Långforsens kraftverk

Långforsens
kraftverk
Information om renovering av Långforsens vattenkraftstation
Långforsens vattenkraftstation som har funnits i forsen i snart 100 år behöver renoveras.
Om vi byter turbin och generator kan stationen leverera förnybar energi i uppåt 70 år framöver. Efter renoveringen räknar vi med att stationen kommer att producera 3,5 GWh, mot
dagens 2 GWh. Det motsvarar en ökning med 75 procent. Vilket betyder att den kan
leverera hushållsel till cirka 650 hushåll, motsvarande cirka 10 procent av alla hushåll i
Krokoms kommun.
Historia
Långfors kraftaktiebolag bildades i maj 1917. Initiativtagare var Lars Andersson från
Västbyn, en bonde aktiv inom såväl politiken som nykterhetsrörelsen. Tillsammans med
fyra andra från närliggande byar ingick han i den första styrelsen. Stationen är uppförd efter
tillstånd av Undersåkers och Offerdals tingslags häradsrätt i utslag den 7 augusti 1918.
Vaplans Mekaniska Verkstad levereade turbinen till stationen och den 1 september 1918
startades kraftverket och de 225 abonnenterna runt om i byarna kunde tända sina lampor.
Samma vattenhushållning
Det är samma tillstånd som har gällt sedan 1918. Kraftverket använder 8 kubikmeter vatten
för elproduktion vilket betyder att det allra mesta vattnet även i fortsättningen kommer att
rinna över överfallsdammen.
Vattenflöde
kraftverk
Vattenflöde
8 m3/s
33 m3/s
Den här bilden visar hur vattnet fördelar sig under det som kallas medelvattenföring som är ett medelvärde för flödet i älven under året.
Faunapassage
Den största förändringen vi ansöker om är att få anlägga en faunapassage (se bild nedan).
Då kan fisk och annan fauna fritt passera förbi den så kallade överfallsdammen. Faunapassagen har ovanligt goda förutsättningar av framför allt två orsaker:
Låg fallhöjd.
Relativt stor vattenföring/flöde i faunapassagen.
Den låga fallhöjden gör det enklare att bygga ett omlöp med låga vattenhastigheter vilket
gynnar svagsimmande arters vandring.
Den höga vattenföringen gör det lätt för fisken att nå mynningen på faunapassagen. Omlöpet motsvarar de rekommendationer som anges av svenska Havs- och vattenmyndigheten,
HaV, och utländska myndigheter för att alla fiskarter ska kunna vandra. Enligt de föreskrifter som gäller för fiskvandring så fungerar omlöp för alla de ”vandringsbenägna
fiskarterna” vilka utgörs av abborre, elritsa, gädda, harr, lake, mört, sik och öring. Sten- och
bergsimpa anges inte som vandringsbenägna fiskarter.
Vattenflöde
kraftverk
8 m3/s
Vattenflöde
Vattenflöde
faunapassage
28 m3/s
5 m3/s
Den här bilden visar hur vattnet fördelar sig efter anläggning av faunapassagen.
Reglerat uppströms
Vattenreglering i Nedre
Långan ingår i ett kraftigt reglerat vattensystem. Det här gör att vattenflödet i Långan till
allra största del påverkas av dammen i Landösjön, ovanför det ligger Olden, Övre Oldsjön,
Mjölkvattnet, Korsvattnet och så vidare – alla kraftigt reglerade.
BURVATTNET
Regleringsgrad 44%
KORSVATTNET
Regleringsgrad 67%
MJÖLKVATTNET
Regleringsgrad 62%
LILLA MJÖLKVATTNET
Regleringsgrad 50%
ÖVRE OLDSJÖN
Regleringsgrad 84%
OLDEN KRAFTSTATION
LANDÖSJÖN
Regleringsgrad 52%
RÖNNÖFORS KRAFTSTATION
DAMM
KRAFTSTATION
Prövat av domstol
dre Långan
Långan är ett 4:6 vatten, skyddat enligt Natura 2000 och kap 4 § 6 i Miljöbalken. Två
opartiska domstolsinstanser har prövat Jämtkrafts tillståndsansökningar. Båda instanser har
kommit fram till samma slutsats: Verksamheten i Långforsen strider inte mot miljöbalkens
regler. Eftersom miljöbalken inkluderar den eu-rättsliga aspekten på frågan så är vattenkraftverket och de ansökta åtgärderna också tillåtlig enligt EU-rätten.
Bolagets planerade renoveringar kommer alltså inte att äventyra möjligheterna att uppnå
god ekologisk status helt i enlighet med Vattendirektivet. Domstolarna anser inte heller att
vare sig fritidsfiske, turism eller friluftsliv kommer att påverkas på något betydande sätt.
Det som gör Långforsen angeläget för oss är det här finns möjlighet till effektiv förnybar
energiproduktion med hänsyn till höga natur- och friluftsvärden. Långforsen är en av alla
de anläggningar för förnybar energiproduktion vi behöver i Sverige för framtidens hållbara
energisystem.
ÅKERSJÖN
INDALSÄLVEN
Långan 36
LÅNGFORSENS KRAFTSTATION
km
Reparation av överfallsdamm och anläggande av faunapassage
Dammens högra och vänstra sida är idag delvis raserad. Dammen har förstörts av is som
orsakat en dämmande effekt, med följd att vattnet har flyttat stenarna. Jämtkraft avser att
återställa dammen i tidigare skick. I anslutning till överfallsdammens vänstra sida kommer
en faunapassage, ett så kallat omlöp, att anläggas.
I samband med att åtgärderna genomförs kommer stor försiktighet att iakttas med avseende
på ekologi och miljö. Viss miljöpåverkan, främst då en kortare period av grumling, kommer
att ske vid arbeten med att uppföra faunapassage och reparera överfallsdammen. För att
minimera detta kommer tillfälliga fångdammar att uppföras.
Flodutskov
Överfallsdamm
9
8
Kröndamm
7
Spont
1
Spont
Gysåns inlopp
3
Nytt intag
6
2
Befi
Långan
Stenkista
7
Jordslits
1
5
Krön
m
rd
d
Nytt intag*
3
Jo
4
2
dam
am
m
8
g
Ny jorddamm*
ortvä
Spont
Faunapassage
Läge ännu inte detaljplanerat
10
Trans
p
Principskiss
faunapassage
*Separat ansökan inskickad 2011.
Åtgärder Långfors kraftverk
1 Reparation överfallsdamm
4
Utrivning av stenkista
Upprustning av stationen
När det gäller stationen så kommer planerade arbeten att ske i torrhet, vilket betyder
minimal påverkan på det akvatiska djurlivet. Den befintliga stationsbyggnaden ersätts med
en ny. Det ska installeras ny turbin, generator, elutrustning och intag med fiskgaller. Den
nya stationsbyggnaden kommer att bli mycket mindre och få ett utseende som passar in i
landskapsbilden.
Borttagning av stenkista intill kraftstationens inlopp
Stenkistan vid kraftstationens inlopp är en lämning från flottningstiden. Stenkistan fyller
idag ingen funktion.
Bilaga A
Bilaga
(A3)
1
Åtgärder Långforsen
Flodutskov
Listade i ungefärlig
arbetsordning
Åtgärder med ansökan inlämnad 2011
Anlägga uppströms fångdamm
(Larsenspont + jordslits): 1
Spont
3
5
4
Befintlig kraftstation
2
dam
m
m
m
t intag*
3
6
Åtgärden utfördes akut 2010, omfattades
i efterhand av ansökan inlämnad 2011
Anlägga jorddamm: 2
Gjuta nytt intag: 3
Riva uppströms fångdamm: 1
Planerade åtgärder, ansökan
lämnas in under 2012
Åtgärderna är preliminära och utgör
underlag för kommande samrådsförfarande.
Anlägga nedströms fångdamm: 5
Anlägga ny stationsbyggnad: 4
Riva nedströms fångdamm: 5
Ta bort stenkista: 6
Anlägga fångdamm vid överfallsdamm
och faunapassage: 7, 9
Renovering av överfallsdamm: 8
Anlägga faunapassage: 10
Riva fångdamm vid överfallsdamm och
faunapassage: 7,9
Befintlig anläggning
Planerade åtgärder
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
ansökan inskickad 2011.
8)
Reparation av överfallsdamm
Anläggande av faunpassage
Upprustning av stationen
Utrivning av stenkista
Anläggande av fiskeavledare och anpassning kröndamm
Anläggande av nedströms fångdamm
Anläggande av fångdamm vid faunapassage
Anläggande av fångdamm vid överfallsdamm
Tillfällig fångdamm (Larsenspont)
under anläggningstiden
JAMTKRAFT KOMMUNIKATION 2015 TRYCK PRIO DIGITALTRYCKERI
Vill du veta mer?
Kontakta gärna oss på telefon 063-14 90 00 eller läs mer på jamtkraft.se