Presentationsmaterial Båstad /Förslöv, 11,2 MB

Informationsmöte
Båstads nya station, Förslövs station och utveckling kopplat till dessa
Båstad 2015-11-09, Förslöv 2015-11-10
Kvällens upplägg och medverkande
Båstads kommun
Per Selldén, exploateringsingenjör
Camilla Nermark, planarkitekt
Brita Jervidalo Jensen, utvecklingsstrateg
Skånetrafiken
Kasper Kalén (20151109)
Mia Haagen (20151110)
Mats Ohlsson (20151110)
Leif Olsson (20151110)
onsdag den 11 november 2015
Hallandsåstunneln
•
•
•
•
•
•
•
•
I samband med att staten beslutade att rusta upp den svenska järnvägen i slutet av 1980talet, uppmärksammades den problematiska sträckan över Hallandsås. Ett förslag om en
tunnel genom åsen fanns sedan tidigare. Förslaget utreddes och 1991 fattade regeringen
beslut och avsatte pengar till en tunnel.
1992 Erhålls expropriationstillstånd
Byggstart: 1992
1997 – Projektet stoppas (en tredjedel av tunneln klar)
1997—2003 - Omfattande utredningar om möjlig teknik, miljöeffekter och kostnader för ett
fortsatt tunnelbygge
2001 – Regeringen och riksdag ger klartecken om fortsatt tunnelbygge
2003 – Tunnelbygget återupptas av Skanska-Vinci
Tunnelborrmaskinen Åsa började borra 2005
onsdag den 11 november 2015
Hallandsåstunneln – Motiv & miljönytta
•
Godstågens vikt kan fördubblas
•
24 tåg kan trafikera banan per timme
istället för 4
•
Tågens hastighet kan öka från 80 till 200
km/h
•
Tunneln minskar risk för förseningar
(pga tidigare enkelspår över åsen)
onsdag den 11 november 2015
Hallandsåstunneln
•
•
•
•
Projektets totalkostnad cirka 10,5 miljarder kronor (2008 års penningvärde)
Två 8,7 km långa parallella järnvägtunnlar
19 tvärtunnlar
8,7 km tunnel = Tågresa i cirka 3 minuter
onsdag den 11 november 2015
Västkustbanan - restider
• Västkustbanan – Tidsvinst (när hela sträckan är utbyggt)
• Restider:
Båstad - Göteborg: 104 min
Båstad – Halmstad: 19 min
Båstad – Ängelholm: 10 min
Båstad – Helsingborg: 30 min
Båstad – Malmö: 75 min
Båstad – Köpenhamn: 107 min
onsdag den 11 november 2015
Hallandsåstunneln i Båstads kommun – ÖP2008
onsdag den 11
novemberonsdag
2015 den 11 november 2015
Hallandsåstunneln för Båstad
• Nytt stationsläge i Båstad för regiontåg och pågatåg, ”ännu längre
ut” än det befintliga, men nu med busskoppling
• Nytt stationsläge i Förslöv för pågatåg
• Sammantaget med busskopplingar till båda stationerna ÄNTLIGEN
bättre kollektivtrafik på Bjärehalvön
onsdag den 11 november 2015
Buss och tåglinjer - Nu
Buss Förslöv-Torekov
Buss
Båstad Helsingborg via
Ängelholm
Buss Båstad Östra Karup
Tåg Västkustbanan
Öresundståg
Stopp i Båstad
Schematisk bild
onsdag den 11 november 2015
Buss och tåglinjer – December 2015
Buss Båstad - Torekov
Buss
Båstad - Förslöv
Buss Förslöv-Torekov
Buss Förslöv-Ängelholm
Schematisk bild
onsdag den 11 november 2015
Buss Båstad centrumBåstad station
Buss Båstad Östra Karup
Tåg Västkustbanan
Öresundståg
Pågatåg
Stopp i Båstad, Förslöv
Områdena kring Båstads nya station
Heden
onsdag den 11 november 2015
Utvecklingsområden kring Båstads nya station
Båstads nya
station
onsdag den 11 november 2015
Ny detaljplan för Inre Kustvägen
Båstads nya
station
Willys
onsdag den 11 november 2015
Tuvelyckan och Båstads nya station
Båstads nya
station
onsdag den 11 november 2015
Tuvelyckan och Båstads nya station
Inre Kustvägen
onsdag den 11 november 2015
Båstads nya
station
Tuvelyckan och Båstads nya station
Båstads nya
stationshus
onsdag den 11 november 2015
Båstads nya station och torg
Båstads nya
stationshus
Bilparkering
Stationstorg
Cykelparkering
onsdag den 11 november 2015
Båstads nya station under byggnation!
Stationshus, vy från stationen
onsdag den 11 november 2015
Stationshus, vy från parkeringen
Båstads nya station under byggnation!
Stationshus, vänthall
onsdag den 11 november 2015
Stationshus, ”tågvägg” på övervåningen
Stationshus, offentlig toalett
Båstads nya station under byggnation!
Stationen, vy mot perronger etc
onsdag den 11 november 2015
Stationen, cykelparkering och vy mot perrong
Båstads nya station och Inre Kustvägen
under byggnation!
Stationen, vy längs perrong mot Hallandsås
onsdag den 11 november 2015
Inre Kustvägen under byggnation
Översiktskarta - Hemmeslöv
Befintlig gång- och cykelbana
Planerad gång- och cykelbana/stråk
”Heden”
”Tuvelyckan”
Båstads nya
station
Hemmeslöv 6:2
onsdag den 11 november 2015
onsdag den 11 november 2015
Hemmeslöv 10:10 - Planområdets läge
PLANOMRÅDE
Planområdets läge
• Hemmeslöv 10:10 cirka 166 000 m2
• Cirka 1,4 km till Båstads nya station
onsdag den 11 november 2015
Hemmeslöv 10:10, Heden - översiktskarta
flerbostadshus,
radhus, kedjehus
och/eller villor
villor
villor
villor
villor
onsdag den 11 november 2015
onsdag den 11 november 2015
Detaljplan för Hemmeslöv 10:10, Heden
onsdag den 11 november 2015
Planerad byggnation - Båstad
Hemmeslöv 10:10, Heden
Neptunus 1,
Dahlmanska tomten
Laxen 6
Tegelugnslyckan 11 & 17
Hemmeslöv 5:2, Tuvelyckan
Kv. Hjorten
Båstad 109:212,
Hasselbacken övre
Hemmeslöv 6:2
Kv. Hallen 16 m.fl.
Båstad 109:330,
Hasselbacken nedre
Malen 1:263,
Vårliden
Planlagd kommunal mark, ej utbyggd
Båstad 109:368, 109:370
Trollbäcken
Planlagd privat mark, ej utbyggd
Kommunal mark - Planarbete pågår
onsdag den 11 november 2015
Privat mark – planarbete pågår
Hemmeslöv 6:2 m.fl, Båstad,
detaljplaneläggning pågår
Ändrade förutsättningar
Willys
onsdag den 11 november 2015
Station i Förslöv – ÖP 2008
onsdag den 11
november 2015
Ny Pågatågsstation och gång- & cykelbana i Förslöv
Nya Västkustbanan
”Gamla
banvallen”
Pågatågsstation
Skola
Ny gång- och cykelbana
onsdag den 11 november 2015
Centrum
Detaljplan för Pågatågsstation - Illustration
onsdag den 11 november 2015
Visualisering av Pågatågsstation, Förslöv
onsdag den 11 november 2015
Gångbron lyftes på plats 2015-08-25
onsdag den 11 november 2015
onsdag den 11 november 2015
Slutbesiktning 2015-10-27
onsdag den 11 november 2015
Slutbesiktning 2015-10-27
onsdag den 11 november 2015
Plankarta – Vistorps industriområde
onsdag den 11 november 2015
Båstads kommuns markförvärv
onsdag den 11 november 2015
Väster om väg 105
onsdag den 11 november 2015
Planerad byggnation - Förslöv
Förslöv 1:10 m.fl.
Slammarp 2:47 m.fl.
Förslöv 2:4
Planlagd kommunal mark, ej utbyggd
Planlagd privat mark, ej utbyggd
Kommunal mark - Planarbete pågår
onsdag den 11 november 2015
Privat mark – planarbete pågår
Del av Förslöv 2:4, pågående detaljplaneläggning
• Pågående planuppdrag för
kommunala bostadstomter
• Enligt KS beslut 2013-05-08
ska detaljplanen medge
blandad bostadsbebyggelse
• Detaljplanen beräknas antas
under 2016
onsdag den 11 november 2015
Slammarp 2:47 m.fl,
planerad byggnation
onsdag den 11 november 2015
Förslöv 1:10 m.fl.
Ej utbyggt
ännu
onsdag den 11 november 2015
Planerad byggnation - Grevie
Del av Böske 38:1
Del av Böske 38:1
Böske 2:31
Ängelsbäck 18:24
Böske 37:1
Grevie 43:1
Grevie 43:3, Karlslund
Grevie 25:1
Grevie 28:1, Grevie kyrkby
Planlagd kommunal mark, ej utbyggd
Planlagd privat mark, ej utbyggd
Kommunal mark - Planarbete pågår
onsdag den 11 november 2015
Privat mark – planarbete pågår
Böske 37:1,
Karlslund m.fl.
onsdag den 11 november 2015
Grevie 28:1, Grevie Kyrkby, planerad byggnation
onsdag den 11 november 2015
Siffror/kostnader/satsningar
Båstad & Förslöv
Båstads kommun, Station i Förslöv + Station i Båstad; 64.325.000 totalt
Tillkommer som investeringar i infrastruktur;
Va ledningar: 20.000.000 kronor
Flytt gas & elledningar ca 2.000.000 kronor
Anslutande vägar ca 4.000.000 kronor
Projektadministration
Markförvärv
Fastighetsbildningsåtgärder
Inkl. ”oförutsett ”ligger vi nu på ca 120.000.000 i investering för kommunen,
I maj 2013 ca 240.000.000.
Trafikverket 18.600.000 kronor
Statlig medfinansiering 22.300.000 kronor
Regionen 11.000.000 +5.000.000 kronor
onsdag den 11 november 2015
Invigning
onsdag den 11 november 2015
TACK!
Varmt välkomna att höra av Er till Båstads kommun!
Samhällsbyggnad, tfn 0431-770 00
onsdag den 11 november 2015