Ny era för Tvärminne - Stockholms universitet

—
FOTO: EVY NICKSTRÖM
TORSDAG 5 FEBRUARI 2015
Vecka 06
—
Nummer 22
—
Årgång 134
—
2,70 euro
Carlströms
Kårkullas öde
drömhus
hänger på
växer fram i år vårdreformen
Sidan 14
Sidan 12
Det kanske mest
anmärkningsvärda
i mätningarna under
hösten och vintern har
varit den stora andelen
osäkra väljare.
Ledaren, sidan 24
Ny era för Tvärminne
Strategiskt samarbete skapar ett nytt kapitel för Östersjöforskningen
HANGÖ Tvärminne zoologiska station kan inte luta sig tillbaka och vila på sin anrika historia som forskningsinstitution. Att stå stilla är att
gå bakåt, därför gäller det att hålla
sig framme.
Stationens ledning har klargjort visionen: Tvärminne ska bli
ett ledande kompetenscenter inom
Östersjöforskningen.
Denna månad tar man två steg
mot målet. Det första är att finansiering inom ramen för konsortiet Finmarin har trätt i kraft. Det andra är
ett strategiskt samarbete med Stockholms universitet som firade kick-
off med ett seminarium i går. Samarbetet är långsiktigt och högprioriterat av universiteten och bidrar direkt med nya resurser. Tyngdpunkten ligger på att syntetisera den breda kunskap som finns i Tvärminne
och vid Östersjöcentret vid Stockholms universitet.
– Forskningen i dag är så specialiserad att delarna måste läggas ihop
till helhetsbilder. Det är svårt att få
forskningsmedel för att lägga ihop
delarna, men det betyder mycket för
Östersjöpusslet, säger Östersjöcentrets föreståndare Tina Elfwing.
Sidan 4
BARNETS RÖRELSE. Marjo YliAntolas pastellmålningar är medvetet suddigt målade.
Livets faser
Hår, förfall och bilder målade utifrån auraläsning. På Galleri Fokus
i Karis pågår just nu en utställning
med fem konstnärer från Salo och
Åbo. De använder sig av olika tekniker och individuella temaområden.
Utställningen går under tematiken
”På nära håll”.
Sidan 25
FOTO: LEHTIKUVA
Äntligen
VM-resa
6 414880 090923
TVÅ MED FRAMTIDSTRO. Östersjöcentrets föreståndare Tina Elfwing och Tvärminnes direktör Marko Reinikainen tror att samarbetet stärker Östersjöforskningen och ger bättre helhetsbilder. FOTO: LINA ENLUND
Polaris Wid
Widetrak
LX snöskot
snöskoter
Laura Mononen (bilden) är skidsäsongens största överraskning. I trettio års ålder har hon tagit ett gigantiskt steg framåt och säkrade i FM i
Jämi en biljett till VM i Falun – hennes första VM någonsin.
– De lyckade tävlingarna har gjort
väldigt bra för självförtroendet, säger Lojobördiga Mononen.
Sidan 18
Polaris indy 800
SP ES LE
www.hydroforest.fi Västanbygränd 4, EKENÄS
! 019-241 6999. Öppet: må-fre 7.30-16.30, lö 9-13
Pris 7.490€
Pris 9.990€
Vi har
begagnade
snöskotrar
till salu.
Både arbetsoch sportskotrar.
6 414880 090923
4
VÄSTRA NYLAND
Torsdag 5 februari 2015
Lokalt
NYHETSCHEF
Marina Holmberg
[email protected]
u
www.vastranyland.fi
Facebook: Västra Nyland
Twitter: @vastranyland
Samarbete
ska ge en
helhetsbild
av Östersjön
Östersjöforskning är som ett pussel. Tvärminne
zoologiska station och Stockholms universitet samlar
ihop sina bitar för att lägga det tillsammans.
HANGÖ I går smällde startskottet för
ett strategiskt samarbete mellan
Tvärminne zoologiska station vid
Helsingfors universitet och Östersjöcentret vid Stockholms universitet. Forskare från båda universiteten
presenterade i går sin forskning och
ringade in kunskapsluckor.
Tvärminnes ställning och svenskspråkiga profil inom Helsingfors har
sedan länge bidragit till ett intensivt
samarbete.
Redan i november 2013 gjordes
en avsiktsförklaring för intensifierat samarbete och devisen är ännu
densamma: “Från grundforskning
till syntes för en hållbar Östersjö”.
Nu blir samarbetet formaliserat
och får resurser. Respektive universitet kommer under tre år att satsa på bland annat forskningspersonal för nya samprojekt. En person
anställs till Tvärminne och en till
Stockholms universitets Östersjöcentrum.
Forskarna är förväntansfulla
– Det är förstås en mycket positiv nyhet för oss på Tvärminne. Vi skapar
nu de ramar som krävs för att vi ska
bli ett ledande kompetenscenter för
Östersjöforskning, säger professor
Alf Norkko.
Han bedömer att den här typen
av nätverk skapar möjligheter för
nya forskningsprojekt. Tvärminne
och Askö har en ganska liknande
miljö att forska i, varpå jämförande
forskning blir attraktiv och relevant.
Christoph Humborg, professor
vid Östersjöcenret, ser en styrka i att
samarbetet har skett i mindre skala
frivilligt i många år.
FAKTA
Tvärminne zoologiska station
Grundades 1902 av professor Johan Axel Palmén som
drev station med egna medel
de första åren.
Stationen hör till Bio- och
miljövetenskapliga fakulteten
vid Helsingfors universitet.
Drygt 30 personer jobbar
vid stationen, det är betydligt
fler än för tio år sedan.
Till dess styrkor hör en bra
infrastruktur och 450 hektar
vattenområde på ett naturskyddsområde.
Då intresset
kommer underi från har vi nytta av samarbetet. Om det vore en
konstruktion uppifrån
skulle det bara leda till
tomma dokument.
Christoph Humborg
Professor vid Stockholms universitets
Östersjöcentrum
– Det är en kärna att bygga vidare på. Då intresset kommer underifrån har vi nytta av samarbetet. Om
det vore en konstruktion uppifrån
skulle det bara leda till tomma dokument, säger Humborg.
Bättre förståelse
Östersjöcentret och Tvärminne har
mycket gemensamt, men också lite
olika kompetensområden. Nu kan
de komplettera varandra och till exempel bättre förstå förändringar i
havet genom att kombinera den vetenskapliga expertisen inom till exempel processförståelse (Helsingfors universitet) med storskalig modellering av näringsväven (Stockholms universitet).
Till samarbetet hör också doktorandutbyte, komparativ forskning
på Tvärminne och Askö för att ta
fram kunskap med större generalitet och satsningar på gemensam infrastruktur och specialiserad teknisk personal.
En sak som både Tvärminnes och
Östersjöcentrets representanter lyfter fram är vikten av att syntetisera
existerande kunskap på bred front.
– Forskningen i dag är så specialiserad att delarna måste läggas ihop
till helhetsbilder. Det är svårt att få
forskningsmedel för att lägga ihop
delarna, men det betyder mycket för
Östersjöpusslet, säger Östersjöcentrets föreståndare Tina Elfwing.
112 år av kunskap
Grundforskningen är och förblir båda institutionernas fundament. Det
centrala är att upprätthålla förmågan att förstå hur havet förändras.
POSITIVA PROFESSORER. Alf Norkko och Christoph Humborg säger att
Tvärminne och Östersjöcentret kompletterar varandra. FOTO: LINA ENLUND
Nästa steg är att i större utsträckning än tidigare dra nytta av förståelsen.
– I framtiden behöver vi i högre
grad kunna syntetisera vår kunskap
så att man verkligen kan tillämpa
den. Här har man forskat i frågor i
över 110 år. Det är viktigt att kunna
lägga ihop de olika pusselbitarna, säger Norkko.
Ett exempel är frågan hur en förändring i fria vattenmassan påverkar botten och hur det påverkar hela
ekosystemet. Sådan kunskap är en-
ligt Norkko viktig för att kunna förstå till exempel vad som händer om
klimatet blir varmare.
– Det blir allt viktigare att förstå
hur saker hänger ihop. Vi måste skapa helhetsbilder av hur havet fungerar. Det behövs som stöd för beslutsfattande, säger Norkko.
Kunskap i rätt tid
Östersjöcentret har fått finansiering
för just kommunikation av en privat stiftelse, Baltic Sea 2020. Ett tiotal har anställts för ändamålet och
VÄSTRA NYLAND
Torsdag 5 februari 2015
5
Nyheter | Sport | Ledare & debatt | Kultur & nöje | Torsdag | Väder
Paradigmskifte
för zoologiska
stationen
Stationen satsar på mer egen forskning och
nätverksamarbete, både nationellt och internationellt.
HANGÖ – Tidigare var vi mer beroende
av att forskare fick egen finansiering
och kom hit. Vi var ärligt talat mera
som ett forskarhotell. Nu skaffar vi
även egna medel för att stå på stadig
grund och kunna utvecklas. Vår helt
egna forskning har utökats, säger direktör Marko Reinikainen.
Han hör till de relativt nya krafterna på stationen och ser den pågående förändringsprocessen som ett
paradigmskifte. För några år sedan
kom även amanuens Joanna Norkko
och professor Alf Norkko till Tvärminne.
– Tillsammans har vi gjort strategiska val och satsat på egna ansökningar för stationen, säger Reinikainen.
KICKOFF. Forskare från Stockholms
universitet diskuterade livligt med
sina kollegor på Tvärminne zoologiska station under gårdagens
seminarium som öppnade det nya
strategiska samarbetet. FOTO: LINA
ENLUND
TROR PÅ SYNERGIEFFEKTER. Professor Christoph Humborg berättade i går
om den breda forskningen vid Östersjöcentret. FOTO: LINA ENLUND
resurserna används bland annat
för att syntetisera och kommunicera forskningsresultaten till samhället och beslutsfattarna.
– Vi kommer att samla helheter
och analysera vad samhället behöver veta, säger Tina Elfwing.
Hon understryker vikten av rätt
tajming. Det spelar ingen roll att beslutsfattarna får en massa information om någonting som inte är aktuellt. Det gäller för forskningssamfundet att hålla reda på när till exempel ett viktigt organ inom EU
ska behandla en fråga om fiskebestånd, och se till att viktig kunskap
når fram.
Detta för att beslut ska kunna fattas på bästa vetenskapliga grund.
Mera modeller och nytt fartyg
Såväl Tvärminne som Östersjöcentret har unika styrkor som ska komplettera varandra framöver.
Utmaningarna som hägrar är allmänna inom universitetsvärlden; sinande basfinansiering, projektfokusering med tidsbunden finansiering,
bristande långsiktighet och förmåga
att kommunicera forskningsresultat
till omvärlden.
På den sistnämnde punkten anser Alf Norkko att Tvärminne har
mycket att lära av Stockholms universitet.
Christoph Humborg uttrycker sig
ändå anspråkslöst och säger att den
nya satsningen på kommunikation
- i bred mening - och inflytande är i
startgroparna.
– Vi är duktiga på matematiska
modeller som grund för beslutsfattande, där kan vi få synergier med
samarbete, säger Humborg.
Östersjöcentret lever i spännande tider också i och med att ett nytt
forskningsfartyg för tillfället byggs
i Estland.
– Det medför mera forskningsverksamhet. Det är möjligt att komma med fartyget till Tvärminne, säger Humborg.
JOHAN KVARNSTRÖM
[email protected]
Internationell satsning
Trots en över 110-årig historia tycker han att man inte ska ta stationens
existens för given. I stället gäller det
att leva i tiden och leverera. Reinikainen konstaterar att det är modernt
med nätverk, projekt och en massa
förkortningar, inte minst inom EU.
Tvärminne zoologiska station är
med i bland annat ett europeiskt nätverk för marinbiologistationer, en
medverkan som ständigt måste förtjänas.
– Det räcker inte att man finns
och så automatiskt är med år efter
år, man måste bidra med någonting
speciellt, säger Reinikainen.
Tvärminne zoologiska station tillför möjligheter till brackvattenstudier och en specialisering på isforskning, som inte finns på samma sätt
vid någon av de andra stationerna.
– Den satsningen ger oss en nordisk dimension och tack vare detta
kan vi lättare locka forskare från
andra länder.
Nationell framgång
Stationen är även med i konsortiet
Finmari tillsammans med Finlands
miljöcentral (koordinator), Skärgårdshavets forskningsinstitut (Åbo
Universitet), Husö biologiska station
(Åbo Akademi), meteorologiska institutet, GTK (Geologian tutkimuskeskus) och Arctia Shipping.
I januari klarnade det att stationen inom ramen för Finmari får
370 000 euro i bidrag från Finlands
Akademi.
Pengarna gör det möjligt för stationen att köpa dyra instrument så
att man noggrannare än hittills kan
undersöka syreförhållandena på
havsbottnen. Dessutom ska man köpa en svävare för att kunna ta prov
på ett helt annat sätt än tidigare om
Det räcker inte
att man finns
och så automatiskt är
med år efter år, man
måste bidra med någonting speciellt.
Marko Reinikainen
Direktör
Det blir allt viktigare att förstå
hur saker hänger ihop.
Vi måste skapa helhetsbilder av hur havet
fungerar. Det behövs
som stöd för beslutsfattande.
Alf Norkko
Professor vid Tvärminne zoologiska
station
vintrarna.
På det sättet blir Tvärminne ännu verksammare året om.
Finmari valdes i fjol till vägkartan
för betydande forskningsinfrastrukturer i Finland. Finansieringsperioden började den första februari i år.
Stiftelsestöd
En av Tvärminnes viktigaste styrkor
är stationens unika tidsserier, från
1902 fram till i dag, över förändringar i Östersjön. Förutom de fruktsamma nysatsningarna på nätverk och
samarbete har stationen varit välsignad, med privat stöd.
Nottbecks stiftelse ger stationen
500 000 euro per år och Talas stiftelse 100 000 euro per år.
Dessutom beviljade Svenska kulturfonden 2013 stationen 420 000
euro för en två års period. Vid Tvärminne hoppas man starkt på en fortsättning.
Personalstyrkan har vuxit de senaste åren och målsättningen är att
den ska fortsätta göra det.
Seminariet på Tvärminne denna
vecka finansierades med en donation från Robert Mattsson, tidigare
ordförande för Nottbecks stiftelse.
JOHAN KVARNSTRÖM
[email protected]