Protokoll från årsmötet 2015

Protokoll fört vid Boo Kanot och Skidklubbs femte årsmöte
Tid
Plats
Närvarande
Tisdagen den 24 mars 2015
Skurustugan
24, enligt bilaga 1
1. Mötets öppnande
Ordförande Hans-Otto Halvorsen hälsade välkommen till föreningens femte årsmöte
och förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängd
Beslutades att fastställa röstlängden till 24 närvarande, Bilaga 1.
3 Årsmötets behöriga utlysande
Beslutades att årsmötet behörigen utlysts. Dock fanns synpunkter på att
valberedningens förslag inte hade aviserats.
4 Val av mötesfunktionärer
Beslutades att till mötesfunktionärer välja
Ordförande: Hans-Otto Halvorsen
Sekreterare: Karin Persson
Justeringsmän och rösträknare: Anders Hallgren och Karl-Axel Johansson.
5. Fastställande av dagordningen
Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.
6. Godkännande av verksamhetsberättelse
Beslutades att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014,
efter följande ändringar;
Sid 3,
Sid 4,
Sid 5,
Sid 5,
Sid 10,
Sid 11,
Lena Bergqvist var felstavat
ta bort stycket med vattenskadan det hände 2015
de var 9 i spårgruppen
lägg till," tagit fram" spårkarta i näst sista raden
ta bort "samt KM" i rubriken
lägg till stycke med "Deltagande vid SM i kanot"
BKoS deltog för första gången i ett SM i kanot, Lovisa Betmark
paddlade 200 m, men hon åkte ut i kvalet och fick därmed ingen
placering.
Sida 1 av 4
Kasper Betmark var också med i ett lopp för 12 åringar, men enligt SM
reglerna tävlar man först från 14 år så det var utom tävlan.
Sid 11, lägg till stycke med "Deltagande vid SUC, Svenska ungdomscupen
Lovisa och Kasper var med i en deltävling av SUC. Lovisa blev med det
totalt 22:a i klassen F-14, Kasper fick en 17:e placering i P-12.
Sid 11, lägg till stycke med "Deltagande vid DM i kanot"
DM arrangerades i Brunnsviken och var en kombination av 3 tävlingar i
en, Stockholmscup, DM samt St Erikscup K2. Vi hade 5 deltagare med,
Lovisa Betmark , Kasper Betmark, Viktor Johansson, Isak Vilks och
Adam Rydh
Sid 12, ändra till Wikströms fisk.
Sid 13, under Sociala medier, ändra till "Facebookssidan" har fortsatt att
utvecklats."
Sid 14, Öhnström felstavat
Rättelserna har gjorts direkt i Bilaga 2.
7. Godkännande av ekonomisk rapport
Tony Damström föredrog den ekonomiska rapporten (balans- och resultaträkning)
för 2014, som godkändes. Bilaga 3.
8. Revisorernas berättelse
Per Thunman föredrog revisorerna berättelse, därefter beslutades att lägga dessa till
handlingarna. Bilaga 4.
9. Beviljande av ansvarsfrihet
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
10. Förslag på ändringar i stadgarna
Beslutades att ändra i stadgarna i nedanstående två §
§ 23 Valberedningens sammanställning, åliggande, sista meningen ändras till
Senast en (1) vecka före årsmötet
§ 26 Styrelsens åligganden, första punkten ändras till
tillse att föreningen följer gällande lagar, bindande regler, gällande
värdegrund och policies för klubben.
11. Uppdaterad värdegrund och nya policy
Beslutades att godkänna styrelsens förslag till värdegrund och policy efter ändring
av alkohol- och drogpolicyn samt i mobbning och kränkningar enligt nedan .
Sista meningen till Vid sociala arrangemang (höstmiddagen o.d) kräver vi alltid stor
mottfullhet och det ska alltid erbjudas alkoholfria alternativ..
Mobbning felstavat , tredje ordet från slutet.
Bilaga 5.
12. Fastställande av förslag verksamhetsplan för 2015
Beslutades att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 . Bilaga 6.
Sida 2 av 4
13. Fastställande av förslag av budget för 2015
Beslutades att godkänna styrelsens förslag till budget för 2015. Bilaga 7.
14. Fastställande av avgifter för 2016
Beslutades om följande avgifter för 2016
Medlemsavgift per hushåll (endast rätt att rösta)
Aktivitetsavgift per hushåll (inkl en nyckel,
kajaklån, läger, resor, träningar, aktiviteter)
Ny eller extra nyckel
Hyra av kajakplats K1/K2
Hyra av kajakplats för tävlande junior
Kortlån av kajak för gäst, i sällskap av medlem, endast en dag
Från och med andra halvåret 2015 är seniorgympan avgiftsfri.
400:400:250:1 800:800:0:-/dag
Beslutades att medlemsavgiften ska vara betald senast 1 mars för att ha rösträtt på
årsmötet.
15. Val av styrelse, revisorer och valberedning för verksamhetsåret 2015
Beslutades att välja
Ordförande på ett år:
Ledamöter på två år:
Ledamot fyllnadsval ett år:
Hans Otto Halvorsen
Patrik Enger
Anna Edin
Valda till årsmötet 2016
Lena Bergqvist
Per Parmhed
Lars Sjöberg
Revisor på två år:
Per Thunman
Vald till årsmötet 2016
Bernt Jakobsson
Revisorsuppleant på ett år:
Lennart Runemo
Valberedning på ett år
Johan Säfström
Martin Öhnström
16. Behandling av eventuella motioner och propositioner
Proposition nr 1 Ersättning till styrelsen
Beslutades att bifalla propositionen att
Alla styrelsemedlemmar
2000 kr i bonuspengar (kan enbart användas som betalning för deltagelse på
klubbens olika aktiviteter)
Kassör/Ekonomiansvarig
8000 kr (+ 2000 i bonus)
Medlemsansvarig
3000 kr (+ 2000 i bonus)
Proposition nr 2 Nya riktlinjer för gästlån av kajaker
Beslutades att bifalla propositionen att
Sida 3 av 4
det ingår i aktivitetsavgiften att man vid två tillfällen per säsong får ta med upp till 3
gäster för en halvdagspaddling i hemmavatten.
För att få ta med gäster måste medlemmen vara examinerad med EPP GUL eller
motsvarande och helt ansvara för gästerna.
Bokning enligt nuvarande regler.
Önskas fler än 3 gäster krävs bokning med godkännande från kanotansvarig, kostnad
100:-/dag för varje extra kajak.
Proposition nr 3 "Hedersmedlem"
Beslutades att bifalla delar av propositionen att
införa ”Hedersmedlemskap” och ”Ständig medlem” enligt nedan.
Hedersmedlem kan medlemmar bli vilka under lång tid särskilt förtjänstfullt
bidragit till klubbens verksamhet.
Då BKOS är en relativt ung klubb bör även aktiviteter från tiden som sektion
inom Boo IF kunna räknas med i begreppet ”lång tid”.
Förslag på medlem som kan bli ”Hedersmedlem” tas fram av styrelsen (eller
av enskild medlem som lämnar förslag till styrelsen) och läggs fram för
godkännande av årsmötet.
Som "hedersmedlem" är man befriad från att betala medlemsavgift till
klubben. Aktivitetsavgiften ingår ej i "hedersmedlemskapet".
”Ständig medlem” föreslås ej.
17. Frågor till årsmötet
sätts
bryggan
Palle Biberg önskar att det klargörs vem som är ansvarig för bryggan och att det
ett datum för att sätta i den. En bryggansvarig bör utses. Palle ansvarar för att
kommer i vattnet inom kort.
Urban Jonsson är båtansvarig, han får info från de som har information om båten.
Anna Edin informerade om att det är uppstartsmöte för skolpaddling 15/ 4.
Skolpaddling erbjuds från den 19/5 med 10 tillfällen till och med den 15/6.
18. Mötets avslutande
Mötesordförande och tillika ordförande i Boo Kanot- och skidklubb Hans-Otto
Halvorsen avslutade mötet.
Karin Persson, mötessekreterare
Hans-Otto Halvorsen, mötesordförande
Karl-Axel Johansson, justerare
Anders Hallgren, justerare
Sida 4 av 4