Läs här - SPF Seniorerna

Program
Kumlabygden
2015
Välkommen till våra aktiviteter
Styrelsen år 2015
Ordföranden har ordet
En sak är säker. Det här är ingen
slätstruken församling. Det är
väldigt skiftande vad vi väntar
oss av föreningen. Valåret 2014
var det viktigt att fråga politikerna i kommunen vad de ville när
det gällde äldrevården. Och de
kom och de svarade. Samma dag
i augusti var audionomen på Biblioteket och vi tränade “knoppen
och kroppen“. En bra dag. En
annan höjdpunkt var Läcköresan.
Vår brist på slätstrukenhet har
gjort att kringverksamhet med
bangolf, boule, pubaftnar , vinprovningar, naturutflykter, bridge, litteratur, hjärnkoll, “gamla
Kumla” har ökat. Medlemmarna
tar chansen att utveckla gamla
intressen eller lära något nytt.
Och vi vill fortsätta att utveckla
våra månadsmöten till något att
se fram emot.
Stort Tack till alla ansvarstagande, kunniga och engagerade
medlemmar som är med och
utvecklar vår förening. Omvärlden förändras och för att vi alla
skall kunna vara med och möta
den med värdighet och livsglädje
behövs alla goda krafter.
Fr.v. Sten Granström, Gerd Gullberg Johnson, Leif Bylin,
Maud Rattenborg, Lennarth Helgesson, Kerstin Lundqvist Eriksson
och Stig Enbom
Foto: Marianne Åkerlind
Ordförande
Maud Rattenborg
0730-391882
E-post: [email protected]
V. ordförande Kerstin Lundqvist Eriksson 070-2955715
E-post: [email protected]
Ek.ansvarig
Leif Bylin
070-5583305
E-post: [email protected]
Sekreterare
Sten Granström
073-2270991
E-post: [email protected]
Ledamot
Lennarth Helgesson
070-5459399
E-post: [email protected]
Ledamot
Ledamot
Gerd Gullberg Johnson
070-5243846
. E-post: [email protected]
Stig Enbom
070-5806155
E-post: [email protected]
Revisorer
Karl-Åke Folkesson, Rune Odelind
Maud Rattenborg
Hemsida
Ansvarig utgivare
www.spfpension.se/kumlabygden
Vår samarbetspartner
Framsidans bild: Sten Granström
Layout:
Sten Granström och Leif Bylin
Tryck:
Trio Tryck AB, Örebro
Våra
Våra ombud
ombud 2015
2015
SPFsDistriktstämma:
Distriktstämma:
SPFs
SPFs Distriktstämma:
Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen
Sponsorer/Annonser:
Sponsorer/Annonser:
Sponsorer/Annonser:
Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen
Valberedningen:
Valberedningen:
Valberedningen:
ZithaAhlin
Ahlin
Zitha
Zitha
Ahlin
076-1488399
076-1488399
076-1488399
ClaesHolmström
Holmström
Claes
Claes
Holmström
070-6779868
070-6779868
070-6779868
Medlemsregisteransvarig:
Medlemsregisteransvarig:
Medlemsregisteransvarig:
StigEnbom
Enbom
019-581730
Stig
019-581730
Stig Enbom
019-581730
Säkerhetsansvarig:
Säkerhetsansvarig:
Säkerhetsansvarig:
Roland
Eliasson 019-572016
019-572016
Roland Eliasson
Roland Eliasson 019-572016
Försäkringsombud: Lennarth
Lennarth
Försäkringsombud:
Försäkringsombud:
Lennarth
Helgesson
Helgesson
Helgesson
070-5459399
070-5459399
070-5459399
Trafikombud:
Trafikombud:
Trafikombud:
OveForsbeck
Forsbeck 019-583211
019-583211
Ove
Ove Forsbeck
019-583211
Föreningsannonser:
Föreningsannonser:
Föreningsannonser:
Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen
Webbmaster:
Webbmaster:
Stig Enbom
019-58 17 30
Webbmaster:
Stig Enbom
019-58 17 30
StenEnbom
Granström 019-58
073-2270991
Stig
17 30
Sten Granström 073-2270991
Sten Granström 073-2270991
Studieombud:
Studieombud:
Gerd Gullberg Johnson
Studieombud:
Gerd
Gullberg Johnson
070-5243846
Gerd
Gullberg Johnson
070-5243846
070-5243846
VåraTeaterombud:
ombud 2015
g:
730
2016
narth
Teaterombud:
Carina Hultqvist
Teaterombud:
Carina
Hultqvist
070-8820220
Carina
Hultqvist
Folkhälsoombud:
070-8820220
Karin Kristensson
070-8820220
070-6784097
Ingrid Evertsson ers.
019-583489
Detta är SPF Seniorerna
Detta är SPF Seniorerna
Hörselombud:
Detta
är SPFärSeniorerna
SPF
Seniorerna
Gull-May
Arnell en medlemsSPF
Seniorerna
en medlemsorganisation
förär
som är
SPF Seniorerna
ärseniorer,
en medlems070-7186880
organisation
förpension,
seniorer, som är
berättigade till
organisation
för seniorer,oavsett
som är
berättigade
till pension, oavsett
Lotteriansvarig:
ålder.
berättigade
till pension, oavsett
Lennarth
Helgesson
ålder.
ålder.
SPF Seniorerna växer fort och
070-5459399
SPF
Seniorerna
fortmedoch
hade
år 2013 caväxer
266 000
Styrelsen
SPF
Seniorerna
växer
fort och
hade
år 2013
000 medlemmar
runt ca
om266
i landet.
hade
år 2013
ca
266
000 medMötesvärdar:
lemmar runt om i landet.
lemmar runt om i landet.
Jill Persson
019-562020
Bengt Halldin 070-3370008
Maritha Åkerblad 019-581290
Ersättare:
Laila Bellström 019-6117280
Folkhälsoombud:
Folkhälsoombud:
Folkhälsoombud:
Karin Kristensson
Karin
Karin
Kristensson
070-6784097
070-6784097
070-6784097
Ingrid Evertsson ers.
Ingrid
Ingrid
Evertsson ers.
019-583489
019-583489
019-583489
Hörselombud:
Hörselombud:
Hörselombud:
Gull-May Arnell
Gull-May
Gull-May
Arnell
070-7186880
070-7186880
070-7186880
Lotteriansvarig:
Lotteriansvarig:
Lotteriansvarig:
Lennarth Helgesson
Helgesson
Lennarth
Lennarth
Helgesson
070-5459399
070-5459399
070-5459399
Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen
Mötesvärdar:
Mötesvärdar:
Mötesvärdar:
Jill Persson
Persson
019-562020
Jill
019-562020
Jill
Persson
019-562020
Bengt
Halldin
070-3370008
Bengt Halldin 070-3370008
Bengt
Halldin
070-3370008
Maritha
Åkerblad
Maritha Åkerblad 019-581290
019-581290
Maritha
Åkerblad 019-581290
Ersättare:
Ersättare:
Ersättare:
Laila Bellström
Bellström 019-6117280
Laila
019-6117280
Laila
Bellström
019-6117280
Brita
Olsson
073-0677880
Brita Olsson
073-0677880
Brita
Leif ooOlsson
Kristina 073-0677880
Leif
Kristina
Leif
Bylino Kristina 070-5583305
Bylin
070-5583305
Bylin
Inga Gustavsson
Gustavsson070-5583305
Inga
Inga
SonjaGustavsson
Frizén
Sonja Frizén
Sonja
Stig o Frizén
Eivor Enbom
Stig o Eivor Enbom
Stig
o Eivor
Enbom
Liss-Beth
Möller
Liss-Beth Möller
Liss-Beth Möller
Programkommitté: Lennarth
Programkommitté: Lennarth
Helgesson
Programkommitté:
Lennarth
Helgesson
070-5459399
Helgesson
070-5459399
Styrelsen
070-5459399
Styrelsen
Styrelsen
Reseombud:
Reseombud:
Kerstin
Dokken 070-2780131
Reseombud:
Kerstin Dokken 070-2780131
Kerstin Dokken 070-2780131
Sociala rådet ,Talesombud:
Sociala
rådet ,Talesombud:
Gerd Gullberg
Johnson
Sociala
rådet ,Talesombud:
Gerd
Gullberg
Johnson
070-5243846
Gerd
Gullberg
Johnson
Caritas
(uppvaktningar):
070-5243846
070-5243846
Kerstin
Lundqvist Eriksson
070-2955715
VÄNTJÄNSTEN
Solbacka:
Sigrid o Arne Arnsheim
Clas o Kerstin Ståhlbom
Kvarngården:
Anna-Lisa Franzén
Siv Olsén
Kungsgården:
Barbro Janzén
Gunilla Jonasson
Hemgården:
Majken Larsson
Caritas
Caritas (uppvaktningar
(uppvaktningar):):
Caritas (uppvaktningar):
Kerstin
Kerstin Lundqvist
LundqvistEriksson
Eriksson
Kerstin Lundqvist Eriksson
070-2955715
070-2955715
070-2955715
VÄNTJÄNSTEN
VÄNTJÄNSTEN
VÄNTJÄNSTEN
Solbacka:
Solbacka:
Solbacka:
Sigrid
Sigrid oo Arne
ArneArnsheim
Arnsheim
Sigrido oKerstin
Arne Arnsheim
Clas
Clas o KerstinStåhlbom
Ståhlbom
Clas o Kerstin Ståhlbom
Kvarngården:
Kvarngården:
Kvarngården:
Anna-Lisa
Anna-Lisa Franzén
Franzén
Anna-Lisa
Franzén
Siv
Siv Olsén
Olsén
Siv Olsén
Kungsgården:
Kungsgården:
Kungsgården:
Barbro
Barbro Janzén
Janzén
Barbro Janzén
Gunilla
Gunilla Jonasson
Jonasson
Gunilla Jonasson
Hemgården:
Hemgården:
Hemgården:
Majken
Majken Larsson
Larsson
Majken Larsson
Anna-Greta
Anna-GretaAndersson
AnderssonLenLenAnna-Greta
Andersson Lennart
nart Andersson
Andersson
nart Andersson
Elisabeth
Elisabeth Jonsson
Jonsson
Elisabeth Jonsson
Margareta
Margareta Svanér
Svanér
Margareta Svanér
Väntjänstens telefonjour
Väntjänstens telefonjour
Väntjänstens telefonjour
019-560520
019-560520
019-560520
Må: Anna Lisa Franzén
Må: Anna Lisa Franzén
Ti:
Dokken
Må: Kerstin
Anna Lisa
Franzén
Ti: Kerstin Dokken
Ons:
Ti: Monika
Kerstin Gustavsson
Dokken
Ons: Anna
Monika
Gustavsson
To:
Greta
Andersson
Ons: Monika
Gustavsson
To:
Anna
Greta
Andersson
Fre:
Marianne
Fahlén
To: Anna Greta Andersson
Fre: Marianne Fahlén
Fre: Marianne Fahlén
Ersättare:
Ersättare:Möller
Liss-Beth
Ersättare:
Liss-Beth
Möller
Maud
Rattenborg
Liss-Beth
Möller
Maud Rattenborg
Maud Rattenborg
Aktiviteter mars 2015 – februari 2016
10 Mars
Månadsträff
Rolf Jansson F.d Claessons möbler i Fjugesta berättar under
rubriken ”Från pinnstolar i kammaren till 40 ambassader”.
Allsång ledd av Gull-May
7 April
Månadsträff med
Påsklunch
Månadsträff
Påskbord på Kumla Hotel.
Möjlighet finns att köpa till egen dryck.
Subventionerat medlemspris 120:-/person. Övriga 190:-
Juni
Utflykt
Utflykt till någonstans i Länet.
11
Augusti
Månadsträff
Bo Palmqvist berättar om författare han mött under 50 år
som anställd i Stigs berömda bokhandel i Hallsberg.
12 Maj
Bo Franzon journalist från Sveriges Radio kåserar om
Folkparkernas historia och 50-tals musik.
30:-
30:-
30:-
Gull-May spelar musik
8
September
Månadsträff
13
Oktober
Månadsträff
10
November
Månadsträff
8
December
Månadsträff med
Julbord o
Lucia
Månadsträff
12
Januari
2016
Februari
2016
Årsmöte
2016
Annikas Seniorshop besöker SPF med kläder som passar
oss äldre.
Gilleskören kommer och sjunger för oss.
Föredrag om ögat.
Musik av Gull-May
Operation Mercy, som är en örebrobaserad global organisation, jobbar i 12 länder med bistånd och utveckling.
Under den här stunden får ni ta del av jobbet i Tadzjikistan &
Jordanien via ord och bild av Monica Jomfjäll.
Julbord o Lucia.
30:-
30:-
30:-
Subventionerat pris för Spf-medlemmar ca 100 kr.
Julgransplundring, ta med en julklapp för ca 50 kr och få en
annans julklapp i stället.
Annonsörer medverkar.
Årsmöte.
Dag och tid meddelas senare.
Aktiviteter finns även på Kumlabygdens hemsida:
www.spfpension.se/kumlabygden
30:-
Kulturgrupp:
Ansvarig: Kerstin Lundqvist Eriksson 070-2955715
Här inryms: Teater, Bio, Bokcirklar, Studiebesök mm
Teaterombud:
Carina Hultqist Antonsson 070-8820220
Studiecirkel Gamla Kumla:
Barbro Janzén 070-8176352
Studiecirkel litteraturläsning: Ulrika Granström 019-574142
Naturgrupp:
Ansvarig: Maud Rattenborg 0730-391882
Fritidsgrupp:
Ansvarig: Lennarth Helgesson 070-5459399
Hjärnkoll:
Här inryms: Mindre utflykter per fot eller cykel, Studiebesök mm
Här inryms: Boule, Bangolf, Bridge, Bordtennis, Pubkvällar, Trav, Geocaching, Bowling, Gemensam lunch/kaffe mm
För Inomhusboule, Geocaching kontakta Karin Kristensson 070-5571117
För Utomhusboule kontakta Sonja Frizén 019-579028
För Bangolf kontakta Ove Forsbeck 019-58 32 11
Frågelek varannan onsdag kl. 14.00-17.00 enligt schema med början den 14
jan 2015.
Kontakta Marianne Gigel Åkerlind 019-578897
Lokal: Kvarngården Nordenrummet
SPF:s Studiecirklar
En studiecirkel består av minst 3 deltagare. Välj vilket ämne du vill.
Samarbete sker med Studieförbundet Vuxenskolan.
Kontakta gruppansvariga enligt ovan.
Viktig information
lan sker via SPF Seniorerna
Kumlabygdens bankgiro
-
SeniorNet Sweden - en ideell IT- förening för seniorer.
Äldre lär äldre digital kommunikation och internet.
SPF Seniorerna Kumlabygdens
bankgiro är 618-4212
gerare 10:-/mil till chauffören
(rekommendation)
-ändringar
sker på månadsträffarna
Kolla även Hemsidan
www.spfpension.se /kumlabygden
om våra medlemsförmåner.
-
I Sverige finns just nu 8771 medlemmar. Örebroavdelningen närmar
sig 200.
En låg avgift tas ut för cirklarna ca 200: -/4-6 gånger och datastugorna
kostar 40: -./per gång.
Datastuga innebär att det är en föreläsare om ett specifikt ämne.
Till cirklar tar man med sin dator eller lånar Vuxenskolans.
I Örebro sker verksamheten i Vuxenskolans lokal på Fabriksgatan 8
och i Kumla på Skolvägen 12.
Medlemskapet kostar 250: - per år. Detta innebär att man får tillgång
till nyttiga sidor på SeniorNet Sweden, www.seniornet.se och
orebro.seniornet.se och dessutom möjlighet till support.
Vår tekniker heter Per Tegevi, 0761-19 77 20, [email protected]
Support per telefon eller mail är kostnadsfritt. Hembesök kostar
200: - för 30 min därefter 250: - per påbörjad timme.
Kontaktperson för Kumla är Birgitta Karlsson, 070-489 44 43,
[email protected] Kontakta henne för information om Kumlas
verksamhet. Datastugor kommer att annonseras under ”Idag” i NA.
Erbjuder
Erbjuder Dagens
Dagens lunch
lunch 79
79 kr
kr 11.00-15.00
11.00-15.00
Pensionärspris
Pensionärspris 69
69 kr
kr
Inklusive:
Inklusive: bröd,
bröd, sallad
sallad &
& dryck
dryck
Kaffe
Kaffe & hembakad kaka
Dagens
Dagens lunch
lunch intages
intages ii vår
vår mysiga
mysiga matsal,
matsal,
några
några trappor
trappor ned,
ned, för
för de
de som
som har
har svårt
svårt att
att gå i
trappor,
trappor, har
har vi
vi tillgång
tillgång till
till hiss.
hiss.
Det
Det går
går även
även bra
bra att
att ta med lunchen hem.
Vi
Vi serverar
serverar fisk
fisk tisdagar
tisdagar &
& torsdagar
torsdagar
Varmt
Varmt välkomna
välkomna önskar
önskar
flickorna
flickorna på
på Vardagslyx!
Vardagslyx!
Köpmangatan
Köpmangatan 22,
22, Kumla
Kumla 019-583840
019-583840
www.vardagslyx.se
www.vardagslyx.se
Några
Några av
av våra
våra resor 2015
2015
HJÄRTSÄKER ?!
SPA
SPA II ESTLAND
ESTLAND 77 dagar
dagar där
där allt
allt ingår
ingår
Har
Har du/ni
du/ni hjärtsäkrat
hjärtsäkrat hemmet/omgivningen?
hemmet/omgivningen? Är
Är Ni
Ni utbilutbildade?
dade? II Sverige
Sverige idag
idag så
så drabbas
drabbas c:a
c:a 10
10 000
000 personer
personer av
av
hjärtstopp
hjärtstopp årligen
årligen varav
varav c:a
c:a 400-500
400-500 överlever!
överlever!
Många
Många av
av hjärtstoppen
hjärtstoppen sker
sker ii hemmet!
hemmet!
Ett
Ett underbart
underbart hotell
hotell ii en
en vacker
vacker park
park vid
vid en
en sjö
sjö ii södra
södra
Estland.
Estland. Helpension,
Helpension, 88 SPA-behandlingar.
SPA-behandlingar.
5.5
5.5 och
och 19.5,
19.5, 2.6
2.6 ….
…. 5.375:5.375:-
ISLAND
ISLAND 66 dagar
dagar med
med utflykter
utflykter
Halvpension
Halvpension oo flera
flera luncher
luncher 22.4
22.4 …10.975:…10.975:-
TOSCANA
TOSCANA 8 dagar
dagar med
med 44 utflykter
utflykter
Pisa,
Pisa, Lucca,
Lucca, San
San Gimignano,
Gimignano, vingårdsbesök,
vingårdsbesök,
vinvin- oo olivoljeprovningar
olivoljeprovningar m
mm
m 29.8
29.8 oo 5.9
5.9 frfr 8.975:8.975:-
UNGERN
UNGERN 88 dagar
dagar vin,
vin, upplevelser
upplevelser
och
och god
god mat!
mat! Båttur
Båttur på
på Donau,
Donau, Eger,
Eger, Balaton,
Balaton,
vingårdar,
vingårdar, hästuppvisning
hästuppvisning och
och mycket
mycket mera.
mera.
25.8,
25.8, nästan
nästan helpension,
helpension, alla
alla utflykter
utflykter 9.575:9.575:-
Civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet genomför
genomför utbildning
utbildning ii
hjärtlungräddning
hjärtlungräddning med
med hjärtstartarinformation!
hjärtstartarinformation!
Frågor
Frågor om
om kostnader
kostnader m
mm
m ring/maila
ring/maila
019-185920/[email protected]
019-185920/[email protected]
KRAKOW
KRAKOW med
med Auschwitz,
Auschwitz, Birkenau
Birkenau
saltgruvorna
saltgruvorna ii Wielitzka,
Wielitzka, Zakopane,
Zakopane, polsk
polsk festfestmåltid
måltid och
och mera
mera 19.8,
19.8, 66 dagar,
dagar,
nästan
nästan helpension
helpension 7.975:7.975:KROATIEN
med
Dessutom
Hercegovina-Mostar
Dessutom KROATIEN med Hercegovina-Mostar
och
och Montenegro
Montenegro ii september,
september, Andalusien
Andalusien ii oktober
oktober
och
och november
november direkt
direkt på
på stranden
stranden till
till kanonpris
kanonpris !!!
!!!
Tel
Tel 019-573510
019-573510
LASSES RESOR
Tel
Tel 0582-107
0582-107 88
88
Statlig
Statlig resegaranti
resegaranti ställd
ställd
www.lassesresor.se
www.lassesresor.se
www.
www.abytorpshandelstradgard
abytorpshandelstradgard.se
.se
Öppet
Öppet
Mån-Fre
Mån-Fre 9-18
9-18
Lördag,
Söndag
Lördag, Söndag
och
och Helgdag
Helgdag
9-15
9-15