Tullinge - Flemingsberg

Bilaga 2
Samrådsredogörelse avseende ny- och ombyggnad av
Vattenfalls 70 kV anslutningsledningar till transformatorstation i Ösmo, Nynäshamns kommun
Bild 1 Vy över landskapet med transformatorstationen till vänster i bilden. Stationen
ligger i anslutning till Trafikverkets omformarstation och järnväg
Vattenfall Eldistribution AB
2015-05-04
Samrådsförfarandet
Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar för en förstärkning av Vattenfalls
transformatorstation ÄT42 Ösmo med anslutningsledningar. Stationen är belägen
söder om Ösmo samhälle i Nynäshamn kommun. Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) för en ny anslutningsledning har samråd enligt 6 kap. 4§ miljöbalken skett.
Ombyggnaden av transformatorstation med den befintliga anslutningsledning samt
en komplettering av en ytterligare anslutningsledning är nödvändig för att få en driftsäkrare elförsörjning till järnvägen vilket idag utgör ett problem. En av de två anslutningsledningarna till transformatorstation kommer att försörjas från Kolbotten i Salems kommun och den andra från Nynäshamn. Vid underhåll eller om det uppstår
avbrott på en av ledningarna kommer det att finnas försörjning från den andra ledningen.
Ombyggnaden kommer också att medföra en säkrare drift av lokalnätet inom området och en säkrare elförsörjning till Muskö med omnejd. Den befintliga 70kV ledningen som idag ansluter till transformatorstationen kommer att byggas om i en ny standard. Den nya anslutningsledningen kommer även den att byggas i den nya standard. Den befintliga standarden är inte längre är en internationell standard och har
utgått ur leverantörernas sortiment.
Avgränsning av samrådskrets
Då Vattenfall anser att det är viktigt att redan tidigt i processen inhämta synpunkter
från alla som kan beröras av projektet har samråd skett med en utökad krets, trots
att det formellt bara krävs om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Det innebär att även övriga statliga myndigheter och organisationer har inkluderats i
samrådet.
Vid avgränsning av samrådskretsen har utgångspunkten varit att ta med alla fastighetsägare och särskilt berörda som kan komma att beröras av ombyggnationen.
Samtliga fastighetsägare, boende och verksamhetsutövare inom Gryts by har erhållit
enskilda samrådsutskick.
Samråd har även skett med innehavare av särskild rätt som kan komma att bli direkt
berörda av ledningen samt Nynäshamns kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län,
Kraftringen Nät AB, Försvarsmakten, LRF Mälardalen, Skanova, Skogsstyrelsen,
Trafikverket och Gryt-Nibble torrläggningsföretag. Kungörelseannonsering har skett i
Nynäshamnsposten för att nå ut med informationen till en bred allmänhet. Tidningen
är en lokal dagstidning som ingår i Presstödsnämndens dagstidningsförteckning och
har en spridning på 53% till hushållen i Nynäshamns kommun.
Genomfört samråd
Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken har genomförts inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) avseende planerad nybyggnation av en anslutningsledning till
Vattenfalls transformatorstation i Ösmo. Samrådsprocessen påbörjades hösten 2014
då alternativa sträckningar för planerad ombyggnad togs fram. Samrådsmöten har
också avhållits med markägaren Strängnäs stift, jordbruksarrendator och samfällighetsföreningen för gemensamhetsanläggningen Gryt ga:1.
1
Den 19 november 2014 skickades samrådsunderlag ut till direkt berörda markägare,
Nynäshamns kommun, Länsstyrelsen Stockholms län och andra myndigheter och
andra berörda r (se sändlista i samrådsunderlag). Samtliga ombads att inkomma
med eventuella synpunkter på projektet. Projektet annonserades också genom en
kungörelseannons i Nynäshamnsposten den 25 november 2014.
Efter att Länsstyrelsen i sitt yttrande uppmärksammat att ett markavvattningsföretag
berörs av planerad åtgärd utökades samrådskretsen att gälla även Gryt-Nibble torrläggningsföretag med brev daterat 2015-02-04.
Bild 2 Utredningsområde
Länsstyrelsen i Stockholm har enlighet med 6 kap. 5 § miljöbalken beslutat att kon
cession för ny- och ombyggnad av anslutningsledningar till transformatorstationen i
Ösmo i Nynäshamns kommun inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Val av alternativ
Baserat på förutsättningarna på platsen samt på den information som framkommit i
samrådet har alternativ A valts som huvudalternativ (se samlad bedömning i slutet
av dokumentet).
Bild 3 Ny och befintlig anslutningsledning, lila linje befintlig huvudledning i luft, blå linje luftledning som byggs om vid alternativ A och alternativ D (justerad sträckning närmast stationen), röd linje ny tillkommande luftledning vid alternativ A
2
Bild 5 Möjliga sträckningar för kabelförband, gröna linjer är två kabelförband i nuvarande
ledningssträckningar alternativ B och D, röd linje är kabelförband parallellt med järnvägen
mot norr alternativ C, blå linje kabelförband mot söder alternativ C
Synpunkter framkomna i samrådsförfarandet
Yttrande från Länsstyrelsen i Stockholms län Dnr 4075-41658-2014 (
Planhandläggare) via mail daterat 2014-01-23:
 ”Länsstyrelsen ska under samrådet verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning som behövs för tillståndsprövningen.”
 ”Efter att samrådet har slutförts och en samrådsredogörelse har upprättats av
Vattenfall, ska Länsstyrelsen fatta beslut om verksamheten eller åtgärden
kan antas medföra betydande miljöpåverkan.”
 ”I Vattenfalls skrivelse redovisas ett huvudalternativ A, där befintlig luftledning
byggs om och en ny anslutningsledning föreslås byggas parallellt norr om befintlig ledning. Den nya föreslagna ledningen liksom den befintliga sträcker
sig över åkermark. Alternativa sträckningar i kabelförband längs nuvarande
ledning eller längs järnvägen och i luftledning har redovisats. En nybyggnad
enligt alternativ C kan komma att beröra fornlämningar och vattenskyddsområde då kabelförband förläggs ned till befintlig skogsgata.”
 ”Länsstyrelsens synpunkter Kulturmiljö: I området runt omkring de föreslagna
ledningssträckningarna finns flera kända fornlämningarna. Alternativ A, B och
D berör inte några kända fornlämningar. Sträckning C kan beröra flera kända
fornlämningar. Länsstyrelsen anser att intrång i fornlämningar bör undvikas.”
 ”Länsstyelsens synpunkter Värdefull jordbruksmark: Sträckningarna berör
värdefull jordbruksmark, åkermark klass 4 (vilket ger 10% högre normalskörd
än medlet), som enligt Nynäshamns kommuns översiktsplan ska bevaras.
Nya kraftledningsstolpar utgör ett brukningshinder inom åkermark. Länsstyrelsen anser att Vattenfall bör beakta ev. påverkan på jordbruket i val och
3
motivering av alternativ, placering av stolpar, och i miljökonsekvensbeskrivningen.”
 ”Länsstyrelsens synpunkter Markavvattningsföretag: Stora delar av föreslagen ny dragning och befintlig dragning av kraftledningarna ligger inom GrytNibble markavvattningsföretag. Om markavvattningsföretagets funktion påverkas av kraftledningsdragningen, behöver en prövning göras för markavattningsföretaget.”
 ”Länsstyrelsens synpunkter Närhet till bebyggelse: Inget av föreslagna alternativ berör område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Alternativ A, B och C ligger som närmast 180 meter från bostadsbebyggelse,
alternativ D ligger som närmast ca 65 m från bostadsbebyggelse. Länsstyrelsen anser att det är positivt att Vattenfall tillämpar försiktighetsprincipen och
avser att ta fram magnetfältsberäkningar till kommande miljökonsekvensbeskrivning.”
 Vattenfalls bemötande: I stycket ”Samlad bedömning” i slutet av detta dokument kommer Länsstyrelsen synpunkter att beaktas vid val av alternativ.
Samråd har genomförts med markavvattningsföretaget enligt länsstyrelsens
begäran.
 Yttrande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns
kommun Dnr: 2014.1051-2 2015-01-27
 ”Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut : Att godkänna förvaltningens
förslag till synpunkter för ”Samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken gällande nyoch ombyggnad av anslutningsledningar till transformatorstation i Ösmo” som
svar från miljö och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun.”
Förvaltningen har framfört följande synpunkter:
o
”Alternativ B föredras då kabelförbanden grävs ned vilket ger mindre synlighet i landskapet och minskar strålning.”
o
”Alternativ A huvudförslaget bedöms vara sämre än alternativ B.”
o
”Alternativ C bedöms vara sämre än övriga alternativ. Då det berör både
vattenskyddsområde och fornlämningsområde.”
o
”Alternativ D anses sämre än alternativ A och B. Då ett nedgrävt kabelförband korsar väg 225. Väg 225 beskrivs som ”Riksväg 73 och länsväg
225 utgör kommunens viktigaste vägförbindelser.” (s.81) i ”Översiktsplan
för Nynäshamns kommun 2012, Miljökonsekvensbeskrivning, Bilaga 1,
Antagen av kommunfullmäktige 17 oktober 2012 (Kf §207)” samt omnämns i ”Översiktsplan för Nynäshamns kommun, Antagen av kommunfullmäktige 17 oktober 2012 (Kf §207)”.”
o
”Det aktuella omtrådet är beläget mellan järnväg och motorväg och borde
därför ha mindre nytta som annat än industrimark.”
o
”Det finns ett torrläggningsföretag i området. Detta behövs ta hänsyn till.”
o
”För området finns inte detaljplaner som Vattenfall behöver ta hänsyn till.”
 ”Vidare önskar förvaltningen påtala att det i samband med ombyggnaden är
rimligt och relevant, att utreda en ny sträckning för kraftledningarna som går
4
genom Ösmo tätort och till vilken anslutningsledningarna är kopplade. Detta
överensstämmer väl med Vattenfalls policy som anger ”att framtida ny- och
ombyggnader av 70 kV ledningar ska byggas i 145 kV konstruktionsstandard”
(se 2010.1051-1, s. 1). Det har förts diskussioner mellan kommunen och Vattenfall om förändring av dessa ledningar samt att den fördjupade översiktsplanen för Ösmo anger att ”Kraftledningen genom tätorten utgör ett påtagligt
inslag i tätortsmiljön. Den har också påverkat bebyggelsestrukturen i de
kringliggande områdena på ett splittrande sätt. Närheten till kraftledningen
från Vanstaskolan och intilliggande bebyggelse upplevs som störande. Mätningar av magnetfält har utförts i Idéon (fd Folkets hus), nivåerna ligger i närheten av 0,4 μT (mikrotesla).””
 ”Översiktsplan för Nynäshamns kommun som antogs av kommunfullmäktige
den 17 oktober 2012, § 207 anger att ”Kraftledningen genom (Ösmo) centrum
bör flyttas för att underlätta förtätning i strategiska områden”(s.124) samt att
”Reservaten för framtida 220 kV-ledningar, dels en från Södertälje dels en
från Västerhaninge, följer i huvudsak befintliga 70 kV-sträckningar, dock med
föreslagen ändrad passage av Ösmo.”(s.98-99).”
 Vattenfalls bemötande: I stycket ”Samlad bedömning” i slutet av detta dokument kommer kommunens synpunkter att beaktas vid val av ledningsalternativ.

En eventuell framtida ombyggnad av ”Kraftledningen genom (Ösmo) centrum” hanteras inte i denna ansökan. När det blir aktuellt kommer planering för
detta att ske i samråd med Nynäshamns kommun och övriga samrådsintressenter.
Yttrande från Försvarsmakten Dnr FM2014-10284:2
) via mail daterat 23 januari 2015:

genom
”Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.”
Yttrande från Skanova (
2014-12-17:
Elskyddsärenden) via mail daterat
 ”Jag vill härmed meddela, att Skanova har inget att erinra mot att Vattenfall
bygger om anslutningsledningarna till Trafikverkets matarstation för
Nynäsbanan i Ösmo.”
Yttrande från Trafikverket Dnr TRV 2014/92864
) via mail daterat 2014-12-18:
genom
 ”Transformatorstationen ligger i närheten av väg 225, väg 73 och järnvägen.
Alternativ C går parallellt med järnvägen och korsar även väg 225.”
 ”På Trafikverkets hemsida finns mer information kring ledningsärenden och
ansökan där material finns för att skriva avtal och checklistor.”
 ”En förläggning ska inte försvåra en utveckling av järnvägsanläggningen. Trafikverket vill se en mer detaljerad beskrivning av alternativ C för att avgöra
hur järnvägen påverkas men vill ändå upplysa om att en förläggning utmed
järnvägen ska ske enligt Telestörningens meddelande 21.”
5
 ”I den kommande MKB:n bör konsekvenserna för de boende och miljön i övrigt beskrivas. Påverkan på och risker för påverkan på Trafikverkets anläggningar måste omhändertas.”
 ”Trafikverket vill också upplysa om att väg 225 är kulturväg. Området ligger i
vissa delar inom vattenskyddsområde. Trafikverket har i område 3, bild 8, sedimentationsdammar för väg 73.”
 ”Kabelförbandens dragning i de olika alternativen är på ett sådant avstånd att
Trafikverkets sedimentationsdammar inte torde påverkas. Kabelförbandens
dragning kan förväntas påverka markens vattenförande egenskaper och vattennivå. Vi tar för givet att arbetet utförs på ett sådant sätt att markstabiliteten
inte påverkas vare sig av dämning eller avvattning längs väg och järnväg.”
 ”Underlag för bedömning om hur Trafikverkets anläggningar kan påverkas
ska redovisas. Trafikverket förutsätter att kulturväg 225, järnväg och väg 73
och dess kringanläggningar inte påverkas negativt av ny/utbyggnaden.”
 Vattenfalls bemötande: Trafikverkets krav avseende förläggning av markkabel parallellt med järnväg samt korsning med väg 225 enligt alt. C kommer att
tas i beaktande om detta alternativ blir aktuellt.
Erhållna svar från berörda/närliggande fastigheter
Yttrande från
via mail 2014-12-17:
 ”Här kommer en kommentar från två fastigheter,
detta ärende.”
och
,i
 ”Vi har tagit del av er dokumentation. Våra fastigheter ligger sist respektive
näst sist vid den södra ändan av vägen i Gryt och de olika alternativen för
ledningsdragningen påverkar knappast oss alls, annat än att luftledningar
rent allmänt är ett stort och oönskat ingrepp i landskapsbilden.”
 ”Med en viss förvåning konstaterar vi dock att den i övrigt digra dokumentationen inte alls tar upp det som vi bedömer som transformatorstationens
största påverkan på miljö, nämligen fläktbuller.”
 ”Vi bor ju grannar med järnvägen men tågen kommer två gånger i halvtimmen alt två gånger i timmen och nattetid är det helt tyst. Förutom det så dominerar trafikbullret starkt beroende av vindriktning och vind/temperaturgradient, antingen från Rv 73 eller från Lv 225, medan det då under vissa
dagar är i det närmaste tyst.”
 ”Vi har dock noterat att under vissa dagar alt vissa förhållanden finns ett i
sammanhanget dominerande fläktljud från transformatorstationen. Sannolikt
påverkas nivån av de akustiska förhållandena men vi upplever skillnaderna
såsom varande stora och avståndet för kort för att kunna förklaras av detta,
utan vi föreställer oss att det även beror av driftfallet liksom att situationen
kan ha förändrats i och med ändringen i installationen som följde på transporten av den nya transformatorn.”
 ”Vi vill förstå mer om hur och under vilka förhållanden detta buller uppstår
samt vi anser att det borde kunna reduceras.”
6
 ”
(
och
).”
) samt
och
 Vattenfalls bemötande: Stationsområdet består av två stationer dels Trafikverkets omformarstation och dels Vattenfalls transformatorstation. Från Trafikverkets omformarstation hörs ett kontinuerligt och störande ljud från dess
fläktare. Från Vattenfalls transformatorstation förekommer också fläktbuller
men dessa upplevs inte som störande när man befinner sig på platsen. Synpunkterna avseende buller från dessa anläggningar kommer att föras vidare
till Vattenfalls stationstekniker och Trafikverket. Detta då dessa frågor avseende Trafikverkets omformarstation respektive Vattenfalls transformatorstation inte behandlas i detta samrådsärende då detta samråd endast avser anslutningsledningar till stationen..
Yttrande från
genom
via mail 2014-12-17:
 ”Enligt utskickat underlag framgår planerna för anslutningsledningar m.m.
Mot den fysiska utbyggnaden enligt plan har vi inget att invända. Men vi vill i
samband med utbyggnadsplanerna framställa önskemål om bullerdämpande
åtgärder vid transformatorstationen i fråga.”
 ”Vi upplever att fläktbuller från anläggningen stör. Utan att i sak koppla det till
bytet av en transformatordel under sommaren 2014 så upplevs det störande
under perioder då fläktsystemet uppenbarligen går med högre effekt.”
 ”För boende i
:
,
och
.”
 Vattenfalls bemötande: Se ovanstående bemötande.
Yttrande från
via mail 2014-12-18:
 ”Jag vill göra er uppmärksam på att efter ni gjort en genomgång på tänkbara
alternativ för dragning av anslutningsledningar har en tomt styckats av och
börjat bebyggas norr om
. Om alternativ D väljs kommer ledningarna att gå väldigt nära den nya bebyggelsen vilket vi starkt motsätter oss.”
 Vattenfalls bemötande: Vattenfall tar till sig dessa synpunkter vid val av alternativ enligt stycket ”Slutlig bedömning” enligt nedan.
Yttranden med hänvisning till kungörelsen i Nynäshamnsposten
Yttrande från
via mail 2014-11-25:
 ”Avseende kungörelse om ny anslutningsledning till transformatorstationen i
Ösmo.”
 ”Jag läser om ovan tillsammans med en färgbild i dagens utgåva av Nynäshamnsposten hur ni tänkt dra nya kraftledningar.”
 ”Bilden använder färgerna lila, röd, grön och blå för att visa dragningarna av
luftledningarna. Jag är färgblind och kan inte se vilka ledningar som har resp.
beskrivna färger.
7
 ”Jag föreslår att ni konsulterar en person som är färgblind innan ni publicerar
dylika färgbilder om ni vill ha synpunkter från oss färgblinda. För att visa
dessa luftledningar kan man tex. använda streckade och punktade linjer i
olika kombinationer eller färgkombinationer som är anpassade för färgblinda.”
 Vattenfalls kommentar: En justerad utgåva på karta har skickats till
med följande svar från
via mail 2014-12-03: ”Tack,
Detta funkar bra för mig (och alla andra också).” Något yttrande har inte erhållits på kungörelsen.
Yttrande från
2014-11-26:
, Oppositionsråd Nynäshamns Kommun via mail
 ”Såg samrådsannonsen i dagens Nynäshamnsposten, men kan inte orientera
mig på den kartbild som återges inandningen.”
 ”Ser gärna att jag kan få del av mer och tydligare information och ev. samrådshandlingarna i den mån dessa finns i någorlunda greppbar version.”
 Vattenfalls kommentar: En utgåva på samrådsunderlaget skickades till
via mail 2014-11-26. Något yttrande har inte erhållits från honom.
Skriftlig överenskommelse med Strängnäs stift
Samrådsmöten har avhållits med Strängnäs stift som har genom skriftlig överenskommelse godkänt att Vattenfall erhåller mark från stiftet för att utöka området för
transformatorstation samtidigt som de har medgivit Vattenfall att göra en ledningsombyggnad och nybyggnad av ledningar på kyrkans mark.
Enligt överenskommelsen ska Vattenfall ersätta arrendatorn på kyrkans mark för
eventuella brukningshinder, skördeskador m.m. för ledningsombyggnaden.
Möte med kyrkans gårdsarrendator
Möte har avhållits med gårdsarrendator
på Strängnäs stift mark.
Har muntligen framfört att han har inget att invända mot ledningsbyggnationen enligt
alternativ A förutsatt att han erhåller ersättning för intrånget i arrenderad mark.
Möte med samfällighetsförening för gemensamhetsanläggning
ende väg
avse-
Samfällighetsföreningen är väl införstådda med ledningsbyggnationen enligt alternativ A.
Samlad bedömning
Inledningsvis har fyra alternativa sträckningar studerats för luftledning respektive
markförläggning av aktuell ledning. Samråd med berörda parter har genomförts avseende alternativ A, alternativ B, alternativ C och alternativ D.
Av Länsstyrelsens yttrande kan man utläsa att de förordar alternativ A eller alternativ
B. De vill bl. a. inte att den föreslagna ledningsbyggnationen ska påverka kända fornlämningar vilket alternativ C kan göra. De vill inte heller att något alternativ som ligger för nära bostadsbebyggelse vilket alternativ D gör. De vill samtidigt ha ett alternativ som gör minsta påverkan på den värdefulla jordbruksmarken.
8
Av alternativ A och B gör alternativ A minsta påverkan på jordbruksmarken enligt
Vattenfalls bedömning. Stolparna närmast stationen kommer att stå på stationsområdet på mark som kommer att fastighetsregleras från kyrkan fastighet till Vattenfalls
transformatorstation. Stolparna för anslutning till Vattenfalls befintliga luftledning
kommer placeras intill ett dike varför det blir ett minimalt intrång i jordbruksmarken.
Om istället alternativ B genomförs blir intrånget i jordbruksmark enligt Vattenfalls
bedömning större. Visserligen behövs inga stolpar på transformatorfastigheten, men
istället måste det grävas på jordbruksmarken vilket orsakar skördeskador, eventuella
skador på täckdikesrör m.m. Dessutom blir kabelstolpen som ansluter till befintlig
luftledning större än anslutningsstolpen för luftledningen i alternativ A. Vattenfalls
bedömning är också att Gryt-Nibble torrläggningsföretag påverkas mer om alternativ
B genomförs än om utförande sker enligt alternativ A.
Av kommunens yttrande kan man utläsa att de förordar alternativ B med alternativ A
som det som är näst bästa alternativ. De menar att alternativ B ger mindre synlighet i
landskapet och minskad strålning. Den minskade synligheten blir enligt Vattenfalls
bedömning marginell i alternativ B då i stället anslutande kabelstolpar till befintlig
luftledning blir kraftigare och betydligt synligare. Beträffande strålningen eller kraftfältet från jordkablarna blir det väldigt kraftigt magnetfält ovanför kablarna men det avtar snabbt med avståndet. Beträffande luftledning så är det inte lika kraftigt under
ledningen som ovanpå kablarna. Däremot är avståndet längre innan det har avtagit
helt. Vattenfall ser ingen förbättring i att bygga enligt alternativ B jämfört med alternativ A.
Strängnäs stift ägare till jordbruksmarken och dess gårdsarrendator
har tagit till sig alternativ A och inte haft några synpunkter på detta alternativ.
En fastighetsägare har avfärdat alternativ D som inte önskvärd sträckning.
Eftersom den nuvarande anslutningsledningen är utförd som luftledning och det enbart blir aktuellt med grävning för några stolphål gör Vattenfall bedömningen att GrytNibble torrläggningsföretag påverkas minimalt i alternativ A.
Av övriga parter som yttrat sig i samrådet har ingen angivit någon direkt gradering av
alternativen.
Baserat på den information och de synpunkter som framkommit i samrådet samt
ekonomisk värdering av de olika alternativen har Vattenfall valt att gå vidare med
alternativ A som huvudalternativ.
Planerade arbeten kommer att anpassas och åtgärder kommer att vidtas för att minimera negativ påverkan på det område som berörs av byggnationen.
9