Christian Swensson

Strategi närproducerat foder och
lönsamhet
Skara 10 september 2015
Christian Swensson
Innehåll
• Vad är vi bäst på i Sverige?
Mjölkkvalitet
Vad är strategi?
Massor med olika definitioner
” Ett sätt att uppnå sina mål”
”Vi gör förlust idag och vi vill göra vinst imorgon
– hur gör vi?”
Var är vi idag?
Var vill vi vara?
Hur tar vi oss dit?
Hur ser det ut idag?
Mjölkgårdens perspektiv(foder)
Hög andel kraftfoder i foderstaten, cirka 50% av totalfoderstaten
Bara inköpt kraftfoder (100% färdigfoder)
Ingen prisförhandling vid inköp av kraftfoder
Foderstatsberäkning, ingen alls alternativt utförs av
foderförsäljare
Resultat – ingen kostnadskontroll av det viktigaste
produktionsmedlet i mjölkproduktionen (30-50% av
kostnaderna)
Hur ser det ut idag ur ett närodlat
perspektiv?
Hela mjölksektorn
Ton vara
Kostnad: minst en halv miljard kronor
eller >1500 kronor per ko och år
Vad är vi duktiga på i Sverige
• Världsmästare i vallodling
– Lättsmälta fiber (= energi)
– Struktur
– Och även protein (Klövergräsensilage)
• Odla spannmål (?)
• Det är åtminstone populärt att odla
Strategi för hållbart foder
Syfte
Att säkra tillgången på ett hållbart och konkurrenskraftigt foder till svensk mjölkproduktion.
Målbild
Att få en bättre kvalitet och högre andel vallfoder, öka andelen inhemsk proteinfoder och
successivt fasa ut ohållbart kraftfoder.
LRF Mjölk ska öka kunskapen och öppenheten om foderpriser och hur de förhåller sig mot närliggande konkurrentländer.
Odlingen av foder ska innebära ett hållbart*) resursutnyttjande och fodret ska bidra till
välmående djur och en hög mjölkkvalitet.
*) Hållbart resursutnyttjande ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Mjölkdelegationen december 2013.
www.lrf.se/mjolk
10% bästa idag är 50% av analyserna
nästa år
www.lrf.se/mjolk 8
Vad kan vi odla i hela Sverige?
• 2,6 miljoner hektar åker
• 1,12 miljoner hektar vall och bete
• I Norrland används över 80% av åkerarealen till vallodling
Bakgrundsbild: Jan Petersson
www.lrf.se/mjolk
Vad har rådgivningen sagt tidigare och
vad säger man nu?
Närarapporten 2003
8 kg ts normal vallfodergiva
Ramstatistiken 2001 8,5 kg ts
Närarapporten 2006
8-9 kg ts ensilage + 2 kg ts hö = normal vallfodergiva
Ramstatistiken 2005 9,3 kg ts vallfoder
Näraundersökningen 2012/2013 (Anders H Gustafsson m fl,2014)
13 -15 kg ts per ko och dag
www.lrf.se/mjolk
Vad säger forskningen – hur mycket
vall ska vi ge korna egentligen?
Mest ekonomiskt (Patel, 2012)
0 – 3 månader
50% grovfoder
4 – 6 månader
60% grovfoder
7 – 10 månader 70% grovfoder
www.lrf.se/mjolk
www.lrf.se/mjolk
Niels
Andresen,
2013
Källa:
Huhtanen,2013.
Utfodring av mjölkkor utan proteinfoder – går det?
www.lrf.se/mjolk
Alternativen
Styrs av politiska
beslut
Bubblare
Solros
Svensk sojamjöl
Hampa?
www.lrf.se/mjolk
Sojamjölet – världens bästa
proteinfoder (och det dyraste)
Gidlund et al., 2013
Huhtanen et al., 2011
It is concluded that CM can successfully be
substituted for SBM on isonitrogenous basis
and that most feed evaluation systems
overestimate metabolizable protein
concentration of SBM relative to CM.
Martineau et al., 2013
In conclusion, a protein supplement can be
substituted by CM with positive effects on milk
and milk protein production.
Gidlund et al., 2013
Sojamjöl är inget vitamin
www.lrf.se/mjolk
Hur mycket mjölk till att betala fodret?
•
•
•
•
•
Bete
Vallensilage
Spannmål
Färdigfoder
Toppfoder
Niels Andresen, 2013
0,20 kg mjölk
0,40 kg mjölk
0,60 kg mjölk
0,80 kg mjölk
1,00 kg mjölk
Hur mycket mjölk till att betala fodret?
•
•
•
•
•
Bete
Vallensilage
Spannmål
Färdigfoder
Toppfoder
Niels Andresen, 2013
0,20 kg mjölk
0,40 kg mjölk
0,60 kg mjölk
0,80 kg mjölk
1,00 kg mjölk
Konkurrenskraftig mjölkproduktion
Mjölkföretagaren måste vara en duktig
växtodlare
Optimera gårdens växtodling
Utmaning – rådgivning på vallområdet är
splittrad
Inomgårdshantering
Utmaning – rådgivning saknas
Kor + rekrytering
90% svenskt foder
5% europeiskt foder
5% utanför Europa