Strandkullens Samfällighetsförening Kallelse till extra

Strandkullens Samfällighetsförening
Kallelse till extra årsmöte
Tid: 2015-01-08 kl. 19:00.
Plats: Scoutgården i Gråbo (baksidan av Bygdegården)
Anledningen till att styrelsen kallar till extra årsmöte är följande:
1) Styrelsen har framarbetat ett förslag att, i samband med övriga
omfattande arbeten som pågår, passa på att förse vägen med nya
belysningsstolpar och armaturer (LED). Offert har inhämtats.
Budgetförslag kommer att presenteras vid ovanstående årsmöte.
Förhoppningen är att ett gemensamt beslut därefter kan fattas.
2) Genomgång av övrig information:
a)Fiberkabel kommer att läggas ner till tomtgräns. Den som vill installera
fiber in i sin fastighet bör tänka på att det ankommer på fastighetsägaren
själv att gräva ner kabel från tomtgränsen, förslagsvis då i samband med
indragning av VA/EL till fastigheten. Frågor att diskutera: ska vi gå
samman avseende bredbandsleverantör m.m.?
b)Tänk på att man kan få rotavdrag för arbetskostnaderna gällande den
egna fastigheten. Fråga att diskutera vidare: finns det eventuellt intresse
hos fastighetsägarna att gå samman och anlita en gemensam firma t.ex.
för grävarbeten för att kunna förhandla och sänka kostnader?
Styrelsen hoppas att så många som möjligt kan - och kommer - att
ansluta sig till detta extra utlysta årsmöte 8 januari! VÄL MÖTT!
Björboholm 2014-12-16
Styrelsen