RUTINER FÖR EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD

RUTINER FÖR EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD – Vallback ro
Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de
utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. (Skolverket: Allmänna råd – Arbete
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram)
3 kap 5 a § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en
elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som
minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte
annat följer av 8 §. Lag (2014:456).
3 kap 8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en
elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som
minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till
rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att
elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin
skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av
särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Lag (2014:456).
3 kap 9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det
ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för
uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.
Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i
form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. Om en utredning enligt 8 § visar att
eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram
inte ska utarbetas. Lag (2014:456).
A. EXTRA ANPASSNINGAR – beslutar pedagogen
Med extra anpassningar menas en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig
att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.
Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever i alla skolformer som berörs av de allmänna
råden, samt för fritidshemmet. (Skolverkets Allmänna råd ...]/Stödinsatser i utbildningen)
Det är inte möjligt att ange någon tidsgräns för hur länge extra anpassningar ska ges innan en
anmälan till rektor görs om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd. Tidpunkten för detta måste
avgöras i varje enskilt fall. Om en elev efter en tid med stödinsatser fortfarande inte utvecklas i
riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås är
det viktigt att de extra anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare utifrån elevens behov.
(Skolverkets Allmänna råd ...])
Det kan finnas situationer där särskilt stöd behöver ges omgående, utan att först sätta in extra
anpassningar. Studiehandledning på modersmålet kan vara ett sådant stöd. I de fall som pedagog
eller övrig skolpersonal gör en bedömning att särskilt stöd behövs omgående, ska de göras en
anmälan om elevens behov av särskilt stöd till skolans rektor.
A. SÄRSKILT STÖD – beslutar rektor/biträdande rektor
Placering i särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång beslutar rektor om, övrigt stöd
biträdande rektor. Med särskilt stöd menas en insats av mer ingripande karaktär som normalt inte är
möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie
undervisningen. Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattning och
varaktighet, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar.
Gävle den 20 augusti 2015, Vallback RO
Revideras maj 2016
Bestämmelserna om särskilt stöd gäller för elever i alla skolformer som berörs av de allmänna råden,
samt för fritidshemmet. (Skolverkets Allmänna råd …]/Stödinsatser i utbildningen)
ELEVHÄLSOGÅNG – VALLBACK RO
När det uppmärksammats att en elev inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå
de kunskapskrav som minst ska uppnås behöver pedagogerna skaffa sig kunskap om hur väl undervisningen har
tillgodosett elevens behov. Eleven ska skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar. Om de extra
anpassningar som har gjorts för en elev inte är tillräckliga ska rektor skyndsamt se till att utreda om eleven är i
behov av särskilt stöd. Förtroendefullt samarbete med hemmet.
STEG 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pedagogen uppmärksammar att en elev inte utvecklas enligt ovan och lyfter ärendet i arbetslaget.
Uppmärksamma och identifiera elevens behov, dokumentera med hjälp av blanketten Extra
anpassningar – Vallback ro, ligger på (O:), mappen Elevhälsa. För åk 1-5 görs också en notering i IUP
att blanketten extra anpassningar är gjord.
Lilla EHT kontaktas vid behov för konsultation, enligt skolans rutiner.
Ett exemplar av blanketten Extra anpassningar lämnas till biträdande rektor för arkivering, sker
kontinuerligt.
Uppföljning och utvärdering av de extra anpassningarna sker, enligt skolans rutiner, i arbetslaget. Se
bil 1.
Om det bedöms att de extra anpassningarna inte är tillräckliga efter intensifiering och ytterligare
anpassningar, kartläggs och analyseras stödbehovet med hjälp av Pedagogisk kartläggning. Om det
finns behov kan även andra kartläggningar genomföras som DLS, ITPA, LOGOS, ADLER, observation.
Biträdande rektor beslutar om ärendet ska lyftas i stora EHT, enligt blanketten Ärende till
rektorsområdets stora EHT, ligger på (O:), mappen Elevhälsa.
Placering i särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång lyfts till stora EHT, rektor beslutar.
STEG 2
1.
2.
3.
4.
5.
Stödet är inte tillräckligt eller om stöd behöver ges omgående, biträdande rektor ser till att elevens
behov skyndsamt utreds och att detta sker i samråd med EHT, om det inte är uppenbart obehövligt,
återkoppling sker. Berörd pedagog kan kallas till EHT för att få möjlighet att lyfta sitt ärende.
Utredningen genomförs av den/de som biträdande rektor delegerar till. Utredningen sammanställs
och dokumenteras i Utredning av en elevs behov av särskilt stöd, ligger på Ankaret.
När utredningen är gjord fattar biträdande rektor beslut om huruvida eleven är i behov av särskilt
stöd:
a. Beslut att inte utarbeta ett åtgärdsprogram, ligger på Ankaret.
b. Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd. Åtgärdsprogram
utarbetas, ligger på Ankaret.
Arbetet med åtgärdsprogrammet genomförs, följs upp och utvärderas, enligt skolans rutiner.
Biträdande rektor beslutar om åtgärdsprogrammet ska avslutas eller om ett nytt ska utarbetas:
a. Beslut att avsluta åtgärdsprogram, ligger på Ankaret.
b. Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd, ligger på Ankaret
Rektor beslutar om anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp.
Beslut läggs in i Procapita av skoladministratören som ansvarar för att berörd
mentor/klasslärare/pedagog får vetskap om att det är inlagt där, original i elevakt.
Gävle den 20 augusti 2015, Vallback RO
Revideras maj 2016
Bil.1
Vallbacksskolans rutiner:
1) Enskilda lärare lyfter upp elever i arbetslaget till diskussion.
2) Arbetslaget beslutar att extra anpassningar behövs. Ämnesläraren fyller i blanketten
”Extra anpassningar” enskilt och/eller tillsammans med arbetslaget. Blanketten kopieras
och lämnas till berörd biträdande rektor för arkivering. Mentorer ansvarar för att
anpassningarna skrivs in i det samlade klassdokumentet angående extra anpassningar.
3) Ämnesläraren ansvarar i samråd med arbetslaget för att de extra anpassningarna följs
och utvärderas efter sex veckor.
4) a. I de fall där de extra anpassningarna har fungerat fortsätter arbetet med eventuellt
ytterligare anpassningar.
b. Där det inte räcker med extra anpassningar och arbetslaget behöver ytterligare
stöd av andra yrkeskompetenser görs en pedagogisk kartläggning för underlag till
”Lilla EHT”. Berörda lärare gör kartläggningen i samråd med arbetslaget.
5) Ämnesläraren/annan personal anmäler sig till Lilla EHT hos biträdande rektorer för
att ärendet skall tas upp och diskuteras med speciallärare och biträdande rektorer.
6) Biträdande rektorer beslutar om ärendet skall lyftas till ”Stora EHT” eller åtgärdas i
”Lilla EHT”.
Gävle den 20 augusti 2015, Vallback RO
Revideras maj 2016