Torup 37

Naturtyp: Vattendrag, ädellövskog och naturbetesmarker
Ekonomiska kartan: 2D5J
Torup
37 Torup
Landskapet runt Torup är kuperat och naturskönt. Djupa trädbevuxna bäckraviner, vidsträckta betesmarker och ett par ”floar” bäddar för ett rikt djur- och växtliv.
Värderingsgrunder
Nyckelbiotop, rödlistade arter, prioriterad naturtyp, variation, hålträd och död ved, vattendrag, spridningskorridor.
ker av fennoskandisk typ (6270), mindre strandpipare,
gråhakedopping, fältpiplärka, stensimpa, bäcknejonöga,
sandmarks- och dynglevande insekter, desmeknopp, gullpudra, flera rödlistade eller sällsynta moss- och lavarter.
Naturtyper / Arter
Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor (3260), ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ
(9160), lind-lönnskogar i sluttningar och raviner (9180),
alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade (91E0),
torra hedar (4030), artrika torra-friska låglandsgräsmar-
Norra delområdet domineras av Klammersbäck, som på
flera ställen rinner fram genom djupa raviner och markerade bäckdalar. Bäcken kantas av lövträdsridåer och
skogsdungar som, framför allt i raviner och branter, är
förhållandevis orörda och rika på hålträd, död ved och
lågor. Lokalklimatet i den djupt nerskurna bäckdalen
präglas av skugga och hög luftfuktighet. Ett stort antal
ovanliga mossor och lavar trivs i den här miljön, vilket
kan antas gälla även för diverse landlevande sniglar och
snäckor.
Skyddsstatus / Annan klassning
En mindre del av området omfattas av Biotpskydd och/eller Natura 2000, en stor del omfattas av Strandskydd.
dragets fauna hör också den ovanliga stensimpan.
I sydost hittar vi en stor betesmark, nästan helt utan träd
och buskar, samt två grundvattenförsörjda våtmarker
med varierande vattenstånd. Den större, Torupa flo, är en
välkänd fågellokal, som under flyttningstider drar till sig
stora mängder rastare, framför allt vadare och änder, och
inte sällan hittas någon raritet i området. Mindre strandpipare, gråhakedopping och smådopping häckar regelbundet i anslutning till ”floarna”. På de intilliggande sandiga
betesmarkerna förekommer ibland fältpiplärka.
Vattnet i bäcken är av god kvalitet, med inga eller små
tecken på förorening eller försurning. Havsöring går i stor
mängd upp och leker på lämpliga bottnar och till vatten-
Området är inte speciellt lättillgängligt, då befintlig väg är
privat och parkeringsmöjligheterna begränsade.
4
5
Torup
Torup
6
7