Nya landsbygdsprogrammet 2014-2020 tar form

nummer 1
februari 2015
en nyhetstidning från
näringslivsenheten & enheten för
jordbrukarstöd & veterinär
Ett händelserikt år väntar
Ni som har varit med ett tag känner säkert igen tidningen
Landsbygden. Tidningen är nu tillbaka i pappersformat
efter att ha utkommit elektronisk under några år. Många
har efterfrågat samlad information om stöden och därför
har Landsbygden återuppstått och kommer att innehålla en
blandning av stödinformation och vad som är på gång inom
exempelvis utbildningar och kurser.
2015 kommer att bli ett händelserikt år för nu börjar den
nya jordbrukspolitiken att gälla och ska göra det fram till
och med 2020.
Den nya politiken innebär en hel del
förändringar med nya stöd och villkor.
Nu lär vi känna ord som till exempel
förgröning och nötkreatursstöd.
För att sprida kunskap om de nya stöden kommer länsstyrelsen i samarbete med LRF att bjuda in till informationsträffar på olika platser i länet. Har du frågor om stöd och
stödvillkor så tveka inte att kontakta länsstyrelsen.
2014 var ett positivt år då vi uppnådde vårt mål att alla
ska få sin gårdsstödsutbetalning innan årsskiftet. Totalt
sett betalade länsstyrelsen ut närmare 195 miljoner kronor
i gårdsstöd, miljöstöd och kompensationsbidrag till länet.
Ersättningar som är viktiga för lantbruksföretagen
i Västernorrland.
Stödens vara eller inte vara debatteras ofta i olika sammanhang. Nu har
Jordbruksverket kommit fram till i en
studie att jordbruksstöden ger stora,
positiva sysselsättningseffekter och
bidrar till biologisk mångfald. I rapporten framgår det också att om
stöden tas bort skulle konsekvenserna för den biologiska
mångfalden och kulturlandskapet bli allvarliga.
Gårdsstödet motverkar
dessutom nedläggningen
av jordbruksmark och bevarar åkermarken i Sverige.
Vi ses på informationsträffarna!
Annika Wallin
Enhetschef för jordbrukarstöd och veterinär
Merparten av stöden kommer att öppna i september.
Foto: Jonas Salmonsson
Nya landsbygdsprogrammet
2014-2020 tar form
Arbetet med att ta fram
ett nytt landsbygdsprogram pågår för fullt. Dessvärre har öppningsplanen
för stöden ändrats, vilket
medför att merparten av
stöden nu kommer att
öppna först i september
istället för i maj.
Detta innebär att landsbygdsprogrammet försenats ytterligare. Skälet till detta är bland
annat de 333 frågor som kom
i retur från EU-kommissionen på Sveriges programförslag som skickades in
somras och till viss del på
regeringskrisen. Förhoppningsvis kommer vi ha ett
godkännande av programmet
från EU-kommissionen till
sommaren. Länsstyrelsen
kommer att informera och
lämna besked om öppning
och programdetaljer så fort
det finns konkreta besked.
På jordbruksverkets
webbplats går det redan
nu att läsa om flera av stöden
som öppnar i landsbygdsprogrammet 2014-2020.
Begränsade stöd öppna
Två stöd har redan öppnat i
landsbygdsprogrammet. Den
3 september 2014 öppnade
Jordbruksverket ett begränsat
”investeringsstöd till jordbruket” och ”stöd till bredband”.
Detta innebär att det redan
nu går att ansöka och påbörja
insatsen på egen risk innan
regelverket är på plats.
De ansökningar som
redan nu är inlämnade ligger
vilande hos länsstyrelsen
till dess att Jordbruksverket
öppnar deras nya handläggningssystem, vilket förväntas
att öppna under våren. I och
med förseningarna förväntas
besluten för dessa ansökningar att fattas tidigast under
hösten 2015.
Jim Bruylandt
[email protected]
Notiser
Markförbättrande åtgärder
Nu kan du ta del av de presentationer som
visades under Jordbruksverkets kursdag i
oktober om markförbättrande åtgärder. De
handlar om markstruktur, kalkning, dränering
och ogrässanering. Du hittar dem under Miljö
& klimat, Ekologisk produktion, Ekobrev på
www.jordbruksverket.se.
Svenska lantbrukare missar intäkter
Det råder brist på ekologiskt foder. Enligt en
studie från Ekologiska lantbrukarna missar
Sveriges lantbrukare intäkter då behovet
täcks av import. För att öka vinsterna borde
samarbetet mellan gårdar öka. Läs hela
studien på www.ekolantbruk.se.
Nu finns fyra nya nytt-blad ute!
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap har släppt: Sortprovning av vallgräs och
vallbaljväxter, Varför är skördetiden så avgörande för vallgräsens näringsvärde?, Hur kan
man mäta metan från mjölkkor? och Helsäd
av vårvete till mjölkkor. Kontakta [email protected]
lansstyrelsen.se om du vill ta del av bladen.
Nytt stöd för dig
under 40 år
Gårdsstöd, förgröning och nötkreatursstöd
Står din gård tom?
Foto: Oskar Norrgrann
Har du slutat med djur?
Du är själv ansvarig att avanmäla dig
som djurhållare hos Jordbruksverket.
Det gäller nötkreatur, får/getter och svin.
Länsstyrelsen utgår från Jordbruksverkets register över aktiva produktionsplatsnummer när kontrolluttagen görs.
Det kan medföra att du blir uttagen till
kontroll av jordbrukarstöd även om du
sedan länge slutat med djuren men glömt
att avanmäla det. Även arealkontrollerna baseras till viss del på gårdar med
djur eftersom vissa stöd är kopplade till
djurhållning.
Blir du uttagen till kontroll måste
Länsstyrelsen åka ut och titta på plats
för att konstatera att det inte längre finns
några djur.
Gör avanmälan hos Jordbruksverket
snarast om du avyttrat djuren, så undviker vi onödiga kontrollbesök och registret över aktiva djurhållare i länet blir mer
aktuellt.
Använd blanketten ”Anmälan – djurhållning JSB3.1” som du hittar på www.
jordbruksverket.se under menyn rapporter broschyrer och blanketter, eller om du
är ansluten till e-tjänsten ”Mina sidor”
kan du enkelt göra anmälan där.
Kenneth Israelsson
[email protected]
SAM-ansökan 2015
Alla som tidigare har fått gårdsstöd kan fortsätta söka 2015, men kraven skärps och det blir svårare att få gårdsstöd för företag som exempelvis driver fastighetsföretag eller rekreationsanläggningar.
Gårdsstödet finns kvar men det blir
ändringar jämfört med hur det varit
tidigare. Det blir till exempel hårdare krav på hur marken ska skötas,
och stödrätternas värde kommer att
förändras. Det kommer också några
nya direktstöd.
Du som tidigare har fått gårdsstöd kan
fortsätta att söka 2015. Du måste som
tidigare bruka minst fyra hektar och ha
stödrätter för fyra hektar. Stödrätterna
finns kvar men stödrättsvärdet förändras
– det minskar med nästan 50 procent.
Regionindelningen som funnits tidigare försvinner, alla stödrätter kan utnyttjas överallt i landet. Har du fler stödrätter
än du redovisar mark för i årets ansökan
dras de in.
Du måste årligen bruka och sköta all
jordbruksmark som du söker gårdsstöd
för. Till exempel måste åkermark minst
putsas varje år.
En annan nyhet är att det blir svårare
att få gårdsstöd för vissa typer av företag,
till exempel sådana som driver fastighetsföretag eller permanenta sport- eller
rekreationsanläggningar.
Nytt stöd positivt för miljön
I år kommer ett nytt stöd som heter förgröningsstöd. Det införs eftersom det är
bra för miljön och klimatet. Alla som får
gårdsstöd söker också förgröningsstöd.
Hur mycket pengar du får beror på värdet
av dina stödrätter. I år kommer förgröningsstödet att vara ungefär 30 procent
av det du fick i gårdsstöd 2014.
Villkoren för stödet är bland annat att
du måste odla ett visst antal grödor på
din mark. Hur många grödor du behöver
ha beror på om din gård är större eller
mindre än tio hektar. Har du mer än tio
hektar kan du behöva odla minst två
grödor, har du mindre än tio hektar finns
inget sådant krav.
I förgröningsstödet finns också villkor
om så kallade ekologiska fokusarealer
men det blir inte något krav på detta i
Västernorrlands län.
Det finns också regler om att Sverige
Foto: Jessica Jönsson
ska behålla en lika stor andel permanenta gräsmarker som finns 2015, dock
minst vad som fanns 2012. Det är inget
du berörs av på gårdsnivå så länge arealen inte minskar mer än fem procent i
hela landet.
Stöd för fortsatt lönsam produktion
I år införs också ett nytt stöd för dem
som har nötkreatur äldre än ett år. Stödet ska ge företag inom näringen möjlighet att behålla en lönsam produktion och
dämpa en nedåtgående trend inom branschen. Du söker stödet i SAM Internet
och antal djur kommer att hämtas från
CDB. Anna Ullberg
[email protected]
Den nya jordbrukspolitiken börjar gälla
i år men tyvärr är inte alla detaljer kring
stöden beslutade ännu. Därför är sista
ansökningsdag ovanligt sen i år, det är
den 12 maj som gäller. Det går att ansöka
från den 16 mars, då öppnar e-tjänsten
SAM Internet. Runt den tidpunkten kommer också ett utskick med information
kring stöden och ansökan att skickas ut.
Alla som sökte jordbrukarstöd förra året
får utskicket.
I väntan på detta finns information
om stöden på jordbruksverkets hemsida.
Där publiceras nyheter allt eftersom det
blir klart vad som gäller. Gå gärna in på
www.jordbruksverket.se regelbundet för
att följa utvecklingen.
Anna Ullberg
[email protected]
Det finns ett nytt stöd för dig som är 40
år eller yngre och har startat jordbruk
de senaste fem åren. Du måste också ha
stödrätter och få gårdsstöd samma år du
söker stöd. Du kan som mest få stödet
i fem år och du kan få det för högst 90
hektar. Ersättningen kommer att vara
cirka 55-60 euro per år.
Eftersom det finns pengar kvar från
det tidigare landsbygdsprogrammet
2007-2013 har startstödet till jordbruksföretag eller trädgårdsföretag återöppnats av Jordbruksverket. Ansökan om
startstöd ska ha kommit in till länsstyrelsen senaste den 1 april 2015.
Läs mer om startstödet på Länsstyrelsens eller jordbruksverkets webbplats.
Lisa Holmer
[email protected]
Notiser
Ny information om bredband
Det finns nu uppdaterat information om bredbandsstödet på Jordbruksverkets webbplats.
Det har gjorts vissa förtydliganden om vilka
utgifter som ger rätt till stöd, förklaring till
vad som räknas som permanentboende och
förtydligad information om villkoret för öppet
nät.
Tjäna pengar med proteintipset
Du använder väl marknadsplatsen Proteintipset.se? Under det första året förmedlades
över 1000 ton tröskgrödor och 3000 ensilagebalar via köp- och säljannonser. Det finns ofta
stora pengar att tjäna på en direkthandel av
foder mellan gårdar. Enligt projektledare Eva
Hagström brukar vinsterna i mellangårdshandeln vara mellan 20 öre och en krona per kilo
gröda att dela på mellan köpare och säljare.
Högt betesintag på robotgården
Ett välskött bete är det bästa grovfodret
som tänkas kan, enligt en lantbrukare som
tillämpar mycket betesgång till sina mjölkkor.
MD Lantbruksråd och SLU har gjort en studie
på 10 olika gårdar med deltidsbete, det vill
säga där korna betade vissa delar av dygnet,
i kombination med automatisk mjölkning.
Gårdarna är såväl ekologiska som konventionella. Du kan läsa mer om projektet med tips
och idéer från lantbrukare som varit med i
studien på SLU:s webbplats www.slu.se.
Inbjudan till informationsträffar
Nya jordbrukarstöd
och regler 2015
I år börjar den nya jordbrukspolitiken att gälla. Det blir därför
många ändringar av jordbrukarstöden. Länsstyrelsen och LRF
bjuder nu in till träffar där vi informerar om de nya stöden.
Information om direktstöden (gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga lantbrukare):
10 februari kl. 19-21 Ramsele Konferens & Forskarcentrum
16 februari kl. 19-21 Torpshammars herrgård
18 februari kl. 19-21 Nordvik
Nytt koordinatsystem kan
påverka din blockareal
Vid årsskiftet började Jordbruksverket använda ett nytt
koordinatsystem för att mäta
jordbruksmarken, SWEREF
99. Ett koordinatsystem ritar
upp den runda jorden på den
platta kartan. SWEREF 99
mäter marken på ett annorlunda sätt än det tidigare
systemet. Blockarealer kan
därför påverkas. Minskningen
är oftast mycket liten.
Har något av dina block
minskat på grund av bytet
har de automatiskt minskat i
kartan i SAM Internet.
Du som har åtagande för
miljöersättning där arealen
har minskat har fått ett nytt
åtagandebeslut i brevlådan.
Den här minskningen innebär
inte att du behöver betala
tillbaka några pengar.
Anna Ullberg
[email protected]
Information om miljöersättningar, kompensationsbidrag, företagsstöd och projektstöd:
16 mars
kl. 19-21 Torpshammars herrgård
18 mars
kl. 19-21 Nordvik
24 mars
kl. 19-21 Ramsele Konferens & Forskarcentrum
Information om direktstöden, miljöersättningar, kompensationsbidrag, företagsstöd och projektstöd:
23 mars
kl. 10-15 Café UH Örnsköldsvik
25 mars
kl. 10-15 Söråkers Herrgård
Informationsträffarna är kostnadsfria men eventuellt fika/
lunch betalas av var och en på plats.
Anmälan senast tre dagar innan respektive träff:
Ann-Christin Lundberg, Länsstyrelsen Västernorrland
Telefon 0611-34 92 82
E-post: [email protected]
Ange i anmälan: Kundnummer (om du har), namn, e-postadress och telefonnummer samt antal personer.
Välkommen!
Länsstyrelsen Västernorrland
i samarbete med LRF
Gå en kurs i fårhälsa tillsammans med länsstyrelsen
och Västernorrlands Fåravelsförening.
Foto: Jonas Salmonsson
Kurs i fårhälsa-tema foder
Dag: Söndagen den 8/3-2015
Var: Nordviksskolan, Noraström.
Tid: 9.30-15.30
Länsstyrelsen bjuder tillsammans med Västernorrlands
Fåravelsförening in till kurs i fårhälsa på tema foder.
Föreläsare är Anna Hedendahl från Torsta i Jämtland.
Anmälan via mail: [email protected] eller
telefon 0611-34 90 30 senast den 2/3-2015.
Kostnad 300 kr inklusive moms, då ingår fika och lunch.
Avsändare:
Länsstyrelsen Västernorrland
871 86 Härnösand
Tryck: Länsstyrelsen Västernorrland
Redaktör: Annika Carlsson
0611-34 90 92, [email protected]