % inte klarade av att minst tre gånger placera negationen målspråksenligt i en bisats. Den procentuella skillnaden mellan attributiv/predikativ
kongruens och bisatsnegation är statistiskt signifikant (p < 0,05) vilket betyder att
negationens placering i bisatser behärskades signifikant sämre än attributiv och
predikativ kongruens vilka behärskades lika bra.
I tabell 87 presenteras implikationella skalor för attributiv och predikativ
kongruens samt bisatsnegation. I tabellen anges förutom analysen av systematiskt bruk även analyserna av 80- och 50-procentigt bruk som behandlas senare
i detta avsnitt.
229
Tabell 87
Implikationsskalor för attributiv och predikativ kongruens samt bisatsnegation
systematiskt
bruk
inf.
attr. pred.
12
+
+
39
+
+
6
+
+
13
+
+
1
+
+
9
+
+
14
+
+
2
+
+
18
+
+
20
+
+
23
+
+
28
+
+
3
+
+
4
+
+
7
+
+
8
+
+
33
+
+
40
+
+
34
+
+
15
+
+
27
+
+
10
+
+
29
+
+
37
+
+
35
+
+
11
+
+
26
+
+
5
+
+
32
+
+
38
+
+
31
+
+
24
+
+
30
+
+
36
+
+
21
+
17
+!
19
16
22
25
totalt 35
35
Crep = 0,97, Cskal = 0,84
80 %
bs
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
15
inf.
attr. pred.
12
+
+
39
+
+
3
+
+
4
+
+
7
+
+
8
+
+
33
+
+
40
+
+
34
+
+
15
+
+
10
+
+
37
+
+
35
+
11
+
31
+
27
+!
29
+!
5
+!
13
6
16
1
9
14
2
18
19
20
21
23
25
26
32
38
24
30
17
22
28
36
totalt 15
15
Crep = 0,97, Cskal = 0,87
50 %
bs
+!
1
inf.
pred. attr. bs
3
+
+
4
+
+
5
+
+
7
+
+
8
+
+
10
+
+
11
+
+
12
+
+
15
+
+
26
+
+
27
+
+
29
+
+
30
+
+
31
+
+
33
+
+
34
+
+
35
+
+
37
+
+
38
+
+
39
+
+
40
+
+
32
+
13
+
+!
6
+!
16
+!
1
2
9
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
36
totalt 23
22
2
Crep = 0,98, Cskal = 0,93
Som framgår av implikationsanalysen över systematiskt bruk i tabell 87 klarade
35 informanter av både attributkongruens och predikativkongruens medan
endast 15 informanter behärskade placeringen av bisatsnegationen enligt detta
230
kriterium. Den översta delen av tabellen följer en implikationell ordning, dvs.
alla de 12 informanter (12-28) som använde bisatsnegationen klarade också av
predikativ och attributiv kongruens enligt förekomstkriteriet. 22 informanter (336) klarade både av attributiv och predikativ kongruens men inte av bisatsnegation enligt detta kriterium. Det finns sammanlagt fyra undantag från den implikationella modellen: Informant 21 som systematiskt använde bisatsnegationen men inte predikativ kongruens, informant 17 som klarade av predikativ
kongruens men inte av attributiv kongruens och informanterna 19 och 16 som
producerade bisatsnegationen minst tre gånger men varken använde predikativ
eller attributiv kongruens. Trots dessa undantag uppvisar tabellen en valid implikationell skala och inlärningsgången som kan formuleras på basis av analysen presenteras i (43).
(43) attributiv kongruens ɕ predikativ kongruens < bisatsnegation
Denna inlärningsordning (43) bekräftar processbarhetsteorins (Pienemann 1998)
förutsägelse enligt vilken bisatsnegationen lärs in sist av de observerade fenomenen. Enligt PT (Pienemann 1998) inlärs attributiv kongruens dock före predikativ kongruens men eftersom lika många informanter i föreliggande studie
klarade av adjektivböjningen i attributiva och predikativa kontexter betyder det
att de två fenomenen lärs in samtidigt i ljuset av detta material. Resultatet skiljer sig också från det i Glahn et al. (2001, 400) för deras analys med utgångspunkt i förekomstkriteriet bekräftade PTs förutsägelser: Attributiv kongruens
tillägnades före predikativ kongruens och bisatsnegationen sist. Även de procentuella analyserna 80-procentigt och 50-procentigt bruk uppvisade denna
tendens i deras undersökning.
I det närmast följande behandlas behärskningen av attribut, predikativ
och bisatsnegation med utgångspunkt i 80-procentigt korrekt användning av
strukturerna. I tabell 88 anges data på gruppnivå.
Tabell 88
80-procentigt bruk av attributiv och predikativ kongruens samt bisatsnegation
- % av individer
attribut
f
%
+
15 37,5
80-procentigt
bruk
25 62,5
totalt
40 100,0
χ2 = 17,050, df = 2, p = 0,000
kontext
predikativ
f
%
15 37,5
25 62,5
40 100,0
f
1
39
40
bisats
%
2,5
97,5
100,0
Det framgår av tabell 88 ovan att 37,5 % av informanterna klarade av såväl attributiv som predikativ kongruens på minst 80-procentig nivå medan endast
2,5 % (en individ) behärskade bisatsnegation på samma nivå. 62,5 % av informanterna klarade således inte av attribut eller predikativ och 97,5 % inte av bisatsnegationen enligt 80-procentskriteriet.
231
När de procentuella skillnaderna i tabell 88 granskas parvis med χ2-testet
framgår det att den mellan attribut/predikativ och bisatsnegation är statistiskt signifikant (p = 0,000). Med utgångspunkt i detta kan följande svårighetshierarki
formuleras:
(44) attribut Ň predikativ > bisatsnegation
Svårighetssekvensen (44) ovan betyder att det inte finns någon signifikant skillnad i svårigheten av attributiv och predikativ kongruens. Bisatsnegation är däremot en signifikant svårare struktur för informanterna än attribut och predikativ.
I tabell 87 presenterades den implikationella skalan med utgångspunkt i
80-procentigt korrekt användning av strukturerna. När den jämförs med implikationsanalysen av systematiskt bruk syns det att antalet plustecken sjunker när
80-procentigt bruk används som kriterium: 15 informanter behärskade den attributiva kongruensen och 12 av dessa klarade även av predikativ kongruens på
denna nivå men ingen av dessa behärskade den målspråksenliga placeringen av
bisatsnegationen. Det fanns sammanlagt fyra informanter som bröt mot det implikationella mönstret i tabellen: Informanterna 27, 29 och 5 behärskade den
predikativa kongruensen men inte den attributiva och informant 13 klarade 80procentigt av bisatsnegationen men behärskade inte attributiv eller predikativ
kongruens på samma nivå. Som helhet uppvisar tabellen en valid implikationell
skala men eftersom skillnaden mellan behärskningen av attributiv- och predikativkongruens endast är tre informanter, tål tabellen inte tolkiningen utifrån
10-procentskriteriet. Adjektivkongruens i attributiva och predikativa kontexter
behärskas således ungefär lika bra medan bisatsnegation är en svårare struktur
för informanterna.
Sedan granskas behärskningen av de olika fenomenen enligt 50procentskriteriet. I tabell 89 nedan framgår andelen informanter som behärskade attribut, predikativ och bisatsnegation enligt detta kriterium.
Tabell 89
50-procentigt bruk av attributiv och predikativ kongruens samt bisatsnegation
- % av individer
attribut
f
%
+
22 55,0
50-procentigt bruk
18 45,0
totalt
40 100,0
2
χ = 29,449, df = 2, p = 0,000
kontext
predikativ
f
%
23 57,5
17 42,5
40 100,0
f
2
38
40
bisats
%
5,0
95,0
100,0
Som tabell 89 visar behärskade informanterna bäst predikativ kongruens:
57,5 % av dem använde den minst 50-procentigt medan den motsvarande siffran för attributiv kongruens var 55 %. Enligt detta kriterium klarade 42,5 % av
informanterna alltså inte av predikativ och 45 % inte av attribut. Bara 5 % av
232
informanterna använde bisatsnegation på minst 50-procentig nivå och 95 % behärskade inte fenomenet på denna nivå.
Den procentuella skillnaden mellan behärskningen av predikativ och attribut är så liten, endast 2,5 procentenheter, att den inte är statistiskt signifikant
medan de andra skillnaderna i tabell 89 är det. Detta betyder att svårighetshierarkin som kan formuleras på basis av tabellen blir likadan som den med utgångspunkt i 80-procentigt bruk i (44). Attribut och predikativ är alltså lika
lätta/svåra strukturer för informanterna medan bisatsnegation är signifikant
svårare än adjektivböjning.
Implikationstabellen med utgångspunkt i 50-procentigt bruk angavs i
samband med analyserna av systematiskt och 80-procentigt bruk i tabell 87. När
implikationsskalan över det lindrigare procentuella kriteriet jämförs med dem
över systematiskt bruk och 80-procentigt bruk kan man se att kolumnerna står i
en annan ordning: flera informanter klarade av predikativ kongruens än attributiv kongruens. Skillnaden är dock ytterst liten, endast en informant. Som förväntat stiger antalet plustecken jämfört med analysen av 80-procentigt bruk när
50-procentigt bruk används som kriterium. Sammanlagt 22 informanter (3-40)
klarade både av predikativ och attributiv kongruens enligt detta kriterium och
en informant (informant 32) behärskade adjektivkongruensen i predikativa men
inte i attributiva kontexter. Ingen av dessa informanter hade tillägnat sig placeringen av bisatsnegationen enligt 50-procentskriteriet. Tre informanter avvek
från den implikationella modellen: Informant 13 behärskade predikativkongruensen samt användningen av inte i bisatser men hade inte lärt sig använda den
attributiva kongruensen 50-procentigt. Informant 16 klarade av bisatsnegationen på minst 50-procentig nivå men behärskade inte de fenomen som ligger till
vänster i tabellen. Informant 6 klarade av adjektivkongruensen i attributiva
kontexter men använde inte predikativ kongruens eller bisatsnegation på
samma nivå.
Implikationsanalyserna av 80-procentigt och 50-procentigt bruk visar således att attributiv och predikativ kongruens var lättare för informanterna än
bisatsnegation som var den svåraste av de analyserade strukturerna. Analyserna visar dock inte klart om attributiv kongruens är lättare än predikativ kongruens eller tvärtom. Fler informanter klarade av attribut än predikativ kongruens enligt 80-procentskriteriet medan situationen var den motsatta enligt 50procentskriteriet. Därutöver var skillnaderna mellan behärskningen av attributoch predikativkongruens små i de procentuella tabellerna. När endast de modellenliga reaktionerna tas hänsyn till (inte undantagen) var det tre informanter
i tabellen över 80-procentigt bruk och en informant i tabellen över 50-procentigt
bruk som tillsammans åstadkom denna skillnad mellan de två variablerna. När
10-procentskriteriet tillämpas talar resultatet för att attribut- och predikativkongruens var lika svåra/lätta för informanterna och att bisatsnegationen var
en svårare struktur än adjektivkongruens både enligt 80- och 50-procentigt bruk.
De procentuella analyserna uppvisade således en likadan tendens som implikationsanalysen med utgångspunkt i förekomstkriteriet (tabell 87). Detta bety-
233
der att alla analyser gav en olik bild av inlärningen och behärskningen av attributiv och predikativ kongruens än studien av Glahn et al. (2001).
5.4.1.2 Attributiv och predikativ pluraliskongruens samt bisatsnegation
I detta avsnitt granskas pluraliskongruens i attributiva och predikativa kontexter och de relateras till inlärningen av bisatsnegationen. Strukturerna granskas
med utgångspunkt i systematiskt bruk, 80-procentig och 50-procentig korrekt
användning. I tabell 90 presenteras först systematiskt bruk av pluralt attribut,
pluralt predikativ och bisatsnegation på gruppnivå.
Tabell 90
Systematiskt bruk av pluralt attribut och predikativ samt bisatsnegation - % av
individer
systematiskt bruk
+
-
totalt
χ2 = 9,434, df = 2, p = 0,009
attr. pl.
f
%
28 70,0
12 30,0
40 100,0
kontext
pred. pl.
f
%
25 62,5
15 37,5
40 100,0
f
15
25
40
bisats
%
37,5
62,5
100,0
Som syns i tabell 90 använde 70 % av informanterna pluralt attribut systematiskt, dvs. de producerade formen minst tre gånger i en obligatorisk kontext.
Pluralt predikativ användes av en aning mindre andel av informanterna för
62,5 % hade tillägnat sig formen enligt förekomstkriteriet. 30 % av informanterna klarade således inte av pluralt attribut och 37,5 % inte av pluralt predikativt.
Bisatsnegationen producerades systematiskt av 37,5 % medan 62,5 % inte hade
tillägnat sig strukturen enligt kriteriet systematiskt bruk.
När skillnaderna mellan procenttalen granskas med hjälp av det parvisa
χ2-testet visar det sig att de alla, med undantag av den mellan pluralt attribut
och pluralt predikativ, är statistiskt signifikanta (p < 0,05). Att använda adjektivet
i pluralis behärskades således lika bra både när adjektivet var attribut och när
det var predikativ. Att använda målspråksenlig bisatsnegation klarades signifikant sämre än pluraliskongruens vid attributiva eller predikativa adjektiv.
Itabell 91 ges implikationsskalor för behärskningen av attributiv och predikativ kongruens i plurala kontexter samt behärskningen av bisatsnegation.
234
Tabell 91
Implikationsskalor för pluralt attribut, pluralt predikativ och bisatsnegation
systematiskt bruk
attr.
pred.
inf.
pl.
pl.
1
+
+
9
+
+
12
+
+
13
+
+
39
+
+
3
+
+
4
+
+
5
+
+
7
+
+
8
+
+
10
+
+
11
+
+
15
+
+
24
+
+
27
+
+
29
+
+
30
+
+
31
+
+
32
+
+
33
+
+
34
+
+
35
+
+
37
+
+
38
+
+
40
+
+
26
+
6
+
14
+
2
16
18
19
20
21
23
28
17
22
25
36
totalt 28
25
Crep = 0,92, Cskal = 0,76
bs
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
15
80 %
attr. pred.
bs
inf
pl.
pl.
12
+
+
39
+
+
3
+
+
4
+
+
5
+
+
7
+
+
8
+
+
10
+
+
11
+
+
15
+
+
27
+
+
29
+
+
32
+
+
33
+
+
34
+
+
35
+
+
37
+
+
38
+
+
40
+
+
31
+
6
+
26
+
13
+!
+!
24
+!
30
+!
1
9
14
2
16
18
19
20
21
23
17
22
25
28
36
totalt 22
22
1
Crep = 0,97, Cskal = 0,89
50 %
attr. pred.
bs
inf.
pl.
pl.
13
+
+
+
12
+
+
39
+
+
3
+
+
4
+
+
5
+
+
7
+
+
8
+
+
10
+
+
11
+
+
15
+
+
27
+
+
29
+
+
32
+
+
33
+
+
34
+
+
35
+
+
37
+
+
38
+
+
40
+
+
31
+
+
24
+
+
30
+
+
1
+
+
9
+
+
6
+
26
+
14
+
16
+!
2
18
19
20
21
23
17
22
25
28
36
totalt 28
25
2
Crep = 0,99, Cskal = 0,97
235
Som syns i tabell 91 följer implikationstabellen med utgångpunkt i systematiskt
bruk till största delen (1-26) en implikationell ordning. Alla de fem informanter
(1-39) som hade tillägnat sig bisatsnegationen enligt förekomstkriteriet behärskade även pluraliskongruensen i predikativa och attributiva kontexter. Ytterligare 11 informanter (3-40) som klarade av adjektivkongruensen vid predikativa
adjektiv gjorde detta även vid attributiva adjektiv, men de här informanterna
behärskade dock inte bisatsnegationen enligt detta kriterium. En informant (26)
hade tillägnat sig adjektivkongruensen vid attributiva adjektiv men klarade inte
av de övriga strukturerna. Även om tio informanter bröt mot det implikationella mönstret visar tabellen som helhet en valid implikationell skala, vilket betyder att följande inlärningsgång kan formuleras (45):
(45) pluralt attribut < pluralt predikativ < bisatsnegation
Inlärningsgången i (45) betyder att inlärningen av bisatsnegationen förutsätter
kontroll över predikativ i pluralis som i sin tur förutsätter behärskning av attribut i pluralis. Detta resultat stöder processbarhetsteorins förutsägelse (Pienemann 1998) enligt vilken attributet tillägnas före predikativet (även om teorin
inte tar hänsyn till den semantiska kategorin pluralis). Att attribut i pluralis inlärs före predikativ i pluralis stämmer också överens med Hammarbergs (1996)
resultat. Vidare bekräftar den observerade inlärningsgången resultatet i Glahn
et al. (2001). Om man tolkar implikationstabellen utifrån 10-procentskriteriet
blir resultatet dock annorlunda, för attribut i pluralis och predikativ i pluralis är
då samtidiga och inlärningsgången blir följande:
(46) pluralt attribut ɕ pluralt predikativ < bisatsnegation
Enligt inlärningsgången (46) ovan tillägnas pluraliskongruens samtidigt i attributiva och predikativa kontexter och bisatsnegation inlärs sist. För bisatsnegationens del stämmer resultatet överens med PT (Pienemann 1998) och Glahn et
al.:s (2001) resultat. Det som emellertid skiljer dem åt är att pluralt attribut och
pluralt predikativ enligt inlärningsgången (46) är samtidiga och inte temporalt
ordnade.
I det följande granskas behärskningen av pluralt attribut, pluralt predikativ och bisatsnegation med hjälp av 80-procentskriteriet. I tabell 92 presenteras
data på gruppnivå.
236
Tabell 92
80-procentigt bruk av pluralt attribut och predikativ samt bisatsnegation - % av
individer
attr. pl.
f
%
+
22 55,0
80-procentigt
bruk
18 45,0
totalt
40 100,0
χ2 = 31,360, df = 2, p = 0,000
kontext
pred. pl.
f
%
22 55,0
18 45,0
40 100,0
f
1
39
40
bisats
%
2,5
97,5
100,0
Det framgår av tabell 92 att en lika stor andel av informanterna, 55 %, behärskade både pluralt attribut och pluralt predikativ på minst 80-procentig nivå.
45 % av informanterna använde formerna i under 80 % av de obligatoriska kontexterna och kan inte anses behärska pluralis. Som redan framgått tidigare vid
implikationsanalysen av attributiv och predikativ kongruens samt bisatsnegation (tabell 87) använde endast 2,5 % (en individ) bisatsnegationen på denna
nivå.
Den procentuella skillnaden mellan pluralt attribut/predikativ och bisatsnegation i tabell 92 är statistiskt signifikant (p = 0,000) vilket betyder att svårighetshierarkin som baserar sig på tabellen blir följande:
(47) pluralt attribut Ň pluralt predikativ > bisatsnegation
Svårighetshierarkin i (47) tyder på att adjektivets pluralis är en lika lätt/svår
struktur för informanterna oavsett adjektivets ställning, dvs. om det är attribut
eller predikativ. Att placera bisatsnegationen målspråksenligt är däremot signifikant svårare än pluralt attribut eller predikativ.
Implikationsskalan med utgångspunkt i det procentuella behärskningskriteriet 80-procentigt bruk presenterades i samband med analysen av systematiskt bruk i tabell 91. Som framgår avtabell 91 uppvisar även denna analys ett
implikationellt mönster och resultatet visar samma tendens som analysen av
systematiskt bruk. Sammanlagt 22 informanter (12-26) klarade av attributiva
plurala kontexter enligt 80-procentskriteriet och 19 av dessa informanter (12-41)
behärskade pluralis även i predikativa kontexter. Ingen av dem klarade dock av
bisatsnegationen på denna nivå. Tre informanter bröt mot detta implikationella
mönster: Informant 13 klarade av både bisatsnegationen och pluralis i predikativ ställning men behärskade inte pluralis i attributiv ställning och informanterna 24 och 30 behärskade endast pluralis i predikativa kontexter av de tre analyserade strukturerna. Skillnaden mellan behärskningen av attributiv och predikativ pluralis i implikationstabellen över 80-procentigt bruk är endast liten, 3
informanter, vilket också var fallet vid tabellen över systematiskt bruk. När 10procentskriteriet tillämpas kan informanterna anses klara av pluraliskongruens
lika bra i attributiva och predikativa kontexter medan de behärskar bisatsnegationen klart sämre.
237
Nu följer en översikt över granskas behärskningen av pluralt attribut, pluralt predikativ och bisatsnegation med utgångspunkt i 50-procentigt bruk. Data
presenteras i tabell 93 på gruppnivå.
Tabell 93
50-procentigt bruk av pluralt attribut och predikativ samt bisatsnegation - % av
individer
attr. pl.
f
%
+
28 70,0
50-procentigt
bruk
12 30,0
totalt
40 100,0
χ2 = 40,750, df = 2, p = 0,000
kontext
pred. pl.
f
%
25 62,5
15 37,5
40 100,0
f
2
38
40
bisats
%
5,0
95,0
100,0
Tabell 93 ovan visar att 70 % av informanterna behärskade pluralt attribut
minst 50-procentigt. Den motsvarande siffran för pluralt predikativ var 62,5 %.
30 % av informanterna klarade inte av pluralt attribut och 37,5 % inte av pluralt
predikativ enligt 50-procentskriteriet. Bisatsnegationen behärskades av 5 % vilket har framgått tidigare i tabell 87.
Den procentuella skillnaden mellan pluralt attribut och predikativ är inte
statistiskt signifikant medan de andra skillnaderna är det. Detta betyder att svårighetshierarkin som kan formuleras med utgångspunkt i tabell 93 är identisk
med den över analysen av 80-procentigt bruk (47).
Implikationstabellen över 50-procentigt bruk angavs i tabell 84 i samband
med de andra analyserna. Som kan utläsas avtabell 91 stiger antalet plustecken i
alla tre kolumnerna när behärskningen av strukturerna granskas utifrån 50procentigt bruk: 28 informanter (13-14) klarade av pluralis i attributiv ställning,
25 av dessa (13-9) gjorde detta även när adjektivet var predikativt och en av
dem (informant 13) behärskade därutöver placeringen av bisatsnegationen på
50-procentig nivå. Det fanns endast ett undantag i tabellen: Informant 16 behärskade bisatsnegationen men inte de två fenomen som ligger till vänster i tabellen.
Såsom vid analyserna av systematiskt bruk och 80-procentigt bruk är
skillnaden mellan behärskningen av attribut och predikativ också liten i analysen med utgångspunkt i 50-procentskriteriet. När även denna implikationsanalys tolkas utgående från 10-procentskriteriet tyder resultatet på att
pluraliskongruens är lika svår/lätt för informanterna i attributiv och predikativ
ställning medan bisatsnegation är en svårare struktur. Resultatet stämmer överens med analysen av 80-procentigt bruk. Resultatet av båda procentuella analyserna uppvisar således samma tendens som analysen av systematiskt bruk.
5.4.1.3 Attributiv och predikativ neutrumkongruens samt bisatsnegation
I det följande granskas inlärningen och behärskningen av neutralt attribut och
neutralt predikativ samt bisatsnegation. Systematiskt bruk av strukturerna presenteras i tabell 94 på gruppnivå.
238
Tabell 94
Systematiskt bruk av neutralt attribut och predikativ samt bisatsnegation - %
av individer
attr. neut.
f
%
+
16 40,0
systematiskt
bruk
24 60,0
totalt
40 100,0
χ2 = 0,071, df = 2, p = 0,965
kontext
pred. neut.
f
%
15 37,5
25 62,5
40 100,0
f
15
25
40
bisats
%
37,5
62,5
100,0
Som tabell 94 visar använde 40 % av informanterna neutralt attribut och 37,5 %
neutralt predikativ systematiskt, dvs. de producerade adjektivets t-form minst
tre gånger. 60 % klarade således inte av neutrumkongruens när adjektivet var
attribut och 62,5 % när det var predikativ. Bisatsnegationen användes systematiskt av 37,5 % av informanterna och 62,5 hade inte tillägnat sig strukturen enligt detta kriterium. Eftersom en lika stor andel av informanterna klarade av
neutralt predikativ och bisatsnegation och nästan lika många klarade av neutralt attribut som neutralt predikativ, är de procentuella skillnaderna i tabellen
inte statistiskt signifikanta. De analyserade strukturerna klarades således lika
bra/dåligt.
I tabell 95 ges implikationsanalysen över systematiskt bruk av attributiv
samt predikativ neutrumkongruens och bisatsnegationen. I samma tabell anges
även de procentuella implikationsskalorna som behandlas senare i detta avsnitt.
239
Tabell 95
Implikationsskalor för neutralt attribut, neutralt predikativ och bisatsnegation
systematiskt bruk
attr.
pred.
inf
neut
neut
12
+
+
39
+
+
3
+
+
4
+
+
7
+
+
8
+
+
10
+
+
15
+
+
29
+
+
33
+
+
34
+
+
37
+
+
40
+
+
11
+
26
+
6
+
5
+!
27
+!
13
1
9
14
16
2
18
19
20
21
23
28
/
32
35
/
38
31
/
24
30
/
17
22
25
/
36
totalt 16
15
Crep = 0,87 Cskal = 0,63
bs
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
15
80 %
pred. attr.
inf
neut
neut
39
+
+
3
+
+
40
+
+
8
+
+
7
+
+
12
+
+
4
+
+
33
+
+
5
+
15
+
27
+
34
+!
6
+!
13
23
21
10
37
29
11
25
/
35
/
31
/
38
2
19
36
16
1
14
18
20
30
/
32
17
26
22
24
28
/
9
totalt 11
10
Crep = 0,97, Cskal = 0,82
50 %
attr.
pred.
bs inf
neut
neut
- 12
+
+
- 39
+
+
- 3
+
+
- 4
+
+
- 7
+
+
- 8
+
+
- 33
+
+
- 40
+
+
- 34
+
+
- 15
+
+
- 27
+
+
- 10
+
+
- 29
+
+
+! 37
+
+
- 6
+
- 11
+
- 26
+
- 5
+!
- 13
- 16
- 1
- 9
- 14
- 2
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23
- 25
/
- 24
- 32
- 35
/
- 38
- 31
/
- 30
/
- 17
- 22
- 28
/
- 36
1 totalt 17
15
Crep = 0,97, Cskal = 0,90
bs
+!
+!
2
Som tabell 95 visar följer den översta delen av implikationstabellen över systematiskt bruk en implikationell ordning: 15 informanter (12-26) använde neutrumkongruens systematiskt vid attribut och 13 av dessa informanter (12-40)
240
gjorde detta även i predikativ ställning. Två av dessa informanter (12, 39) använde även bisatsnegationen systematiskt. På grund av att det finns så många
undantag (sammanlagt 15 stycken) från den ideala modellen ligger tabellens
reproduktionskoefficient en aning under det krävda 0,90 och tabellen bildar
således inte en fullt valid implikationell skala och en inlärningsordning för de
olika fenomenen kan således inte definieras. Detta var också fallet i den motsvarande analysen av Glahn et al. (2001). Eftersom implikationstabellen dock
uppvisade tillräckligt hög skalbarhet och dess reproduktionskoefficient 39 låg
endast 0,03 under gränsen kan resultatet enligt min mening anses tala för att
bisatsnegationen tillägnas efter attributiv och predikativ neutrumkongruens,
vilket stämmer överens med PT (Pienemann 1998). När analysen i tabell 95 tolkas med utgångspunkt i 10-procentskriteriet kan det enligt min mening inte
anses föreligga en temporal skillnad mellan neutrumkongruens vid attributiva
och vid predikativa kontexter utan resultatet tyder på att inlärningen av neutrumkongruens sker samtidigt i dem. Om resultatet antas gälla trots att tabellen
inte var helt valid, stämmer det för adjektivkongruensens del inte överens med
PT (Pienemann 1998), enligt vilken inlärningen av predikativ kongruens förutsätter att attributiv kongruens redan är inlärd. Det måste dock påpekas att PT
inte uppmärksammar kategorin numerus. Resultatet strider också mot Hammarbergs (1996) resultat enligt vilket t-formen först lärdes in i predikativ och
sedan i attributiv ställning. I hans material kunde resultatet förklaras med att
neutrum används i predikativ på lexikalt (t.ex. Grammatiken är svår) och ickelexikalt sätt (t.ex. Grammatik är svårt) och Hammarberg observerade att den
icke-lexikala användningen av neutrum tillägnades före den lexikala. I undersökningsmaterialet för föreliggande studie finns det dock inga belägg på ickelexikalt neutrum vilket också förklarar skillnaden mellan resultaten.
Närmast analyseras behärskningen av neutralt attribut, neutralt predikativ och bisatsnegation med utgångspunkt i 80-procentskriteriet. I tabell 96 nedan framgår hur många informanter som behärskade de olika strukturerna.
Tabell 96
80-procentigt bruk av neutralt attribut och predikativ samt bisatsnegation - %
av individer
attr. neut.
f
%
+
10
25,0
80-procentigt
bruk
30 75,0
totalt
40 100,0
χ2 = 10,130, df = 2, p = 0,006
kontext
pred. neut.
f
%
11 27,5
29 72,5
40 100,0
f
1
39
40
bisats
%
2,5
97,5
100,0
Det framgår av tabell 96 att neutralt predikativ var den struktur som informanterna bäst klarade av enligt 80-procentskriteriet: Sammanlagt 27,5 % av dem
behärskade adjektivets t-form när adjektivet var predikativ. Neutralt attribut
39
Crep-värdet ges inte i alla studier (t.ex. Glahn et al. 2001, Eklund Heinonen 2009).
241
behärskades nästan av lika bra för 25 % av informanterna klarade av att använda formen på minst 80-procentig nivå. 72,5 % behärskade således inte neutrum när adjektivet var predikativ och 75 % när adjektiv var attribut. 2,5 % (en
individ) producerade bisatsnegationen målspråksenligt i minst 80 % av de obligatoriska kontexterna medan 97,5 % inte klarade av detta.
Eftersom skillnaden mellan behärskningen av neutrum i predikativa och attributiva kontexter är så liten är den inte heller statistiskt signifikant medan de
andra skillnaderna i tabell 96 är det (p < 0,05). Med utgångspunkt i detta kan
följande svårighetshierarki för de observerade strukturerna formuleras:
(48) neutralt predikativ Ň neutralt attribut > bisatsnegation
Som framgår av svårighetssekvensen (48) är användningen av adjektivets neutrum lika svårt/lätt i predikativa och attributiva kontexter medan det är signifikant svårare för informanterna att placera bisatsnegationen målspråksenligt i
bisatser.
Det framgår av tabell 95 att analysen av 80-procentig korrekt användning
av strukturerna gav en valid implikationsskala. Ingen av de 8 informanterna
(39-33) som klarade av både neutralt predikativ och neutralt attribut behärskade bisatsnegationen 80-procentigt. Enligt 80-procentskriteriet behärskades
neutrumkongruens bäst i predikativ och inte i attributiv ställning. Skillnaden
mellan de två olika kontexterna var dock liten (tre individer) och när 10procentskriteriet tillämpas kan det enligt min mening inte anses finnas någon
skillnad i behärskningen av de två kontexterna. Analysen uppvisar således
samma tendens som den över systematiskt bruk gjorde.
I det följande granskas behärskningen av neutralt attribut, neutralt predikativ och bisatsnegation med utgångspunkt i 50-procentskriteriet. Av tabell 97
framgår hur stor andel av informanterna som klarade av strukturerna enligt
detta kriterium.
Tabell 97
50-procentigt bruk av neutralt attribut och predikativ samt bisatsnegation - %
av individer
attr. neut.
f
%
+
17 42,5
50-procentigt
bruk
23 57,5
totalt
40 100,0
χ2 = 16,334, df = 2, p = 0,000
kontext
pred. neut.
f
%
15 37,5
25 62,5
40 100,0
f
2
38
40
bisats
%
5
95
100,0
Analysen av 50-procentigt bruk på gruppnivå ger en något annorlunda bild av
behärskningen av de observerade fenomenen än analysen enligt 80procentskriteriet. Som tabell 97 visar behärskade informanterna bäst neutralt
attribut och inte neutralt predikativ vilket var fallet vid analysen av 80procentigt bruk på gruppnivå (tabell 96). 42,5 % av informanterna klarade av
neutrum vid attributiva adjektiv på minst 50-procentig nivå och 37,5 % vid pre-
242
dikativa adjektiv. Användningen av neutralt attribut behärskades således inte
av 57,5 % medan den motsvarande siffran för neutralt predikativ var 62,5 %.
Bisatsnegation behärskades av 5 % av informanterna medan 95 % inte gjorde
det enligt detta procentuella kriterium.
De procentuella skillnaderna i tabell 97 är statistiskt signifikanta med undantag av den mellan neutralt attribut och neutralt predikativ. Detta betyder att
användningen av adjektivets t-form är lika lätt/svårt både i attributiva och predikativa kontexter. Att placera bisatsnegationen målspråksenligt är däremot
signifikant svårare än att använda adjektivets neutrum. Svårighetshierarkin blir
således likadan med den med utgångspunkt i 80-procentigt bruk på gruppnivå
(48).
Implikationsskalan för 50-procentigt bruk av neutralt attribut och predikativ samt bisatsnegation i tabell 95 gav en valid skala såsom också analysen av
80-procentigt bruk. Den översta delen av tabellen följer en implikationell ordning: Alla de 14 informanter (12-37) som klarade av neutralt predikativ behärskade även neutralt attribut. Ingen av dem använde bisatsnegationen på samma
nivå. Tre informanter (6-26) behärskade neutrumkongruensen vid attributiva
men inte vid predikativa adjektiv. De klarade inte heller av bisatsnegationen
enligt 50-procentskriteriet. Skillnaden mellan behärskningen av neutralt attribut
och predikativ är dock endast 3 informanter vilket betyder att tabellen inte
överlever tolkningen utgående från 10-procentskriteriet, vilket också var fallet
vid implikationsanalysen enligt 80-procentigt bruk. Detta betyder att användningen av adjektivets t-form är lika lätt/svårt i attributiva och i predikativa
kontexter. Tendensen i tabellen är således densamma som i de två övriga analyserna. Om implikationstabellen över 50-procentigt bruk däremot skulle tolkas
lindrigare, dvs. utan 10-procentskriteriet, skulle den ge en motsatt ordning än
tabellen över 80-procentigt bruk: Attributiv kongruens är lättare än predikativ
kongruens. Detta var också fallet vid analysen av systematiskt bruk som dock
inte gav en helt valid implikationsskala.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att implikationsanalysen av
pluraliskongruens och bisatsnegation (tabell 91) samt neutrumkongruens och
bisatsnegation (tabell 95) endast delvis stödde Glahn et al.:s (2001, 402) resultat.
Deras analyser visade att det rådde en implikationell relation mellan attributiv
kongruens, predikativ kongruens och bisatsnegation i nämnd ordning när adjektivkongruens i pluralis och neutrum jämfördes40. I materialet i min studie
föreföll detta stämma vid pluraliskongruens och neutrumkongruens endast om
det s.k. 10-procentskriteriet inte tillämpades och om resultatet av den senare
analysen (tabell 95) ansågs gälla även om tabellens Crep-värde var en aning för
lågt. Skillnaderna mellan behärskningen av attributiva och predikativa kontexter var så små i båda analyserna (tabell 91 och tabell 95). När 10procentskriteriet användes kunde en temporal skillnad inte konstateras vare sig
mellan pluralt attribut och pluralt predikativ eller mellan neutralt attribut och
40
Implikationstabellen över attributivt och predikativt neutrum samt bisatsnegation
var dock inte heller valid i studien av Glahn et al. (2001).
243
neutralt predikativ. Enligt analysen tillägnas neutrumkongruens således samtidigt i båda kontexterna.
5.4.1.4 Attributiv pluralis- och neutrumkongruens samt bisatsnegation
I det följande granskas inlärningen och behärskningen av pluralis och neutrum
i attributiva kontexter och dessa relateras till inlärningen av bisatsnegationen. I
tabell 98 presenteras hur stor andel av informanterna som använde pluralt attribut, neutralt attribut och bisatsnegation systematiskt, dvs. minst tre gånger.
Tabell 98
Systematiskt bruk av pluralt och neutralt attribut samt bisatsnegation - % av
individer
attr. pl.
f
%
+
28 70,0
systematiskt
bruk
12 30,0
totalt
40 100,0
χ2 = 10,470, df = 2, p = 0,005
kontext
attr. neut.
f
%
16 40,0
24 60,0
40 100,0
bisats
f
%
15 37,5
25 62,5
40 100,0
Det syns i tabell 98 att pluralt attribut behärskades bäst av strukturerna: 70 % av
informanterna klarade av strukturen vid adjektivtestet enligt förekomstkriteriet.
Neutralt attribut användes systematiskt av 40 % och bisatsnegation av 37,5 %.
62,5 % av informanterna klarade alltså inte av att använda bisatsnegation enligt
detta kriterium. Den motsvarande siffran för neutralt attribut är 60 % och för
pluralt attribut 30 %.
När skillnaderna mellan procenttalen i tabell 98 granskas parvis (χ2-testet)
visar det sig att skillnaden mellan pluralt attribut och neutralt attribut samt skillnaden mellan pluralt attribut och bisats är statistiskt signifikant (p < 0,05) vilket
inte är fallet mellan neutralt attribut och bisats. Detta betyder att pluralt attribut
behärskas signifikant bättre än neutralt attribut och bisats medan informanterna
klarade av de två sistnämnda strukturerna ungefär lika bra.
I tabell 99 ges implikationsskalor för attributivt pluralis- och neutrumkongruens samt bisatsnegation.
244
Tabell 99
Implikationsskalor för pluralt attribut, neutralt attribut och bisatsnegation
systematiskt bruk
attr.
attr.
inf
pl.
neut
12
+
+
39
+
+
6
+
+
3
+
+
4
+
+
7
+
+
8
+
+
33
+
+
40
+
+
34
+
+
15
+
+
10
+
+
29
+
+
37
+
+
11
+
+
26
+
+
27
+
35
+
/
5
+
32
+
38
+
31
+
/
24
+
30
+
/
13
+
1
+
9
+
14
+
16
2
18
19
20
21
23
28
25
/
17
22
36
totalt 28
16
Crep = 0,90, Cskal = 0,69
bs
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
15
80 %
attr. attr.
bs
inf
pl. neut
12
+
+
39
+
+
6
+
+
3
+
+
4
+
+
7
+
+
8
+
+
33
+
+
40
+
+
34
+
+
15
+
10
+
29
+
37
+
11
+
26
+
27
+
5
+
32
+
38
+
31
+
/
35
+
/
25
/
13
+!
1
9
14
24
30
/
16
2
18
19
20
21
23
17
22
28
36
totalt 22
10
1
Crep = 0,99, Cskal = 0,96
50 %
attr. attr.
bs
inf
pl. neut
12
+
+
39
+
+
6
+
+
3
+
+
4
+
+
7
+
+
8
+
+
33
+
+
40
+
+
34
+
+
15
+
+
10
+
+
29
+
+
37
+
+
11
+
+
26
+
+
27
+
+
5
+
32
+
38
+
31
+
/
35
+
/
1
+
9
+
14
+
24
+
30
+
/
13
+
+!
25
/
16
+!
2
18
19
20
21
23
17
22
28
36
totalt 28 17
2
Crep = 0,98, Cskal = 0,93
Med utgångspunkt i implikationstabellen över systematiskt bruk ovan (tabell
99) kan man konstatera att det finns ett implikationellt förhållande mellan de
olika variablerna och tabellen uppvisar en valid skala även om det fanns 12 in-
245
formanter (13-28) som bröt mot det ideala mönstret. De tre informanter (12-6)
som hade tillägnat sig bisatsnegationen enligt förekomstkriteriet behärskade
också neutrum- och pluraliskongruensen vid attributiva adjektiv. 13 informanter (3-26) som inte klarade av bisatsnegationen behärskade både neutrum- och
pluraliskongruensen. Ytterligare 8 informanter (27-30) klarade endast av pluraliskongruensen enligt detta kriterium. På basis av dessa data blir inlärningsgången för de olika fenomenen följande:
(49) pluralt attribut < neutralt attribut < bisatsnegation
Inlärningsgången i (49) betyder att bisatsnegationen inlärs sist och att den förutsätter behärskning av neutrumkongruens i attributiv ställning som i sin tur
tillägnas efter pluraliskongruens i attributiv ställning. Skillnaden mellan de
olika variablerna är tillräckligt stor så att inlärningsgången förblir densamma
även när tabellen tolkas utgående från 10-procentskriteriet. Resultatet stämmer
överens med det i Glahn et al. (2001).
Sedan granskas behärskningen av pluralt och neutralt attribut samt bisatsnegation med hjälp av de procentuella implikationsanalyserna. Tabell 100
åskådliggör antalet informanter som klarade av att använda strukturerna minst
80-procentigt.
Tabell 100 80-procentigt bruk av pluralt och neutralt attribut samt bisatsnegation - % av
individer
attr. pl.
f
%
+
22 55,0
80-procentigt
bruk
18 45,0
totalt
40 100,0
χ2 = 28,837, df = 2, p = 0,000
kontext
attr. neut.
f
%
10 25,0
30 75,0
40 100,0
bisats
f
%
1
2,5
39 97,5
40 100,0
Som man ser i tabell 100 behärskades användningen av adjektivets a-form vid
attributiva adjektiv bättre än användningen av adjektivets t-form eller bisatsnegationen. 55 % av informanterna klarade av pluralt attribut medan endast 10 %
använde neutralt attribut minst 80-procentigt. 75 % av informanterna behärskade inte adjektivets t-form och 45 % inte dess a-form i attributiva kontexter.
Bisatsnegation behärskades av 2,5 % (en individ) medan den största delen,
97,5 %, inte klarade av den enligt 80-procentskriteriet.
Alla skillnader mellan procenttalen i tabell 100 är statistiskt signifikanta
(p < 0,05) och följande svårighetshierarki kan på så sätt bildas:
(50) pluralt attribut > neutralt attribut > bisatsnegation
Som svårighetshierarkin (50) visar är det lättast att använda pluralis vid attributiva adjektiv. Det är däremot signifikant svårare att använda neutrum i attribu-
246
tiva kontexter och det allra svåraste är att placera negationen målspråksenligt i
bisatser.
Implikationstabellen över 80-procentigt bruk presenterades i tabell 99.
Såsom det framgår av tabellen föreligger det också ett tydligt implikationellt
mönster mellan pluralis- och neutrumkongruens och det finns endast ett undantag från den idealiska skalan. 10 informanter (12-34) behärskade både neutrum- och pluraliskongruens vid attributiva adjektiv. Sammanlagt 12 informanter klarade endast av pluraliskongruens på minst 80-procentig nivå. Enligt detta
procentuella kriterium behärskades placeringen av bisatsnegationen nästan inte
alls (endast en informant klarade av det på 80-procentig nivå) vilket tyder på att
den är svårare än pluralis- och neutrumkongruensen. Resultatet förblir detsamma även när 10-procentskriteriet tillämpas eftersom skillnaderna mellan
behärskningen av de olika kontexterna är tillräckligt stora.
Näst granskas behärskningen av pluralt och neutralt attribut samt bisatsnegation med utgångspunkt i det lindrigare procentuella kriteriet, 50-procentigt
bruk. Data presenteras i tabell 101 på gruppnivå.
Tabell 101 50-procentigt bruk av pluralt och neutralt attribut samt bisatsnegation - % av
individer
attr. pl.
f
%
+
28 70,0
50-procentigt
bruk
12 30,0
totalt
40 100,0
χ2 = 35,745, df = 2, p = 0,000
kontext
attr. neut.
f
%
17 42,5
23 57,5
40 100,0
f
2
38
40
bisats
%
5
95
100,0
Det framgår av tabell 101 att pluralt attribut behärskades bäst även enligt 50procentskriteriet: 70 % av informanterna klarade av att använda strukturen.
Den motsvarande siffran för neutralt attribut var 42,5 % och för bisatsnegation
5 %. När procenttalen i tabellen granskas parvis visar det sig att de alla är statistiskt signifikanta (p < 0,05) vilket också var fallet vid analysen av 80procentigt bruk på gruppnivå (tabell 100). Detta betyder att svårighetshierarkin
som baserar sig på analysen av 50-procentigt bruk på gruppnivå blir identisk
med den i (50).
Implikationsanalysen av 50-procentig korrekt användning av strukturerna
angavs i tabell 99 i samband med de övriga implikationsanalyserna. Även analysen med utgångspunkt i 50-procentigt bruk bildar en valid skala och visar
tydliga implikationella förhållanden mellan de observerade strukturerna. Tabellen är nästan identisk med den över 80-procentigt bruk. Den enda skillnaden
är att antalet plustecken växer när det lindrigare kriteriet tillämpas. Som syns i
tabellen behärskade 17 informanter (12-27) både attributiv pluralis och attributivt neutrum. Tio informanter (5-30) klarade av pluraliskongruens men inte av
andra strukturer på denna nivå. Resultatet överlever tolkningen utgående från
10-procentskriteriet eftersom det finns tillräckligt stora skillnader mellan hur
247
många informanter som behärskade pluralis och neutrum vid attributiva adjektiv. Båda procentuella implikationsanalyserna uppvisar således samma tendens
som resultatet av analysen av systematiskt bruk.
5.4.1.5 Predikativ pluralis- och neutrumkongruens samt bisatsnegation
I det följande granskas inlärningen och behärskningen av pluralis och neutrum
i predikativa kontexter och de relateras till negationens placering i bisatser. I
tabell 102 framgår systematiskt bruk av strukturerna på gruppnivå.
Tabell 102 Systematiskt bruk av pluralt och neutralt predikativ samt bisatsnegation
pred. pl.
f
%
+
25 62,5
systematiskt
bruk
15 37,5
totalt
40 100,0
χ2 = 6,713, df = 2, p = 0,035
kontext
pred. neut.
f
%
15 37,5
25 62,5
40 100,0
f
15
25
40
bisats
%
37,5
62,5
100,0
Som tabell 102 visar behärskades pluralt predikativ klart bättre än de andra
strukturerna: 62,5 % av informanterna hade tillägnat sig pluralis i predikativa
kontexter enligt förekomstkriteriet medan den motsvarande siffran för neutralt
predikativ och bisatsnegation var 37,5. 62,5 % av informanterna hade inte lärt
sig användningen av neutrum i predikativa kontexter eller placeringen av bisatsnegationen enligt detta kriterium. Vid pluralt predikativ var det 37,5 % som
inte klarade av att använda strukturen minst tre gånger.
När procenttalen i tabell 102 underkastas statistisk testning (det parvisa
2
χ -testet) visar det sig att skillnaden mellan pluralt predikativ och neutralt predikativ/bisatsnegation är signifikant (p < 0,05). Användningen av adjektivets pluralis
behärskades således signifikant bättre i predikativa kontexter än användningen
av neutrum eller placeringen av bisatsnegationen. De två sistnämnda strukturerna behärskades lika bra/dåligt.
Sedan presenteras inlärningen och behärskningen av pluralt och neutralt
predikativ i form av implikationella skalor. I tabell 103 anges implikationsanalyser med utgångspunkt i kriteriet systematiskt bruk samt 80- och 50-procentigt
bruk.
248
Tabell 103
Implikationsskalor för pluralt predikativ, neutralt predikativt och
bisatsnegation
systematiskt bruk
pred. pred.
inf
pl.
neut
12
+
+
39
+
+
3
+
+
4
+
+
7
+
+
8
+
+
33
+
+
40
+
+
34
+
+
15
+
+
27
+
+
10
+
+
29
+
+
37
+
+
5
+
+
35
+
11
+
32
+
38
+
31
+
24
+
30
+
13
+
1
+
9
+
6
16
14
2
18
19
20
21
23
28
/
25
26
17
22
36
totalt 25
15
Crep = 0,89, Cskal = 0,70
bs
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
15
80 %
pred. pred.
inf
bs
pl.
neut
12 +
+
39 +
+
3 +
+
4 +
+
7 +
+
8 +
+
33 +
+
40 +
+
15 +
+
27 +
+
5 +
+
34 +
10 +
29 +
37 +
35 +
11 +
32 +
38 +
24 +
30 +
13 +
+!
1 9 31 6 16 14 2 18 19 20 21 23 25 26 17 22 28 /
36 22
11
1
Crep = 0,99, Cskal = 0,97
50 %
pred. pred.
inf
bs
pl.
neut
12 +
+
39 +
+
3
+
+
4
+
+
7
+
+
8
+
+
33 +
+
40 +
+
15 +
+
27 +
+
5
+
+
34 +
+
10 +
+
29 +
+
37 +
+
35 +
11 +
32 +
38 +
24 +
30 +
1
+
9
+
31 +
13 +
+!
16 +!
6
14 2
18 19 20 21 23 25 26 17 22 28 /
36 25
15
2
Crep = 0,98, Cskal = 0,94
249
Som framgår av tabell 103 uppvisar analysen av systematiskt bruk endast en
nästan valid implikationell skala eftersom dess reproduktionskoefficient ligger
en aning under gränsen, 0,90 på samma sätt som tabell 99 när pluralis- och neutrumkongruens granskades i attributiv ställning i förhållande till negationens
placering. Den översta delen av tabellen (12-30) följer en implikationell ordning.
Två informanter (12, 39) som hade tillägnat sig bisatsnegationen klarade också
av neutrum- och pluraliskongruens vid predikativa adjektiv. Sammanlagt 13
informanter (3-5) behärskade båda adjektivstrukturerna men klarade inte av
bisatsnegationen enligt förekomstkriteriet. Sju informanter (35-30) hade endast
tillägnat sig användningen av pluralis vid predikativa adjektiv. Eftersom det
finns så många undantag (13 stycken) och tabellen inte uppvisar en helt valid
skala kan inlärningsgången inte definieras. Tabellen tyder dock på att predikativ kongruens tillägnas före neutrumkongruens när adjektivet är predikativt
och att bisatsnegation inlärs sist av dessa fenomen. Eftersom reproduktionskoefficienten dock endast ligger 0,01 under gränsen anser jag att detta resultat kan
tolkas som stöd för Glahn et al.:s (2001) resultat som inte uppvisade tillräckligt
hög skalbarhet. Därutöver är resultatet identiskt med det för pluralis och neutrum i attributiv ställning (49), vilket talar för att adjektivets ställning, dvs. om
adjektivet är attributivt eller predikativt, inte har någon avgörande betydelse.
Resultatet kan således förenklas på följande sätt:
(51) pluralis < neutrum < bisatsnegation
Denna inlärningsordning i (51) betyder att bisatsnegationen tillägnas sist och
den förutsätter kontroll över neutrumkongruens som i sin tur inlärs när pluraliskongruensen har tillägnats. Resultatet blir detsamma när implikationsanalyserna tolkas med utgångspunkt i 10-procentskriteriet. Inlärningsgången (51)
stämmer överens med resultatet i Glahn et al (2001).
Följande granskas behärskningen av pluralt och neutralt predikativ samt
bisatsnegation enligt 80-procentskriteriet. I tabell 104 anges data på gruppnivå.
Tabell 104 80-procentigt bruk av pluralt och neutralt predikativ samt bisatsnegation
pred. pl.
f
%
+
22 55,0
80-procentigt
bruk
18 45,0
totalt
40 100,0
χ2 = 27,168, df = 2, p = 0,000
kontext
pred. neut.
f
%
11 27,5
29 72,5
40 100,0
f
1
39
40
bisats
%
2,5
97,5
100,0
Det framgår av tabell 104 ovan att pluralt predikativ behärskades bäst även när
80-procentigt bruk användes som kriterium. 55 % av informanterna klarade av
att använda pluralis vid predikativa adjektiv i minst 80 % av fallen. Neutralt
predikativ behärskades på samma nivå av 27,5 % och bisatsnegation av 2,5 %.
Skillnaderna mellan procenttalen i tabellen är tillräckligt stora för att vara stat-
250
istiskt signifikanta (p < 0,05). Med utgångspunkt i detta kan följande svårighetshierarki för strukturerna formuleras:
(52) pluralt predikativ > neutralt predikativ > bisatsnegation
Svårighetssekvensen (52) betyder att pluralt predikativ är den lättaste strukturen för informanterna. Det är däremot betydligt svårare att använda neutrum
i predikativa kontexter än att använda pluralis. Det allra svåraste är att placera
bisatsnegationen målspråksenligt. Svårighetshierarkin i (52) är identisk med (50)
som handlade om attributiva adjektiv. Detta betyder att pluralis är en lättare
struktur än neutrum och bisatsnegation oavsett adjektivets ställning.
Implikationsskalan för 80-procentigt bruk av strukturerna presenterades i
tabell 103. 11 informanter (12-5) som behärskade neutrumkongruensen i predikativa kontexter klarade också av pluralis vid predikativa adjektiv. Ytterligare
10 informanter (34-30) klarade av pluraliskongruens på minst 80-procentig nivå
men inte neutrum eller bisatsnegation. Även denna procentuella analys uppvisar samma tendens som resultatet av analysen av systematiskt bruk, för det
framträder tydliga implikationella mönster mellan behärskningen av pluralt
och neutralt predikativ samt bisatsnegation i denna ordning. Resultatet är parallellt med det i Glahn et al. (2001).
Till sist granskas behärskningen av dessa fenomen med utgångspunkt i
50-procentigt bruk. Av tabell 105 framgår hur stor andel av informanterna som
klarade av strukturerna enligt detta kriterium.
Tabell 105 50-procentigt bruk av pluralt och neutralt predikativ samt bisatsnegation
pred. pl.
f
%
+
25 62,5
50-procentigt
bruk
15 37,5
totalt
40 100,0
χ2 = 29,231, df = 2, p = 0,000
kontext
pred. neut.
f
%
15 37,5
25 62,5
40 100,0
bisats
f
%
2
5,0
38 95,0
40 100,0
Som man kan utläsa i tabell 105 är bilden av behärskningen av de olika strukturerna mycket likadan enligt 50-procentskriteriet som den var enligt 80procentskriteriet. 62,5 % av informanterna behärskade pluralis, 37,5 % neutrum
och 5 % bisatsnegation på minst 50-procentig nivå. Även i denna tabell är alla
procentuella skillnaderna statistiskt signifikanta, vilket betyder att svårighetshierarkin som baserar sig på dessa data blir identisk med den i (52).
Även implikationsskalan med utgångspunkt i 50-procentigt bruk av strukturerna bildar en valid skala och visar samma tendens som de övriga analyserna. När behärskningen av pluralis- och neutrumkongruens i predikativ ställning granskas med utgångspunkt i 50-procentskriteriet stiger siffrorna en aning
jämfört med analysen enligt 80-procentskriteriet: Femton informanter klarade
både av neutrum- och pluraliskongruensen medan ingen av dem behärskade
251
bisatsnegationen enligt detta kriterium. Nio informanter behärskade endast
pluralis på minst 50-procentig nivå.
De procentuella implikationstabellerna över pluralis och neutrum i predikativ ställning (tabell 103) är nästan identiska med de tabeller där motsvarande
strukturer granskades i attributiv ställning (tabell 99) och resultaten överlever
tolkningen utifrån 10-procentskriteriet eftersom skillnaderna mellan de olika
fenomenen är tillräckligt stora. Resultaten stämmer överens med Glahn et al.:s
(2001) resultat.
5.4.2
Presens, verbfras, attributiv kongruens, predikativ kongruens och bisatsnegation
I det följande presenteras behärskningen av presens, verbfras, attributiv och
predikativ kongruens samt bisatsnegation i form av implikationella skalor. Variabeln verbfras innehåller i enlighet med PTs (Pienemann 1998) definition både
kontexter för modalt hjälpverb + infinitiv (kan hoppa) och för tempuset perfekt (har
hoppat) som båda hör till PT-nivå 3.
Materialet analyseras med utgångspunkt i systematiskt bruk (3 förekomster) samt 80- och 50- procentigt bruk av strukturerna. För att en informant ska
anses ha tillägnat sig ett morfologiskt fenomen (presens, modalt hjälpverb +
infinitiv, har + supinum, attributiv och predikativ kongruens) måste strukturen
i analysen av systematiskt bruk förekomma minst tre gånger i informantens
produktion och därutöver måste det finnas minst ett belägg på att informanten
använde en annan form än den analyserade formen.
När det gäller presens krävs det således tre belägg på verb med en presensändelse och minst ett exempel på någon annan verbform, i detta fall infinitiv
eller supinum. För verbfrasens del krävs det att strukturen modalt hjälpverb eller
har + supinum förekommer minst tre gånger och att informanten också producerade en annan verbform eller andra verbformer. Om en informant endast använde verb i infinitiv i verbtestet räcker detta inte som bevis på att hen klarar av
verbfraskongruens. På grund av detta markeras presens hos informant 33 som
minus i implikationstabellerna eftersom hen enbart producerade infinitivformer
av samtliga verb.
I samband med adjektiv krävs det att en informant hade minst tre belägg
på kongruensböjda adjektiv samt att det finns minst ett exempel på att informanten använde även andra adjektivformer än utrum. Om en informant endast
använde adjektivets grundform och inte alls producerade andra former kan hen
inte anses klara av attributiv eller predikativ kongruens. Behärskningen av attribut/predikativ markeras således med minus hos de informanter som endast
producerade utrala adjektivformer. Vad gäller bisatsnegationen krävs det däremot inte sådana kontrasterande exempel eftersom de enligt Pienemann (1998)
inte behövs i analysen av syntaxen.
I de procentuella analyserna krävs det att de olika fenomenen behärskas
minst 80- respektive 50-procentigt och därutöver måste det på samma sätt existera kontrasterande exempel på de morfologiska fenomenen.
252
I tabell 106 nedan presenteras systematiskt bruk av strukturerna på
gruppnivå.
Tabell 106 Systematiskt bruk av strukturer - % av individer
verbfras
f %
systematiskt + 36 90,0
bruk
4 10,0
totalt
40 100,0
χ2 = 42,884, df = 4, p = 0,000
attribut
f
%
35 87,5
5
12,5
40 100,0
kontext
predikativ
f
%
35 87,5
5
12,5
40 100,0
presens
f
%
24 60,0
16 40,0
40 100,0
bisats
f
%
15 37,5
25 62,5
40 100,0
Som tabell 106 visar hade 90 % av informanterna tillägnat sig verbfraskongruensen enligt förekomstkriteriet, dvs. de producerade minst tre gånger en målspråksenlig struktur bestående av modalt hjälpverb + infinitiv eller har + supinum.
Attribut och predikativ uppvisar det näst högsta värdet för 87,5 % klarade av
attributiv och predikativ kongruens. Det framgår vidare av tabellen att 60 % av
informanterna behärskade presensböjning och att endast 37,5 % hade lärt sig att
placera negationen målspråksenligt i en bisats enligt kriteriet systematiskt bruk.
När de procentuella skillnaderna i tabell 106 underkastas statistisk testning och de granskas parvis med χ2-testet framgår att skillnaden mellan verbfras
och presens, verbfras och bisats, attribut och presens, attribut och bisats, predikativ
och presens, predikativ och bisats samt presens och bisats är statistiskt signifikant
(p < 0,05), vilket de andra skillnaderna däremot inte är. Detta betyder att informanterna på gruppnivå ungefär lika bra klarar av verbfraskongruens samt attributiv- och predikativ kongruens. De klarar signifikant sämre av presensböjningen och allra sämst av bisatsnegationen.
I tabell 107 presenteras systematiskt bruk av strukturerna i form av en implikationell skala.
253
Tabell 107 Systematiskt bruk av strukturer
inf.
verbfras attribut
2
+
+
6
+
+
12
+
+
+
+
23
39
+
+
+
+
3
5
+
+
+
+
7
8
+
+
+
+
10
11
+
+
+
+
15
27
+
+
+
+
29
+
+
31
+
+
34
35
+
+
36
+
+
+
+
37
38
+
+
+
+
40
4
+
+
+
+
26
30
+
+
+
+
33
1
+
+
+
+
9
14
+
+
+
+
18
20
+
+
+
+
21
17
+
+
19
16
+
22
+
+
25
28
+!
13
+!
24
+!
32
+!
totalt
36
35
Crep = 0,89, Cskal = 0,51
predikativ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
35
presens
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
24
bisats
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
15
Som framgår av tabell 107 följer endast den översta delen (2-33) en implikationell ordning: De fem informanterna (2-39) som hade tillägnat sig negationens
placering i bisatser klarade även av presens samt predikativ-, attributiv- och
verbfraskongruens. Sammanlagt 16 informanter (3-40) behärskade alla andra
strukturer förutom bisatsnegationen. Fyra informanter (4-33) klarade av såväl
254
predikativ, attribut och verbfras, men inte presens eller bisatsnegation. Det
finns dock för många undantag (22 stycken) i tabellen för att den skulle bilda en
valid skala och den uppvisar för låg skalbarhet. Detta betyder att en inlärningsgång för de observerade variablerna inte kan definieras och resultatet kan således inte relateras till PT (Pienemann 1998) eller resultatet i Rahkonen och Håkansson (2008). Det kan dock påpekas att variabeln presens, som enligt PT hör
till nivå 2, står först efter variablerna verbfras, attribut och predikativ i tabellen
och de två förstnämnda hör till PT-nivå 3 och den sistnämnda till nivå 4.
I det följande betraktas behärskningen av de observerade strukturerna utifrån de procentuella kriterierna. I tabell 108 anges andelen informanter som klarade av att använda strukturerna på minst 80-procentig nivå.
Tabell 108
80-procentigt bruk av strukturer - % av individer
presens
f %
80-procentigt + 22 55,0
bruk
18 45,0
totalt
40 100,0
χ2 = 29,037, df = 4, p = 0,000
verbfras
f
%
20 50,0
20 50,0
40 100,0
kontext
attribut
f
f
15 37,5
25 62,5
40 100,0
predikativ
% f
15 37,5
25 62,5
40 100,0
bisats
% f
1
2,5
39 97,5
40 100,0
Det framgår av tabell 108 att presens uppvisar det högsta värdet: 55 % av informanterna klarade av att markera presens enligt 80-procentskriteriet. Nästan
en lika stor andel av informanterna, 50 %, behärskade även verbfraskongruensen enligt detta kriterium. 37,5 % av informanterna använde attributiv och predikativ kongruens på minst 80-procentig nivå. Bisats klarades sämst av de observerade fenomenen för endast 2,5 % av informanterna (en individ) behärskade den målspråksenliga bisatsnegationen enligt detta kriterium.
När skillnaderna mellan procenttalen i tabell 108 granskas parvis (χ2-testet)
visar det sig att skillnaden mellan presens och bisats, verbfras och bisats samt attribut/predikativ och bisats är statistisk signifikant (p < 0,05) medan skillnaden
mellan andra strukturer inte är det. Detta betyder att bisats är signifikant svårare för informanterna än de andra strukturerna. Det finns däremot inte en signifikant skillnad i svårigheten med presens, verbfras, attribut eller predikativ
utan alla är lika lätta/svåra för informanterna enligt 80-procentskriteriet. Svårighetshierarkin som kan formuleras på basis av tabellen presenteras i (53):
(53) presens ɕ verbfras ɕ attribut ɕpredikativ > bisats
Svårighetshierarkin (53) går ut på att bisatsnegationen är svårare än predikativ,
attributiv, verbfraskongruens och presens. Presens, verbfras, attributiv och predikativ kongruens är däremot lika lätta/svåra i jämförelse med varandra.
I tabell 109 presenteras 80-procentigt korrekt användning av strukturerna i
form av en implikationell skala. I samma tabell anges även implikationstabellen
över 50-procentigt bruk som behandlas senare i detta avsnitt.
255
Tabell 109 80- och 50-procentigt bruk av strukturerna
80 %
inf.
pres. vp attr.
39
+
+
+
3
+
+
+
40
+
+
+
34
+
+
+
10
+
+
+
37
+
+
+
7
+
+
+
11
+
+
+
31
+
+
+
23
+
+
38
+
+
29
+
+
5
+
+
27
+
+
12
+
+!
15
+
+!
8
+
+!
35
+
+!
21
+
19
+
6
+
28
+
4
+!
+!
36
+!
16
+!
30
+!
25
+!
26
+!
33
+!
13
2
24
1
14
18
20
9
32
17
22
totalt 22
20 15
Crep = 0,90, Cskal = 0,70
pred.
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
15
bs
+!
1
50 %
vp pres. pred.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+
+!
+
+!
+
+!
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
33 24
23
Crep = 0,91, Cskal = 0,70
inf.
3
5
7
8
10
11
15
27
29
31
34
35
37
38
39
40
2
21
23
36
6
4
26
30
33
16
1
9
14
17
18
20
25
12
19
28
13
32
22
24
attr.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
22
bs
+!
+!
2
Som framgår av tabell 109 följer endast den översta delen av tabellen en implikationellt ordning: De sju informanter (39-7) som klarade av adjektivkongruensen i predikativ ställning behärskade också alla de fenomen som står till vänster
i tabellen. Ingen av dem behärskade däremot placeringen av bisatsnegationen
256
på denna nivå. Två informanter (11, 31) behärskade attributiv- och verbfraskongruensen samt presensböjningen på minst 80-procentig nivå. Två informanter (23, 38) klarade av verbfraskongruens och presens men inte andra strukturer. Även om det finns flera undantag, sammanlagt 15 informanter (totalt 21
undantag) som bryter mot den idealiska implikationella modellen, uppvisar
tabellen ändå en tillräckligt hög skalbarhet och bildar en valid implikationell
skala. När tabellen tolkas utifrån 10-procentskriteriet tyder resultatet på att det
dock inte finns någon skillnad mellan behärskningen av attribut och predikativ.
När implikationstabellen över 80-procentigt bruk (tabell 109) jämförs med
den över systematiskt bruk i tabell 107 (som dock inte bildade en valid skala)
framgår det att verbfras, attribut och predikativ står i samma ordning och att
bisatsnegation är den sista variabeln i båda analyserna. Det som emellertid skiljer tabellerna åt är att presens enligt analysen av 80-procentigt bruk är det fenomen som behärskades bäst medan det stod först efter predikativ kongruens i
tabellen över systematiskt bruk. Den procentuella analysen enligt 80procentskriteriet uppvisar således inte helt samma tendens som analysen med
utgångspunkt i förekomstkriteriet.
I tabell 110 anges 50-procentigt bruk av verbfras, presens, predikativ, attribut och bisatsnegation på gruppnivå.
Tabell 110 50-procentigt bruk av strukturer - % av individer
verbfras
f %
50-procentigt + 33 82,5
bruk
7 17,5
totalt
40 100,0
χ2 = 51,963, df = 4, p = 0,000
presens
f
%
24 60,0
16 40,0
40 100,0
kontext
predikativ
f
%
23 57,5
17 42,5
40 100,0
attribut
f
%
22 55,0
18 45,0
40 100,0
bisats
f
%
2
5,0
38 95,0
40 100,0
Som tabell 110 visar fick verbfras det högsta värdet för 82,5 % av informanterna
behärskade fenomenet enligt 50-procentskriteriet. 60 % av informanterna klarade av presens, 57,5 % av predikativ och 55 % av attributiv på samma nivå.
Endast 2 %, dvs. 2 individer, använde målspråksenlig bisatsnegation i minst
hälften av kontexterna.
De flesta skillnader mellan procenttalen i tabell 110 är statistiskt signifikanta (det parvisa χ2-testet, p < 0,05). Detta är fallet mellan verbfras och presens/predikativ/attribut/bisats, presens och bisats, predikativ och bisatsnegation
samt attribut och bisatsnegation. Skillnaderna mellan presens och predikativ/attribut samt mellan predikativ och attribut är däremot inte signifikanta.
Detta betyder att verbfras är den lättaste strukturen för informanterna på
gruppnivå medan de andra strukturerna är signifikant svårare än verbfraskongruens. Det finns inte en statistisk skillnad i svårigheten med presens och predikativ/attribut eller predikativ och attribut utan dessa är ungefär lika
svåra/lätta för informanterna enligt 50-procentskriteriet. Svårighetshierarkin
som kan definieras på basis av tabellen presenteras i (54):
257
(54) verbfras > presens Ň predikativ Ň attribut > bisatsnegation
Svårighetshierarkin i (54) skiljer sig alltså på två punkter från den i (53): Verbfraskongruensen är enligt analysen av 50-procentigt bruk en lättare struktur för
informanterna än markeringen av tempuset presens. Därutöver står predikativ
och attribut i motsatt ordning än i (53) men det finns inte heller en signifikant
skillnad i deras svårighet enligt 50-procentskriteriet.
I tabell 109 presenterades även implikationsskalan för 50-procentigt bruk
av presens, verbfras, attribut, predikativ och bisatsnegation. Som framgår av
tabellen klarade fler informanter av verbfraskongruensen än presens på minst
50-procentig nivå. Situationen var den motsatta enligt 80-procentigt bruk. Den
andra skillnaden mellan tabellerna är att predikativ kongruens behärskades
bättre än attributiv kongruens enligt 50-procentskriteriet. När 10procentskriteriet tillämpas i tolkningen av tabellen behärskas predikativ och
attributiv kongruens dock lika bra, vilket också var fallet vid analysen enligt 80procentskriteriet. Även om det finns sammanlagt 18 undantag i denna tabell
uppvisar även den en valid implikationell skala. Implikationstabellen över 50procentigt bruk uppvisade således en något annorlunda bild av behärskningen
av de olika strukturerna än analysen med utgångspunkt i 80-procentigt bruk.
De procentuella analyserna uppvisade inte heller helt samma tendens som analysen av systematiskt bruk gjorde.
Att verbfraskongruensen enligt 50-procentskriteriet verkar vara den lättaste strukturen för informanterna kan bero på att strukturerna hjälpverb + infinitiv och har + supinum har kombinerats till en variabel. Analysen av verbmorfologin (se avsnitt 5.1.2 och 5.1.3) visade att infinitiv behärskades bättre än presens och supinum och att hög överanvändning av grundformen möjligen kan
påverka utvecklingsgången. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att supinumformen (som hör till variabeln verbfras) är lättare för informanterna än presens, utan i stället kan det vara så att användningen av verbets grundform är
lättare än användningen av presens. Resultatet kunde ha blivit annorlunda om
verbfraskongruensen endast hade innehållit perfektkontexter som visade sig
vara svårare än presenskontexter i de tidigare analyserna. I nästa avsnitt analyseras materialet i form av implikationsanalyser så att de två olika strukturerna,
modalt hjälpverb + infinitiv och har + supinum, hålls isär trots att de enligt Pienemann (1998) hör till samma PT-nivå.
5.4.3
Hjälpverb + infinitiv, presens, perfekt, attributiv kongruens, predikativ kongruens och bisatsnegation
De i föregående avsnitt presenterade analyserna, där behärskningen av de olika
strukturerna betraktades, gav något varierande resultat om hur inlärningen av
verbfraskongruens och presens förhåller sig till inlärningen av de andra analyserade strukturerna. En faktor som kan ha påverkat resultaten kan vara att variabeln verbfras innehöll både kontexterna med modalt hjälpverb + infinitiv och
det sammansatta tempuset perfekt (har + supinum).
258
I detta avsnitt presenteras analyser av systematiskt bruk, 80-procentigt och
50-procentigt bruk där variabeln verbfras har delats i två variabler: modalt hjälpverb + infinitiv (aux + inf) och perfekt. Detta görs för att se om bilden av tillägnandet och behärskningen av de olika strukturerna förändars eller om den förblir likadan som i analyserna där verbfras utgjordes av en enda variabel. I tabell
111 anges systematiskt bruk av alla observerade strukturer på gruppnivå. En
informant ansågs använda strukturen systematiskt om hen producerade den
minst tre gånger i testen och om det fanns minst ett belägg på användningen av
någon annan form (se närmare 5.4.2).
Tabell 111 Systematiskt bruk av samtliga strukturer - % av individer
kontext
attribut
predikativ aux + inf presens
f %
f
%
f
%
f
%
35 87,5 33 82,5 24 60,0
systematiskt + 35 87,5
bruk
5 12,5
5 12,5 7
17,5 16 40,0
totalt
40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0
χ2 = 38,575, df = 5, p = 0,000
perfekt
f
%
23 57,5
17 42,5
40 100,0
bisats
f
%
15 37,5
25 62,5
40 100,0
Som syns i tabell 111 uppvisar attribut och predikativ de högsta värdena: Sammanlagt 87,5 % av informanterna hade tillägnat sig attributiv och predikativ
kongruens enligt kriteriet systematiskt bruk. Modalt hjälpverb + infinitiv (aux +
inf) uppvisar det näst högsta värdet för 82,5 % behärskade den målspråksenliga
formen av denna struktur. Det framgår vidare av tabell 111 att 60 % av informanterna behärskade presens och 57,5 % perfekt. Bisatsnegation var den strukturen som endast 37,5 % av informanterna hade tillägnat sig enligt förekomstkriteriet.
När skillnaderna mellan procenttalen i tabell 111 analyseras parvis med
χ2-testet visar det sig att skillnaderna mellan attribut/predikativ och presens/perfekt/bisats samt mellan presens och bisats är statistiskt signifikanta
(p < 0,05) medan de andra skillnaderna inte är det. Resultatet betyder att informanterna klarade av attribut, predikativ och modalt hjälpverb + infinitiv lika bra på
gruppnivå enligt kriteriet systematiskt bruk. Presens och perfekt behärskades
signifikant sämre än attribut, predikativ eller modalt hjälpverb + infinitiv men informanterna klarade ungefär lika bra av tempusen presens och perfekt. Bisatsnegation var den strukturen som informanterna behärskade allra sämst.
I tabell 112 anges systematiskt bruk av de olika strukturerna i form av en
implikationell skala.
259
Tabell 112
Systematiskt bruk av samtliga strukturer
attribut
predikativ
inf.
23
+
+
39
+
+
+
+
3
+
+
5
+
+
7
10
+
+
+
+
11
+
+
27
+
+
29
+
+
31
+
+
34
35
+
+
+
+
36
+
+
37
+
+
38
+
+
40
+
+
8
15
+
+
+
+
2
+
+
4
+
+
26
+
+
30
+
+
1
14
+
+
+
+
18
+
+
20
+
+
33
+
+
6
+
+
12
28
+
+
+
+
9
+
+
13
+
+
24
+
+
32
+
21
17
+!
19
16
25
22
totalt 35
35
Crep = 0,78, Cskal = 0,59
aux + inf
presens
perfekt
bisats
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
33
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
24
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
23
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
15
260
Analysen av systematiskt bruk som presenteras i tabell 112 ovan uppvisar som
helhet inte en helt valid implikationell skala p.g.a. många undantag. Detta betyder att en inlärningsgång för de analyserade strukturerna inte kan formuleras
på basis av analysen, vilket också var fallet vid analysen av systematiskt bruk
(tabell 107) där verbfras var en variabel. Resultatet kan således inte relateras till
PTs förutsägelser (Pienemann 1998) eller inlärningsgången hos Rahkonen och
Håkansson (2008). Det intressanta i implikationstabellen ovan är att modalt
hjälpverb + infinitiv och perfekt, som enligt Pienemann (1998) hör till samma PTnivå, inte står bredvid varandra utan presens ligger emellan.
Tabellens översta del (23-15) följder en implikationell modell. De två informanterna (23 och 39) som hade tillägnat sig bisatskongruensen enligt kriteriet systematiskt bruk behärskade även alla andra strukturer. Sammanlagt 14
informanter (3-40) klarade av alla andra strukturer förutom negationen i bisatser. Två informanter (8 och 15) klarade av presens, strukturen modalt hjälpverb +
infinitiv, predikativ och attribut, men inte tempuset perfekt eller bisatsnegation.
Informant 33 behärskade de tre första strukturerna som står till vänster i tabellen (attribut, predikativ och aux + inf) och informanterna 24 och 32 klarade av
attribut och predikativ men inte de andra strukturerna. De övriga informanterna avviker alla från det ideala implikationella mönstret eftersom de klarade av
en struktur/strukturer som står till höger av sådana strukturer som de inte klarade av.
Härnäst följer en analys av behärskningen av de observerade fenomenen
utifrån de procentuella kriterierna. 80-procentigt korrekt användning av strukturerna anges i tabell 113 först på gruppnivå.
Tabell 113 80-procentigt bruk av samtliga strukturer -% av individer
kontext
aux + inf presens
perfekt
attribut
f %
f
%
f
%
f %
80-procentigt + 26 65,0 22 55,0 19 47,5 15 37,5
bruk
14 35,0 18 45,0 21 52,5 25 62,5
totalt
40 100,0 40 100,0 40 100,0 40 100,0
χ2 = 38,425, df = 5, p = 0,000
predikativ
f
%
15 37,5
25 62,5
40 100,0
bisats
f %
1 2,5
39 97,5
40 100,0
Det framgår av tabell 113 att strukturen modalt hjälpverb + infinitiv behärskades
av 65 % av informanterna enligt 80-procentskriteriet. Den motsvarande siffran
för presens är 55 % och för perfekt 47,5 %. Attributiv och predikativ kongruens
användes av 37,5 % av informanterna minst 80-procentigt medan endast 2,5 %
(en individ) klarade av bisatsnegation på samma nivå.
Som syns i tabell 113 är de procentuella skillnaderna mellan behärskningen av modalt hjälpverb + infinitiv, presens och perfekt endast små och attribut och
predikativ behärskades av en lika stor andel av informanterna. Detta betyder att
dessa skillnader inte är statistiskt signifikanta (χ2-testet, signifikansnivån minst
0,05) utan strukturerna modalt hjälpverb + infinitiv, presens, perfekt, attribut och
predikativ är ungefär lika svåra för informanterna på gruppnivå. Skillnaden mel-
261
lan aux + inf och attribut samt predikativ är tillräckligt stor för att vara statistiskt
signifikant, vilket betyder att attributiv och predikativ kongruens är svårare för
informanterna än att använda verbets grundform efter ett modalt hjälpverb. Det
finns en statistiskt signifikant skillnad mellan behärskningen av alla andra
strukturer och bisatsnegation vilket betyder att bisatsnegation är signifikant
svårare för informanterna än de andra strukturerna. Svårighetssekvensen som
baserar sig på detta presenteras i (55):
(55) a. aux + inf Ň presens Ňperfekt
b. aux + inf > attributŇpredikativ
c. aux + inf, presens, perfekt, attribut, predikativ > bisats
Svårighetssekvensen (55a) ovan betyder att användningen av infinitiv vid modala hjälpverb är lika lätt/svårt för informanterna som att använda verbets presens och perfekt, vilka i sin tur är lika lätta/svåra för informanterna. Som framgår av (55b) finns det däremot en skillnad i svårigheten mellan aux + inf och den
attributiva och den predikativa kongruensen. Attributiv och predikativ kongruens är sinsemellan lika lätta/svåra strukturer. Som kan utläsas i (55c) är bisatsnegationen en svårare struktur än de övriga strukturerna, vars inbördes svårighet framgår i (55a) och (55b).
I tabell 114 nedan presenteras implikationsskalor för 80- och 50-procentigt
korrekt användning av strukturerna.
262
Tabell 114 80- och 50-procentigt bruk av samtliga strukturer
80 %
aux
pres.
inf.
+ inf
39
+
+
3
+
+
40
+
+
34
+
+
10
+
+
37
+
+
11
+
+
31
+
+
23
+
+
38
+
+
29
+
+
5
+
+
15
+
+
8
+
+
21
+
+
4
+
30
+
33
+
2
+
16
+
25
+
1
+
14
+
18
+
20
+
17
+
7
+!
27
+!
12
+!
35
+!
19
+!
6
+!
28
+!
36
26
9
24
32
22
13
totalt 26
22
Crep =0,87, Cskal = 0,62
perf.
attr.
pred.
bs
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
19
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
15
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
15
+!
1
50 %
inf. aux
pres. perf.
+ inf
3
+
+
+
+
+
+
5
7
+
+
+
10 +
+
+
+
+
11 +
+
+
15 +
+
+
27 +
+
+
29 +
31 +
+
+
34 +
+
+
+
+
35 +
+
+
37 +
38 +
+
+
+
+
39 +
+
+
40 +
+
+
23 +
+
+
36 +
6
+
+
+
8
+
+
+
12 +
2
+
+
+
19 +
+
21 +
+
+!
4
26 +
+!
+!
30 +
16 +
+!
+!
25 +
33 +
13 +
+
1
14 +
17 +
18 +
20 +
22 +
28 +!
9
+!
32 24 36
24
24
Crep =0,90, Cskal = 0,67
pred. attr. bs
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
23
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
22
+!
+!
2
263
Som framgår av tabell 114 står strukturerna i en annan ordning än i analysen av
systematiskt bruk. Enligt kriteriet 80-procentigt korrekt användning är den
struktur som behärskades bäst modalt hjälpverb + infinitiv, nästbäst klarade informanterna av att markera presens och efter det av att använda supinum i tempuset perfekt. Färre informanter klarade av attributiv och predikativ kongruens än
tempuset perfekt och bisatsnegation som behärskades sämst av alla strukturer.
Eftersom koefficienten för reproduktion (Crep) ändå förblir under 0,90 bildar
tabellen inte en helt valid implikationell skala. Resultatet tyder dock på att användningen av infinitiv i samband med modala hjälpverb behärskas något
bättre än presens.
I det följande behandlas behärskningen av alla strukturer utifrån det
andra procentuella kriteriet, 50-procentigt bruk. Andelen informanter som använde de olika strukturerna på minst 50-procentig nivå anges i tabell 115 på
gruppnivå.
Tabell 115 50-procentigt bruk av samtliga strukturer - % av individer
aux + inf
f %
50-procentigt + 36 90,0
bruk
4 10,0
totalt
40 100,0
χ2 = 60,996, df = 5, p = 0,000
presens
f
%
24 60,0
16 40,0
40 100,0
kontext
perfekt
predikativ
f
%
f
%
24 60,0 23 57,5
16 40,0 17 42,5
40 100,0 40 100,0
attribut
f
%
22 55,0
18 45,0
40 100,0
bisats
f
%
2
5,0
38 95,0
40 100,0
Det syns i tabell 115 att modalt hjälpverb + infinitiv uppvisar det allra högsta värdet: Hela 90 % av informanterna behärskade denna struktur på minst 50procentig nivå. Den motsvarande siffran för både presens och perfekt är 60 %
medan 57,5 % av informanterna behärskade predikativ och 55 % attribut enligt
detta kriterium. Endast 5 % av informanterna (2 individer) klarade av att placera bisatsnegationen målspråksenligt i minst 50 % av kontexterna.
När de procentuella skillnaderna i tabell 115 granskas parvis (χ2-testet)
framgår det att skillnaderna mellan presens och perfekt, mellan predikativ och attribut samt mellan presens/perfekt och predikativ/attribut inte är statistiskt signifikanta medan de andra skillnaderna i tabellen är det. Detta betyder att modalt
hjälpverb + infinitiv är den lättaste strukturen för informanterna och de andra
strukturerna är signifikant svårare än den. Det finns däremot inte en signifikant
skillnad i svårigheten med presens, perfekt, predikativ och attribut utan de alla
är ungefär lika svåra/lätta för informanterna enligt 50-procentskriteriet. Skillnaderna mellan alla andra strukturer och bisatsnegation är tillräckligt stora för
att vara signifikanta vilket betyder att bisatsnegation är svårare än de andra
strukturerna. Svårighetshierarkin som kan formuleras på basis av tabellen presenteras i (56):
(56) aux + inf > presens Ň perfekt Ň predikativ Ň attribut > bisatsnegation
264
Svårighetshierarkin (56) visar således att när aux + inf och perfekt hålls isär och
inte kombineras till en variabel finns det en skillnad i svårigheten av strukturerna enligt 50-procentskriteriet, vilket dock inte var fallet i svårighetshierarkin med utgångspunkt i 80-procentskriteriet (55). Det är lättare för informanterna att använda infinitiv i samband med ett modalt hjälpverb än att använda
perfekt, presens eller strukturerna predikativ, attribut och bisatsnegation. Enligt (56)
är bisatsnegation en svårare struktur än de övriga strukturerna medan presens,
perfekt, attribut och predikativ sinsemellan är lika svåra/lätta för informanterna.
Behärskningen av strukturerna enligt 50-procentskriteriet presenterades i
implikationstabell 114 ovan. Som syns i tabellen klarade sammanlagt 36 informanter av verbkedjan aux + inf och 23 av dessa använde också presens på minst
50-procentigt nivå. 18 av dessa informanter behärskade tempuset perfekt och 15
informanter predikativ och attributiv. Bisatsnegation var den svåraste strukturen för informanterna. Ingen av de informanter som klarade av alla de strukturer som står till vänster i tabellen behärskade bisatsnegation enligt detta kriterium. Även om det finns rätt så många informanter (sammanlagt 13 stycken)
som avviker från det implikationella mönstret uppvisar tabellen en valid skala.
Analysen uppvisar en något annorlunda tendens än den över systematiskt bruk
som dock inte gav en valid skala.
Som framgick ovan uppvisade analyserna av systematiskt bruk i detta avsnitt (tabell 112) och i föregående avsnitt (5.4.2; tabell 107) inte valida implikationsskalor. Med undantag av implikationstabellen över 80-procentigt bruk
(tabell 114) resulterade de procentuella analyserna (se tabell 109 och tabell 114)
dock i valida skalor. I sin studie observerade Glahn et al. (2001) att kriteriet systematiskt bruk inte alltid är lätt att tillämpa och att det ofta inte gav stadiga implikationsskalor såsom de procentuella analyserna. Användningen av kriteriet
systematiskt bruk är inte heller helt oproblematiskt enligt Rahkonen (personlig
kommunikation, den 22 mars 2010). När det krävs samma antal förekomster (i
denna studie 3) men antalet kontexter är olika betyder detta att det egentligen
krävs att några fenomen behärskas i högre grad än andra. Varje informant i föreliggande studie producerade ungefär 16 kontexter för attributiv kongruens,
15 för predikativ kongruens och 18 kontexter för bisatsnegation men endast 4
för modalt hjälpverb + infinitiv, 4 för tempuset perfekt (alltså sammanlagt 8 för
verbfraskongruens) och 5 för presens. När kriteriet systematiskt bruk tillämpas
(3 förekomster) krävs det i själva verket att den attributiva kongruensen och
bisatsnegationen måste behärskas till 19 %, predikativkongruensen till 20 %,
verbfraskongruensen till 38 % men presens till 60 %. Systematiskt bruk av t.ex.
presens och attributiv kongruens kan således inte direkt jämföras sinsemellan.
Dessutom måste det påpekas att ju fler kontexter en informant producerar
desto sannolikare är det att hen producerar tre målspråksenliga förekomster av
strukturen. Denna problematik förekommer enligt Rahkonen inte när de procentuella kriterierna (80-procentigt och 50-procentigt bruk) tillämpas, eftersom
det då krävs att alla fenomen behärskas i lika hög grad och de då alla är vid
265
samma startlinje. Därför anser Rahkonen att de procentuella kriterierna ger en
pålitligare bild än systematiskt bruk gör, vilket jag håller med om.
På grund av problematiken som gäller användningen av förekomstkriteriet anser jag att de procentuella kriterierna 80- och 50-procentigt bruk ger en
pålitligare bild av hur de olika strukturerna förhåller sig till varandra. Även om
inlärningsgångar normalt inte formuleras på basis av procentuella tabeller väljer jag ändå att göra detta. Det måste dock påpekas att även Håkansson och
Norrby (2005) har använt ett procentuellt kriterium, 80-procentigt bruk, för att
definiera på vilken PT-nivå inlärarna befann sig. I föreliggande studie står kriteriet 50-procentigt bruk närmast emergence-kriteriet eftersom det krävs ungefär
lika många belägg på de olika strukturerna för att det ska kunna anses att informanterna behärskar dem. Till skillnad från analysen av systematiskt bruk
krävs dock dessutom det att alla fenomen behärskas på samma nivå. En ytterligare motivering för att använda just 50-procentigt bruk är att Glahn et al. (2001,
402) observerade att analyserna med utgångspunkt i detta kriterium gav genomgående skalbara resultat. Detta är också fallet i min undersökning för alla
andra analyser med utgångspunkt i 50-procentskriteriet gav valida skalor förutom analysen av negationens placering (tabell 84). Av dessa skäl formulerar jag
min inlärningsgång på basis av implikationstabellen över 50-procentigt bruk (se
tabell 114). Inlärningssekvensen där det s.k. 10-procentskriteriet tillämpas presenteras i (57):
(57) aux + inf < presens < perfekt Ň predikativū attribut < bisatsnegation
Om inlärningsgången i (57) antas återspegla longitudinell utveckling visar den
att användningen av infinitiv i samband med ett modalt hjälpverb lärs in först
och efter det presens. Efter att presens bemästrats tillägnas samtidigt tempuset
perfekt och adjektivkongruens både i predikativa och i attributiva kontexter.
Inlärningen av bisatsnegation kommer sist och förutsätter kontroll över de
andra strukturerna. Detta resultat skiljer sig från processbarhetshierarkin
(Pienemann 1998) i tre avseenden. Den första skillnaden är att presens inte är
den struktur som tillägnas först av de observerade strukturerna utan strukturen
modalt hjälpverb + infinitiv tillägnas enligt mitt material före det. Enligt PT inlärs
de enkla finita verbformerna (presens och preteritum) före verbfraskongruens.
Den andra skillnaden gäller strukturerna modalt hjälpverb + infinitiv och har +
supinum. Enligt Pienemann hör dessa strukturer till PT-nivå 3 och inlärs således
samtidigt, vilket dock inte är fallet enligt min inlärningsgång. Den tredje skillnaden mellan inlärningsgången i (57) och PT är att den predikativa och attributiva kongruensen enligt min analys är samtidiga och inte temporalt ordnade
som de enligt PTs prediktion ska vara. Att tempuset perfekt och attributiv kongruens enligt min observerade inlärningsgång är samtidiga stödjer emellertid
PTs prediktion enligt vilken de båda hör till samma PT-nivå, nämligen nivå 3, i
processbarhetshierarkin. Predikativ kongruens hör däremot enligt PT till nivå 4
och borde tillägnas först efter attribut och perfekt. Det som stämmer överens
med inlärningsgången (57) och PT är att den sammansatta tempusformen per-
266
fekt tillägnas efter presens och att bisatsnegation inlärs sist av de observerade
fenomenen.
Den observerade inlärningsgången i (57) som bygger på mitt material
stämmer endast delvis överens med de inlärningsgångar som Rahkonen och
Håkansson (2008) observerat hos formella (58a) och semiformella inlärare (58b).
(58) a. Finit ɕ InfSup ɕ Inv < Pred < BsNeg < SlopInv
b. Finit ɕ InfSup < Inv < Pred < BsNeg < SlopInv
Som kan utläsas av inlärningsgångarna i (58) tillägnade sig båda informantgrupperna användningen av finita verbformer och infinitiv (i samband med
hjälpverb) samt supinum (i tempuset perfekt) samtidigt. Hos de formella informanterna var även inversionen samtidig med dessa fenomen, vilket inte var
fallet hos den semiformella gruppen. Båda grupperna lärde sig sedan den predikativa kongruensen och därefter bisatsnegationen och till sist slopa-inversionprincipen (i indirekta frågesatser).
Det som skiljer sig mellan min inlärningsgång (57) och Rahkonen och Håkanssons inlärningssekvenser (58) är att verbkedjan modalt hjälpverb + infinitiv
enligt mitt material tillägnas före den finita verbformen presens och tempuset
perfekt inlärs efter presens, medan Rahkonen och Håkanssons resultat visar att
finita verbformer tillägnas samtidigt med verbfraskongruens. Det måste dock
påpekas att Rahkonen och Håkansson (2008) analyserade behärskningen av
infinitiv och supinum (InfSup) tillsammas och inte skilt som jag har gjort. Enligt
min inlärningsgång inlärs predikativ kongruens efter att tempuset perfekt har
tillägnats vilket stämmer överens med båda inlärningssekvenserna i (58) enligt
vilka predikativ inlärs efter infinita verbformer. Det som också stämmer överens med inlärningsgången i (57) och de i (58) är att bisatsnegation inlärs efter
verb- och adjektivformer. Rahkonen och Håkansson (2008) granskade inte inlärningen av attributiv kongruens i sin studie och jag analyserade inte inversion
eller indirekta frågesatser i min studie.
267
5.4.4
Sammanfattning av analyser med olika strukturer
Analysen av systematiskt bruk där förhållandet mellan attributiv kongruens,
predikativ kongruens och bisatsnegation granskades resulterade i en inlärningsgång enligt vilken attributiv och predikativ kongruens inlärs samtidigt
och bisatsnegation allra sist. Resultatet stred mot processbarhetsteorin förutsägelser och Glahn et al:s resultat eftersom attribut inte inlärs före predikativ. Det
som emellertid stämde överens med PT och studien av Glahn et al. (2001) är att
bisatsnegation inlärs sist av de observerade strukturerna.
Analyserna där genus och numerus iakttogs stödde endast delvis Glahn et
al.:s resultat enligt vilket det råder ett implikationellt förhållande mellan attribut, predikativ och bisatsnegation i denna ordning när adjektivkongruens i pluralis och neutrum jämfördes. I föreliggande studie var detta endast fallet om 10procentskriteriet inte tillämpades i tolkningen av analyserna och om analysen
av neutrumkongruens och bisatsnegation ansågs gälla även om tabellens Crepvärde var för lågt. När implikationstabellerna tolkades utifrån 10procentskriteriet visade den första analysen att pluralt attribut och pluralt predikativt inlärs samtidigt och bisatsnegation tillägnas efter dem. Att pluralt attribut och predikativ är samtidiga och inte lärs efter varandra stred mot PTs
inlärningshierarki som dock inte uppmärksammar kategorierna numerus och
genus. Resultatet stämde inte heller överens med inlärningsgången i Glahn et al.
(2001) och Hammarberg (1996). Den andra analysen (som inte var helt valid)
tydde på att neutralt attribut och neutralt predikativ inlärs samtidigt och bisatsnegation efter dem.
Analyserna där inlärningen av pluralis, neutrum och bisatsnegation
granskades visade att pluralis inlärs före neutrum både i attributiv och predikativ ställning och bisatsnegation inlärs sist. Den observerade inlärningsgången
bekräftade Glahn et al.:s resultat.
När inlärningen av presens, verbfras, attributiv och predikativ kongruens
samt bisatsnegation analyserades enligt kriteriet systematiskt bruk gav analysen inte en valid implikationell skala p.g.a. många undantag. En inlärningsgång för de analyserade strukturerna kunde således inte formuleras. Analyserna enligt de procentuella behärskningskriterierna gav däremot valida skalor
men de uppvisade en lite annorlunda bild av behärskningen av strukturerna:
Informanterna klarade bäst av presens enligt 80-procentigt bruk men däremot
verbfraskongruens enligt 50-procentigt bruk. Enligt det första kriteriet behärskades attribut något bättre än predikativ medan predikativ och attribut klarades lika bra enligt det senare kriteriet.
Analysen med utgångspunkt i systematiskt bruk där verbfraskongruens
delades i två variabler, dvs. aux + inf och perfekt, visade inte heller klara implikationella förhållanden mellan de analyserade strukturerna p.g.a. för låg skalabilitet och därför kunde en inlärningsgång inte formuleras. Analysen av 50procentigt bruk uppvisade däremot en valid skala och resultatet visade att informanterna bättre klarade av strukturen aux + infinitiv än av att markera presens, som i sin tur behärskades i högre grad än användningen av supinum i
268
tempuset perfekt. Perfekt behärskades bättre än adjektivkongruens i attributiv
och i predikativ ställning som informanterna klarade av lika bra. Den allra
svåraste strukturen för informanterna var att placera negationen målspråksenligt i bisatser. Analysen av 80-procentigt bruk uppvisade en likadan bild av
strukturernas inbördes svårighet men dess reproduktionskoefficient var en
aning för låg så att den inte uppvisade en äkta implikationell modell.
På grund av problematiken som gäller bruket av emergence-kriteriet (se
närmare diskussionen i avsnitt 5.4.2) valde jag att formulera min egen inlärningsgång för alla de analyserade variablerna med utgångspunkt i 50procentskriteriet. Enligt min inlärningsgång tillägnas användningen av infinitiv
(aux + inf) först, därefter inlärs presens, sedan tillägnas perfekt, predikativ kongruens och attributiv kongruens samtidigt och till sist tillägnas bisatsnegation. Den
observerade inlärningsgången bekräftade inte helt processbarhetsteorins inlärningshierarki eller de av Rahkonen & Håkansson (2008) föreslagna inlärningsgångarna även om den inlärningsgång jag föreslagit också hade några likheter
med dem.
6
DISKUSSION
Syftet med föreliggande studie har varit att granska hur finskspråkiga formella
inlärare behärskar svenskans verbmorfologi (presens, aux + infinitiv, perfekt),
attributiv- och predikativkongruens samt huvud- och bisatsnegation. Därutöver
har avsikten varit att analysera vilka former/strukturer de använder i stället för
en målspråksenlig form/struktur. Ett ytterligare syfte har varit att studera om
inlärningen av dessa grammatiska fenomen följer den ordningsföljd som PT
(Pienemann 1998) föreslår. I detta kapitel sammanfattar jag de centrala resultaten och svarar på de forskningsfrågor som jag ställt. Därutöver diskuterar jag
bl.a. användningen av förekomstkriteriet och andra faktorer som möjligen kan
ha påverkat mina resultat.
6.1 Behärskning av olika strukturer
I det följande sammanfattas och diskuteras de viktigaste resultaten om hur informanterna behärskade verb- och adjektivmorfologi samt negationens placering.
6.1.1
Verbformer
En av mina centrala forskningsfrågor var vilken verbform informanterna behärskar
bäst och vilken sämst. Jag antog att presens skulle vara den formen som informanterna behärskar bäst p.g.a. den inlärningsgång som Philipsson observerat
och eftersom presens är den första tempusformen som används i lärobokstexterna och som eleverna får explicit grammatikundervisning i. Jag förmodade att
tempuset perfekt skulle vara den form som behärskas sämst eftersom den behandlas senare än presens i undervisningen och formen var ännu relativt ny för
informanterna vid materialinsamlingstillfället.
Analysen av verbmorfologin gav vid handen att informanterna på
gruppnivå bäst behärskade användningen av infinitiv vid modala hjälpverb (får
270
spela, kan cykla). Denna struktur uppvisade en korrekthetsprocent på 85,6. Att
infinitiv var den lättaste verbformen stämde både enligt den analysen som hade
sin utgångspunkt i målspråksenliga former och i de analyser där även målspråksliknande former (t.ex. sovar i stället för sover) accepterades. Båda analyserna visade således att min hypotes om att presens skulle vara den verbform
som informanterna bäst klarar av inte stämmer. Analyserna där endast målspråksenliga verbformer accepterades gav ytterligare vid handen att informanterna näst bäst klarade av att böja verbet i supinum efter det tempusbildande
hjälpverbet har (t.ex. har simmat) och sämst behärskade användningen av verbets målspråksenliga presens (t.ex. sjunger, äter). Korrekthetsprocenten för supinum var 56,9 medan den motsvarande siffran för presens var 47,0. När även
de målspråksliknande (t.ex. sovar, har målt) böjningsformerna tolkades som rätta
former blev resultatet något annorlunda: Presens behärskades i högre grad än
supinum och målspråksprocent för det förra blev 67 och 58,1 för det senare.
Dessa resultat betyder att även mitt antagande om att supinum skulle behärskas sämst endast delvis kan anses vara hållbart: Så länge som alla målspråksliknande former betraktades som korrekta stämde antagandet men inte när analysen utgick ifrån strikt målspråksenlig användning av verbformerna.
Infinitiv behärskades i högre grad än supinum även i studien av Philipsson (2007) och Schönström (2010) medan de enkla finita verbformerna (presens
och preteritum) behärskades bättre än de sammansatta verbformerna i Philipssons material. Även informanterna som undersöktes i Muittaris (2008) studie
klarade i högre grad av finita än infinita verbformer. I mitt material hade dock
infinitiv en högre korrekthetsgrad än presens. Detta kan delvis bero på att
många informanter frekvent använde infinitiv och detta både i kontexter med
modala hjälpverb men även i dem för presens och för supinum. Den höga behärskningen av infinitiv kan enligt min mening delvis bero på inputfrekvenser:
Att infinitiv är en bekant form för mina informanter kan påverkas av att infinitiv alltid förekommer som första form i läroböckernas ordlistor och eleverna
stöter på denna form varje gång de söker något verb i ordlistan. Dessutom är
aux + infinitiv enligt min erfarenhet en struktur som ofta förekommer i klassrumssvenskan. Infinitiven kan även anses vara utgångspunkten för formella
inlärare när de bildar andra verbformer eftersom böjningssuffixen fogas till
grundformen. Det måste också påpekas att Schönströms (2010) informanter var
tvåspråkiga döva. Skriven svenska var alltså deras andra modersmål. Philipssons (2007) informanter var semiformella inlärare och Muittaris studie fokuserade på mer avancerade inlärare än föreliggande studie. Philipsson (2007),
Schönström (2010) och Muittari (2008) använde alla skriftligt material medan
mitt material är muntligt.
Att presens uppvisade en relativ låg korrekthet i mitt material berodde på
att eleverna överanvände ändelsen -ar och således bildade former som skrivar.
Dessa ansågs vara felaktiga i analysen där målspråkliknande former inte accepterades. En annan faktor som påverkade den låga korrektheten är att informanterna ofta inte böjde verbet i presens utan använde infinitiv i stället för presens,
vilket var fallet i 31 % av presenskontexterna. Detta är ett fenomen som endast
271
sällan förekom i Sundmans studie (2011). Det är dock värt att notera att materialet som analyserades till skillnad från mitt var skriftligt. Det är möjligt att mina
informanter hade mindre möjligheter att koncentrera sig på verbböjning i det
muntliga testet än Sundmans informanter hade när de skev sina uppsatser. Det
måste dock påpekas att planeringen inte nödvändigtvis inverkar på strukturernas korrekthet (se vidare Ellis 2005). Användningen av infinitiv i stället för en
presensform har också observerats förekomma hos mer avancerade finska inlärare av svenska (Muittari 2008). I användningen av infinitiv i stället för en böjd
presensform kan det i enligt min mening vara fråga om transfer från informanternas första främmande språk, engelskan. Presens och infinitiv (t.ex. I can sing
– I sing) sammanfaller förutom i tredje person singularis (t.ex. He can sing - He
sings) i engelskan. Överföring av former och strukturer från ett L2 till L3 är naturligt speciellt när inlärares L1 och L3 inte är besläktade medan L2 och L3 är
det (Ringbom 2007). Enligt Williams och Hammarberg (1998) förekommer
transfer från L2 till L3 speciellt när en inlärare har goda kunskaper i sitt L2. Informanterna i min studie har enligt min erfarenhet redan relativt goda kunskaper i engelska eftersom de har läst det längre än svenska i skolan.
Att informanterna producerade en oböjd verbform, infinitiv, i stället för
presens svarar redan delvis på min andra forskningsfråga angående verbmorfologi, som var vilka former eleverna producerar när kontexten kräver presens, infinitiv
eller supinum. Användningen av infinitiv var frekvent även i kontexter för supinum: Informanterna producerade verbet i dess grundform (t.ex. *har simma) i
25,6 % av kontexterna för tempuset perfekt. Detta kan bero på att informanterna
ännu inte klarade av att bilda supinum som var en relativt ny form för dem
utan producerade huvudverbet i dess grundform i stället. I detta kan det eventuellt även vara fråga om att informanterna undvek tempus när de inte var
säkra på vilken verbform de borde använda, något som Schönström (2010) observerat i sin studie. I överanvändningen av infinitiv kan det enligt min mening vara fråga om reducerad böjning, i likhet med överanvändningen av adjektivets grundform (se vidare Glahn et al. 2001). En möjlig förklaring kan även
vara övergeneralisering: Eftersom infinitiv används efter modala hjälpverb kan
informanterna i analogi med detta ha producerat formen i fråga även vid verbet
ha. Dessa resultat bekräftar således min hypotes om att överanvändningen av
infinitiv, som jag också i lärararbete har observerat vara allmänt, även förekom i
materialet för föreliggande studie.
Utöver överanvändningen av infinitiv producerade informanterna även
andra former som stred mot målspråksnormen: Vid kontexter för presens överanvändes presensändelsen -ar till 15–27,5 % (t.ex. ätar, sjungar). Överanvändningen av –ar hänger med stor sannolikhet ihop med inputfrekvenser. Den
första konjugationen är den största och därmed också den mest frekventa i inputen. Enligt Sundman (2011) är –ar en protypisk presensform för finska högstadieelever. Detta syntes i föreliggande studie även i att verbet fiska som böjs
enligt den första konjugationen behärskades bättre än de verb som hörde till
andra böjningsgrupper.
272
Generellt sett fanns det i mitt material relativt mycket variation i presenskontexter, vilket inte var fallet i studien av Philipsson (2007) där de finita verbformerna behärskades i hög grad av alla informantgrupper. Jag tror emellertid
att att själva lucktestet som Philipsson (2007) använde kan ha påverkat hans
resultat eftersom verbformerna i testet gavs i presens. I Philipssons (2007) studie tenderade inlärare att använda huvudverbet i samma tempus som det föregående hjälpverbet hade, vilket också verkade vara fallet i mitt material: I samband med modala hjälpverb producerade informanterna presensformer (kan
cyklar) i stället för infinitiv i 13,8 % av fallen. Enligt Philipsson (2007) var denna
tendens starkare vid modala hjälpverb än vid de tempusbilande hjälpverben har
och hade. Detta gällde även i mitt material då informanterna producerade presens i stället för supinum (*Flickan har målar) i endast 3,1 % av kontexterna. En
mer frekvent feltyp i supinumkontexter var däremot användningen av preteritum (har målade) vilket förekom i 9,4 % av fallen. En möjlig förklaring till detta
kan enligt min mening vara att preteritum var en mer bekant form för informanterna p.g.a. att den behandlats tidigare i svenskundervisningen än supinum. Undervisning kan också leda till att inlärare överanvänder den form som
de fått undervisning i (se vidare t.ex. Pica 1983a, Lightbown 1983). I bruket av
preteritum kunde det möjligtvis även vara fråga om att informanterna förstod
att strukturen har + huvudverb betecknar dåtid och därför valde en verbform
som också gör det.
6.1.2
Adjektivformer
Vad gäller adjektivkongruens var den ena av mina centrala forskningsfrågor om
eleverna bättre behärskar utrum- än neutrumkongruens. På basis av resultaten från
tidigare studier (t.ex. Glahn et al. 2001) antog jag att utrum skulle klaras bättre
än neutrum även hos mina informanter, vilket också visade sig vara fallet: Analyserna på gruppnivå gav vid handen att utrum var signifikant lättare för informanterna än neutrum både när adjektivet var attribut och predikativ.
83,1 % av utrumkontexterna (en brun hund) och 41,3 % av neutrumkontexterna
(ett grönt äpple) blev målspråksenliga när adjektivet var attribut. Vid predikativa
adjektiv var de motsvarande siffrorna för utrum 85,8 % (Bilen är gul) och neutrum 37,8 % (Häftet är blått). Pluralis behärskades i båda kontexterna bättre än
neutrum men sämre än utrum: I attributiv ställning (två bruna hundar) producerades 65,3 % och i predikativ ställning (Bollarna är gröna) 62,2 % av adjektiven i
dess a-form. Resultatet är i enlighet med Hammarbergs (1996), Glahn et al:s
(2001) och Ruponen och Sundmans (2014) resultat. Att neutrala adjektiv var
svåra för informanterna hör enligt min mening samman med Anderssons (1992)
fynd att neutrala substantiv vållar problem för inlärare.
När adjektivkongruens granskades på gruppnivå med hjälp av
hiloglinear-analys visade det sig att substantivets genus var den enda faktorn
som påverkade behärskningen av adjektivkongruensen. Detta betydde att adjektivets funktion (attributiv/predikativ) inte påverkade kongruensen utan det
enda som spelade en roll var om substantivet var utralt eller neutralt. Detta re-
273
sultat gällde både enligt den analys som hade sin utgångspunkt i genuset i inlärarspråket och enligt den analys som utgick ifrån genuset i målspråket.
Att utrum var lättast för informanterna kan förklaras med att de flesta
substantiv är utrala och adjektivets utrumformer är på så sätt högfrekventa i
svenskan. Även utrala substantiv inlärs före neutrala p.g.a. den frekventa förekomsten av utrum i inputen (Andersson 1992). Ruponen och Sundman (2014)
observerade att adjektivets grundform också var den mest frekventa adjektivformen i Klick-läroboken som också en del av mina informanter hade använt i
svenskundervisningen. Jag anser att även det faktum att informanterna ofta
stöter på adjektivets grundform i läroböckernas ordlistor kan påverka att informanterna behärskade formen bra. Att eleverna bättre klarade av pluralis än
neutrum beror troligen på att distinktionen mellan singularis och pluralis är
semantiskt baserad vilket distinktionen mellan utrum och neutrum inte är (se
Glahn et al. 2001).
Den andra centrala forskningsfrågan beträffande adjektivböjning som jag
ställde var om eleverna bättre klarar av numerus- än genuskongruens (jfr Glahn et al.
2001). De procentuella implikationsanalyserna samt analyserna på gruppnivå
som baserade sig på dessa visade att numerus behärskades i högre grad än genus oavsett om adjektivet var attribut eller predikativt. Både analyserna enligt
80- och 50-procentskriteriet gav genomgående valida skalor där ingen informant avvek från den implikationella modellen. Dessa resultat stämde överens
med Eklund Heinonens (2009) och Glahn et al.:s (2001) iakttagelser. Resultaten
bekräftar också min hypotes om att numerus är lättare än genus även för formella inlärare av svenska, för vilka svenska är ett främmande- och inte ett andraspråk.
Ruponen och Sundman (2014) observerade att grundskoleeleverna i deras
studie lika väl klarade attributiva som predikativa adjektiv då testet som användes utgjorde av ett skriftligt test. Därför är det intressant att se om situationen är likadan när det är fråga om muntligt testmaterial. Såväl den procentuella
implikationstabellen som de analyser på gruppnivå som baserade sig på 80- och
50-procentigt bruk av numeruskongruens gav vid handen att informanterna i
stort sett klarade av attributiva och predikativa kontexter lika bra. De motsvarande analyserna av genuskongruens på gruppnivå uppvisade samma tendens:
De två olika kontexterna behärskades sinsemellan ungefär lika bra. Enligt den
procentuella implikationsanalysen klarade informanterna dock en aning bättre
av genuskongruens vid predikativa adjektiv, men det fanns rätt så många undantag i tabellen. Dessa resultat om attributiv och predikativ kongruens stöder
enligt min mening Ruponen och Sundmans (2014) resultat.
En ytterligare forskningsfråga angående adjektivböjning var vilka adjektivformer eleverna överanvänder i attributiv och predikativ ställning. Analyserna av attributiv- och predikativkongruens på gruppnivå gav vid handen att förutom
adjektivets grundform överanvändes även dess a-form. Överanvändningen av
t-formen var däremot sällsynt. Informanterna producerade grundformen i
80,4 % av de normavvikande neutrumkontexterna (*ett grön äpple) och i 97,1 %
av de plurala kontexterna (*två brun hundar) vid attributiva adjektiv. Vid predi-
274
kativa adjektiv var den motsvarande siffran för neutrumkontexter 87,7 %
(*Häftet är blå) och för pluralis 94,6 % (*Bollarna är grön). Adjektivets a-form
överanvändes i 71 % av de utrala attributiva kontexterna (*en bruna hund) och i
19,6 % av de neutrala kontexterna (*ett gröna äpple) vars adjektiv inte producerades i en målspråksenlig form. Vid predikativa adjektiv överanvändes aformen i 82,1 % av de utrala (*Bilen är gula) och 12,3 % av de neutrala kontexterna (*Häftet är blåa).
Överanvändningen av den utrala adjektivformen blev tydlig även i implikationsanalyserna av både attributiv- och predikativkongruens som avslöjade
att fem informanter genomgående använde adjektivets grundform och inte en
enda gång producerade någon annan adjektivform i testen.
En mer noggrann bild av överanvändningen av olika adjektivformen fås
fram när även resultaten från de analyser där inlärningen av genus- och numeruskongruens analyserades tas upp. Analysen av numeruskongruens gav vid
handen att singulara adjektivformer (-Ø/-t) överanvändes i 15,8 % av de plurala kontexterna (*två brun hundar) medan a-formen förekom signifikant oftare i
singularis (*bruna bord) för den överanvändes i 27,4 % av fallen i attributiv ställning. Överanvändning av a-formen förekom vid predikativa adjektiv i 23,8 %
av de singulara kontexterna (*Bordet är röda) och motsvarande siffra för singulara former i de plurala kontexterna var 17,2 % (*Gitarrerna är gul). Även denna
skillnad var signifikant.
Analyserna av genuskongruens vid attributiva och predikativa adjektiv
visade att adjektivets grundform signifikant oftare överanvändes i neutrala
kontexter än t-formen i utrala kontexter men även överanvändning av a-formen
förekom: Grundformen överanvändes till 42,2 % när adjektivet var attribut (*ett
brun bord) och till 38,8 % när det var predikativ (*Häftet är blå). Adjektivets aform överanvändes i 44,9 % av de utrala (*en bruna hund) och i 55,1 % av de neutrala attributiva kontexterna (*ett röda bord). Vid predikativa adjektiv var motsvarande siffrorna 60,5 % för utrum (*Stolen är gröna) och 39,5 % för neutrum
(*Häftet är blåa). T-formen överanvändes i 8,5 % av de attributiva (*en brunt hund)
och i 6,3 % av de predikativa kontexterna (*Boken är blått).
Att adjektivets grundform överanvänds i stället för neutrum och pluralis
är något som även förekom i studien av Glahn et al. (2001) samt av Ruponen
och Sundman (2014). Enligt Glahn et al. kan detta bero på att inlärare prefererar
genuset utrum eller att de använder reducerad böjning. Vad beträffar mina resultat kan det enligt min mening vara fråga om båda faktorerna. Att mina informanter behandlade neutrala substantiv som utrala i båda adjektivtesten talar
enligt min mening för att det är fråga om att inlärare gynnar genuset utrum.
Överanvändning av utrum har även observerats gälla substantiv: Neutrala substantiv behandlades ofta som utrala p.g.a. att utrum är frekvent i inputen (Andersson 1992). Ruponen och Sundman (2014) anser att även överanvändningen
av adjektivets grundform kan hänga ihop med inputfrekvenser i läroboken.
Enligt deras observation var adjektivets t- och a-form lågfrekventa jämfört med
adjektivets grundform. Detta kan enligt Ruponen och Sundman inverka på att
eleverna har svårigheter med att lära sig de andra adjektivformerna. Jag är av
275
samma åsikt och tror också på att inputfrekvenser av adjektiv påverkar inlärningen av de olika adjektivformerna. Att mina informanter också överanvände
adjektivets a-form kunde således bero på att a-formen är något mer frekvent i
inputen än adjektivets t-form, vilket är fallet i den lärobok som Ruponen och
Sundman (2014) har analyserat. En annan möjlig förklaring till att informanterna producerade adjektivet i dess a-form i utrala och neutrala singulara kontexter kunde även vara helfrasinlärning: Adjektivets a-form är den form en inlärare har lärt sig som helhet och använder den som sådan.
6.1.3
Negationens placering
Den tredje grammatiska strukturen som undersöktes i föreliggande studie var
ordföljd och där var en av mina primära forskningsfrågor i hur hög grad eleverna
behärskar negationens placering i huvud- och bisatser. Analyserna på gruppnivå
visade att eleverna behärskade huvudsatserna signifikant bättre än bisatserna:
Huvudsatserna uppvisade en korrekthetsprocent på 62,8 medan motsvarande
siffra för bisatserna endast var 14,3, vilket bekräftar mitt antagande om att informanterna bättre skulle klara av negationens placering i huvud- än i bisatser.
Detta baserade jag bl.a. på det faktum att den förstnämnda strukturen redan
tidigt behandlas i svenskundervisningen medan bisatsordföljden behandlas
först i slutet av åk 8 eller i början av åk 9 beroende på läroboken. Att informanterna klarade av bisatser så mycket sämre än huvudsatser verkade bero på att
de inte gjorde en skillnad mellan de två satstyperna utan använde huvudsatsordföljd i båda. Även om de flesta hade fått undervisning om bisatsordföljden
klarade de ännu inte av att tillämpa reglerna när de inte hade tid att koncentrera sig på ordföljden, vilket var situationen under testet som användes i
materialinsamlingen41. Enligt de vidare analyserna var informanterna mycket
konsekventa i hur de placerade negationen och det förekom endast lite variation i ordföljden. Bisatsnegationen har observerats vålla svårigheter för inlärare
av svenska vilket enligt Rahkonen och Håkansson (2008) kan förklaras med att
negerade bisatser är lågfrekventa i målspråket och med att majoriteten av
svenskans bisatser har samma ordföljd som huvudsatser. Enligt min erfarenhet
är negerade bisatser lågfrekventa även i de läroböcker som informanterna i förliggande studie använt i skolan.
En ytterligare analys visade att de informanter som hade fått undervisning
om bisatser betedde sig likadant som de som inte hade behandlat strukturen i
skolan. En möjlig förklaring till att explicit undervisning inte verkade leda till
behärskning av negationens placering kunde vara att de flesta informanter
ännu inte klarade av att processa strukturen eftersom de inte hade kommit tillräckligt högt upp i PT-hierarkin (Pienemann 1998). Att negerade bisatser behärskades dåligt kunde även sammanhänga med det faktum att negerade bisatser är sällsynta i inputen (se vidare Rahkonen & Håkansson 2008) vilket trolig41
Informanterna 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23 som använde läroboken Fritt fram hade inte
fått undervisning i bisatsordföljd vid den tidpunkten då materialet insamlades. (Se
vidare avsnitt 5.3.2.)
276
en är fallet även i klassrumssvenskan eftersom lärare i allmänhet använder lätta
strukturer och korta meningar.
Jag antog att informanternas modersmål, finska, speciellt skulle synas i
materialet om negationens placering p.g.a. att inlärare tenderar att överföra
omarkerade strukturer från sitt L1 och negationen i finskan är en omarkerad
struktur (Eckman 1977). Om informanterna tillämpade finskans regler skulle
negationen alltså placeras före finitet vilket skulle leda till huvudsatser som
strider mot målspråksnormen medan bisatserna skulle få en målspråksenlig
ordföljd. I 19,1 % av huvudsatserna hamnade negationen före det finita verbet
(Flickan inte sjunger), vilket kunde förklaras med modersmålets inverkan. Den
preverbala negationen är enligt Hyltenstam (1977) en allmän struktur i inlärarspråk hos nybörjare och därutöver har strukturen även observerats förekomma
i barnspråket (Lange & Larsson 1973). Eftersom andelen bisatser som fick en
prefinit negation var låg, endast 14,3 %, och de största feltyperna (*som + Vf +
Neg och *som +Vi + Neg) inte kan förklaras med transfer från informanternas
modersmål, anser jag emellertid att transferns inflytande inte är speciellt trovärdigt. Transfer var inte ett lika kraftigt fenomen som jag hade förväntat mig.
Detta kan enligt min mening ses som stöd för Bolanders (1988) upptäckt att inlärare inte direkt tillämpar modersmålets regler i andraspråket i fråga om placeringen av adverb.
Analysen av huvud- och bisatser med en verbkedja avslöjade ett intressant
fenomen: Eleverna producerade negationen efter det infinita verbet i 33,2 % av
huvudsatserna (*Flickan kan skriva inte) och 28,8 % av bisatserna (*som kan skriva
inte). Även Bolander (1988) observerade detta fenomen i sin analys av L2inlärares spontana tal. I hennes material var det oftast fråga om att inlärare använde lednegation (se vidare Clahsen et al. 1983), för inte stod ofta före ett objekt. I mitt material kan det dock inte vara fråga om detta eftersom testsatserna
inte innehöll ett objekt eller ett annat led som kunde ha negerats. Enligt Bolander kan den postinfinita negationen i de fall där det inte kunde vara fråga om
lednegation förklaras med att en inlärare håller verbfrasen samman p.g.a. att
den är inlärd som en helfras. Enligt henne drillas sammansatta verbformer i
språkundervisning och därför hanterar inläraren verbkonstruktioner som en
helhet i tal när hen inte hinner analysera syntaxen under tidspress. Eftersom
verben i det test som jag använde vid materialinsamlingen varierade mycket
anser jag dock att det inte är fråga om helfrasinlärning. I de läroböcker som
mina informanter hade använt har jag inte heller observerat någon drillning
som Bolander hänvisade till. Dessutom tas negationens placering oftast upp i
samband med strukturen hjälpverb + infinitiv. Även om den muntliga undervisningens roll inte kunde kontrolleras inom ramarna för föreliggande studie anser
jag att en mer trovärdig förklaring är att inlärare i början av inlärningen producerar negationen efter det lexikala verbet oberoende av om det är finit eller infinit42 eftersom det bär upp den centrala informationen i verbfrasen. Att inlärare
placerar negationen i förhållande till huvudverbet är något som Hammarberg
42
Det första skedet i inlärningen är att negationen placeras före det lexikala verbet och
därefter börjar en inlärare placera den efter det lexikala verbet (se vidare avsnitt 5.3.2).
277
(1979) observerade. Detta framkom också vid implikationell skalning av negationens placering (se nästa avsnitt).
En ytterligare forskningsfråga angående negationens placering som jag
ställde var hur verbkontexten (ett enkelt huvudverb/en verbkedja) påverkar negationens placering (Hyltenstam 1978). Analysen på gruppnivå gav följande resultat:
Huvudsatser med en verbkedja (Pojken kan inte hoppa) behärskades bättre än de
med ett enkelt huvudverb (Flickan läser inte) medan situationen i bisatserna var
motsatt. Bisatskontexterna med ett enkelt huvudverb (som inte läser) uppvisade
m.a.o. en högre korrekthet än de med en verbkedja (som inte kan hoppa). Dessa
resultat stämde överens med Hyltenstams (1978) och Bolanders (1987, 1988)
resultat.
Hyltenstam (1977) ansåg att en möjlig förklaring till att inlärare behärskar
negationens placering i huvudsatser med hjälpverb bättre än andra kontexter
kan vara helfrasinlärning: En inlärare tillägnar sig hjälpverbskonstruktionen
inklusive negationen som en oanalyserad helhet. En annan förklaring kunde
enlig honom vara skillnaderna i huvud- och hjälpverbens användningsfrekvenser. Även Bolander (1988) tyckte att båda fenomenen kunde förklara inlärningen av huvudsatser med en verbkedja. Håkansson (1989) å sin sida ansåg att det
möjligtvis var fråga om markering (se vidare Eckman 1977): Omarkerade strukturer lärs in först och efter dem tillägnas markerade strukturer. Hammarberg
(1979) var däremot av den åsikten att negationen placeras i förhållande till huvudverbet och inte till det finita verbet, vilket resulterar i strukturer som
(Aux) + Neg + Vi ((Kan) inte spela) och Neg + Vf (inte spelar). Som jag konstaterat
tidigare tror jag själv mer på Hammarbergs (1979) förklaring än på t.ex.
helfrasinlärning.
6.2 Utvecklings- och inlärningsordningar av olika strukturer
Den väsentligaste av mina centrala forskningsfrågor var om de olika grammatiska
strukturerna är temporalt ordnade enligt processbarhetsteorins (Pienemann 1998) prediktioner. Mitt syfte var att studera om resultaten från unga finskspråkiga formella
inlärare stämmer överens med dem från informella/semiformella L2-inlärare och äldre
FL-inlärare. För att svara på dessa frågor måste först resultaten från de olika delanalyserna (verb, adjektiv och negationens placering) behandlas. Därefter lyfter
jag även fram resultaten från de analyser där inlärningen av de olika fenomenen relaterades till varandra.
Den implikationella skalningen av verbformerna resulterade i en valid
skala som visade att strukturen hjälpverb + infinitiv inlärs först, därefter tillägnas
presensformer och till sist tempuset perfekt. Den procentuella analysen enligt 50proccentskriteriet uppvisade samma tendens som analysen med utgångspunkt i
förekomstkriteriet medan analysen enligt 80-procentskriteriet inte var helt valid.
Den observerade utvecklingsgången (aux + inf < presens < har + supinum)
stred delvis mot processbarhetsteorin (Pienemann 1998) eftersom de finita verbformerna (t.ex. presens) enligt PT ska tillägnas före de infinita (t.ex. hjälpverb +
278
infinitiv, perfekt) formerna. Att tempuset perfekt däremot tillägnas först efter
presens stämmer överens med PTs förutsägelse. Denna utvecklingsgång som
mitt material påvisar var även i strid med Philipsson (2007) och Schönström
(2010), vars resultat stämde överens med PT-hierarkin. Det gemensamma med
Philipssons och mitt resultat var dock att strukturen aux + infinitiv inlärs före
tempuset perfekt. I mitt material inlärs dock presens mellan dessa verbformer.
Det bör noteras att Philipsson (2007) och Schönström (2010) använde sig av
skriftligt material medan jag hade eliciterat muntligt material. Tidigare studier
(t.ex. Håkansson & Norrby 2010) har emellertid visat att både muntliga och
skriftliga data följer PTs inlärningshierarki.
En ytterligare analys av behärskningen av de olika verbformerna visade
att mina informanter ofta överanvände infinitiv i stället för andra verbformer,
vilket redan diskuterades i föregående avsnitt. Att en del informanter nästan
genomgående använde infinitiv kan leda till att en del av strukturerna med ett
modalt hjälpverb + infinitiv i verkligheten var pseudokorrekta, dvs. blev målspråksenliga bara därför att informanterna råkade producera verbet just i infinitiv.
När inlärningen av utrum, neutrum och pluralis analyserades med hjälp
av implikationell skalning enligt förekomstkriteriet gav både analysen av attributiva som predikativa adjektiv en valid skala. Resultaten var dock inte identiska: Vid attributiva adjektiv började inlärningen med pluralis, sedan inlärdes
utrum och till sist neutrum, medan inlärningen började med utrum som följdes
av pluralis och sedan neutrum när adjektivet var predikativt. Dessa resultat tyder på att det skulle finnas mellanliggande nivåer både på processbarhetshierarkins (Pienemann 1998) nivå 3, dit attributiv kongruens hör, och nivå 4, där
predikativ kongruens placeras. Jag antog att skillnaden mellan de observerade
inlärningssekvenserna kunde bero på att informanterna behärskade numeruskongruens i högre grad vid attributiva än vid predikativa adjektiv, vilket
dock inte visade sig vara fallet enligt de analyser där inlärningen av numerus
och genus i olika kontexter granskades. Att pluralis enligt mitt material inlärs
före neutrum beror troligen på att det är en tydligare kategori än genus (se vidare Glahn et al. 2001), men varför pluralis inlärs före utrum vid attributiva adjektiv kan jag inte förklara. Att utrum tillägnas först när adjektivet är predikativ
kan troligen förklaras med lexikal inlärning samt inputfrekvensernas påverkan.
Implikationsanalyserna där inlärningen av genus och numerus relaterades
till varandra visade att det fanns en klar implikationell relation mellan de analyserade fenomenen: Inlärningen av genuskongruens förutsatte att numeruskongruens bemästrades. Detta gällde både attributiva och predikativa adjektiv. Även de procentuella analyserna visade samma tendens som analyserna
enligt kriteriet systematiskt bruk. Resultatet stämde överens med Hammarbergs
(1996), Glahn et al.:s (2001) samt Eklund Heinonens (2009). Resultatet kan förklaras med att numerus är en klarare kategori än genus (Glahn et al. 2001) vilket har diskuteras ovan.
Beträffande negationens placering var en av mina avsikter att granska om
inlärningen av negationens placering följer utvecklingsgången som Hyltenstam (1978)
279
observerat. Angående utvecklingsgången för negationens placering (Hyltenstam
1978) gav min studie inte lika klara resultat: Den implikationella skalningen
med utgångspunkt i systematiskt bruk (förekomstkriteriet) visade för låg skalabilitet för att en inlärningsgång skulle ha kunnat formuleras. På grund av de
många avvikelserna bildade inte heller de procentuella implikationstabellerna
valida skalor.
Implikationstabellen med utgångspunkt i förekomstkriteriet gav emellertid vid handen att informanterna använde olika strategier när de producerade
negationen. En del av dem verkade placera negationen i förhållande till det lexikala verbet medan andra gjorde detta i förhållande till det finita verbet. Den
valda strategin inverkade på om resultatet blev målspråksenligt eller ickemålspråksenligt.
Trots att en utvecklingsgång för negationens placering i de olika kontexterna inte kunde formuleras syntes en tendens i implikationstabellen som utvecklingen tycktes följa. I början av inlärningen verkade verbets finithet inte
spela någon roll utan en inlärare producerade alltid negationen före det lexikala
verbet både i huvudsatser (*Pojken inte fiskar/Pojken kan inte hoppa) och bisatser
(som inte fiskar/ *som kan inte hoppa). Sedan började negationen konsekvent placeras efter det lexikala verbet (Pojken fiskar inte/*Pojken kan hoppa inte/*som fiskar
inte/*som kan hoppa inte). Nästa steg i utvecklingen var att inläraren började
uppmärksamma verbets finithet och placerade negationen efter det finita verbet
(Pojken fiskar inte/ Pojken kan inte hoppa). Eftersom inläraren ändå inte ännu
gjorde en skillnad mellan ordföljden i huvud- och bisatser användes samma
strategi även i bisatserna (*som fiskar inte/*som kan inte hoppa). Till sist uppmärksammade inläraren skillnaden mellan huvud- och bisatser och började producera negationen före verbet först i bisatskontexter med ett huvudverb (som inte
fiskar) och sedan även i dem med en verbkedja (som inte kan hoppa). Informanterna i min studie hade dock ännu inte nått den sista nivån i utvecklingen. Om
den observerade tendensen i utvecklingen anses återspegla longitudinell utveckling trots att det inte var fråga om en riktig utvecklingssekvens, stämde
den överens med såväl Hyltenstams (1978) resultat som processbarhetsteorins
förutsägelser (Pienemann & Håkansson 1999). Enligt min mening kan tendensen även ses som stöd för Hammarbergs (1979) antagande enligt vilket inlärningen av negationens placering börjar med en konstruktion som existerar i
inlärarens modersmål. Min hypotes om att inlärningen av negationens placering följer den tidigare observerade utvecklingsgången även hos formella inlärare kunde således endast delvis bekräftas.
När förhållandet mellan attributiv kongruens, predikativ kongruens och
bisatsnegation granskades med hjälp av implikationsskalning visade analysen
att attributiv och predikativ kongruens tillägnas samtidigt medan bisatsnegation inlärs efter dem. Detta resultat gällde när det s.k. 10-procentskriteriet tilllämpades för att kunna fastslå en temporal skillnad mellan inlärningen av
strukturerna. Resultatet stred såväl mot processbarhetsteorins (Pienemann 1998,
Pienemann & Håkansson 1999) förutsägelser som mot Glahn et al:s (2001) resultat. De procentuella analyserna visade samma tendens som analysen enligt fö-
280
rekomstkriteriet när 10-procentskriteriet tillämpades i tolkningen. Även de semantiskt baserade implikationsanalyserna gav endast bristfällig evidens för att
predikativ kongruens skulle tillägnas efter attributiv kongruens. När 10procentskriteriet tillämpades blev resultatet att såväl pluralis som neutrum inlärs samtidigt i attributiva och predikativa kontexter och att bisatsnegation inlärs sist av dessa strukturer. De procentuella implikationsanalyserna uppvisade
samma tendens som analysen med utgångpunkt i förekomstkriteriet. Det måste
dock påpekas att implikationsanalysen av attributivt och predikativt neutrum
samt bisatsnegation inte var helt valid utan dess reproduktionskoefficient låg
0,03 under gränsvärdet. Om resultatet trots detta antogs gälla betydde det att
dessa inlärningsgångar stred mot PT (Pienemann 1998) liksom mot Hammarbergs (1996) resultat. Till skillnad från Hammarbergs (1996) material innehöll
mitt dock inga belägg på icke-lexikal användning av neutrum (t.ex. Grammatik
är svårt). Samtidigheten av attributiv- och predikativkongruens i mitt material
kan möjligen bero på att informanterna redan hade kommit så långt i inlärningen att skillnaden mellan de två fenomenen hade jämnats ut.
De semantiskt baserade analyserna av förhållandet mellan adjektivkongruens och bisatsnegation visade ytterligare att pluralis inlärdes före neutrum,
vilket i sin tur tillägnades före bisatsnegationen. Detta gällde både för attributiva och predikativa adjektiv och resultatet stämde överens med Glahn et al:s
(2001) resultat.
I slutet av studien granskades förhållandet mellan presens, attributiv kongruens, verbfraskongruens, predikativ kongruens och bisatsnegation med hjälp
av implikationell skalning. Variabeln verbfras innehöll i enlighet med PTs
(Pienemann & Håkansson 1999) definition såväl strukturerna aux + infinitiv (kan
hoppa) som har + supinum (har hoppat), vilka båda hör till PT-nivå 4. Implikationsanalysen resulterade dock inte i en valid skala p.g.a. att det fanns för många
undantag från den idealiska modellen och tabellen uppvisade för låg skalbarhet.
En inlärningsgång för de olika grammatiska strukturerna kunde således inte
definieras och resultatet kunde varken relateras till PT eller till andra tidigare
studier. Det intressanta med analysen var dock att presens, som placeras på PTnivå 2 (Pienemann & Håkansson 1999), behärskades av färre informanter än
verbfras (PT-nivå 4), attributiv kongruens (PT-nivå 3) och predikativ kongruens
(PT-nivå 4). De procentuella analyserna uppvisade valida implikationsskalor
som dock inte uppvisade helt samma tendens som analysen med utgångspunkt
i förekomstkriteriet: Enligt 80-procentskriteriet behärskade informanterna presens bäst och verbfraskongruens näst bäst medan situationen enligt 50procentskriteriet var den motsatta. Attributiv och predikativ kongruens behärskades lika bra enligt de båda procentuella analyserna när 10-procentskriteriet
tillämpades i tolkningen.
Att verbfraskongruens var den struktur som behärskades bäst enligt analysen av 50-procentigt bruk kan ha påverkats av att den innehöll både hjälpverbs- och supinumkontexter. Analyserna av verbmorfologin, där inlärningen
av olika verbformer relaterades till varandra, visade ju att strukturen aux + infinitiv tillägnades före presens som i sin tur inlärdes före har + supinum. Analyser-
281
na gav vidare vid handen att informanterna frekvent överanvände infinitiv vilket även kan ha påverkat utvecklingsgången. Att informanterna bättre klarade
av verbfraskongruens än presens enligt 50-procentskriteriet kan enligt min mening
bero på att de behärskade strukturer med modalt hjälpverb i högre grad än
tempuset perfekt. Detta innebär m.a.o. att resultatet kan ha förvrängts p.g.a. att
så många informanter behärskade strukturen aux + infinitiv.
För att ta reda på om den höga behärskningen av aux + infinitiv hade påverkat resultatet gjorde jag ytterligare implikationsanalyser där jag delade in
variabeln verbfras i aux + infinitiv och har + supinum trots att strukturerna enligt
PT (Pienemann & Håkansson 1999) hör till en och samma nivå. Analysen som
hade sin utgångspunkt förekomstkriteriet hade dock för många undantag och
uppvisade som helhet inte en valid skala, vilket också var fallet vid analysen
där verbfras behandlades som en variabel. Trots att en inlärningsgång inte
kunde definieras visade analysen att verbstrukturerna stod i en annan ordning
än i den tidigare: Strukturen aux + infinitiv hade tillägnats av flera än presens
som i sin tur hade inlärts av flera informanter än perfekt. Det som ytterligare
skiljde analyserna åt var att attributiv och predikativ kongruens var de strukturer
som klarades bäst. De procentuella analyserna uppvisade en något annorlunda
tendens än analysen över systematiskt bruk. Enligt 50-procentskriteriet klarade
informanterna bäst av aux + infinitiv och nästbäst av presens som i sin tur klarades av flera än predikativ och attributiv kongruens, vilka sinsemellan behärskades
lika bra. Variablerna stod i samma ordning i implikationstabellen över 80procentigt bruk som i den över 50-procentigt bruk, men tabellen uppvisade en
aning för lågt Crep-värde för att bilda en valid implikationsskala.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att analyserna som hade sin utgångspunkt i förekomstkriteriet, där inlärningen av flera än tre grammatiska
strukturer relaterades till varandra, uppvisade för låg skalbarhet och därför
kunde utvecklings-/inlärningsgångar för strukturerna inte definieras. Även i
studien av Glahn et al. (2001) vållade användningen av förekomstkriteriet problem: Analyserna som hade sin utgångspunkt i det gav inte stadiga implikationsskalor. Därutöver anser Glahn et al. (2001) att det inte alltid var lätt att tilllämpa förekomstkriteriet. Det problematiska med förekomstkriteriet enligt
Rahkonen (personlig kommunikation, den 22 mars 2010) är att antalet belägg på
strukturen som krävs i analysen inte relateras till det totala antalet förekomster
av strukturen. Detta betyder att det egentligen krävs att några strukturer behärskas i mycket högre grad än de andra, vilket inte är fallet vid procentuella
kriterier. Eftersom materialet för föreliggande studie innehöll flera kontexter för
verbfraskongruens än för presens kan detta ha påverkat den observerade inlärningsgången.
De procentuella analyserna gav enligt Glahn et al. (2001) mer stadiga resultat än de med utgångspunkt i förekomstkriteriet. Detta var också fallet i min
undersökning där implikationsanalyser med utgångspunkt i 50procentskriteriet nästan genomgående uppvisade valida skalor. Den enda tabellen som inte var valid var tabellen över negationens placering. Av dessa skäl
anser även jag att de procentuella analyserna ger en mera pålitlig bild av hur
282
strukturerna förehåller sig till varandra. Det måste dock påpekas att de procentuella analyserna inte helt beskriver samma fenomen som analyserna enligt förekomstkriteriet. Enligt Pienemann (1998) är avsikten med förekomstkriteriet
just att definiera början av inlärningsprocessen, närmare sagt den tidpunkt då en
inlärare i princip klarar av att processa grammatisk information på en viss nivå.
De procentuella implikationsskalorna i sin tur berättar mer om i hur hög grad
de olika strukturerna behärskas. Det är m.a.o. mer fråga om automatisering av
den målspråksenliga användningen av strukturerna.
Även om man oftast inte formulerar inlärningsgångar på basis av procentuella implikationsanalyser bestämde jag mig för att göra det i denna studie.
Även Håkansson och Norrby (2005) använde ett procentuellt kriterium, 80procentigt bruk, för att fastslå inlärarnas PT-nivåer. Jag valde att använda 50procentskriteriet, eftersom det stod närmast det för systematiskt bruk (i vilket
jag krävde 3 förekomster av en struktur). Till skillnad från systematiskt bruk
krävdes det dock vid 50-procentigt bruk att alla strukturer behärskades i lika
hög grad. Inlärningsgången för de analyserade strukturerna som jag definierade
på basis av analysen blev följande:
(57) aux + inf < presens < perfekt ɕ predikativ ɕattribut < bisatsnegation
Om inlärningssekvensen (57) antogs återspegla longitudinell utveckling trots
att den inte baserade sig på användningen av förekomstkriteriet, visade den att
inlärningen av bisatsnegation förutsatte behärskningen av attributiv och predikativ
kongruens vilka tillägnades samtidigt och samtidigt med tempuset perfekt. Dessa
förutsatte kontroll över presensformer som i sin tur förutsatte att strukturen aux
+ infinitiv hade tillägnats. Resultatet stred mot processbarhetshierarkin (Pienemann 1998, Pienemann & Håkansson 1999) i några avseenden. Den första skillnaden var att presens enligt min inlärningsgång inte var den struktur som
tillägnades först utan aux + infinitiv. Den andra skillnaden var att aux + inf och
perfekt inte stod bredvid varandra i min inlärningssekvens vilket de enligt PT
borde göra eftersom de båda hör till PT nivå 3. Den tredje skillnaden jämfört
med PT var att attributiv och predikativ kongruens enligt mitt material inte var
temporalt ordnade utan de inlärdes samtidigt. Att bisatsnegation enligt mitt resultat är den struktur som inlärs sist av de analyserade strukturerna stämde
överens med PTs inlärningshierarki. Även det att inlärningen av perfekt och attributiv kongruens enligt mitt resultat var samtidiga stödde PTs förutsägelse enligt vilken de hör till nivå 3.
Inlärningsgången (57) som jag observerade hos formella unga inlärare
stämde endast delvis överens med dem som Rahkonen och Håkansson (2008)
observerat hos formella och semiformella inlärare. Enligt Rahkonen och Håkansson (2008) inlärdes finita verbformer före de infinita hos båda informantgrupperna, medan inlärningen hos mina informanter började med aux + inf
varefter presens och sedan perfekt tillägnades. En annan skillnad mellan resultaten är att predikativ kongruens enligt Rahkonen och Håkansson (2008) inlärdes
283
efter de finita verbformerna (och inversionen) medan formella inlärare enligt
mitt resultat tillägnade sig predikativ samtidigt med perfekt.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultatet från analyserna där
inlärningen av de olika grammatiska strukturerna relaterades till varandra inte
helt bekräftade min hypotes om att PTs (Pienemann 1998) inlärningsordning
även skulle stämma i det muntliga testmaterialet från unga formella finskspråkiga inlärare av svenska. Detta gällde alltså trots att flera studier visat att informella, formella och semiformella inlärare i stort sett tillägnar sig svenskans
strukturer i den ordning som PT förutsäger och att inlärningsordningen har
visat sig gälla såväl muntligt testmaterial som skriftligt material även om PT är
avsedd för spontant muntligt material.
6.3 Resultatdiskussion
Skillnaderna mellan min inlärningsgång och PT samt resultaten från tidigare
studier väcker naturligtvis frågan vad som orsakar de avvikande resultaten:
Finns det metodologiska förklaringar, kan vi påvisa effekter av faktorer som
inputfrekvenser eller explicit undervisning, eller behöver metodologin utvecklas?
En faktor som kan spela in i resultaten är det analyssätt som jag tillämpade i analysen av morfologin. Både i adjektiv- och i verbanalysen accepterade
jag lexikal variation (t.ex. fiskar – får spela – har dansat) i stället för att kräva morfologiska minimala par (t.ex. hoppar – kan hoppa – har hoppat) som bevis på att en
informant hade tillägnat sig någon verbform enligt förekomstkriteriet. Det finns
dock många studier (se t.ex. Norrby & Håkansson 2007, Eklund Heinonen 2009)
där lexikal variation har accepterats och det har inte vållat problem även om
t.ex. Pallotti (2007), i likhet med Pienemann (1998), anser att det skulle vara
bättre att använda morfologiska minimalpar. Detta väcker frågan om förekomstkriteriet är tillämpbart när materialet inte innehåller minimala par av t.ex.
verb eller adjektiv? Om det alltid måste krävas att samma ord förekommer i
olika former ställer detta stora krav på speciellt spontant muntligt material som
måste var väldigt omfattande för att man ska kunna hitta samma ord i olika
former. I muntligt testmaterial, som i mitt fall, skulle detta dock inte betyda så
stora svårigheter eftersom även mitt test kunde ha designats så att samma verb
förekom i olika former. Jag skulle rekommendera att detta gjordes i framtida
studier för att på detta sätt öka tillförlitligheten samt för att göra analysen av
morfologin lättare.
En annan problematisk aspekt med förekomstkriteriet enlig min mening
är att det är svårt att veta hur många belägg på en struktur och hur många kontrasterande exempel man ska kräva för att kunna utesluta helfraser och vara
säker på att en inlärare använder strukturen produktivt. Denna problematik
gäller bara analysen av morfologin eftersom man enligt Pienemann (1998) inte
behöver hitta kontrasterande exempel i analysen av syntax. Som tidigare diskuterats (se avsnitt 4.6.3) har det krävts varierande antal förekomster av en struk-
284
tur i olika studier vilket också kan ha påverkat resultaten och detta kan således
också ha förorsakat skillnader i resultaten mellan olika studier. I föreliggande
studie krävde jag att en struktur (närmare sagt verb- eller adjektivform) förekom minst tre gånger i inlärarspråket samt att det fanns minst ett exempel på
någon annan form för att en informant skulle anses ha tillägnat sig en struktur
enligt förekomstkriteriet. I de procentuella analyserna krävde jag att strukturen
behärskades 80-/50-procentigt och därutöver krävde jag att det ytterligare
fanns minst ett kontrasterande exempel på en annan form. Vid analysen av
verb- och adjektivmorfologin blev jag dock osäker på hur analysen av inlärningen av morfologi borde utföras på bästa sätt. När jag försökte hitta en bra
modell för analysen märkte jag att det ofta saknas detaljerad information om
hur morfologin i själva verket har analyserats i olika studier. På grund av detta
kan det vara svårt att replikera studierna. Att det saknas information hänger
troligen ihop med att det inte ofta finns mycket utrymme för detaljerade beskrivningar av metoder i vetenskapliga artiklar vars längd ofta måste begränsas.
Jag försökte lösa problemet med analysen av morfologin genom att jag utförde
nya implikationsanalyser där jag i stället för ett kontrastivt exempel krävde att
det fanns minst två kontrasterande former. Dessa analyser gav en likadan bild
av inlärningen av de olika verb-/adjektivformer som de tidigare analyserna
hade gjort. Av denna orsak antar jag att ett kontrastivt exempel i fråga om morfologin är tillräckligt. Jag rekommenderar dock att det krävs flera belägg (i stället för ett belägg) på att strukturen förekommer i IL för att försäkra att slumpen
inte spelar in.
I analyserna av verb- och adjektivmorfologin stötte jag på ett ytterligare
problem som gäller användningen av förekomstkriteriet, nämligen överanvändning av strukturerna och dess inverkan på resultaten. Mina informanter, som var
nybörjare i svenska språket, överanvände frekvent infinitiv i stället för presens
och supinum samt utrum i stället för adjektivets t- och a-form. Detta ledde till
att en del av kontexterna med aux + infinitiv och för adjektivens del en del av de
utrala kontexterna i själva verket var pseudokorrekta, vilket betyder att det blev
korrekta bara därför att infinitiv/utrum var den form som en inlärare huvudsakligen producerade. Detta syntes enligt min mening klart i inlärningsgången
för verbformerna, enligt vilken aux + inf inlärdes före presens. Jag tror att resultatet inte betyder att informanterna hade tillägnat sig användningen av infinitiv i
samband med modala hjälpverb utan infinitiv var den form som de flesta klarade av att använda. Att förekomstkriteriet borde vidareutvecklas bl.a. så att det
också uppmärksammar överanvändning är faktiskt något som redan Pallotti
(2007) redan föreslagit (se avsnitt 4.6.3). Eftersom en stor del av studierna kring
PT och svenskt inlärarspråk är utförda före 2007, har Pallottis version av förekomstkriteriet inte kunnat tillämpas i dem. På grund av detta valde jag inte heller att använda en modifierad version av förekomstkriteriet. Jag tror att det
skulle vara viktigt för framtida forskning, speciellt om nybörjares språkinlärning, att bättre uppmärksamma överanvändning och dess möjliga inverkan på
resultaten av implikationell skalning. Jag tror nämligen att överanvändning är
285
ett fenomen som starkare syns i nybörjarnas inlärarspråk än hos mer avancerade inlärare.
Som diskuterats tidigare finns det också viss problematik som gäller implikationell skalning och tolkningen av tabellerna. Om strukturerna i en implikationstabell har exakt samma antal plustecken (dvs. de behärskas av lika
många inlärare) anses de vara samtidiga medan redan en skillnad på ett minustecken (dvs. en informant som inte behärskar strukturen) räcker för att strukturerna anses vara temporalt ordnade. I min studie försökte jag lösa detta problem genom att tillämpa ett kriterium som jag kallade 10-procentskriteriet.
Detta betydde att jag krävde en skillnad på 10 % (vilket i mitt material motsvarade fyra informanter) för att fastslå en temporal skillnad mellan inlärningen/behärskningen av strukturerna. I praktiken blev det några små skillnader i
mina resultat när jag tillämpade detta kriterium och i några fall betydde dessa
att mina resultat skiljde sig en aning från dem av tidigare studier. Trots detta
anser jag att det är motiverat att använda ett sådant här kriterium för att försöka
minska slumpens möjliga inverkan på resultaten.
Såsom framkommit på flera ställen i detta kapitel antar jag att inputfrekvenser spelar in i inlärningen. Detta synsätt betyder att även jag, liksom
Rahkonen och Håkansson (2008), förmodar att det förutom processningsbegränsningar också finns andra faktorer som inverkar på den ordning som inlärningen av grammatiska fenomen följer. Även Håkansson och Norrby (2005) har
antytt att mängden av input kan påverka inlärningen: De inlärare som hade
nått en hög PT-nivå hade också fått mycket input genom att delta i en språkkurs. På basis av min studie är det dock enligt min mening inte möjligt att klart
säga om inputfrekvenserna och den explicita undervisningen som eleverna fått
har påverkat de observerade utvecklings- och inlärningsgångarna. Som framgått tidigare är presens den första verbformen som tas upp i både Klick och Kom
med och efter den behandlas verbkedjan aux + infinitiv och till sist perfekt. När
det gäller adjektivböjning behandlas attributiv och predikativ kongruens samtidigt
med varandra och negationens placering i huvudsatser tas upp mycket tidigare
än den i bisatser. Inlärningsgången som jag observerade i mitt material har
några likheter med den ordningsföljd som läroböckerna följde: attributiv och
predikativ kongruens är samtidiga och bisatsnegation inlärs sist. Men det finns
även skillnader: aux + infinitiv tillägnas före presens även om formerna behandlas i en annan ordning i böckerna. Inlärningssekvensen återspeglar således inte
helt den ordning som strukturerna behandlas i svenskundvervisningen. Kan
detta tolkas som bevis på att undervisning inte kan förändra inlärningsordningen såsom Pienemann (1984, 1998) hävdar? Eller syns undervisningen ändå i
att aux + infinitiv enligt mitt material tillägnades före presens och att infinitiv
överanvändes frekvent? Jag anser att det är mycket svårt att kunna säga vad
som beror just på explicit undervisning eftersom eleverna som deltar i undervisning även lär sig grammatik implicit på basis av den tillgängliga inputen (se vidare Sundman 2011). Undervisning kan enligt min mening ha påverkat resultaten åtminstone i form av att erbjuda input, men det skulle krävas vidare forskning om undervisningens effekter på inlärningen för att kunna förkasta Piene-
286
manns (1984, 1998) utlärningsbarhetshypotes och för att kunna visa vilken roll
input spelar i inlärningen. Såsom tidigare framkommit kan informell inlärning
och dess inverkan inte heller helt uteslutas p.g.a. att jag inte undersökte informanternas språkvanor.
Andra faktorer som möjligen har påverkat resultaten är själva testen som
jag använde vid materialinsamlingen. Jag bestämde mig för att använda eliciterat material i stället för spontant material bl.a. för att försäkra mig om att informanterna skulle producera de strukturer som jag ville analysera. En av fördelarna med att analysera testmaterialet har säkert varit just detta: Det fanns endast få fall där en informant inte producerade det krävda antalet kontexter, vilket
betyder att det endast fanns få luckor i implikationstabellerna. En nackdel med
testmaterialet kan däremot vara att testen på något sätt har påverkat resultaten.
Testen om adjektivkongruens som jag tillämpade var endast en aning modifierade av de ursprungliga som bl.a. Glahn et al. (2001) använde i sin studie och
därför är det inte sannolikt att själva adjektivtesten har påverkat mitt resultat
enligt vilket attributiv och predikativ kongruens är samtidiga och inte temporalt ordnade enligt PTs prediktioner. Även testet om negationens placering var i
stort sett likt det som Håkansson och Hansson (2000) designat och Glahn et al.
(2001) använt. Även om en utvecklingsgång för de olika huvud- och bisatskontexterna inte kunde definieras i min studie visade de övriga analyserna att bisatsnegation, i enlighet med PT och tidigare studier, är den struktur som inlärdes sist.
Materialet om verbformerna samlade jag däremot in med hjälp av ett test
som jag hade designat själv. Det kan hända att detta test på något vis har påverkat resultatet att aux + infinitiv inlärs före presens och inte först efter det. På
de bildkort varmed strukturerna för aux + infinitiv och har + supinum eliciterades stod hjälpverbet i fråga men inte huvudverbet som informanterna själva
skulle producera. Av denna orsak tror jag inte att det är speciellt sannolikt att
texten på korten skulle ha påverkat resultatet. I verbtestet ställde testtagaren
frågorna om bilderna på finska som är informanternas modersmål. Frågorna
ställdes inte på svenska så att informanterna inte skulle kunna använda verbformerna i dem som modell i sina svar. Det är svårt att säga om parallell användning av finska och svenska på något sätt har påverkat testsvaren, t.ex. om
det har ökat processbelastning hos informanterna? Å andra sidan tror jag själv
att inlärares förstaspråk är med aktivt, speciellt i början av inlärningsprocessen,
när en inlärare producerar något på sitt andraspråk.
En svaghet med verbtestet gäller korten som tempuset perfekt eliciterades
med. När jag planerade testet strävade jag efter att välja konkreta verb som informanterna med stor sannolikhet skulle behärska på svenska. I korten för perfekt blev det måla, simma, dansa och hoppa. Först i efterhand kom jag att tänka på
att alla dessa verb böjs enligt första konjugationen och i talspråket kan användas i infinitiv i stället för supinum (t.ex. har måla i stället för har målat). Som jag
konstaterat tidigare i samband med analysen av perfektformerna (se vidare avsnitt 5.1.1.4) tror jag dock inte att det skulle vara speciellt sannolikt att informanterna i denna undersökning, som är formella inlärare, skulle behärska detta
287
fenomen. I varje fall hade det varit bättre att testet även skulle ha innehållit verb
som hör till andra böjningsgrupper.
6.4 Implikationer för undervisning av svenska
Föreliggande studie gav mycket information om i hur hög/låg grad de unga
formella inlärarna behärskade de olika strukturerna och vilka former och strukturer som förekom i deras inlärarspråk. Därutöver belyste de implikationella
analyserna även i vilken ordningsföljd de olika strukturerna tillägnades. När
det är fråga om formella inlärare som lärt sig svenska i skolan väcker resultaten
frågan om man borde behandla de olika grammatiska strukturerna i en annan
ordning än man normalt gör i formell svenskundervisning i Finland.
Ortega (2009, 100) anser att det av många olika skäl inte skulle vara rekommendabelt att undervisa inlärare i samma ordning som strukturerna inlärs
enligt inlärningssekvenserna. För det första fattas det enligt henne tillräckliga
beskrivningar av målspråkens alla grammatiska aspekter. Därutöver vet man
för lite om t.ex. hur de olika sekvenserna är relaterade med varandra för att
man ska kunna ge instruktioner som läroboksförfattare och de som jobbar med
utveckling av läroplaner behöver. Ortega (2009, 101) anser att det i språkinlärning framför allt är fråga om så mycket mer än bara om inlärning av syntax och
morfologi: Det handlar också om inlärning av ordförråd, pragmatik, fonologi
och mer. Även om man redan vet mycket om inlärningen av dessa områden
anser Ortega att det skulle vara svårt att utnyttja all kunskap i en undervisningsplan. Men kunskap om inlärningssekvenser och processer i inlärarspråkets utveckling kan enligt Ortega (2009, 101) vara nyttigt för lärare: De (och deras elever) kan inta en annorlunda attityd mot felen och ha mer realistiska förväntningar på utvecklingen. Kunskapen kan ytterligare hjälpa lärare att förstå
att fel är kännetecknande för normal inlärning, att undervisningens tajmning
har en viktig roll och att allt som undervisas inte kan bli inlärt om inlärare inte
är utvecklingsmässigt färdiga.
Keβler et al. (2011, 152-155) anser däremot att lärare kan finjustera sin input så att den stöder individuella inlärare som är på olika nivåer i sin språkutveckling. En lärare måste vara medveten om på vilka PT-nivåer inlärarna befinner sig och erbjuda input som är försedd med försiktigt valda strukturer ur
målspråket som vissa inlärare är färdiga för. Enligt Keβler et al. borde processbarhetshierarkin även uppmärksammas när lärare rättar fel som förekommer i
inlärarnas produktion. Sådana fel som beror på att en inlärare inte har nått upp
till den PT-nivå där strukturen tillägnas, kunde låta bli att rättas. De fel som
däremot beror på variationen i inlärarspråket och handlar om strukturer på den
nivån där inläraren befinner sig borde rättas eftersom det för inlärarspråkets
utveckling framåt.
I linje med Ortega (2009) anser jag att språkinlärning är en mycket omfattande process som handlar om mycket mer än enbart inlärning av grammatik.
288
Därför anser jag det inte heller nödvändigt att börja ta upp de olika grammatiska strukturerna i en annan ordningsföljd än traditionellt. Det som dock
kunde övervägas är om man överhuvudtaget borde undervisa i bisatsordföljd
på högstadiet. I ljuset av mitt material inlärs negerade bisatser till sist av de analyserade strukturerna och p.g.a. att de är lågfrekventa i svenskan (se vidare
Rahkonen & Håkansson 2008) kan man ifrågasätta om det alls är nödvändigt att
ta upp dem i ett så tidigt skede i inlärningen.
Jag anser att det praktiskt taget skulle vara omöjligt att följa de principer
som Keβler et al. (2011) föreslagit i normal skolundervisning där en lärare undervisar flera stora elevgrupper varje dag. Elevernas PT-nivå borde definieras i
början av varje kurs och troligen även under kursens lopp för att läraren skulle
vara medveten om på vilken nivå de befinner sig. Att finjustera sin input på
basis av PT-nivåerna skulle enligt min mening inte vara möjligt p.g.a. att det
säkert skulle finnas inlärare på olika nivåer i en och samma undervisningsgrupp.
Det som enligt min mening emellertid kan vara av större intresse och
nytta för språkundervisning är kunskapen om vilka verb- och adjektivformer
eleverna faktiskt behärskar och vilka former de producerar i stället för de målspråksenliga varianterna. När man har mer kunskap om vilka fel som är typiska och känner till kontexternas inbördes svårighet kunde man inleda undervisningen med de lättare konstruktionerna (t.ex. negerade huvudsatser som
innehåller en verbkedja) och fästa mer uppmärksamhet på användningen av de
former som enligt mitt material förorsakade eleverna svårigheter (t.ex. huvudsatser med ett huvudverb, presenssuffixet -er och neutrumkongruens).
Därutöver kunde inputfrekvensernas möjliga inverkan på inlärningen
uppmärksammas mer i läromedel: Att adjektivets t- och a-form behärskades
sämre än dess grundform kan hänga samman med att de var lågfrekventa i inputen (se vidare Ruponen & Sundman 2014). Därutöver är även negerade bisatser enligt min erfarenhet lågfrekventa i de läroböcker som används på högstadiet. Lärobokstexter borde enligt min mening innehålla rikligt med de former/strukturer som man ska lära sig i skolundervisningen.
6.5 Vidare forskning
I vidare studier skulle det vara intressant att undersöka hur de olika grammatiska strukturerna behärskas i skriftligt material och granska om de olika
materialtyperna resulterar i samma resultat. Såsom redan Tarone (1988) påpekat kan användningen av olika datatyper vara problematiskt därför att olika
eliciteringsmetoder påverkar inlärares produktion och på så sätt kan leda till
skillnader i resultaten. T.ex. Ellis och Yuan (2005) har observerat att uppgiftens
modalitet, dvs. om det var fråga om muntlig eller skriftlig produktion, påverkade korrekthetsgraden av verb.
289
Skillnader i olika typer av data förekom också i en tidigare studie (se Lahtinen & Paavilainen 2011a) där vi undersökte bruket av verbformer. Utöver det
muntliga verbtestet som analyserades i föreliggande studie hade vi ett skriftligt
test och uppsatser från samma elever. När vi jämförde behärskningen av de
olika verbformerna i de olika datatyperna observerade vi bl.a. att även om presens utgjorde en svårighet för informanterna i det muntliga och det skriftliga
testet så använde de presensformerna i stort sett korrekt i uppsatserna redan i
årskurs 743. Såsom framgått i min undersökning stred utvecklingsgången för
verbformerna i det muntliga testmaterialet mot PT (Pienemann 1998) och det
skriftliga testet följde en likadan tendens. Analysen av uppsatserna visade däremot på en tendens som stämde överens med PT och Philipssons resultat (2007).
Jag antar att skillnader i behärskningen av olika strukturer mellan olika datatyper beror på att eleverna hade mer tid att koncentrera sig på grammatiska former när de skrev än när de producerade svar i det muntligta testet. Å andra
sidan måste det påpekas att man inte entydigt har kunnat visa hur den strategiska planeringen påverkar strukturernas korrekthet (Ellis 2005).
Angående verbmorfologi vore det även intressant att använda samma
verbtest (eller ett liknande test) som använts i föreliggande studie och granska
om det ger samma resultat. En intressant aspekt skulle vara att testa behärskningen av verbformerna i ett senare skede, i slutet av åk 9. Då kunde man jämföra resultaten med dem från början av åk 9 samt granska om överanvändningen av infinitiv fortfarande är frekvent eller om den har börjat gå över. Detta
kunde inverka på att behärskningen av presens stiger medan behärskningen av
aux + infinitiv t.o.m. kunde sjunka.
Utöver behärskningen av verbformer skulle det vara intressant att även
granska hur elever placerar negationen i huvud- och bisatser och hur bra de
klarar av adjektivkongruensen i skrift. Det kunde t.ex. studeras om inlärningen
av utrala, neutrala och plurala adjektivformer följer de utvecklingsgångar som
observerades i min studie vid attributiva och predikativa adjektiv. Det som troligen kunde vålla problem är att t.ex. negerade bisatser brukar vara lågfrekventa i elevernas texter. Detsamma gäller troligen även adjektiv eftersom högstadieelevernas meningar ofta är korta och enkla p.g.a. bristande språkkunskaper.
Det vore av intresse att även studera i hur hög grad elever behärskar inversion. Behärskningen av inversion i skriftligt material har analyserats i en studie (Lahtinen & Paavilainen 2011b) där vi undersökte om behärskningen av
inversion indikerar att verbformer behärskas. Det skriftliga materialet som analyserades var en uppsats och det muntliga materialet var detsamma som använts i min studie, dvs. verbtestet. Analysen av systematiskt bruk visade inte
klara implikationella förhållanden mellan de undersökta strukturerna. En vidare analys gav dock vid handen att behärskningen av inversionen i det skriftliga materialet i någon mån implicerade behärskningen av verbformerna i det
muntliga materialet.
43
Inspirationsfrågorna som gavs i samband med uppsatsrubrikerna kan dock i någon
mån ha påverkat behärskningen av presensformerna.
290
Behärskningen av inversion kunde även relateras till behärskningen av
predikativ kongruens som hör till samma processbarhetsnivå. En sådan jämförelse har gjorts t.ex. av Eklund Heinonen (2009) vars studie visade att en del av
informanterna klarade av inversion sämre än av predikativ kongruens.
Resultaten om speciellt inlärningen av verbmorfologin i föreliggande studie lämnar enligt min mening utrymme för fortsatt forskning om inputfrekvensernas möjliga inverkan på utvecklingsordningen av verbformerna och mer generellt om inputfrekvensernas inverkan på grammatikinlärning. Även tillämpning av det s.k. 10-procentskriteriet och överanvändningens effekter på användningen av förekomstkriteriet behöver testas och granskas ytterligare.
291
YHTEENVETO (SUMMARY)
Ruotsin verbi- ja adjektiivimorfologian sekä kielteisten pää- ja sivulauseiden
oppiminen ja hallinta yläkoulussa
Suomessa peruskoulua käyvän oppilaan on äidinkielensä lisäksi opiskeltava
vähintään kahta vierasta kieltä, joista toinen on ruotsi, jos oppilaan äidinkieli on
suomi. Tämän lisäksi oppilas voi opiskella kahta vapaavalintaista kieltä. Suurin
osa oppilaista aloittaa ruotsin opiskelun 7. luokalla tullessaan yläkouluun. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan (Utbildningsstyrelsen 2004) oppilaan
tulee 7.–9. luokan aikana saavuttaa perustaito ruotsin kielessä. Kielellisten taitojen lisäksi opetuksen tulee kehittää yleisiä kieltenopiskelutaitoja sekä kulttuurien välistä toimintakykyä. Kieliopillisista rakenteista on yläkoulun aikana käsiteltävä substantiivin ja adjektiivin taivutus, keskeinen verbi- ja lauseoppi sekä
sidosrakenteet.
Vaikka ruotsin kieltä on opetettu Suomen kouluissa jo pitkään, tiedetään
oppilaiden ruotsin kieliopin oppimisesta melko vähän. Tutkimukset ovat
enimmäkseen keskittyneet lukiolaisten oppimiseen (ks. esim. Juurakko 1996,
Lahtinen 1998), kun taas peruskoulun aikana tapahtuvaa oppimista on tutkittu
vähemmän. Tästä syystä tutkimusprojekti På väg mot kommunikativ kompetens –
tillägnandet av svenskans strutkur hos finska inlärare (Kohti kommunikatiivista kompetenssia - suomenkielisten oppijoiden ruotsin kielen rakenteiden oppiminen) sai alkunsa
syksyllä 2007. Svenska litteratursällskapetin rahoittama projekti toteutettiin Turun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä, ja tämä tutkimus on osa projektia.
Tutkimusprojektin aikana seurattiin noin 130 oppilaan ruotsin oppimista 7.
luokalta 9. luokalle. Oppilailta kerättiin sekä kirjallista että suullista materiaalia
(Paavilainen ym. 2009).
Tässä väitöskirjassa tarkastellaan, miten suomenkieliset oppilaat hallitsevat ruotsin verbien (preesens, apuverbi + infinitiivi, perfekti) ja adjektiivien taivutuksen (adjektiivi attribuuttina ja predikatiivina) sekä kieltosanan sijoittamisen pää- ja sivulauseisiin. Materiaalina käytetään suullista testiaineistoa, joka on
tuotettu käyttämällä erilaisia testejä. Käytetyt adjektiivitestit on muokattu kahden testin pohjalta: Glahn ym. (2001) ja Håkansson ja Hansson (2000). Verbitesti
puolestaan on itse suunniteltu. Tutkimuksen koehenkilöinä on 40 suomenkielistä peruskoululaista, jotka ovat aloittaneet ruotsin opiskelun peruskoulun 7.
luokalla. Kyseiset oppilaat, joista 19 oli tyttöjä ja 21 poikia, kävivät kolmea eri
koulua kahdessa eri kaupungissa Suomessa. Tutkimusmateriaali kerättiin kahtena eri ajankohtana: adjektiivi- ja verbitestit tehtiin 8. luokan lopussa ja sanajärjestystesti 9. luokan alussa.
Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, miten hyvin oppilaat hallitsevat
eri rakenteet ja mitä muotoja he käyttävät kohdekielen mukaisten varianttien
sijaan. Tarkoituksena on myös selvittää, oppivatko he kyseiset rakenteet prosessoitavuusteorian (PT, Pienemann 1998, Pienemann & Håkansson 1999) ennustamassa järjestyksessä. PT:n mukaan vieraan kielen morfologian ja syntaksin oppiminen etenee tietyn oppimisjärjestyksen mukaisesti: Ensimmäisellä, eli alim-
292
malla PT-tasolla oppija käyttää taivuttamattomia sanoja ja fraaseina opittuja
muotoja. Toisella tasolla oppija pystyy prosessoimaan kieliopillista tietoa sanan
sisällä, alkaa käyttää taivutuspäätteitä ja oppii mm. preesens- ja imperfektimuodot. Kolmannella PT-tasolla oppija pystyy prosessoimaan kieliopillista tietoa
substantiivi- ja verbilausekkeen sisällä ja alkaa hallita perfektin, pluskvamperfektin ja apuverbi + perusmuoto -rakenteen sekä adjektiivien taivutuksen attribuuttina. Neljännellä PT-tasolla oppija pystyy prosessoimaan tietoa substantiivi- ja
verbilausekkeiden välillä ja oppii mm. taivuttamaan adjektiivit niiden ollessa
predikatiivina. Oppimishierarkian ylimmällä viidennellä tasolla oppija pystyy
prosessoimaan kieliopillista tietoa lauserajojen yli ja oppii mm. kieltosanan sijoittamisen sivulauseisiin.
Aiemmat tutkimukset (esim. Glahn ym. 2001, Rahkonen & Håkansson 2008,
Philipsson 2007, Eklund Heinonen 2009) ovat osoittaneet, että ruotsin kielen oppiminen etenee suuressa määrin PT:n (Pienemann 1998) mukaisesti. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu myös PT-tasojen sisällä olevia alatasoja sekä pieniä
eroja oppimisjärjestyksessä. Ruotsin oppijakieltä käsittelevät tutkimukset ovat
lähinnä keskittyneet tarkastelemaan toisen kielen oppimista kohdekielisessä ympäristössä, kun taas tässä tutkimuksessa on tarkoituksena tutkia formaalia, opetuksessa tapahtuvaa, oppimista.
Niissä analyyseissä, joiden tarkoituksena on selvittää eri rakenteiden hallintaa ja eri muotojen esiintymistä oppilaiden tuotoksessa käytetään pääosin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää: rakenteiden hallitsemista tarkastellaan ryhmätasolla, tulokset esitetään ristiintaulukoiden avulla ja tilastollinen merkitsevyys
testataan käyttämällä χ2-testiä (p ” 0,05). Niissä analyyseissä, joissa puolestaan
tarkastellaan, missä järjestyksessä eri muodot ja rakenteet opitaan, sovelletaan
implikaatioanalyysiä (esim. Guttman 1947, Torgerson 1967, Hatch & Farhady
1982). Metodi havainnollistaa tutkittavien rakenteiden oppimista yksilötasolla
ja sen avulla on mahdollista määrittää eri rakenteiden keskinäinen oppimisjärjestys.
Verbimorfologian analysoiminen osoitti, että ryhmätasolla oppilaat hallitsivat parhaiten rakenteen apuverbi + infinitiivi (oikeellisuusprosentti 85,6). Toiseksi parhaiten he osasivat muodostaa kohdekielen mukaisia supiinimuotoja
(56,9 %) ja huonoiten preesensmuotoja (47 %). Kun myös kohdekielen kaltaiset
muodot hyväksyttiin analyysissä (esim. *läsar muodon läser sijaan) nousi preesensin hallinta 67 %:iin ja supiinin 58,1 %:iin. Myös Philipssonin (2007) ja
Schönströmin (2010) tutkimukset osoittivat, että perusmuodon käyttö apuverbin yhteydessä hallittiin paremmin kuin perfekti (ja pluskvamperfekti). Heidän
tulostensa mukaan sen sijaan preesens hallittiin paremmin kuin apuverbi + infinitiivi. Perusmuodon korkea hallinta tämän tutkimuksen materiaalissa voi
mielestäni johtua opetuksen vaikutuksesta: perusmuoto on hakusanana sanastoissa, ja sitä käytetään lähtökohtana muiden verbimuotojen muodostamisessa.
Verbimuotojen tarkempi analyysi osoitti, että oppilaat käyttivät usein perusmuotoa preesensin ja supiinin sijaan. Muittarin (2008) mukaan taivuttamattoman verbin käyttöä esiintyy myös lukiolaisten tuotoksissa. Sundmanin (2011)
materiaalissa peruskoululaiset käyttivät infinitiiviä taipuneen muodon tilalla
293
vain harvoin. Kyseinen ero tuloksissa saattaa liittyä erilaiseen materiaalityyppiin: Sundman (2011) käytti analyysissään kirjoitelmia, minä puolestani suullista testimateriaalia. Analyysi osoitti myös, että apuverbin aikamuoto näytti vaikuttavan pääverbin aikamuodon valintaan: oppilaat tuottivat 13,8 % pääverbeistä preesensissä modaalisen preesensmuotoisen apuverbin jälkeen (esim.
*kan cyklar). Tulos tukee Philipssonin (2007) havaintoa.
Implikaatioanalyysin mukaan perfektin oppiminen edellyttää preesensin
hallintaa, joka puolestaan opitaan rakenteen apuverbi + infinitiivi jälkeen. Tulos
on osittain ristiriidassa PT:n kanssa, jonka mukaan finiittiset muodot (preesens
ja imperfekti) opitaan ennen infiniittisiä muotoja (mm. perfekti). Tulos eroaa
myös aikaisempien tutkimuksien tuloksista (Philipsson 2007, Schönström 2010).
Tarkempi verbimuotojen analyysi näytti, että monet oppijat käyttivät lähes jatkuvasti verbin perusmuotoa. Tämä on voinut vaikuttaa analyysiin, jossa oppijan katsottiin omaksuneen muoto, jos se esiintyi vähintään kolme kertaa oppijakielessä ja sen lisäksi oppija käytti vähintään kerran jotain muuta verbimuotoa.
Materiaalin uudelleenanalysointi tiukempia kriteerejä käyttäen johti kuitenkin
samaan tulokseen kuin aiempi analyysi.
Adjektiivimuodoista oppilaat hallitsivat parhaiten perusmuodon käytön
(oikeellisuusprosentti attribuuttina 83,1, predikatiivina 85,8), toiseksi helpointa
oli adjektiivin a-muodon käyttö (attribuuttina 65,3, predikatiivina 62,2), kun
taas vaikeinta oli käyttää t-muotoa (attribuuttina 41,3, predikatiivina 37,8). Perusmuodon käytön korkea hallinta on yhteydessä utrumin (en-suku) korkeaan
esiintymistiheyteen inputissa, sillä noin 70 % ruotsin substantiiveista on ensukuisia. Myös Ruposen ja Sundmanin (2014) tulokset osoittivat, että peruskoululaiset hallitsivat adjektiivimuodoista parhaiten utrumin. Heidän mukaansa
utrum oli myös käytetyin adjektiivimuoto oppilaiden oppikirjassa. Adjektiivimuotojen analyysi osoitti myös, että adjektiivin perusmuotoa käytettiin usein
sen t- ja a-muodon sijaan, mikä tukee Glahn ym. (2001) tuloksia.
Analyysit, joissa tutkittiin tarkemmin, mitä adjektiivimuotoja oppilaat
käyttivät eri funktioissa (luku tai suku), näyttivät, että oppilaat hallitsivat yksikkömuotojen käytön paremmin kuin monikkomuodon käytön. Adjektiivien
sukuun perustuva analyysi osoitti, että oppilaat selvisivät huomattavasti paremmin en-suvun kuin ett-suvun muotojen käytöstä. Nämä tulokset koskivat
sekä adjektiiveja attribuuttina että predikatiivina. Tämän lisäksi analyyseistä
kävi ilmi myös, että oppilaat omaksuvat lukukongruenssin ennen sukukongruenssia. Myös tämä tulos koski sekä adjektiiveja attribuuttina että predikatiivina ja se vahvistaa Glahn ym. (2001) ja Eklund Heinosen (2009) tulokset. Havaittu oppimisjärjestys johtuu Glahnin ym. mukaan siitä, että substantiivin luku
(yksikkö vs. monikko) on selvempi kategoria kuin substantiivin suku (utrum vs.
neutrum).
Sanajärjestyksen tarkasteleminen osoitti, että oppilaat hallitsivat selvästi
paremmin kieltosanan sijoittamisen pää- (oikeellisuusprosentti 62,8) kuin sivulauseisiin (14,3). Verbilausekkeen rakenteella oli vaikutusta kieltosanan sijoittamisen onnistumiseen: päälauseissa kieltosanan sijoittaminen onnistui parhaiten sellaisissa lauseissa, joissa oli apuverbi + infinitiivi, kun taas sivulauseissa
294
yhden finiittisen verbin sisältävät lauseet olivat helpoin konteksti. Tämä vahvistaa aikaisempien tutkimuksien (Hyltenstam 1977, 1978, Bolander 1987, 1988)
tulokset.
Sanajärjestyksen oppimisjärjestystä ei voitu määritellä tässä tutkimuksessa,
koska implikaatioskaalauksen tulos ei ollut validi monien poikkeuksien takia.
Analyysistä kävi kuitenkin ilmi, että oppilaat näyttivät käyttävän eri strategioita kieltosanan sijoittamisessa: toiset sijoittivat kieltosanan suhteessa finiittiverbiin, toiset puolestaan suhteessa leksikaaliseen verbiin, joka saattoi olla taipunut tai taipumaton. Analyysi osoitti myös, että kieltosanan sijoittamisen oppiminen näytti noudattavan tiettyä kehityssuuntaa: oppimisen alussa kieltosana
sijoitetaan ennen leksikaalista verbiä sekä pää- että sivulauseissa. Tämän jälkeen negaatio sijoitetaan leksikaalisen verbin perään myös silloin, kun sitä edeltää toinen verbi. Seuraavaksi oppija alkaa huomioida verbin finiittisyyden ja
alkaa sijoittaa kieltosanan taipuneen verbin jälkeen. Tämän jälkeen oppija alkaa
tehdä eron pää- ja sivulauseiden sanajärjestyksen välillä ja sijoittaa negaation
sivulauseissa ennen pääverbiä. Tämä tapahtuu aluksi niissä sivulauseissa, joissa
on yksi finiittiverbi, ja lopulta myös niissä sivulauseissa, joissa on useampi verbi. Tämä havaittu tendenssi kieltosanan sijoittamisen oppimisessa on samansuuntainen aiempien tutkimusten tulosten kanssa (Hyltenstam 1978, Pienemann & Håkansson 1999).
Tutkimuksen lopussa tarkasteltiin kaikkien tutkimuksessa analysoitujen
rakenteiden oppimista suhteessa toisiinsa. Oppimisjärjestystä ei voitu määritellä niiden implikaatioanalyysien perusteella, jotka perustuivat rakenteiden systemaattiseen käyttöön (engl. emergence). Ensimmäinen analyysi näytti kuitenkin, että verbifraasi hallittiin paremmin kuin preesens, vaikka PT:n (Pienemann
1998) mukaan ne opitaan päinvastaisessa järjestyksessä. Koska verbifraasimuuttuja sisälsi rakenteet apuverbi + infinitiivi ja perfekti, saattoi tulokseen
osaltaan vaikuttaa infinitiivin ylikäyttö ja rakenteen apuverbi + infinitiivi korkea hallinta. Tämän vuoksi materiaali analysoitiin uudelleen niin, että rakenteet
apuverbi + infinitiivi ja perfekti pidettiin erillään. Tämäkään implikaatioskaalaus ei kuitenkaan johtanut validiin tulokseen. Mielenkiintoista analyysissä oli
kuitenkin, että rakenteet apuverbi + infinitiivi ja perfekti, jotka PT:n mukaan
(Pienemann 1998) kuuluvat samalle tasolle, eivät olleet taulukossa vierekkäin,
vaan preesens sijoittui näiden väliin.
Kuten aiemmin on käynyt ilmi, johti systemaattinen käyttö -kriteerin soveltaminen implikaatioskaalauksessa ei-valideihin tuloksiin analyyseissä, jotka
sisälsivät monta kielellistä rakennetta. Tämä oli tilanne myös Glahnin ym. (2001)
tutkimuksessa, jossa prosentuaalisiin kriteereihin perustuvat analyysit puolestaan olivat kautta linjan valideja. Glahn ym. (2001) toteavatkin, ettei systemaattinen käyttö -kriteerin soveltaminen ole aina yksinkertaista. M. Rahkosen (henkilökohtainen tiedonanto, 22.3.2010) mukaan kyseistä kriteeriä voi puolestaan
kritisoida siksi, että rakenteiden esiintymistiheyttä ei huomioida: Jos esim. attribuutteja esiintyy oppijan tuotoksessa 16 ja verbin perusmuotoja 4, vaaditaan
itse asiassa, että attribuutin hallinta on 19 % ja perusmuodon 75 %, kun kriteerinä sille, että oppija on omaksunut rakenteen, on kolme esiintymää. Tätä on-
295
gelmaa ei M. Rahkosen mukaan liity prosentuaalisiin analyyseihin, joissa edellytetään, että kaikki rakenteet hallitaan samalla tasolla. Tämän takia päädyin
tässä tutkimuksessa muodostamaan oppimisjärjestyksen eri rakenteille prosentuaalisen implikaatioanalyysin pohjalta. Valitsin kriteeriksi rakenteiden 50prosenttisen hallinnan, johon pohjautuvat analyysit olivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta valideja. Oppimisjärjestyksen mukaan oppiminen alkaa rakenteella apuverbi + infinitiivi, jonka jälkeen opitaan preesens ja sitten perfekti.
Attribuutti- ja predikatiivikongruenssi omaksutaan puolestaan yhtä aikaa keskenään sekä yhtä aikaa perfektin kanssa. Kaikkein viimeiseksi opitaan kieltosanan sijoittaminen sivulauseisiin. Tuloksen mukaan rakenteet opitaan osittain eri
järjestyksessä kuin PT (Pienemann 1998) ennustaa, ja se tukee vain osittain
Rahkosen ja Håkanssonin tuloksia (2008).
Oppimisjärjestyksissä (verbit ja kaikki rakenteet) havaittujen erojen pohjalta herää luonnollisesti kysymys, onko jokin tekijä vaikuttanut tuloksiin. Onko
kyseessä testivaikutus vai vaikuttaako muotojen esiintymistiheys inputissa tai
muotojen opetus? Vai johtuvatko erot tässä tutkimuksessa käytetystä tavasta
analysoida morfologiaa?
Koska tutkimuksessa käytetyt adjektiivi- ja negaatiotestit olivat vain hieman muokattuja versioita jo aiemmin käytetyistä testeistä, on mielestäni epätodennäköistä, että ne olisivat jollain tavoin vääristäneet tuloksia. Lisäksi tulokset
olivat suurimmaksi osaksi aiempien tutkimusten mukaisia. Verbitesti sen sijaan
oli itse suunnitelmani, joten on mahdollista, että se on jollain tavalla vaikuttanut
tuloksiin. Testissä käytetyissä kuvakorteissa annettiin tarvittava apuverbi, mutta ei pääverbiä, joka oppilaan piti tuottaa itse. Siksi en usko, että käytetyt kortit
vaikuttivat infinitiivin korkeaan hallintaan tai sen ylikäyttöön. Yksi vaikuttava
tekijä on sen sijaan voinut olla se, ettei testissä tuotettu samaa verbiä eri muodoissa (esim. hoppar, kan hoppa, har hoppat) vaan testin pääverbit vaihtelivat (fiskar, får spela, har dansat). Tämä tarkoittaa, että morfologian analysoinnissa hyväksyin morfologisten minimiparien sijaan leksikaalisen vaihtelun merkkinä
siitä, että oppija on omaksunut jonkin verbimuodon. Kyseistä analyysitapaa on
tosin sovellettu myös muissa tutkimuksissa (esim. Norrby & Håkansson 2007,
Eklund Heinonen 2009), vaikka Pienemann (1998) ja Pallotti (2007) suosittelevat
minimiparien käyttöä.
Toinen morfologian analysoinnin heikkous liittyy mielestäni muotojen
esiintymismääriin oppijan tuotoksessa: On vaikea tietää, montako kertaa rakenteen on esiinnyttävä oppijakielessä ja montako kertaa oppijan on käytettävä
jotain muuta muotoa, että voidaan olettaa oppijan käyttävän sitä produktiivisesti. Morfologian analysoinnissa on aiemmissa tutkimuksissa vaadittu eri määriä esiintymiä, ja tutkimuksista ei aina käy selvästi ilmi, miten morfologiaa itse
asiassa on analysoitu. Tässä tutkimuksessa päädyin analysoimaan sekä verbiettä adjektiivimorfologian myös tiukempaa kriteeriä käyttäen varmistaakseni,
etteivät tulokset vääristyneet käyttämäni analyysikriteerin takia.
Morfologian analysoinnissa myös muotojen (utrum ja infinitiivi) ylikäyttö
aiheutti ongelmia. Oppilaat vaikuttivat hallitsevan hyvin apuverbi + infinitiivi
-rakenteen ja adjektiivin perusmuodon käytön, joka johtui itse asiassa osittain
296
siitä, että infinitiivi/utrum oli muoto, jota osa oppilaista käytti lähes poikkeuksetta eri konteksteissa. Tämä on voinut vaikuttaa mm. havaittuun oppimisjärjestykseen, jonka mukaan oppiminen alkaa infinitiivin käytöllä apuverbin yhteydessä. Pallotti (2007) onkin ehdottanut, että Pienemannin (1998) ns. emergence-kriteeriä pitäisi kehittää niin, että se huomioisi rakenteiden ylikäytön.
Ylikäytön ja sen vaikutuksien huomioiminen on uskoakseni tärkeää erityisesti
vasta-alkajien kielten kehitystä tutkittaessa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä tutkimus antoi paljon tietoa tutkittujen kielioppimuotojen ja -rakenteiden hallitsemisesta ja oppijakielessä
esiintyvistä muodoista. Sen lisäksi analyysit osoittivat myös, missä järjestyksessä eri muodot/rakenteet opitaan. Koska tutkimus koski oppilaita, jotka opiskelivat ruotsia kouluopetuksessa, herää kysymys, pitäisikö kielioppirakenteita
opettaa koulussa eri järjestyksessä kuin normaalisti tehdään. Ortegan (2009)
mukaan ei kuitenkaan ole suositeltavaa opettaa kielioppia siinä järjestyksessä
kuin se opitaan mm. siksi, että kielenoppimisessa on kyse myös paljon muusta
kuin pelkästä kieliopin oppimisesta. Kieliopin lisäksi on opittava mm. sanastoa,
fonologiaa ja pragmatiikkaa. Ortegan mielestä tieto oppimisjärjestyksistä voi
silti olla hyödyllistä opettajille: niiden pohjalta virheisiin voidaan suhtautua eri
tavalla ja kehitykselle voidaan asettaa realistisia odotuksia.
Olen samaa mieltä Ortegan (2009) kanssa enkä pidä realistisena alkaa
suunnitella opetusta oppimisjärjestysten pohjalta. Uskon, että opetuksessa voi
oppimisjärjestysten sijaan olla enemmän käyttöä tiedolle eri rakenteiden hallinnasta ja yleisistä virhetyypeistä. Kun on enemmän tietoa tyypillisistä virheistä ja
eri kontekstien keskinäisestä vaikeudesta, voi opetuksen esim. aloittaa helpommilla rakenteilla (esim. kielteiset päälauseet, joissa apuverbi + infinitiivi;
adjektiivin en-suvun muodot) ja kiinnittää enemmän huomiota niihin rakenteisiin, jotka vaikuttavat olevan oppilaille haastavampia (esim. kielteiset päälauseet, joissa yksi pääverbi; adjektiivin ett-suvun muodot). Lisäksi kielellisessä
inputissa esiintyvien muotojen frekvenssit ja niiden mahdollinen vaikutus oppimiseen on näkökulma, joka voitaisiin huomioida paremmin esim. oppikirjoja
laadittaessa. Esim. adjektiivin t- ja a-muotojen sekä kielteisten sivulauseiden
esiintymiseen teksteissä voisi kiinnittää enemmän huomiota. Tämä näkemys
tarkoittaa siis, että uskon muotojen esiintymistiheyden vaikuttavan oppimiseen
ja oletan Rahkosen ja Håkanssonin (2008) tavoin, että esiintymisfrekvenssit vaikuttavat PT:n (Pienemann 1998) prosessointirajoitteiden lisäksi oppimisjärjestykseen. Tutkimukseni valossa ei kuitenkaan ole mahdollista sanoa, ovatko oppilaiden oppikirjat ja heidän saamansa opetus vaikuttaneet tutkimuksessa havaittuihin oppimisjärjestyksiin. Koska kielenopetukseen osallistuvat oppilaat
omaksuvat kielioppia myös implisiittisesti saatavilla olevan inputin avulla (ks.
esim. Sundman 2011) on mielestäni mahdotonta sanoa, mikä tuloksissa johtuu
juuri eksplisiittisestä kieliopin opetuksesta. Opetus on mielestäni voinut vaikuttaa tuloksiin ainakin tarjoamalla inputia, mutta opetuksen vaikutuksia olisi tutkittava lisää, jotta pystyttäisiin kumoamaan PT:n (Pienemann 1998) hypoteesi,
jonka mukaan opetus ei muuta oppimisjärjestystä.
297
LITTERATUR
Abrahamsson, N. 2004. Fonologiska aspekter på andraspråksinlärning och
svenska som andraspråk. I: K. Hyltenstam & I. Lindberg (red.) Svenska som
andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 79-116.
Abrahamsson, N. 2009. Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur.
Andersson, A-B. 1992. Second language learners' acquisition of grammatical
gender in Swedish. Gothenburg monographs in linguistics. Göteborg: Göteborg universitet.
Atkinson, D. 2011. Alternative approaches to second language acquisition. New
York: Routledge.
Axelsson, M. 1988. Helfraser och ramar - ett viktigt inslag på andraspråkinlärarens väg mot ett kreativt regelsystem. I: K. Hyltenstam & I. Lindberg (red.)
Första symposiet om svenska som andraspråk. Volym 1, Föredrag om
språk, språkinlärning och interaktion. Stockholm: Stockholms universitet,
191-202.
Baten, K. & Håkansson, G. 2014. The development of subordinate clauses in
German and Swedish as L2s. Studies in Second Language Acquisition
(SSLA). Tillgänglig: http://hdl.handle.net/1854/LU-5733570. Hämtad:
10.8.2015
Bates, E. & MacWhinney, B. 1987. Competition, Variation and Language Learning. I: B. McWhinney (red.) Mechanisms of language acquisition. Hillsdale,
NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 157-193.
Bergman, P. 1988. Tid och tempus i nästan infödd svenska. I: K. Hyltenstam & I.
Lindberg (red.) Första symposiet om svenska som andraspråk. Volym 1,
Föredrag om språk, språkinlärning och interaktion. Stockholm: Stockholms
universitet, 157-164.
Bley-Vroman, R. 1983. The Comparative Fallacy in Interlanguage Studies: The
Case of Systematicity. Language Learning: A Journal of Applied Linguistics
33 (1), 1-17.
Bohnacker, U. 2006. When Swedes begin to learn German: from V2 to V2. Second Language Research 22 (4), 443-486.
Bolander, M. 1987. "Man kan studera inte så mycke": om placering av negation
och adverb i vuxna invandrares svenska. SUM-rapport 5. Stockholm:
Stockholms universitet.
Bolander, M. 1988. Is There Any Order? On Word Order in Swedish Learner
Language. Journal of Multilingual and Multicultural Development 9 (1-2),
97-113.
Bolander, M. 1989. Prefabs, Patterns and Rules in Interaction? Formulaic Speech
in Adult Learners' L2 Swedish. Bilingualism across the Lifespan: Aspects of
Acquisition, Maturity and Loss, 73-86.
Brown, R. 1973. A first language: The early stages. London: Allen & Unwin.
298
Canale, M. 1983. From communicative competence to communicative language
pedagogy. I: J. C. Richards & R. W. Schmidt (red.) Language and communication. Applied linguistics and language study. London: Longman, 2-27.
Canale, M. & Swain, M. 1980. Theoretical Bases of Communicative Approaches
to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics (AppLing)
1 (1), 1-47.
Chomsky, N. 1959. Review of "Verbal Behavior" by B.F. Skinner. Language (35),
26-58.
Clahsen, H., Meisel, J. M. & Pienemann, M. 1983. Deutsch als Zweitsprache: der
Spracherwerb ausländischer Arbeiter. Tübinger Beiträge zur Linguistik 3.
Tübingen: Narr.
Colliander, G. 1993. Profiling Second Language Development of Swedish; A
Method for Assessing L2 Proficiency. I: B. Hammarberg (red.) Problem,
process, product in language learning: papers from the Stockholm-Åbo
conference, 21-22 October 1992. Stockholm: Stockholm University, 32-47.
Corder, S. P. 1967. The significance of learner's errors. International Review of
Applied Linguistics in Language Teaching (IRAL) 5 (1-4), 161-170.
Corder, S. P. 1971. Idiosyncratic dialects and error analysis. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching (IRAL) 9, 147-160.
Corder, S. P. 1983. A Role for the Morther Tongue. I: S. Gass & L. Selinker (red.)
Language transfer in language learning. Rowley, MA: Newbury House, 8597.
Dahl, Ö 1979. Typology of Sentence Negation. Linguistics 17 (1-2), 79-106.
De Bot, K., Lowie, W. & Verspoor, M. 2007. A Dynamic Systems Theory Approach to Second Language Acquisition. Bilingualism: Language and Cognition (Bilingualism) 10 (1), 7-21.
DeKeyser, R. M. 2000. The Robustness of Critical Period Effects in Second Language Acquisition. Studies in Second Language Acquisition (SSLA) 22 (4),
499-533.
Dulay, H. C. & Burt, M. K. 1973. Should we teach children syntax? Language
Learning 23 (2), 245-258.
Dulay, H. C. & Burt, M. K. 1974. Natural Sequences in Child Second Language
Acquisition. Language Learning 24 (1), 37-53.
Eckman, F. R. 1977. Markedness and the Contrastive Analysis Hypothesis. Language Learning 27 (2), 315-330.
Eklund Heinonen, M. 2009. Processbarhet på prov: bedömning av muntlig
språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare. Uppsala: Uppsala universitet.
Ellis, N. 2002a. Frequency Effects in Language Processing: A Review with Implications for Theories of Implicit and Explicit Language Acquisition. Studies in Second Language Acquisition (SSLA) 24 (2), 143-188.
Ellis, N. & Collins, L. 2009. Input and Second Language Acquisition: The Roles
of Frequency, Form, and Function. Introduction to the Special Issue. The
Modern Language Journal 93 (3), 329-335.
299
Ellis, N. & Schmidt, R. 1998. Rules or Associations in the Acquisition of Morphology? The Frequency by Regularity Interaction in Human and PDP
Learning of Morphosyntax. Language and Cognitive Processes 13 (2-3),
307-336.
Ellis, R. 1989. Are Classroom and Naturalistic Acquisition the Same? A Study of
the Classroom Acquisition of German Word Order Rules. Studies in Second
Language Acquisition (SSLA) 11 (3), 305-328.
Ellis, R. 1990. Instructed second language acquisition: learning in the classroom.
Applied language studies. Oxford: Blackwell.
Ellis, R. 1992. Second language acquisition & language pedagogy. Clevedon:
Multilingual Matters.
Ellis, R. 1994. The study of second language acquisition. Oxford applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.
Ellis, R. 2001. Introduction: Investigating Form-Focused Instruction. I: R. Ellis
(red.) Form-focused instruction and second language learning. Malden,
MA: Blackwell, 1-46.
Ellis, R. 2002b. The Place of Grammar Instruction in the Second/Foreign Language Curriculum. I: E. Hinkel & S. Fotos (red.) New perspectives on
grammar teaching in second language classrooms. Mahwah, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates, 17-34.
Ellis, R. 2005. Planning and Task-Based Performance. I: R. Ellis (red.) Planning
and Task Performance in a Second Language. Amsterdam: John Benjamins,
3-34.
Ellis, R. 2006. Current Issues in the Teaching of Grammar: An SLA Perspective.
TESOL Quarterly 40 (1), 83-107.
Ellis, R. & Yuan, F. 2005. The Effects of Careful Within-Task Planning on Oral
and Written Task Performance. I: R. Ellis (red.) Planning and Task Performance in a Second Language. Amsterdam: John Benjamins, 167-192.
Erman, B. & Warren, B. 2000. The Idiom Principle and the Open Choice Principle. Text 20 (1), 29-62.
Faerch, C., Haastrup, K. & Phillipson, R. 1984. Learner language and language
learning. Clevedon: Multilingual Matters.
Förordning om grundläggande utbildning 1998. 852/20.11.1998
Gass, S. M. & Mackey, A. 2002. Frequency Effects and Second Language Acquisition. A Complex Picture? Studies in Second Language Acquisition (SSLA)
24 (2), 249-260.
Gass, S. M. & Selinker, L. 2008. Second language acquisition: an introductory
course. (Tredje uppl.) Hoboken: Taylor & Francis.
Glahn, E., Håkansson, G., Hammarberg, B., Holmen, A., Lund, K. &
Hvenekilde, A. 2001. Processability in Scandinavian Second Language Acquisition. Studies in Second Language Acquisition (SSLA) 23 (3), 389-416.
Guttman, L. 1947. The cornell technique for scale and intensity analysis. Educational and psychological measurement 7 (2), 247-279.
Hakuta, K. 1974. Prefabricated patterns and the emergence of structure in second language acquisition. Language Learning 24 (2), 287-297.
300
Hammarberg, B. 1979. On Intralingual, Interlingual and Developmental Solutions in Interlanguage. Interlanguage, 7-24.
Hammarberg, B. 1996. Examining the processability theory: the case of adjective
agreement in L2 Swedish. I: E. Kellerman, B. Weltens & T. Bongaerts (red.)
EUROSLA 6, A Selection of Papers. Amsterdam: ANéLA, 75-88.
Hammarberg, B. 2004. Teoretiska ramar för andraspråksforskning. I: K. Hyltenstam, I. Lindberg, N. Abrahamsson, et al. (red.) Svenska som andraspråk: i
forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 25-78.
Hammarberg, B. 2007. Nyare utvecklingar inom forskningen om svenska som
andraspråk. Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 2, 43-61.
Hammarberg, B. 2013. Teoretiska ramar för andraspråksforskning. I: Svenska
som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 27-84.
Hatch, E. M. & Farhady, H. 1982. Research design and statistics for applied linguistics. Rowley, MA: Newbury House.
Hatch, E. M. & Lazaraton, A. 1991. The research manual: design and statistics
for applied linguistics. Boston, MA: Heinle & Heinle.
Hyltenstam, K. 1977. Implicational Patterns in Interlanguage Syntax Variation.
Language Learning 27 (2), 383-411.
Hyltenstam, K. 1978. Variation in interlanguage syntax. Working papers 18.
Lund: Lund University.
Hymes, D. H. 1972. On Communicative Competence. I: J. B. Pride & J. Holmes
(red.) Sociolinguistics: selected readings. Harmondsworth: Penguin, 269293.
Håkansson, G. 1989. The Acquisition of Negative Placement in Swedish. Studia
Linguistica 43 (1), 47-58.
Håkansson, G. 1998. Modern times in L2 Swedish. On the acquisition of Swedish morphology and syntax in formal and informal settings. I: L. Diaz & C.
Pérez (red.) Views on the Acquisition and Use of a Second Language: EUROSLA'7 Proceedings. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 39-50.
Håkansson, G. 2000. Svenska som förstaspråk och andraspråk. Likheter och
skillnader. I: H. Åhl (red.) Svenskan i tiden: verklighet och visioner. Stockholm: HLS Förlag, 138-154.
Håkansson, G. 2001. Tense Morphology and Verb-Second in Swedish L1 Children, L2 Children and Children with SLI. Bilingualism: Language and
Cognition 4 (1), 85-99.
Håkansson, G. 2004. Utveckling och variation i svenska som andraspråk enligt
processbarhetsteorin. I: K. Hyltenstam, I. Lindberg, N. Abrahamsson, et al.
(red.) Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle.
Lund: Studentlitteratur, 153-169.
Håkansson, G. 2005. Similarities and differences in L1 and L2 development.
Opening up the perspective: Including SLI. I: M. Pienemann (red.) Crosslinguistic aspects of processability theory. Amsterdam: John Benjamins,
179-197.
301
Håkansson, G. & Hansson, K. 2000. Comprehension and Production of Relative
Clauses: A Comparison between Swedish Impaired and Unimpaired Children. Journal of Child Language (JChL) 27 (2), 313-33.
Håkansson, G. & Nettelbladt, U. 1993. Developmental Sequences in L1 (Normal
and Impaired) and L2 Acquisition of Swedish Syntax. International Journal
of Applied Linguistics (INJAL) 3 (2), 131-157.
Håkansson, G. & Nettelbladt, U. 1996. Similarities between SLI and L2 children.
Evidence from the acquisition of Swedish word order. I: C. E. Johnson & J.
H. V. Gilbert (red.) Children's language. Vol. 9. Mahwah, N. J.: Lawrence
Erlbaum Associates, 135-157.
Håkansson, G. & Norrby, C. 2005. Grammar and pragmatics: Swedish as a foreign language. EUROSLA Yearbook 5, 137-161.
Håkansson, G. & Norrby, C. 2007. Processability Theory Applied to Written and
Oral Swedish. I: F. Mansouri (red.) Second language acquisition research:
Theory-Construction and Testing. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 81-94.
Håkansson, G. & Norrby, C. 2010. Environmental Influence on Language Acquisition: Comparing Second and Foreign Language Acquisition of Swedish. Language Learning 60 (3), 628-650.
Håkansson, G., Norrby, C. & Bruzaeus, L. 2004. Svenska i och utanför Sverige.
Grammatiska och pragmatiska mönster i inlärarspråket. I: L. Ekberg & G.
Håkansson (red.) Nordand 6: sjätte konferensen om Nordens språk som
andraspråk. Lund: Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet, 7889.
Håkansson, G., Pienemann, M. & Sayehli, S. 2002. Transfer and Typological
Proximity in the Context of Second Language Processing. Second Language
Research 18 (3), 250-273.
Jarvis, S. & Pavlenko, A. 2008. Crosslinguistic influence in language and cognition. New York: Routledge.
Jordan, G. 2004. Theory construction in second language acquisition. Language
learning and language teaching. Amsterdam: John Benjamins.
Juurakko, T. 1996. Prepositioner i finskspråkiga gymnasisters inlärarsvenska.
Studia philologica Jyväskyläensia. Jyväskylä: Jyväskylä universitet.
Juurakko-Paavola, T. & Palviainen, Å. 2011. Svenskans plats i den finska utbildningen. Lagstiftning och utbildningssystem. I: T. Juurakko-Paavola &
Å. Palviainen (red.) Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen:
om kunskaper och motivation genom olika utbildningsstadier. Tavastehus:
Hämeen ammattikorkeakoulu, 9-22.
Järvinen, E-L. 2010. Val av species och bestämdhetsform i ett test för finska
grundskoleelever. I: C. Falk, A. Nord & R. Palm (red.) Svenskans beskrivning 30: Förhandlingar vid trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholm den 10 och 11 oktober 2008. Stockholm: Institutionen
för nordiska språk, Stockholms universitet, 155-164.
302
Kaplan, R. & Bresnan, J. 1982. Lexical-Functional Grammar: a formal system for
grammatical representations. I: J. Bresnan (red.) The mental representation
of grammatical relations. Cambridge, MA: MIT Press, 173-281.
Kawaguchi, S. 2005. Argument Structure and Syntactic Development in Japanese as a Second Language. I: M. Pienemann (red.) Cross-Linguistic Aspects of Processability Theory. Amsterdam: John Benjamins, 253-298.
Kellerman, E. & Sharwood Smith, M. 1986. Crosslinguistic Influence in Second
Language Acquisition: An Introduction. I: E. Kellerman & M. Sharwood
Smith (red.) Crosslinguistic influence in second language acquisition. New
York: Pergamon, 1-9.
Kempe, V. & MacWhinney, B. 1998. The Acquisition of Case Marking by Adult
Learners of Russian and German. Studies in Second Language Acquisition
(SSLA) 20 (4), 543-587.
Keǃler, J-U., Liebner, M. & Mansouri, F. 2011. Teaching. I: M. Pienemann & J-U.
Keǃler (red.) Studying processability theory: an introductory textbook. Amsterdam: John Benjamins, 149-156.
Krashen, S. 1981. Second language acquisition and second language learning.
Language teaching methodology series. Oxford: Pergamon Press.
Krashen, S. D. & Terrell, T. D. 1983. The Natural Approach: Language Acquisition in the Classroom.
Lado, R. 1957. Linguistics across cultures applied linguistics for language teachers. Ann Arbor: University of Michigan press.
Lahtinen, S. 1993. Om nominalfrasens struktur och feltyperna en (gul) bilen och
det gula bilen i finska gymnasisters inlärarsvenska. I: V. Muittari & M.
Rahkonen (red.) Svenskan i Finland 2. Jyväskylä: Jyväskylä universitet, 8598.
Lahtinen, S. 1998. Genuskongruens och genus i finska gymnasisters inlärarsvenska. Studia philologica Jyväskyläensia. Jyväskylä: Jyväskylä universitet.
Lahtinen, S. 2010. "Min kompis plejar drums". Engelskans inflytande på finska
högstadieelevers svenska. I: C. Falk, A. Nord & R. Palm (red.) Svenskans
beskrivning 30: Förhandlingar vid trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholm den 10 och 11 oktober 2008. Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 177-186.
Lahtinen, S. & Paavilainen, M. 2011a. Verbformer i olika datatyper vid finska
högstadieelevers inlärning av svenska. Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 6 (1), 89-113.
Lahtinen, S. & Paavilainen, M. 2011b. Systematiskt bruk av inversion i skrift: En
indikator på behärskning av verbformer i ett muntligt test? I: S. Niemi & P.
Söderholm (red.) Svenskan i Finland 12: 15 och 16 oktober 2009 vid Joensuu
universitet. Publications of the University of Eastern Finland. Joensuu:
University of Eastern Finland, 185-194.
Lange, S. & Larsson, K. 1973. Syntactical development of a Swedish girl Embla,
between 20 and 42 months of age. Part 1. Project child language syntax.
303
Stockholm: Department of Scandinavian languages, University of Stockholm.
Larsen-Freeman, D. 1976. An Explanation for the Morpheme Acquisition Order
of Second Language Learners. Language Learning 26 (1), 125-134.
Larsen-Freeman, D. 1997. Chaos/Complexity Science and Second Language
Acquisition. Applied Linguistics (AppLing) 18 (2), 141-165.
Larsen-Freeman, D. 2009. Teaching and Testing Grammar. I: M. H. Long & C.
Doughty (red.) The handbook of language teaching. Malden, MA: WileyBlackwell, 518-542.
Larsen-Freeman, D. & Long, M. H. 1991. An introduction to second language
acquisition research. Applied linguistics and language study. London:
Longman.
Levelt, W. J. M. 1989. Speaking : from intention to articulation. ACL-MIT Press
series in natural-language processing. Cambridge, MA: MIT Press.
Lightbown, P. M. 1983. Exploring Relationships between Development and Instructional Sequences in L2 Acquisition. Classroom Oriented Research in
Second Language Acquisition, 217-243.
Long, M. H. 1981. Questions in Foreigner Talk Discourse. Language Learning 31
(1), 135-157.
Long, M. H. 1983. Does Second Language Instruction Make a Difference? A Review of Research. TESOL Quarterly 17 (3), 359-382.
Long, M. H. 1993. Assessment Strategies for Second Language Acquisition Theories. Applied Linguistics (AppLing) 14 (3), 225-249.
Long, M. H. & Sato, C. J. 1983. Classroom Foreigner Talk Discourse: Forms and
Functions of Teachers' Questions. Classroom Oriented Research in Second
Language Acquisition, 268-285.
MacWhinney, B. 1987. The Competition Model. I: B. McWhinney (red.) Mechanisms of language acquisition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates,
249-308.
Mansouri, F. 2005. Agreement Morphology in Arabic as a Second Language:
Typological Features and Their Processing Implications. I: M. Pienemann
(red.) Cross-Linguistic Aspects of Processability Theory. Amsterdam: John
Benjamins, 117-153.
Mansouri, F. & Duffy, L. 2005. The Pedagogic Effectiveness of Developmental
Readiness in ESL Grammar Instruction. Australian Review of Applied Linguistics 28 (1), 81-99.
Mansouri, F. & Håkansson, G. 2007. Conceptualising intra-stage sequencing in
the learner language. I: F. Mansouri (red.) Second language acquisition research: theory-construction and testing. Newcastle: Cambridge Scholars
Publishing, 95-117.
Martin, M. 2004. Three structures of Finnish and the Processability Theory. I: L.
Ekberg & G. Håkansson (red.) NORDAND 6. Sjätte konferensen om Nordens språk som andraspråk. Lund: Institutionen för nordiska språk, Lunds
universitet, 201-212.
304
Meisel, J. M., Clahsen, H. & Pienemann, M. 1981. On Determining Developmental Stages in Natural Second Language Acquisition. Studies in Second Language Acquisition (SSLA) 3 (2), 109-135.
Muittari, V. 1990. Om nödvändighetsbetecknande modalverb i finskspråkiga
abiturienters inlärarsvenska. Meddelanden från Institutionen för nordiska
språk vid Jyväskylä universitet. Jyväskylä: Jyväskylä universitet.
Muittari, V. 2008. Finita och infinita verbformer i finskspråkiga gymnasisters
inlärarsvenska. I: J. Lindström, P. Kukkonen, C. Lindholm & Å Mickwitz
(red.) Svenskan i Finland 10: föredrag vid tionde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Helsingfors och Esbo den 13-14 oktober
2006. Helsingfors: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur,
Helsingfors universitet, 212-224.
Myles, F., Hooper, J. & Mitchell, R. 1998. Rote or Rule? Exploring the Role of
Formulaic Language in Classroom Foreign Language Learning. Language
Learning 48 (3), 323-363.
Nemser, W. 1971. Approximative systems of foreign language learners. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching (IRAL) 9, 115123.
Norrby, C. & Håkansson, G. 2007. The Interaction of Complexity and Grammatical Processability: The Case of Swedish as a Foreign Language. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching (IRAL) 45 (1),
45-68.
Norris, J. M. & Ortega, L. 2001. Does Type of Instruction Make a Difference?
Substantive Findings from a Meta-Analytic Review. I: R. Ellis (red.) FormFocused Instruction and Second Language Learning. Malden, MA: Blackwell, 157-213.
Nyqvist, E-L. 2013. Species och artikelbruk i finskspråkiga grundskoleelevers
inlärarsvenska: en longitudinell undersökning i årskurserna. Åbo: Åbo
universitet.
Odlin, T. 1989. Language transfer: cross-linguistic influence in language learning. Cambridge applied linguistics series. Cambridge: Cambridge University Press.
Ortega, L. 2009. Sequences Language and Processes in Learning. I: M. H. Long
& C. Doughty (red.) The handbook of language teaching. Malden, MA:
Wiley-Blackwell, 81-105.
Paavilainen, M. 2009. Negationens placering i finskspråkiga högstadieelevers
inlärarsvenska. I: L. Collin & S. Haapamäki (red.) Svenskan i Finland 11: föredrag vid elfte sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland,
Åbo den 16-17 maj 2008. Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi nr 7. Åbo: Åbo Akademi, 134-143.
Paavilainen, M. 2010. Inlärning av svenskans verbmorfologi, adjektivkongruens
och negationens placering hos finskspråkiga högstadieelever. Jyväskylä: Institutionen för språk, Jyväskylä universitet.
Paavilainen, M., Järvinen, E-L., Åberg, A., Lahtinen, S. & Rahkonen, M. 2009.
Vägar att undersöka svenskan hos finska inlärare - datainsamling i ett
305
forskningsprojekt. I: K. M. Berg, K. Borg, E. Ingman, M. Sandelin & A-M.
Åberg (red.) En färd i språket: festskrift till Marketta Sundman på 60årsdagen den 12 mars 2009. Åbo: Åbo universitet, 144-158.
Pallotti, G. 2007. An Operational Definition of the Emergence Criterion. Applied
Linguistics (AppLing) 28 (3), 361-382.
Philipsson, A. 2007. Interrogative clauses and verb morphology in L2 Swedish:
theoretical interpretations of grammatical development and effects of different elicitation techniques. Stockholm: Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University.
Pica, T. 1983a. Adult Acquisition of English as a Second Language under Different Conditions of Exposure. Language Learning: A Journal of Applied Linguistics (LL) 33 (4), 465-497.
Pica, T. 1983b. Methods of Morpheme Quantification: Their Effect on the Interpretation of Second Language Data. Studies in Second Language Acquisition (SSLA) 6 (1), 69-78.
Pienemann, M. 1984. Psychological Constraints on the Teachability of Languages. Studies in Second Language Acquisition (SSLA) 6 (2), 186-214.
Pienemann, M. 1998. Language processing and second language development:
processability theory. Amsterdam: John Benjamins.
Pienemann, M. 2005. Cross-linguistic aspects of processability theory. Studies in
bilingualism. Amsterdam: John Benjamins.
Pienemann, M. 2011. Explaining developmental schedules. I: M. Pienemann & JU. Keǃler (red.) Studying processability theory: an introductory textbook.
Amsterdam: John Benjamins, 50-63.
Pienemann, M., Di Biase, B. & Kawaguchi, S. 2005. Extending Processability
Theory. I: M. Pienemann (red.) Cross-Linguistic Aspects of Processability
Theory. Amsterdam: John Benjamins, 199-251.
Pienemann, M., Di Biase, B., Kawaguchi, S. & Håkansson, G. 2005. Processability, Typological Distance and L1 Transfer. I: M. Pienemann (red.) CrossLinguistic Aspects of Processability Theory. Amsterdam: John Benjamins,
85-116.
Pienemann, M. & Håkansson, G. 1999. A Unified Approach toward the Development of Swedish as L2: A Processability Account. Studies in Second Language Acquisition (SSLA) 21 (3), 383-420.
Pienemann, M. & Håkansson, G. 2007. Response article Full transfer vs. developmentally moderated transfer: a reply to Bohnacker. Second Language
Research 23 (4), 485-493.
Pienemann, M., Keǃler, J-U. & Itani-Adams, Y. 2011. Comparing levels of processability across languages. International Journal of Bilingualism 15 (2),
128-146.
Rahkonen, M. 1992. Studentsvenska 79/80 - en korpus över finska abiturienters
inlärarsvenska. Jyväskylä: Jyväskylä universitet.
Rahkonen, M. 1995. Loglineära och logit-modeller i andraspråksforskning. Jyväskylän yliopiston pohjoismaisten kielten laitoksen julkasuja. Jyväskylä:
Jyväskylä universitet.
306
Rahkonen, M. 2000. Topikalisering av icke-subjekt i svenska påstaendesatser:
En korpusstudie. Språk och Stil: Tidskrift for Svensk Språkforskning (SpoS)
10, 37-85.
Rahkonen, M. 2008. Några morfologiska och syntaktiska strukturer i L2svenska. I: J. Lindström, P. Kukkonen, C. Lindholm & Å Mickwitz (red.)
Svenskan i Finland 10: föredrag vid tionde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Helsingfors och Esbo den 13-14 oktober 2006.
Helsingfors: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur,
Helsingfors universitet, 278-292.
Rahkonen, M. 2010. Personlig kommunikation. Ett samtal om förekomstkriteriet. 22.3.2010
Rahkonen, M. & Håkansson, G. 2008. Production of written L2-Swedish - processability or input frequencies? I: J-U. Keǃler (red.) Processability approaches to second language development and second language learning.
Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 135-161.
Ringbom, H. 1986. Crosslinguistic Influence and the Foreign Language Learning Process. I: E. Kellerman & M. Sharwood Smith (red.) Crosslinguistic influence in second language acquisition. New York: Pergamon, 150-162.
Ringbom, H. 1987. The role of the first language in foreign language learning.
Clevedon: Multilingual Matters.
Ringbom, H. 2007. Cross-linguistic similarity in foreign language learning.
Clevedon: Multilingual Matters.
Ruponen, M. & Sundman, M. 2014. Learning Swedish adjective agreement in
Finnish lower secondary school. AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia (6), 119-133.
SAG 1 = Teleman, U., Hellberg, S., Andersson, E. & Christensen, L. 1999.
Svenska akademiens grammatik. 1, Inledning. Stockholm: Svenska akademien.
SAG 2 = Teleman, U., Hellberg, S., Andersson, E. & Christensen, L. 1999.
Svenska akademiens grammatik. 2, Ord. Stockholm: Svenska akademien.
SAG 4 = Teleman, U., Hellberg, S., Andersson, E. & Christensen, L. 1999.
Svenska akademiens grammatik. 4, Satser och meningar. Stockholm:
Svenska akademien.
Sajavaara, K. 1986. Transfer and Second Language Speech Processing. I: E. Kellerman & M. Sharwood Smith (red.) Crosslinguistic influence in second
language acquisition. New York: Pergamon, 66-79.
Saville-Troike, M. 2012. Introducing second language acquisition. Cambridge
introductions to language and linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Schmitt, N. & Carter, R. 2004. Formulaic sequences in action. An introduction. I:
N. Schmitt (red.) Formulaic sequences: acquisition, processing and use.
Amsterdam: John Benjamins, 1-22.
Schmidt, R. W. & Frota, S. N. 1986. Developing basic conversational ability in a
second language: a case study of an adult learner of portugese. I: R. R. Day
307
(red.) Talking to learn: conversation in second language acquisition. Rowley, MA: Newbury House, 237-326.
Schönström, K. 2010. Tvåspråkighet hos döva skolelever processbarhet i
svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt teckenspråk. Stockholm: Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.
Selinker, L. 1969. Language Transfer. General Linguistics 9 (2), 67-92.
Selinker, L. 1972. Interlanguage. International Review of Applied Linguistics in
Language Teaching (IRAL) 10 (3), 209-231.
Selinker, L. 1992. Rediscovering interlanguage. Applied linguistics and language study. ISSN. London: Longman.
Skinner, B. F. 1957. Verbal behavior. London: Methuen & Co.
Spada, N. 1986. The Interaction between Type of Contact and Type of Instruction: Some Effects on the L2 Proficiency of Adult Learners. Studies in Second Language Acquisition (SSLA) 8 (2), 181-199.
Språklag 2003. 423/6.6.2003
Sundman, M. 2010. Grammatisk kunskap och kommunikativ kompetens: vilken
roll spelar generella regler och helhetsinlärda fraser? Helsingfors: Svensklärarna i Finland.
Sundman, M. 2011. Helsekvenser i finska grundskoleelevers skrivande. I: A.
Edlund & I. Mellenius (red.) Svenskans beskrivning 31. Förhandlingar vid
trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning. Umeå den 20-21
maj 2010. Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, 327-336.
Tarone, E. 1983. On the Variability of Interlanguage Systems. Applied Linguistics (AppLing) 4 (2), 142-164.
Tarone, E. 1988. Variation in interlanguage. London: Edward Arnold.
Tarone, E., Frauenfelder, U. & Selinker, L. 1976. Systematicity/Variability and
Stability/Instability in Inter-Language Systems. Language Learning: A
Journal of Applied Linguistics 4, 93-134.
Thomas, A. 2010. The influence of lexical aspect and input frequency in the L2
French of adult beginners. Nordic Journal of Linguistics 33 (2), 169.
Torgerson, W. S. 1967. Theory and methods of scaling. (Sjunde uppl.) New
York: Wiley.
Tropp, K. 2003. Framtidsreferens i svenskt inlärarspråk. Stockholm studies in
Scandinavian philology 30. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Tuokko, E. 2002. Perusopetuksen päättövaiheen ruotsin kielen oppimistulosten
kansallinen arviointi 2001. Oppimistulosten arviointi 3/2002. Helsingfors:
Utbildningsstyrelsen.
Tuokko, E. 2009. Miten ruotsia osataan peruskoulussa? Perusopetuksen päättövaiheen ruotsin kielen B-oppimäärän oppimistulosten kansallinen arviointi
2008. Oppimistulosten arviointi 2/2009. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
Undervisnings- och kulturministeriet 2012. Regeringen avtalade om timfördelningsreformen. Tillgänglig:
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/06/VN_tuntijako.html?lan
g=fi&extra_locale=sv. Hämtad: 27.9.2010
308
Utbildningsstyrelsen 2004. Grunderna för läroplanen för den grundläggande
utbildningen 2004. Tillgänglig:
http://www02.oph.fi/svenska/ops/grundskola/LPgrundl.pdf. Hämtad:
19.8.2008
Utbildningsstyrelsen 2008. WERA – webb-raporteringstjänst. Tillgänglig:
https://www.data.oph.fi/wera/wera?page=frameset&lang=sv. Hämtad:
22.1.2008
Utbildningsstyrelsen 2010. Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2010. Kvantitativa indikatorer för utbildningen 2010. Koulutuksen seurantaraportit
2010:4. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
VISK = Hakulinen, A., Vilkuna, M., Korhonen, R., Koivisto, V., Heinonen, T. R. &
Alho, I. 2004: Iso suomen kielioppi. Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura. Tillgänglig: http://scripta.kotus.fi/visk. Hämtad: 30.01.2015.
Weinert, R. 1995. The Role of Formulaic Language in Second Language Acquisition: A Review. Applied Linguistics (AppLing) 16 (2), 180-205.
Weslander, D. & Stephany, G. V. 1983. Evaluation of an English as a Second
Language Program for Southeast Asian Students. TESOL Quarterly 17 (3),
473-480.
Williams, S. & Hammarberg, B. 1998. Language Switches in L3 Production: Implications for a Polyglot Speaking Model. Applied Linguistics (AppLing) 19
(3), 295-333.
Wray, A. 2002. Formulaic language and the lexicon. Cambridge: Cambridge
University Press.
Zhang, Y. 2005. Processing and Formal Instruction in the L2 Acquisition of Five
Chinese Grammatical Morphemes. I: M. Pienemann (red.) Cross-Linguistic
Aspects of Processability Theory. Amsterdam: John Benjamins, 155-177.
Åberg, A-M. 2010. Svenskans ordföljd hos finska universitetsstuderande. Deklarativ och procedural kunskap om ordföljden. I: C. Falk, A. Nord & R.
Palm (red.) Svenskans beskrivning: [SvB.] 30, Förhandlingar vid Trettionde
sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholm den 10 och 11 oktober 2008. Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 368-377.
309
LÄROBÖCKER
Anttila, T., Bulut, S., Harjanne, P., Heino, A., Kristiansen, I. & Nupponen, M.
2000. Kom med! 2, Arbetsbok. Helsingfors: WSOY.
Bulut, S., Ekelund, K., Kristiansen, I., Lindqvist, T. & Nupponen, M. 2000. Kom
med! 2, Textbok. Helsinki: WSOY.
Bulut, S., Harjanne, P., Heino, A., Kristiansen, I. & Nupponen, M. 1999. Kom
med! 1, Textbok. Helsingfors: WSOY.
Bulut, S., Harjanne, P., Heino, A., Kristiansen, I. & Nupponen, M. 1999. Kom
med! 1, Arbetsbok. Helsingfors: WSOY.
Ekelund, K., Harjanne, P., Heino, A. & Nupponen, M. 2000. Kom med! 3, Textbok. Helsingfors: WSOY.
Harjanne, P., Heino, A., Nupponen, M., Anttila, T. & Ekelund, K. 2000. Kom
med! 3, Arbetsbok. Helsingfors: WSOY.
Ihalainen, K., Isoaho, J., Julkunen, P., Suontila, K. & Tiainen, L. 2000. Fritt fram
1, Studiebok. Helsingfors: Otava.
Ihalainen, K., Isoaho, J., Julkunen, P., Suontila, K. & Tiainen, L. 1999. Fritt fram
1, Textbok. Helsingfors: Otava.
Ihalainen, K., Tiainen, L. & Törmänen, M. 2002. Fritt fram 3, Studiebok. Helsingfors: Otava.
Ihalainen, K., Tiainen, L. & Törmänen, M. 2002. Fritt fram 3, Textbok. Helsingfors: Otava.
Ihalainen, K., Tiainen, L., Törmänen, M., Kolu, U. & Isoaho, J. 2000. Fritt fram 2,
Studiebok. Helsingfors: Otava.
Ihalainen, K., Tiainen, L., Törmänen, M., Kolu, U. & Isoaho, J. 2000. Fritt fram 2,
Textbok. Helsingfors: Otava.
310
BILAGOR
Bilaga 1
Testet för verbmorfologin
311
Bilaga 2
Testet för attributiv kongruens
312
Bilaga 3
Testet för predikativ kongruens
313
Bilaga 4
Testet för negationens placering (med ett huvudverb)
314
Bilaga 5
Testet för negationens placering (kan + huvudverb)
315
Bilaga 6
Testet för negationens placering (vill + huvudverb)
316
Bilaga 7
Guttmans formel för skalabilitet och reproduktionskoefficient enligt Hatch &
Lazaraton (1991, 210)
1. Coefficient of Reproducibility (Crep)
୬୳୫ୠୣ୰୭୤ୣ୰୰୭୰ୱ
Crep = ͳ െ ሺ୬୳୫ୠୣ୰୭୤ୱ୳ୠ୨ୣୡ୲ୱሻሺ୬୳୫ୠୣ୰୭୤୧୲ୣ୫ୱሻ
2. Maximum Marginals (max marg)
max marg = sum of the larger value for each column
3. Minimum Marginal of Reproducibility (MMrep)
୫ୟ୶ ୫ୟ୰୥
MMrep= ሺ୬୳୫ୠୣ୰୭୤ୱ୳ୠ୨ୣୡ୲ୱሻሺ୬୳୫ୠୣ୰୭୤୧୲ୣ୫ୱሻ
4. Percent Improvement in Reproducibility (% improvement)
% improvement = Crep - MMrep
5. Coefficient of Scalability (Cscal)
Cscal =
Ψ୧୫୮୰୭୴ୣ୫ୣ୬୲
ଵି୑୑౨౛౦
317
Bilaga 8
Guttmans formel för skalabilitet och reproduktionskoefficient enligt Hatch &
Lazaraton (1991, 210) modifierad av Rahkonen
1. Coefficient of Reproducibility (Crep)
Crep = ͳ െ
୬୳୫ୠୣ୰୭୤ୣ୰୰୭୰ୱ
ሺሺ୬୳୫ୠୣ୰୭୤ୱ୳ୠ୨ୣୡ୲ୱሻሺ୬୳୫ୠୣ୰୭୤୧୲ୣ୫ୱሻି୫୧ୱୱ୧୬୥ሻ
2. Maximum Marginals (max marg)
max marg = sum of the larger value for each column
3. Minimum Marginal of Reproducibility (MMrep)
MMrep=
୫ୟ୶ ୫ୟ୰୥
ሺሺ୬୳୫ୠୣ୰୭୤ୱ୳ୠ୨ୣୡ୲ୱሻሺ୬୳୫ୠୣ୰୭୤୧୲ୣ୫ୱሻି୫୧ୱୱ୧୬୥ሻ
4. Percent Improvement in Reproducibility (% improvement)
% improvement = Crep - MMrep
5. Coefficient of Scalability (Cscal)
Cscal =
Ψ୧୫୮୰୭୴ୣ୫ୣ୬୲
ଵି୑୑౨౛౦
318
Bilaga 9
Skillnaderna i Crep- och Cskal-värden i tabellerna med felande data enligt de två
olika principerna att behandla felande data
Tabell
Kriterium
syst. bruk
Rahkonen
Crep
Cskal
0,93
0,78
Glahn et al.
Crep
Cskal
0,93
0,80
80 %
0,96
0,88
0,96
0,89
50 %
0,95
0,83
0,95
0,85
syst. bruk
0,96
0,87
0,96
0,88
80 %
0,97
0,93
0,98
0,93
50 %
0,97
0,92
0,98
0,92
syst. bruk
0,87
0,63
0,88
0,67
80 %
0,97
0,82
0,98
0,86
50 %
0,97
0,90
0,98
0,91
syst. bruk
0,90
0,69
0,90
0,72
80 %
0,99
0,96
0,99
0,97
50 %
0,98
0,93
0,98
0,94
syst. bruk
0,89
0,70
0,89
0,71
80 %
0,99
0,97
0,99
0,97
50 %
0,98
0,94
0,98
0,94
Tabell 29
Tabell 31
Tabell 34
Tabell 36
Tabell 95
Tabell 99
Tabell 103
319
överanv. %
överanv.
totalt %
6
*inf/sup
5
överanv. %
4
*inf/pres
3
korr%
2
inf/inf
1
Användningen/överanvändningen av infinitiv
informant
grupp
Bilaga 10
36
7
27
35
3
5
10
11
23
29
31
34
37
38
39
40
2
19
15
8
21
14
33
1
18
20
22
17
4
25
26
30
16
28
12
6
9
24
32
13
totalt
3/4
3/4
3/4
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
1/4
2/4
2/4
1/4
0/4
4/4
2/4
137/160
75,0
75,0
75,0
75,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
75,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
75,0
100,0
100,0
100,0
75,0
100,0
100,0
25,0
50,0
50,0
25,0
0,0
100,0
50,0
85,6
2/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
2/5
1/5
0/5
0/5
0/5
5/5
5/5
3/5
4/5
4/5
1/5
3/5
5/5
5/5
4/5
3/5
3/5
1/5
0/5
0/5
3/5
0/5
5/5
3/5
62/200
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
20,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
60,0
80,0
80,0
20,0
60,0
100,0
100,0
80,0
60,0
60,0
20,0
0,0
0,0
60,0
0,0
100,0
60,0
31,0
0/4
0/4
0/4
1/4
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4
4/4
4/4
0/4
0/4
2/4
3/4
0/4
2/4
4/4
4/4
0/4
4/4
0/4
1/4
0/4
0/4
1/4
4/4
0/4
1/4
0/4
0/4
4/4
2/4
41/160
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
50,0
75,0
0,0
50,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
25,0
0,0
0,0
25,0
100,0
0,0
25,0
0,0
0,0
100,0
50,0
25,6
22,2
0,0
0,0
11,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
66.7
55,6
0,0
0,0
22,2
88,9
55,6
55,6
88,9
88,9
11,1
77,8
55,6
66,7
44,4
33,3
44,4
55,6
0,0
11,1
33,3
0,0
100
55,6
28,6
inf/inf = användningen av infinitiv i samtliga kontexter, korr% = korrekthetsprocent för aux
+ infinitiv. *inf/pres = andelen av infinitiv av samtliga presenskontexter, överanv.% = överanvändningen av presens i procent, *inf/sup = antalet infinitivformer i kontexter för supinum, överanv.% = överanvändningen av supinum i procent, överanv. totalt = den totala
överanvändningen av infinitiv
320
Bilaga 11
Systematiskt bruk av verbformerna på individnivå (2 kontrastiva exempel
krävs)
hjälpverb
presens
+ infinitiv
37
+
+
7
+
+
27
+
+
36
+
+
3
+
+
5
+
+
10
+
+
11
+
+
23
+
+
29
+
+
31
+
+
35
+
+
38
+
+
39
+
+
40
+
+
41
+
+
2
+
+
19
+
+
15
+
+
8
+
+
21
+
+
34
+
1
+
22
+
17
+
4
+
25
+
26
+
30
+
16
+
28
+!
12
+!
6
+!
9
24
33
14
20
18
13
totalt 30
24
Crep =0,92, Cskal = 0,77
inf.
har +
supinum
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
23
321
Bilaga 12
grupp
1
2
3
4
5
6
inf.
3
4
7
8
10
11
12
15
26
33
34
37
39
40
5
13
27
30
31
35
38
1
9
14
24
32
6
29
2
18
21
23
28
36
16
17
19
22
25
20
Användning/överanvändning av -Ø vid attributiva adjektiv
-Ø/utr
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
5/5
4/4
4/4
5/7
6/7
7/7
6/9
5/5
1/4
1/3
2/3
2/6
1/4
2/4
1/4
3/4
4/4
3/3
3/4
3/5
3/5
4/4
4/4
4/4
4/4
11/11
2/3
korr%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
71,4
85,7
100,0
66,7
100,0
25,0
33,3
66,7
33,3
25,0
50,0
25,0
75,0
100,0
100,0
75,0
60,0
60,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
66,7
83,1
-Ø /pl
0/5
0/5
0/5
0/5
1/5
0/5
0/5
0/5
1/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
2/5
0/5
1/4
0/5
0/5
0/5
2/5
2/5
2/5
2/5
0/5
1/5
0/5
4/5
4/5
5/5
4/5
4/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/5
%
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
40,0
40,0
40,0
40,0
0,0
20,0
0,0
80,0
80,0
100,0
80,0
80,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
60,0
33,7
-Ø /neut
0/7
0/6
0/6
0/7
2/7
2/7
0/7
1/7
3/7
1/7
0/7
2/7
1/7
1/6
6/7
3/7
2/4
2/2
1/1
0/2
6/6
1/7
3/6
2/5
3/5
4/7
1/6
2/6
6/7
6/7
6/7
7/7
2/4
3/4
7/7
7/7
7/7
6/6
0/0
5/6
%
0,0
0,0
0,0
0,0
28,6
28,6
0,0
14,3
42,9
14,3
0,0
28,6
14,3
16,7
85,7
42,9
50,0
100,0
100,0
0,0
100,0
14,3
50,0
40,0
60,0
57,1
16,7
33,3
85,7
85,7
85,7
100,0
50,0
75,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
83,3
47,2
totalt
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
16,7
0,0
8,3
33,3
8,3
0,0
16,7
8,3
9,1
50,0
41,7
22,2
50,0
16,7
0,0
54,6
25,0
45,5
40,0
50,0
33,3
18,2
18,2
83,3
83,3
91,7
91,7
66,7
77,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
72,7
41,0
-Ø/utr = en brun hund, korr% = korrekthetsprocent för utrum, *-Ø /pl = *två brun hundar, %
= överanvändningen av utrum i kontexter för pluralis i procent, *-Ø /neut = *ett gul äpple, %
= överanvändningen av utrum i kontexter för neutrum i procent, totalt = den totala överanvändningen av utrum
322
Bilaga 13
inf.
3
4
7
8
10
11
12
15
26
34
35
38
40
41
5
13
27
30
31
36
39
1
9
14
24
33
6
29
2
18
23
28
37
16*44
17*
19*
22*
25*
20
21
Systematiskt bruk av attributkongruens på individnivå (2 kontrastiva exempel
krävs)
pluralis
utrum
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
28
26
Crep = 0,94, Cskal = 0,81
44
neutrum
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
/
/
/
+!
+!
/
16
Informanterna som är markerade med asterisk (16, 17, 19, 22 och 25) producerade
endast adjektivets utrala former.
323
Bilaga 14
grupp
1
2
3
4
5
inf.
3
4
5
7
8
10
12
15
27
29
33
34
37
39
40
11
13
30
31
35
2
6
14
17
18
20
23
26
28
36
1
9
24
32
38
16
19
21
22
25
Användning/överanvändning av utrum vid predikativa adjektiv
-Ø/utr
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
4/4
4/4
5/5
4/5
6/6
5/5
5/5
5/5
4/6
5/5
5/5
4/5
3/5
4/5
5/5
5/5
4/5
4/5
5/5
5/5
4/8
4/6
1/4
1/5
2/4
2/5
1/1
5/5
5/5
4/4
5/5
5/5
korr%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
66,7
100,0
100,0
80,0
60,0
80,0
100,0
100,0
80,0
80,0
100,0
100,0
50,0
66,7
25,0
20,0
50,0
40,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
85,8
-Ø /pl
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/4
1/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
1/5
1/5
1/5
0/4
1/4
1/5
4/5
3/5
3/5
5/5
4/5
4/5
3/5
3/5
3/5
3/5
2/5
2/5
0/4
0/5
0/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
20,0
0,0
25,0
20,0
80,0
60,0
60,0
100,0
80,0
80,0
60,0
60,0
60,0
60,0
40,0
40,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
35,7
-Ø /neut
0/5
0/5
0/5
0/5
1/5
2/5
1/5
1/5
1/6
2/6
0/5
2/5
1/4
0/5
0/5
4/5
3/4
4/5
4/5
3/5
4/5
4/5
5/5
4/5
5/5
3/5
4/5
3/5
2/2
4/4
2/5
2/5
2/5
4/5
5/5
4/4
5/5
6/6
5/5
5/5
Kolumnerna i tabellen är motsvarande som i tabellen i bilaga 12.
%
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
40,0
20,0
20,0
16,7
33,3
0,0
40,0
25,0
0,0
0,0
80,0
75,0
80,0
80,0
60,0
80,0
80,0
100,0
80,0
100,0
60,0
80,0
60,0
100,0
100,0
40,0
40,0
40,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
54,6
totalt
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
20,0
11,1
20,0
9,1
18,2
0,0
20,0
11,1
0,0
10,0
50,0
44,4
44,4
55,6
40,0
80,0
70,0
80,0
90,0
90,0
70,0
70,0
60,0
71,4
77,8
40,0
40,0
22,2
40,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
45,2
324
Bilaga 15
Systematiskt bruk av predikativkongruens på individnivå (2 kontrastiva exempel krävs)
inf.
utrum
3
+
4
+
5
+
7
+
8
+
10
+
12
+
15
+
27
+
29
+
34
+
35
+
38
+
40
+
41
+
11
+
13
+
30
+
31
+
36
+
2
+
6
+
14
+
18
+
20
+
23
+
26
+
28
+
37
+
1
9
24
33
39
16*45
19*
21*
22*
25*
17
totalt
29
Crep = 0,96, Cskal = 0,88
45
pluralis
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+!
+!
+!
+!
+!
25
neutrum
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
/
15
Informanterna 16, 19, 21, 22 och 25 som är markerade med asterisk producerade utrum i samtliga kontexter.
325
-a/pl
*-Ø/pl
*-t/pl
-Ø/utr
*-t/utr
*-a/utr
-t/neut
*-Ø/neut
*-a/neut
num pl %
num sg %
numerus %
genus utr %
genus neut %
genus %
Adjektivattribut - form/funktion
inf
Bilaga 16
1
3/5
2/5
0/5
1/4
0/4
3/4
0/7
1/7
6/7
60,0
18,2
31,3
25,0
0,0
9,1
2
0/5
4/5
1/5
3/4
1/4
0/4
1/7
6/7
0/7
0,0
100,0
68,8
75,0
14,3
36,4
3
5/5
0/5
0/5
4/4
0/4
0/4
7/7
0/7
0/7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4
5/5
0/5
0/5
4/4
0/4
0/4
6/6
0/6
0/6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5
5/5
0/5
0/5
4/4
0/4
0/4
1/7
6/7
0/7
100,0
100,0
100,0
100,0
14,3
45,5
6
4/5
1/5
0/5
2/4
2/4
0/4
5/6
1/6
0/6
80,0
100,0
93,3
50,0
83,3
70,0
7
5/5
0/5
0/5
4/4
0/4
0/4
6/6
0/6
0/6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
8
5/5
0/5
0/5
4/4
0/4
0/4
7/7
0/7
0/7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
9
3/5
2/5
0/5
1/3
0/3
2/3
0/6
3/6
3/6
60,0
44,4
50,0
33,3
0,0
11,1
10
4/5
1/5
0/5
4/4
0/4
0/4
5/7
2/7
0/7
80,0
100,0
93,8
100,0
71,4
81,8
11
5/5
0/5
0/5
4/4
0/4
0/4
5/7
2/7
0/7
100,0
100,0
100,0
100,0
71,4
81,8
12
5/5
0/5
0/5
4/4
0/4
0/4
7/7
0/7
0/7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
13
3/5
2/5
0/5
4/4
0/4
0/4
0/7
3/7
4/7
60,0
63,6
62,5
100,0
0,0
36,4
14
3/5
2/5
0/5
2/3
0/3
1/3
0/5
2/5
3/5
60,0
50,0
53,9
66,7
0,0
25,0
15
5/5
0/5
0/5
4/4
0/4
0/4
5/7
1/7
1/7
100,0
90,9
93,8
100,0
71,4
81,8
16
0/5
5/5
0/5
4/4
0/4
0/4
0/7
7/7
0/7
0,0
100,0
68,8
100,0
0,0
36,4
17
0/5
5/5
0/5
4/4
0/4
0/4
0/7
7/7
0/7
0,0
100,0
68,8
100,0
0,0
36,4
18
1/5
4/5
0/5
4/4
0/4
0/4
0/7
6/7
1/7
20,0
90,9
68,8
100,0
0,0
36,4
19
0/5
5/5
0/5
4/4
0/4
0/4
0/7
7/7
0/7
0,0
100,0
68,8
100,0
0,0
36,4
20
2/5
3/5
0/5
2/3
0/3
1/3
0/6
5/6
1/6
40,0
77,8
64,3
66,7
0,0
22,2
21
0/5
5/5
0/5
3/3
0/3
0/3
1/7
6/7
0/7
0,0
100,0
66,7
100,0
14,3
40,0
22
0/5
5/5
0/5
4/4
0/4
0/4
0/6
6/6
0/6
0,0
100,0
66,7
100,0
0,0
40,0
23
0/5
4/5
1/5
3/4
1/4
0/4
0/7
7/7
0/7
0,0
100,0
68,8
75,0
0,0
27,3
24
3/5
2/5
0/5
2/6
0/6
4/6
0/5
3/5
2/5
60,0
45,5
50,0
33,3
0,0
18,2
25
0/5
5/5
0/5
11/11
0/11
0/11
0/0
0/0
0/0
0,0
100,0
68,8
100,0
0,0
100,0
26
4/5
1/5
0/5
4/4
0/4
0/4
4/7
3/7
0/7
80,0
100,0
93,8
100,0
57,1
72,7
27
5/5
0/5
0/5
5/7
2/7
0/7
2/4
2/4
0/4
100,0
100,0
100,0
71,4
50,0
63,6
28
1/5
4/5
0/5
3/5
0/5
2/5
0/4
2/4
2/4
20,0
55,6
42,9
60,0
0,0
33,3
29
5/5
0/5
0/5
1/4
0/4
3/4
4/6
2/6
0/6
100,0
70,0
80,0
25,0
66,7
50,0
30
3/4
1/4
0/4
6/7
0/7
1/7
0/2
2/2
0/2
75,0
88,9
84,6
85,7
0,0
66,7
31
5/5
0/5
0/5
7/7
0/7
0/7
0/1
1/1
0/1
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
87,5
32
5/5
0/5
0/5
1/4
0/4
3/4
0/7
4/7
3/7
100,0
45,5
62,5
25,0
0,0
9,1
33
5/5
0/5
0/5
4/4
0/4
0/4
6/7
1/7
0/7
100,0
100,0
100,0
100,0
85,7
90,9
34
5/5
0/5
0/5
4/4
0/4
0/4
7/7
0/7
0/7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
35
5/5
0/5
0/5
6/9
3/9
0/9
2/2
0/2
0/2
100,0
100,0
100,0
66,7
100,0
72,7
36
1/5
4/5
0/5
3/5
0/5
2/5
0/4
3/4
1/4
20,0
66,7
50,0
60,0
0,0
33,3
37
5/5
0/5
0/5
4/4
0/4
0/4
5/7
2/7
0/7
100,0
100,0
100,0
100,0
71,4
81,8
38
5/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0/5
0/6
6/6
0/6
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
45,5
39
5/5
0/5
0/5
4/4
0/4
0/4
6/7
1/7
0/7
100,0
100,0
100,0
100,0
85,7
90,9
40
5/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0/5
5/6
1/6
0/6
100,0
100,0
100,0
100,0
83,3
90,9
-a/pl = Två gröna bilar, *-Ø/pl = *Två grön bilar, *-t/pl = *Två grönt bilar, -Ø/utr = En brun hund, *-t/utr;
*En brunt hund, *-a/utr = *En bruna hund, -t/neut = Ett rött bord, *-Ø/neut = *Ett röd bord, *-a/neut = *Ett
röda bord, num pl %= korrekthetsprocenten för numerus i pluralis, num sg % = korrekthetsprocent för
numeruskongruens i singularis, numerus % = den totala korrekthetsprocenten för numerus, genus utr % =
korrekthetsprocenten för genuskongruens i utrum, genus neut % = korrekthetsprocenten för genuskongruens för neutrum, genus % = den totala korrekthetsprocenten för genuskongruens
326
-Ø/utr
*-t/utr
*-a/utr
-t/neut
*-Ø/neut
*-a/neut
num pl %
genus neut %
genus %
2/5
0/5
1/4
0/4
3/4
0/5
2/5
3/5
60,0
33,3
42,9
25,0
0,0
11,1
0/5
4/5
1/5
3/5
1/5
1/5
1/5
4/5
0/5
0,0
90,0
60,0
60,0
20,0
40,0
3
5/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0/5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4
5/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0/5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5
5/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0/5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6
0/5
3/5
2/5
4/5
1/5
0/5
0/5
4/5
1/5
0,0
90,0
60,0
80,0
0,0
40,0
7
5/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0/5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
8
5/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0/5
4/5
1/5
0/5
100,0
100,0
100,0
100,0
80,0
90,0
9
3/5
2/5
0/5
1/5
0/5
4/5
0/5
2/5
3/5
60,0
30,0
40,0
20,0
0,0
10,0
10
5/5
0/5
0/5
4/5
1/5
0/5
3/5
2/5
0/5
100,0
100,0
100,0
80,0
60,0
70,0
11
4/5
1/5
0/5
5/5
0/5
0/5
1/5
4/5
0/5
80,0
100,0
93,3
100,0
20,0
60,0
12
4/4
0/4
0/5
5/5
0/5
0/5
4/5
1/5
0/5
100,0
100,0
100,0
100,0
80,0
90,0
13
4/5
1/5
0/5
4/6
0/6
2/6
0/4
3/4
1/4
80,0
70,0
73,3
66,7
0,0
40,0
14
2/5
3/5
0/5
5/5
0/5
0/5
0/5
5/5
0/5
40,0
100,0
80,0
100,0
0,0
50,0
15
4/5
1/5
0/5
5/5
0/5
0/5
4/5
1/5
0/5
80,0
100,0
93,3
100,0
80,0
90,0
16
0/5
5/5
0/5
5/5
0/5
0/5
0/4
4/4
0/4
0,0
100,0
64,3
100,0
0,0
55,6
genus utr %
*-t/pl
3/5
2
numerus %
*-Ø/pl
1
num sg %
-a/pl
Predikativa adjektiv - form/funktion
inf
Bilaga 17
17
0/5
5/5
0/5
5/5
0/5
0/5
0/5
4/5
1/5
0,0
90,0
60,0
100,0
0,0
50,0
18
1/5
4/5
0/5
4/5
0/5
1/5
0/5
5/5
0/5
20,0
90,0
66,7
80,0
0,0
40,0
19
0/5
5/5
0/5
5/5
0/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0,0
100,0
66,7
100,0
0,0
50,0
20
1/5
4/5
0/5
4/5
0/5
1/5
0/5
3/5
2/5
20,0
70,0
53,3
80,0
0,0
40,0
21
0/5
5/5
0/5
4/4
0/4
0/4
0/6
6/6
0/6
0,0
100,0
66,7
100,0
0,0
40,0
22
0/5
5/5
0/5
5/5
0/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0,0
100,0
66,7
100,0
0,0
50,0
23
1/5
3/5
1/5
5/5
0/5
0/5
1/5
4/5
0/5
20,0
100,0
73,3
100,0
20,0
60,0
24
4/4
0/4
0/4
2/4
0/4
2/4
0/5
2/5
3/5
100,0
44,4
61,5
50,0
0,0
22,2
25
0/5
5/5
0/5
5/5
0/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0,0
100,0
66,7
100,0
0,0
50,0
26
2/5
3/5
0/5
5/5
0/5
0/5
1/5
3/5
1/5
40,0
90,0
73,3
100,0
20,0
60,0
27
5/5
0/5
0/5
4/4
0/4
0/4
5/6
1/6
0/6
100,0
100,0
100,0
100,0
83,3
90,0
28
2/5
3/5
0/5
4/8
1/8
3/8
0/2
2/2
0/2
40,0
70,0
60,0
50,0
0,0
40,0
29
5/5
0/5
0/5
4/4
0/4
0/4
4/6
2/6
0/6
100,0
100,0
100,0
100,0
66,7
80,0
30
4/4
0/4
0/5
5/5
0/5
0/5
1/5
4/5
0/5
100,0
100,0
100,0
100,0
20,0
60,0
31
3/4
1/4
0/4
5/5
0/5
0/5
1/5
4/5
0/5
75,0
100,0
92,9
100,0
20,0
60,0
32
5/5
0/5
0/5
2/5
0/5
3/5
1/5
4/5
0/5
100,0
70,0
80,0
40,0
20,0
30,0
33
5/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0/5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
34
5/5
0/5
0/5
4/5
1/5
0/5
3/5
2/5
0/5
100,0
100,0
100,0
80,0
60,0
70,0
35
4/5
1/5
0/5
4/5
0/5
1/5
2/5
3/5
0/5
80,0
90,0
86,7
80,0
40,0
60,0
36
2/5
3/5
0/5
4/6
0/6
2/6
0/4
4/4
0/4
40,0
80,0
66,7
66,7
0,0
40,0
37
5/5
0/5
0/5
6/6
0/6
0/6
3/4
1/4
0/4
100,0
100,0
100,0
100,0
75,0
90,0
38
5/5
0/5
0/5
1/1
0/1
0/1
0/5
5/5
0/5
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
16,7
39
5/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0/5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
40
4/5
1/5
0/5
5/5
0/5
0/5
5/5
0/5
0/5
80,0
100,0
93,3
100,0
100,0
100,0
Kolumnerna i tabellen är motsvarande som i tabellen i bilaga 16.
327
Bilaga 18
inf.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
HS
Vf
f
0/6
0/6
6/6
6/6
0/6
0/6
6/6
6/6
0/6
6/6
6/6
0/6
0/6
0/6
6/6
0/6
4/6
0/6
0/6
0/6
1/6
6/6
3/6
6/6
6/6
6/6
6/6
5/5
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
4/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
Förekomsten av målspråksenliga strukturer i olika kontexter – rätt/alla
%
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
67,0
0,0
0,0
0,0
17,0
100,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
67,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
HS
Vf + Vi
f
12/12
12/12
0/12
11/12
12/12
12/12
12/12
12/12
4/12
0/12
12/12
12/12
1/12
11/12
12/12
9/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
0/12
0/11
12/12
10/12
12/12
0/12
0/12
0/12
4/12
0/12
0/12
0/12
0/12
7/12
12/12
0/12
%
100,0
100,0
0,0
92,0
100,0
100,0
100,0
100,0
33,0
0,0
100,0
100,0
8,0
92,0
100,0
75,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
83,0
100,0
0,0
0,0
0,0
33,0
0,0
0,0
0,0
0,0
58,0
100,0
0,0
BS
Vf
f
6/6
6/6
0/6
0/6
0/6
6/6
0/6
0/6
6/6
0/6
0/6
6/6
6/6
5/5
0/5
6/6
0/6
6/6
6/6
6/6
6/6
0/6
6/6
2/6
0/5
0/6
0/6
3/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
6/6
0/5
%
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
33,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
BS
Vf + Vi
f
%
0/12 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
0/10 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
9/9
100,0
0/12 0,0
0/12 0,0
1/6
20
0/12 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
1/12 8,0
0/12 0,0
0/10 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
0/10 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
0/5
0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
0/11 0,0
0/10 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
0/12 0,0
HS Vf = huvudsatser med ett enkelt huvudverb, HS Vf + Vi = huvudsatser med ett modalt
hjälpverb och infinitiv, BS Vf = bisatser med ett enkelt huvudverb, BS Vf + Vi = bisatser med
ett modalt hjälpverb och infinitiv