Kallelse till extra föreningsstämma 2015

Stockholm, den 8 oktober 2015
Kallelse till extra föreningsstämma
2015
Varmt välkommen till extra föreningsstämma för Ung Företagsamhet i
Sverige. Den extra föreningsstämman 2015 äger rum i Stockholm enligt
följande:
Tid:
Onsdagen den 4 november, klockan 10.15–11.15
Plats:
Näringslivets Hus, sal Wallenbergaren, Storgatan 19 i
Stockholm
Ombud och röster
Varje regional UF-förening tilldelas ett antal röster som står i proportion till
det totala antalet UF-ungdomar enligt följande. Röstantalet per regional UFförening skall utgöras av det totala antalet UF-ungdomar i den regionala UFföreningen avrundat uppåt till närmaste hela hundratal. Därefter delas antalet
med etthundra. Denna summa utgör röstantalet för den regionala UFföreningen. Det totala antalet röster på föreningsstämman uppgår således till
summan av de sålunda framräknade röstantalet för respektive regional UFförening som representeras på föreningsstämman. Se mandatfördelning,
bilaga 1.
Antalet ombud får uppgå till högst tre per regional UF-förening. Representeras
regional UF-förening av mer än ett ombud skall minst en vara en UF-ungdom.
Antalet verksamma UF-ungdomar i varje regional UF-förening fastställs per
den 1 januari varje år.
Representationen från regionala föreningar ska anmälas Ung Företagsamhet i
Sveriges kansli på e-post [email protected] senast den 23
oktober.
Alla medlemmar i Ung Företagsamhet i Sverige har rätt att närvara vid
föreningsstämman men måste anmälas i förväg senast 23 oktober till
Jonas Hehrne på [email protected]
Yttranderätt och rösträtt på stämman har ombud utsedda av medlemmar i
regionala UF-föreningen.
Kallelse med handlingar skickas till ordföranden, styrelseledamöter och
regionchefer. Kallelse och handlingar läggs även ut på webben.
Varmt välkommen!
Kenneth Bengtsson
Ordförande Ung Företagsamhet i Sverige