KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NANOLOGICA AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
I NANOLOGICA AB (PUBL)
Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till
extra bolagsstämma måndagen den 24 augusti 2015 kl. 11.00 i Advokatfirman Lindahls
lokaler på Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 18 augusti 2015,

dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00
tisdagen den 18 augusti 2015, under adress Forskargatan 20 G, 151 36
Södertälje eller via epost till [email protected] med angivande av ”extra
bolagstämma”.
Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller
motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella
biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd tisdagen den 18
augusti 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin
begäran härom till förvaltaren.
Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud.
Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
http://www.nanologica.com/.
Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 1 706 978 aktier.
Det totala antalet röster uppgår till 1 706 978. Bolaget innehar inga egna aktier.
Förslag till dagordning
1.
Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2.
Upprättande och godkännande av röstlängd
3.
Val av en eller två justeringspersoner
4.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5.
Godkännande av dagordning
6.
Beslut om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning
7.
Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av
teckningsoptioner
8.
Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 6 – Beslut om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets
aktiekapital med högst 76 984,77 kronor genom nyemission av högst 187 755 aktier
enligt följande villkor.
Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
Vega Bianca AB, 14 075 aktier, Paui AB, 34 533 aktier samt Flerie Invest AB 139 147
aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvitta fordringar som
tecknarna har på Bolaget.
Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 31 augusti
2015. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. De nya aktierna emitteras till en
kurs av 20,50 kronor per aktie vilket ger en total teckningslikvid om 3 848 977,50 kronor.
Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 31 augusti 2015 genom kvittning
av fordringar mot Bolaget i samband med teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga
betalningstiden.
Punkt 7 – Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av
teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av incitamentsprogram
genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner och godkänner
överlåtelse av dessa till Bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda i
Bolaget samt framtida anställda på i huvudsak följande villkor.
Riktad emission av teckningsoptioner
Högst 148 395 teckningsoptioner ska ges ut.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
endast tillkomma Nanologica Pure Sàrl (”Dotterbolaget”). Avsikten är att
teckningsoptionerna ska överlåtas till befintliga och tillkommande anställda i Bolaget
enligt nedan.
Skälet till att emissionen föreslås ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att skapa incitament för Bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda samt
framtida anställda att alltid verka för Bolagets positiva utveckling då dessa personer
utgör ett viktigt led i Bolagets fortsatta verksamhet. Teckningsoptionerna ges ut
vederlagsfritt till Dotterbolaget.
Dotterbolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista
senast den 31 augusti 2015. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Varje
teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs
motsvarande 30,75 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av
aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 60 846,07 kronor.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för
teckningsoptionerna från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 augusti 2018.
Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Bolagets ledande
befattningshavare och övriga anställda i Bolaget samt framtida anställda
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget
vidareöverlåter högst 148 395 teckningsoptioner enligt följande:
-
Högst 53 422 teckningsoptioner ska vidareöverlåtas till Bolagets vd, Andreas
Bhagwani.
-
Högst 48 615 teckningsoptioner ska vidareöverlåtas, i enlighet med anvisning
från vd i Bolaget, till andra ledande befattningshavare i Bolaget (befintliga och
framtida), varvid maximalt 19 372 teckningsoptioner ska kunna tilldelas
respektive person.
-
Högst 27 369 teckningsoptioner ska vidareöverlåtas, i enlighet med anvisning
från vd i Bolaget, till annan nyckelpersonal i Bolaget (befintlig och framtida),
varvid maximalt 9 342 teckningsoptioner ska kunna tilldelas respektive person.
-
Högst 18 989 teckningsoptioner ska vidareöverlåtas, i enlighet med anvisning
från vd i Bolaget, till anställda i Bolaget (befintliga och framtida), varvid maximalt
3 959 teckningsoptioner ska kunna tilldelas respektive person.
Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som
fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för
överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Överlåtelserna ska
vara villkorade av att förvärvarna ingår s.k. hembudsavtal med Bolaget.
Teckningsoptionerna ska i första hand överlåtas till personer som har varit anställda av
Bolaget under minst 12 månaders tid. Styrelsen ska dock ha möjlighet att bemyndiga vd
att göra avsteg från denna princip i samband med rekrytering av personer som ska ingå
i Bolagets ledningsgrupp, dock får sammanlagt högst 7 500 teckningsoptioner överlåtas
till sådana personer som varit anställda i Bolaget under mindre än 12 månader.
Majoritetskrav
För giltiga beslut avseende punkterna 6 och 7 ovan krävs att besluten biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.
Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Tillhandahållande av handlingar
Fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 6 och 7 kommer att hållas tillgängliga
på Bolagets kontor med adress Forskargatan 20 G, 151 36 Södertälje från och med
måndagen den 10 augusti 2015. Handlingarna skickas också utan kostnad till de
aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även
att hållas tillgängliga vid stämman.
___________________________
Stockholm i augusti 2015
Nanologica AB (publ)
Styrelsen