Förslag till revidering av lokala miljöföreskrifter för Malmö stad, STK

Malmö stad
1 (3)
Stadskontoret
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-08-19
Vår referens
Claes-Inge Wennström
Stadsjurist
[email protected]
Förslag till revidering av lokala miljöföreskrifter för Malmö stad
STK-2015-758
samt att
Sammanfattning
Miljönämnden har ingivit förslag på revidering av de lokala miljöföreskrifterna i Malmö stad.
Förslaget innehåller såväl redaktionella förändringar som några förändringar i sak. Stadskontoret
förordar att kommunstyrelsen tillstyrker revideringsförslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa av miljönämnden redovisade ändringar av lokala miljöföreskrifter för Malmö stad
att gälla från den 1 januari 2016 med av stadskontoret föreslagen justering att 15 § 1 st 2
meningen skall lyda: ”Gatumusiker får under en dag inte framföra musik under längre tid än högst två
timmar på samma plats.”, samt
att länsstyrelsen snarast skall underrättas om beslutet i enlighet med förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (44§ 1st 1p).
Beslutsunderlag






Förslag till revidering av lokala miljöföreskrifter för Malmö stad
Kartor - Förslag till revidering av lokala miljöföreskrifter för Malmö stad (3/6)
Lokala miljöföreskrifter
Sammanställning av remissvar - Förslag till revidering av lokala miljöföreskrifter för Malmö
stad (5/6)
Tjänsteskrivelse - Förslag till revidering av lokala miljöföreskrifter för Malmö stad
G-Tjänsteskrivelse AU 2015-08-24 Miljöföreskrifter
Beslutsplanering
SIGNERAD
2015-08-20
KS Fördelningsmöte 2015-06-08
KS Arbetsutskott 2015-08-24
Kommunstyrelsen 2015-09-02
Kommunfullmäktige 2015-10-01
2 (3)
Ärendet
Miljönämnden inkom i december 2014 med förslag till revidering av lokala miljöföreskrifter i
Malmö (STK-2015-7). I januari inkom skrivelse från miljöförvaltningen i vilken meddelades att
förslaget sänts på remiss till ett antal olika nämnder och externa instanser. Av skrivelsen framgick att efter remissbehandlingen skulle miljönämnden återkomma med en ny version av föreskrifterna och så skedde i juni 2015.
Kommunerna äger meddela lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Nu
gällande lokala miljöföreskrifter antogs år 2000. Behov har funnits en tid att anpassa dem till
aktuell lagstiftning och rådande förhållanden i Malmö. Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och servicenämnden har framfört synpunkter under ärendets beredning.
Föreskrifterna har uppdaterats i förhållande till gällande lagstiftning och vidare har ambitionen
varit att de skall vara tydliga, lättillämpliga och underlätta för kommunens miljöarbete, men samtidigt inte vara mer ingripande än som krävs.
Vad gäller föreslagna förändringar i sak, så föreslås ett avskaffande av anmälningsplikten för
luftvärmepumpar, införandet av en tvåtimmarsregel gällande gatumusik samt en förkortning av
tiden för eldningsförbud i vissa eldningsanläggningar.
I miljöförvaltningens tjänsteskrivelse (bifogad) kommenteras var enskild paragraf i vilken någon
förändring föreslås och det redogörs även för motiven till ändringarna.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker såvitt avser sakändringarna – avskaffandet av anmälningsskyldigheten för luftvärmepumpar och förkortningen av eldningsförbudet i
vissa anläggningar.
Vad gäller tvåtimmarsregeln gällande gatumusik vill stadskontoret anföra följande: Från miljöförvaltningen har inhämtats att avsikten med texten i 15 § 1 st 2-3 meningarna är att de skall
syfta på ”musikern/musikerna” – inte platsen i sig.
Av ordalydelsen i meningarna framgår detta, enligt stadskontorets mening, emellertid inte helt
klart. Stadskontoret förordar därför en mindre justering i 15 § 1 st 2 meningen, så att denna i
stället skulle lyda:
”Gatumusiker får under en dag inte framföra musik under längre tid än högst två timmar på samma
plats.”
Miljöförvaltningen har under hand meddelat att den tillstyrker detta något justerade förslag.
Mot bakgrund av vad som ovan anförts förordar stadskontoret att kommunstyrelsen tillstyrker
förslaget till revidering av lokala miljöföreskrifter i Malmö med nu föreslagen justering av 15 § 1
st 2 meningen.
Ansvariga
Tomas Bärring Chefsjurist
3 (3)
Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör
Malmö stad
Miljönämnden
Sammanträdestid
2015-05-26
Plats
Bergsgatan 17, Samlingssalen kl. 09:07-12:00
Paragrafer
§§ 71-84
Ledamöter
Ersättare
Övriga deltagare
Ej närvarande
Mötet ajourneras 11:15-11:20
Elisabeth Hellman (V), ordförande
Per Thomsen (S)
Daniel Johansson (S)
Maria Zingmark (MP)
Bob Ericsson (M)
Magnus Hulthe Andersson (FP)
Håkan Ask (SD)
Wilfredo Salinas (S), tjänstgör
Sharon Olsson (S)
Ragna Weisteen (MP)
Matilda Gradin (V),
Inge Garstedt (M), tjänstgör
Rosemary Ricci-Nystrand (M)
Malin Sennevall (FP)
Håkan Andersson (SD)
Elin Lundén, nämndsekreterare
Andrea Hjärne Dalhammar, stadsjurist
Jeanette Silow, tf. avdelningschef miljö- och hälsoskydd
Micaela Aleman tf. avdelningschef avdelningen för livsmedelskontroll
Nasrin Bigdelou, avdelningschef konsumtion och livsstil
Jonas Kamleh, enhetschef avdelningen för stadsutveckling och klimat
Håkan Nilsson, ekonomichef § 71-75
Malin Sandström, kommunikationschef
Rasmus Fredriksson, personalrepresentant (SACO)
Monika Månsson, projektledare § 71-72
Åsa Hellström, projektledare § 71-72
Rima Daoud, enhetschef bostadstillsynen § 71-73
Thomas Ferdinandsson, miljöinspektör § 78-79
Sara Jarmakowski Svanbom, miljöinspektör § 77-81
Johanna Block, projektledare § 78-82
Carina Svensson (S)
Schengül Özturk (S)
Lars Myllenberg (M)
1 (2)
2 (2)
§ 81 Förslag till revidering av lokala miljöföreskrifter för Malmö stad
113:00032-2015
Sammanfattning
Lokala miljöföreskrifter för Malmö stad meddelas med stöd av miljöbalkens förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Föreskrifterna föreslås få en generell översyn utifrån
förordningens bestämmelser samt dagens förutsättningar och tillsynsbehov. Förslaget har
remitterats till utvalda nämnder och förbund i Malmö stad, och justerats efter de synpunkter
som kommit in.
De huvudsakliga förändringar som föreslås är att anmälningsplikten för luftvärmepumpar
tas bort, att en tvåtimmarsregel för framförande av gatumusik införs och att
eldningsförbudet i vissa eldningsanläggningar som tidigare gällde året runt ändras till del av
året eftersom lagstiftningen inte ger kommunen rätt att ha sådant förbud gällande hela året.
Beslut
Miljönämnden beslutar
att
för egen del godkänna förvaltningens förslag till revidering av lokala miljöföreskrifter
för Malmö stad, samt
att
hemställa att kommunfullmäktige fastställer ändringarna i de lokala
miljöföreskrifterna att gälla från och med ett visst angivet datum under 2015, utan
övergångsbestämmelser, samt
att
hemställa om att kommunfullmäktige efter fattat beslut skyndsamt underrättar
länsstyrelsen om beslutet, i enlighet med förordning (1998:899) för miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, 44 § första stycket första punkten.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 2015-05-06
Sammanställda remissvar
Lokala miljöföreskrifter för Malmö stad inklusive kartbilagor, med ändringar
markerade
_____
Rätt utdraget intygar: Elin Lundén
Bilaga till förslag till revidering av lokala miljöföreskrifter för Malmö stad
Dnr: 113:00032-2015
Sammanställning av remissvar – Förslag till revidering av lokala
miljöföreskrifter för Malmö stad
Remisshanteringen
Nedanstående remissinstanser har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till
revidering av lokala miljöföreskrifter för Malmö stad. Remisstiden sträckte sig från den 19 januari
fram till den 27 februari 2015. Svaren har sammanfattats nedan och finns i sin helhet på
miljöförvaltningen. Reservationer och särskilda yttranden återfinns sist i detta dokument.
Sändlista
Tekniska nämnden – har inkommit med svar
Stadsbyggnadsnämnden – har inkommit med svar
Servicenämnden – har inkommit med svar enligt vilken nämnden inte har någon erinran.
Stadskontoret – har inte svarat
VA Syd – har inte svarat
Räddningstjänst Syd – har inte svarat
Polisens tillståndsenhet – har inte svarat
Allmänna synpunkter
Tekniska nämnden: har synpunkter på §§ 11 och 15 i de föreslagna lokala miljöföreskrifterna. I
yttrandet återfinns dock bara synpunkter på § 11. Detta beror på ett yrkande om att synpunkterna
på § 15 skulle strykas, vilket bifölls enligt § 32 TN-2015-150.
Stadsbyggnadsnämnden: har synpunkter på de paragrafer som reglerar vedeldning.
Servicenämnden har inget att erinra och ställer sig bakom förslaget till nya lokala
miljöföreskrifter.
Synpunkter per paragraf
Eldningsanordning 10 §
Stadsbyggnadskontoret anser att det kan finnas anledning att se över de paragrafer som reglerar
vedeldning, särskilt 10§ i vilken begränsningen omfattande trivseleldning i en period om sex
månader kan synas vara för ingripande. Förslagsvis ändras paragrafen till att gälla mellan 1 maj
och sista augusti.
Skötsel och tillsyn av eldningsanordning 11 §
I paragrafen redogörs för vad som gäller vid skötsel av eldningsanordning, exempelvis vid eldning
i kaminer och liknande. Föreskrifterna ställer krav på att ved ska ha torkat minst ett år. Tekniska
nämnden menar att kravet inte kan verifieras. Paragrafen kunde med fördel utformas så att
skötsel och tillsyn ska ske i sådan omfattning att olägenhet för omgivningen inte uppkommer.
1
I paragrafen anges att dokumentation över genomförd sotning och underhåll av
eldningsanordningen ska finnas hos ägaren av anläggningen under minst fem (5) år. Tekniska
nämnden vill i sammanhanget påtala att det enligt lag om skydd mot olyckor finns möjligheter att
söka dispens för s.k. egen-sotning där medgivandet blir det enda tillgängliga dokumentet i sådana
fall.
2
3
Malmö stad
StadskontoretMiljöförvaltningen
Tjänsteskri velse
Datum
201 5 -0 6- 042 01 5 -0 5- 06
Vår referens
Inger Bjurnemark Stark, miljöinspektör
Förslag till revidering av lokala miljöföreskrifter för Malmö stad
För sl ag t i ll rev i de r in g av lo k al a mi ljö fö re sk r ifte r fö r M al mö st ad Dn r:
11 3: 0 00 3 2- 2 0 15
Sammanfattning
Lokala miljöföreskrifter för Malmö stad meddelas med stöd av miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Föreskrifterna föreslås få en generell
översyn utifrån förordningens bestämmelser samt dagens förutsättningar och tillsynsbehov. Förslaget har remitterats till utvalda nämnder och förbund i Malmö stad,
och justerats efter de synpunkter som kommit in.
De huvudsakliga förändringar som föreslås är att anmälningsplikten för luftvärmepumpar tas bort, att en tvåtimmarsregel för framförande av gatumusik införs och att
eldningsförbudet i vissa eldningsanläggningar som tidigare gällde året runt ändras till
del av året eftersom lagstiftningen inte ger kommunen rätt att ha sådant förbud gällande hela året.
Förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att för egen del godkänna förvaltningens förslag till revidering av lokala miljöföreskrifter för Malmö stad, samt
att hemställa att kommunfullmäktige fastställer ändringarna i de lokala miljöföreskrifterna att gälla från och med ett visst angivet datum under 2015, utan övergångsbestämmelser, samt
att hemställa om att kommunfullmäktige efter fattat beslut skyndsamt underrättar
länsstyrelsen om beslutet, i enlighet med förordning (1998:899) för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 44 § första stycket första punkten.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelsen
Bilaga 1: Sammanställda remissvar
Bilaga 2: Lokala miljöföreskrifter för Malmö stad inklusive kartbilagor, med
ändringar markerade
Beslutsplanering
Miljönämnden, den 26 maj 2015
Kommunstyrelsen
1 (6)
2 (6)
Kommunfullmäktige
Ärendet
Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att meddela lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön. Lagstödet finns i 9 kapitlet miljöbalken samt i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Lokala miljöföreskrifter får inte gå utöver detta bemyndigande. Det finns heller inte några krav på att
kommunerna måste ha lokala föreskrifter på alla områden.
Malmö stads nuvarande lokala miljöföreskrifter antogs i kommunfullmäktige
2000-06-28--2000-06-29. Det har påtalats att det finns ett stort behov av att anpassa
föreskrifterna till aktuell lagstiftning samt nuvarande förhållanden i Malmö stad. Miljönämnden beslutade på sitt sammanträde 2014-06-25 att ge i uppdrag till miljöförvaltningen att se över föreskrifterna, och att presentera ett förslag för miljönämnden
under 2014.
Förvaltningen remitterade under hösten 2014 ett underlag till fastighetskontoret,
gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, stadskontoret, serviceförvaltningen, Räddningstjänst Syd och VA Syd. Därefter hölls möten med, och skickades en internremiss ut med det sammanställda arbetsmaterialet till förvaltningar och andra instanser
enligt ovanstående, och synpunkter inkom då även från näringslivskontoret. Ärendet
behandlades i miljönämnden den 12 december 2014, och då godkändes förslaget för
remittering, efter en ändring i miljöföreskrifternas 15 § angående gatumusik (MN
2014-12-12, § 140). Därefter har förslaget gått ut på en ny remissrunda till tekniska
nämnden, stadsbyggnadsnämnden, servicenämnden, stadskontoret, VA Syd, Räddningstjänst Syd samt polisens tillståndsenhet från 19 januari till 27 februari 2015. Inkomna remissvar har därefter gåtts igenom, vilket framgår av bilaga 1.
Den nu föreslagna revideringen baseras på en genomgång av de förändringar som har
införts sedan föregående uppdatering av de lokala miljöföreskrifterna i de lagstiftningar som föreskrifterna baseras på. Dessutom har föreskrifterna setts över med
avseende på behov av korrigering för att paragraferna ska vara tydliga, lätta att tilllämpa och underlätta för kommunens miljöarbete. Lagstiftningens krav på utformning av lokala miljöföreskrifter ska uppfyllas för att förhindra att olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår samtidigt som föreskrifterna inte ska vara mer ingripande än situationen kräver.
1 § Inledande bestämmelser
Paragrafen har förtydligats så att det framgår med stöd av vilken lagstiftning de lokala
miljöföreskrifterna är meddelade.
2 § Avloppsanordningar och toaletter
Paragrafen har uppdaterats så att den hänvisar till gällande lagstiftning.
3 § Andra toaletter än wc
Andra punkten i paragrafen har tagits bort då det inte längre förekommer torrklosetter med latrintömning genom kommunens försorg, och då detta förfarande inte inom
överskådlig framtid kan förväntas återinföras.
3 (6)
4 § Djurhållning
Ingen ändring.
Tillståndsplikten har övervägts. Även om det kommer in ytterst få ansökningar, och
det inte krävs tillstånd för att inneha andra potentiellt farliga eller obehagsframkallande djur, såsom spindlar och skorpioner, bedöms nuvarande tillståndsplikt lämplig.
Detta eftersom ormar oavsett faktisk farlighet kan orsaka rädsla och psykiskt lidande
hos kringboende, och nuvarande lagstiftning inte ger utrymme för att införa tillståndsplikt för några andra djur än de som framgår av 4 § förordningen.
5 § Tomgångskörning
Förbud mot tomgångskörning för att få komfortkyla har lagts till i denna paragraf
eftersom de flesta fordon idag har klimatanläggning. Det bör inte vara någon skillnad
i bullernivå eller utsläpp av föroreningar om ett fordon går på tomgång för att värmas
upp eller för att kylas ned.
6 § Spridning av gödsel
Ingen ändring.
Nuvarande avstånd på 300 meter har övervägts. Avståndet bedöms lämpligt eftersom
även de delar av Malmö som gränsar mot jordbruksmark är relativt tätbebyggda och
att ett minskat avstånd för spridning av gödsel därför hade riskerat att orsaka olägenhet för ett stort antal människor.
7 § Upplagsplats för djurspillning
Paragrafen har förtydligats så att den tydligare hänvisar till gällande lagstiftning.
I övrigt ingen ändring. Anmälningsplikten inom detaljplanelagt område framgår av
förordningen och är här en upplysning. Anmälningsplikten inom övriga områden
enligt kartbilagan är motiverad att ha kvar, eftersom det är möjligt att ha en upplagsplats för djurspillning utan att hålla djur som det krävs tillståndsplikt för.
8 § Mark-, ytvatten- eller grundvattenvärmepumpar
Paragrafen har uppdaterats så att den hänvisar till gällande lagstiftning.
9 § Luftvärmepumpar
Paragrafen upphävs eftersom miljö- och hälsonyttan av anmälningskravet är begränsad. De värmepumpar som finns idag är ofta så tysta att de inte utgör något problem.
Vid klagomål går det precis som tidigare att förelägga om åtgärder/förbud. Det kan
finnas en viss risk för att värmepumpar blir felaktigt placerade, men eftersom det
enbart vid ett fåtal tillfällen har förekommit att miljöförvaltningen har krävt en annan
placering av luftvärmepumpen, anses inte denna risk vara så stor att den motiverar att
anmälningsplikten finns kvar.
10 § Eldningsanordning
Paragrafen ändras då den idag anger ett förbud som gäller hela året, trots att lagstiftningen endast medger att kommunen föreskriver om ett tillfälligt förbud. Förbudet
ska därför begränsas till att gälla under sommarhalvåret. Stadsbyggnadskontoret anser
att en begränsningsperiod om sex månader kan synas vara för ingripande och har
föreslagit att istället gälla mellan 1 maj och sista augusti. Dock har stadsbyggnadskon-
4 (6)
toret uttalat sig angående ett ursprungligen mer omfattande förslag om att alla fastbränsleanläggningar (även exempelvis vedeldad pizzaugn) skulle omfattas av förbudet. Tillräckligt underlag för att konsekvensbedöma ett sådant förbud finns inte tillgängligt och miljöförvaltningen kan inte visa att ett sådant förbud skulle vara rimligt.
Sammanfattningsvis anses att 1 april – sista september är en rimlig tidsperiod för
förbudet eftersom de ofta är varma månader, när människor vistas ute i sina trädgårdar och ofta har fönster öppna till sina bostäder. Detta särskilt som förbudet hittills
gällt under hela året.
Dessutom läggs till att förbudet under denna tidsperiod även gäller trivseleldning
(och inte bara eldning för uppvärmning och varmvattenproduktion). Detta med anledning av att det inte är lämpligt att inom tätbebyggt område elda med fasta bränslen, p.g.a. utsläppet av stoft och hälsofarliga ämnen. Mer information om hälsoeffekter finns att läsa i Miljösamverkans rapport om Småskalig fastbränsleeldning (Projekt
inom Miljösamverkan Skåne).
11 § Skötsel och tillsyn av eldningsanordning
Paragrafen är ändrad eftersom det är tveksamt om det finns befogenheter att i de
lokala miljöföreskrifterna meddela förbud mot att elda med hälsofarliga eller på annat
sätt olämpliga bränslen. Därför väljs att istället upplysa om att eldning med sådana
bränslen kan vara ett straffbart miljöbrott.
Som tekniska nämnden påtalat är det lämpligt att ta bort föreskriften om att ved ska
ha torkats i minst ett år, eftersom det inte är praktiskt möjligt för en tillsynsmyndighet att kontrollera/verifiera att kravet uppfyllts. Motsvarande kan istället tas in som
upplysning i miljöförvaltningens informationsmaterial. Tekniska nämnden har istället
föreslagit en bestämmelse om att skötsel och tillsyn ska ske i sådan omfattning att
olägenhet för omgivningen inte uppkommer. Ett sådant krav dock finns redan i de
allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken, och bedöms vara alltför vagt för att föreskrivas om här.
Dokumentationskrav finns i lag om skydd mot olyckor (med föreskrifter) och kan
också föreläggas om vid behov med stöd av miljöbalken. Tekniska nämnden har
dessutom påtalat att det enligt lag om skydd mot olyckor finns möjligheter att söka
dispens för s.k. egen-sotning där medgivandet blir det enda tillgängliga dokumentet i
sådana fall. Därför föreslås att dokumentationskravet i miljöföreskrifterna tas bort
och ersätts med en allmän hänvisning till lag om skydd mot olyckor.
12 § Eldning
Paragrafen har ändrats eftersom förbudet enligt lagstiftningen bara får omfatta ”planlagt område”, vilket är ett vagt begrepp som här får tolkas som område med detaljplan.
Gatukontoret och Räddningstjänst Syd har nämnt behovet av föreskrifter om grillning, både för privatpersoner och för restauranger som eldar och grillar utomhus. Vi
kan dock inte se att lagstiftningen bemyndigar kommunen att föreskriva om sådant.
13 § Bränning av halm
Paragrafen har förtydligats med en definition av halm.
5 (6)
14 § Camping
Camping regleras även i Lokal ordningsstadga för Malmö kommun och det är lämpligt att miljöföreskrifterna även fortsättningsvis har motsvarande lydelse och omfattning. Kommunens storlek och tätbebyggelse medför att camping utanför Sibbarps
camping ger risk för olägenheter. Paragrafen förtydligas med en hänvisning till ordningsstadgan.
15 § Gatumusik
Paragrafen har skärpts genom att en tvåtimmarsregel för framförande av gatumusik
har införts.
Fråga har ställts av Polisens tillståndsenhet om det finns någon möjlighet till begränsning av antalet gatumusiker som får uppträda samtidigt och/eller begränsa hur
nära varandra musikerna får stå. Långtgående begränsningar av konstnärligt utövande
kan dock anses vara alltför ingripande eftersom det omfattas av regleringen kring de
mänskliga rättigheterna, och regeringsformens regler om mötesfrihet. Tvåtimmarsregeln bör vara en tillräcklig begränsning för att minska risken för bullerolägenheter.
Ett förtydligande har gjorts genom att den geografiska avgränsningen i denna paragraf har ritats in på kartbilagan.
16 § Ansökan och anmälan
Paragrafen har uppdaterats så att den hänvisar till gällande lagstiftning.
19 § Avgifter
Paragrafen har förtydligats så att det framgår vilken taxa som tillämpas.
20 § Överklagande
Paragrafen har tillkommit för att förtydliga hur beslut enligt dessa föreskrifter kan
överklagas.
21 § Övergångsbestämmelser
Paragrafen ska uppdateras så att den hänvisar till datumet när de nya föreskrifterna
träder i kraft.
Kartbilagan
Kartbilagan har moderniserats och gjorts tydligare.
Övriga synpunkter
Näringslivskontoret har lyft frågan om språket som används är tillräckligt lättförståeligt och om det finns förutsättningar att översätta föreskrifterna till andra språk. Vår
ståndpunkt är att all myndighetstext ska vara enkel och lättbegriplig, men att det
ibland finns juridiska krav på att använda vissa formuleringar även om de kan vara
svårbegripliga. När det gäller översättningen till andra språk hänvisar vi till Malmö
stads kommunikationspolicy, där grundprincipen är att all information ska presenteras på svenska. Om behov uppstår skulle föreskrifterna kunna översättas till engelska.
Vid framtagandet av denna tjänsteskrivelse har samråd skett med representanter för
gatukontoret, serviceförvaltningen, Räddningstjänst Syd och polisens tillståndsenhet,
stadsjurister på miljöförvaltningen, avdelningschef på avdelningen för konsumtion
6 (6)
och livsstil samt handläggare och gruppchefer på avdelningen för miljö- och hälsoskydd.
Särskilt beaktande av barnkonventionen har inte bedömts aktuellt i detta ärende.
Bedömningen av hälsoskyddet för människor generellt sett bedöms vara tillräckligt.
Förutom handläggande miljöinspektör Inger Bjurnemark Stark har stadsjurist
Andrea Hjärne Dalhammar deltagit vid framtagandet av denna tjänsteskrivelse. Samråd har skett med ett flertal inspektörer och gruppchefer samt miljöingenjör Mårten
Spanne, avdelningen för miljö- och hälsoskydd, samt stadsjurist Daniel Kjellqvist.
Ansvariga
Kerstin Åkerwall
Miljödirektör
Jeanette Silow
Avdelningschef
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Lokala miljöföreskrifter för Malmö – kartor
Bild 1: Karta över Malmö kommun.
Bild 2: Karta över Malmös centrala delar, med begränsningar för utövande av gatumusik.
Lokala miljöföreskrifter för Malmö
Antagna av kommunfullmäktige…
Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd gäller inom Malmö kommun följande lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön.
Borttaget: ¶
Föreskrifterna är meddelade med stöd av:
- 9 kap. 7 miljöbalken och 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd i fråga om 2 § om avloppsanordningar,
- 9 kap 11 § miljöbalken och 39 § förordningen i fråga om 4 § om djurhållning,
- 9 kap 12 § miljöbalken och 42 § förordningen i fråga om 7 § om gödselstad,
- 9 kap 12 § miljöbalken och 17 § förordningen i fråga om 8 § om värmepumpar, och
- 9 kap 12 § miljöbalken och 40 § förordningen i fråga om 3, 5, 6, 9-15 §§ om toaletter,
tomgångskörning, spridning av gödsel, luftvärmepumpar, eldning, camping och
gatumusik.
Borttaget: ¶
Avloppsanordningar
2§
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd
av miljönämnden för att
1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas och
2. ansluta vattentoalett till befintlig enskild avloppsanordning.
Borttaget: och toaletter
Enligt dessa lokala föreskrifter krävs dessutom tillstånd av miljönämnden för att
3. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis
avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom område med detaljplan
samt inom de tätbebyggda områden som har märkts ut på kartbilagan och som inte
omfattas av detaljplan.

Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs
anmälan till miljönämnden för att
4. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-3,
5. ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets
mängd eller sammansättning.
Anmälan eller tillstånd enligt ovan nämnda bestämmelser krävs inte för avloppsanordning
som kräver tillstånd enligt 1 kap 3 § eller anmälan enligt 1 kap 10 §
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller om avloppsanordningen enbart är avsedd att
föra avloppsvattnet till en allmän avloppsanläggning.
Andra toaletter än wc
3§
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inrätta andra slags toaletter än vattentoalett som är
ansluten till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Djurhållning
4§
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
Borttaget: 5
Borttaget: §
Borttaget: 21 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Borttaget: ¶
Borttaget: ¶
1.
Borttaget: ¶
eller¶
2. torrklosett med latrintömning genom
kommunens försorg
Borttaget: ¶
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. orm,
inom område med detaljplan samt inom de tätbebyggda områden som har märkts ut på
kartbilagan och som inte omfattas av detaljplan.
Tomgångskörning
5§
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i
högst en (1) minut.
Begränsningen i första stycket gäller inte:
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga
brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning eller
komfortkyla.
Borttaget: Detta
Spridning av gödsel
6§
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att sprida naturlig gödsel, slam eller annan
orenlighet inom eller inom 300 meter från område med detaljplan samt de tätbebyggda
områden som har märkts ut på kartbilagan och som inte omfattas av detaljplan.
Tillstånd enligt första stycket fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från
nötkreatur, häst eller fjäderfä om den sker i ringa omfattning, t. ex på villatomt, och om
nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen. Tillstånd fordras inte heller om
spridningen av orenligheten regleras i annat tillstånd enligt miljöbalken.
Upplagsplats för djurspillning
7§
Enligt 37 samt 42 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan
till miljönämnden av den som avser att ordna en gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning inom område med detaljplan samt inom de tätbebyggda områden som har märkts
ut på kartbilagan och som inte omfattas av detaljplan.
Mark-, ytvatten- eller grundvattenvärmepumpar
8§
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av
värme eller kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten.
Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver tillstånd
enligt 1 kap 3 § eller anmälan enligt 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Vad
som sägs i paragrafen gäller heller inte för de inrättningar eller åtgärder som generalläkaren
utövar tillsyn över.
Borttaget: 5 §
Borttaget: 21 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Borttaget: ¶
9§
Upphävs
Eldningsanordning
Borttaget: Det krävs anmälan till
miljönämnden för att inrätta och använda en
luftvärmepump för en- eller
tvåfamiljsfastigheter inom område med
detaljplan samt inom de tätbebyggda
områden som har märkts ut på kartbilagan
och som inte omfattas av detaljplan.¶
Borttaget: ¶
10 §
Småskalig eldning av fast bränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna som
inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, eller trivseleldning med fast bränsle,
är inte tillåten 1 april – 30 september inom område med detaljplan samt inom de tätbebyggda
områden som har märkts ut på kartbilagan och som inte omfattas av detaljplan.
Skötsel och tillsyn av eldningsanordning
11 §
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara
god och att bränslet ska vara torrt.
Enligt 29 kap 1 § miljöbalken kan eldning med avfall, plast, målat eller tryckimpregnerat
virke, spånskivor eller liknande material vara straffbar.
Borttaget: Ved skall ha torkat minst ett
år.
Flyttad nedåt [1]: All eldning med
avfall, plast, målat eller tryckimpregnerat
virke, spånskivor eller liknande material är
förbjuden.
Flyttad (infogning) [1]
Regler om sotning m.m. finns i lag om skydd mot olyckor (2003:778), med föreskrifter.
Borttaget: All
Borttaget: är förbjuden
Eldning
12 §
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område är förbjuden under
tiden 1 april - 30 september.
Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i Renhållningsordning
för Malmö stad, föreskrifter om avfallshantering.
Regler om eldning m.m. finns i lag om skydd mot olyckor (2003:778), med föreskrifter.
Bränning av halm
13 §
Det är förbjudet att bränna halm på åkermark inom kommunen. Med halm menas strå, stjälk
eller delar av blast.
Borttaget: Dokumentation över
genomförd sotning och underhåll av
eldningsanordningen ska finnas hos ägaren
av anläggningen under minst fem (5) år. ¶
Borttaget: med detaljplan samt inom de
tätbebyggda områden som har märkts ut på
kartbilagan och som inte omfattas av
detaljplan
Borttaget: Övrig tid av året får eldning
inom sådana områden ske endast av torrt
trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för
kompostering om det kan ske utan att
olägenhet för människors hälsa uppstår.¶
Borttaget: kommunens r
Camping
14 §
Camping är endast tillåten inom Sibbarps campingplats (se kartbilagan) om inte polisen gett
tillstånd till annat enligt ordningslagen, se lokal ordningsstadga för Malmö kommun.
Gatumusik
15 §
Utövande av gatumusik inom Gamla staden och på Davidshallsbron, Södra Förstadsgatan
mellan Davidshallsbron och Friisgatan samt Triangeln (se kartbilaga) får endast ske mellan
kl. 10.00 och kl. 19.00 och bara under förutsättning att ljudförstärkare/ högtalare inte
används. Gatumusik får under en dag inte framföras under längre tid än högst två timmar på
samma plats. Vid fortsatt framförande ska ny plats väljas utom hörhåll från tidigare plats.
Begränsningen i första stycket gäller inte utövande av gatumusik som sker i enlighet med
tillstånd som polismyndigheten utfärdat enligt ordningslagen.
Ansökan och anmälan
16 §
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller
anmälan till miljönämnden vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet
Borttaget: ¶
Borttaget: ¶
Borttaget: ¶
Miljönämnden får i övrigt meddela de
föreskrifter om utövande av gatumusik på
viss offentlig plats som i ett enskilt fall
behövs för att hindra att olägenhet för
människors hälsa uppkommer.¶
¶
Borttaget: enligt lokala föreskrifter
meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i
förordningen
samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar,
lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.
Straffbestämmelser
17 §
Bestämmelser om straff och förverkande vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i 29 kap.
miljöbalken.
Dispens
18 §
Miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter, om det är
uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.
Avgifter
19 §
Miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för
handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt
kommunfullmäktiges taxa enligt miljöbalken.
Borttaget: den taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område som
kommunfullmäktige antagit
Överklagande
20 §
Miljönämndens beslut enligt dessa föreskrifter överklagas till länsstyrelsen.
Borttaget: 1 september 2000
Borttaget: hälsoskydds
Övergångsbestämmelse
21 §
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den …. Äldre lokala miljöföreskrifter ska tillämpas på
ärenden som har inletts dessförinnan.
Borttaget:
Malmö stad
1 (2)
Tekniska nämnden
Datum
2015-02-26
Yttrande
Adress
August Palms plats 1
Diarienummer
Till
TN-2015-150
Miljönämnden
Begäran om yttrande - Revidering av lokala miljöföreskrifter för Malmö stad
113:00032-2015
Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning
I enlighet med Miljönämndens beslut har förslag till reviderade lokala miljöföreskrifter
översänts till tekniska nämnden med begäran om yttrande. Tekniska nämnden lämnar
synpunkter på §§ 11 och 15 i de föreslagna lokala miljöföreskrifterna.
Yttrande
Miljöförvaltningen har under hösten 2014 skickat ut underlag med förfrågan om synpunkter
på de då gällande lokala miljöföreskrifterna till ett flertal förvaltningar. Gatukontoret gavs vid
genomgång med miljöförvaltningens personal tillfälle att framföra sina synpunkter. Efter
denna genomgång sände miljöförvaltningen ett förslag till nya lokala miljöföreskrifter på
remiss till tillfrågade förvaltningar. Denna internremiss har inte kommit gatukontoret till del.
Miljöförvaltningen har därefter beslutat att för egen del godkänna nya lokala miljöföreskrifter
för Malmö stad. Miljönämnden har nu sänt de beslutade föreskrifterna förslaget på remiss till
tekniska nämnden för yttrande.
Tekniska nämndens synpunkter på de beslutade lokala miljöföreskrifterna följer nedan.
Skötsel och tillsyn av eldningsanordning 11 §
I paragrafen redogörs för vad som gäller vid skötsel av eldningsanordning, exempelvis vid
eldning i kaminer och liknande. Föreskrifterna ställer krav på att ved ska ha torkat minst ett
år. Tekniska nämnden menar att kravet inte kan verifieras. Paragrafen kunde med fördel
utformas så att skötsel och tillsyn ska ske i sådan omfattning att olägenhet för omgivningen
inte uppkommer.
I paragrafen anges att dokumentation över genomförd sotning och underhåll av
eldningsanordningen ska finnas hos ägaren av anläggningen under minst fem (5) år. Tekniska
2 (2)
nämnden vill i sammanhanget påtala att det enligt lag om skydd mot olyckor finns
möjligheter att söka dispens för s.k. egen-sotning där medgivandet blir det enda tillgängliga
dokumentet i sådana fall.
I övrigt har tekniska nämnden inget att anföra.
Milan Obradovic
Eva Kristiansson