D307 Planbeskrivning

D307
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
reviderad 2015-03-27
Dnr SBN 266/2013-20
STADSBYGGNADSKONTORET
Översiktsplanerare Karin Stare
Exploateringsingenjör Jenny Lindgren
Laga kraft 2015-05-28
Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby Tibble, del av Roslags-Näsby 2:1 m.fl.
HANDLINGAR
 Detaljplanekarta med bestämmelser, skala 1:1000, 2014-11-07 reviderad
2015-03-06
 Planbeskrivning 2015-03-06
 Illustrationsplan, skala 1:2000, 2014-11-06 reviderad 2015-03-06
 Granskningsutlåtande, 2015-03-06
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad till dubbelspår på
Roslagsbanan mellan Roslags-Näsby och Tibble station samt att möjliggöra för
säker passage över järnvägen. Planen syftar även till att möjliggöra för en ny
infartsparkering i anslutning till stationen. Detaljplanen ersätter delar av gällande
stads- och byggnadsplaner.
Stora delar av Roslagsbanan är idag enkelspårig vilket innebär begränsningar i
kapaciteten. Tidtabellen är oregelbunden och tågmöten vid stationer tar mycket
tid och för med sig att trafiken blir känslig för störningar. AB SL tillsammans med
Täby kommun genomför nu ett arbete med att bygga ut Roslagsbanan för att
skapa förutsättningar för förbättrad trafikering i form av jämna tidtabeller och ökat
trafikutbud samt uppnå en bättre tillgänglighet för resenärerna.
Vid en utbyggnad av järnvägen planeras för bullerdämpande åtgärder som
bullerskyddsskärmar m.m. längs med sträckan. Utbyggnaden medför att en
befintlig plankorsning stängs och ersätts av ny planskild, säkrare korsning.
En utbyggnad till dubbelspår innebär vidare att järnvägsområdet behöver
breddas för att rymma ytterligare ett spår, öster om befintligt spår. Detta sker
huvudsakligen inom befintlig järnvägsfastighet (SLLs mark). I viss utsträckning
2(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
berörs även annan mark (främst kommunägd mark) för anläggandet av slänter,
bullerskärmar och planskildheter för gång- och cykeltrafik m.m.
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN (MB)
Roslagsbanan är av riksintresse för järnväg 3 kap 8 § MB vilket innebär att den
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av anläggningen. Inom området finns inga riksintressen enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken (MB) som bedöms påverkas negativt av genomförandet av planen.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap. MB då vare sig
riksintressen eller miljökvalitetsnormer bedöms påverkas negativt.
PLANPROCESS
Kommunen och AB SL planerar tillsammans en ombyggnad av Roslagsbanan
inom Täby kommun. Planeringen drivs som två parallella planeringsprocesser
där AB SL tar fram järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg (LBJ)
(1995:1649) och kommunen tar fram detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL)
(2010:900). Kommunens detaljplan omfattar till stora delar järnvägsplanens
utbredning samt område för ny infartsparkering söder om stationsområdet. De
delar av järnvägsplanen som inte detaljplaneläggs har stöd i gällande planer.
Järnvägsplanen beskriver i detalj hur utbyggnaden ska utföras samt direkta och
indirekta effekter och konsekvenser utifrån olika aspekter. Med järnvägsplanen
som underlag löses frågor om hur marken ska göras tillgänglig och hur eventuella
intrång ska regleras. Detaljplanen reglerar användningen av mark- och
vattenområden i kommunen.
LBJ föreskriver att byggande av järnväg inom detaljplanelagda områden inte får
strida mot gällande detaljplaner. Ombyggnaden av Roslagsbanan stämmer inte
helt med de detaljplaner som finns för området varför en utbyggnad kräver att en
ny detaljplan upprättas för sträckan.
Detaljplanen tas fram med normalt planförfarande. De två planerna samordnas
och järnvägsplanens utställning skedde under samma period som detaljplanens
samråd ägde rum.
Mer detaljerad information om planprocessen finns på kommunens hemsida,
www.taby.se.
3(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
Bild 1. Planprocessen för detaljplan och järnvägsplan enligt lagen om byggande av
järnväg (överst) och plan- och bygglagen (nederst).
PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet omfattar till största del avgränsningen för järnvägsplanen vilket
avser sträckan från kommungränsen mellan Danderyd och Täby i söder och förbi
den korsande Centralvägen norrut.
I norr avgränsas detaljplanen på Kårstagrenen strax norr om förgreningen medan
järnvägsplanen sträcker sig längre norrut mot Tibble station. Även på
Österskärsgrenen avgränsas detaljplanen strax norr om förgreningen medan
järnvägsplanen fortsätter till längre norrut mot skateparken framför Åva
gymnasium. För de delar av järnvägsplanen som inte tas med i detaljplanen
överensstämmer de föreslagna åtgärderna med befintliga detaljplaner för
området och någon ny detaljplan behöver därmed inte tas fram.
För att anpassa till befintliga angränsande planer samt möjliggöra för de
förändringar i området som ligger utanför järnvägens intressen tillkommer även
vissa delar till planområdet som ligger utanför järnvägsplanens avgränsning.
Detta gäller några mindre ytor väster om järnvägsområdet, med bestämmelser på
plankartan för natur, park, huvudgata, lokalgata samt torg och parkering under
mark. Likaså området för ny infartsparkering söder om stationsområdet på
järnvägens östra sida avviker från järnvägsplanen samt ett mindre område för
huvudgata som ligger norr om parkeringen på östra sidan.
4(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
Bild 2. Planområdets läge i Roslags-Näsby
Areal
Den aktuella sträckan som omfattas av järnvägsplan är cirka 1192 meter lång,
varav cirka 900 meter ingår i detaljplanen. Planområdet omfattar cirka 3,28
hektar, varav 2,78 hektar för järnvägstrafik.
Markägoförhållanden
Inom planområdet finns både mark som ägs av Täby kommun, privatägd mark
och mark som ägs av Stockholms läns landsting (SLL). Utbyggnaden av
järnvägen sker till största del inom befintlig järnvägsfastighet.
Järnvägsfastigheten behöver dock i viss utsträckning breddas och gör då intrång
på kommunala och privata fastigheter. Berörda fastigheter redovisas på sid 26.
Järnvägsutbyggnaden har utformats så att markintrång har begränsats till ett
minimum.
5(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
Bild 3. Kartan visar de delar av järnvägsplanen som inte omfattas av denna detaljplan
(blå) samt de delar av detaljplanen som ligger utanför järnvägsplanen (grön)
6(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Regional utvecklingsplan för Stockholms län - RUFS 2010
Täby centrum – Arninge är angiven som en av åtta yttre regionala stadskärnor i
RUFS 2010. Täby centrum – Arninge är tänkt att bli ett betydande centrum för
nordostsektorn och goda kommunikationer till och från området är viktigt för
utvecklingen till en stadskärna.
Det nya Täby - Översiktsplan 2010-2030
I kommunens översiktsplan, som vann laga kraft 2012, anges bland annat att
Täby kommun ska verka för en förbättrad kollektivtrafikförsörjning då detta är en
viktig förutsättning för kommunens och nordostsektorns tillväxt. För att kunna
hantera tillväxten och samtidigt klara regionens miljömål behöver antalet
spårbundna kollektivtrafikresor öka. Detta innebär bl.a. att kapaciteten på
Roslagsbanan behöver ökas genom att bygga ut till dubbelspår. Målet är att en
ny spårbunden kollektivtrafiklösning ska vara i drift till år 2030.
Täby kommuns miljöplan 2010 – 2014
Miljöplanen, som antogs 2010, lyfter fram fyra prioriterade inriktningsmål:
klimatpåverkan, vattenmiljö, halva Täby grönt och god bebyggd miljö. Under
dessa mål finns ett antal effektmål och utpekade åtgärder. Följande mål är
särskilt relevanta för denna detaljplan:




Täby ska aktivt arbeta för att minska de klimatpåverkande utsläppen.
Grundvattnets kvalitet får inte försämras genom mänskliga aktiviteter som
markanvändning, tillförsel av föroreningar, klorider m.m.
Naturen ska förvaltas så att rekreations- och kulturhistoriska värdena och
den biologiska mångfalden gynnas.
Antal boende som är störda av trafikbuller ska minska.
Halva Täby grönt – Grönplan
Detaljplanen berörs inte av grönplanen då det inom planområdet inte finns något
område utpekat som grönkil eller rekreationsområde.
Handlingsplan Regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge
Roslags-Näsby är en del av den regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge.
Handlingsplanen som antogs 2012 innehåller kommunens målformulering kring
den regionala stadskärnan. Som ett övergripande mål, kopplat till RUFS 2010,
7(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
anges Tillgänglighet genom väl fungerande infrastruktur lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt; utbyggda stråk med gång- och cykelvägar, utbyggd
spårburen kapacitetsstark kollektivtrafik och goda förutsättningar för biltrafik.
Detaljplaner, områdesbestämmelse och förordnanden
Planområdet för Roslagsbanan omfattas av stadsplan och byggnadsplan.
Följande planer berörs av denna detaljplan:
S2
Stadsplan för centrala delen av Roslags-Näsby anger en utbyggnad med
bostäder, handel m.m. samt Roslagsbanan. Mark som idag är planlagd för
transformatorstation ligger idag till viss del inom järnvägens fastighet.
Detaljplanen för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby - Tibble ersätter en
mindre del av stadsplan S2 med anledning av att ytterligare mark behövs för
järnvägens anläggning. Det område som berörs ersätts med användningen
järnvägstrafik.
S31
Stadsplan för Näsbydal inom stadsdelen Roslags-Näsby i Täby köping.
Detaljplanen för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby - Tibble ersätter en
mindre del av stadsplan S31 i anslutning till järnvägen med anledning av
ianspråktagande av mark som i stadsplanen är planlagd som gata.
S57
Stadsplan i anslutning till kommunhuset. Detaljplanen för dubbelspår
Roslagsbanan Roslags-Näsby - Tibble ersätter en mindre del av stadsplan S57
med anledning av ianspråktagande av mark för lokalgata och torg. I stadsplanen
är marken planlagd som gata, park och järnvägstrafik.
S59
Stadsplan för Täby storcentrum med syfte att skapa ett regionalt centrum med
ytor för bl.a. butik, bostäder, skola, daghem, lek och grönyta samt
industriändamål. Detaljplanen för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby Tibble ersätter en mindre del av stadsplan S59 i anslutning till järnvägen med
anledning av ianspråktagande av mark som i stadsplanen är planlagd som
parkmark.
8(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
D095
Detaljplan för Roslagsbanan, delen Roslags-Näsby-Galoppfältet. Planens
huvudsakliga syfte är att möjliggöra dubbelspårsutbyggnad på sträckan. Den
berörda delen är idag i huvudsak planlagd för järnvägstrafik samt till viss del även
huvudgata, parkeringsplats och parkmark. Planen omfattar en stor del av nu
aktuellt detaljplaneområde och mark som behövs för järnvägens anläggning
detaljplaneläggs för järnvägstrafik. Delar av den befintliga detaljplanen tas med i
detaljplanen för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby - Tibble med
bibehållen användning. Området för den nya parkeringen planläggs som
kvartersmark, markparkering.
S164
Stadsplan för Kv. Sågtorp med syfte att skapa arbetsområde främst för
kontorsverksamhet. Den berörda delen är idag planlagd för trafikändamål.
Detaljplanen för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby - Tibble ersätter en
mindre del av stadsplanen i anslutning till järnvägen med anledning av
ianspråktagande av mark för järnvägens utbyggnad.
Miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplanen bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan. Någon
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför inte upprättats för detaljplanen.
För järnvägsplaner är MKB obligatoriskt och AB SL har upprättat en MKB för den
aktuella järnvägssträckan. MKB-rapporten har varit underlag för redovisningen av
miljöaspekterna i denna planbeskrivning.
Bedömning av miljöpåverkan
Buller från tågtrafiken är Roslagsbanans mest betydande miljöaspekt. Andra
aspekter som bedöms påverkas i och med ett genomförande av planen är bland
annat klimatpåverkan och risken för markföroreningar.
Utbyggnaden till dubbelspår kommer att medföra fler tåg men eftersom
utbyggnaden också omfattar bullerskyddsåtgärder kommer ljudnivåerna från
tågen att bli väsentligt lägre i den omgivande bebyggelsen jämfört med idag.
Utbyggnaden av kollektivtrafiken underlättar för fler att åka tåg vilket kan medföra
att bilresandet och därmed koldioxid utsläppen minskar.
9(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
Identifierade föroreningar från utförda samt eventuellt kommande miljötekniska
markundersökningar avlägsnas och ersätts med rena massor, vilket innebär ett
något renare spårområde efter utbyggnad.
Utbyggnadens samlade miljöpåverkan bedöms som övervägande positiv.
AB SL redovisar järnvägsplanens miljökonsekvenser utförligare i en separat
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Detaljplanen omfattar i princip enbart den
planändring som behövs för järnvägsplanen samt den nya infartsparkeringen
söder om stationsområdet. Därför är bedömningen att någon särskild MKB inte
behövs för den nu aktuella detaljplanen. Detaljplanen i sig bedöms inte medföra
betydande miljöpåverkan i lagens mening.
Kommunala beslut i övrigt
Täby kommun och AB SL skrev den 24 oktober 2011 under en avsiktförklaring för
utbyggnaden av dubbelspår för samtliga sträckor i etapp 2 Roslagsbanan.
Avsiktsförklaringen ligger till grund för arbetet och syftar till att parterna ska ha en
gemensam syn på utbyggnaden.
Pågående och kommande planering i området
Detaljplan för Västra Roslags-Näsby
Väster om Roslags-Näsby station, i direkt anslutning till planområdet, pågår
planarbete för Västra Roslags-Näsby. Planen möjliggör för en stadsutveckling
med bland annat 800 nya bostäder, med inslag av service och verksamheter.
Utformningen av Roslagsbanans utbyggnad enligt järnvägsplanen för det aktuella
området förhåller sig till detaljplanen för Västra Roslags-Näsby som om den vore
genomförd. Det innebär att järnvägsanläggningen har projekterats och utformats
utifrån detaljplanens placering av byggnader, gator, ledningar m.m.
Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Tibble-Visinge
Mellan Tibble och Visinge station, i direkt anslutning norr om planområdet, pågår
planarbete för dubbelspår för Roslagsbanan på sträckan. Planen möjliggör för
dubbelspår samt nya säkrare passager över Roslagsbanan.
10(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Järnväg och bebyggelseområden
Befintlig järnväg och bebyggelse
Roslagsbanans gren mellan Stockholm och Kårsta öppnade år 1885 och
bebyggelsen har till stor del formats som stationssamhällen utmed Roslagsbanan
vilket innebär att många fastigheter ligger nära den befintliga banan.
Upplevelsen av området är starkt påverkat av infrastruktur och är till stor del
präglat av Roslags-Näsby station inklusive Roslags-Näsbys centrumbildning.
Bebyggelsen i området varierar mellan villa- och verksamhetsområden samt
områden där flerfamiljshus och verksamheter ligger blandat.
Söder om Roslags-Näsby station utgörs befintlig bebyggelse främst av bostäder
med villaområden där de närmaste husen, framförallt på den västra sidan, ligger
mycket nära spårområdet. Området kring Roslags-Näsby station präglas av mer
variation med såväl enstaka stadsvillor som höga flerfamiljshus, centrumfunktioner samt verksamheter. Norr om Roslags-Näsby station förändras
bebyggelsen till att bli än mer storskalig med öppna ytor bestående av parkering
och grönytor kring befintlig infrastruktur.
Bild 4 och 5. Bebyggelse kring Roslags-Näsby station (t.v.) Småskalig bebyggelse söder
om Roslags-Näsby station. (t.h.) Bilder från järnvägsplanens MKB.
Söder om Roslags-Näsby station är befintlig bana utformad med dubbelspår som
ansluter mot nuvarande sidoplattform och mittplattform. Spåranläggningen i
stationsområdet består av fem spår i bredd. Tre spår är plattformsspår och övriga
är uppställningsspår. Norr om stationsområdet passerar spåren under en vägbro,
Centralvägen och därefter delar sig banan i de två grenarna, Kårstagrenen
11(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
och Österskärgrenen. Befintlig bana är signalreglerad och medger en
maxhastighet på 80 km/h, vilket också är högsta hastighet för dagens fordon.
Föreslagen järnvägsutbyggnad
Projektet avser en utbyggnad till dubbelspår på en sträcka av ca 950 meter på
sträckan mellan Roslags-Näsby - Tibble på Kårstagrenen.
De tillkommande spåren förläggs öster om befintligt spår fram till Roslags-Näsby
och på Kårstagrenen samt väster om befintligt spår på Österskärgrenen. Banan
dimensioneras spårmässigt för en största tillåtna hastighet (sth) av 120 km/h och
signalmässigt för sth 80 km/h. Signalmässig dimensionering för sth 80 km/h
innebär att tågen inte kommer att kunna köra snabbare än 80 km/h på sträckan
förrän man byter signalsystem. Hastigheten begränsas till 70 km/h utmed
plattformarna. Signal- och elkraftsystemet anpassas till utbyggnaden.
Roslags-Näsby station flyttas något norrut och får nya mittplattformar.
Möjligheten att passera över järnvägen i plan tas bort och en ny gång- och
cykelbro anläggs istället över stationen med anslutningar till plattformarna med
hiss och trappor. Brolängden över Roslagsbanan uppgår till ca 65 m.
För det nya spåret på Kårstagrenen byggs ytterligare en järnvägsbro vid gångoch cykeltunneln söder om Åva gymnasium. Det nya spåret anläggs ca 15 m
öster om befintligt spår. Total brolängd uppgår till ca 11 m och den nya
järnvägsbron kommer att anläggas över befintlig gång- och cykelväg och
anpassas till befintlig miljö.
Ett antal stödmurar anläggs på båda sidor om spåret, främst på den västra sidan,
för att möjliggöra dubbelspårsutbyggnad inom planområdet. På den östra sidan
anläggs stödmurar för att minimera intrånget på befintlig gata (se lägen för
stödmurar på illustrationskartan på nästa sida).
Någon ny bebyggelse tillkommer inte inom planområdet bortsett från ett
teknikhus öster om spåret i anslutning till den nya parkeringsplatsen som ersätter
befintligt teknikhus på den västra sidan. En mindre teknikbyggnad kommer att
anläggas i förgreningen där spåren delar sig.
12(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
Bild 6. Illustration som visar föreslagna förändringar inom planområdet.
Tillgänglighet
Utbyggnaden till dubbelspår möjliggör för en stabil och tät tågtrafik vilket innebär
kortare restider och en mer tillgänglig kollektivtrafik. AB SL har i sina tekniska
13(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
riktlinjer för den nya anläggningen bl.a. angett att vid utformning av anslutande
vägar och gång- och cykelvägar skall största möjliga tillgänglighet eftersträvas.
Den nytillkomna gång- och cykelbron över stationen bedöms framför allt öka
säkerheten för gående och cyklister. Den upplevda framkomligheten förbättras
inte då det både blir längre och besvärligare att ta sig över spåret. En positiv
konsekvens är dock att eventuell väntetid vid järnvägsbommar uteblir.
Utöver den gång- och cykelbro som planeras att byggas för stationen i RoslagsNäsby möjliggör planen, genom samma planbestämmelse, även en planskild
gång-och cykelväg under spåren. Någon sådan lösning finns dock inte med i den
Järnvägsplan som nu är inför fastställelse.
Totalt sett anses de positiva effekterna, med ökad tillgänglighet till kollektivtrafik
samt ökat säkerhet för oskyddade trafikanter, överväga.
Bild 7. Föreslag till en möjlig utformning (ej slutgiltig) gång- och cykelbro. Perspektiv från
plattform, mot norr.
Byggnadskultur och gestaltning
Ett övergripande gestaltningsmål för utbyggnaden av hela Roslagsbanan är att
tågresenären ska uppleva en sammanhållen identitet längs Roslagsbanan och
att barriäreffekterna som dubbelspårsutbyggnaden medför kan minskas.
För Roslagsbanans utbyggnad har AB SL tagit fram ett gestaltningsprogram för
sträckan Roslags-Näsby - Tibble som beskriver gestaltningsriktlinjer för den
14(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
aktuella sträckan. Utbyggnadsförslaget kommer att påverka befintlig
landskapsbild och det är främst vid Roslags-Näsby station där nya element
tillkommer och befintliga anläggningar rivs.
Syftet med gestaltningsprogrammet för sträckan är att motverka utbyggnadens
negativa påverkan genom konkreta gestaltningsåtgärder. Åtgärder som bidrar till
att göra järnvägens element och omgivning mer attraktiva är exempelvis
genomtänkt utformning av bullerskyddsskärmar, staket och planskilda korsningar.
Kommunen har tagit fram ett kompletterande gestaltningsprogram som behandlar
vissa platser/objekt längs Roslagsbanans sträckning. Längs denna sträcka finns
förslag gällande utformning av befintlig och kompletterande tunnel vid Åva.
Bild 8. Plan: Föreslag på gestaltning av tunnlar vid Åva. Källa: Gestaltningsprogram
framtaget av TEMA på beställning av Täby kommun.
Bild 9. Sektion: Föreslag på gestaltning av tunnlar vid Åva. Källa:
Gestaltningsprogram framtaget av TEMA på beställning av Täby kommun.
15(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
Längs med den nu aktuella sträckan åtgärdas bullerstörningar med två typer av
bullerskyddsskärmar: höga bullerskyddsskärmar och mittskärmar. De höga
skärmarna anläggs längs banan, främst på den östra sidan. En mindre sträcka i
sydväst förses också med höga skärmar. De höga skärmarna anläggs 3,86 m
från spårmitt och höjden är ca 2,0 m ö RÖK (över rälsöverkant). På de sträckor
stödmurarna är 2,0 meter ö RÖK fungerar de som bullerskydd. På de sträckor
stödmurarna ej uppnår 2,0 meter ö RÖK kompletteras de med bullerskyddsskärm
så att tillräcklig höjd uppnås. Mittskärmarna placeras mellan plattformarna och är
ca 1,2 m ö RÖK.
Anläggandet av bullerskydd inryms inom användningen järnvägstrafik på
detaljplanekartan.
Bild 8. Exempel på hög bullerskyddsskärm i trä, målad med en grön slamfärg vid
Viggbyholms station. Foto: Staffan Tapper, Täby kommun.
16(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
Den nya gång- och cykelbron över järnvägen medför stor lokal förändring i
landskapsbilden. I befintlig omgivning kommer bron att bli ett framträdande
element. Förändringen kan vara positiv, då det nya elementet dels förstärker
hela stationsområdet och dels gör passagen över järnvägen tydlig från långt
håll. När Täby kommuns exploateringsplaner av västra Roslags-Näsby
genomförs hamnar bron i ett annat sammanhang. Den planerade bebyggelsen, i
nära anslutning till stationen, föreslås vara höga bebyggelsevolymer vilket för
landskapsbilden betyder att bron inte längre kommer kontrastera lika mycket mot
omgivningen.
Natur
Mark och vegetation
Naturparkerna och övrig närnatur, står för en viktig del av det uttalade målet
”Halva Täby Grönt”. De utgör viktiga miljöer för den lokala rekreationen och
friluftslivet (Täby kommuns miljöplan 2010 – 2014, 2008).
Gröna stråk är del av det nätverk av grönytor som är tillgängliga för allmänheten
och har till syfte att bl.a. förstärka och bibehålla ett rikt växt- och djurliv i Täby
kommuns tätbebyggda områden. Det är viktigt att bevara befintliga väl
fungerande stråk och utveckla svaga eller önskvärda nya stråk.
Inom planområdet finns en rad med björkar, som står mellan befintligt spår och
Östra Banvägen vid Roslags-Näsbys centrum. Den trädbevuxna ytan är enligt
Grönplan för Täby kommun (2005) utpekat som ett önskvärt grönt stråk och
träden kommer så långt möjligt att sparas vid ett genomförande av föreslagna
åtgärder även om många träd kommer att behöva tas bort. Se illustration bild 8.
I MKB:n tillhörande järnvägsplanen anges att återplantering av träd kan vara
aktuellt. Då träden inom den nu aktuella sträckan inte är av högre skyddsvärde
föreslås ingen återplantering då lövträd i direkt anslutning till spårområdet kan
medföra risk för lövhalka.
Övrig vegetation i form av gräsytor och enstaka träd i spårområdets närhet
kommer till följd av utbyggnaden av spår och bullerskyddsskärmar att behöva
avverkas och grönytan minskar lokalt.
17(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
Bild 9. Träd som påverkas inom det önskvärda gröna stråket. Träd som kommer att
behöva tas bort är markerade med rött.
Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Befintliga spår, inklusive Roslags-Näsby station, går huvudsakligen i nivå med
omgivande mark eller på bank. Markförhållandena längs banan består av fyllning
ovan lera på friktionsjord eller berg. Längs vissa delar av sträckningen är
lerlagren mycket tunna. Lermäktigheterna är som störst vid befintlig järnvägsbro
18(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
på Kårstagrenen. Grundvattenytans nivåer varierar längs sträckan, men ligger
huvudsakligen mellan 0,5 till 2 m under markytan.
Åtgärder i form av schaktning, fyllning, pålning, dagvattenhantering mm har
dimensionerats och anpassats för att minimera miljöpåverkan men samtidigt
behålla nödvändig funktion.
Förorenad mark
Inför ombyggnad av Roslagsbanan vid Roslags-Näsby station har en översiktlig
miljöteknisk markundersökning genomförts. Vid provtagning har markföroreningar
påträffats inom nuvarande spårområde.
I områden där det planeras för att schakta bort fyllningsjord ansvarar AB SL för
att kompletterande provtagningar görs i bygghandlingsskedet för att säkerställa
korrekt hantering. Hanteringen av massor ska stämmas av med Södra Roslagens
miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) som är tillsynsmyndighet. En skriftlig
upplysning ska alltid lämnas till tillsynsmyndigheten så snart en markförorening
påträffas. Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöbalkens regler.
Vattenområden
Inga sjöar eller större vattendrag finns i direkt anslutning till detaljplaneområdet.
En stor del av dagvattnet från järnvägen infiltreras i banvallen och kommer att
ledas vidare via nya dräneringsledningar till befintligt dagvattennät. Där spåren
går i skärning anläggs dräneringsledning för att hålla konstruktionen torr.
Ledningarnas placering kommer att anpassas efter kända
grundvattenförhållanden.
Gator och trafik
Gatunät och korsningar
Vid Roslags-Näsby station finns idag en plankorsning för gång- och cykeltrafik.
Den är lokaliserad norr om plattformarna.
Vid ett genomförande av planen kommer den befintliga plankorsningen att
stängas och ersättas av en ny gång- och cykelbro över stationen med anslutning
till plattformarna genom hiss, trappor och en ramp på östra sidan. Brolängden
över Roslagsbanan uppgår till ca 65 m.
19(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
I övrigt finns det två planskilda korsningar inom planområdet: 1) en bro över
järnvägen för biltrafik och gång och cykeltrafik (Centralvägen) och 2) en gångoch cykeltunnel söder om Åva gymnasium.
De befintliga planskilda korsningarna kommer att finnas kvar vid ett
genomförande av planen. På Kårstagrenen kommer anläggande av dubbelspår
att medföra att en ny tågbro tillkommer öster om befintlig tågbro. Detta medför att
gc-tunneln kommer att bli något längre. Stort fokus läggs på gestaltningen av
bron och i och med avståndet mellan broarna kommer tunneln att få goda
möjligheter till en ljus utformning på grund av dagsljusinsläppet som uppstår
mellan de två tågbroarna.
Anläggande av den nya järnvägsbron ska planeras så att framkomligheten för
gång- och cykeltrafik inte påverkas under byggtiden.
Gång- och cykelvägar
På båda sidor om spåren löper idag gång- och cykelvägar längs hela sträckan.
Det regionala cykelstråket Täbystråket ligger väster om spåren. Gång- och
cykelvägarna kommer även fortsättningsvis att finnas kvar i samma sträckning,
dock med vissa förskjutningar och anpassningar med anledning av
dubbelspårsutbyggnaden. I samband med övrig utveckling av området kommer
vissa förbättringsåtgärder att genomföras, vilket sker utanför denna planprocess.
Bland annat kommer gång- och cykelbanan öster om stationsområdet att
förbättras. En cykelstrada (d.v.s. en regional snabbcykelväg) planeras att
anläggas på östra sidan av spåren.
Planer finns även på att anordna separat gång- och cykelbana parallellt med
Centralbron för att uppnå ökad säkerhet för fotgängare och cyklister.
Befintlig gång- och cykelväg väster om spåret i höjd med Centralvägen med
tillhörande stödmur rivs delvis för att järnvägsspåret behöver flyttas. Ny stödmur
kommer att anläggas och gång- och cykelvägen kommer istället ledas ovanpå
stödmuren efter att järnvägsåtgärderna är genomförda.
Plankorsningen vid stationsområdet i Roslags-Näsby stängs när stationen byggs
om och den nya bron över spåren anläggs. Under byggtiden hänvisas gång- och
cykeltrafiken till gångbana på Centralbron. Den nås via Ytterby grindväg på östra
sidan och befintliga gångvägar på västra sidan av bron.
20(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
Service- och räddningsväg
De enda anslutningarna till plattformarna är via trappor, hiss och ramper från den
nya gång- och cykelbron. Det finns ett behov av service- och räddningsväg i
marknivå. Därför anläggs en ny service- och räddningsväg från de södra ändarna
av plattformarna och dras på den östra sidan om spåren för att ansluta till Östra
Banvägen, strax norr om den nya infartsparkeringen.
Fornlämningar och kulturmiljö
Genom Roslagsbanans framväxt har nya järnvägsrelaterade kulturmiljövärden
skapats, så som stationshus som idag ingår i områdets historia. Kulturhistoriskt
värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan skyddas som
byggnadsminnen enligt kulturminneslagen (SFS 1988:950). Vid Roslags Näsby
station finns två stationshus väster om spåret. Stationshusen har inget utpekat
värde med avseende på kulturmiljö.
Öster om planområdet ligger Ytterbystugan, vid korsningen Östra Banvägen och
Näsbylundsvägen, som en kulturhistoriskt intressant miljö, samt ett antal
fornlämningar.
De kända fornlämningarna och kulturhistoriska lämningarna längs sträckan
kommer inte att påverkas av dubbelspårsutbyggnaden. Nya spår norr om
Roslags Näsby station kommer att placeras inom det befintliga järnvägsområdet,
i utrymmet mellan Kårsta- och Österskärsgrenarna där några kända
fornlämningar inte finns. De nya spåren och plattformarna på och i anslutning till
Roslags-Näsby station tar inte i anspråk områden som är registrerade som
platser med fornlämningar.
Friytor
Lek och rekreation
Inom utredningsområdet finns inga grönytor av högt rekreativt värde. Längs
Österskärsgrenen och förbi Roslags-Näsby station, öster om spåret, finns ett
önskvärt grönt stråk utpekat i översiktsplanen som skulle sammanbinda de stora
rekreationsområdena vid Rönningesjön med grönområdet i söder.
I närheten av Österskärsgrenen finns aktivitetsytor i form av en nyligen anlagd
skatepark och flera idrottsanläggningar vid Åva gymnasium, samt fotbollsplaner
söder om Näsbydalsskolan på östra sidan om järnvägen. Söder om planområdet,
ca 250 meter, finns Mosstorpsparken som nyligen är upprustad.
21(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
Delar av de regionala och kommunala cykelnäten finns inom området. Dessa
löper längs med spåret på båda sidor av Roslagsbanan.
Roslagsbanan, till följd av dubbelspårsutbyggnaden, kommer i stort att utgöra en
än mer påtaglig barriär för de gröna nätverken i Täby kommun.
Sammanlagt bedöms utbyggnadsförslaget innebära små negativa konsekvenser
på befintliga friytor jämfört med nuläget.
Störningar och risker
Buller
Utmed Roslagsbanan kommer åtgärder genomföras för att klara riktvärdena för
buller vid bostäder i spårområdets närhet. En bullerutredning har genomförts i
samband med framtagandet av järnvägsplanen.
Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 55 dB(A) överskrids i dag vid ca 7 bostadshus.
Den utökade trafiken i samband med utbyggnaden till dubbelspår medför att den
ekvivalenta ljudnivån ökar med 2-3 dB(A). Antalet bostadshus med över 55 dB(A)
ekvivalentnivå blir då, utan åtgärder, ca 16 st.
Riktvärdet för maximal ljudnivå 70 dB(A) på uteplats överskrids i dag vid ca 20
bostadshus. Den utökade trafiken i samband med utbyggnaden till dubbelspår
medför ingen ökning av maximalnivån.
Sträckan kommer att utrustas med både höga bullerskyddsskärmar och
mittskärmar för att förbättra ljudnivån (se placering på illustration sid 12).
Fönsteråtgärder kommer att utföras på fastigheten Höstfibblan 8.
Med de bullerskyddsskärmar som planeras sänks bullernivåerna väsentligt i hela
området jämfört med idag. Inga bostadshus kommer efter ett genomförande av
de bullerdämpande åtgärderna att få ekvivalenta ljudnivåer över 55 dB(A) och
alla bostadshus kommer dessutom att ha uteplatser med högst 70 dB(A) maximal
ljudnivå.
Bullerskyddsåtgärderna ingår i järnvägsplanen och AB SL svarar för
genomförandet.
22(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
Vibrationer
Vibrationer från järnvägstrafik kan påverka boende i järnvägens närhet genom
störningar och obehag. I anslutning till aktuellt planområdet bedöms enligt
järnvägsplanen ingen förändring ske mot nuläget, då fordon som kommer att
trafikera Roslagsbanan i framtiden inte kommer att ge upphov till större
vibrationer än dagens vagnar.
Ljusstörningar
Sammantaget bedöms utbyggnadsförslaget innebära positiva konsekvenser för
uppkomsten av ljusstörningar, då höga bullerskyddsskärmar till en viss grad
skärmar av strålkastarljuset från tågen.
Riskbedömning
En övergripande risk- och säkerhetsbedömning har utrett vad
dubbelspårsutbyggnaden medför för förändring med avseende på risk och
säkerhet. Risk- och säkerhetsutredningen i sin helhet finns som bilaga till
järnvägsplanens MKB.
Utbyggnadsförslaget medför att plankorsningen vid Roslags-Näsby station byggs
bort och görs om till en gång- och cykelbro. Detta minskar sannolikheten för
påkörning. Det finns inga plankorsningar där motordrivna fordon kan passera
vilket även medför att risk för kollision mellan tåg och vägfordon är obefintlig.
Risken för kollision mellan två mötande tåg försvinner med utbyggnadsförslaget
då dubbelspårsutbyggnaden innebär att tåg i olika riktning färdas på egna spår.
En ökad trafikmängd i och med utbyggnaden till dubbelspår leder generellt till en
större sannolikhet för olyckor, förutom påkörningsolyckor vid Roslags-Näsby
station.
Utöver risker med att korsa spår, finns det en risk i att uppehålla sig på perrongen
när det är många resande och tåg passerar eller ankommer stationen. Då
trafikmängden förväntas öka, blir risken sammanlagt större i utbyggnadsförslaget
än i nuläget.
Risk för urspårning ökar i och med ökade antalet tåg som trafikerar sträckan. Den
breddning av spårområdet med 5-6 m som dubbelspårsutbyggnaden innebär på
den aktuella sträckan bedöms endast medföra en liten förändring i konsekvens
med avseende på urspårning. Konsekvensen av sabotage bedöms bli de samma
som för urspårning.
23(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
Fler tåg i trafik till följd av dubbelspårsutbyggnaden ger högre sannolikhet för
brand i tåg och sannolikheten bedöms därför till trolig för utbyggnadsförslaget.
Konsekvenserna för personer som uppehåller sig i den brinnande vagnen kan bli
mycket stora, medan påverkan på omgivning bedöms vara lindrig.
En olycka med farligt gods, vilka transporteras på bron över järnvägen där
Centralvägen passerar, bedöms få lindriga konsekvenser. Att konsekvenserna
stannar vid lindriga beror på att resenärer befinner sig skyddade inne i tåget samt
att tåget är i rörelse när det passerar under vägbron.
Sannolikheten för att Roslagsbanan påverkas av höga flöden bedöms som liten i
utbyggnadsförslaget.
Längs med Roslagsbanan kommer höga bullerskyddsskärmar att införas på båda
sidor om spårområdet, från plangränsen i söder upp till Centralvägen. Vid
stationsområdet kommer även en mittskärm att uppföras mellan plattformarna.
Bullerskyddsskärmarna bedöms även medföra en positiv effekt med avseende på
spårspring då det skapar tät barriär kring spåren.
Utbyggnadsförslaget bedöms totalt sett medföra positiva konsekvenser jämfört
med nuläget, främst då plankorsningen vid Roslags Näsby station ersätts av en
gång- och cykelbro.
För att reducera identifierade risker redovisar risk- och säkerhetsutredningen
förslag på åtgärder samt förslag på hanteringsstrategier i form av fortsatt
riskhantering som bör genomföras inom ramen för det fortsatta arbetet med
spåranläggningen.
Byggskedet
Byggandet av järnväg för delen Roslags-Näsby-Tibble planeras att pågå under
åren 2016-2017. Under denna tid kommer påverkan ske på trafiken och
möjligheten att röra sig i området. Det kommer även att förekomma tillfälliga
upplag och det kommer att föreligga risk för olyckor och störningar i samband
med sprängning, byggtrafik och schaktgropar samt i samband med lansering av
broar. Genomförandet kan också medföra risk för spridning av markförorening
under anläggningsarbete, risk för felaktig hantering av massor samt risk för
förorening av grundvattnet under anläggningsarbeten.
24(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
Samtliga riskområden som identifierats samt de skyddsåtgärder som kommer att
vidtas för att förhindra samt minska risker och störningar redovisas i
järnvägsplanen.
Teknisk försörjning
Järnvägsutbyggnaden medför inget ökat behov av teknisk försörjning men
innebär att befintliga ledningar för vatten, spillvatten, dagvatten, el, tele samt
bredband påverkas. Nya ledningar dras i möjligaste mån inom allmän plats. Där
det inte är möjligt och där ledningar behöver korsa banvallen läggs de på
järnvägens kvartersmark.
Vatten och avlopp
De flesta VA-ledningar i anslutning till spårområdet tillhör framförallt Täby
kommun med undantag av en större längsgående vattenledning ingående i
Norrvattens ledningssystem. Denna ledning går söderifrån längs östra sidan av
stationsområdet och korsar Österskärsgrenen norr om Centralvägen och
fortsätter sedan norrut mot Tibble öster om befintligt spår. Ledningen innehas
med ledningsrätt. Vattenledningen kommer att behöva läggas om, både vid
korsningen med Österskärsgrenen och norrut längs Kårstagrenen. Skyddsröret
vid korsningen behöver förlängas och ny banvall hamnar inom ledningsrätten på
sträckan norrut. Ledningen behöver även läggas om förbi den nya gångbron vid
stationen.
Inga trummor eller öppna dagvattendiken finns längs sträckan. En större
dagvattenledning som tidigare ingått i ett torrläggningsföretag korsar spårområdet
norr om stationen och viker söderut på östra sidan. Torrläggningsföretaget är
idag inte aktivt och ansvaret för ledningen har tagits över av VA-enheten på Täby
kommun. Täby kommuns tunnel för dag- och spillvatten korsar området på ett
relativt stort djup strax söder om Centralbron.
El
Korsande el-, tele, och optokablar tillhör Fortum, Tele2, Transit Bredband,
Stokab, Vattenfall och Skanova. Viss omläggning av dessa kommer att ske.
Fjärrvärme
Kommunens fjärrvärmenät, genom Täby Miljövärme AB (TMAB), kan i framtiden
behöva byggas ut till Västra Roslags-Näsby vilket innebär att ledningar måste
korsa Roslagsbanan, det kan vara lämpligt att göra detta genom banvallen norr
25(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
om Centrealvägen på Kårstagren. Eventuellt skulle detta kunna ske i samband
med Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad. Frågan hanteras av TMAB.
Fortum värme har en ledningsrättsansökan inne för korsning av Roslagsbanan.
Dock ligger tänkt läge en bit norr om planområdesgränsen i Östra Banvägen.
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen upprättas med normalt förfarande. Detaljplanen bedöms kunna tas
upp för godkännande i stadsbyggnadsnämnden under första kvartalet 2015.
Genomförandetid
Detaljplanen har en genomförandetid på 10 år från det datum beslut om
antagande vunnit laga kraft.
Ansvarsfördelning
Ägare till Roslags-Näsby 2:1, AB SL, ansvarar för genomförandet av
utbyggnaden och åtgärder kring dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan och
därmed för att lösa in mark för järnvägsanläggningen i nödvändig omfattning.
Täby kommun ansvarar för att lösa in mark där kommunala anläggningar
påverkas.
Huvudmannaskap
Detaljplanen omfattar allmän platsmark huvudgata öster om föreslagen ny
parkering söder om stationsområdet, områden för torg och lokalgata samt
områden för park och huvudgata väster om spårområdet i höjd med
Centralvägen. Kommunen är huvudman för allmän platsmark samt vatten- och
avloppsledningar inom planområdet.
Avtal
En avsiktsförklaring har tecknats mellan AB SL och Täby kommun vilken ligger till
grund för arbetet med systemhandling, järnvägsplan och detaljplan och syftar till
26(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
att parterna ska ha en gemensam syn på utbyggnaden av dubbelspår för
samtliga sträckor i etapp 2.
Ett genomförandeavtal samt ett markavtal ska tecknas mellan AB SL och Täby
kommun. Genomförandeavtalet reglerar utbyggnaden av Roslagsbanan,
ingående kommunaltekniska anläggningar samt ansvars- och kostnadsfördelning
mellan parterna. Markavtalet reglerar fastighetsrättsliga frågor som
fastighetsreglering, tillfälligt nyttjande av mark och säkerställande av rättigheter
mellan AB SL och Täby kommun. Genomförandeavtalet ska tecknas före
detaljplanens antagande.
AB SL skall även teckna avtal med berörda privata fastighetsägare det vill säga
nyttjanderättsavtal för tillfällig nyttjanderätt och överenskommelse om
fastighetsreglering i de fall det rör sig om ett permanent intrång. Täby kommun
ska teckna avtal med berörda fastighetsägare där man behöver lösa in mark för
kommunala anläggningar
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR, KONSEKVENSER
Berörda fastigheter
De fastigheter som berörs av förändring avseende markfrågor förutom AB SLs
järnvägsfastighet Roslags-Näsby 2:1 redovisas i tabell nedan.
Fastighetsbeteckning
Förändring av mark
Tibble 8:16
Kommunalägd fastighet som delvis tas i anspråk
för järnvägstrafik och för allmän plats natur.
Roslags-Näsby 29:1
Kommunalägd fastighet som delvis tas i anspråk
för infartsparkering.
Roslags-Näsby 28:7
Kommunalägd fastighet som delvis tas i anspråk
för järnvägstrafik samt anordningar för ny gångoch cykelbro, gata, natur samt torgyta med garage
under mark.
27(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
Fler fastigheter än de som omnämns ovan kan beröras av järnvägsplanen för
Roslagsbanan, sträckan Roslags-Näsby – Tibble, som tas fram av Stockholms
läns landsting. Se järnvägsplanen för detaljerad information.
Fastighetsbildning
Planen föranleder flertalet mindre fastighetsförändringar för järnvägens
utbyggnad och genomförande. Ombildning av berörda fastigheter sker enligt
detaljplanen.
Planen medger dubbel användning i ett område med allmän platsmark TORG
över [P2] (parkeringsgarage under mark). I anslutning till den nya gång- och
cykelbron, på västra sidan av järnvägen, finns ett område som planläggs för
järnvägstrafik (T1) där servitut för allmän gång- och cykeltrafik blir aktuella dels i
nord-sydlig riktning innanför planerat brostöd (område markerat med x1) och dels
i öst-västlig riktning för gång- och cykeltrafik på bro över järnväg (område
markerat med x2). Detta servitut fortsätter sedan österut till andra sidan av
järnvägen. Se förklarande illustration på plankartan.
Vidare behöver servitut bildas för allmän körtrafik på bro över järnväg (område
markerat med z). Längre norrut behöver servitut bildas för allmän gång- och
cykeltrafik under järnväg (område markerat med x3).
Ledningsrätt, servitut
För att möjliggöra passager för allmän körtrafik och gång- och cykeltrafik längs
tågsträckan, x- och z-områden i detaljplanen, kommer servitut upplåtas till förmån
för kommunen. Detta regleras i genomförandeavtal och markavtal mellan AB SL
och Täby kommun.
Inom u-områden på kvartersmark kan Täby kommun och andra ledningshavare
trygga sina ledningar med ledningsrätt eller servitut. Säkerställande av rättigheter
för respektive ledningshavares ledningar i järnvägsmarken ska enligt
genomförandeavtalet på AB SLs initiativ ske genom upprättande av avtal.
Allmänt
Fastighetsbildnings- och ledningsrättsåtgärder kan ske efter det att beslut om
antagande av detaljplanen vunnit laga kraft. Förrättningskostnaderna debiteras
efter en av staten fastställd taxa. Ansökan ställs skriftligen till
Lantmäterimyndigheten i Täby kommun, 183 80 Täby.
28(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
EKONOMISKA FRÅGOR
Plan- och genomförandeekonomi
De kostnader som uppstår för planläggning och genomförande regleras genom
avsiktsförklaring och plankostnadsavtal mellan AB SL och Täby kommun.
Inlösen, ersättning
AB SL och Täby kommun kommer att söka lantmäteriförrättning för att lösa in
den mark som behövs permanent för järnvägen och kommunala anläggningar.
AB SL och Täby kommun avser att i första hand träffa frivilliga
överenskommelser om markförvärv. De frivilliga överenskommelserna ligger till
grund för lantmäterimyndighetens beslut om marköverföringar och
servitutsupplåtelser. De ersättningsprinciper som tillämpas är desamma som vid
expropriation.
I de fall en frivillig överenskommelse inte kan träffas med en fastighetsägare eller
rättighetshavare kan AB SL eller Täby kommun få frågan prövad vid
lantmäterimyndigheten om tvångsvis inlösen av mark eller upplåtelse av servitut.
Lantmäterimyndigheten värderar marken och de intrång som sker i samband
med marköverföringen och upplåtelse av servitut.
Lantmäterimyndigheten kan, inom en lantmäteriförrättning och under särskilda
förutsättningar, besluta om ersättning för byggskador.
TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
Tekniska utredningar för buller, miljöteknisk markundersökning, riskanalys och
miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram i samband med järnvägsplanen
Roslags-Näsby – Tibble.
Ledningar
Järnvägsplanens genomförande medför flytt eller omläggning av ledningar inom
järnvägsmarken. Detta beskrivs närmare i järnvägsplanen. I samband med
omläggningar kommer SL se över befintliga avtal och ledningsrätter med
29(29)
PLANBESKRIVNING
2015-03-06
Dnr SBN 266/2013-31
respektive ledningsägare och teckna nya avtal med de ledningshavare som inte
har avtal.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN OCH KONSULTER
Planen är framtagen av Stadsbyggnadskontorets planavdelning genom Karin
Stare, Christine Forsberg och Tor Hagman. Plankonsult i granskningsskedet har
varit Sara Vinterhav och Maria Hjort, Grontmij. Frågor rörande genomförande har
formulerats i samråd med Jenny Lindgren.
STADSBYGGNADSKONTORET
Karin Stare
Översiktsplanerare
Jenny Lindgren
Exploateringsingenjör