Folder Lerådalen för enkelsidig utskrift och

Ravinen bildas
En ravin är en V-formad dalgång som bildats genom
vattnets eroderande verkan på jordlagren. Så här
bildades Lerådalens ravin:
NAturreservat I lerums kommun
Reservatsgräns
Lerum
meanderbåge
skredärr
Idag rinner mindre vatten i botten av ravinen än i
slutet av istiden. Vattnet slingrar fram i breda bågar.
Det kallas att ån meandrar. I innerkurvorna avsätts
lera och annat som vattnet för med sig, och i ytter­
kurvorna äter sig ån längre och längre ut. På så sätt
blir ån mer och mer kurvig. Till slut hittar vattnet en
genväg rakt över kurvan. Ravinlandskapet förändras
också på grund av skred som lämnar ärr av blottlagd
jord efter sig i ravinens sluttningar.
Lerådalen
Lerådalen
naturreservat
Under istiden
fylldes Lerådalen
med lera.
När isen smälte för 10 000 år sedan forsade smältvatten genom dalgången. Vattnet eroderade ner i
sedimenten och bildade ravinen med dess branta
sluttningar.
Floda
Stenkullen
E20
Slätthult
Upptäck Lerådalen!
Den böljande Lerådalen ligger som en grön kil mellan
Lerum och Stenkullen. Naturreservatet lockar med
fågelrika marker, rofyllda promenader och spännande
vattenmiljöer. I området finns markerade stigar, flera
fina rastplatser och en utsiktsplats med vacker vy över
dalgången. Rastplatsen i norr är tillgänglig med rullstol.
Utsiktsplatsen i norr når man via en grusad yta med viss
lutning. Grinden till beteshagen är svår att öppna. Det
tätortsnära läget gör det lätt att ta sig till området till
fots eller cykel. Det går också ta sig hit med buss (hpl
Hede/Stillestorpsvägen) eller tåg (station Stenkullen/
Lerum). För bilburna finns flera parkeringsplatser att
välja mellan.
TÄNK PÅ
Området är kuperat, det kan vara svårt att ta sig fram
på vissa ställen, speciellt efter regn. Med hänsyn till
tamboskap, vilda djur och andra besökare är det viktigt
att hundar är kopplade. Djuren kan uppfatta hunden
som ett hot, så gå inte för nära flockarna.
Ytterligare information
Lerums kommun
443 80 Lerum
Tel: 0302-52 10 00
Hemsidor: www.lerum.se, www.visitlerum.nu
Reservatet för­valtas av Lerums kommun och marken är kommun- och privatägd.
Produktion: Naturcentrum AB 2015. Karta: C. Lindkvist/Naturcentrum AB.
Illustrationer: N. Forshed. Foto: T. Hallingbäck (åkertuss) och Naturcentrum (övriga).
L
Teckenförklaring
erådalen lockar med böljande betesmarker
och djungellik grönska intill porlande vatten.
Här kan du ta rofyllda promenader längs markerade
stigar och ha picknick i det gröna, men också
ge dig ut på mer strapatsrika utflykter i obanad
terräng. I naturreservatet finns mycket att se och
upptäcka, Lerådalen är bland annat känt för sitt
rika fågelliv.
Cykelparkering
Rastplats
Ormvråk Buteo buteo
Åkertuss Tortula truncata
Utsiktsplats
Bro/Spång
Trivs på bar jord
Betesdjurens tramp skapar fläckar med bar lerjord i
ravinslänterna. Där trivs ett antal specialiserade mossor.
Vanliga arter är åkertuss och sylmossa och på vissa
ställen kan man finna ovanliga arter som spärrkrus­
mossa och pygmémossa. De flesta av dessa mossor är
bara några millimeter höga, kortlivade och sprider sig
med sporer mellan ler­fläckarna. Störst chans att hitta
dem har man på våren när de har sporkapslar.
Områdets historia
Lerådalen är ett historiskt odlingslandskap som brukats
av intilliggande byar och gårdar, åtminstone sedan
1400–1500-talen. I de böljande markerna har traktens
bönder haft sina djur på bete och i perioder har ler­jorden
också använts till odling. Men människans historia
i området är äldre än så – arkeologiska fynd visar att
människor bott och verkat här sedan järnåldern.
Grind/Övergång
Reservatsgräns
Grusad gångväg
Markerad naturstig
Markerad
svårframkomlig
stig
Ej markerad
naturstig
N
n
ulle
nk
Ste
ru
m
upp i skyn. I de buskrika brynen håller törnskata, törnsångare och buskskvätta till och uppe i trädkronorna
gömmer sig den skygga stenknäcken.
Längs vissa sträckor av ån skapar mossklädda
alar, omkullfallna trädstammar och högstubbar en
djungellik känsla på ravinens botten. Den mjuka
lövveden är värde­full för många organismer som vedlevande insekter och svampar, hackspettar och andra
hålhäckare. Mindre hackspett är en av många som
bygger bo och letar efter insekter i den murkna veden.
Gulmåra
Galium verum
Le
Lerådalens fågelliv
Lerådalens öppna betesmarker är bra jaktmarker för
rovfåglar som tornfalk och ormvråk. En karaktärsart
i det öppna landskapet är sånglärkan. Redan i mars
månad kan man höra dess jublande drillar från högt
Tillgänglighetsanpassad parkering
Stenkullen
Blommande betesmarker
Under vår och försommar smyckas delar av betes­marken
av blommande träd och buskar. Hägg, hagtorn,
slån, aplar och rosenbuskar är en fröjd för ögat och
uppskattas också av fåglar, bin, humlor och fjärilar
för sina blommor och bär. I vissa delar finns en rikare
flora med arter som gulmåra, prästkrage, smörbollar
och svinrot. Vid vattenfallet i reservatets norra del växer
stor fetknopp.
Parkering
Gråbo
Reservatets natur
Leråns dalgång, eller ravin som geologerna kallar
den, har skurits ut av Leråns strömmande vatten. Ån
slingrar fram i botten av ravinen och omges av mer
eller mindre branta ravinslänter. Utmed vattnet växer
en bård med lövträd, medan slänterna och markerna
ovanför ravinen utgörs av öppna betesmarker.
Genom betesmarkerna går markerade stigar och
utmed stigarna finns fina rastplatser. Från rastplatsen
i norr är utsikten enastående och strax intill kastar sig
Leråns vatten nerför blottade hällar i små forsar och
fall – en spännande plats! Broar längs ån ger möjlighet till närkontakt med det porlande vattendraget. För
att hålla landskapet öppet betas dalgången av får och
nötdjur.
Information
0
200 meter