Kallelse till extra föreningsstämma

KALLELSE och DAGORDNING TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
i Oskarsbergs Samfällighetsförening
ONSDAGEN DEN 4 NOVEMBER
Plats: ABF:s lokaler
Tid:
Verkstadsgatan 14
18.30
Extra stämman kallas för att mer än en femtedel av fastighetsägarna i föreningen begär en
extra stämma angående korsningen Nyponvägen/Enbärsvägen/Tranbärsstigen.( se bilaga)
Styrelsen uppmanar så många medlemmar som möjligt att komma till extrastämman
så att beslutet blir demokratiskt och visar vad majoriteten tycker .
OBS! Om det finns mer än en ägare till fastigheten och den ena parten inte kan deltaga
måste fullmakt ges till den som närvarar på extrastämman. (Fullmakt bifogas)
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Extrastämman öppnas.
Val av ordförande till stämman
Val av sekreterare
Godkännande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Val av två justeringsmän ,tillika rösträknare, som jämte stämmoordförande justerar
protokollet.
7. Fråga om kallelse behörigen skett.
8. Diskussion och beslut om refugprojektet
9. Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt
10. Extrastämman avslutas
FULLMAKT
För _________________1 att företräda delägarfastigheten _________________2 vid extra
föreningsstämma i Oskarsbergs Samfällighetsförening
3
den _2015-11-4
Fastighetsägare:
Ort
datum
Ort
datum
_____________________
Namnförtydligande:
_____________________
Namnförtydligande:
Ort
Ort
datum
____________________
Namnförtydligande:
datum
_____________________
Namnförtydligande:
Observera att ett ombud endast får företräda en medlemsfastighet.
1
2
3
Ombudets namn
Fastighetsbeteckning
Namn på föreningen