Färdiganmälan LTA-station

Färdiganmälan LTA-station
Del 1 av protokollet fylls i av fastighetsägaren och överlämnas till ansvarig tekniker vid slutbesiktning. Slutbesiktning bokas via Piteå Renhållning
och Vattens kundtjänst, tel. 0911-931 01. Pump installeras i samband med slutbesiktning/driftsättning av Piteå Renhållning och Vattens tekniker. Del
2 fylls i av ansvarig tekniker anlitad av Piteå enhållning & Vatten vid besiktningstillfället.
Del 1- Ska vara ifyllt av fastighetsägaren och överlämnas till ansvarig tekniker vid besiktningstillfället
Information om fastigheten:
Namn fastighetsägare:
Fastighetsbeteckning:
Adress:
Mobiltelefonnummer till fastighetsägaren:
Telefonnummer hem till fastighetsägaren:
Postnummer och ort:
Rörarbeten gällande LTA-stationens installation är utförda av:
Företag:
Namn på VA-installatör:
Telefonnummer till VA-installatör:
Namn på behörig elinstallatör:
Telefonnummer till behörig elinstallatör:
Elinstallation fastighet/elskåp utförd av:
Företag:
Kontrollpunkter - fylls i av fastighetsägaren
Nr Kontrollpunkt
1 Marken inom en radie av 1,5 meter från LTA-stationens mitt ska vara horisontell och fri från grövre växtlighet eller byggnation för att underlätta för service och underhåll.
Ytvatten ska inte kunna rinna in mot tanklocket.
2 LTA-stationen är placerad lättåtkomligt. Det ska gå att ta sig fram obehindrat med pumpkärra mellan farbar väg och LTA-stationen. Stationen är ej placerad på körbar
mark.
3 Automatikskåpet är placerat väl synligt antingen på bifogad stolpe eller på husvägg ca 1,5 m höjd och max 5 meter från LTA-stationen.
4
LTA-stationen är fackmannamässigt installerad i enlighet med pumpleverantörens monteringsanvisningar.
5
7
Locket till pumpstationen är låst för att inte riskera att någon ramlar ner i pumpsumpen eller att föremål som inte hör hemma i avloppet slängs ner.
OBS! Det är fastighetsägarens ansvar att hålla locket låst till LTA-stationen. Pirevas personal behöver dock tillgång till stationen vid drift och underhållsarbeten.
Tryckavloppsledningen inom fastigheten ska vara utförd med 50mm ledning, tryckklass PN10 (brun märkning). Ledningen ska vara placerad frostfritt, alternativt med
frostskydd.
Spillvattenledningen är renspolad. Spolning och rengöring av spillvattenledningen tar bort sand m.m. som annars ger driftproblem i pumpen.
8
Befintligt spillvattensystem är överkopplat till pumptanken.
6
OK
Ev. kommentar
§
§
§
§
§
§
§
§
9
Drän- eller stuprörsvatten (såsom regn- och smältvatten) är inte kopplad till pumpen. Om dagvatten kopplas in har Piteå Renhållning och Vatten rätt att stänga
anläggningen.
10 Pumptanken är rengjord och fri från sand och grus.
11 Fungerande tappkran i kök, badrum, källare eller vattenutkastare finns för påfyllning av pumptank, vid montering av pumpen.
12 Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör enligt gällande föreskrifter och standarder. Kontaktuppgifter till el-installatör är inskrivna ovan.
13 Trycksond och larmvippa är monterade på nivåer i enlighet med pumpleverantörens monteringsanvisningar
§
§
§
§
§
14 Gul kabelslang med slät insida, är anlagd mellan LTA-stationen och automatikskåpet. Kontrollera att kablar löper lätt och att inga skarpa böjar finns på slangen.
15 Femledarsystem ska användas, elinstallatören dimensionerar kabeln från fastighetens el central till automatikskåpet. LTA- pumpen skall föregås av 10A säkring i
elskåpet.
16 LTA-stationen är isolerad runt om samt i locket enligt medföljande anvisningar. Ledningar inne på fastigheten är på frostfritt djup alternativt frostskyddade på annat sätt.
§
§
§
Underskrift
Jag intygar att anläggningen är fackmannamässigt installerad enligt ovanstående uppgifter och enligt pumpleverantörens monteringsanvisningar. Jag är införstådd med att jag härmed tar på mig betalningsansvaret om min LTAstation trots denna färdiganmälan vid planerad besiktning inte skulle vara färdig för inkoppling vid överenskommen tid. Enligt gällande VA-taxa tas en summa om 476 kr/besök inkl. moms ut för förgäves besök samt att en ny tid för
besiktning måste bokas. Vid eventuella fel och brister kan installationen bli försenad.
Datum:
Ort:
Underskrift fastighetsägare:
Del 2- Fylls i av Piteå Renhållning och Vattens tekniker vid slutbesiktning/driftsättning
Anläggningsuppgifter
Koordinater för LTA-station (x,y):
Beteckning pumphölje:
Pumptyp:
Fabrikat på pump:
Serienummer på installerad pump:
Kontrollpunkter - fylls i av Piteå Renhållning & Vattens tekniker
Nr Kontrollpunkt
1 Del 1 av protokollet är komplett ifyllt av fastighetsägaren.
2
Placering av LTA-station och automatikskåp uppfyller givna riktlinjer.
3
Spilledning är ej hopkopplad med vattenledningssytemet. Kontroll via öppning och stängning av vattenventil.
4
Locket i LTA-stationen är isolerat
5
6
Isolering finns runt om LTA-stationen enligt rekommendationer. Ledningar inom fastigheten är på frostfritt djup alternativt frostskyddade på annat sätt. - Stäm av med
fastighetsägaren hur installationen är gjord.
Pumpen med tillhörande utrustning är monterad enligt leverantörens instruktioner.
7
Pump är inkopplad så att pumphjulet roterar åt rätt håll.
8
Trycksond och larmvippa är monterade på nivåer i enlighet med pumpleverantörens monteringsanvisningar
9
Medföljande skylt med pumpens serienummer är fastsatt i automatikskåpet.
OK
Ev. kommentar
10 Pumpstationen är provkörd och fungerar enligt leverantörens instruktioner
11 Locket till pumpstationen är "låst".
12 Klistermärke med information om kontaktvägar vid larm är uppsatt i automatikskåpet.
Godkännande av LTA-stationens installation
LTA-stationen är installerad fackmannamässigt enligt leverantörens anvisningar och uppfyller samtliga kontrollpunkter i detta dokument och har därför driftsatts.
Datum för driftsättning
Namn på av Piteå Renhållning & Vatten anlitad tekniker:
Telefonnummer till driftsättare:
I de fall vattenmätare finns monterad i fastigheten
Vattenmätare nummer
Mätarställning vid driftsättning av LTA-station
Senaste revision 2015-03-17