Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Bristande tillgänglighet som
en form av diskriminering
Erfarenheter av kampanjen Torsdagsaktionen
Hanaholmen 10.09.2015
Ken Gammelgård, förbundssekreterare DHR
För att vi med funktionsnedsättning ska uppnå
full delaktighet och jämlikhet i samhällslivet
måste individuella service- och stödinsatser
kombineras med åtgärder för att förbättra
tillgängligheten i samhällsmiljön som helhet
Bakgrund
• Bristande tillgänglighet den
främsta orsaken till
diskriminering av personer
med funktionsnedsättning
• Ett utvidgat
diskrimineringsskydd
– Lagen om förbud mot
diskriminering i arbetslivet av
personer med funktionshinder,
1999
– Lagen om likabehandling av
studenter i högskolan, 2002
– Diskrimineringslagen, 2009
• Internationella influenser
– FN, EU, andra länder
Under de senaste 25 åren
• Flera förslag om ett diskrimineringsskydd av personer med
funktionsnedsättning som inkluderar bristande tillgänglighet
som en form av diskriminering
–
–
–
–
1989 års Handikapputredning
1999 års Diskrimineringsutredning
2003 års Skolansvarsutredning
Diskrimineringskommitténs betänkande 2006
• Men inga lagförslag från regeringen om bristande tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning som en form av
diskriminering som skulle gälla utöver arbetslivet och
högskolestudier
• Regeringen hänvisar endast till behov av ytterligare utredning
och analys
Ny utredning 2009
• Utredare: Hans Ytterberg
• Uppdrag: Att lämna
förslag om hur
underlåtenhet att vidta
åtgärder mot bristande
tillgänglighet för personer
med funktionshinder
skulle kunna regleras som
en form av diskriminering
Bortom fagert tal – om bristande
tillgänglighet som diskriminering
• En intern promemoria inom Integrations- och
jämställdhetsdepartementet, februari 2010
• Förslag
– att det i diskrimineringslagen införs en ny bestämmelse om
förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning
– bestämmelsen ska omfatta situationer där någon missgynnas
genom underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet
så att personer med en funktionsnedsättning kommer i en
situation som är jämförbar med den för personer utan sådan
funktionsnedsättning
– bestämmelsen föreslås gälla för alla de samhällsområden där
diskrimineringslagens övriga regler gäller
– bestämmelsen omfattar bara sådana åtgärder för tillgänglighet
som är ”skäliga”
• Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2012
Vad hände 2010
• Departementet vill inte
offentliggöra promemorian
• Maria Johansson, ordförande
i DHR, kräver att
promemorian offentliggörs
• Promemorian blir offentlig
och sänds ut på remiss
• Hans Ytterberg och Maria
Johansson delar på STILpriset ”Hjärter Ess”,
Ytterberg får priset för att
ha gjort utredningen och
Johansson för kampen att
offentliggöra den
Torsdagsaktionen drar igång
• I december 2011har det
gått 384 dagar sedan
remisstiden gick ut för
förslagen i promemorian
”Bortom fagert tal” och
fortfarande har inget
lagförslag presenterats av
regeringen
• Vi beslutar oss för aktion
Fakta om Torsdagsaktionen
• Varje torsdagsmorgon mellan kl. 8
och 9 samlades vi utanför
regeringskansliet Rosenbad inför
regeringens veckosammanträde
• Delade ut flygblad till ministrar
och tjänstemän med budskapet
om hur många dagar som gått
utan att regeringen presenterat
ett lagförslag
• Aktionen inleddes i december
2011 och avslutades i mars 2014
• Aktionens startades av DHR, till
slut stod 22 organisationer bakom
aktionen
Torsdagsaktionen i vinterskrud
Ministrar får flygblad
Några fina sommarmorgnar
Men så kom regn och rusk
Svårflirtade medier
Men polisen får vi kontakt med
Ta fram underlag
Sprida information
Okonventionella grepp
• Vi bjöd in finansminister
Anders Borg till ett
samtal, men han svarade
att han inte hade tid
• Då upprättade vi Borgjouren, ett
telefonnummer han
kunde kontakta oss på 24
timmar/dygn för att boka
in ett möte med oss
genast som han fick en
lucka i sin almanacka
Torsdagsaktionen XL
Torsdagsaktionen 1000 dagar
Följande organisationer stod
bakom Torsdagsaktionen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DHR – Förbundet för ett samhälle
utan rörelsehinder (initiativtagare),
Afasiförbundet,
FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda,
FUB – För barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning
FQ – Forum Kvinnor och
Funktionshinder,
Förbundet Unga Rörelsehindrade,
Handikappförbunden,
Hörselskadades Riksförbund HRF,
Lika Unika,
MyRight,
Neuroförbundet,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Personskadeförbundet RTP,
Riksförbundet Rörelsehindrade Barn
och Ungdomar RBU,
RSMH – Riksförbundet för Social och
Mental Hälsa,
Sveriges antidiskrimineringsbyråer,
Sveriges Dövas Riksförbund SDR,
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
SDUF
Sveriges Ledarhundsförare SLHF
Synskadades Riksförbund SRF,
Unga allergiker,
Unga Synskadade,
Vuxendöva i Sverige
Så kom äntligen lagförslaget
• 3 mars 2014 presenterade
integrationsminister Erik Ullenhag
det efterlängtade lagförslaget som
innebär att bristande tillgänglighet
för personer med
funktionsnedsättning ska införas
som en ny form av diskriminering
i diskrimineringslagen
• Torsdagsaktionen har betytt
väldigt mycket, sade Ullenhag när
han tillfrågade om
Torsdagsaktionens betydelse för
lagförslaget och menade också att
det varit ett gott exempel på att
det faktiskt kan spela roll att ställa
politiker till svars
Från glädje till besvikelse
• Det är särskilt två delar i förlaget som vi
anser gör diskrimineringsskyddet i stort sett
verkningslöst
– Verksamhetsutövare som har färre än tio
anställda behöver inte följa förbudet
– Hänsyn ska tas till ”varaktigheten och
omfattningen av förhållandet eller kontakten
mellan den verksamhetsutövande och den
enskilde” för att utestängning på grund av
otillgänglighet ska anses vara diskriminerande
Bristande tillgänglighet en form av
diskriminering
• Det nya tillägget i diskrimineringslagen
trädde ikraft 1 januari 2015
• Det har kommit in cirka 15 anmälningar
till Diskrimineringsombudsmannen (DO)
om bristande tillgänglighet
• DO har beslutat att utreda 15 av dem
• Två av anmälningarna är gjorda av DHRs
förbundsstyrelseledamot Lars-Göran
Wadén
Vad vill DHR med
diskrimineringslagen
• Att lagen skärps
• Att stänga ute någon måste alltid ses
som diskriminering oavsett
verksamhetsutövarens ekonomi eller
antal anställda
• Vi pratar om rättigheten att vara
delaktig
Ken Gammelgård
Förbundssekreterare
DHR - Förbundet för ett samhälle utan
rörelsehinder
Box 43, 123 21 Farsta, Sverige
Tel +46 8 685 80 00/30, +46 73 807 80 30
[email protected]
http://dhr.se/
http://funktionshinderpolitik.se/
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet