Kallelse extra bolagsstämma Tangiamo AB

 Tangiamo AB kallar till extra bolagsstämma
Aktieägare i Tangiamo AB, org nr 556655-3839, kallas härmed till extra bolagsstämma
måndagen den 26 oktober 2015, kl 17:00 i Tangiamos lokaler på Sörhallstorget 10, Göteborg
Anmälan
För att delta i stämman skall vederbörande dels vara införd i bolagets aktiebok per den 19
oktober 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress: Tangiamo AB,
Sörhallstorget 10, 417 63 Göteborg, per telefon 031-515 730 eller genom e-post
[email protected] senast fredagen den 23 oktober 2015. Vid anmälan skall det uppges
namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och
uppgift om eventuella biträden.
För juridisk person krävs fullmakt i original samt registreringsbevis samt kopia på
legitimation bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren
gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
Förslag till dagordning:
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Beslut om styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen
9. Val av styrelse
10. Bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission och/eller riktad
emission inom aktiekapitalets gränser
11. Övriga ärenden
12. Stämmans avslutande
Handlingar inför stämman
Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida
www.tangiamo.com Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär
och lämnar sin postadress.
Göteborg i oktober 2015
Tangiamo AB
Styrelsen
Bilaga § 8 till kallelse till extra bolagsstämma 2015-10-26
Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen för Tangiamo AB 556655-3839
a. § 4. Aktiekapital
Nuvarande lydelse:
Aktiekapitalet ska vara lägst 150.000 kr och högst 600.000 kr.
Föreslagen ny formulering:
Aktiekapitalet ska vara lägst 600.000 kr och högst 2.400.000 kr.
b. § 5. Antal aktier
Nuvarande lydelse:
Antalet aktier ska vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.
Föreslagen ny formulering:
Antalet aktier ska vara lägst 60.000.000 och högst 240.000.000.