Introduktionsmaterial för nyanställda i Skövde kommun

2015-04
Välkommen som medarbetare
i Skövde kommun
Skövde kommun är en stor arbetsplats och arbetsgivare. Här samlas
många olika yrkesgrupper och verksamheter som skiljer sig åt på alla
möjliga sätt. Ändå har vi som jobbar i kommunen mycket gemensamt.
Du får här en övergripande introduktion till det som förenar oss.
Du får veta vilket uppdrag kommunen har, ­hur den styrs, finansieras
och hur vår personalpolitik är utformad. Du får också en hel del
praktisk information.
Det är bra att du redan från början skaffar dig en rutin att regelbundet
logga in på vårt intranät.
Information om din egen arbetsplats och sektor får du av din
närmaste chef.
Välkommen!
Tomas Fellbrandt
Kommundirektör
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
2015-04
2015-04
Pengar till din pension avsätts varje månad
Din arbetsmiljö är viktig
Bra att veta om avtal och fackförbund
Vår verksamhetsidé
Du är försäkrad
Kommunen är Skövdes största arbetsgivare
Dags för semester
Prata om ledighet med din chef
Om du blir sjuk
Din uppsägningstid
Egna anteckningar
1. Välkommen till Skövde kommun
Vision 2025 är vår framtidsbild
En borgerlig allians styr
Ett öppet arbetsklimat
Möten uppstår hela tiden
Jämställdhet är självklart
Mångfald gör oss rika
4.
Vi rör oss över gränser
Vårt samordningsansvar vid kriser
2. Det här är vår kommun
Storstadens utbud – småstadens närhet
Vår egen S:ta Elin
Kommunen styrs av folkvalda politiker
Verksamheten drivs både av oss själva och andra
Så här är Skövde kommun organiserad
Sektorernas olika ansvarsområden
Det är lätt att känna igen Skövde kommun
3. Praktisk information
Vi är alla representanter för kommunen
Skövde kommun i sociala medier
Sekretess och tystnadsplikt
Sök information
Vi vill gärna ha synpunkter
Din arbetstid
Medarbetarsamtal
Lön den 27:e
Personalbil är en förmån alla medarbetare kan få
Mer information finns på vårt intranät och kommunens webbplats www.skovde.se.
Kapitel 1
Välkommen till Skövde kommun
2013-12
2015-04
2015-04
Vision Skövde 2025
är vår framtidsbild
En borgerlig allians styr
”Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande
region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet
att gå ihop! Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och
rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det
som berikar våra liv. I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar
och är stolta över vad vi uppnått!”
Vi har lyckats skapa förutsättning för det goda livet om vi år 2025:
•Har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice
som erbjuds.
•Använder så gott som uteslutande förnybar energi.
Mandatperioden 2015–2018 styrs Skövde kommun av en borgerlig
allians med representanter från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet
och Kristdemokraterna. Alliansen Skövde har ett gemensamt program
som grundar sig på Vision Skövde 2025.
Syftet med programförklaringen är att beskriva periodens politiska
ambitioner. Programförklaringen ligger till grund för budget och investeringar. Viktiga utmaningar är urbaniseringen som lockar folk till storstadsregionerna och att Skövde behöver vara attraktivt och erbjuda hög
välfärd till de som flyttar till oss. Skövde har också en demografi med högt
barnafödande, men också en allt högre andel medborgare som är 65+.
För att nå Vision Skövde 2025 har sex stycken utvecklingsområden
lyfts fram som särskilt viktiga för Skövdes tillväxt och utveckling.
•Har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än
genomsnittet för riket.
•Regionen där vår roll som centralort måste förstärkas.
• Har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige.
•Attraktiva boendemiljöer, som attraherar människors olika intressen och behov. Nybyggnationen måste öka.
• Är 60 000 invånare i Skövde.
Vision Skövde 2025 beskriver ett önskat tillstånd, en målbild och gemensam framtidsbild
för hela vår kommun och region. Den ger oss färdriktningen och sätter ambitionsnivån för
hur vi vill att Skövde ska se ut när vi blickar framåt.
•Kunskapsutveckling och arbete, erkända spetskompetenser ska byggas upp och locka nyetableringar, våra skolor ska utvecklas mot nationell toppklass och förutsättningarna ska öka för ett varierat och blomstrande näringsliv.
•Den vackra naturen ska värnas och miljömedvetenheten öka.
•Vi ska arbeta tillsammans och utveckla former för att mötas där alla
medborgare kan känna sig delaktiga oavsett ålder, kön eller ursprung.
•Vårt varumärke ska utvecklas och bli starkt.
Vision
Skövde
2025
Ta del av hela programförklaringen på intranätet.
2015-04
2015-04
Vår verksamhetsidé
Vi medarbetare bidrar till att Skövde är en bra kommun att leva, bo
och verka i. Vi vill att medborgarna ska känna att hög kvalitet är viktigt
för oss när de dagligen använder våra tjänster. Vi ska alltid använda
våra resurser på så effektiva och ändamålsenliga sätt som möjligt.
Liksom alla andra kommuner runt om i landet har Skövde kommun ett
offentligt uppdrag att ge medborgarna kommunal service inom olika
områden. Yrkesskicklighet och en hög ambition bidrar till att uppfylla
de förväntningar och krav som medborgarna har.
Kommunen är en organisation som styrs av politiker vilka väljs genom
demokratiska val.
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna
( tidningar, radio, tv ) ska ha insyn i vår verksamhet. Vad detta innebär
för dig som medarbetare i kommunen kan du läsa om på intranätet.
Kvalitet kan vara många olika saker. Någon tycker att kommunen håller hög kvalitet när
barnen i förskolan får vara ute och leka ofta. En annan när hemtjänsten kommer för tillsyn
under natten. Andra uppskattar den höga kvalitet som våra idrottsanläggningar håller. ­
Eller att Skövde utvecklas till en kommun med gott företagsklimat och många nyetableringar.
Upplevd kvalitet skiftar från person till person och uppstår i mötet människor emellan.
Kommunen är Skövdes
största arbetsgivare
Tillsammans är vi drygt 4 100 medarbetare i Skövde kommun. Vi finns
inom mängder av yrkesområden. Chansen är stor att fler i din familj,
några av dina vänner och kanske grannar jobbar inom kommunen.
De arbetsuppgifter och de ansvarsområden du får på din arbetsplats
är en del i en mycket större helhet. Vissa arbetsplatser är stora med
många medarbetare, andra är små. Vi är alla viktiga.
Som kommun och som Skövdes största arbetsgivare har vi ambitionen
att vara en förebild och att du ska trivas hos oss.
2015-04
2015-04
Ett öppet arbetsklimat
I Skövde kommun vill vi att du som medarbetare är delaktig och tar
ansvar. Personalpolitiken ska präglas av öppenhet. Förändrade behov
och villkor behöver mötas av ständig omprövning och förnyelse.
Vi känner en stark tilltro till varje medarbetares och ledares förmåga.
Du har ett personligt ansvar för din utveckling och kompetens.
Vi uppskattar när du tar egna initiativ och när du delar med dig av
idéer och synpunkter som leder till förbättringar.
Skövde kommun har en Medarbetaridé och en Ledarskapsidé. Dessa
kan du ta del av i sin helhet på intranätet.
Respekt, tydlighet och ett värnande om individen ska prägla kontakten mellan både chef
och medarbetare emellan.
Vi talar väl om varandras verksamheter och om kommunen i sin helhet. Kritik använder vi
konstruktivt för utveckling och förbättring.
Möten uppstår hela tiden
Visionen ska leva även i vårt sätt att arbeta inom kommunen. Vi tror på
möten som betyder att fler jobbar tillsammans och utbyter erfarenheter
och kunskap. Då föds nya tankar och vår kreativitet ökar.
När vi säger möten här menar vi inte traditionella sammanträden.
Vi möter medborgare i olika situationer. Vi möts när vi pratar med och
lyssnar på varandra och när vi följer vad som sker runt omkring oss.
Möten kan upplevas väldigt olika. Därför är det viktigt att vi lär oss att
mötas på ett positivt och konstruktivt sätt, där alla får komma till tals
och allas åsikter respekteras.
Organiserade möten som arbetsplatsträffar, sektorsmöten med flera är
en viktig del i arbetet. De skapar delaktighet och ger dig information.
2015-04
2015-04
Jämställdhet är självklart
Mångfald gör oss rika
Jämställdhet angår alla. I Skövde kommuns jämställdhetspolicy slås
klart och tydligt fast att både den verksamhet som medborgarna kommer i kontakt med och den egna personalpolitiken ska vara jämställd.
Det innebär bland annat en rättvis fördelning av resurser till medborgarna oavsett kön och en personalpolitik som inte diskriminerar.
Vi är olika och det är en tillgång. Som arbetsgivare har Skövde kommun
en ambition att medarbetarna på de olika arbetsplatserna bättre ska
representera den mångfald som Skövde består av. Det finns därför en
mångfaldspolicy och en handlingsplan mot trakasserier grundade på
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
I Skövde kommuns jämställdhetspolicy formuleras
flera prioriterade mål:
•Lika lön för lika och likvärdigt arbete.
•Fler kvinnor på ledande befattningar.
Med siktet inställt på mångfald i arbetslivet arbetar
Skövde ­kommun för att:
•Förstärka kommunens totala kompetensnivå och därmed öka möjligheterna till god service och omsorg för kommunens medborgare.
•Jämnare könsfördelning på kommunala befattningar.
•Öka kunskapen om människors likheter och olikheter.
•Ökad anställningstrygghet för kvinnor.
•Ingen anställd ska diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion
eller trosuppfattning.
•Ökat ekonomiskt oberoende för kvinnor.
Varje arbetsplats i Skövde kommun formulerar en jämställdhetsplan utifrån nuläge, egna förutsättningar och mål. Det finns en gemensam mall
som vi följer för att både planera och följa upp vårt jämställdhetsarbete.
Skövde kommuns jämställdhetspolicy i sin helhet kan du läsa
på intranätet.
Kön, könsidentitet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder får heller
aldrig vara en orsak till diskriminering.
Skövde kommuns mångfaldspolicy i sin helhet kan du läsa på intranätet.
Målen med mångfaldsarbetet i Skövde kommun är tydliga:
• Mångkulturella arbetsplatser • Aktivt motarbeta främlingsfientlighet och rasism • Ett arbets­­­
klimat som präglas av tolerans och respekt mot alla • Rekryteringsannonser utformas för att
aktivt uppmuntra mångfald • Arbetssökande bedöms utifrån sina individuella förutsättningar
• Ingen anställd ska utsättas för etniska eller andra trakasserier
2015-04
2015-04
Vi rör oss över gränser
Om Skövde är centrum i vår värld, så är omvärlden allt och alla som
finns runt omkring. Det är grannkommuner i Skaraborg, övriga Sverige,
Europa med EU och ibland hela världen.
Omvärlden förändrar sig. I vissa fall har vi inte så stora möjligheter att
påverka utvecklingen och då är det viktigt att vi anpassar oss på ett
sätt som fungerar för oss. I andra avseenden är vi en drivkraft. Vad vi
gör och hur vi agerar har betydelse för utvecklingen.
Vi tar alla ett ansvar genom att hålla oss uppdaterade med nyheter,
politiska beslut och annat som påverkar de arbetsuppgifter vi har och
de mål vi jobbar mot.
En del av Skövdes medborgare arbetar i en annan ­kommun, och många av oss som arbetar
i kommunen bor på annat håll. Vi rör oss över gränser varje dag.
Vårt samordningsansvar
vid kriser
Alla verksamheter i Skövde kommun har en plan för att klara mindre
kriser och ökade påfrestningar på organisationen. Skulle någon allvarlig
händelse inträffa får både du och kommunens medborgare fortlöpande
information om vilka åtgärder som vidtas. Som medarbetare får du i
första hand denna information via intranätet och på din arbetsplats.
Vid en så kallad extraordinär händelse har Skövde kommun ett
samordningsansvar mellan olika aktörer inom kommunens geografiska
område. Då gäller ”Lagen om extraordinära händelser i kommun och
landsting”. Det är kommunstyrelsens ordförande som avgör när
kommunen övergår i en krisledningsorganisation.
Din närmaste chef vet hur du och din arbetsplats ska agera i händelse
av krisläge.
Exempel på extraordinära händelser är:
• Långvarigt elavbrott • Långvarigt avbrott i vattenförsörjningen • Smitta • Snökaos
• Större olyckshändelse • Utsläpp av farliga kemikalier
Kapitel 2
Det här är vår kommun
2013-12
2015-04
2015-04
Storstadens utbud
– småstadens närhet
Som nyanställd i Skövde kommun kanske även staden är ny för dig.
Här i kommunen bor cirka 53 000 invånare och Skövde är det
naturliga centrat i Skaraborg. Skövde utvecklas ständigt med ett
växande näringsliv och en högskola vars studenter präglar staden.
En mötesplats
Ett stort kulturutbud, en expansiv högskola, nya handelsområden
– det är några exempel på det som gör Skövde till en mötesplats.
I Arena Skövde finns bland annat idrottsplaner, plats för konserter
och evenemang och ett av Sveriges modernaste upplevelsebad.
Kulturhuset och Göteborgsoperan Skövdescenen erbjuder
spännande upplevelser året runt. Natursköna Billingen ger dig stora
rekreationsmöjligheter.
Mer fakta om Skövde kan du läsa om på vår webbplats, www.skovde.se.
Vår egen S:ta Elin
S:ta Elin, även kallad S:ta Helena, är Skövdes skyddshelgon och
pryder vårt stadsvapen. Enligt sägnen blev hon mördad på väg till
en kyrkoinvigning i Götene under 1100-talet. Två munkar hämtade
hennes döda kropp och bar den till Skövde kyrka, där hon skulle
begravas. På nuvarande Skövde Garnisons område, vid Källebäcken
söder om staden, satte de ner båren för att vila. Då sprang det upp
ur marken en källa vars vatten man trodde kunde bota sjukdomar.
Efter helgonförklaringen av S:ta Elin blev Skövde en berömd vallfärdsort under flera århundraden. Svärdet, fingret och boken är
hennes signum.
Omkring år 1400 fick Skövde stadsprivilegier och firade år 2001
600-årsjubileum.
2015-04
2015-04
Kommunen styrs av
folkvalda politiker
Verksamheten drivs både
av oss själva och andra
De politiker som företräder medborgarna väljs vart fjärde år. Kommunvalet genomförs samtidigt som riksdagsvalet.
Kommunens verksamhet är organiserad i sektorer, aktiebolag och
kommunalförbund. För att vi ska kunna erbjuda service av hög kvalitet
och använda resurserna så effektivt som möjligt, är det bra att ändå
alltid se kommunen som en helhet.
Kommunfullmäktige (KF) beslutar vad de olika och sektorna ska
­producera och hur mycket pengar man får till sitt ­förfogande. De beslutar också i frågor som är särskilt viktiga för kommunens utveckling.
Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter. Dessa är direktvalda av
med­borgarna och utgör kommunens högsta beslutande organ. Förenklat
kan man säga att kommunfullmäktige är Skövde kommuns ”riksdag”.
Kommunstyrelsen (KS) bereder alla frågor som ska tas upp i kommunfullmäktige. Ordförande är kommunalråd. Kommunstyrelsen är Skövde
kommuns ”regering”.
Nämnder finns för olika fackområden. Ledamöterna är politiker som
utsetts av kommunfullmäktige. De nämnder som finns i vår kommun
framgår av organisationsskissen lite längre fram i det här avsnittet.
Verksamheten kostar runt 2.5 miljoner kronor per år. Den finansieras
huvudsakligen med skatteintäkter, men också genom taxor, avgifter,
hyror och statsbidrag.
Varje sektor, bolag eller kommunalförbund beslutar hur de ska gå tillväga
för att uppnå det som politikerna satt som mål. Som medarbetare tillför
du yrkeskunskap både när det gäller planering och praktiskt utförande.
Det är dig och oss andra som medborgarna möter och det är vi som
producerar de tjänster och den service som kommunen ansvarar för.
Även i bolag och kommunalförbund består styrelsen av politiker och
en vd ansvarar för den dagliga verksamheten.
Skövde kommun äger helt eller delvis flera aktiebolag:
• Skövde Stadshus AB • AB Skövdebostäder • Turistcentrum i Västergötland Skövde AB
• Skövde Värmeverk AB • Skövde Företagspark AB • Gothia Innovation AB
• Skövde Flygplats AB
Skövde kommun samverkar med andra kommuner inom fem kommunalförbund:
• Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)
• Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) • Skaraborgs Kommunalförbund
• Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) • Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
2015-04
2015-04
Så här är Skövde kommun
organiserad
Kommunens verksamhet är uppdelad i sju sektorer. Här ges en mycket
kortfattad beskrivning om respektive sektors huvudansvar.
Kommunfullmäktige
•Sektor samhällsbyggnad (SSB) ansvarar för samhällsbyggnads-
frågor inom områdena bostäder, infrastruktur och miljö.
Kommunstyrelsen
MODERBOLAG
Barn- och
utbildningsnämnd
Revison
DOTTERBOLAG
Vård- och
omsorgsnämnd
Valberedning
Socialnämnd
Överförmyndare
Kultur- och
fritidsnämnd
Valnämd
Skövde Stadshus AB
•AB Skövdebostäder
•Skövde Värmeverk AB
•Kreativa Hus Skövde AB
•Next Skövde Destinations
utveckling AB
•Skövde Flygplats AB
Övriga bolag
•Balthazar Science Center AB
•Skövde Biogas AB
•Gothia Innovation AB
Sektorernas olika
ansvarsområden
Servicenämnd
Byggnadsnämnd
Arvodesnämnd
Kommunalförbund
•Miljösamverkan Östra Skaraborg
•Räddningstjänsten Östra Skaraborg
•Avfallshantering Östra Skaraborg
•Skaraborgsvatten
•Skaraborg Kommunalförbund
Kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) utgör den högsta ledningsnivån
bland tjänstemännen.
•Sektor medborgare och samhällsutveckling (SMS) samlar
frågor som rör jobb, attraktivitet och livskvalitet samt medborgar-
kommunikation. Här finns bland annat näringsliv och arbetsmarknad, kultur och fritid, föreningsliv och kommunikation.
•Sektor styrning och verksamhetsstöd (SSV) ansvarar för ekonomi och verksamhetsstöd, administrativ styrning, arbetsgivarfrågor, IT och andra verksamhetsstödjande funktioner.
•Sektor barn och utbildning (SBU) ansvarar för all skolverksamhet från förskola till och med gymnasium, fritidshem, barn- och elevhälsa och studievägledning.
•Sektor vård och omsorg (SVO) ansvarar för insatser mot äldre och funktionshindrade. Det innefattar bland annat hjälp i hemmen, olika boendeformer, dagverksamhet och rehabilitering.
•Sektor socialtjänst (SSO) arbetar med socialt stöd, utrednings- och behandlingsarbete och socialpsykiatrisk verksamhet.
•Sektor service (SSE) ansvarar för måltidsverksamhet, lokalvård och fastighetsskötsel, skötsel av gator, parker och skog, anläggnings arbeten, ledningsnätsarbeten och reparations- och verkstadsarbeten
för kommunens maskiner och fordon. Sektorn sköter fastighetsför-
valtningen för kommunens egna fastigheter.
2015-04
Det är lätt att känna igen
Skövde kommun
Den grafiska profilen gör det tydligt för medborgarna att känna igen
Skövde kommun. Som avsändare använder vi alltid vår logotyp med
Skövdes skyddshelgon S:ta Elin och ordbilden SKÖVDE KOMMUN.
I den grafiska manualen finns riktlinjer för hur bland annat våra
trycksaker, annonser, flaggor, skyltar, visitkort och arbetskläder ska
utformas. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt,
tydligt och professionellt intryck. Vi är ”en” kommun.
Du hittar kommunens grafiska manual och dokumentmallar på intranätet. Har du frågor
kring hur manualen ska användas eller vill fråga om råd är du alltid välkommen att ta
­kontakt med informationsenheten.
Kapitel 3
Praktisk information
2013-12
2015-04
2015-04
Vi är alla representanter
för kommunen
Skövde kommun
i sociala medier
Det personliga mötet
Alla vi som jobbar i Skövde kommun bidrar till medborgarnas uppfattning om kommunen. Mycket handlar om vårt bemötande och vår
service. Det är viktigt att vi visar en positiv attityd och en vilja att
göra vårt bästa.
Sociala medier – till exempel Facebook, bloggar och diskussionsforum
– är idag självklara informations- och kommunikationskanaler.
Telefonsamtal
Många kontakter sker via telefon. Den som ringer ska känna sig väl
mottagen. Kan du inte svara lämnar du därför besked om när du
kan nås nästa gång och uppmuntrar till att lämna ett meddelande.
Du ringer sedan upp igen så snart som möjligt.
E-post
E-post omfattas av samma offentlighet, sekretess och arkiveringsregler som gäller för annan post.
E-post ska besvaras så fort det går. Den e-postadress du får är avsedd
att användas i ditt arbete. Var restriktiv med att använda e-postadressen
för privat bruk.
På intranätet kan du ta del av vår IT-policy. Där finns också instruktioner för hur du kopplar
om din telefon och hur du lägger in ett automatiskt svar för din e-post.
Det finns fördelar med att vara aktiv och engagerad i sociala medier,
men också risker. Därför har riktlinjer tagits fram som gäller för alla
kommunens verksamheter. Dessa hittar du på intranätet.
Om och hur en enskild medarbetare får använda sociala medier i
tjänsten eller som privatperson på arbetstid framgår av Skövde
kommuns IT-policy.
Det är alltid sektorschefen som tar beslut om att starta till exempel en
Facebook-grupp, ett diskussionsforum, blogg eller liknande inom er
verksamhet.
Skövde kommuns IT-policy finns på intranätet.
2015-04
2015-04
Sekretess och
tystnadsplikt
För att skydda enskilda personer finns det bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess som är reglerade i ”Lagen om offentlighet
och sekretess” (OSL). Dessa gäller dig som arbetar inom kommunal
verksamhet och kan komma i kontakt med uppgifter eller få veta
saker som rör en enskild person.
Tystnadsplikt
Tystnadsplikt innebär att man varken i ord, handling eller skrift får
lämna ut upplysningar till utomstående om något som rör personliga
förhållanden.
Sök information
Att ha tillgång till rätt information i rätt tid är en förutsättning för god
service och ett professionellt arbetssätt. Som medarbetare har du
ett ansvar både att själv söka information men också att förmedla
information vidare.
Vårt intranät
Intranätet är Skövde kommuns interna elektroniska informationskanal.
Här finns information, nyheter, dokument med mera som du som
anställd behöver nå.
Sekretess
Sekretessen gäller alla personuppgifter, vare sig de är muntliga eller
skriftliga. Sekretessen gäller även efter att du har avslutat din anställning.
Vår externa webbplats
Webbplatsen www.skovde.se är vår främsta informations- och servicekanal för medborgarna. Den är också en bra källa till information för
oss som jobbar i kommunen. Här får vi en överblick och kan hålla oss
uppdaterade om vad som händer inom andra verksamheter än
vår egen.
Det finns undantag från sekretessen, till exempel vid misstanke om
brott eller vid misstanke om barn som far illa. Uppgifterna ska då
lämnas till aktuell sektor eller till polisen.
Din arbetsplats­
Den information som du behöver om din egen arbetsplats får du av
din närmaste chef.
2015-04
2015-04
Vi vill gärna ha synpunkter
Din arbetstid
Vi ska ta tillvara Skövdebornas synpunkter och idéer. På så vis kan vi
utveckla våra tjänster och vår service att bli ännu bättre. Som anställd
i Skövde kommun är du en nyckelperson i detta arbete.
Eftersom det finns så många olika yrken och verksamheter inom
kommunen finns det också många olika sätt att uttrycka arbetstid på.
En del jobbar på ett fast schema och måste vara på plats vid ett exakt
klockslag. Andra har flexibel arbetstid.
En synpunkt kan ha olika karaktär. Det kan vara ett förbättringsförslag,
ett klagomål eller beröm. Synpunkterna når oss på olika sätt. En del
får vi personligen vid möten eller via telefon, andra skickas per e-post
eller via webbplatsen.
Så här hanterar vi synpunkter i Skövde kommun:
• Tacka för synpunkten. Om den innebär negativ kritik så ta det
inte personligt.
• Förklara att vi gärna tar emot synpunkter för att vi ska kunna
bli bättre.
• Beklaga om kunden har blivit besviken och lova att ta hand
om synpunkten.
• Fråga efter den information du behöver.
• Registrera/lämna synpunkten till rätt person/funktion som i sin tur
ger återkoppling inom cirka två veckor.
• Kontrollera att kunden är nöjd med den tänkta hanteringen.
• Om synpunkten gäller ett fel – vidta förebyggande åtgärder så att
felet inte upprepas.
Om du är osäker på hur du ska hantera synpunkten, prata med din
närmaste chef.
Övertidsarbete regleras enligt gällande kollektivavtal.
Det finns olika typer av arbetstid. Till exempel årsarbetstid, veckoarbetstid, flextid, ferieoch uppehållsarbete och timtid. Om du är osäker på vad som gäller för dig och din arbetsplats ska du prata med din närmaste chef.
2015-04
2015-04
Medarbetarsamtal
Lön den 27:e
Det är din närmaste chef som ger dig kunskap om vilka befogenheter
och resurser du har för att göra ditt jobb.
Du får lön den 27:e varje månad utom i december då lönen betalas ut
före jul. Om utbetalningsdagen är en lördag eller söndag får du din lön
insatt på ditt bankkonto redan på fredagen.
Det är också din närmaste chef som ansvarar för att ni minst en gång
om året ses för ett medarbetarsamtal. Medarbetarsamtalet bokar ni
i förväg och får på så sätt båda möjlighet att förbereda er. Syftet med
samtalet är att skapa förutsättningar för utveckling – både för din egen
del och för den verksamhet du jobbar inom.
Varje medarbetarsamtal är personligt. Samtalet är både en återblick
och en framtidsplanering.
Medarbetarsamtalet fokuserar på dig i din yrkesroll och leder fram till
en skriftlig målformulering och utvecklingsplan. Denna skriver ni under,
sparar i varsitt exemplar och följer upp vid nästa medarbetarsamtal.
Tips inför ett bra och givande medarbetarsamtal finns på intranätet.
De allra flesta som jobbar i kommunen har månadslön. Om du arbetar
på obekväm arbetstid, arbetar övertid eller under andra speciella förhållanden får du tillägg till lönen om inget annat avtalats. Du har rätt
till traktamente och färdtidsersättning när du reser i tjänsten.
Lönen är individuell och sätts av din närmaste chef. Den grundar sig
på kommungemensamma lönekriterier, befattningens svårighetsgrad,
marknadskrafter och ditt personliga bidrag.
Lönerevision görs en gång per år. I samband med denna har du ett
personligt lönesamtal med din närmaste chef.
Har du frågor om din lön så kontakta personalavdelningen inom
Konsult och service.
Skövde kommuns lönepolicy kan du läsa i sin helhet på intranätet.
Tips inför lönesamtalet hittar du på intranätet.
2015-04
2015-04
Personalbil är en förmån
alla medarbetare kan få
Pengar till din pension
avsätts varje månad
Som medarbetare i Skövde kommun erbjuds du att teckna avtal om
personalbil. Det innebär att du får en fabriksny bil mot ett avdrag på
din bruttolön (en månadsavgift) samt får betala skatt för ett beräknat
förmånsvärde.
Efter att du fyllt 21 år avsätter vi pengar till din tjänstepension. Ett valpaket från Pensionsvalet skickas till dig om du inte tidigare omfattats
av pensionsavtal inom kommun eller landsting. Du väljer själv hos
vilket försäkringsbolag eller i vilken fond dina tjänste­­pensionspengar
ska förvaltas.
I din månadsavgift ingår:
•Den extrautrustning du valt.
•Fordonskatt och bilförsäkring.
•Service och reparationer via serviceavtal.
Efter tre år väljer du om du vill förlänga avtalet, teckna ett nytt och
byta till en ny bil, lämna tillbaka bilen eller köpa bilen till marknadsvärde. Jämfört med att köpa eller leasa en ny bil är detta ett bekvämt
och oftast billigare alternativ.
Vill du veta mer om personalbilsförmånen, kontakta avdelningen för arbetsgivarfrågor, sektor
styrning och verksamhetsstöd. Mer information finns även på intranätet.
Tänk på att det är viktigt att se över alla olika delar som påverkar din pension efter arbets­
livet. Pensionsrådgivare finns hos alla försäkringsbolag och banker.
Du har möjlighet att växla en del av din bruttolön mot extra insättning till din pension. Detta
kallas löneväxling och regleras i kollektivavtal mellan Skövde kommun och de fackliga organisationerna. Vill du veta mer om detta, ta kontakt med avdelningen för arbetsgivarfrågor,
sektor styrning och verksamhetsstöd.
2015-04
2015-04
Din arbetsmiljö är viktig
Du har rätt till en sund och säker arbetsmiljö. Det ansvaret ligger hos
din närmaste chef. Du har också ett eget ansvar när det gäller att följa
de bestämmelser och rekommendationer som finns, till exempel genom
att använda skyddsutrustning.
Rökfritt på jobbet!
Skövde kommun strävar efter att främja hälsan hos medarbetarna.
Därför är alla våra arbetsplatser rökfria under arbetstid. Du får röka
under lunchrasten, men inte under övriga pauser.
Företagshälsovård
För att hantera problem och risker i arbetsmiljön har Skövde kommun
avtal med en extern företagshälsovård som har till uppgift att stödja
chefer i arbetsmiljöarbetet. Inom företagshälsovården finns tillgång till
medicinsk, teknisk och psykosocial kompetens.
Mer information hittar du på intranätet.
Bra att veta om
avtal och fackförbund
Skövde kommun har kollektivavtal med en lång rad fackförbund.
Det viktigaste avtalet är detsamma för alla medarbetare. Det kallas
AB (Allmänna bestämmelser). För några yrkesgrupper finns tilläggsbestämmelser eller undantag som rör förhållanden som bara är
aktuella för dessa grupper.
Ett annat avtal, Samverkansavtalet, syftar till att underlätta samverkan mellan kommunen som arbetsgivare, dig som medarbetare och
fackförbunden.
• Medarbetare och chef ska ha minst ett medarbetarsamtal varje år.
•På alla arbetsplatser ska regelbundna arbetsplatsträffar för
inflytande och delaktighet finnas.
•Samverkansgruppen är ett formellt forum för dialog mellan chef och
fackliga representanter. Sådana grupper finns för kommunen som
helhet, för varje sektor och på många enheter.
Information om olika fackförbund hittar du på intranätet.
2015-04
2015-04
Du är försäkrad
Dags för semester
Från första arbetsdagen är du försäkrad för olycksfall och skada,
både i arbetet och på vägen till och från arbetet (TFA-KL).
Semester är en möjlighet att ladda batterierna. Som anställd
i Skövde kommun får du betald semester redan ditt första år.
Hur lång den blir beror på när under kalenderåret du börjat din
anställning. Under semestern får du din vanliga månadslön plus
ett semesterdagstillägg enligt avtal.
Skulle du bli långvarigt sjuk har du efter 90 dagars anställning ett
försäkringsskydd genom en kollektivavtalad försäkring (AGS-KL). Vid
dödsfall betalas en försäkringsersättning ut till dina efterlevande enligt
bestämmelserna i en kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL).
Semesterns längd beror på din ålder:
• Du som är 39 år eller yngre har 25 dagar per år.
• Du som är mellan 40 och 49 år har 31 dagar per år.
• Du som är 50 år eller äldre har 32 dagar per år.
Du måste ta ut minst 20 semesterdagar per år, resten får du spara om
du vill. Du får ha max 40 sparade semesterdagar.
Semesterplanering görs på varje arbetsplats under våren. Chefen fördelar semestern efter att ha samlat in önskemål från medarbetarna.
För lärare, uppehållsanställda, ferieanställda och korttidsvikarier
gäller speciella regler.
Du som har fler än 25 semesterdagar per år eller sparade dagar kvar, kan omvandla
överskjutande dagar till lediga timmar eller kontanter.
2015-04
2015-04
Prata om ledighet
med din chef
När det gäller din anställning är det alltid i första hand din närmaste
chef som du ska vända dig till. Din chef har kunskap om och ska följa
de lagar, avtal och riktlinjer som finns i olika frågor.
Vissa ledigheter har du rätt till enligt lag. Det gäller till exempel föräldra­
ledighet. Föräldrapenningtillägg är ett tillägg baserat på din lön som
utgår automatiskt enligt gällande avtal när du ansöker om föräldra­
ledighet. För mer information kontakta avdelningen för arbetsgivarfrågor,
sektor styrning och verksamhetsstöd
Annan ledighet kan chefen bevilja under förutsättning att det går att
lösa på ett bra sätt för verksamheten. Skövde kommuns riktlinjer för
tjänstledighet hittar du på intranätet.
Om du blir sjuk
Om du inte kan arbeta på grund av att du är sjuk eller är hemma vid
exempelvis vård av sjukt barn, är det viktigt att anmäla detta så fort
som möjligt.
Varje arbetsplats har rutiner för hur du ska göra om du inte kan gå till
jobbet som planerat. Var noga med att följa dessa. Är du sjuk mer än
en vecka ska du visa läkarintyg från och med 8:e kalenderdagen.
Blir du sjuk på din semester ska du visa läkarintyg från första dagen.
Fråga din närmaste chef om du är osäker på vad som gäller eller
har frågor.
2015-04
Din uppsägningstid
Som nyligen anställd är troligen inte uppsägningstiden det du
funderar på. Men det är bra att veta vilka regler som gäller.
Det första året som anställd gäller en uppsägningstid på en månad.
Det betyder att du förbinder dig att jobba kvar på ditt jobb under den
närmaste månaden efter att du har sagt upp dig själv. Detta är en
trygghet för både dig och kommunen som arbetsgivare.
Efter ett år kan olika tider gälla för olika anställningar och avtal.
Tala med din chef eller kontakta ditt fackförbund för mer information.
Har du en tidsbegränsad anställning, till exempel ett vikariat, gäller
som regel ingen uppsägningstid. Ett sådant anställningsavtal förutsätts löpa tiden ut. Är du och arbetsgivaren överens kan naturligtvis
anställningen avslutas vid annan tidpunkt.
Kapitel 4
Egna anteckningar
2013-12
2015-04
2015-04
2015-04