Protokoll från extra styrelsemöte 2015-10

Protokoll från extra styrelsemöte 2015-10-04
Sida 1 av 3
1. Ordföranden Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Hans Selg, Jonas Jonsson, Mikael
Svensson, Tomas Hörz, Robin Holmquist, Tobias Elgfors, Rasmus Fredriksson.
2.1 Föreslås att Sten Stabo jämte ordföranden justerar protokollet. Godkänns.
2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.
2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.
3.
Beslutsärenden
3.1
Beslutsärende Nya medlemmar
Jenny Thyrwind
Sören Berglund
Ola Vestlund
Christer Bengtsson
860822-0060
560621-2032
761002-0112
640714-1438
3092
3096
3097
3098
Styrelsen beslutar att:
Godkänna och anta de nya medlemmarna.
3.2
Beslutsärende Bryggan Klubbholmen
Idag 2015-09-29 har vi fått ett, som vår jurist uppfattar som sista, bud från motparten innan dem
väljer att möta oss i rätten.
Motpartens förlikningsförslag är att dem ersätter oss med 40 000kr.
Detta bud är giltigt till den 9/10, dock måste vi ge vår jurist vägledning i vidare arbete senast 6/10.
Senast den 16/10 måste vi även yttra oss till Södertörns tingsrätt.
Under och efter vårt möte på klubbholmen med juristen så har hans inställning till att vi ska nå
framgång i en rättegång försvagats något.
Det han grundar denna lite mer pessimistiska inställning på är, dels den sprickbildning som finns på
den gamla brygga som vi idag har liggande vid jolleseglingen, samt egna iakttagelser på andra
anläggningar där liknande sprickbildning finns.
Den ponton som ligger först på 5/600 bryggan har dock betydligt större omfattning på skadorna än
övriga och därför har fokus varit hårt på just denna ponton under dem sista kontakterna.
Protokoll från extra styrelsemöte 2015-10-04
Sida 2 av 3
Både vi och motparten har haft entreprenörer på plats för att hitta en kostnadsnivå för att åtgärda
skadorna genom injektering med epoxi. Den enda lösning som är tekniskt hållbar. Att det skulle
fungera råder det inga tvivel om från dessa entreprenörer. Injekteringen i sig blir starkare än
ursprunget säger man. Detta är förstås inte till vår fördel om man tänker att vi skulle gå på att
bryggan skulle bytas ut helt, dock är det ju bra att det finns hållbara åtgärder.
Motparten har fått fram att det skulle handla om ca 40 000kr arbetskostnad och ca 20 000kr i
material för åtgärd av hela bryggan "Vår" entreprenör har ännu inte svarat skriftligt men antydde på
plats att det bör handla om liknande mycket arbetstid.
Deras bud om 40 000kr skulle betalas till oss utan förbehåll om vad vi gör för åtgärd eller ej.
Som bilaga finns tidigare redovisat uttalande från Svenska sjö om att vår båtklubbsförsäkring via SBU
gäller för rättskydd i detta ärende. Självrisk 8900kr jämte 20% av överskjutande kostnader. Jag har
begärt få ett förtydligande på från Svenska sjö vad det innebär.
(Kursivtext nedan är vår advokats tolkning av självrisk och hans kostnadsberäkning.)
Advokaten har intill den 25 sept lagt ned ca 35 tim a 1.302 kronor exkl moms (domstolsverkets
timkostnadsnorm för rättsskyddsförsäkringen) för arvodesberäkning. Utlägg för ansökan tingsrätt
och transporter uppskattas till ca 5.000 kronor. Total kalkyl/kostnad per den 25/9 uppgår till ca
50.000 kronor. Vår självrisk är 8.900 kronor jämte 20 % av överskjutande belopp motsvarande totalt
ca 17.000 kronor. Kostnader för förhandling och upprättande av förlikningsavtal tillkommer.
Jag har också haft kontakt med Peter Brickner som delar min uppfattning enligt detta förslag. Peter
har drivit frågan tillsammans med vår advokat från start.
Den viktigaste bryggan att åtgärda är den första pontonen från kiosken räknat samt 4-5 ställen till på
övriga bryggor.
Styrelsen beslutar att:
Styrelsen beslutar att ge Advokat Kristian Ehrling i uppdrag att anta motpartens förslag till förlikning
där ESS erhåller 40 000kr.
Vidare ger styrelsen Intendenten i uppdrag att snarast möjligt redovisa olika entreprenörers anbud
på att utföra åtgärd på ponton 1 räknat från kiosken och dem övriga 4-5största skadorna samt att
genom optionspris visa kostnaden för åtgärd på samtliga övriga pontoners skador.
3.3
Beslutsärende avseende fortsatt hantering av Avtalsförhandlingar rörande
varvsområdet
Vice ordföranden redovisade läget avseende förhandlingarna om nytt avtal för varvsområdet.
Förhandlingarna förväntas slutföras i närtid, varför styrelsen behöver vara överens om på vilket sätt
beslut om att teckna avtal skall ske.
Protokoll från extra styrelsemöte 2015-10-04
Sida 3 av 3
Diskuterades dels principerna för hur denna typ av större beslut skall redovisas/påverkas av
medlemmarna vid medlemsmöte, dels olika sakfrågor i föreliggande avtalsutkast. Inom styrelsen
finns både uppfattningen att viktigare beslut av detta slag bör vara föremål för medlemmarnas
beslut, och uppfattningen att det ligger inom styrelsens mandat och uppgift att teckna sådana avtal
utan att höra medlemsmöte. Riskerna med att ett medlemsmöte inte accepterar förslaget och säger
nej till styrelsens rekommendation att godta avtalet diskuterades.
Vidare fördes diskussion om några delar i avtalet som styrelsen anser behöver utvecklas samt
förtydligas.
Styrelsen beslutar att:
Förhandlingsgruppen arbetar vidare och slutför förhandlingarna. Följande skall fortsatt behandlas:
Arrendekostnaderna bör sänkas. Tydlighet avseende intentioner i området. Tydlighet avseende
arrendetid, uppsägning mm.
Styrelsen skall ta ställning till slutligt förhandlingsresultat.
Styrelsen informerar om förhandlingsläget vid Höstmötet och ställer fråga till Höstmötet om
styrelsen har medlemsmötet mandat att fatta beslutet om avtalet eller om ett extra medlemsmöte
skall utlysas i ärende.
4
Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Hans Selg
Sekreterare
Magnus Johansson
Ordförande
Sten Stabo
Protokolljusterare