Socialstyrelsen, MRSA, landbruketsdjur, D

Socialstyrelsen
Handläggare
Diarienummer
385-2015
[email protected]
Olov Aspevall
010-205 24 18
[email protected]
Ert diarienummer
33104/2014
Datum
2015-02-16
Sida
1(2)
Folkhälsomyndighetens remissyttrande över
[Förebyggande av spridning av antibiotikaresistenta bakterier från människa till lantbrukets djur]
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade remiss och
har följande att anföra:
Föreslår
− att rubriken ändras så att den bättre avspeglar dokumentets innehåll (huvudsakligen MRSA) och så
att titel och undertitel inte kan tolkas som motsägelsefulla.
− att dokumentet ändras så att alla avsnitt helt inriktar sig på MRSA, eftersom de avsnitt i
dokumentet som beskriver tillgänglig kunskap endast refererar till studier angående MRSA,
därefter kan ett avsnitt läggas till där en bedömning görs angående överförbarheten av åtgärderna
riktade mot spridning av MRSA till att gälla även andra antibiotikaresistenta bakterier.
− att undertiteln (Underlag för utformning av rekommendationer till läkare vid vård av patienter som
arbetar med lantbrukets djur och som är smittade med MRSA.) förtydligas och förenklas.
− att en beskrivning av vilken målgrupp dokumentet riktar sig till ges. Undertiteln antyder att
målgruppen är personer som ger rekommendationer till läkare som vårdar MRSA-smittade
personer som arbetar med lantbrukets djur, men i inledningen sägs ” Informationen i detta underlag
kan vara en hjälp för läkaren att ställa rätt frågor och att identifiera de viktigaste riskmomenten vid
kontakt med lantbrukets djur, samt vara ett stöd för att leda läkaren i rätt riktning och komma fram
till så relevanta råd som möjligt.” vilket blir motsägelsefullt.
− att referenser ges till det understrukna i meningen ”Den stadigt ökande prevalensen av MRSA inom
den danska grisproduktionen hade dessförinnan varit känd under ett antal år till synes utan att några
åtgärder vidtogs för att minska prevalensen.” och att meningen modifieras.
− att meningen ”Risken för kolonisering av grisar är dock förmodligen större med livestockassociated MRSA (CC398) än med humana typer av MRSA.” ändras till ”Risken för kolonisering
av grisar bedöms som betydligt större med livestock- associated MRSA (CC398) än med humana
typer av MRSA.”
− att meningen ”Vid alla moment med smittrisk ökar förmodligen mottagligheten för kolonisering
och infektion om djuret samtidigt behandlas med antibiotika.” ändras till ”Vid alla moment med
smittrisk bedöms mottagligheten för kolonisering och infektion öka om djuret samtidigt behandlas
med antibiotika.”
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post [email protected] www.folkhalsomyndigheten.se
Sida
2 (2)
−
−
att meningen ” Risken för smittöverföring mellan människa och djur finns alltid, men hur stor
risken är beror på vilka arbetsmoment som ska utföras samt vilka riskfaktorer som föreligger hos
djurhållaren och andra personer som arbetar i nära kontakt med djuren (t.ex. avbytare).” klargörs.
Är det riskfaktorer enbart hos den/de personer som är smittade med MRSA som är av betydelse
eller ska texten tolkas så att personer utöver den/de med MRSA också kan bidra med riskfaktorer
för smitta? Föreslår även att ” Risken för smittöverföring mellan människa och djur finns alltid”
ändras till ” Risken för smittöverföring finns alltid vid kontakt mellan människa och djur”
att meningen ”Erfarenhetsmässigt är skadad hud, i form av oläkta sår eller fortsatta eksem faktorer
som brukar omöjliggöra eller kraftigt försvåra att bärarskapet upphör.” ändras till ” Skadad hud,
som sår eller eksem, ökar kraftigt risken för ett kvarstående bärarskap.”
Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Anders Tegnell. I den slutliga handläggningen har
avdelningschefen Anders Tegnell och enhetschefen Malin Grape deltagit. Sakkunnige läkaren, Olov
Aspevall har varit föredragande.
Enligt Folkhälsomyndighetens beslut
Olov Aspevall
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post [email protected] www.folkhalsomyndigheten.se