Klicka här för att ladda hem som PDF

Verksamhetsplan
Vårterminen 2015
Riddersborgs Förskola
1
Verksamhetsplan
för
Frilufts Förskolor
Mål och metoder
Vi arbetar efter Lpfö 98, Läroplan för förskolan, och vi följer Kommunens
förskole- och skolplan. Vår verksamhet inom Frilufts Förskolor innehåller
såväl övergripande och gemensamma mål som förskolespecifika.
Övergripande och gemensamt för alla Frilufts Förskolor är att
Förskolan skall vara Trygg, Rolig och Lärorik!
Vår strävan är att ge barnen många och rika tillfällen - planerade och spontana till lek, aktivitet och inlärning i olika miljöer med naturen och uteverksamheten
som bas. Vår metod är att arbeta med utomhus- och naturpedagogik
och därigenom utgöra ett komplement till barnens övriga tid och liv.
Frilufts Förskolors utomhus- och naturpedagogik
Med Veda & Barke i Naturen (kortfattad beskrivning)
Veda och Barke är med barnen under alla år på Frilufts Förskolor och följer
barnen i de olika grupperna Upptäckare (1-3 år), Utforskare (3-4 år)
och Äventyrare (4–5 år, oftast det sista året på förskolan).
Året om går barnen till skogen och/ eller vistas ute i naturen.
Vintertid är det skidskola- Veda & Barke på skidor, och skridskoskolaVeda & Barke på skridskor för de äldre barnen. Äventyrarna har alltid
den verksamheten och de äldsta Utforskarna enligt vår öva-, pröva-, läraplan.
Vi uppmuntrar alla barn som vill och har skidor att åka i närmiljön när snön finns.
Pulkaåkning är en populär aktivitet för alla grupper.
Frilufts Förskolor har en gemensam ”grön tråd” och öva-, pröva-, läraplan
för alla Upptäckare, Utforskare och Äventyrare.
Vi eftersträvar att kontinuerligt äta och laga mat på utflyktsplatsen eller gården.
I huvudsak sker vilan ute och de barn som sover, sover i våra vindskydd på
förskolans gård och/ eller på utflyktsplatsen.
Äventyrarna har ”Hitta Vilse” (Civilförsvaret) under såväl den varma som kalla årstiden.
Verksamheten varierar med barnets ålder och mognad samt förskolans
geografiska förutsättningar.
2
Övrigt vi anser är viktigt med vår verksamhet…
Barnen skaffar sig erfarenheter av sin omgivning genom egna sinnesupplevelser.
Genom att lukta, känna, lyssna, titta och jämföra bildar sig barnen uppfattning
och får nya begrepp om olika föremål, tid, händelser med mera.
Upplevelserna leder till resonemang kring olika företeelser
och stimulerar till fortsatta undersökningar och upptäckter.
Upptäckterna leder till nyfikenhet, samtal och frågor om Hur och Varför,
olikheter och likheter blir naturliga.
Vi lär oss matematiska begrepp genom att jämföra, sortera, mäta, och räkna.
Språket tränar vi genom dagliga samtal och med lek, drama, sång, sagor
samt ramsor.
I skogen, på gården och ängen finns obegränsade tillfällen att träna motoriken
-att gå, klättra, springa, balansera, åla, krypa, hoppa, sparka boll blir självklarheter.
När vi samlar småkryp och växter, knyter rep, sorterar och packar i och ur ryggsäck
tränar vi förutom finmotorik även koordination, koncentration och uthållighet.
Med naturen som inspirationskälla utforskar vi färg och form, hur olika
material ser ut och känns, vad man kan använda dem till och så vidare.
Att göra vattenfärg av blåbär, måla på snö, stenar och pinnar är roligt, spännande
och inspirerande inlärningstillfällen.
I leken bearbetar barnen händelser och upplevelser, skapar erfarenheter
av kommunikation, turtagning med mera.
Leken är grunden för att träna social kompetens!
Avslutningsvis…
Vår inriktning månar om barnens välmående och hälsa och vi lägger därmed stor
vikt vid att under trevliga former servera barnen bra och näringsriktig mat enligt
Livsmedelverkets riktlinjer gällande mat för barn i förskolan.
3
VT 2015 Verksamhetsplan för Riddersborg
Vi välkomnar alla barn och föräldrar till en ny termin på Riddersborg!
Förskolans mat och öppettider:
Riddersborg öppnar kl.07.00 och stänger 17.15, vid behov ökad öppen tid.
Frukost serveras 07.15
Alla barn som lämnas på förskolan skall ha tagits emot av en pedagog innan
föräldern lämnar gården/hallen.
Efter ca kl.07.45 lämnas barnen färdigklädda ute för vår dag i naturen.
På förmiddagen äter vi frukt/ smörgås.
Ca 11.30 äter vi lunch.
Efter lunchen, vila för alla barn.
Ca. 14.15 äter vi mellanmål.
Frukt för alla som är kvar efter 16.00
Riddersborg är en förskola med en åldersblandad avdelning, denna termin 23 barn.
VIKTIGT att barnens närvarotider efterföljs och att barnens dag avslutas vid
hämtning.
Vid frånvaro eller sjukdom eller när barnet blir friskt önskar vi att ni ringer/ mailar
så tidigt som möjligt och meddela detta, viktigt för planering av verksamhet, mat samt
pedagogernas schema. Tel. 08-739 03 50 [email protected]
Barn denna termin:
4 barn födda -09 (4 pojkar)
12 barn födda -10 (8 flickor och 4 pojkar)
2 barn född -11 (1 flicka och 1 pojke)
3 barn födda -12 (1 pojke och 2 flickor)
2 barn födda -13 (1 pojke och 1 flicka)
Vi som arbetar på Riddersborg:
Annika Alfredsson
Förskolechef/pedagog 20tim/v, FF Inspiratör/coach 20t/v
Nina Lundgren
Barnskötare 40tim/v
Lotta Johansson
Barnskötare 40tim/v
Ida Lindblom
Förskollärare 30tim/v
Annica Johansson
Barnskötare 40tim/v
4
Riddersborgs strävans mål:
I förskolan ska alla barn få rika naturupplevelser som stärker deras nyfikenhet
och känsla för naturen. De ska också få utforska djur- och växtlivet i närmiljön.
Genom att ställa frågor, undersöka och experimentera ges de möjlighet att
upptäcka samband och förändringar i naturen
Förskolans läroplan Lpfö-98:10
Vi på Riddersborg vill ge barnen en TRYGG ROLIG och LÄRORIK tid på förskolan.
Vi vill stärka barnens självkänsla, öppenhet, empati och eget tänkande. Barnen ska
känna sig delaktiga i verksamheten och känna sig trygg, sedd och hörd varje dag.
För att nå våra mål jobbar vi efter förskolans läroplan Lpfö-98/10 samt FF egna
styrdokument. Vår verksamhet dokumenteras, utvärderas och följs upp i förskolans
utvecklingsarbete kontinuerligt.
Vi fokuserar verksamheten på våra årstider och inspireras av vad vår natur har att
erbjuda. Naturen är full av matematik och naturkunskap som vi dagligen arbetar med.
Vi är en godkänd ”Grön Flagg” förskola och involverar vårt Grön Flagg mål i
verksamheten dagligen.
En dag på Riddersborg ska vara ett äventyr, barn
och pedagoger tillsammans i naturen. Vi upptäcker
naturen och närmiljön i alla väder året om på nära
håll och utforskar den tillsammans.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina
tankar och åsikter därmed få möjlighet att påverka sin situation samt att få
delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
Förskolans läroplan Lpfö-98:10
Vi på Riddersborg har arbetat fram en likabehandlingsplan som är ett levande
dokument i vår vardag. Med hjälp av den samt Frilufts Förskolors gemensamma
likabehandlingsplan, Grön Flagg och material ifrån barnkonventionen vill vi skapa en
trygg förskola där vi lyfter fram allas unika egenskaper. ALLA barn ska ha rätt att vara
sig själva, utan att bli orättvist eller illabehandlad av någon.
Vi strävar efter att alla barn på förskolan ska känna att de har medinflytande i deras
vardag. Att varje barn är med och bestämmer och känner att deras röst, tankar och
idéer är viktigt. Vi jobbar med att stärka jagutveckling och den sociala kompetensen
med hjälp av lek, motorik, diskussioner, skapande och att utmana barnen efter behov
och förmåga.
Vi pedagoger ”går” efter barnen och betraktar dem som kompetenta vägvisare i
förskolans allt arbete. Pedagogerna är lyhörda, utmanar, inspirerar och använder
pedagogisk dokumentation för att synliggöra detta.
5
Våra grupper.
Vi jobbar indelade i grupper som ÄVENTYRARE, UTFORSKARE och
UPPTÄCKARE.
Arbetet i grupperna löper genom årets alla årstider och med oss i vår verksamhet är
Veda & Barke.
Vecka 3-8
Vecka 9
Vecka 10-22
Vecka 23
Vecka 24-26
Vinteraktiviteter (ingen ryggsäck)
Dokumentationsvecka (inga längre utflykter)
Skogen med ryggsäck
Dokumentationsvecka (inga längre utflykter)
Sommaraktiviteter med ryggsäck
Under veckorna 3-8 erbjuder vi vinteraktiviteter så som skidor och skridskor om is
och snö finns.
Ryggsäck packas med Vattenflaska, tom matlåda, bestick, sittunderlag och extra
kläder. Obs! Ingen egen matsäck!
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Utforskare till skogen
Äventyrare till skogen
Upptäckare till skogen
Utflykt alla tillsammans
Riddersborgsdag
Förskola/hemmet:
Vi bjuder in till utvecklings samtal vid termins
start.
Med utvecklingsplanen som grund samtalar vi om barnets intressen, lekförmåga,
socialt samspel (med barn och vuxna), språk, motorik, kommunikation, koncentration,
vardagliga rutiner, likabehandlingsarbetet etc.
Tillsammans med Er kommer vi att göra en utvecklingsplan i syfte att stimulera och
stödja barnet.
Vi delger information löpande via mail. All information är ett sätt för oss och för er
föräldrar att få insyn och ta del av barnens vardag.
Gå gärna in på vår hemsida där vi kontinuerligt uppdaterar aktuella händelser
Samverkansgruppsföräldrar:
Föräldrarna väljs på föräldramötet och sitter som representant i ca ett år
Terese Östmark (Axel och Signes mamma)
Rebecka Brantsberg (Pontus och Idas mamma)
Vid ändring av personliga uppgifter samt barnens schema, ändrar föräldern
detta på hemsidan www.friluftsforskolor.se länk till Riddersborg och Logg in.
VIKTIGT vid termins start!
6
Vårt kök:
Vi på Riddersborg lagar vår egen mat, den förbereds av den pedagog som öppnar
och färdigställs vid lunchen i skogen eller i vårt kök. Vi jobbar efter livsmedelsverkets
riktlinjer och är alla hygienutbildade.
Vi serverar ekologisk mat 1 gång i veckan, hela dagen. Även alla mjölkprodukter är
ekologiska, detta gäller alla dagar och samtliga mjölkprodukter. >30% av veckans
mat kommer att vara ekologisk.
Att laga med ute både på
förskolans gård och i skogen är
en underbar upplevelse. Vi blir
hungriga av aktiviteterna
utomhus och när man känner
lukten av att mat lagas.
Förskolans viktiga datum och traditioner:
- 13/1 julgransplundring
- 5-6/2 kultur, samedagar
- 17/2 Veda & Barke loppet med Dungen och Gläntan
- v14 firar vi påsk
- 29/4 Valborgsfirande nere vid Mälaren
- 21/5 förskolans dag med maskerad
- Maj, skolbesök
- 17/6 Midsommarfirande med Dungen och Gläntan
Viktiga datum för familjen:
- 16/1 planeringsdag, förskolan stängd
- Januari-Februari, utvecklingssamtal
- 17/2 Vasaloppet, inbjudan kommer
- 15/4 kl 17-18 Samverkansmöte för valda föräldrar
- 17/4 Riddersborgs Utvecklingsdag (omsorg på annan förskola erbjuds)
- 27/4 kl.18.30 20.00 Föräldramöte
- 24/6 Sommaraktivitet för alla familjer, Inbjudan kommer
Ni är alltid välkomna att vara med oss en dag i verksamhet!
Vi ser fram emot en ny, rolig och lärorik termin tillsammans med er alla.
Annika, Nina, Lotta, Ida och Annica
7
ÄVENTYRARE Annica
Axel
Hugo
Hjalmar
Pontus
UTFORSKARE Lotta, Annika och Ida
Adam
Iris
Linnea
Alfred
Molly
Ingrid
Linus
Edith
Jacob
Ida
Olivia
Siri
Olof
Tilde
UPPTÄCKARE Nina
Signe
Svante
Hugo
Charlotte
Ida
8
GRÖN FLAGG
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för
naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar
detta.
Lpfö98:10
RIDDERSBORGS MÅL FÖR TEMAT KRETSLOPP:
MÅL 1
Naturens Kretslopp:
Vi skall fördjupa oss i naturens olika kretslopp, växter och djur. Vi vill öka barnens
förståelse och stimulera deras nyfikenhet, samt få dem att se sambandet mellan allt
levande i naturen.
Vi kommer att skapa utforskande dagar i skogen under hösten. Där blir vi på ett
naturligt sätt delaktiga i naturens förvandling och olika förlopp. Vi fokuserar på
Trädet! Vi följer det under våra årstider. Vi söker kunskap i böcker och multimedia.
Vi sköter vår kompost och samlar frön. Vi planterar och sköter vår trädgård. Vi lär
genom upplevelser!
MÅL 2
Vattnets Kretslopp:
Vi skall lära barnen om vattnets olika ”vägar”, förlopp. Det vi ser i vår vardag. Vi
spolar toaletten, regnvattnet rinner ner i brunnen, vi spolar varmt och kallt vatten…
m.m.
Hur ser vattnets kretslopp ut under våra olika årstider? Vad händer med vattnet och i
vattnet under sommaren/vintern?
Vi uppmärksammar kretsloppen vi skapat, de som finns i vår närhet – vardag.
Ex. vart tar regnvattnet vägen efter det runnit ner i brunnen? Vi tar reda på!
Vi skapar olika sagor. Flanoberättelser, där barnen själva också kan berätta.
Vi använder oss av Lilla Våts resor, ”Vattnets kretslopp” och ”Vart tar kisset vägen?”
Vi besöker Mälaren kontinuerligt! Där ser vi förändringen. Vi upplever med alla våra
sinnen!
MÅL 3
Kroppens Kretslopp:
Vad händer i kroppen när vi äter? Vi söker kunskap om förloppet.
Matens resa genom vår kropp!
Vi vill öka barnens kunskap om Kroppen, hur ser vi ut inuti och utanpå?
Vi tittar i böcker för att väcka barnens nyfikenhet och inspiration till arbetet.
Hur ser vi ut? Hur är matens resa genom vår kropp? Vi skapar sagor, ”Matresan”.
Vi tema fokuserar på olika organ i kroppen, vi lär oss mera!
9