Utflyktsguide Blaikfjället

&PEMOJNmPPIXWSGL+MXWJNmPPIXWREXYVVIWIVZEX
&PEMOJNmPPIXWSGL+MXWJNmPPIXWREXYVVIWIVZEX
-LNSVXVSRPERHIX
4o&PEMOJNmPPIX½RRWIXXEZPERHIXWWX}VWXE
Q]VOSQTPI\ *oKIPPMZIX mV Q]GOIX VMOX
QIH EVXIV WSQ Q]VWRmTTE SGL HZmVK
FIGOEWMR 4o L}WXEVRE JMRRW HIX KSHE
J}VYXWmXXRMRKEV EXX LMXXE LNSVXVSR To
&PEMOJNmPPIX
7ZIVMKIWWX}VWXELNSVXVSRQ]V
Myrkomplexet på Blaikfjället är 30 000 hektar stort.
Här kan man studera i stort sett alla förekommande
myrtyper, från näringsfattiga kärr till rika sumpskogar.
På den blöta Rönnäsmyran i nordost är sädgås och
\ZIVI ^IVTQOI WKP Q UaZOTIZVI ÅVV[ SZQKSI WKP
smalnäbbad simsnäppa.
Förr hade myrarna stor betydelse som slåtterUIZSMZ8sUsVOII^*TIQSNRqTTM\[UaZIZÅVV[OIUTI
sildiken, hässjestörar, lador och stigar ännu kvar.
Blaikfjället ligger mellan Malgomajs och Ormsjöns
dalgångar. Reservatet sträcker sig drygt 45 km
från Sagatun i sydost till Rönnäsmyran i nordväst.
Väster om Gransjövägen vidtar Gitsfjällets naturreservat som omfattar allt från själva Gitsfjället
till granurskogar och våtmarkernas kronjuvel:
Rapksvuome.
TECKENFÖRKLARING
Saxnäs
Stalon
Rapksvuome
Gitsfjället
Reservatsgräns
Väg
Kalfjäll
Barrskog
Myr
Vattendrag
Borgafjäll
Gitsfjällets naturreservat
Hjortron Rubus chamaemorus
Rissjö
Vilhelmina
Blaikfjällets naturreservat
Sagatun
Dorotea
6ETOWZYSQIWJoKIPPMZ
En mosaik av våtmarker och björkskogsklädda
moränkullar och åsar utgör den fjällsänka inom
Gitsfjällets naturreservat som kallas Rapksvuome.
Området har ett mycket rikt fågelliv och har stor
betydelse för häckande vadare. I Rapksvuome häckar
myrsnäppa, grönbena, enkelbeckasin, rödbena och
UsVOIÆMZ
Grönbena
Tringa glareola
*EOXESQ&PEMOJNmPPIX
SGL+MXWJNmPPIX
/EPOVMOEPYRWOMJJIV
SGLWYQTWOSK
Blaikfjällets och Gitsfjällets naturreservat omfattar tillsammans 75 000 hektar.
Granskogarna på sluttningarna är urskogsartade. På
ÆMZI[\qTTMV[qZ[SQT\TqVO[\Q[\MZLqZSITSZQSIT]V[SQNNMZOsZQLIOMVÅVV[ZQSIWKPNZWLQOIOZIV[SWOIZ
med arter som tolta, nordisk stormhatt och tibast.
I bäckarna som rinner genom djupt nerskurna
kanjoner i alunskiffern kan du hitta stenar med
fosil, så kallade orstenar. Inslaget av sumpskogar är
mycket stort. Sumpskogarna har stor betydelse för
den biologiska mångfalden.
,MXXE Reservaten kan nås från Vilhelminas
eller Doroteas fjälldalar. Från Dorotea, ta väg
QSX &SVKEJNmPP HmVMJVoR ½RRW ZERHVMRKWleder in i naturreservatet. Från Vilhelmina, ta
väg 1067 mot Saxnäs, varifrån vandringleder
½RRW*VoR7EKEXYRHMXHIXKoVZmKKoVXVIWXMKEV
stormyr-, sumpskogs- och glintstigen. Genom
Gitsfjället går en vandringsled mellan Saxnäs
och Rissjö.
Grundsjömyran med Gitsfjället i bakgrunden
60
61
Ur: ”Utflyktsguide från kust till fjäll i Västerbottens län” utgiven av Länsstyrelsen Västerbotten 2014
Grafisk formgivning och illustrationer: Gun Lövdahl, Listera AB. Publiceringstillstånd: Ur kartmaterial från lantmäteriets medgivande 94.04.10