O. Organisation och stadgar

O. Organisation och stadgar
Organisatoriska handlingsprogrammet
#nr Förslag
Avsändare
Stöd av
453 Ändring bildningsnivåer
Minette Kannerberg, Stockholm
Att under den första rubriken som lyder skola, sista stycket andra meningen, ändra lydelsen ”Genom
aktiv bildning såväl på klubbnivå som på förbundsnivå binds SSU ihop som organisation.” till
”Genom aktiv bildning på klubb-, distrikts- och förbundsnivå binds SSU ihop som organisation.”
Antal: 7
Khim Lindroos, Örebro län
Nicolina Palmcrantz, Jönköpings län
Johan Eckerström, Kronoberg
Agnes Blom Bringlöv, Västerbotten
Micaela Gustavsson, Värmland
Stefan Jonsson, Värmland
Kim Andrée, Stockholm
457 Samla punkt c
Att under den andra rubriken som lyder samla, punkten c, ändra lydelsen ”kommuner” till
”kommuner/klubbar”
Antal: 7
Cornelia Ennefors, Kronoberg
Johan Eckerström, Kronoberg
Nicolina Palmcrantz, Jönköpings län
Agnes Blom Bringlöv, Västerbotten
Kim Andrée, Stockholm
Micaela Gustavsson, Värmland
Stefan Jonsson, Värmland
Minette Kannerberg, Stockholm
207 SSU i framkant
Jessica Eriksson, Södra Älvsborg
Under påverka, strategi 2023 - SSU i rörelse. Radnummer ungefär 49 Där det står "När samhället
utvecklas ska SSU en tydlig bild av vägen framåt. " Ändra till "När samhället utvecklas skall SSU leda
den socialistiska kampen och rita upp en bild av vägen framåt för jämlikhet, frihet och syskonskap."
Antal: 4
Khim Lindroos, Örebro län
Agnes Blom Bringlöv, Västerbotten
Nicolina Palmcrantz, Jönköpings län
Kim Andrée, Stockholm
433 Ersätta andra stycket under rubriken 'SSU:s uppgift'
Jakob Green Werkmäster, Skåne
Ersätta följande stycke som återfinns som det andra stycket under rubriken 'SSU:s uppgift': "SSU som
organisation är en plats där drömmar blir verklighet. Här får unga människor en plats att växa,
utvecklas och förändra – både själva och tillsammans med andra. Verksamheten utgår från
Antal: 4
Nicolina Palmcrantz, Jönköpings län
Micaela Gustavsson, Värmland
medlemmarnas intressen och viljor. Genom en ständigt levande idédebatt bryts tankar mot varandra
och lägger grunden för SSU som en stark politisk samhällsaktör" till förmån för följande stycke:
”SSU är en organisation där medlemmar kan utveckla sitt politiska tänkande och engagemang. Det
ska vara, och är, en organisation som främjar idépolitiks debatt, möjligheten att bilda opinion och att
genom de politiska beslutsprocesserna vara med i det demokratiska samhällsbygget. SSU är en
folkrörelseorganisation, och folkrörelsetanken är en grundsten i den svenska demokratin.
Verksamheten utgår från möjligheter till engagemang utifrån varje medlems förutsättningar och vilja
att engagera sig.”
Stefan Jonsson, Värmland
Kim Andrée, Stockholm
436 Behålla den porrfria anläggningspolicyn
Jakob Green Werkmäster, Skåne
Avslag till Förbundsstyrelsen förslag att stryka andra punkten under tionde momentet under rubriken
'Organisatoriska principer för SSU:s interna arbete' som lyder 'Alla våra arrangemang ska förläggas
till anläggningar som är fria från porr.'
Antal: 4
Khim Lindroos, Örebro län
Nicolina Palmcrantz, Jönköpings län
Kim Andrée, Stockholm
Agnes Blom Bringlöv, Västerbotten
451 Ändringar socialdemokrati till socialism
Minette Kannerberg, Stockholm
Att under rubriken som lyder SSU:s uppgift ändra ordet ”socialdemokratiska” i den första meningen,
första stycket, till ”socialistiska”. Att under rubriken som lyder SSU:s uppgift ändra ordet
”socialdemokratisk” i den andra meningen, första stycket, till ”socialistisk”. Att under den första
rubriken som lyder samla, första stycket andra meningen, ändra ordet ”socialdemokratiska” till
”socialistiska”. Att under den första rubriken som lyder påverka, första stycket sista meningen, ändra
ordet ”socialdemokratiska” till ”socialistiska”. Att under den andra rubriken som lyder samla, första
stycket andra meningen, ändra ordet ”socialdemokratiska” till ”socialistiska”. Att under den andra
rubriken som lyder skola, första stycket andra meningen, ändra ordet ”socialdemokratisk” till
”socialistisk”.
Antal: 4
Khim Lindroos, Örebro län
Nicolina Palmcrantz, Jönköpings län
Kim Andrée, Stockholm
Agnes Blom Bringlöv, Västerbotten
460 Skola, studier
Minette Kannerberg, Stockholm
Att efter den andra rubriken som lyder skola sätta in följande lydelse i anslutning till det nuvarande
stycket ”Genom våra studier får vi kunskap om och förståelse för det samhälle vi lever och verkar i,
men också verktyg och strategier för att påverka och förändra det. Studierna ger oss möjlighet till att
själva forma våra tankar om vad vi vill kämpa för och vilket samhälle vi vill leva i.”
Antal: 4
Nicolina Palmcrantz, Jönköpings län
Jessica Eriksson, Södra Älvsborg
Agnes Blom Bringlöv, Västerbotten
Kim Andrée, Stockholm
499 Kost
Organisatoriska principer för SSU:s interna arbete, punkt 10: Stryck fjärde punkten och ersätt med:
"I största möjliga mån ska all kost under förbundsarrangemang vara vegansk och i annat fall
vegetarisk."
Antal: 4
Khim Lindroos, Örebro län
Johan Eckerström, Kronoberg
Jessica Eriksson, Södra Älvsborg
Kim Andrée, Stockholm
Matilda Grebestam, Sörmland
393
Agnes Blom Bringlöv, Västerbotten
Vi vill ändra sista meningen i andra stycket i påverka från "SSU är både samtiden och framtiden.
Genom medlemmars engagemang påverkar SSUdirekt i organisationen och utanför den. SSU lägger
grunden för seger, här och nu likväl som för framtiden" Till "SSU lägger grunden för jämlikhet, här
och nu likväl som för framtiden" eller "SSU lägger grunden för socialismens seger över kapitalismen,
här och nu likväl som för framtiden" Vi vill alltså inte bara ha ordet seger.
Antal: 3
Khim Lindroos, Örebro län
Nicolina Palmcrantz, Jönköpings län
Kim Andrée, Stockholm
197 Organisatoriska principer för SSU:s interna arbete
Daniel Johansson, Gävleborg
Att punkt 10 med underpunkten som berör kost får ytterligare en mening som lyder: "Statistik som
följer upp detta måste årligen föras". Alltså i sitt sammanhang: "Konsumtionen av kött ska minskas på
våra förbundsarrangemang, graden av vegetarisk kost öka, och normen därmed förändras. Statistik
som följer upp detta måste årligen föras"
Antal: 2
Nicolina Palmcrantz, Jönköpings län
Jessica Eriksson, Södra Älvsborg
380 Organisatoriska principer för SSU:s interna arbete: Förutsättningar för ombudsperson
Marcus Dufwa, Halland
I avsnittet organisatoriska principer för SSU:s interna arbete, under 7 stycket, (SSU-förbundets
arbete utformas i dialog med SSU-distrikteten. Detta sker bland annat genom en årlig ordförandekassör-förbundsstyrelsekonferens. ) Yrkar vi för följande tillägg: Samarbetet stärks även genom att
SSU-förbundet säkerställer att alla distrikten har såväl ekonomiska som organisatoriska
förutsättningar för att ha en ombudsperson om distriktet begär det. De ekonomiska förutsättningarna
tar sig till uttryck i form av stöd vid anslagsförhandlingar, budgetplanering och i sista hand
ekonomiskt stöd under max ett år.
Antal: 2
Stefan Jonsson, Värmland
Micaela Gustavsson, Värmland
573 Vegetarisk norm.
Klara Lundqvist, Göteborg
Rubrik: Organisatoriska principer för SSU:s interna arbete. Punkt: 10 Förslag: Ersätt meningen som
lyder: " Konsumtionen av kött ska minskas på våra förbundsarrangemang, graden av vegetarisk kost
öka, och kostnormen därmed förändras" med meningar som lyder: "För att minska konsumtionen av
kött på våra förbundsarrangemang ska normen vara att vegetarisk mat serveras till alla. Kött ska
däremot erbjudas som specialkost till den som så önskar."
Antal: 2
Viktor Sundberg, Skaraborg
Khim Lindroos, Örebro län
677 Orgisatoriska principer punkt 5
Ersätta texten på punkt fem med texten: "SSU är en feministisk organisation och inkluderar alla
oberoende könstillhörighet. Genom satsningar för att stärka kvinnor och skolning i feminism kan vi
synliggöra och motverka skadliga strukturer i SSU och i samhället. Detta gör vi till exempel genom
könsseparatisk organisering på förbunds-, distrikt-, och klubbnivå.
Assar Wixe, Bohuslän
Antal: 2
Khim Lindroos, Örebro län
Kim Andrée, Stockholm
510 Ändra andel medlemmar i SAP
Stryk "40 % SSU-medlemmar är medlemmar i socialdemokratiska arbetarepartiet." och ersätt med
"70 % SSU-medlemmar är medlemmar i socialdemokratiska arbetarepartiet."
Linus Emmoth, Östergötland
Antal: 1
Khim Lindroos, Örebro län
726 Ändra andel medlemmar i SAP till 60%
Ersätta målet "40% SSU-medlemmar är medlemmar i socialdemokratiska arbetarpartiet" och ersätt
med "60% SSU-medlemmar är medlemmar i socialdemokratiska arbetarpartiet."
Christoffer Olsson, Östergötland
Antal: 1
Sofia Härnbro, Östergötland
574 Tillägg punkt 2.
Rubrik: Organisatoriska principer för SSU:s interna arbete Punkt: 2 Tilläggsmening: "Inom dessa
ramar är det dock viktigt att vi främjar en fri idédebatt och har högt i tak."
Klara Lundqvist, Göteborg
Antal: 0
721 Övergripande principer för SSUs interna arbete
Jesper Lindholm, Stockholms län
RUBRIK 3 Från "Det är viktigt att värna och utveckla våra demokratiska arbetssätt. Det är ett
arbetssätt där alla medlemmar kan delta och påverka, med den representativa demokratin som
grunden i våra stadgar. Vi vill aktivt motverka och utmana informella, uteslutande maktstrukturer.
Detta syns genom att representationen i SSU speglar medlemskåren." Till ". Det är viktigt att värna
och utveckla våra demokratiska arbetssätt. Det är ett arbetssätt där alla medlemmar kan delta och
påverka, med den representativa demokratin som grunden i våra stadgar. Vi vill aktivt motverka och
utmana informella, uteslutande maktstrukturer. Detta syns genom att representationen i SSU ska
spegla medlemskåren. RUBRIK 6 6. Från "SSU är en antirasistisk organisation. Rasismens strukturer
och normer finns även i SSU och som antirasister utvecklar vi strategier och normkritik för att finns
även i medvetandegöra medlemmar och förtroendevalda om makt och strukturell diskriminering.
Detta gör vi till exempel genom att på alla nivåer arbeta med representationen av medlemmar med
olika bakgrund" Till " SSU är en antirasistisk organisation. Rasismens strukturer och normer finns i
SSU. Som antirasister utvecklar vi strategier och normkritik för att finns även i medvetandegöra
medlemmar och förtroendevalda om makt och strukturell diskriminering. Detta gör vi till exempel
genom att på alla nivåer arbeta med representationen av medlemmar med olika bakgrund"
Antal: 0
739 Strategi 2023 - SSU i rörelse!, Samla
Joel Näsvall, Uppland
Under, Strategi 2023 - SSU i rörelse!, Samla, C, punkt II, ska "sitt medlemsantal" tilläggas så att hela
meningen lyder: SSU:s distrikt ökar årligen sitt medlemsantal med 15 %.
Antal: 0
740 Organisatoriska principer för SSU:s interna arbete
Nr 6 Ersätt ”makt och strukturell diskriminering.” med ” makt och strukturer.”
Antal: 0
Stadgar
#nr Förslag
Avsändare
Stöd av
385 Mom. 8.7
Joel Näsvall, Uppland
Ändringsförslag. Under mom. 8.7, rad 531, stryk "sex" och ersätt med "tio". Meningen kommer då i
sin helhet lyda: Väckta förslag jämte förbundsstyrelsens utlåtande över dem, förbundsstyrelsens
förslag samt förbundsstyrelsens rapport över förbundets verksamhet, ska vara ombud, SSU-kommuner
och distrikt tillhanda senast tio veckor innan kongressens öppnande.
Antal: 6
Micaela Gustavsson, Värmland
Stefan Jonsson, Värmland
Sofia Härnbro, Östergötland
Johan Eckerström, Kronoberg
Agnes Blom Bringlöv, Västerbotten
Kim Andrée, Stockholm
198 MOMENT 8,4 Förslag
Att meningen på Rad 515 får tillägget att varje medlem har förslagsrätt. Alltså: "Förslag kan väckas
av varje till förbundet ansluten medlem, klubb, kommun och distrikt".
Daniel Johansson, Gävleborg
Antal: 2
Khim Lindroos, Örebro län
Agnes Blom Bringlöv, Västerbotten
386 Mom. 5.1
Tilläggsförslag. Nytt stycke under mom. 5.1, rad 346, som lyder: Kommuner och klubbar inom
distriktet ska beredas möjlighet att inkomma med förslag av nominering till förbundsstyrelse innan
distriktsstyrelsen nominerar till valberedningen för förbundsstyrelsen.
Joel Näsvall, Uppland
Antal: 1
Johan Eckerström, Kronoberg
447 Momen 8:7, rad 527-529
Att under moment 8:7, rad 527-529, ersätta lydelsen ”Väckta förslag jämte förbundsstyrelsens
utlåtande över dem, förbundsstyrelsens förslag samt förbundsstyrelsens rapport över förbundets
verksamhet, ska vara ombud, SSU-kommuner och distrikt tillhanda senast sex veckor innan
kongressens öppnande.” med den tidigare lydelsen ”Väckta förslag jämte förbundsstyrelsens
utlåtande över dem, förbundsstyrelsens förslag samt förbundsstyrelsens rapport över förbundets
verksamhet, ska vara ombud, SSU-kommuner och distrikt tillhanda senast tio veckor innan
kongressens öppnande.”
Minette Kannerberg, Stockholm
Antal: 1
Nicolina Palmcrantz, Jönköpings län
Avsändare
Stöd av
Distriktsindelning Väst
#nr Förslag