Del 3 - Kristianstad kommun

25 Objektkatalog
BeskrivningavvärdefullaområdeniKristianstadskommun
Kungsfiskare
Foto:PatrikOlofsson
26 Ett rikt djur- och växtliv
"Denbiologiskamångfaldenskabevarasochnyttjaspåetthållbart
sätt,förnuvarandeochframtidagenerationer.Arternaslivsmiljöer
ochekosystemensamtderasfunktionerochprocesserskavärnas.Ar‐
terskakunnafortlevailångsiktigtlivskraftigabeståndmedtillräcklig
genetiskvariation.Människorskahatillgångtillengodnatur‐och
kulturmiljömedrikbiologiskmångfald,somgrundförhälsa,livskvali‐
tetochvälfärd."
‐RiksdagensdefinitionavmiljömåletEttriktdjurochväxtliv
Biologiskmångfald(elbiodiversitet)handlaromdenvariationsrike‐
domsomkännetecknaralltlivpåjorden.Dagensbiologiskamång‐
faldärettresultatavfyramiljarderårsevolutionmenävenavmän‐
niskanpåverkanpåmiljönändasedanjägar‐ochsamlaråldernoch
etableringenavdeförstakulturerna.Alltsedanvårutvecklingtogfart
meddomesticeringavdjur,förädlingavvildagrödorochförändring
avlandskapetharvipåverkatdenbiologiskamångfaldenochgörså
änidag.Områdenmedrikbiologiskmångfaldärbådeplatsersom
undgåttmänskligpåverkanochplatsersomregelbundetstörtsge‐
nomolikaingrepp.Mångaavvårahotadeochsällsyntaarterär
knutnatilldetgamlaskogs‐ochodlingslandskapetdärdetfannsen
rikedomavolikaväxt‐ochdjursamhällensomidagäralltmersäll‐
synta.Utvecklingenavbladetmodernaskogs‐ochjordbrukethar
bidragittillenstorförlustavbiologiskmångfald.EnligtFN:skon‐
ventionombiologiskmångfaldharSverigeförbunditsigattbevara
ochnyttjadenbiologiskamångfaldenpåetthållbartsätt.Vidtopp‐
mötet2002iJohannesburgantogvärldensregeringschefermåletatt
till2010stoppadendramatiskaförlustenavbiologiskmångfald.
Sverigeharintenåttmålettrotsstorainsatsermenpositivtäratt
arbetetmedbevarandetavbiologiskmångfaldnuharfåttetttydli‐
garefokus.Attlyckasbevaramångfaldenavdjurochväxteräravgö‐
randeförattekosystemskafungeraochgöranyttasomattrenaluft
ochvatten,lagrakolochpollineravåragrödor.Utansammansätt‐
ningenfrånmångaolikaartermedskildafunktionerriskerarvårt
utnyttjandeavnaturresurser,klimatförändringarochannanpåver‐
kanskadaekosystemensförmågaatttillhandahålladessatjänster.
Förattskyddaochhållbartnyttjavårbiologiskamångfaldgörs
mångainsatsergenomblandannatNatura‐2000nätverket,national‐
parkerochnaturreservat.ArbetetmedattbeskrivaSverigesflora,
faunaochfungasåvälnationelltsomregionaltärenannanviktig
processiförvaltingenavdenbiologiskamångfalden,liksomattar‐
betainnaturvårdsaspekteridetkommunalaplaneringsarbetet.
27 Hav i balans
och levande kust och skärgård
"Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård
ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt naturoch kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust
och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar."
-Riksdagens definition av miljömålet Hav i balans samt levande kust och
skärgård
Vårtnyttjandeavhavetgårändatillbakatillstenåldern.Brukandet
avhavetliggeralltsådjuptrotatioss,bådesomenkällatillmatoch
råvarormenävensomtexavfallsplats.KusteniKristianstadskom‐
mungränsartillHanöbuktensomärendelavÖstersjön,världens
störstabrackvattenhav.Enlägresalthaltgörattdetärhärfinnsen
unikblandningavolikasöt‐ochsaltvattenarter.
Havettillsammansmedsinkustochskärgårdharetthögtvärdeäven
idag,bådeekonomisktsettochförrekreationochfriluftsliv.Ungefär
hälftenavSverigesbefolkningborinomenmilfrånhavetvilketvisar
hurstorbetydelsehavetharförmänniskanänidag.Kustenutgör
därförencentralzonförmångaintressensomtexexploatering,
handel,turism,rekreationochfriluftsliv.StoradelaravKristianstads
kommunsöstligasidagränsartillhavetfrånJulebodaisödertillTos‐
tebergainorr.Totaltuppgårkustlinjentillca35km.Kustenochden
kustnäramiljönikommunenharstoranaturvärdenmedblandannat
fleranaturreservat,texÄspetsomärettstortsammanhängande
strand‐ochvattenområdemedettriktfågelliv.Desandigamarkerna
somkaraktäriserarstoradelaravkommunenövergårvidkustentill
ettdynlandskapmedlångaobrutnasandstränderochsanddyner.
Dynlandskapetärlängsstorasträckorbeklättmedglesochmager
tallskog.Tallskogarnaharettvälutvecklatmoss‐ochlavsamhälle
medfleramerellermindresällsyntaarter,texstor‐litensandlilja
ochdenskygganattskärran.
28 K1.
Kusten Fårabäck - Tosteberga
Naturtyp
Skärgård,Betesmark,Lövskog,Hav
Värdetyp
BZRK
Klass
1
Areal
6000ha
Nuvarande
status
Naturreservat,Natura2000,Riksintresseförna‐
turvårdochkustzon
Markägare
‐
Beskrivning:
OmrådetutgörsdelsavSkånesendaskärgårdmedriktochskyddsvärt
fågelliv,delsavkustenmedhuvudsakligenflacka,stenigabetesmarkermed
mycketrikfloraochfågelliv,delsavsandigamarkerisydvästmed
skyddsvärdflora,faunaochfunga.
TostebergahamnFoto:PatrikOlofsson
Naturvärden:
Skärgårdenharettstortantalhäckfåglarsommåsar,tärnor,änderoch
vadarevilkaskyddasavtillträdesförbudpåöarnaunderhäckningstiden.
Lägerholmen,somärvårtäldstanaturreservat,harförbudmottillträdeåret
om.Vintertidbrukarstoramängdersjöfågelsamlasutanförkustenochsåväl
havsörnsomkungsörnuppehållersigiområdet.
Kustensbetesmarkerharmycketlånghävdkontinuitetochhyserenmängd
hotadeochsällsyntanaturtyperocharter,tex.finnshärenvärdefull
ängssvampfloraknutentilldehävdademarkerna.Härfinnsalltfråntorra
ängarochsandfälttillkalkfuktängarochrikkärr.Botanisktsärskiltvärdefulla
delområdenärÖ.Hammaren,Landön,Vannebergaholmen,Lyckebodaängar
medInviken,TostebergaängarochGyetorpskärret.Kustområdetinnehåller
29 -
-
artersomexempelvisälväxing,slåtterblomma,kust‐ochsumpgentiana,
fältnocka,tätört,busktörne,luddfingerörtochflerasällsyntaorkidéer.
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetsstorabiologiskamångfaldinombådefloraochfaunaskakvarstå.
Betesmarkerinomområdetskafortsättahävdas.
Trädochbuskaravigenväxningskaraktärvidbetesmarkernaskaendast
förekommaimindreomfattning.
Detrikafågellivetknutettillskärgårdenskabevaras.
Vegetationenskadominerasavhävdgynnade,lågvuxnaarter,typiskaför
betesmarker.
Vidbetessäsongensslutskasamtligvegetationvaravälnedbetad.
Betesmarkernaskahaensådanartsammansättningattenellerfleraarter
intetillåtsdominerapåbekostnadavmerlågvuxna,konkurrenskänsliga
arter.
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Samtligabetesmarkerinomområdetbörårligenhävdas.
Betesdriftenbörskesåattallvegetationärvälavbetadvidvegetations‐
periodensslutvarjeår.
Igenväxningsvegetationbörregelbundetröjasvidbetesmarkerna.
Skyddavfågellivetshäckningsplatserknutnatillskärgården.
Karta
30 K2.
Kusten Åhus - Juleboda
Naturtyp
Tallskog,Lövskog,Betesmark,Sanddynlandskap
Värdetyp
GNBZRL
Klass
2
Areal
1950ha
Nuvarande
status
Naturreservat,Natura2000,Riksintresseförna‐
turvård,friluftslivochkustzon
Markägare
‐
Beskrivning:
SanddynlandskapidirektanslutningtillHanöbuktenmedaktivastrandpro‐
cesserochdynbildningar.Störstadelenharplanteratsmedtalliavsiktatt
hindraenmeromfattandesandflykt.
Naturvärden:
Inomområdetfinnsovanliganaturtyper,bundnatillsand,delvisäveninom
bebyggdadelar.Deoexploateradepartiernaharmycketstorbetydelsebåde
försinanaturvärdensamtderasstoravärdefördetrörligafriluftslivet.Hela
kuststräckanbeståravsandstrandmedutomordentligtgodakvaliteterför
solochbad.Deöppnadynernaochskogsområdenmedglesmarkvegetation
domineradavlav‐täckenellermossaärmycketkänsligaförslitage.Troligen
skulledenbiologiskamångfaldendockgynnasavenvissmarkstörningdär
lavtäckettunnadesutivissaområden.Ettexempelpåenvärdefullarti
områdetärtalltickanvarsförekomstvittnaromhöganaturvärden.Talltickan
gerenlångsamhålrötaitallar,vilketärenförutsättningförmångahotade
insekter.Inomdettastoraområdekanurskiljasettantalsärskiltvärdefulla
delområdeninnehållandeblasärskiltskyddsvärdfloraochfauna.Dessa
värdekärnorbehandlasävenseparatinaturvårdsprogrammet.
-
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetskaraktäravtallbevuxetsanddynlandskapskakvarstå.
Områdetsvärdeochtillgänglighetfördetrörligafriluftslivetskafinnaskvar.
Förområdetvärdefullaarterskafinnasilivskraftigabestånd.
Områdetskainnehålladödvediformavhögstubbar,lågorochgrenar.
Trädskiktetskahaenblandadåldersstruktursommöjliggörennaturlig
föryngring.
Områdetbörpräglasavettmåttligtslitagesomskaparinslagavblottadsand.
Gläntormedsandblottorskaförekommainomområdet.
31 -
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Kvarvarandenaturområdenundantasfrånexploatering.
Rörligtfriluftslivstyrstilldemesttåligamarkerna,idenmåndetär
nödvändigtförattundvikabeståendemarkskador.
Gläntormedblottadsandgörvidbehovåterskapas.
Regelbundenröjningbörgenomförasföratthindraigenväxningavtalli
strandnäraområden.
Karta
32 Levande sjöar och vattendrag
"Sjöarochvattendragskavaraekologiskthållbaraochderasvariat‐
ionsrikalivsmiljöerskabevaras.Naturligproduktionsförmåga,biolo‐
giskmångfald,kulturmiljövärdensamtlandskapetsekologiskaoch
vattenhushållandefunktionskabevaras,samtidigtsomförutsättning‐
arförfriluftslivvärnas."
‐RiksdagensdefinitionavmiljömåletLevandesjöarochvattendrag
Naturligavattendragslingrarsigframgenomlandskapetochomges
avträdbevuxnakanter.Denslingrandeformenbidrartillattsänka
strömhastighetenochgerdåvegetationenenchansatttauppnä‐
ringsämnensomtransporterasmedvattnet.Trädridåerlängsmed
vattendragetskuggarochbidrartillattgeettkallt,syreriktvatten
vilketgynnardeflestaarter.Vattendragsomharkvardessafysika‐
liskaförutsättningarhardärföroftaenhögbiologiskmångfald.Ett
naturligtvattendragsomundgåttrensningpräglasocksåavenom‐
växlandegrovlekpåbottenmaterialet.Forsandepartiermedettste‐
nigtbottenmaterialväxlasmedlugnaredelardärbottenmaterialetär
merfinkornigt.Dennavariationskaparlivsmiljöerförmångaolika
arterochgynnardärmeddenbiologiskamångfalden.Ävenomdessa
förutsättningarfinnsärlivetivattendragenändåutsattiformavtex
näringsläckageellerutsläppavbekämpningsmedelfrånomgivande
marker.Dikningarochkörskadoriskogs‐ochodlingsmark,kantill‐
sammansmedjorderosionochläckandenäringsämnenställatillstor
skadaivattendragengenomattföroreningshalternaihöjschockar‐
tat.Trädavverkningarlängsmedvattendragenökarsolinstrålingen
ochhöjerdärmedtemperaturenivattnetvilketkanändralivsvillko‐
rendrastisktförfaunan.Förattettvattendragskabehållasinavär‐
denärdetdärförviktigtattdetinterätasutochattenträdzonspa‐
rasnärmastvattendraget.Kristianstadskommunharettflertalvat‐
tendragvaravfleraharettmyckethögtvärde.Helgeåsomavvattnar
storadelaravkommunenharsittflödeiettcentrallägegenom
kommunenochrinnerblandannatgenomKristianstad.Helgeånär
enavdeartrikasteåarnailandetmedhela32sötvattenlekande
fiskarter,texfinnshärettbeståndavdenstarkthotademalen,Si‐
lurusglanis.
33 SV1.
Julebodaån - Blåherremölla
Naturtyp
Vattendrag,Lövskog,Betesmark
Värdetyp
NBZRK
Klass
3
Areal
159ha
Nuvarande
status
DelvisNatura2000,Nyckelbiotop,
Riksintresseförnaturvårdochfriluftsliv
Markägare
Staten,Privat
Beskrivning:
IenmarkeraddalgångrinnerJulebodaån,omgivenavettvarieratnatur‐och
kulturlandskapmedalkärr,ädellövskogochbetesmarker.Ånharett
näringsriktmenrentochklartvattenmedrikbottenfaunaochärettviktigt
vattendragförbådehavsvandrandeochstationäröring.
Blåherremöllaärenkvarnanläggningmedanorfrån1600‐taletochsomhar
enålderdomligkaraktärochsomomgesavfruktodlingarochartrika
lövskogsområden.
Naturvärden:
Julebodaånharkvarmycketavsinfysiskakaraktärmedmeandringoch
forsar.Ånharettsyreriktvattenochettriktbeståndavhavsvandrandeöring
med2000‐4000vandrandeöringarvarjeår.Äveninsektslivetärriktkring
ånmedtexflertaletsländor.BäcksländanCapnopsisschilleriärenkänsligart
vilkenärovanligiSkånemensomfrekventpåträffasvidJulebodaån.Dehöga
naturvärdenafinnsintebaraivattnetutanåterspeglasäveninärområdet
kringånmedvärdefullaskogspartierochhävdadebetesmarker.
-
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetskauppvisaennaturlighydrologi.
Vattendragetskauppvisaennaturligkaraktärmedomväxlandeforsandeoch
lugnapartier.
ÅnsvattenkvalitetskauppfyllakravenförGodYtvattenstatus.
Dödvedskafåfinnasivattendraget.
Bottenmaterialetskautgörasavsand/grus/stenochinteuppvisateckenpå
igenslamning.
Julebodaånskahysaettlivskraftigtbeståndavhavsvandrandeöring.
Främmandearterskainteintroduceras/främmandearterskaintetillåtasöka
iantalellerutrbredning.
Betesmarkernaskadominerasavhävgynnade,lågvuxnaarter,typiskaför
betesmark.
34 -
-
Artsammansättningenbörvarasådanaattenellerfleraarterintetillåts
dominerapåbekostnadavmerlågvuxna,konkurrenskänsligaarter.
Områdetskainnehålladödvediformavhögstubbarlågorochgrenar.
Trädskiktetskahaenolikåldrigstruktursommöjliggörennaturlig
föryngring.
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Områdetsnaturligahydrologibörinteändrasellerpåverkas.
Åtgärderbörvidtasförattminskanäringsbelastningenavån.
Naturligaelleranlagdavandringsvägarbörsäkerställasivattendragetföratt
motverkafragmenteringfråndämmenochandravandringshinder.
Ingreppivattendragetsomkanalisering,invallningellerrensningbörej
förekomma.
Pådesträckordetfinnsenskuggandeträdridåbördennabevaras.
Dödvedtillåtsfinnaskvaralternativtillförsvattendraget.
Kultivering,gödslingelleranvändningavbekämpningsmedelbörinte
förekommainärhetenavvattendragetellerdessbiflöde.
Betesmarkernabörvarjeårhävdasgenombetefrånfrämstnötkreatur.
Betesdriftenbörskesåattallvegetationärvälavbetadvidvegetations‐
periodensslutvarjeår.
Skogspartierbörlämnasförfriutveckling.
Karta
35 SV2.
Segesholmsån
Naturtyp
Vattendrag
Värdetyp
NLZBKR
Klass
3
Areal
164ha
Nuvarande
status
Nyckelbiotop,Riksintresseförnaturvårdochfri‐
luftliv
Markägare
‐
Beskrivning:
Relativtopåverkatvattendragmedrikbottenfaunaochmycketomväxlande
landskapidalgången.MellanHerremöllaochTrollemöllafinnsmycketfina
öringbottnar.Härfinnssåvälsmåskaligtbeteslandskapmedblockrika,
enbevuxnahagarsomädellövskogarmedlångkontinuitetochrikfloraoch
faunasamtalsumpskogar.
Naturvärden:
Ettvattendragmedhöganaturvärdenochvärdefullaomgivningar.Vid
Rallatefinnsenartrikfaunamedblandannatmångasländartersomtex
dagsländornaBaetisrhodani,Baetismuticus,Ephemeradanica,Heptagenia
sulphureaochRhithrogenagermanica.ÄvennedströmsRallateåterfinns
mångaavdessaartervaravfleraärsällsyntaochhotade.Ånhyserävenett
riktfiskbeståndmedartersomöring,ålochnejonöga.
-
-
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetskauppvisaennaturlighydrologi.
VattenkvalitetenskauppfyllakriteriernaförGodYtvattenstatus.
Vattendragetskauppvisaennaturligkaraktärmedomväxlandeforsandeoch
lugnapartier.
Bottenmaterialetskautgörasavsand/grus/stenochinteuppvisateckenpå
igenslamning.
Ånskaomgesavträdiformavlöv‐ochlövsumpskog.
Dödvedskafåfinnasivattendraget.
Främmandearterskainteintroduceras/främmandearterskaintetillåtasöka
iantalellerutbredning.
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Områdetsnaturligahydrologiskainteändrasellerpåverkas.
36 -
Naturligaelleranlagdavandringsvägarbörsäkerställasivattendragetföratt
motverkafragmenteringfråndämmenochandravandringshinder.
Ingreppivattendragetsomkanalisering,invallningellerrensningbörej
förekomma.
Denaturligaomgivningarnamedsumpskog/trädridåerskabevaras.
Dödvedtillåtsfinnaskvaralternativtillförsvattendraget.
Bekämpningsmedelbörejspridasinäraanslutningtillvattendraget.
Karta
37 SV3.
Mjöån
Naturtyp
Vattendrag
Värdetyp
ZBL
Klass
1
Areal
127ha
Nuvarande
status
Riksintresseförnaturvård
Markägare
‐
Beskrivning:
Mjöån,medkällflödenfrånFjällmossenuppepåLinderödsåsen,ärtrotsviss
näringsbelastning,enavSkånesrenasteåarmedmycketrikochvarierad
bottenfauna.Ånpräglasavettnaturligtflödeochärenbetydelsefull
reproduktionslokalspecielltföröring,menävenförbäck‐ochflodnejonöga
meduppskattningsvis15‐20hagodalekbottnar.
Naturvärden:
-
-
Mjöånharenmycketrikfaunasomäravnationelltintresse.Ettflertal
skyddsvärdaarterhörhemmaiånblandannatflerafiskar.Ånharennaturlig
karaktärmedettstortantallekbottnarförtexhavsvandrandeöring,bäck‐
ochflodnejonöga.Vattendragetharävenandrahotadearteränfiskarsom
flodpärlmussla,tjockskaligmålarmussla,nattsländanOdontocerumalbicorne,
dagsländornaRhithrogenagermanicaochBrachycercusharrisellus,
skalbaggenDeronecteslatus,bäcksländanDinocrascephalote.
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetskauppvisaennaturlighydrologi.
VattenkvaliteteniånskauppfyllakravenförGodYtvattenstatus.
Vattendragetskauppvisaennaturligkaraktärmedomväxlandeforsandeoch
lugnapartier.
Bottenmaterialetskautgörasavsand/grus/stenochinteuppvisateckenpå
igenslamning.
Dödvedskafåfinnasivattendraget.
Främmandearterskainteintroduceras/främmandearterskaintetillåtasöka
iantalellerutbredning.
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Områdetsnaturligahydrologibörinteändrasellerpåverkas.
38 -
Ingreppivattendragetsomkanalisering,invallningellerrensningbörej
förekomma.
Naturligaelleranlagdavandringsvägarbörsäkerställasivattendragetföratt
motverkafragmenteringfråndämmenochandravandringshinder.
Åtgärderförattminskanäringstillförselntillvattendraget.
Bekämpningsmedelbörejspridasianslutningtillvattendraget.
Pådesträckordärenbeskuggandeträdridåfinnsbördennabevaras.
Dödvedtillåtsfinnaskvaralternativtillförsvattendraget.
Karta
39 SV4.
Vramsån
Naturtyp
Vattendrag
Värdetyp
BZK
Klass
1
Areal
328ha
Nuvarande
status
Natura2000,Riksintresseförnaturvård
Markägare
‐
Beskrivning:
HelgeånsnäststörstabiflödemedursprungiStoremosseområdeti
HässleholmskommunsamtBosarpssjön.Vramsånavvattnarenstordelav
Linderödsåsensnordostsidaviaettantalmindrebäckarinnandennår
Kristianstadslättenssandigamarker.PåvägenmotutloppetiHelgeåslingrar
sigångenomsåvältätaskogarsomodlingslandskapochbebyggelse.Ett
flertaldämmenfinnslängsån.
Jättemöja Foto:PatrikOlofsson
Naturvärden:
Vramsånharförhållandevisgodvattenkvalitetochuniktstorabiologiska
värden.Härfinnsrikvariationibottenfaunan,sällsyntafiskartersom
grönlingochsandkrypare,stortbeståndavöring,bådestationäroch
havsvandrande,desårbaraarternaflodpärlmusslaochtjockskalig
målarmussla,ettriktfågellivsamtenintressantfloramednordensenda
förekomsteravjättemöjasomframträdanderepresentant.Ånärkraftigt
påverkadavnäringstillförselvilketbidrartilligenslamningavlekbottnar.
Vattenståndetfluktuerarmycketundersommarentillföljdavvattenuttag
ochånhariblandettmycketlågtvattenflöde.
40 -
-
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetskauppvisaennaturlighydrologi.
VattenkvalitetenskauppfyllakravenförGodYtvattenstatus.
Främmandearterskainteintroduceras/främmandearterskaintetillåtasöka
iantalellerutbredning.
Vattendragetskauppvisaennaturligkaraktärmedomväxlandeforsandeoch
lugnapartier.
Bottenmaterialetskautgörasavsand/grus/stenochinteuppvisateckenpå
igenslamning.
Dödvedskafåfinnasivattendraget.
VidareinfosebevarandeplanförNatura2000‐Vramsån
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Områdetsnaturligahydrologibörinteändrasellerpåverkas.
Åtgärderförattminskanäringstillförselntillvattendraget.
Ingreppivattendragetsomkanalisering,invallningellerrensningbörej
förekomma.
Naturligaelleranlagdavandringsvägarbörsäkerställasivattendragetföratt
motverkafragmenteringfråndämmenochandravandringshinder.
Dödvedtillåtsfinnaskvaralternativtillförsvattendraget.
VidareinfosebevarandeplanförNatura2000–Vramsån.
Karta
41 SV5.
Lyngsjön
Naturtyp
Eutrofsjö,Betesmark,Barrskog,Extremrikkärr
Värdetyp
B
Klass
1
Areal
117ha
Nuvarande
status
DelvisNaturreservat,Natura2000,
Riksintresseförnaturvård
Markägare
Privat
Beskrivning:
GrundvattenförsörjdsjömedhögtpH‐värdeochenvegetationmedbla
kalkgynnadekransalger.Omgivningarnaruntsjönutgörsavtillstörstadelen
betadekalkfuktängarochkalkkärr,bildadeeftersjösänkningpå1800‐talet.
Södradelenärbevuxenmedsandigbarrskog.Rikkärretharenmycketrik
floraochäridagnaturreservat.Delaravområdethävdasgenomslåtter.
Naturvärden:
-
-
Floranärmycketrikochprägladavkalkförekomsten.Härfinnsbla
orkidéernajohannesnycklar,ängsnycklar,honungsblomsterochgulyxne
tillsammansmedslåtterblomma,tätört,majvivaochkärrspira.Angränsande
torraresandbackarhyserocksåenrikfloramedinslagavflerasandstäppsar‐
ter.Sjövattnetärkalkhaltigtochinnehållerblandannatkalkgynnade
kransalger.Lyngsjönärnäringsrikochharettstorbeståndavkarpartade
fiskarsommört,sutaremedfler.
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetskauppvisaennaturlighydrologi.
SjönsvattenkvalitetskauppfyllakriteriernaförGodYtvattenstatus.
Främmandearterskainteintroduceras/främmandearterskaintetillåtasöka
iantalellerutbredning.
Betesmarkernaisjönsnärhetskapräglasavhävdgenombete.
Vegetationenvidbetesmarkernaskadominerasavhävdgynnade,lågvuxna
arter,typiskaförbetesmark.
Artsammansättningenskavarasådanattenellerfleraarterintetillåts
dominerapåbekostnadavmerlågvuxna,konkurrenskänsligaarter.
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Områdetsnaturligahydrologiskainteändrasellerpåverkas.
42 -
Åtgärderförattminskanäringstillförseltillsjön.
Betesmarkernabörvarjeårhävdasgenombetefrånfrämstnötkreatur.
Betesdriftenbörskesåattallvegetationärvälavbetadvidvegetations‐
periodensslutvarjeår.
Rikkärretbörvarjeårhävdasslåtter.
Karta
43 SV6.
Hammarsjön
Naturtyp
Eutrofsjö
Värdetyp
ZBL
Klass
1
Areal
4095ha
Nuvarande
status
DelvisNaturreservat,Natura2000,Ramsarom‐
råde,Riksintresseförnaturvård
Markägare
‐
Beskrivning:
Storslättsjöcentraltiettvåtmarksområdeavinternationellbetydelse.Sjöns
särartbetingasavHelgeånsvattenföring,relativthögnäringshaltsamtdet
varierandevattenståndetsomnormaltpendlarmellan–0,1och+1,5mi
förhållandetillhavsytan.Sjönomgesavvidavassbälten,tätavidebuskage,
sumpskogarochhävdadestrandängar.
Naturvärden:
Sjönsryktbarhetgrundarsigfrämstpådetrikafågellivetidevassarsom
omgerstoradelaravsjönochdegynnsammabiotopernaförhäckandeoch
rastandeänderochgässidegrundavattenområdena.Grågås,rördrom,
svarttärnaochbrunkärrhökrepresenterarsjönshäckfåglar,sångsvan,
havsörnochfleraarteränderdesomuppträderutanförhäckningstid.På
senareårharsjönsbotaniskavärdenblivitmerakändaochHammarsjönkan
nuansesvaradenbotanisktmestvariationsrikailandet.Avstrandväxterkan
nämnasblomvass,flocksvalting,gullstånds,vildrisochklotgräs.Förrfanns
gottomsävruggarmenidagärsävennästanheltbortafrånsjön.Undervat‐
tensvegetationenhyserflerasällsyntaochhotadeartertexsjönajas,
slamkrypa,nästansamtligaSverigesnatearterochfleraovanligakransalger.
HelgeåochHammarsjönsvattenhardesenaste20‐30årenblivitalltbrunare.
Dettakanfåallvarligakonsekvenserförekosystemetgenomblandannatett
förändratljusklimativattnet.
-
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetskauppvisaennaturlighydrologi.
SjönsvattenkvalitetskauppfyllakravenförGodYtvattenstatus.
Sjönsskauppvisaenstorartrikedominombådefloraochfauna.
Främmandearterskainteintroduceras/främmmandearterskaintetillåtas
ökaiantalellerutbredning.
44 -
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Områdetsnaturligahydrologibörinteändrasellerpåverkas.
Omgivandevassbälten,videbuskage,sumpskogarochstrandängarska
bevaras.
Åtgärderförattminskatillförselnavnäringsämnenochbrunifierande
ämnen.
Karta
45 SV7. Hercules – Viby äng, Rinkaby holme och
Herculesdammarna
Naturtyp
Eutrofdamm,Våtmark,Betesmark
Värdetyp
ZBK
Klass
1
Areal
93ha
Nuvarande
status
Naturreservat,Natura2000,Ramsarområde,
Riksintresseförnaturvård
Markägare
Kommun,Privat
Beskrivning:
Ianslutningtillföredetta
tegelbruketHerculesfinns
någradammarsomblev
resultatetavbruketslertag.
Dammarnaärnumeragoda
biotoperföränderochgäss
samtidigtsomenintressant
floraetableratsigtill
exempelsjöranunkel.Viby
ängsomgränsartill
dammområdet,ären
utmarksresttillVibyby
medlånghävdkontinuitet.
Naturvärden:
Dammarnaharenundervattensvegetationsominnehållerblandannat
hårmöjaochfleranatearter.Omgivningarnautgörsavresteravdentidigare
ängsmarkenochhyserendelhävdgynnadeörtersomängsskallra,
ängsnycklarochrödklint.Densällsyntablåtågenförekommerrikligtkring
dammarna.StoradelaravVibyängärganskafuktigochöversvämmasvid
högvatten,menpartieravtorrängskaraktärmedartersombrudbrödoch
luddfingerörtfinnsockså.Vibyängärenviktigrast‐ochhäckningslokalför
våtmarksfåglar,texhäckardenmissgynnadesvarttärnanårligenoch
rördromhörsfrekventiområdet.
46 -
-
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetskauppvisaennaturlighydrologi.
Främmandearterskainteintroduceras/främmandearterskaintetillåtasöka
iantalellerutbredning.
Omgivandebetesmarkerpräglasavhävdgenombeteellerslåtter.
Artsammansättningenskavarasådanattenellerfleraarterintetillåts
dominerapåbekostnadavmerlågvuxna,konkurrenskänsligaarter.
VidareinfoseskötselplanförnaturreservatetHercules.
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Områdetsnaturligahydrologibörinteändrasellerpåverkas.
Omgivandefodermarkerbörvarjeårhävdasgenombeteellerslåtter.
VidareinfoseskötselplanförnaturreservatetHercules.
Karta
47 SV8.
Araslövssjön
Naturtyp
Eutrofsjö,Våtmark,Strandäng
Värdetyp
ZBLK
Klass
1
Areal
953ha
Nuvarande
status
Naturreservat,Natura2000,Ramsarområde,
Riksintresseförnaturvård
Markägare
Staten,Kommun,Privat
Beskrivning:
GrundslättsjögenomflutenavHelgeåochingåendeivåtmarksområdeav
internationellbetydelse.Strändernakantasavvassbältenochvattenvegetat‐
ionenuteisjönärymnigmedflytbladsväxtersomnäckrosochvattenpilört
samtundervattensväxtersomslingorochbläddror.Istrandzonenfinnsbla
deovanligaväxtarternablomvassochgullstånds.Påfleraställenruntsjön
finnsbetadestrandängarsomöversvämmasvidhögvatten.Fågellivetärrikt
medtexgrågäss,fleraandarter,fiskgjuseochsvarttärna.
AraslövssjönmedLillö,IsternäsetochNäsbyfält.Foto:PatrikOlofsson
Naturvärden:
Sjönochdessomgivningarharenhögbiologiskmångfald.Ettflertalsällsynta
ochhotadearterinombådefloraochfaunaåterfinnsiområdet.Debetade
strandängarnasamtomgivandevassruggarärviktigaförfågellivetiområdet
ochhärhäckarartersomsvarttärnaochrördrom.Pånågrafåplatserlängs
48 -
-
denöstradelenväxerdenstarkthotadegullståndssomharsinhuvudsakliga
utbredninginomnordeniKristianstadsVattenrike.
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetskauppvisaennaturlighydrologi.
SjönsvattenkvalitetskauppfyllakravenförGodYtvattenstatus.
Sjönsomgivningskapräglasavvassbälten,videbuskageochhävdade
strandängar.
Främmandearterskainteintroduceras/främmandearterskaintetillåtasöka
iantalellerutbredning.
VidareinfoseskötselplanförnaturreservatenNäsbyfält,Åbyängaroch
Fredriksdalsviken.
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Områdetsnaturligahydrologibörinteändrasellerpåverkas.
Omgivandevassbälten,videbuskageochhävdadestrandängarskabevaras.
Åtgärderförattminskatillförselnavnäringsämnen.
VidareinfoseskötselplanförnaturreservatenNäsbyfält,Åbyängaroch
Fredriksdalsviken.
Karta
49 SV9.
Karpalundsdammarna
Naturtyp
Eutrofdamm
Värdetyp
ZB
Klass
2
Areal
31ha
Nuvarande
status
DelvisNatura2000,Ramsarområde,
Riksintresseförnaturvård
Markägare
Privat
Beskrivning:
Trestörre,f.d.sockerbruksdammar,somutvecklatstillviktigafågelbiotoper,
framföralltförrastningochfödosök,ivissmånävenförhäckning.Dammarna
kantasavhögavassruggar,vide‐ochflädersnår.
Naturvärden:
-
-
Områdetharettriktfågellivmedhöganaturvärden.Särskiltänderoch
vadaresamlastidvishäristortantal.Artersomsothöna,smådoppingoch
gråhakedoppinghäckarårligenvidlokalen.Dådammarnavuxitigenunder
senareårharförutsättningarnaförvadareförsämratsmedanandraarter
sompungmesochbrunkärrhökgynnats.Växtlokalfördenrelativtsällsynta
undervattensväxtenhornsärv.Denöstradammenanvändssomnäringsfällai
ettprojektsomdrivsavKristianstadskommun.
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetskauppvisaennaturlighydrologi.
VattenkvalitetenskauppfyllakravenförGodYtvattenstatus.
Främmandearterskainteintroduceras/främmandearterskaintetillåtasöka
iantalellerutbredning.
Dammarnaskaomgärdasavvassbälten,vide‐ochflädersnår.
Områdetskauppvisaettriktfågellivknutettillvåtmarker.
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Områdetsnaturligahydrologibörinteändrasellerpåverkas.
Omgivandevassbälten,vide‐ochflädersnårbörbevaras.
50 Karta
51 SV10.
Ivösjön
Naturtyp
Oligo‐mesotrofsjö
Värdetyp
LBR
Klass
2
Areal
3633ha
Nuvarande
status
Natura2000,Riksintresseförnaturvårdochfri‐
luftsliv
Markägare
‐
Beskrivning:
Skånesstörstasjömedunikalimnologiskaförhållanden.Sjönharmångaöar,
holmarochvikarmedvärdefullfloraochfauna.Delaravsjönharettstort
djupsomnårnedändatillrunt50m.
Naturvärden:
Ivösjönärenoligo‐mesotrofsjövilketinnebärattdenärganska
näringsfattig,inteövergöddellerförsurad.Sjönharrikastrandområdenmed
sällsyntaochhotadearter.Fiskfaunanärvarieradmednärmare25olika
fiskarterbl.a.densällsyntafiskennissöga.Avövrigfaunaisjönmärks
reliktfaunafråntidennärmastefteristidendåsjönstodiförbindelsemed
Östersjön,medblaendelkräftdjursomleverkvaridedjupastedelarna.
UniktärocksåettmaskdjursomnärmastärfunnenpåBalkan.Fågelfaunan
medblandannathäger,skäggdoppingochfiskgjusehardesenasteåren
utökatsmedstorskarvsombildatnågrakolonier.
52 -
-
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetskauppvisaennaturlighydrologi.
SjönsvattenkvalitetskauppfyllakravenförGodYtvattenstatus.
Ishavsrelikterskaförekommaisjön.
Sjönskaenrikfiskfaunamedförekomstavblanissöga.
Främmandearterskainteintroduceras/främmandearterskaintetillåtasöka
iantalellerutbredning.
VidareinfosebevarandeplanförNatura2000–Ivösjön/Oppmannasjön.
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Områdetsnaturligahydrologibörinteändrasellerpåverkas.
Åtgärderbörvidtasförattminskatillförselnavnäringsämnentillsjön.
VidareinfosebevarandeplanförNatura2000–Ivösjön/Oppmannasjön.
Karta
53 SV11.
Råbelövssjön
Naturtyp
Eutrofsjö
Värdetyp
LR
Klass
2
Areal
655ha
Nuvarande
status
Riksintresseförnaturvård
Markägare
‐
Beskrivning:
Enihuvudsakgrundvattenförsörjd,näringsrikslättsjömedstora
limnologiskavärdenochstrandzonermedgynnsammalivsmiljöerförfauna
ochflora.Ävenomdetärenslättsjöhardenändåettdjuppånedtill11m.
Sjönomgärdasavsåvälodlingsmark,lövskogsombebyggelseochgränsari
väsertillnaturreservatetBalsberget.
Naturvärden:
Sjönutnyttjasflitigtförrekreationochfriluftslivavnärboendegenomtex
sportfiske,badochbåt.Undervattensvegetationeninnehållermånga
skyddsvärdaarteravnate,särvochkransalger.Fågellivetärriktruntsjön
medblandannatsalskrake,skäggdopping,sothönamedfleraarter.Isjön
finnsdeninvasivaartensjögullsomomdenspridersigkanblietthotmot
övrigaarter.
-
-
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetskauppvisaennaturlighydrologi.
SjönsvattenkvalitetskauppfyllakravenförGodYtvattenstatus.
Främmandearterskainteintroduceras/främmandearterskaintetillåtasöka
iantalellerutbredning.
Lövskogarnaintillsjönskauppvisanaturligakvalitetersåsomförekomstav
gamlaträdochdödved.
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Områdetsnaturligahydrologibörinteändrasellerpåverkas.
Åtgärderbörvidtasförattminskatillförselnavnäringsämnentillsjön.
Beståndetavsjögullbörövervakasisjönochhindrasvidspridning.
Friutvecklingavangränsandelövskogsområden.
54 Karta
55 SV12.
Gummastorpasjön
Naturtyp
Eutrofsjö,Strandäng,Sumpskog
Värdetyp
ZBK
Klass
3
Areal
104ha
Nuvarande
status
Riksintresseförnaturvård
Markägare
‐
Beskrivning:
Gummastorpasjönärengrund,näringsriksjösomståriförbindelsemed
Helgeå.Sjönsomgivningaräromväxlandemedbetadestrandängar,
artrika/fuktigalövskogsområdenochvidesnår.Delaravsjöntäcksavvass
ochsjösävochnärmaststrändernafinnsbårderavvasstarrochkaveldun.
Naturvärden:
Fågellivetiochkringsjönärmycketriktmedframföralltsångfåglarochen
radvåtmarksartersombrunkärrhök,sothöns,änder,fiskgjusesamtvissaår
svarttärnor.Strandängarnaärenviktigbeståndsdelfördetrikafågelliveti
området.Denblåbårdensomskapasnärdjurenbetaravvassenbituti
vattnetärenvärdefullbiotopförmångavåtmarksfåglarpågrundavden
storatillgångenpåföda.
-
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetskauppvisaennaturlighydrologi.
SjönsvattenkvalitetskauppfyllakravenförGodYtvattenstatus.
Främmandearterskainteintroduceras/främmandearterskaintetillåtasöka
iantalellerutbredning.
Strandängarnaskadominerasavhävdgynnade,lågvuxnaartertypiskaför
betesmark.
Artsammansättningenskavarasådanattenellerfleraarterintetillåts
dominerapåbekostnadavmerlågvuxna,konkurrenskänsligaarter.
Trädochbuskaravigenväxningskaraktärskainteförekommavid
strandängarna.
Skogsområdenaskahaenblandadåldersstrukturochinnehållagottomdöd
vediformavhögstubbar,lågorochgrenar.
56 -
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Områdetsnaturligahydrologibörinteändrasellerpåverkas.
Åtgärderbörvidtasförattminskanäringstillförselntillsjön.
Strandängarnabörvarjeårhävdasgenombetefrånfrämstnötkreatur.
Betesdriftenbörskesåattallvegetationärvälavbetadvidvegetations‐
periodensslutvarjeår.
Trädochbuskaravigenväxningskaraktärvidstrandängarnabörregelbundet
undanröjas.
Friutvecklingavomgärdandelövskogspartier.
Karta
57 SV13.
Immeln – Filkesjön - Raslången
Naturtyp
Oligotrofsjö,Barr‐ochLövskog
Värdetyp
LZBR
Klass
2
Areal
2758ha
Nuvarande
status
DelvisNaturreservatochNatura2000,
Riksintresseförnaturvårdochfriluftsliv
Markägare
‐
Beskrivning:
Immelnärennäringsfattigskogssjömedmångaöarochuddarochvärdefulla
strandskogar.Raslången,ävendennäringsfattig,liggerpågränsentill
Blekingeiettstarktkuperatområdemednordsydligasprickdalar.Enstordel
avsjöarnasstränderärblockrikaochbrantamedendastglesvattenvegetat‐
ion.Sjöarnasomgivningarärövervägandebarrskogsklädda,menisödra
delenfinnsävenenheldellövskog,blavackrabokskogar.Ettexempelärde
vackraädellövskogarnalängsRaslångensvästrastrandsomharen
naturvärdesinriktadskogsskötsel.
Naturvärden:
-
ImmelnochRaslångenärSkånesviktigastehäckningsområdeförfiskgjuse
ochstorlom.EdreströmsomutgörImmelnsutlopputiFilkesjönär
reproduktionsområdefördenunika,nedströmslekandeImmelnöringenoch
hyserävenskyddsvärdaartersombergsimpaochelritsa.Helasjösystemetär
försurningskänsligtochharkalkats.Flerarödlistadearterharsinkoppling
tillsjöarnaochderasomgivningar,blapåträffashavsörn,klockgentianaoch
sjötåtel.Omfattandefriluftslivkaraktäriserardettaområdet.Härgårt.ex.en
delavSkåneledengenomvärdefullaskogs‐ochsjöområdenochdetfinns
fleravälförseddaövernattningsplatser,ävenkanotpaddlingärenpopulär
aktivitet.
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetskauppvisaennaturlighydrologi.
SjöarnasvattenkvalitetskauppfyllakravenförGodYtvattenstatus.
Främmandearterskainteintroduceras/främmandearterskaintetillåtasöka
iantalellerutbredning.
Skogsområdenaskahaenblandadåldersstrukturochinnehållagottomdöd
vediformavhögstubbar,lågorochgrenar.
Förområdettypiskaartersomimmelnöring,bergsimpaochelritsaskafinnas
ilivskraftigabestånd.
58 -
-
Områdetsstoravärdeförfriluftslivetskabevaras.
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Områdetsnaturligahydrologibörinteändrasellerpåverkas.
Naturvårdsanpassatskogsbruklängsmedstränderochpåöarmedinriktning
påattskapaenolikåldrigstrukturochbevara/ökaandelendödved.
Kanaliseringavnaturturismenförattskyddahäckningslokalerförfågellivet.
Skyddavimmelnöringenochdesslivsmiljöer.
Karta
59 SV14.
Oppmannasjön
Naturtyp
Eutrofsjö,Extremrikkärr
Värdetyp
LBRZ
Klass
3
Areal
1716ha
Nuvarande
status
Natura2000,Riksintresseförnaturvårdochfri‐
luftsliv
Markägare
‐
Beskrivning:
Oppmannasjönärenrelativtgrund,näringsriksjömedstoralimnologiska
värdenbelägenmellanspricklandskapetinorrochkristianstadsslätten.
Strandlinjenkantasavvassochlövträdavvarierandeomfattning.
OppmannasjönärförbundenmedIvösjöngenomenkanalsomgrävdesvid
Bäckaskogsslottunderslutetav1800‐talet.Underdennatidgenomgick
ävenOppmannasjönochIvösjönendrastiskförändringdådesänktesmed
upptill2m.
Naturvärden:
-
-
Genomettstortinslagavöarochuddarskapasenlångstrandlinjevilket
gynnarfloraochfaunaiområdet.Oppmannasjönhyserbl.a.sällsynta
kransalgsarterochdeniSkånesällsyntafiskennissöga.Påsjönssödra
strand,närabadplatsenliggerettrikkärrmedskyddsvärdflora.Härfinnstex
ovanligtmångaexemplaravkärrknipprotmenävenandraartersom
ängsnycklar,trindstarr,vippstarr,kärrsälting,kärrbryummedfler.
Ädellövskogarnanlängsdennorrastrandlinjenavsjönärmycketvärdefulla
ochhyserenradsällsyntaochhotadesvampar.
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetskauppvisaennaturlighydrologi.
SjönsvattenkvalitetskauppfyllakravenförGodYtvattenstatus.
Rikkärretskadominerasavhävdgynnade,lågvuxnaarter.
Artsammansättningenvidrikkärretskavarasådanattenellerfleraarterinte
tillåtsdominerapåbekostnadavmerlågvuxna,konkurrenskänsligaarter.
VidareinfosebevarandeplanförNatura2000–Ivösjön/Oppmannasjön.
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Områdetsnaturligahydrologibörinteändraellerpåverkas.
60 -
Åtgärderbörvidtasförattminskatillförselnavnäringsämnentillsjön.
Rikkärretbörvarjeårhävdasgenombeteellerslåtter.
VidareinfosebevarandeplanförNatura2000–Ivösjön/Oppmannasjön.
Karta
61 SV15.
Linnekullabäcken
Naturtyp
Vattendrag
Värdetyp
ZB
Klass
2
Areal
30ha
Nuvarande
status
Natura2000,Nyckelbiotop,
Riksintresseförnaturvården
Markägare
‐
Beskrivning:
LiksomandratillflödentillVramsånharLinnekullabäckensittursprunguppe
påLinderödsåsensmoss‐ochkärrområden.Bäckenrinnerienravingenom
finaädellövsskogarochhartillstordelkvarsittmeandrandelopp.Bäcken
harenmycketrikbottenfaunaochhyserenvärdefullöringstam.
Naturvärden:
Linnekullabäckenharenrikbottenfaunamedblandannatbäcksländan
CapnopsisschillerisomärsällsyntiSkåneochövrigaMellaneuropa.Bäcken
hyserävenettstarktbeståndavhavsvandrandeöring.Näringsbelastningen
ärhårdochbäckenfåriblandväldigtlågtvattenståndundersommartid
vilketgördenkänsligmotytterligarebelastning.Uttorkningochigenslam‐
ningavbottnarutgörettstorthotmotöringbeståndetochbottenfaunan.
-
-
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetskauppvisaennaturlighydrologi.
VattenkvalitetenskauppfyllakravenförGodYtvattenstatus.
Vattendragetskauppvisaennaturligkaraktärmedomväxlandeforsandeoch
lugnapartier.
Bottenmaterialetskautgörasavsand/grus/stenochinteuppvisateckenpå
igenslamning.
Dödvedskafåfinnasivattendraget.
VidareinfosebevarandeplanförNatura2000–Vramsån.
Främmandearterfårejintroduceras/frrämmandearterskaintetillåtasökai
antalellerutbredning.
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Områdetsnaturligahydrologibörinteändrasellerpåverkas.
Åtgärderbörvidtasförattminskanäringstillförselntillvattendraget.
62 -
Ingreppivattendragetsomkanalisering,invallningellerrensningbörej
förekomma.
Naturligaelleranlagdavandringsvägarbörsäkerställasivattendragetföratt
motverkafragmenteringfråndämmenochandravandringshinder.
Pådesträckordärenbeskuggandeträdridåfinnsbördennabevaras.
Dödvedtillåtsfinnaskvaralternativttillförsvattendraget.
Karta
63 SV16.
Helge ås huvudfåra
Naturtyp
Vattendrag
Värdetyp
NBZRL
Klass
1
Areal
225ha
Nuvarande
status
Natura2000,Naturreservat,Riksintresseförna‐
turvården
Markägare
Privata,Staten
Beskrivning:
GenomKristianstadskommunflyterHelgeå,Skånesstörstaåifrågaom
vattenföring.ÅnharsittursprunglångtuppiSmålandförattdesistaca3,5
milenkorsaKristianstadsslätteninnandenmynnarihavet.NärHelgeånår
KristianstadskommunochdenplattaKristianstadsslättenåterfårånsitt
naturligavattenståndsomsättersinprägelpålandskapet.Åntarsighären
låglandskaraktärdärdenflytergenomsjöarochvåtmarkssystem.
Långstäcktavidebuskagekantarånochävenartrikastrandängaroch
sumpskogarärettvanligtinslaglängsmedåsystemet.Slättlandskapetärlågt
belägetjämförtmedhavetsytavilketgörattånsvattenståndvarierarmycket
underåret,upptillöver2m.Undersommarenkanvattenståndetvarasålågt
attånnästanrinnerbaklänges.
StrandänglängsHelgeåFoto:HåkanÖstberg
HelgeåharsinhuvudmynningiYngsjömensåhardetintealltidvarit.Innan
1770‐talethadeånmynningiÅhus,genompåtryckningarfrånmarkägare
64 pgaöversvämningarnasomskeddegrävdesettdräneradedikefrån
dåvarandeLillaYngsjösjöntillhavet.Följandevinter/vårkomenstarkstorm
somgjordeattstoramängderhavsvattentryckteuppiåsystemetsamtidig
somvårflodenpressadepåfrånandrahållet.Närstormenbedarradeforsade
vattnetutihavetigenochdiketbreddadestillennyåfåraöverennatt.
DärmedfickHelgeåennymynningiHanöbuktenvidYngsjö.
Naturvärden:
-
-
Djur‐ochväxtlivetiochlängsHelgeåärmycketartrikt,blaharånenmycket
artrikfiskfauna.Malenärenavdeintressantafiskartersomåterfinnsi
åsystemet.MalenvarundermångaårheltförsvunneniHelgeånsnedredelar
pågrundavindustriutsläppunder1960‐taletmenhargenomåterplantering
pånyttfunnitsinplatsivattendraget.Ävenfågellivetlängsånärmycket
artriktochmångagångerknutettillånsårligaöversvämningsmarker.För
denintresseradesesårligenartersomtexrödspov,storspovochhavsörni
området.Strandlinjenhyserförutomettrikfågellivävenflerasällsynta
växter.InventeringarharvidarevisatpåattHelgeåharenrikmusselfauna,
blapåträffadesdenrödlistadetjockskaligamålarmusslanpåmångaställeni
vattendraget.Helgeåärprecissommångaandravattendragnäringspåver‐
kadmenettproblemsomuppmärksammatsmycketärattånsvattenfärgas
alltbrunare.Orsakentillbrunifieringentrosvaradetvattensomkommer
frånnorraSkånesochSmålandsskogsmarkervilketförmedsigstora
mängderhumöstmaterial.
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdetskauppvisaennaturlighydrologi.
VattenkvalitetenskauppfyllakravenförGodYtvattenstatus.
Bottenmaterialetskautgörasavsand/grus/stenochinteuppvisateckenpå
igenslamning.
Dödvedskafåfinnasivattendraget.
Främmandearterfårejintroduceras/främmandearterskaintetillåtasökai
antalellerutbredning.
VidareinfosebevarandeplanförNatura‐2000områdetHelgeå
Skötselåtgärder/skötselmål:
Förattovanståendekvalitetsmålskakunnauppfyllasbörföljande
skötselåtgärdervidtas.
Områdetsnaturligahydrologibörinteändrasellerpåverkas.
Åtgärderbörvidtasförattminskatillförselnavnäringochhumöstmaterial
tillvattendraget.
Ingreppivattendragetsomkanalisering,invallningellerrensningbörej
förekomma.
65 -
Naturligaelleranlagdavandringsvägarbörsäkerställasivattendragetföratt
motverkafragmenteringfråndämmenochandravandringshinder.
Pådesträckordärenbeskuggandeträdridåfinnsbördennabevaras.
Dödvedtillåtsfinnaskvaralternativttillförsvattendraget.
VidareinfosebevarandeplanförNatura–2000områdetHelgeå.
Karta