Kallelse till extra föreningsstämma i KKP Fiber Ek. förening

Kallelse till extra föreningsstämma i KKP Fiber Ek. förening
Plats: Högvalta Bygdegård
Tid: torsdagen den 3 december kl. 19.00
Stämman har att ta ställning till:
Förslag om utökat fiberområde.
Föreslaget samgående/samarbete med närliggande föreningar.
Avtal mellan KKP fiber Ek. förening och Zitius (kommunikationsoperatör) och PEAB (byggare
av nätet). (Se bif dokument)
Vi kommer att presentera en prisbild, start och slutdatum samt utbud av tjänsteleverantörer.
Vi har nu närmat oss ett kontraktdatum för byggande av fibernätet varför detta möte blir
mycket viktigt och intressant.
Alla medlemmar är välkomna på denna intressanta extra föreningsstämma.
För rösträtt krävs att ni betalat medlemsinsatsen (300 kr) och fyllt i ansökan om anslutning.
En rösträtt per fastighet.
Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av mötesordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid extrastämman.
3. Fastställande av dagordningen
4. Godkännande av röstlängden (se info om röstberättigad ovan)
5. Val av två justeringspersoner.
6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
7. Information om fiberprojektet
8. Beslut om leverantörer för byggande av fibernätet (se separat dokument)
(Förslag till beslut: Stämman instämmer i styrelsens förslag att skriva kontrakt med
PEAB och Zitius för byggande av fibernät under förutsättning att övriga involverade
föreningar beslutar likaledes.
9. Beslut om stadgeändringar (se separat dokument)
(Förslag till beslut: Stämman beslutar att de ändrade stadgarna antas och startar att
gälla när Bolagsverket har godkänt dem)
10. Stämmans avslutning
Bilaga till Kallelse till extra föreningsstämma i KKP Fiber Ek. förening
Styrelsens förslag till leverantörer för byggnation av fibernät
Vi har tillsammans med fiberföreningarna, Rackenfiber, Högvalta-Speke och Ullen fått en
prisbild/offert i en steg-modell. Den visar vid olika anslutningsgrad vad priset blir per
anslutning. Högsta priset är 22.500 kr inkl moms vid nuvarande antal medlemmar (570 st)
och sjunker sen om vi lyckas få fler medlemmar som vill ansluta sig. Prisbilden bygger på att
vi även får med Jössefors-området som egentligen tillhör Arvika Kommunnät. Nätet kommer
att vara färdigbyggt den 31 december 2016 om affären går i hamn inom kort.
Kort beskrivet så kommer byggnationen gå till på följande sätt: PEAB bygger nätet och Zitius
kopplar upp det. Nätet säljs sedan till Skanova. Vi kommer alltså inte att äga nätet och
behöver därför inte ansvara för det på något sätt när det är klart.
Upplägget ovan är inte godkänt för bidrag/stöd, varför vi inte kommer att göra någon
bidragsansökan till Jordbruksverket/Länsstyrelsen.
Om vi skulle välja ett annat upplägg som är stödberättigat är det i dagsläget inte säkert att vi
kan få bidrag då ansökta medel vida överstiger de tilldelade stödmedlen. Men sannolikt är vi
inte alls berättigade till stöd då det finns en kommersiell aktör som vill bygga nät i vårt
område.
Styrelsen föreslår därför att vi skriver kontrakt med PEAB/Zitius om byggnation i områdena
uppräknade ovan, men under förutsättning att de övriga föreningarna beslutar likaledes.
_____________________________________________
Styrelsens förslag till ändring av stadgarna
Styrelsen föreslår att föreningsstämman 2015-12-03 beslutar om ändring av föreningens
stadgar, specifikt följande paragrafer:
Ändring av föreningens namn (§1)
Föreningens firma är Jössebygdens Fiber Ekonomisk Förening
Ändring och tillägg av §2
§2 Föreningens ändamål, verksamhet och verksamhetsområde
Tillägg: ”Föreningens verksamhetsområde skall vara Arvika med omnejd”
Ändring av när insats ska betalas i paragraf om medlemsinsats (§6)
Texten ”och fastighetsavtal tecknats” tas bort.