1 Justering och fastställande av föredragningslista

Protokoll PLU
2015-01-14
2 av 2
Innehåll
§1
Justering och fastställande av föredragningslista
3
§2
VA-taxa för Vaxholms stad
4
§3
Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen 2015
5
§4
6
§7
Ekosystemtjänster i en expansiv region - strategi för miljömålet Ett
rikt växt- och djurliv i Stockholms län
Svar på motion om att planera för bevarande och utveckling av
parker och grönområden i Vaxholm
Dp 409 - Förslag till detaljplan för kvarteret Vitsippan, del av Vaxön
1:14 m.fl.
Förslag till detaljplan för Storäng, Dp 401
§8
Taxa för resa med linfärja mellan Vaxön och Vaxholmen
11
§5
§6
7
8-9
10
Förvaltningen informerar
……………………….
Ordförande
2
..……………………..
Justerare
Protokoll PLU
2015-01-14
1 av 1
§ 1 Justering och fastställande av föredragningslista
Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Lars Sjöblom (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 20 januari 2015.
Utskickad föredragningslista fastställs med tillägg av ärende – Förslag till taxa för resa med linfärja
mellan Vaxön och Vaxholmen - som behandlas som ärende nummer 8 i utskickad kallelse.
Beslutsnivå
Kommunstyrelsens planeringsutskott
Yrkanden
Ordföranden yrkar att Lars Sjöblom (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet
senast den 20 januari 2015 samt att utskickad föredragningslista fastställs med tillägg av ärende –
Förslag till taxa för resa med linfärja mellan Vaxön och Vaxholmen - som behandlas som ärende
nummer 8 i utskickad kallelse.
……………………….
Ordförande
3
..……………………..
Justerare
Protokoll PLU
2015-01-14
Änr KS 2014/10102.206
1 av 1
§ 2 VA-taxa för Vaxholms stad
Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
1. Upprättat förslag till ny VA-taxa fastställs
2. Den nya VA-taxan ska börja gälla från och med 1 april 2015 eller om senare direkt efter
kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut
3. Redaktionella förändringar av VA-taxan delegeras av kommunfullmäktige till Vaxholmsvattens
styrelse
Beslutsnivå
1-3 Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Roslagsvatten har tagit fram en ny driftstaxa för vatten, avlopp och dagvatten som föreslås gälla från
den 1/4 2015. Taxan har godkänts på Vaxholmsvattens styrelsemöte den 25 november 2014.
Yrkanden
Ordföranden yrkar på bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
Handlingar
Tjänsteutlåtande 2014-12-09
Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 2014-12-04
Styrelsemötesprotokoll från Roslagsvatten AB 2014-11-25
Kopia på beslutet till
För åtgärd:
Roslagvatten, Marie-louise Scanlan
Akt
Susanne Edén, sbf
För kännedom:
Roslagsvatten, Terees von Stedingk
……………………….
Ordförande
4
..……………………..
Justerare
Protokoll PLU
2015-01-14
Änr KS 2014/10001.042
1 av 1
§ 3 Verksamhetsplan 2014 för Energi- och klimatrådgivningen i
Vaxholms stad
Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
1. Godkänner verksamhetsplan 2015 för energi- och klimatrådgivningen i Vaxholms stad.
Beslutsnivå
1. Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Verksamheten inom energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja effektiv och
miljöanpassad användning av energi och därigenom bland annat minska energianvändningens
klimatpåverkan. Målgrupper är kommunens invånare, företag och andra organisationer.
Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk. Den syftar till att förmedla kunskaper om
energianvändning och energisparande samt påverka attityder och beteenden hos
målgrupperna.
I verksamhetsplanen redovisas hur rådgivningen avses bedrivas i Vaxholm under 2015.
Yrkanden
Ordföranden yrkar på bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
Handlingar
Tjänsteutlåtande 2014-12-23
Verksamhetsplan 2015 för Energi- och klimatrådgivningen i Vaxholms stad
Kopia på beslutet till
För åtgärd:
Oskar Pihl, sbf
Akt
……………………….
Ordförande
5
..……………………..
Justerare
Protokoll PLU
2015-01-14
Änr KS 2014/10098.430
1 av 1
§ 4 Ekosystemtjänster i en expansiv region - strategi för miljömålet
Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län
Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Stadsbyggnadsförvaltningens remissvar godkänns.
Beslutsnivå
Kommunstyrelsens planeringsutskott
Ärendebeskrivning
I Länsstyrelsens förslag till strategi för att uppnå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv identifieras vilka
omställningar som måste ske i samhället samt vilka robusta strategier som kan leda till de omställningar
som krävs för att förlusten av biologisk mångfald ska upphöra. Strategins åtgärdsområden och förslag till
prioriterade områden ger vägledning för vilka prioriteringar som krävs på såväl regional som lokal nivå
och vilka som bär ansvaret för genomförandet. Syftet är att belysa målkonflikter och visa på möjliga
lösningar vad gäller länets expansion, och att samtidigt värna och utveckla biologisk mångfald och
ekosystemtjänster.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
Handlingar
Tjänsteutlåtande 2014-11-19
Remissvar: Ekosystemtjänster i expansiv region, 2014-11-19
Remiss på Ekosystemtjänster i en expansiv region - strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i
Stockholms län, 2014-07-18
Kopia på beslutet till
För åtgärd:
Isabelle Eriksson, Sbf
Akt
För kännedom:
Miljövårdsenheten, Länsstyrelsen i Stockholms län
……………………….
Ordförande
6
..……………………..
Justerare
Protokoll PLU
2015-01-14
Änr KS 2014/10106.008
1 av 1
§ 5 Svar på motion om att planera för bevarande och utveckling av
parker och grönområden i Vaxholm
Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
1. Motionen avslås.
Beslutsnivå
1. Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
En motion om att planera för bevarande och utveckling av parker och grönområden i Vaxholm har
inkommit från Gunilla Lauthers (V).
Motionären anser att om Vaxholm ska förtätas krävs att de grönområden som finns ska utvecklas och få
höjd kvalité. Information om vilka områden och värden som kan ersättas och inte måste tas fram. Hur
säkerställer man att barn enkelt får möjlighet att nå en skog är en annan fråga.
Vidare anges att Vaxholm behöver komplettera kompetensen inom kommunen för parkanläggningar
och landskapsarkitektur.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att de kunskaper och underlag som finns är tillräckliga för
planeringsinsatserna, om inte tas erforderliga kompetenser in eller utredningar fram.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
Handlingar
Tjänsteutlåtande 2014-11-26
Motion om planera för bevarande och utveckling av parker och grönområden i Vaxholm, 2014-05-17
Kopia på beslutet till
För åtgärd:
Akt
För kännedom:
Oskar Pihl, sbf
……………………….
Ordförande
7
..……………………..
Justerare
Protokoll PLU
2015-01-14
Änr KS 2014/10100.214
1 av 2
§ 6 Dp 409 - Förslag till detaljplan för kvarteret Vitsippan, del av
Vaxön 1:14 m.fl.
Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
1. Samrådsförslaget godkänns med följande ändringar i Plan- och genomförandebeskrivningen:
Sidan 6, sista stycket ersätts med meningen ”Utformning av bebyggelse kommer att studeras
mellan samråds- och granskningsskedet”.
Sidan 15, sista stycket andra meningen kompletteras med ”Eriksövägen”.
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd för förslag till detaljplan.
Beslutsnivå
1. Kommunstyrelsens planeringsutskott
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för kvarteret Vitsippan
enligt beslut KS §92/2014-10-23. Planläggningen påbörjas i samrådsskede och överensstämmer med
översiktsplanens intentioner.
Syftet med planen är att skapa ändamålsenliga, attraktiva och kostnadseffektiva lokaler för särskilt
boende med ca 70-80 boendeplatser. Möjligheten för allmänhet och boende i närområdet att ta sig till
vattenområde och småbåtshamn via planområdet ska tillgodoses. Inom planområdet ska verksamhetens
parkeringsbehov för bil och cykel och återvinningsstation rymmas. I ny detaljplan föreslås strandskyddet
upphävas inom den del kvartersmarken för nytt vård- och omsorgsboende som berörs av strandskydd.
Förslag till utformning av bebyggelsen föreslås tas fram i en arkitekttävling som genomförs mellan
samråds- och granskningsskedet.
Genomförandet bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som kräver en
miljökonsekvensbeskrivning. Behovsbedömning har lämnats till Länsstyrelsen för granskning.
Samråd antas kunna påbörjas i februari. Under samrådstiden ordnas ett samrådsmöte.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att:
Samrådsförslaget godkänns med följande ändringar i Plan- och genomförande-beskrivningen:
Sidan 6, sista stycket ersätts med meningen ”Utformning av bebyggelse kommer att studeras mellan
samråds- och granskningsskedet”.
Sidan 15, sista stycket andra meningen kompletteras med ”Eriksövägen”.
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd för förslag till detaljplan.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
Handlingar
1. Tjänsteutlåtande, 2015-01-07
2. Plankarta A3, 2014-01-07
3. Plan- och genomförandebeskrivning, 2014-01-07
……………………….
Ordförande
8
..……………………..
Justerare
Protokoll PLU
2015-01-14
2 av 2
Kopia på beslutet till
För åtgärd:
Kristina Dunker, stadsbyggnadsförvaltningen
Akt
För kännedom:
Karin Wigstrand, socialförvaltningen
……………………….
Ordförande
9
..……………………..
Justerare
Protokoll PLU
2015-01-14
Änr KS 2012/10023.214
1 av 1
§ 7 Förslag till detaljplan för Storäng, Dp 401
Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
1. Godkänna programsamrådsredogörelse samt uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att sända
förslag till detaljplan på samråd
Beslutsnivå
1. Kommunstyrelsens planeringsutskott
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen för Storäng är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med
bevarade natur och kulturmiljövärden samt möjliggöra plats för en ny förskola, samt att möjliggöra
utbyggnad av vatten och avlopp i området.
Förslaget till detaljplan möjliggör ca 75 nya bostäder på den kommunägda obebyggda delen av
planområdet. Hur stor förtätning som kommer att möjliggöras inom den befintliga bebyggelsen
kommer att utredas vidare under planprocessen. I planbeskrivningen redovisas hur konsekvenserna
varierar utifrån olika möjligheter att stycka de befintliga fastigheterna.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
Handlingar
Dpl för Storäng - planbeskrivning 2014-12-22
Dpl för Storäng – plankarta 2014-12-22
Dpl för Storäng - programsamrådsredogörelse
Kopia på beslutet till
För åtgärd:
Oskar Pihl, sbf
Akt
……………………….
Ordförande
10
..……………………..
Justerare
Protokoll PLU
2015-01-14
Änr KS 2015/6.206
1 av 1
§ 8 Taxa för resa med linfärja mellan Vaxön och Vaxholmen
Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
1. Förslag till taxa för resa med linfärja mellan Vaxön och Vaxholmen godkänns
Beslutsnivå
1. Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har tillsammans med Statens fastighetsverk och Trafikverket Färjerederiet inlett ett
samarbete för att etablera en färjelinje mellan ”landsidan” på Vaxön och Vaxholmen (Kastellet).
Färjelinjen ska genom miljövänliga transporter (linfärja) bidra till att Vaxholms kastell utvecklas för nya
verksamheter och som besöksmål.
Staden ska vara huvudman för linfärjan. Detta innebär bland annat att staden ska bestämma biljettpris
för färjetrafiken. Kostnaden för biljett är att likställa med en taxa, därför ska förslag till biljettpris
godkännas av kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
Handlingar
Tjänsteutlåtande 2015-01-13
Taxa för resa med linfärja mellan Vaxön och Vaxholmen 2015-01-09
Underlag till kalkyl för linfärja 2015-01-14
Kopia på beslutet till
För åtgärd:
Oskar Pihl, sbf
Akt
……………………….
Ordförande
11
..……………………..
Justerare