KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN

KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN
Birgittaskolans vuxenutbildning
INFORMATION
2015-04-20
PRÖVNING – INFORMATION OCH ANMÄLAN
20 kap. 30 § skollagen (2010:800)
Prövning
30 § Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att
genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den
som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet. Den som är elev i gymnasieskolan får
dock inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete, om eleven har fått minst betyget E på
kursen eller gymnasiearbetet.
Prövning får göras bara hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller
gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.
Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i
kursplaner eller ämnesplaner.
PRÖVNINGSPERIODER 2014-2015
Anmälan senast
Skriftlig prövning
3/6 – 2015
9/10 – 2015
VT-2016
10/12 – 2015
7/3 – 2015
10/8, 17/8 – 2015
9/11, 16/11 – 2015
11/1, 18/1 – 2016
11/4, 18/4 – 2016
Den skriftliga prövningen äger rum 16.00 – 20.00 (kan vara kortare beroende på ämne). Ett par veckor före
prövningen får du en kallelse med datum för prövning. Datum och tid för ev muntlig och laborativ prövning
beslutas i samråd med ansvarig lärare.
Vid anmälan till engelska, historia och svenska finns det ej utrymme för någon mer anmälan. De
genomförs vid båda datumen per prövningstillfälle.
Legitimation försedd med foto ska uppvisas vid prövningen.
Klicka på den/de kurser (sid 2) som du vill göra prövning i. Där finns information om vad prövningen
innehåller. Namn och telefonnummer till prövningsansvarig lärare finner du också på sid 2.
Tänk på att kontakta läraren i god tid!
KOSTNADSFRITT/AVGIFT
För elever inskrivna vid Birgittaskolans vuxenutbildning och som deltagit i kurs och erhållit betyget Icke
Godkänd är prövningen kostnadsfri inom ett år. För övriga tas ut en avgift på 500 kronor per prövning.
Kvitto på betald avgift 500 kr ska bifogas ansökan. Prövning får inte genomföras innan avgiften betalts.
Avgiften betalas till Linköpings kommuns plusgirokonto 9965-5.
På talongen anges "Prövningsavgift komvux 3199-410200-410107” och ditt eget namn.
Betald avgift återbetalas ej.
Besöksadress: S.t Larsgatan 46, Linköping. Postadress:Birgittaskolan, Klostergatan 49, 581 81 Linköping
Växel: 013-20 78 00
KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN
Birgittaskolans vuxenutbildning
PRÖVNINGSANSVARIGA LÄRARE
Engelska A
Engelska 5
Engelska B
Engelska 6
Engelska C
Engelska 7
Franska 1-3
Fysik A, B
Fysik 1, 2
Historia A, 1a
Historia B, 1b
Kemi A, B
Kemi 1
Kemi 2
Matematik A,
Matematik 1a
Matematik 1b, 1c
Matematik B
Matematik 2a
Matematik 2b, 2c
Matematik C,D,E
Matematik 3
Matematik 4
Matematik 5
Naturkunskap A
Naturkunskap B
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1a2
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2
Psykologi
Religionskunskap 1, 2
Samhällskunskap 1a2
Samhällskunskap 1b
Spanska 1, 2, 3
Svenska som andraspråk, grund
Svenska som andraspråk A, B
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3
Svenska A, B, C
Svenska 1, 2, 3
Programhantering
Information & kommunikation
Monica Bunte
[email protected]
Anna Forslund
[email protected]
Rusalina Ehnvall
[email protected]
Annika Brundin
[email protected]
Sten Granlund
[email protected]
Johan Esping
[email protected]
Maria Nylén
[email protected]
Åsa Gustavsson
[email protected]
Malin Hällgren
[email protected]e
Johan Esping
[email protected]
Thomas Johansson
[email protected]
Johan Esping
[email protected]
Sten Granath
[email protected]
013- 20 77 28
013- 20 77 28
013- 26 30 68
013-20 77 28
0768-24 67 37
013-20 75 64
013-20 77
013-26 30 68
013-20 75 64
013-20 75 64
013-20 75 64
013-20 75 64
013-20 77 24
Thomas Johansson
[email protected]
013-20 75 64
Inga-Lena Edlund
[email protected]
Mimmi Bäckman
[email protected]
Anne Nilsson
[email protected]
Åsa Aviles
[email protected]
Rosa Vaillard Moliner
[email protected]
Berit Gyllensten
[email protected]
Annika Pettersson
[email protected]
013-26 30 80
Mimmi Bäckman
[email protected]
013-20 74 97
Leif Månsson
[email protected]
070-640 56 49
013-20 74 97
013-709 97
013-20 73 99
013-26 30 68
013-26 34 96
013-26 34 96
KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN
Birgittaskolans vuxenutbildning
ANMÄLAN TILL PRÖVNING
Anmälningsblanketten lämnas i receptionen på Birgittaskolan eller skickas till Birgittaskolans
vuxenutbildning, Klostergatan 49, 581 81 Linköping.
______________________
Datum för anmälan
______________________
Prövningsperiod
PERSONUPPGIFTER
______________________
Efternamn
______________________
Förnamn
______________________
Personnr (10 siffror)
________________________
Gatuadress
_________________________
Postnr
________________________
Postadress
_________________________
Telefon arbete
_________________________
Telefon bostad
________________________
Mobiltelefon
______________________________________________________________________________________
E-postadress
Jag läser på komvux i Linköping (ange med x)
 Ja
 Nej
JAG ANMÄLER MIG TILL FÖLJANDE PRÖVNING/AR
Kurs/Ämne/Nivå
______________________________________________________________________________
Läst litteratur i kursen/kurserna
______________________________________________________________________________
Uppgift om tidigare studier i ämnet
______________________________________________________________________________
Namnteckning
Plats för kvitto