Ladda ner PDF - QleanAir Scandinavia AB

SMOKE FREE RÖKSTATIONER
100%
rökfri miljö
ƒ
Inledning
Lebenslange
Zuverlässigke
Leistungsga
it zu jeder Ze
Zwei Worte
mit großer
Sie
Be
it
rantie
de
profitieren be
reits, oder we utung für Sie
hinsichtlich
rden demn
der Tabakrau
chentsorgung ächst von einer der mode
Systems sind
rnsten Lösu
profitieren. Die
das
Lösungen vo
Weiterentwick Ergebnis von über 20 Jah
n Sm
ren Erfahrun
lung und Verbe
g mit ständige oke Fr
Kundendialog
sserung der
r
Produkte un
en und regelm
d
Die
äß
ige
ns
tle
n
Tes
ist
Unser große
ungen,
ts und Instan
s Engagement
dhaltung.
gegenüber de
zuversichtlic
n Nichtrauch
h, Ihnen hierm
ern macht un
it die lebensla
s stolz und
nge Leistung
Zuverlässigk
sgarantie off
eit zu jeder
erieren zu kö
Lebenslange
Ze
it
n
Leistungsgara
ntie bedeute
Systems in Ihr
t, dass wir für
em Unternehm
die gesamte
en die volle
die Anwendun
Lebensdauer
Funktionsfäh
g erfolgt korre
d
igkeit garantie
kt und das Sy
ren,
stem wird du
Verpflichtung
rch uns regelm vorausg
äßig gewar
Unsere Verpfl
ichtung gege
nü
Gase des Ra
uches vollstän ber den Nichtrauchern ist
dig zu eliminie
es, alle gefäh
optimierten,
rlichen Parti
ren. Darüber
kontinuierlic
ke
he
hinaus verpfl
n Nichtrauch
Gesetzgebun
ichten wir un
erschutz im
g anzubieten
se
Rahmen der
.
Richtlinien de
Verantwortu
r
ng bis zulet
Im Einklang
zt
mit unserer
langjährigen
und Sicherhe
schwedischen
it im Land ein
Tradit
zusetzen, sin
die Filterung
d wir komprom ion, sich für Umweltsch
und die vollst
utz
iss
ändige Besei
geht.
tigung des Tab los, wenn es um das Ab
saug
akrauches (in
Wir entsorge
kl. aller Scha
n Asche und
dstof
Zigarettenstum
Material und
mel gefahrlo
Abfall werde
s und brandsic
n umweltfreu
her. Verbrau
ndlich beseitig
Weitere Beso
chtes
t.
nderheiten:
• Regelmäßige
technische Üb
erprüfung du
Funktionsfäh
rch geschult
igkeit der Ra
es Servicepe
ucherkabine
• Auch bei üb
rsonal um die
siche
ermäßigem Ge
brauch bleibt rzustellen
einrichtungen
die Funktion
voll gewährl
durch zusätzlic
eistet
• Volle Kontr
olle aller Servi
he Sicherheits
ceaktionen run
Lebensdauer
d um die Lösu
ng während
der gesamten
Unser Ange
bot:
Eine lebensla
nge Leistung
sgarantie für
des Tabakrau
den Schutz de
ches, im Ein
klang mit de
r Nichtrauch
n Bedürfniss
er vor den Ge
en der Rauche
fahren
r.
Vorstandsvors
itzende
Med över 20 års erfarenhet
I Sverige har vi en lång tradition av att ta hand om det som är livsviktigt. Miljöproblem,
hälsa och säkerhet har under flera decennier legat högst upp på listan över våra
prioriteringar. Historien bakom QleanAir Scandinavia är en berättelse om en
företagsam brandman med astma och en rökkänslig affärsman med ett öga för bra
idéer. I mer än 20 år har QleanAir Scandinavia arbetat hårt på att hitta en lösning som
gör det möjligt för rökare och icke-rökare att vistas på samma plats på ett sätt som
gör alla nöjda.
Den tekniska överlägsenheten är en del av vårt svenska arv, men inte den enda
orsaken till vår framgång. Det faktum att vi är ett svenskt företag med en ickehierarkisk företagskultur innebär också att vi snabbt kan svara på kundbehov och
bygga upp en stark serviceinriktad organisation.
We. Clean. Air.
2
QleanAir SMOKE FREE
En problemfri lösning
– bevisat effektiv med utmärkta resultat!
Vi hanterar alla negativa effekter av tobaksrök. En hälsosam, säker och kostnadseffektiv
lösning.
Vår lösning gör det möjligt att med endast en stickkontakt snabbt och enkelt få en
rökfri miljö för alla. Och som om det inte vore nog finns det många andra anledningar
att välja oss.
Till exempel:
 Bättre brandskydd
 Bättre intern kommunikation
 Effektivare arbetstid
Mer tillgänglig personal
 Bättre hygienförhållanden
Vi gör skillnad i miljöer där;
... det är förbjudet att röka
utomhus
… det finns risk för intrång
eller inbrott
… behoven på en ren miljö är
mycket höga
… det finns ett stort behov
av säkerhet
… olika områden har olika
krav på säkerhet
… det finns faror på grund
av explosiva ämnen eller
brandrisk
… det är obligatoriskt
med skyddsklädsel,
skyddshandskar och hårnät
… det finns höga krav på
service till utvalda kunder
och utländska gäster
… där företagets namn står för
stil, nytänkande och hög kvalitet
3
ƒ
Funktion
1 Fånga upp röken
En sensor startar fläkten som suger upp röken
innan den hinner sprida sig i rummet.
1
2
3
2 Eliminera partiklar och giftiga gaser
Vårt avancerade filtersystem är särskilt
utformat för att fånga 100% av gaser och
partiklar så att ren luft kan cirkuleras tillbaka
in i rummet.
3 Förbättra säkerheten
Vårt unika, brandsäkra askhanteringssystem
(AHS) kapslar in fimparna i ett brandsäkert
och luktfritt system. Systemet rekommenderas
och är godkänt av Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut.
Det finns en lösning för alla arbetsplatser.
4
QleanAir SMOKE FREE
LIVSTIDS FUNKTIONSGARANTI
- pålitlighet över tiden
Ord som innebär stort åtagande
Ni har, eller kommer att få, den mest avancerade lösningen som finns på marknaden
för hantering av rökning på arbetsplatser. QleanAir Scandinavias lösning är ett
resultat av över 20 års erfarenhet av forskning, utveckling, regelbundna och
oberoende tester, underhåll samt kommunikation med användare.
Pålitlighet över tiden
Livstids funktionsgaranti innebär att systemet har full funktionalitet så länge som
systemet används på rätt sätt, samt så länge som vi underhåller och utför service av
systemet.
Åtagande
Vårt åtagande gentemot icke-rökare innebär att vi eliminerar alla farliga partiklar och
gaser som kommer från tobaksrök. Vårt åtagande innebär också att vi garanterar
icke-rökare skydd mot passiv rökning enligt gällande lagstiftning.
Fullt ansvar hela vägen
I överensstämmelse med den långa traditionen av svenskt miljö- och
säkerhetstänkande tillåter vi inga kompromisser avseende infångning, filtrering och
eliminering av tobaksrök. Vi hanterar fimpar och aska på ett tryggt och brandsäkert
sätt. Förbrukade filter och andra delar återvinns eller tas omhand på ett miljövänligt
sätt.
Flera viktiga fördelar inkluderade
- Regelbundna tekniska kontroller som utförs av professionella tekniker garanterar
systemets fulla funktionalitet
- Extra säkerhetsfilter garanterar full effekt även vid oavsiktlig överanvändning
- Dokumenterade händelser och servicetillfällen ger full överblick av systemet under
hela dess livstid
Vårt erbjudande
Livstids funktionsgaranti på systemet som skyddar mot passiv rökning med full
respekt för rökare och icke-rökare.
Dan Pitulia, Verkställande direktör
Tillförlitligt – idag och imorgon
Livslång funktionsgaranti
Oavsett om du hyr eller köper någon av våra lösningar omfattas du av vår livslånga
funktionsgaranti. Kontakta oss om du vill ha mer information.
Certifiering
Vårt askhanteringssystem har godkänts av flera väletablerade och oberoende
testinstitut i flera länder vad gäller brandsäkerhet. Där ingår även certifiering av
vår filtrering av gas och partiklar.
Kapacitetskontroll
Vi har ett unikt sätt att känna till hur många cigaretter som har rökts i stationen.
Systematisk övervakning
Vi dokumenterar all teknisk service och den totala användningen av varje station.
5
ƒ
Referenser
ƒ
Miljö
STENA LINE, SVERIGE
Mikael Lindqvist
”Med rökstationer från QleanAir
gör man överfarten trevligare
för både yrkeschaufförer,
semesterfirare och personal.
Förutom glada miner och nöjda
gäster har man också ökat
omsättningen i baren.”
GEKÅS I ULLARED, SVERIGE
Christian Henriksson
”Vi har haft rökstationer från
QleanAir för vår personal i ett
par år nu och det fungerar
fantastiskt bra. Det luktar inget
och luften är toppenbra.”
6
Miljön och vår verksamhet
När du väljer QleanAir Scandinavia väljer du
högkvalitativa och funktionella produkter
för inomhusmiljöer som är återvinningsbara,
energibesparande och eko-effektiva. Du bidrar
till en bättre miljö genom att fånga upp och
filtrera skadlig tobaksrök i stället för att släppa ut
förorenad luft och genom att samla ihop använda
cigarettfimpar och slänga dem i kontrollerade
processer som uppfyller lokala bestämmelser.
VAN DOORMALEN, HOLLAND
Jon Van Doormalen
 När vi utvecklar produkter ska vi försöka minimera
miljöpåverkan genom att använda material som
kan återanvändas eller återvinnas.
”För oss är laganda och god
social interaktion viktiga
framgångsfaktorer. En
uppdelning mellan rökare och
icke-rökare i vår personal skulle
inte gynna arbetsklimatet.”
 Vi ska optimera alla företagets processer, från
tillverkning till kassering, ur ett miljöperspektiv
för att garantera att vi minimerar företagets
miljömässiga börda.
QleanAir SMOKE FREE
ƒ
Referenser
TELEVISION TOKYO, JAPAN
Fumiaki Taguchi
”När jag med egna ögon
hade sett rökstationen på den
svenska ambassaden i Tokyo
insåg jag att det var en produkt
med fantastisk kapacitet.”
ARVAL SERVICE LEASE, POLEN
Janusz Kowalik
”Efter viss inledande tvekan
har personalen vant sig vid att
använda rökstationerna. De
tycker alla att förhållandena
har förbättrats avsevärt:
rökarna känner sig inte längre
diskriminerade och icke-rökarna
får en fortsatt bekväm och ren
arbetsmiljö.”
 QleanAir Scandinavias partner och
underleverantörer ska vara certifierade enligt
ISO 14001 eller motsvarande.
Vår miljöpolicy, samt resultaten av vårt arbete, är
löpande processer som ska vidareförmedlas till
alla anställda och övriga intressenter.
ALBIS GmbH, TYSKLAND
Gunnar Waschwill
”Jag kan sammanfatta vårt
samarbete med QleanAir
Scandinavia med tre ord:
snabbt, flexibelt och
okomplicerat.”
7
ƒ
SF Line
SF4000 och SF6000
– modern och elegant
Den mycket framgångsrika modellserien SF Line
är ett idealiskt val för alla som vill eliminera passiv
rökning på arbetsplatsen utan att kompromissa
med komfort, design eller social miljö.
Anpassad för...
 moderna kontorsmiljöer
 områden med stor kundtrafik, så som
flygplatser, köpcentra, färjeterminaler etc.
 platser med höga krav på funktion och
estetik
 mötesplatser, samtalsområden, call center
och kök, dvs områden där det finns
begränsat utrymme
8
QleanAir SMOKE FREE
sten Lösung
en
Smoke Free
r
en,
olz und
en zu können
.
nsdauer des
, vorausgese
tzt
ig gewartet.
en Partikel un
d
wir uns einen
en der
eltschutz
as Absaugen,
chadstoffe)
brauchtes
die
rheits-
en
ahren
SF Forum och SF Square
– form och funktion för större ytor
Modeller
SF4000
SF6000
SF Forum
SF Square
Mått:
Bredd
Höjd*
Djup -golv
-tak
1560–1571 mm
2170 mm
946–1332 mm
1280–1332 mm
2014–2076 mm
2170 mm
954–1645 mm
1590–1645 mm
2844 mm
2170 mm
1383–1406 mm
1383–1406 mm
4094 mm
2170 mm
1406 mm
1406 mm
1120 m3/tim.
1480 m3/tim.
2240 m3/tim.
3360 m3/tim.
1500/månad
3000/månad
4000/månad
6000/månad
upp till 4
upp till 6
upp till 8
upp till 12
TÜV
TÜV
TÜV
TÜV
Luftflöde
Kapacitet:
Cigaretter
Antal rökare
åt gången
Certifieringar
* Monteringshöjd 2300 mm.
9
ƒ
S-Line
En ny generation rökkabiner
– Vi kallar den S-Line!
Med nya S-Line kan du vara helt säker på att du erbjuder en arbetsplats med maximalt
skydd mot passiv rökning och farliga gaser, i en helt brandsäker utformning.
S-Line är världens första rökkabin som uppfyller DIN-standardernas allra strängaste
brandsäkerhetskrav. Den är också certifierad av det världsledande testinstitutet MFPA i
Leipzig, Tyskland. Varje enskild komponent i nya S-Line har designats om för att skapa en
rökkabin som är helt flamsäker. Även om det börjar brinna runt kabinen har den ingen
eskalerande effekt på branden, och den utvecklar heller inga farliga gaser. Våra rökkabiner
kan också placeras i utrymningsvägar.
10
Unika fördelar:
Anpassad för...
Ny helt brandsäker design.
hårda tillverkningsmiljöer
Nu godkänd för placering i vissa
utrymningsvägar.
mobila arbetsplatser
Certifierad av det världsledande
testinstitutet MFPA i Tyskland.
kontroll- och säkerhetsrum
smala korridorer
platser med höga krav på brandskydd
QleanAir SMOKE FREE
sten Lösung
en
Smoke Free
r
en,
olz und
en zu können
.
nsdauer des
, vorausgese
tzt
ig gewartet.
en Partikel un
d
wir uns einen
en der
eltschutz
as Absaugen,
chadstoffe)
brauchtes
die
rheits-
en
ahren
S som i säkerhet
Tålig aluminium, kräver lågt underhåll, brandsäker
S30
Model
Mått:
Bredd
Höjd*
Djup
Luftflöde
Kapacitet:
Cigaretter
Antal rökare
åt gången
S40
S60
Open
Open
Closed
Open
Closed
1477 mm
2066 mm
785 mm
1941 mm
2066 mm
785 mm
1945 mm
2066 mm
840 mm
2593 mm
2066 mm
1137 mm
2599 mm
2066 mm
1192 mm
600 m3/tim.
600 m3/tim.
600 m3/tim.
850 m3/tim.
850 m3/tim.
750/månad
1500/månad
3000/månad
upp till 2
upp till 4
upp till 6
Certifieringar
Uppfyller DIN-normerna: DIN EN 13823, DIN EN ISO 1716, DIN EN 1364-1.
* Monteringshöjd 2300 mm.
11
ƒ
Slutna modeller
Stängda modeller med dörr
– uppfyller särskilda krav
I vissa länder måste rökstationer
enligt lag ha dörrar som kan
stängas. I andra länder kan en
lösning med en stängd rökstation
krävas inom vissa områden. Det
kan till exempel gälla rökstationer
på offentliga platser.
QleanAir Scandinavia kan leverera
stationer med självstängande
dörrar på de flesta av våra
modeller, t.ex. på alla stationer i
SF Line och S40- & S60-stationer
i S-Line.
12
S40 Closed
S60 Closed
SF4000 Closed
SF6000 Closed
SF Forum Closed
SF Square Closed
QleanAir SMOKE FREE
ƒ
Teknologi
Ren luft?
Så fungerar det!
Det kan vara svårt att bedöma luftkvalitet. Eftersom en
enda cigarett ger upphov till miljarder partiklar kan man
inte vara säker på om luften man andas är nyttig
eller inte.
QleanAir Scandinavia tekniska lösning består av tre
steg. Först suger vi upp röken, därefter filtrerar vi både
partiklar och gaser och till sist tar vi hand om cigarettfimpar
och aska på ett säkert sätt.
Det enda som krävs är ett eluttag!
Hur fungerar det?
– fånga upp rök och skapa ren luft
3
Lampa
Sensor
2
1 Luftflöde
2 Infångningszon
1
3 Utsläpp av ren luft
Bord och askkopp
Lager av filter för partiklar och gaser
13
ƒ
Samarbete med QleanAir Scandinavia
1
Möte
Vad behöver du?
Hur fungerar det idag?
Vad har du för förväntningar?
Finns det några alternativ?
Testa luftkvaliteten runt den
befintliga lösningen!
 Vad kan vi göra för dig?
 Vilken är den bästa platsen
för en rökstation?





2
Referensmöte/Showroom
– besök någon av våra tusentals
utställningslokaler!
4
5
Information från oss
Före installationen får du
ett e-postmeddelande med
instruktioner om hur stationen
ska användas som ska skickas
ut i organisationen. Du får
dessutom ett installationsdatum
för att kunna se till att
kontaktpersonen är närvarande.
Besök i Showroom
3
Offert
Vi utgår därefter från våra 20
års erfarenhet och föreslår en
skräddarsydd och heltäckande
lösning för hur du ska hantera
tobaksproblemen i företaget
och göra det 100 % rökfritt.
Telefon
Vi ringer för att planera ett
installationsdatum.
6
Installation
Vi installerar rökstationerna vid
det datum och på den plats som
vi har avtalat med företagets
kontaktperson. Vi bokar även
in ett möte där vi presenterar
stationen för användarna.
7
Service i tid
Vår personal kommer regel­
bundet att utföra service på
stationen i enlighet med den
begärda kapaciteten. Vid de
tillfällena ger vi också gärna råd
och svarar på eventuella frågor.
14
QleanAir SMOKE FREE
ƒ
Fråga dig
När du planerar en rökfri miljö med rökstationer finns det några frågor
du bör ställa dig:
ƒ
?
Vad har vi för kvalitetskrav på en rökstationslösning, idag och på längre sikt?
?
Vad finns det för bevis att filtreringen verkligen är helt effektiv (100 %)?
?
Hur vet vi när gasfiltren är fulla och behöver bytas?
?
Hur kan vi garantera funktion, kvalitet och tillgänglighet på reservdelar även efter flera år?
?
Hur hanteras askan och cigarettfimparna, både i stationen och efter servicen?
?
Vilken ”servicenivå” förväntar vi oss, hur snabbt måste serviceteamet svara på våra önskemål?
?
Hur många rökare kommer att använda stationen på samma gång, hur ofta och hur
mycket röker de, inte bara i normala fall utan även vid speciella tillfällen?
?
Vad är bäst för oss – att köpa eller hyra stationen?
FAQ
Du har säkert en hel del frågor om vår lösning.
Här följer några av de vanligaste frågorna:
?
Kommer systemet verkligen att fungera och eliminera all tobaksrök?
Ja, det kommer det. Vi har arbetat med rökningslösningar länge och våra system
används av tusentals mycket nöjda kunder runt om i Europa. Vi testar också löpande
våra stationer i laboratorier och ute hos kunder.
?
Hur underhålls systemet och filtren?
Vi utför förebyggande service och underhåll. Genom att dokumentera all teknisk service
och följa den totala användningen av varje station kan vi garantera att funktionen och
filtreringen bibehåller samma kvalitet över tid.
?
Vad händer med askan och cigarettfimparna?
De samlas upp i en brandsäker behållare som töms och underhålls av oss.
?
Kommer systemet att anslutas till vårt ventilationssystem?
Nej, systemet är fristående. Det enda som krävs är ett vanligt 220/230 V eluttag.
?
Varför ska vi lägga ner pengar på rökare – vore det inte lättare att säga till dem att gå ut?
Ni vill bli av med röken, inte rökarna. Om man skickar ut personalen uppstår ofta andra
problem, som förlorad arbetstid, ökad frånvaro och andra typer av säkerhetsrisker.
15
QleanAir Scandinavia AB
Högbergsgatan 26B, Box 4217
102 65 STOCKHOLM
Tel. 08-556 979 00
E-post: [email protected]
QleanAir.se
©2015 QleanAir Scandinavia. MM056/3 SV-2015-06.