EXTRA KÅRSTÄMMA 2015 KALLELSE SCOUTKÅREN GÖTA

EXTRA KÅRSTÄMMA 2015
KALLELSE
1(1)
SCOUTKÅREN GÖTA LEJON
2015-11-07
________________________________________________________________
Göteborg 2015-10-17
Styrelsen i Scoutkåren Göta Lejon kallar härmed till en extra kårstämma lördagen den 7
november klockan 18:00 i scoutlokalen i Kålltorp, Virginsgatan 25.
På stämman ska vi besluta om val av revisorer och revisorssuppleanter i Stiftelsen Göta Lejons
Friluftsgård. Detta beslut fick skjutas upp på den ordinarie stämman i våras då alla revisorer inte
kunde väljas.
Styrelsens förslag till dagordning finns på baksidan av den här kallelsen. Eftersom detta är en
extra kårstämma kan vi bara behandla de ärenden som tas upp i kallelsen. Det går därför inte att
skicka in motioner till mötet eller ta upp andra frågor.
Alla kårens medlemmar är välkomna att vara med och rösta på stämman!
Kårmedlem som vill vara med på kårstämman ska anmäla det till sin ledare eller direkt till
kårordförande Erik Bäck, [email protected], 0707-61 26 77 senast den 31 oktober.
Vi ses på stämman!
Styrelsen i Scoutkåren Göta Lejon
genom
Tobias Stellert
__________________________________________________________________________________________
Scoutkåren Göta Lejon – Box 170 76 – 402 61 – Göteborg
Tel. 0722-15 89 82 – www.gotalejon.org – [email protected]
Besöksadress Virginsgatan 25
EXTRA KÅRSTÄMMA 2015
DAGORDNING
1(1)
SCOUTKÅREN GÖTA LEJON
2015-11-07
________________________________________________________________
§ 1. Stämmans öppnande
§ 2. Val av ordförande för stämman
§ 3. Val av sekreterare för stämman
§ 4. Justering av röstlängd
§ 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
§ 6. Fråga om stämman behörigen sammankallats
§ 7. Godkännande av dagordning
§ 8. Val av revisorer och revisorssuppleanter i Stiftelsen Göta Lejons Friluftsgård
§ 9. Stämmans avslutande
__________________________________________________________________________________________
Scoutkåren Göta Lejon – Box 170 76 – 402 61 – Göteborg
Tel. 0722-15 89 82 – www.gotalejon.org – [email protected]
Besöksadress Virginsgatan 25