Application Form - Kista International School

Ansökningsblankett / Application form
Elev / Student
_
Personnummer / SSN
Pojke / Boy
Förnamn / First name
Efternamn / Family name
C/o
Gata / Street
Postnummer / Post code
Ort / City
Tel
Mob.
Flicka / Girl
E-post / E-mail
Nuvarande skola / Current school
Årskurs / School year
Söker plats i årskurs / Application for year
Modersmål / Mother tongue
Modersmålundervisnig / Mother tongue teaching
Ja / Yes
Nej / No
Syskon i skolan / Siblings at the school
Klass / Grade
Önskar plats i fritidshemmet / Application for after school care
Svensknivå/Swedish:
Engelsknivå/English:
nybörjar/beginner
nybörjar/beginner
Vårdnadshavare / Guardian
För- och efternamn / First name and family name
Adress / address
Tel.
Ja / Yes
mellan/intermediate
mellan/intermediate
Nej / No
avancerad/advanced
avancerad/advanced
Vårdnadshavare / Guardian
För- och efternamn / First name and family name
Adress / address
Mob.
E-post / E-mail
Tel .
Mob.
E-post / E-mail
Underskrift / Signature
Jag / Vi godkänner att mina / våra personuppgifter behandlas för det ändamål som ansökan avser.
I / We approve that the information provided be used for the purpose of this application
Vårdnadshavare / Guardian
Vårdnadshavare / Guardian
Datum / Date
Datum / Date
____________________________________________________________________________________________________________
Sibeliusgången 11
164 77 Kista
VX: 08-510 602 90
bitr. rekt: 08-510 602 92/3
[email protected]
www.kistaschool.se