Föreläsning 1

Stensjukdom Klinik
Klas Lindqvist
Verksamhet Urologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Utan Er
kan vi inte handlägga dessa
patienter!
En folksjukdom!
Vad vill vi att röntgenläkaren
skall informera oss om?
• Sten eller ej?
• Stenlokalisation?
• Stenstorlek?
• Stenstorlek i mm?
• Tecken på obstruktion?
• Synlig sten på scoutbild?
• Singelnjure?
• Annan tänkbar diagnos?
• Stensammansättning?
Epidemiologi
 Livstidsrisk: män 15 %, kvinnor 5 - 10 %.
Återfallsrisk: 50 % på 10 år
 Kvinnor/män: 1/2
 Populationsbaserade studier:
Prevalens 4,0 %
4,7 %
Incidens 0,5 %
1,5 %
Epidemiologi
 Behandlingsincidens:
Sverige 55-75/100 000 inv. och år
Medelålder ca 50 år
55% njursten : 45% uretärsten
 Incidens uretärstensanfall:
140-180/100 000 inv. och år.
Medelålder ca 40 år
Stenlokalisation
Njure
Uretär
calyx
njurbäcken
Stensammansättning
•
•
•
•
Calciumstenar
Infektionsstenar
Uratstenar
Cystinstenar
80%
10-15%
5%
1%
Akut uretärstensanfall
Diagnostisk timing
• Oklar diagnos
• Analgetikaresistens
• Feber
• Singelnjure
• Typisk klinik + smärtfri på
analgetika
• Missbruk
397 74%
400
300
200
138
100
0
akut rtg
elektiv rtg
Morbiditet
74%
400
36
26%
300
361
200
100
0
55
23
akutrtg+inlagd
14
46
akutrtg+hem
ingen beh
beh
elektiv rtg
Uretärsten med infektion
 Feber och frossa
 Avstäng pyelit – sepsis
 Blodtrycksfall – septisk chock
 Död i organsvikt om inte adekvat
behandling
Akut avlastning
 Blododling
 Parenteral antibiotika
 Nefropyelostomi / uretär-kateter
 IVA vård
Vilka stenar ska behandlas ?
Behandlingsindikation njursten




Besvär
Avflödeshinder
Inte kan avgå själva
Tillväxt – ung pat
Behandlingsmetoder njursten
 Förstahandsmetod ESVL
(extrakorporeal
stötvågslithotripsi)
Stenar upp till 2 cm
Stengata efter ESVL
Behandlingsmetoder njursten
 PCN (Percutan
stenextraktion)
Percutan stenextraktion
Patienten i benstöd
Occlutionskateter
Vänd patienten
Punktera och
dilatera en kanal
Percutan stenextraktion
Amplatzhylsa förs in
Arbete med
nefroscop genom
hylsan
Fragmentering med
ultraljudssug
Percutan stenextraktion
Percutan stenextraktion
Ev flexibel
scopi
Op avslutas
med inläggning
av en delbar
nefrostomikateter
RIRS
Retrograde intrarenal surgery
Flexibelt uretäroskop
Laser
Stenar upp till 2 cm kan
behandlas uppe i njuren
Risk för lång op-tid
RIRS
Retrograde intrarenal surgery
ECIRS
Endoscopic combined intrarenal surgery
RIRS + PCNL
I speciella fall med komplicerade stensituationer.
Kräver 2 erfarna operatörer
Öppen njurstensoperation
 Patient i njurläge
 Flanksnitt
 Lätt att hitta stora stenar i njurbäckenets
samlingsdel – svårt med sten i calyx
 Postoperativa smärtor
 Robotassisterat?
Öppen polresektion
Uretärstenar
 Behandling av sten som är för stora för
spontanavgång, > 50% om 4 mm o < 50%
om 6 mm
 70-90% avgår spontant
 Inte avgått trots liten storlek
 Upprepade smärtor
 Hinder för avflödet
 ESVL förstahandsmetod
Operation av uretärsten
 Öppen op fortfarande aktuellt vid mycket
stora stenar
 Ureteroscopi med laserlithotripsi
rutinmetod, på vissa urologkliniker
förstahandsmetod
Ureteroscopi
 Semirigida instrument
Olika längd och dimension
 Flexibla ureteroscop
Dimension, videoteknik
Ureteroscopi
 Patient i benstöd, genomlysning
 Cystoscopi med uppläggning av en
säkerhetsledare till njurbäckenet
 Ureteroscopet förs upp över ledare
 Holmiumlaser kan fragmentera alla stenar
 Korgar för att uthämta fragment
Ureteroscopi
Stenbehandling SU 2012 antal
pat
400
350
300
250
200
150
100
50
0
ESWL
PCNL
URS
RIRS
Öppen op
Uppföljning efter sten
 Kontrollera med röntgen att stenen är
borta och avflödet fritt
 Analys av sten
 Stenutredning med urinsamling
 Stenprofylax
Stenprofylax
 Riklig dryck ( minst 2 liter per dygn )
 Minska saltintag
 Undvik onödigt intag av oxalathaltiga
saker ( nötter, choklad )
 Minska konsumtion av animalt protein
 Läkemedel ( alkalisering av urin, citrat,
tiazider )
Nyheter sista två åren
Alfablockare???
Kompetens???
RIRS o ECIRS
Flexibla videoureteropyeloskop
Rätt logistik??
Vad vill vi att röntgenläkaren
skall informera oss om?
• Sten eller ej?
• Stenlokalisation?
• Stenstorlek?
• Stenstorlek i mm?
• Tecken på obstruktion?
• Synlig sten på scoutbild?
• Singelnjure?
• Annan tänkbar diagnos?
• Stensammansättning?
TACK !