! Stadens form och det spa ala kapitalet

Stadens form och det spa6ala kapitalet !
Lars Marcus [email protected] Arkitektur och Stadsbyggnad oerhörda kunskapsutmaningar Arkitektur och Stadsbyggnad oerhörda kunskapsutmaningar Arkitektur och Stadsbyggnad oerhörda kunskapsutmaningar Arkitektur och Stadsbyggnad oerhörda kunskapsutmaningar Stadsbyggnadsforskning – vi måste utveckla metoder för analys av stadens form Stadsbyggnadsforskning – stadens form strukturerar andra urbana system Sociala Ekonomiska Ekologiska Tekniska Stadsbyggnadsforskning – kunskapsutmaningen är rela6onen stadsform – stadsliv Stadsbyggande och form symbolisk och funk6onell form !
!
!
Stadsbyggande och form symbolisk och funk6onell form !
Stadsbyggande och form den första formen: symbolisk form Stadsbyggande och form den andra formen: funk6onell form !
!
Stadsbyggande och form den första eller andra formen? Stadsbyggnadsforskning – nödvädnigt aJ utveckla analy6ska verktyg Tillgänglighet: Space syntax Täthet: Place syntax Diversitet: Kapacitetsanalys Stadsbyggnadsforskning – koppla stadens form 6ll andra urbana system Sociala system: social segrega6on Ekonomiska system: lokala marknader Ekologiska system: ekosystemstjänster Stadsbyggande skapar eJ spa6alt kapital som på verkar värdet hos stadens andra system Lars Marcus [email protected] Chalmers Arkitektur