Göteborgs Stad

Tjänsteutlåtande
Göteborgs stadsmuseum
Utfärdat 2015-06-01
Diarienummer 1039/13
Cornelia Lönnroth
Telefon: 031-368 36 09
E-post: [email protected]
Återremiss: Kompletterande uppdrag utifrån kulturhusutredning
Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar om samverkan och organisation för ledning och
styrning av samverkan enligt bilagor 2-3 samt förklarar uppdraget för fullgjort.
2. Kulturnämnden fattar beslut om att förslag till samverkan införlivas i arbetet
med handlingsplaner utifrån Kulturprogrammet.
3. Kulturnämnden fattar beslut om att förvaltningen får i uppdrag att definiera
begreppet kulturell hållbarhet i arbetet med handlingsplanerna utifrån
Kulturprogrammet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2013 om en kulturhusutredning och fastställde samtidigt en
struktur och modell för finansiering av kulturhus/-institutioner. Utifrån
kulturhusutredningen framkom ett antal utvecklingsområden och kulturnämnden fick i
uppdrag att etablera och utveckla samverksamformer och nätverk mellan stadens
kulturinstitutioner och kulturhus. Kulturnämnden gav förvaltningen i uppdrag att en
gång per år redovisa vilka samverkansformer och nätverk som etablerats och hur dessa
utvecklats samt att redovisa vad samarbetet resulterat i konkret.
En arbetsgrupp med representanter från kulturförvaltningen och berörda
stadsdelsförvaltningar har tagit fram förslag till samverkansformer samt förslag till
ledning och styrning av samverkan.
Förvaltningen föreslår att den årliga redovisningen till kulturnämnden införlivas i
handlingsplanerna utifrån Kulturprogrammet framöver,
Barnperspektivet
Kulturhusen spelar en stor roll för barn och ungdomar vilket också framgår i
kulturhusutredningen där barn anges som en prioriterad målgrupp för kulturhusen.
Samverkan och uppdrag som tagits fram kommer att förtydliga och stärka kulturhusens
och kulturinstitutionernas arbete med barn och ungdomar.
Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet
Kulturverksamhet, både skapande och konsumerande, är ett av de viktigaste medlen för
att främja mångfald, integration och jämställdhet. Kulturhusen fyller här en mycket
viktig roll. Det sker genom öppenheten som mötesplatser och i de verksamheter och
dialoger som sker i husen. Samverkan och uppdrag stärker kulturverksamheterna i
Kulturhus och Kulturinstitutioner.
1(3)
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta.
Ärendet
Kulturnämnden fattade 2013-09-26 § 140 (bilaga 1) beslut om att ge förvaltning
kompletterande uppdrag utifrån Kulturhusutredningen enligt nedan:
1. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att etablera och utveckla
samverkansformer och nätverk mellan stadens kulturinstitutioner och kulturhus i
enlighet med upprättat förslag.
2. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att en gång per år redovisa vilka
samverkansformer och nätverk som etablerats och hur dessa utvecklats samt att redovisa
vad samarbetet resulterat i konkret.
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-05-21 § 88 att återremittera
ärendet till förvaltningen för att ändra ”kulturella identiteter” till ”en mångfald av
kulturella uttryck” i bilaga 1 och 2 i det kompletterade uppdraget till
kulturhusutredningen.
Detta ändrar den ursprungliga innebörden i uppdraget som arbetsgruppen tagit fram och
förvaltningen vill därför istället ändra texten till ”våra mångfacetterade kulturarv” i
första meningen och flytta ”en mångfald av kulturella uttryck” till näst sista meningen i
bilaga 2.
I bilaga 3 vill förvaltningen ändra sista meningen under rubrik: Syfte med samverkan,
till ”Samverkan skapar även förutsättningar för att värna, vårda och tillgängliggöra
kulturarven, och synliggöra våra framtida mångfacetterade kulturarv.”
Kulturnämnden gav också förvaltningen i uppdrag vid sitt sammanträde 2015-05-21 att
komplettera uppdragshandlingen för kulturhusen med en definition av kulturell
hållbarhet.
Kulturell hållbarhet är ett begrepp som förekommer i Kulturprogrammet utan tydlig
definition. Förvaltningen vill därför överlåta definiering av begreppet till
arbetsgrupperna som tar fram handlingsplaner utifrån Kulturprogrammet för att
definitionen skall finnas med i det fortsatta arbetet.
En arbetsgrupp med representanter från kulturförvaltningen och berörda
stadsdelsförvaltningar har tagit fram förslag till samverkansformer samt förslag till
ledning och styrning av samverkan. Förslagen har förankrats dessa i respektive
förvaltning.
Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande
2(3)
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2013 om en kulturhusutredning och fastställde samtidigt en
struktur och modell för finansiering av kulturhus/-institutioner. Utifrån
kulturhusutredningen framkom ett antal utvecklingsområden och kulturnämnden fick i
uppdrag att etablera och utveckla samverksamformer och nätverk mellan stadens
kulturinstitutioner och kulturhus.
Kulturnämnden gav förvaltningen i uppdrag att en gång per år redovisa vilka
samverkansformer och nätverk som etablerats och hur dessa utvecklats samt att redovisa
vad samarbetet resulterat i konkret.
Bilagor
1:
Protokollsutdrag från Kulturnämnden 2013-09-26 § 140
2:
Uppdragshandling till kulturhusen
3:
Styrning, ledning och samverkan mellan kulturförvaltningens
verksamheter och Göteborgs Stads kulturhus
4:
Yrkande om förtydligande kring kulturella identiteter S, MP, V
Kulturnämnden 2015-05-21
GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING
Anna Rosengren
förvaltningsdirektör
Cornelia Lönnroth
avdelningschef
Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande
3(3)
Utdrag ur protokoll
Kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2013-09-26
Uppdrag angående etblering och utveckling av samverkansformer och nätverk för
stadens kulturinstitutioner och kulturhus.
§ 140 Dnr 1039/13
Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2013-09-02.
Thomas Martinsson yrkade bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande med följande
tillägg i andra att-satsen: "samt att redovisa vad samarbetet resulterat i konkret".
BESLUT
1. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att etablera och utveckla
samverkansformer och nätverk mellan stadens kulturinstitutioner och kulturhus i
enlighet med upprättat förslag.
2. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att en gång per år redovisa vilka
samverkansformer och nätverk som etablerats och hur dessa utvecklats samt att redovisa
vad samarbetet resulterat i konkret.
Vid protokollet
Nils Tengdahl
2013-10-03
Ordförande
Thomas Martinsson
Justerare
Kristina Tharing
1(1)
Bilaga 2 Uppdragshandling till kulturhusen Kulturhusen ska tillsammans vara en stark part i stadens totala kulturutbud. En samverkan och ett flöde mellan stadens kulturhus, kulturförvaltningens verksamheter och övriga kulturaktörer är viktigt för att utveckla hela stadens gemensamma kulturutbud. Kulturhusen har en viktig roll i Göteborgs Stads kulturplanering och utveckling mot en attraktiv och sammanhållen stad. Göteborgs Stads kulturhus är: Kulturhuset Blå Stället, Kulturhuset Kåken, Frölunda Kulturhus, kulturhuset i Bergsjön och det planerade kulturhuset i Lundby SDN. Kulturförvaltningens verksamheter: Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs konstmuseum, Göteborgs Konsthall, Sjöfartsmuseet Akvariet, Röhsska museet, Stora teatern, Stadsbiblioteket Göteborg samt avdelningen för fri konst och kultur Kulturhusen ska: ‐
‐
‐
‐
‐
‐
förstärka arbetet för demokrati, mänskliga rättigheter och våra mångfacetterade kulturarv stimulera människors lust och motivation att ta del av kultur och konst skapa goda förutsättningar för konsten bidra till att skapa en attraktiv livsmiljö i staden främja delaktighetskultur och stimulera till eget skapande och en mångfald av kulturella uttryck bidra till ekonomisk, social, ekologisk och kulturell hållbarhet Kulturhusen ska vara tillgängliga och verksamheten utformad utifrån ett invånarperspektiv. Alla i Göteborg ska fritt kunna välja ur ett allsidigt kulturutbud, erbjudas delaktighet och möjlighet till eget skapande. Genom att ta tillvara det lokala engagemanget förankras kulturhusen i lokalsamhället med dess behov och förutsättningar. Människors delaktighet i formandet av stadens kulturverksamhet är av största vikt, för att stärka såväl individens som Göteborgs identitet. Särskilt viktigt är det att barn och unga ska ha inflytande och delaktighet. Olika forum och nätverk där invånarna påverkar kulturens innehåll, utbud och utformning, ska understödjas och uppmuntras. Kulturhusen ska också skapa förutsättningar för människor att möta ett smalt, utmanande och nyskapande kulturutbud. Kulturhusen ska tillgodose kulturens och konstens grundläggande behov av en infrastruktur i form av offentliga arenor, scener och lokaler. Kulturhusen ska skapa förutsättningar för konsten. Med konst avses i stadens Kulturprogram ”gestaltande av upplevelse, erfarenheter, idéer och kunskap i konstnärlig form inom litteratur, bildkonst, samtidskonst, musik, scenkonst, film, design liksom hybridformer och gränsöverskridande verk”. Kulturhusen ska fungera som kulturella och sociala mötesplatser och även vara en del i det offentliga rummet. Bilaga 3 Styrning, ledning och samverkan mellan stadens kulturinstitutioner och Göteborgs Stads kulturhus Göteborgs Stads kulturhus är de kulturhus som har resursnämndsuppdrag: Kulturhuset Blå Stället, Kulturhuset Kåken, Frölunda Kulturhus, kulturhuset i Bergsjön och det planerade kulturhuset i Lundby. Målsättning med samverkan Samverkan i staden utifrån de prioriterade målen och kulturprogrammets intentioner ska: •
•
•
Skapa förutsä ningar för utveckling av kulturlivet i staden. Stärka och utveckla samverkansformerna på olika nivåer och mellan olika aktörer. Skapa utrymme för a nya gränsöverskridande samarbeten, projekt och initiativ kan ta form. Syfte med samverkan •
•
•
•
•
Samverkan ger förutsättningar för fördjupad kompetens och utbyte av erfarenheter. Kulturhusens och kulturinstitutionernas utbud ska komplettera och stärka varandra. Samverkan skapar förutsättningar för en ökad integration. Genom samverkan får vi större möjligheter att identifiera och lokalisera målgruppernas behov och önskemål. Samverkan skapar även förutsättningar för att värna, vårda och tillgängliggöra kulturarven, och synliggöra våra framtida mångfacetterade kulturarv. Samverkan ska leda till: •
•
•
•
•
•
Högre måluppfyllelse. Realisering av Göteborgs Stads Kulturprogram. Förutsä ningar för gemensamma prioriteringar och en breddad finansiering. Kunskapsutbyte, kompetensöverföring och nätverksbyggande. Nya mötesformer och dialog för det kulturpoli ska samtalet. Gemensam publikutveckling och effektivare marknadsföring. Organisation för samverkan Styrning och uppföljning Kulturdirektör (Kulturförvaltningen) och representanter från sektorschefsgruppen Kultur och fritid (Stadsdelsförvaltningarna) Ledning och uppföljning Avdelningschefer (Kulturförvaltningen) och representanter från områdeschefsgruppen Kultur och fritid (Stadsdelsförvaltningarna) Planering och genomförande Operativt ansvariga från Kulturförvaltningen och Göteborgs stads kulturhus