EXTRA FÖRBUNDSSTÄMMA 2015

Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
EXTRA
FÖRBUNDSSTÄMMA 2015
Billingehus i Skövde
DEN 10 SEPTEMBER 2015
SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI
868400-4073
Sida 1 av 20
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
Program
17.30
Samling, välkomstkaffe
18.00
Stämman öppnas, förhandlingar
19.30
Stämman avslutas
Hitta till extra förbundsstämman i Skövde
Sida 2 av 20
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
Föredragningslista
1. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna
2. Val av sekreterare
3. Val av justerare tillika rösträknare
4. Fastställande av föredragningslista och procedurregler
5. Fastställande av röstlängd
6. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning
7. Förslag från styrelsen (propositioner)
8. Övriga ärenden
Sida 3 av 20
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
Förslag till stämmopresidium
Stämmopresidiet och sekreterare
Ordförande
1 vice ordförande
2 vice ordförande
Sekreterare
Bertil Jonsson, Lidköping
Johan Abrahamsson, Mariestad
Katarina Jonsson, Skövde
Magnus Hammar Borsch, partiombudsman
Sida 4 av 20
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
Procedurregler
1. Samtliga medlemmar i förbundet äger närvaro- och yttranderätt.
2. Styrelsens ledamöter och ombuden har yrkande- och rösträtt.
3. Röstning med fullmakt är inte tillåten.
4. Beslut fattas med acklamation, dock skall votering i valfråga vara sluten. Vid lika röstetal
avgör lotten då det är fråga om personval, i övrigt har ordföranden utslagsröst. Vid sluten
omröstning skall valsedel för att vara giltig uppta så många av de föreslagna namnen som
valet avser.
5. Vid votering skall röstkort användas. Röstkortet är personligt och får ej överlåtas.
6. Begäran om ordet sker skriftligt till stämmopresidiet.
7. Yrkanden sker skriftligt till stämmopresidiet.
8. Reservation sker skriftligt till stämmopresidiet.
9. Alla yttranden skall göras från talarstolen.
10. Yttranden begränsas till fyra minuter med rätt till replik och kontrareplik om vardera två
minuter. Förbundsstyrelsens yrkanden är huvudförslag.
Sida 5 av 20
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
Ombudsfördelning
Sida 6 av 20
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
Propositioner
Proposition 1: Ändring av förbundsindelning inom Västra Götaland
Inledning
Tillsammans med Skåne är Västra Götaland landets nyaste länsbildning. Sedan 1998 utgör Västra
Götaland både län och region. Länet är Sveriges näst största med en befolkning på 1,6 miljoner
människor.
Sedan denna länsreform har diskussioner förts och åtgärder efterhand vidtagits, för att utveckla
Moderaternas partiorganisation i området, samt för att stärka samverkan mellan de i regionen
ingående förbunden. Vi har etablerat en övergripande struktur inom vilken viss gemensam
verksamhet hanteras. Så har valrörelserna 2006, 2010 och 2014 i vissa delar genomförts gemensamt
och nomineringsprocesserna till regionen har i ökande grad samordnats mellan förbunden.
Samtidigt har vi sett att den befintliga organisationsformen inte är optimal. En mer renodlad
länsorganisation skulle i flera olika avseenden ge väsentliga vinster för Moderaterna i Västra
Götaland. Valet 2018 kommer att genomföras i en ny valkretsindelning. Riksdags- och
regionvalkretsarna, tillika förbunden, Bohuslän, Norra Älvsborg försvinner i sin nuvarande form.
Riksdags- och regionvalkretsen, tillika förbundet, Södra Älvsborg påverkas också i och med att två
nya kommuner tillförs. En omstrukturering är därför nödvändig, då två förbund måste avvecklas och
två helt nya förbund ska skapas. Det är således ett bra tillfälle att ta ett större och mer medvetet
grepp för att åstadkomma något bättre, vassare och starkare än tidigare, när nu ändå stora
omstruktureringar ska ske.
Ny riksdagsriksdags - och regionvalkretsindelning
Riksdags- och regionvalkretsindelning före
2018 års val.
Riksdags- och regionvalkretsindelning fr.o.m.
2018 års val.
Riksdags- och regionvalkretsindelningen innebär att Bohuslän och Norra Älvsborg förändras i
grunden. Södra Älvsborg utökas med kommunerna Herrljunga och Vårgårda. Göteborg och
Sida 7 av 20
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
Skaraborg förblir oförändrade jämfört med tidigare indelning. De nya riksdags- och
regionvalkretsarna kommer att heta Västra Götalands Norra, Västra, Södra, Östra samt Göteborg.
Förutsättningarna för samgåendet är avvecklande av de nuvarande förbundsorganisationerna samt
den hittillsvarande samarbetsorganisationen MVG.
Efter att ha diskuterat förändringarna på förbundsråd och konferenser i samtliga förbund under 20132015 och givit föreningarnas representanter möjligheter att diskutera förslagen, har
förbundsledningarna kommit fram till att en gemensam proposition nu kan läggas fram för beslut.
Detta beslut måste enligt vår stadga bekräftas av en extrastämma, vilken är satt till torsdagen 10
september för Skaraborgs Moderata Samlingsparti.
Ytterligare hänvisning
I materialet ”Sammanslagning av förbund i Västra Götaland”, bilaga 1 till denna proposition, återfinns
en bakgrundsbeskrivning och andra överväganden vilka framkommit under förankringsprocessen.
Bilaga 2 till denna proposition, Styrdokument för Moderaterna i Västra Götaland, är ett förslag till
arbetsordning, vilket förväntas antas på den första stämman med det nya förbundet den 12
september 2015.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
Att 1
Skaraborgs Moderata Samlingsparti, 868400-4073, fr.o.m. 2016-01-01 upplöses,
Att 2
etablera ett gemensamt Moderat länsförbund inom Västra Götalands län, i vilket de
kretsar och föreningar som tidigare ingått i Skaraborgs Moderata Samlingsparti uppgår
i, fr.o.m. 2016-01-01,
Att 3
i samband med upplösningen av förbundet Skaraborgs Moderata Samlingsparti, ska
fonderade ekonomiska medel fördelas till och förvaltas av de föreningar eller kretsar
som idag utgör Moderaterna i Skaraborg,
Att 4
utse två representanter till en valberedning till den nya förbundsstyrelsen,
Att 5
överlåta till ombud för moderaterna i Essunga, Falbygden, Södra falbygden, Grästorp,
Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Saleby-Järpås, Mariestad, Skara,
Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara att vid förbundsstämma 2016 fastställa
Skaraborgs Moderata Samlingspartis resultat- och balansräkning för räkenskapsåret
2015 samt styrelsens förslag till disposition av resultatet,
Att 6
överlåta till ombud för moderaterna i Essunga, Falbygden, Södra falbygden, Grästorp,
Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Saleby-Järpås, Mariestad, Skara,
Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara att vid förbundsstämma 2016 fastställa
om förbundsstyrelsen i Skaraborgs Moderata Samlingsparti under verksamhetsåret
2015 kan beviljas ansvarsfrihet för detsamma, samt
Att 7
härmed kalla till extra förbundsstämma torsdag 10 september för att där bekräfta detta
beslut, i enlighet med partiets stadga för förbund inom Moderata Samlingspartiet.
Sida 8 av 20
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
Proposition 1: Bilaga 1
Ny förbundsorganisation i Västra Götaland
Inledning
Inledning
Tillsammans med Skåne är Västra Götaland landets nyaste länsbildning. Sedan 1998
utgör Västra Götaland både län och region. Länet är Sveriges näst största med en befolkning på 1,6 miljoner människor.
Sedan denna länsreform har diskussioner förts och åtgärder efterhand vidtagits för att
utveckla Moderaternas partiorganisation i området samt för att stärka samverkan mellan
de i regionen ingående förbunden. Vi har etablerat en övergripande struktur inom vilken
viss gemensam verksamhet hanteras. Så har valrörelserna 2006, 2010 och 2014 i vissa
delar genomförts gemensamt och nomineringsprocesserna till regionen har i ökande
grad samordnats mellan förbunden.
Samtidigt har vi sett att den befintliga organisationsformen inte är optimal. En mer
renodlad länsorganisation skulle i flera olika avseenden ge väsentliga vinster för
Moderaterna i Västra Götaland.
Valet 2018 kommer att genomföras i en ny riksdags- och regionvalkretsindelning. Riksdags- och regionvalkretsarna, tillika förbunden, Bohuslän, Norra Älvsborg och Södra
Älvsborg försvinner i sin nuvarande form. En omstrukturering är därför nödvändig, men
också ett tillfälle att ta ett större och mer medvetet grepp för att åstadkomma något
bättre, vassare och starkare än tidigare.
Förbundets funktion är att underlätta och stötta arbete i föreningarna, så att
Moderaterna åtnjuter ett så stort väljarförtroende som möjligt. Det är dessa vinster och
ambitioner som detta dokument beskriver. Här finns potential att forma ett av Sveriges
främsta M-förbund.
Ny riksdagsriksdags- och
och regionvalkretsindelning
Sida 9 av 20
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
1 - Riksdags- och
regionvalkretsindelning före 2018
års val.
2 - Riksdags- och
regionvalkretsindelning efter 2018
års val.
Riksdags- och regionvalkretsfördelningen innebär att Bohuslän (Västra Götalands läns
västra) och Norra Älvsborg (Västra Götalands läns norra) förändras i grunden. Södra
Älvsborg (Västra Götalands läns södra) utökas med kommunerna Herrljunga och Vårgårda. Göteborg och Skaraborg förblir oförändrade jämfört med tidigare indelning.
Syften
Starkare grundorganisation
Traditionellt är förbundsorganisationen svagt bemannad i mellanvalsperioder för att sedan momentant förstärkas inför och under valrörelser. Vart fjärde år uppfinns nya hjul för
hur organisationen ska hantera den största kraftmätningen under fyraårsperioden. Att
rekrytera personal med rätt kompetens för kortare anställningar är ofta svårt.
Samordning av resurserna skulle istället ge utrymme för att över tid upprätthålla vitala
funktioner och tjänster samt minska skillnaderna mellan grund- och valorganisationen.
Möta nya behov
En samordning ger utrymme för att bedriva en effektivare verksamhet, som de
nuvarande förbunden inte alltid förmår att prestera var och en för sig, men som
efterfrågas av nya generationer moderater. Ett exempel på sådan verksamhet är
kvalificerad vidareutbildning av förtroendemän. Ett annat är medvetet arbete med
information på nätet.
Utveckling av personal och förmågor
Flera av förbundens kontor är huvudsakligen enmansarbetsplatser, vilka inte alltid är
stimulerande och utvecklande. Arbetet är diversifierat istället för specialiserat. En
samordning medger möjligheter för organisationen att utveckla graden av specialisering
och bättre tillhandahålla efterfrågade kompetenser. Det innebär att föreningarna kan
påräkna ett förbättrat och mer kraftfullt stöd från en mer professionell
tjänstemannaorganisation.
Samordning frigör resurser
Tillsammans besitter de fem förbunden årliga intäkter om dryga tio miljoner kronor i
parti-stöd från regionen. Dessa kan i högre grad kunna omsättas i kvalitativ och
utvecklande verksamhet för organisationen. Mycket av det arbetet sker idag parallellt på
fem olika platser. En samordning skulle medföra en effektivisering.
Riktlinjer
Att omforma en organisations strukturer är en känslig process. Det finns uppenbara fördelar med att sammanföra de västsvenska förbunden till ett. Men det finns också styrkor
med den befintliga organisationen. Dessa ska tillvaratas!
Organisationen ska vara så decentraliserad att den befinner sig nära medlemmarna.
Föreningsstrukturen kommer ej att påverkas av denna omorganisation.
Val vinns lokalt. En gemensam understödsorganisation ska därför dimensioneras och
inriktas mot att stödja den lokala partiorganisationen. Kampanjarbetet ska förstärkas och
utvecklas.
De förmågor, som den gemensamma förbundsorganisationen ska utveckla och
upprätthålla, ska huvudsakligen utgå från föreningarnas och de förtroendevaldas behov.
Sida 10 av 20
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
Den gemensamma förbundsorganisationen ska finansieras med partistödet från
regionen. De primärkommunala partistöden ska, förutom den del som enligt fyraårsavtalet betalas till RO (f.n. 10 %), behållas i kommunkretsar och -föreningar för den
lokala verksamheten.
Nomineringsarbetet ska bedrivas inom riksdags- och regionvalkretsarna på motsvarande sätt som nu, men utifrån den nya indelningen. Rekryterings- och
nomineringskommittéer ska även framledes väljas och verka på en delregional nivå.
Samverkansorgan för det lokalpolitiska arbetet ska även efter en omorganisation
upprätthållas inom de nya valkretsarna.
Det nya förbundet kommer, utöver partiets normalstadga för förbund, att ha ett
styrdokument som grund för verksamheten. Den konstituerande förbundsstämman antar
detta styrdokument. Förbundsstyrelsen reviderar årligen styrdokumentet i syfte att
bibehålla aktualiteten.
Förbunden utser två representanter vardera ur den gamla förbundsstrukturen till en
valberedning till den nya förbundsstyrelsen. Detta sker vid respektive upplösande
stämma. Chefombudsmannen ansvarar för sammankallande av denna grupp, som då
utgörs av 11 personer (10 valda från stämmorna samt chefombudsmannen).
Funktioner i ett gemensamt förbundskansli
För att Moderaterna ska kunna vara Sveriges bästa parti krävs det att det finns en
partiorganisation som kan bistå med bästa möjliga hjälp till förtroendevalda och
föreningar. Här finns stor potential för förbättring.
Idag faller alla de funktioner som måste fyllas inom varje förbund på en enskild
ombudsman. I vissa fall finns biträden till denne som hjälp med avlastning, men
huvudproblematiken kvarstår. En stor vinst i samordningen är en ökad möjlighet att
erbjuda förtroendevalda och föreningar bättre och vassare stöd. Istället för att vända sig
till en ombudsman med samtliga frågeställningar finns funktionsspecifika tjänstemän
som kan erbjuda bättre stöd, samtidigt som övrig verksamhet i förbundet inte avstannar.
Förbundskanslierna levererar idag ett flertal funktioner. I en framtida organisation finns
det anledning att beakta följande block: ledning, organisation, politikutveckling,
rekrytering och kompetensutveckling samt kommunikation.
Ledning
Ledningen utgörs av cheftjänstemannen. I funktionen ingår, bland annat, personalansvar,
övergripande verksamhetsansvar, konfliktlösning, kontakt med förbundsstyrelsen,
kontakt med partiet centralt, osv.
Organisation
Denna funktion ska leverera stöd till förtroendevalda och föreningar i organisatoriska
frågor, såsom ekonomi, stadgefrågor, årsmöteskallelser, stämmohandlingar, motioner,
propositioner osv.
Rekrytering och kompetensutveckling
kompete nsutveckling
Rekrytering innebär inte enkom nyrekrytering av medlemmar, även om det är en viktig
komponent. Det handlar också om att rekrytera individer som lämpar sig och vill ta
ledande positioner i vårt parti. För att vi ska uppfattas som Sveriges bästa parti måste vi
ha de bästa företrädarna.
Olika medlemmar behöver olika mycket information och utbildning. Exempelvis behöver
en ny medlem vissa basala kunskaper om partiet och organisationen, medan ett
kommunalråd måste erbjudas en annan sorts utveckling. Kompetensutveckling handlar
Sida 11 av 20
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
om att identifiera vilket utbildningsbehov en viss medlemskategori behöver, och tillse att
behovet fylls. En ny förbundsorganisation möjliggör för stora fördelar i just
kompetensutvecklingen, eftersom samordningen över riksdags- och regionvalkretsar
öppnar för nya möjligheter.
Politikutveckling
Att bereda möjligheter för politikutveckling är en av förbundsorganisationens
fundamentala funktioner. En ny förbundsorganisation bör ha en tjänsteman avdelad till
att stötta förtroendevalda och föreningar över tiden i detta arbete.
Då mandatperioden består av olika skeden kan denna funktion vävas in i andra då den
inte efterfrågas i samma utsträckning.
Kommunikation
Kommunikationsfunktionen är den funktion vilken har störst utvecklingspotential idag.
Antalet kanaler är i princip obegränsat, och utmaningen ligger i att hitta en kommunikativ
profil som upplevs som relevant, intressant och sammanhängande för väljarna. Även här
finns stora vinster att göra genom samordning över kommungränserna. Det skapar
också möjlighet för en långsiktighet och mer genomtänkt kommunikation, vilket bidrar till
att ge en bild av oss som ett modernt och strukturerat parti.
Stämmoförfarande
Stämma
Stämma i det nya förbundet kommer inledningsvis att genomföras varje år. Stämman
kan i framtiden besluta om annan periodicitet.
Ombud
Ombuden till den nya förbundsstämman, 220 st., kommer att fördelas enligt uddatalsmetoden med utgångspunkt från medlemstalet den 31 december varje år. Varje partiförening tillförsäkras minst ett ombud.
Nomineringsstämmor
Riksdags- och regionvalkretsvisa nomineringsstämmor till riksdag och region arrangeras
i enlighet med Moderata Samlingspartiets stadgar. Antalet ombud på nomineringsstämmor kommer inför kommande mandatperiod att vara enligt nedanstående tabell.
RiksdagsRiksdags - och
regionvalkrets
Antal ombud
Västra Götalands
Norra
90
Västra Götalands
Södra
80
Västra Götalands
Östra
100
Västra Götalands
Västra
110
150 samt
kretsstyrelsens
ordinarie ledamöter
Göteborg
3 - Ombud vid nomineringsstämmor i respektive riksdags- och regionvalkrets
Sida 12 av 20
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
Denna ombudsfördelning bygger på hur det såg ut i respektive förbund under föregående mandatperiod. Antalet ombud regleras i stadgan, vilken anger att antalet ombud till
nomineringsstämma för riksdagsval ska vara ”normalt cirka sex till tio procent av
medlemsantalet”.
Ekonomi
Det nya förbundet erhåller regionbidraget och planerar sin verksamhet utifrån det. Det
primärkommunala stödet stannar i respektive förening eller krets, vilket gör att större medel står till
förfogande lokalt. Ytterligare överföringar blir föremål för förhandling mellan förbundet och respektive
förening eller krets. Avgiften till riksorganisationen, enligt rådande fyraårsavtal 10 %, betalas av
förening eller krets i respektive kommun..
I förekommande fall finns det i de nuvarande förbunden ekonomiska tillgångar. Dessa kommer inte att
föras upp till det nya förbundet. Istället kvarstannar dessa tillgångar i de organisationer som i och med
avvecklandet får annan status. Dessa tillgångar förvaltas därefter av de kretsar och föreningar som
tidigare utgjorde ett förbund inom de riksdags- och regionvalkretsar som gällde före 2018 års val.
De nuvarande förbundens ekonomi visar att allt för liten del av förbundens intäkter går till verksamhet
och val. Nedanstående tabell visar förbundens budgetar för 2015 och ger en klar bild av ett av
incitamenten för den nya förbundsbildningen. Allt för mycket pengar går till att underhålla den inre
organisationen. I Västra Götaland går endast en knapp tredjedel av pengarna till verksamhet och val i
nuvarande organisationsform.
Bohuslän
Göteborg
Norra Ä
Södra Ä
Skaraborg
Summa
3 128 500
10 065 000
2 000 000
2 028 000
2 196 000
19 417 500
Lokaler
-165 000
-2 230 000
-196 000
-303 000
-242 000
-3 136 000
Administration
-459 000
-1 162 000
-305 000
-232 000
-355 000
-2 513 000
Löner
-800 000
-2 968 000
-680 000
-845 000
-760 000
-6 053 000
Stämmor/styrelse
-257 000
-771 000
-195 000
-168 000
-180 000
-1 571 000
Kampanj
-90 000
-325 000
-30 000
-16 000
-84 000
-545 000
Utbildning
-405 000
-313 000
-350 000
-46 000
-86 000
-1 200 000
Annonsering mm
-18 000
-50 000
0
-10 000
0
-78 000
MQ/MUF/Seniorer
-200 000
-130 000
-160 000
-15 000
-70 000
-575 000
Netto överskott, val
734 500
2 116 000
309 000
393 000
419 000
3 971 500
Val och verksamhet
per år
1 447 500
2 934 000
849 000
480 000
659 000
6 369 500
Intäkter
Kostnader
Organisation
Verksamhet
Sida 13 av 20
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
46%
29%
38%
24%
30%
32,80%
Tidplan
Datum
Händelse
Beslut
2015
Januari
Styrelsemöten i respektive förbund
Februari
Fortsatt förankringsarbete i respektive
förbund
Mars
Propositioner
Styrelserna fastställer proposition
om upplösande eller omvandlande
av förbund.
30 maj
Förbundsstämma Ps
Upplösande av förbund fr.o.m.
2016-01-01
30 maj
Förbundsstämma Os
Omvandling av förbund till krets
30 maj
Förbundsstämma O
Upplösande av förbund fr.o.m.
2016-01-01
30 maj
Förbundsstämma R
Upplösande av förbund fr.o.m.
2016-01-01
30 maj
Förbundsstämma Pn
Upplösande av förbund fr.o.m.
2016-01-01
7 september
Extra förbundsstämma Ps
7 september
Extra förbundsstämma O
10 september
Extra förbundsstämma R
Bekräftande beslut om upplösande
av förbund fr.o.m. 2016-01-01
10 september
Extra förbundsstämma Pn
Bekräftande beslut om upplösande
av förbund fr.o.m. 2016-01-01
12 september
Extra förbundsstämma Os
12 september
Samverkansstämma MVG
Upplösande av MVG som
samverkansorgan
12 september
Konstituerande förbundsstämma MVG
Konstituerande av MVG som
förbund i de riksdags- och
regionvalkretsar som deltar.
Antagande av normalstadgar och
styrdokument
Sida 14 av 20
Styrelserna fastställer preliminärt
beslutsunderlag
Bekräftande beslut om upplösande
av förbund fr.o.m. 2016-01-01
Bekräftande beslut om upplösande
av förbund fr.o.m. 2016-01-01
Bekräftande beslut om upplösande
av förbund fr.o.m. 2016-01-01
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
2016
1 januari
Ny organisationsstruktur gäller
Hittillsvarande process
Diskussionen om utveckling av organisationen för Moderaterna i Västra Götaland har förts ungefär lika
länge som länet och regionen funnits. Nedan sammanfattas övergripande händelser och beslut som
påverkat organisationen.
1998
Länet och regionen bildas. En samverkansstyrelse med två ledamöter från respektive förbund inrättas.
Styrelsen ska bland annat besluta om partistödet från regionen samt bereda förslag till regionpolitiskt
program. Ordförandeskapet roterar mellan förbunden och företrädare för Halland är adjungerade.
2002
Moderaterna led nederlag i valet. En nationell process inleds i syfte att utveckla
organisationen och att anpassa den efter det nya, mer begränsande ekonomiska läget. Västra
Götaland definieras som ett område där förutsättningar till högre grad av samordning finns.
2003
Samverkansstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdraget att lämna förslag på hur Moderaterna i
Västsverige ska arbeta för att få en bättre organisation. Uppdraget överförs senare till
partiombudsmännen.
2004
En första redovisning av ett grovt utkast för hur samordningen av de västsvenska förbunden kan ske
föreläggs styrelsen. Denna ger partiombudsmännen i uppdrag att inleda tjänstesamverkan och
fortsätta översynen av organisationsstrukturen.
2005
Arbetsordningen kompletteras så att en för de fem förbunden gemensam nomineringskommitté
inrättas. Syftet är ”åstadkomma gynnsamma förutsättningar för att en representativ och allsidigt
sammansatt regionfullmäktigegrupp kan väljas”.
2006
Ett förslag om att etablera ett gemensamt länsförbund förkastas av en majoritet av
förbundsstyrelserna. Istället uppdras åt en ny arbetsgrupp att än en gång se över och fördjupa
samarbetsformerna inom ramen för samverkan mellan förbunden.
2007
En ny arbetsordning antas, vilken bland annat föreskriver att en gemensam stämma ska hållas
vartannat år. Stämman ska utse ordförande och vice ordförande för styrelsen. Ledamöterna utgörs
alltjämt av förbundsordföranden och ytterligare en ledamot från respektive förbund,
regionfullmäktigegruppens ordförande och vice ordförande samt en företrädare för VästKom.
2008
Den första MVG-stämman hålls i Skövde. De fem förbunden beslutar att upprätta och finansiera en
gemensam, övergripande valorganisation.
2009
I valet till Europaparlamentet samordnas kampanjen kring en gemensam, västsvensk kandidat.
Genomförande av medlemsprovval på nätet samordnas och genomförs. Södra Älvsborg beslutar att ej
fullfölja sitt deltagande i den gemensamma valorganisationen 2010.
2010
Valrörelsen genomförs huvudsakligen som ett gemensamt projekt för fyra förbund.
Sida 15 av 20
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
2011
En ny arbetsordning slås fast av MVG-stämman. Den största förändringen rör styrelsen. En majoritet
(sju) av styrelsens ledamöter utses hädanefter av stämman. Resterande sex är självskrivna;
förbundsordförandena och gruppledaren i regionfullmäktige.
2012
Samtliga fem förbundsstyrelser beslutar att samordna 2014 års valrörelser i en gemensam
organisation. MVG-styrelsen beslutar att inrätta en gemensam tjänst som informatör.
2013
Styrelsen ger chefombudsmannen i uppdrag att presentera ett direktiv till en utredning som ska ge
underlag för hur förbundsorganisationen ska organiseras före 2018 års val. Stämman beslutar att
nominera en gemensam, prioriterad kandidat till Europaparlamentet. För första gången sker de fem
förbundens nomineringsstämmor samordnat i tid och rum på Svenska mässan i Göteborg.
2014
Styrelsen beslutar att uppdra åt chefombudsmannen att till 2015 års MVG- och förbundsstämmor
presentera förslag till gemensamma nomineringsregler. Projektledare för genomförande av
förbundens organisationsförändring utses och tidsplan fastställs.
2015
Styrelsen hemställer om genomförande av förbundssammanslagning hos partistyrelsen och utarbetar
den metodik som ska ligga till grund för verkställandet.
Sida 16 av 20
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
Proposition 1: Bilaga 2
Styrdokument för Moderaterna i Västra Götaland
1. Allmänt
Förbundet Moderaterna i Västra Götaland är ett förbund inom Moderata Samlingspartiet.
Förbundets stadga är Moderata Samlingspartiets normalstadga för förbund.
Förbundsstämma arrangeras årligen i enlighet med föreskrifter i partiets stadga för förbund inom
Moderata Samlingspartiet.
Antalet ombud till förbundsstämma skall vara 220 samt att förbundsstyrelsens valda ledamöter har
rösträtt på stämman.
Förbundets partiombudsman leder det verkställande arbetet i förbundet och är tillika
chefombudsman för Västra Götaland.
Detta styrdokument ska årligen granskas och vid behov revideras av förbundsstyrelsen.
2. Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen ska bestå av 17 valda ledamöter.
Till styrelsen rekryteras tre ledamöter från respektive riksdags- och regionvalkrets.
En av ledamöterna i styrelsen ska vara ordförande i Moderatkvinnornas nätverk (MQ) och föreslås av
valberedningen.
En av ledamöterna ska vara företrädare för Moderata ungdomsförbundsdistrikten (MUF) och
nomineras av dessa.
Även en ersättare för vardera representanterna för MQ och MUF ska väljas och föreslås på samma
sätt som de ordinarie ledamöterna.
Valberedning till förbundsstyrelsen nomineras inom respektive riksdags- och regionvalkrets, varvid en
ledamot och en ersättare från varje riksdags- och regionvalkrets ska väljas.
MQ och MUF har också att nominera en representant med ersättare till valberedningen vardera.
3. Styrelseledamöters
Styrelseledamöters ansvar för politikutveckling
Ledamöter i förbundsstyrelsen, som representerar riksdags- och regionvalkrets, har ansvar för
politikutveckling och organisationsutveckling inom denna. I respektive riksdags- och regionvalkrets
ska regelbundna träffar hållas, där exempelvis riksdagsledamöter, regionfullmäktigeledamöter samt
gruppledare och kommunalråd träffas i syfte att koordinera politikutvecklingen. Dessa träffar har som
mål att utveckla politiken i riksdags- och regionvalkretsen för att kunna ta politiska initiativ under
mandatperioden.
Under mandatperioden ska politiken utvecklas så att underlag för valprogram eller liknande föreligger
i fastare form på våren före allmänna val.
Tillsammans med förbundsstyrelsen, samt förbundets tjänstemän, ska aktiviteter initieras inom
föreningsorganisationen i syfte att höja aktivitetsgraden i föreningarna.
Sida 17 av 20
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
Tillsammans med förbundsstyrelse, samt förbundets tjänstemän, ska utbildningsbehov på lokal nivå
kartläggas, i syfte att genomföra kompetenshöjning för föreningsfunktionärer samt politiska
företrädare.
4. RekryteringsRekryterings - och nomineringsarbetet
Stämmor sammankallas riksdags- och regionvalkretsvis för att utse rekryterings- och
nomineringskommittéer, i syfte att bibehålla lokalt beslutande över riksdags- och regionvalkretsens
företrädare.
Endast ombud tillhörande en viss riksdags- och regionvalkrets är röstberättigade i frågor om
sammansättning av rekryterings- och nomineringskommittéer i berörd riksdags- och regionvalkrets.
Nomineringsstämmor arrangeras i samtliga riksdags- och regionvalkretsar i enlighet med stadgans
nomineringsregler.
Invalda ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen har rösträtt på nomineringsstämma i den riksdagsoch regionvalkrets som vederbörande representerar. I Göteborg har ordinarie ledamöter i
kretsstyrelsen rösträtt.
Antalet ombud på nomineringsstämmor i respektive riksdags- och regionvalkrets ska vara; Norra
riksdags- och regionvalkretsen 90 ombud, Västra riksdags- och regionvalkretsen 110 ombud,
Göteborgs riksdags- och regionvalkrets 150 ombud samt kretsstyrelsens ordinarie ledamöter, Östra
riksdags- och regionvalkretsen 100 ombud och Södra riksdags- och regionvalkretsen 80 ombud.
Antalet ombud på respektive stämma ska justeras enligt vad stadgan föreskriver.
Rekryterings- och nomineringsarbetet inom varje riksdags- och regionvalkrets ska ske i enlighet med
de regelverk som anges i Moderata Samlingspartiets stadga.
På förbundsstämma för förbundet, år 1 efter val, väljs 5 personer att ingå i rekryteringskommitté för
respektive riksdags- och regionvalkrets. Namnförslag till dessa rekryteringskommittéuppdrag tas
fram via förslag från respektive kommunkrets eller -förening inom Moderaterna i Västra Götaland.
I enlighet med stadgan kan denna rekryteringskommitté ombildas till nomineringskommitté.
Alternativt väljs en nomineringskommitté på förbundsstämman år 2 efter val.
5. Ekonomiska medel
Regionbidraget 2015 ska tillfalla innevarande förbund.
Regionbidraget 2016 och framåt tillfaller Moderaterna i Västra Götaland.
Föreningar och kretsar, som ingår i förbundet, står för kostnader enligt fyraårsavtalet med
Riksorganisationen.
Ytterligare överföringar mellan föreningar och kretsar till förbundet skall vara föremål för förhandling
mellan förbundet och respektive förening eller krets.
Sida 18 av 20
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
Proposition 1: Bilaga 3
Fördelning av balanserat resultat
MODERATERNA I SKARABORG
FÖRDELNING AV BALANSERAT RESULTAT
FÖRDELNINGSMODELL MED SIFFEREXEMPEL
Förbundets organisationsnummer
kommer att avvecklas och dess medel ska
fördelas. Förbundets balanserade resultat
vid årsskiftet 2015/2016 föreslås fördelas
enligt följande principer: En del avsätts till
MUF-distriktet syftande till upprätthålla
dess förmågor medan det nya förbundet
hittar formerna. Resten fördelas mellan
partiföreningarna eller i förekommande
fall kretsar. 40 % av kapitalet fördelas
strikt per kommun och 60 % av kapitalet
fördelas per medlem. Därmed uppnås en
avvägd balans mellan storlek och behov.
Summa att fördela:
Varav per medlem
Varav per kommun
Varav till MUF
Antal medlemmar
Antal kommuner
Kr per medlem
Kr per kommun
1 800 000
780 000
520 000
500 000
1 596
15
489
34 667
Fördelning per krets/partiförening
Namn
medlemmar Kr / medl. Kr / komm. Summa
Essunga
82
40 075
34 667
74 742
Falköping
163
79 662
34 667
114 328
Grästorp
118
57 669
34 667
92 336
Götene
72
35 188
34 667
69 855
Hjo
96
46 917
34 667
81 584
Skara
140
68 421
34 667
103 088
Skövde
213
104 098
34 667
138 764
Vara
142
69 398
34 667
104 065
Tidaholm
56
27 368
34 667
62 035
Tibro
47
22 970
34 667
57 637
Töreboda
79
38 609
34 667
73 276
Mariestad
139
67 932
34 667
102 599
Karlsborg
42
20 526
34 667
55 193
Lidköping
168
82 105
34 667
116 772
Gullspång
39
19 060
34 667
53 727
Tot.
1596
Summa
1 300 000
Inkl. MUF
1 800 000
1 60 % efter avräkning till MUF-distriktet
2 40 % efter avräkning till MUF-distriktet
3 Summa som avsätts till MUF innan fördelning till partiföreningarna
4 Medlemsantal exklusive MUF, 151231 utdrag ska gälla
Sida 19 av 20
1
2
3
4
Moderaterna i Skaraborg
Extra förbundsstämma 2015
Sida 20 av 20