kan arkitektur-form-design bidra till en hållbar utveckling

KAN ARKITEKTUR-FORM-DESIGN
BIDRA TILL EN HÅLLBAR
UTVECKLING ?
CHRISTER LARSSON STADSBYGGNADSDIREKTÖR
SÅKLART !
SÅ HÄR LÅNGT
1.0
EKONOMI
2.0
MILJÖ
3.0
SOCIAL
CLIMATESMART DISTRICT
WESTERN HARBOUR
Driving forces in Bo01 o Hammarby sjöstad!
VAD SER VI NU
GLOBALISERINGENS EFFEKTER I MIGRATION OCH
KLIMAT
ÖKANDE SEGREGATION
ÖKANDE OHÄLSA
DEMOKRATIUNDERSKOTT
WHO:s Healthy Cities
…med en allt fetare och
åldrande befolkning
VAD GÖR VI ?
KOMMISSIONEN
LEVANDE MALMÖ
ÖVERSIKTSPLANEN
KLIMATSTRATEGI
REDSKAP
PLANERING
MARKPOLITIK
EGNA BOLAG
EGNA INVESTERINGAR
SAMARBETE – SAMARBETE - SAMARBETE
PLANERING
DELAKTIGHET TILLIT
BYGGA IHOP
BYGGA IN MÖJLIGHETER FÖR SOCIAL GEMENSKAP
G/C FÖRE BIL
MARKPOLITIK
STADEN ÄR INTE SUMMAN AV
PROJEKTEN
EN AKTIV MARKPOLITIK O PLANERING
EGNA BOLAG
MKB
BOSTADSBYGGANDET
STORT BEHOV ÄR EN MÖJLIGHET
TÄNK LIVSMILJÖ
14
EGNA INVESTERINGAR
HYLLIE FAMILJEBAD
SKOLOR O FÖRSKOLOR
MALMÖ LIVE
TEMALEKPLATSER
OFFENTLIGA RUMMEN
INFRASTRUKTUR EX V MALMÖRINGEN
SPÅRVAGN / INFRASTRUKTUR
f
hdg
d
#gestaltadlivsmiljo
STATEN BEHÖVER HJÄLPA TILL
#gestaltadlivsmiljo
Gestaltad livsmiljö
Motverka utanförskap, ohälsa
och minskat
samhällsengagemang.
#gestaltadlivsmiljo
En ny politik skall stå i relation till våra
utmaningar.
Kortsiktiga värden.
#gestaltadlivsmiljo
Omätbart blir mätbart.
Migration.
Hållbar utveckling.
Gemensamma mål.
Social hållbarhet.
Tillgänglighet.
Urbanisering och
landsbygdens utveckling.
Brister i offentlig
upphandling.
Ohälsa.
Ökad polarisering.
Boende.
Utbildningssystemet.
Teknikutveckling.
Miljö.
Konsumtion / Hantering av resurser.
Globala utmaningar.
Roller och ansvar.
Kortsiktiga värden.
#gestaltadlivsmiljo
Omätbart blir mätbart.
Migration.
Hållbar utveckling.
Gemensamma mål.
Social hållbarhet.
Tillgänglighet.
Urbanisering och
landsbygdens utveckling.
Brister i offentlig
upphandling.
Ohälsa.
Ökad polarisering.
Boende.
Utbildningssystemet.
Teknikutveckling.
Miljö.
Konsumtion / Hantering av resurser.
Globala utmaningar.
Roller och ansvar.
#gestaltadlivsmiljo
Hållbar utveckling.
Urbanisering och
landsbygdens utveckling.
Boende.
Teknikutveckling.
Governance, demokrati, politisk ledning…
#gestaltadlivsmiljo
Arkitektur, form och design
kan bidra till att möta de
utmaningarna.
#gestaltadlivsmiljo
Gestaltad livsmiljö
Människan i centrum.
#gestaltadlivsmiljo
Gestaltad livsmiljö
Helhetssyn på arkitektur, form
och design.
#gestaltadlivsmiljo
Gestaltad livsmiljö
del av en målstruktur
Kulturpolitik, miljöpolitik,
socialpolitik, näringspolitik,
samhällsbyggande, utbildning.
är
#gestaltadlivsmiljo
Ett bredare perspektiv
Från passivt till aktivt.
Tydligare samhällsfokus.
Förändrade värderingar.
Från utanpåverk till att lösa frågor.
Förslag till nya mål
Det övergripande målet med den nationella
politiken för arkitektur, form och design
är att:
• områdets inflytande ska stärkas och
därmed bidra till formandet av en långsiktigt
hållbar och väl gestaltad livsmiljö.
Förslag till nya mål
• en helhetssyn präglad av kvalitet, samverkan och dialog
i formandet av en attraktiv gestaltad livsmiljö
• ett inkluderande och demokratiskt samhälle med tillgång till
goda livsmiljöer, såväl enskilda som gemensamma
• ett förebildligt agerande från det offentliga, i alla dess roller,
för en stärkt kvalitet i den gestaltade livsmiljön
• en bred och tvärsektoriell kunskapsutveckling inom
utbildning samt för utövare och aktörer inom området
gestaltad livsmiljö.
Identifierade behov
• Mötesplats för samverkan och kunskap, en ”think
tank”.
• En kontinuerligt uppdaterad politik utifrån
aktuella utmaningar.
• Utvecklad samverkan med kommuner och
regioner.
• Sprida kunskap och samla in nya perspektiv.
• Följa upp de nationella målen och föreslå nya.
• Samla utövarna.
Förslag
Myndigheten för
Gestaltad livsmiljö
Identifierade behov
• Stimulera statens förebildlighet.
• Initiera program och utveckla statens
verk och bolag.
• Inspirera genom debatt, seminarier,
riktlinjer.
• En kunskapsresurs.
• Katalysator för utveckling.
Förslag
En riksarkitekt och
en motsvarande
designfunktion.
Identifierade behov
• Stimulera branschutveckling och
utövarnas initiativ.
• Stödja experiment och idéutveckling.
• Stödja kreativa samarbeten.
• Stärka områdets inflytande.
• Exportfrämjande.
Förslag
En utvecklingsfond.
Några andra förslag
• Stöd till arkitektur-, form- och
designprogram i kommuner och regioner.
• Metodstöd för nya upphandlingsformer.
• Forskningsutlysning i hållbart
samhällsbyggande.
• Breddad rekrytering till utbildningarna.
Den nya politiken
Människan i centrum.
Formuleras utifrån utmaningarna.
”Rullande politik”.
För en hållbar, jämställd,
inkluderande och demokratisk
samhällsutveckling.
TÄNK LIVSMILJÖ
!
[email protected]ö.se
www.malmo.se
www.nordiccitynetwork.com
www.helastaden.se