Extra stämma för Prässebo Fiber Ekonomisk

Kallelse
Extra stämma för Prässebo Fiber Ekonomisk Förening
22 november 2015 kl. 17.00 i Alegården, Nygård
Vi håller en kort extra stämma för att ta upp styrelsens förslag till ändring av stadgarna. (För
ändring av stadgarna fordras beslut vid två stämmor).
Möjlighet finns att delta genom ombud; en fullmaktsmall finns på hemsidan.
I samband med extrastämman inbjuds både medlemmar och icke medlemmar till
Informationsmöte
om det aktuella läget, om framtidens Internet inom hälso- och sjukvård mm och behovet av
uppkoppling samt frågestund.
Kaffe serveras.
Kallelse, dagordning och förslag till stadgeändringar samt kontaktuppgifter till styrelsen finns
på hemsidan www.prassebofiber.se. Mejladress: [email protected]
Välkomna!
Styrelsen
Prässebo Fiber Ekonomisk Förening
Dagordning
vid extra stämma söndagen den 22 november kl.17:00,
Alegården, Nygård.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mötets öppnande
Val av ordförande samt sekreterare
Upprättande och godkännande av röstlängden
Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Fastställande av dagordning
Förslag till stadgeändringar
Övriga frågor
Mötets avslutande