Johanna Kristensson

”Språk, lärande och
identitetsutveckling är nära
förknippande. Genom rika
möjligheter att samtala, läsa och
skriva ska varje elev få möjlighet
att utveckla sina möjligheter att
kommunicera och därmed få
tilltro till sin språkliga förmåga”
Tidsenliga lärverktyg för
att stödja elevers språk-,
läs- och skrivutveckling
Svenska BUP-kongressen 2015
Johanna Kristensson, leg logoped
Halmstads kommun & Oribi, Lund
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången
grundskola
•
Fokus på förebyggande
arbete och tidiga insatser
Med ett så viktigt uppdrag går det inte att vänta på att eleverna först ska
misslyckas innan något görs.
All forskning visar att det är det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna
som har en avgörande betydelse för en framgångsrik skolgång.
kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat
sätt
Vad är ”alternativa”
lärverktyg?
Komplement till mer traditionella verktyg som papper,
penna och bok
Talsyntesprogram, rättstavningsprogram, DAISY-spelare för
tal-/ljudböcker, taligenkänning
Språk-, läs- och skrivutveckling börjar långt innan skolstarten.
Elever vet tidigt (ibland redan innan skolstart) om de kommer att tillhöra
”Läsarnas klubb” eller inte.
Den akademiska självbilden behöver stärkas redan från början, dvs. innan
eleven hunnit misslyckas med sin läsning. Höga förväntningar!
Kan fungera som ett par glasögon för elever med läs- och
skrivsvårigheter
Många alternativa verktyg anpassas numer till
smartphones och lärplattor, vilket ger en ökad tillgänglighet
Varför lärplatta?
Tidsenliga "alternativa" verktyg
Många funktioner i ett och samma verktyg - både i
plattan och genom apparna
ClaroSpeak
SayHi
IntoWords
Legimus
Google översätt
Imläsningstjänst
AudioNote
Voice Assistant
Skolstil
Educreation
Prizmo
MyScript Calculator
Lärandet kan bli modernt och lustfyllt
Aktiverar flera sinnen
Interaktivitet
Samarbete
Alternativa lärverktyg
fungerar...
Talsyntes
Ljudning
Taligenkänning
Anteckningar
Röstmeddelanden
Diktafon
Skanner
OCR
Daisyspelare
M.fl.
Vilket i sin tur ger ökad…
yg är
t
k
r
e
v
a
iv
Förebyggande
Alternat
bra för
d
r
o
a
r
d
Tidigam
insatser
ed an
ALLA!
Delaktighet
Likvärdighet
Tillgänglighet
Kompenserande
Språk-, läs- och skrivutvecklande
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
”Everybody is a genius. But if you
judge a fish by its ability to climb a
tree, it will live its whole life believing
it’s stupid”
Självständighet
Kontakt
[email protected]
http://logopedeniskolan.blogspot.com
@JoKristensson
"Språk och digitala verktyg i förskolan idéer och inspiration" (Nypon förlag)
http://korta.nu/hstdsprak