Lokalt kollektivavtal för enskilda överenskommelser om avsättning

HR- avdelningen
LOKALT KOLLEKTIVAVTAL
2015-08-17
Lokalt kollektivavtal för enskilda överenskommelser om
avsättning till Kåpan Extra
1 § Avtalets parter och tillämpningsområde
Avtalet sluts mellan Högskolan i Skövde och den lokala fackliga huvudorganisationen OFR/S
och gäller från och med 2015-09-01.
Parterna sluter lokalt kollektivavtal med stöd av förhandlingsprotokoll ”Överenskommelse
om möjlighet till enskild överenskommelse om avsättning till Kåpan Extra genom lokalt
kollektivavtal enligt 11 § PA 03” med datum 2015-03-26, i syfte att tydliggöra innebörden av
11 § PA 031.
2 § Förutsättningar
Kraven i 11 § PA 03 ska vara uppfyllda och arbetstagaren ska omfattas av de centrala
parternas överenskommelse med datum 2015-03-26.
Överenskommelsen ska vara skriftlig och gälla tillsvidare med nedan angiven
uppsägningstid. Innan överenskommelse tecknas ska den berörda lokala OFR/Sorganisationen informeras.
3 § Innehåll
Arbetstagaren avstår del av lön motsvarande en fast månatlig summa som arbetstagaren själv
bestämmer som tillgodoräknas arbetstagaren i form av en extra avgift till den
kompletterande ålderspensionen. Den extra avgiften kan tillgodoräknas så länge
anställningen gäller, dock längst t o m kalendermånaden före den månad arbetstagaren
uppnår pensionsåldern.
4 § Villkor
Den mellanskillnad som uppstår mellan den särskilda löneskatten vid avsättning till Kåpan
Extra och arbetsgivaravgifter vid löneutbetalning tillfaller inte arbetstagaren.
Om arbetstagaren så önskar reduceras beloppet med ledighetens omfattning vid partiell
tjänstledighet eller längre sjukfrånvaro på deltid. Vid hel (100 %) frånvaro mer än sex (6)
månader avbryts avdraget omgående.
Om negativ lön uppstår och avdrag inte kan göras, flyttas avdraget över till nästkommande
månad. Negativ lön regleras enligt Högskolans ordinarie rutiner.
1
Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) med giltighet fr.o.m. den 1 januari 2003. Avtalet reglerar
pensionsförmåner för statligt anställda och hur förmånerna ska beräknas.
5 § Uppsägningstid
Överenskommelsen kan sägas upp, från båda parter, med en uppsägningstid av tre (3)
månader. Uppsägningstiden börjar löpa vid närmast hela månadsskifte.
6 § Ansökan
Ansökan görs på blankett ”Enskild överenskommelse för avsättning av del av lön till Kåpan
Extra” och beslut fattas av HR-chefen. Överenskommelsen upprättas i två likalydande
exemplar varav vardera part erhåller sitt.
För Högskolan i Skövde
För OFR/S
Anneli Metso Kjellquist
HR-chef
Sonja Nohlgren
Ordförande