Rapport över arkeologisk förundersökning i form av

RAPPORT PMAC2015-024-Z
2015-09-04
Rapport över arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk
kontroll vid ledningsarbeten vid lämningarna Hackås 321,
småindustriområde, och Hackås 324, flottningsränna, Hackås
socken, Bergs kommun, Jämtlands län, dnr 431-3494-2015
I samband med nedläggning av fiberkabel har Arkeologicentrum AB på uppdrag av
TeliaSonera Skanova Access AB och efter länsstyrelsens beslut 2015-06-19 enligt
Kulturmiljölagen 2 kap. 13 § utfört en arkeologisk förundersökning på berörd plats.
Undersökningsområde
Förundersökningsområdet återfinns nära Strömbacka i Hackås socken, Jämtland (bilaga
1–2). Det är cirka 100 meter långt och 5 meter brett, och ligger omedelbart öster om väg
E45 i Hackås i Jämtland. Det breder ut sig på ömse sidor Billstaån, som förbinder Storsjön
och sjön Näkten i södra Storsjöbygden. Förundersökningsområdet ligger på 315-320 meter
höjd över havet. Markslaget är blandskogsbeväxt skogsmark med lokal dominans av lövskog.
Särskilda omständigheter
Kabelnedläggningen har genomförts med annan metodik än den förväntade. Då fiberkabeln i stället för att schaktas ned kom att borras under Billstån från positioner utanför de
två registrerade lämningarna, förelåg inga besiktningsbara markingrepp utöver ett borrhål
söder om förundersökningsområdet (koordinat N 6976065, E 476048).
Genomförande
Förundersökningen har utförts i form av antikvarisk kontroll av en yta med synliga
markingrepp. Ytan var ca 1x1 m (VNV-ÖSÖ) och 0,2 m djup. Från denna utgångspunkt
löper röret i ploglagret. Fältarbetet utfördes av undertecknad 2015-08-13.
Resultat
Inga indikationer på fornlämning iakttogs. Ledningens belägenhet i matjord bedöms inte
skada kända lämningar.
Åtgärdsförslag
Inga ytterligare antikvariska åtgärder med anledning av arbetsföretaget.
Arkeologicentrum AB | Storgatan 35 B | 831 30 Östersund
063 77 89 70 | 556626-3587 | www.arkeologicentrum.se
Östersund som ovan
Kjell Edvinger e.u.
Bilagor:
1. Förundersökningsområdets belägenhet
2. Förundersökningsområdet
3. Påsiktsbilder
2
Bilaga 1. Förundersökningsområdets belägenhet
Underlag: terrängkartan © Lantmäteriet, Gävle. Medgivande I2012/0167. Skala 1:40 000.
3
4
Bilaga 2. Förundersökningsområdet
Underlag: fastighetskartan © Lantmäteriet, Gävle. Medgivande I2012/0167. Skala 1:5 000.
5
6
Bilaga 3. Påsiktsbilder
AC2015-024-Z-1157
Motiv: Borr
Riktning mot: NÖ
Fotograf: Kjell Edvinger
Datum: 2015-08-13
ATA
AC2015-024-Z-1158
Motiv: Borrhål
Riktning mot: N
Fotograf: Kjell Edvinger
Datum: 2015-08-13
ATA
AC2015-024-Z-1159
Motiv: Borr
Riktning mot: VNV
Fotograf: Kjell Edvinger
Datum: 2015-08-13
ATA
7
8
AC2015-024-Z-1160
Borrhål
Riktning mot: SÖ
Fotograf: Kjell Edvinger
Datum: 2015-08-13
AC2015-024-Z-1161
Borrning
Riktning mot: ÖSÖ
Fotograf: Kjell Edvinger
Datum: 2015-08-13
AC2015-024-Z-1162
Borr mot förrådshus vid
förundersökningsområdet
Riktning mot: NV
Fotograf: Kjell Edvinger
Datum: 2015-08-13
9