Sten kullens centr ala d elar

G
Å
N
G
VÄ
A
A
M
A
N
A
Mark för icke
störande verksamhet, park
och natur
E
SÄV
Mark för
för icke
icke
Mark
störande verkverkstörande
Förslag, fortsatt
samhet,
park
0
samhet, park
E2 planarbete för:
och natur
natur
och
KNAVRABRO
KNAVRABRO
Utökad centrumcentrumUtökad
verksamhet,
verksamhet,
bostäder
bostäder
KNAVRABRO
Detaljplan för
bostadsbebyggelse
och förskola
Utökad centrumverksamhet,
bostäder
Trädgårdsmästeriet
ny bebyggelse;
bostäder, förskola
Sportcenter
PROGRAM FÖR
Centrum och skola
Bostäder och centrum
Serviceboende
Bostadsändamål
Industri inte miljöstörande
handel kontor
Reviderad 2015-03-23
Godkänd av kommunfullmäktige 2015-05-28 § 83
Idrott friskvård konferenshotell
Hantverk eller mindre småindustri
med tillhörande bostad
PROGRAMKARTA
Bostäder och industri inte
SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD
miljöstörande
Kyrka
PLANENHETEN
Indutriändamål småindustri
hantverk industri kontor
Föreningsgård
2014-11-25
bete, rid- och cykelväg
Kvartersmark
Trafik och mindre centrumverksamhet
KNAVRA
Stenkulan
ST
Förslag, f
planarbet
Mark för ick
störande ve
samhet, par
och natur
LINDENSKA
VILLAN
eller daghem
Stenkullens
centrala delar
Öppen mark; odlingslotter,
HEDE GÄRDE
Oförändrad markanvändning
Allmän plats
PARK NATUR
Fortsatt planarbete
Förändrad markanvändning
Oförändrad markanvändning
Allmän plats
Centrum och skola
PARK NATUR
Förändrad
markanvändning
Förändrad markanvändning
eller daghem
Öppen mark; odlingslotter,
HEDE
GÄRDE
Förslag, fortsatt
fortsatt
Förslag,
Stenkullen station
Fortsatt
planarbete
Trädgårdsmästeriet
Fortsatt
planarbete
Trädgårdsmästeriet
bete, rid- och cykelväg
Bostadsändamål planarbete
planarbete för:
för:
utökad centrumverksamhet
ny
bebyggelse;
ny
bebyggelse;
OförändradKvartersmark
markanvändning
Oförändrad
markanvändning
samt ev. bostäder
bostäder,
förskola
bostäder,
förskola
Nya
bostäder
och
utökad
centrumverksamhet
föreslås på
HEDE
Trafik och mindre centrumverksamhet
Bostäder och centrum
Allmän plats
plats
Allmän
SÄTERI
två patser i Stenkullen, vid pendeltågstationen och väster
Serviceboende
Centrum och
och
skola
PARK NATUR
NATUR Hantverk eller mindre småindustri
Centrum
skola
PARK
eller
daghem
eller
daghem
om sportcentret. Förändrad markanvändning föreslås
med tillhörande
bostad
Bostäder och industri inte
Öppen
mark; odlingslotter,
odlingslotter,
Öppen
mark;
HEDE GÄRDE
GÄRDE
HEDE
Stenkullen
station
Stenkullen
station
miljöstörande
också i anslutning till Hede
Säteri
där förutsättningar
bete, ridrid- och
och cykelväg
cykelväg
bete,
Bostadsändamål
Bostadsändamål
utökad centrumverksamhet
centrumverksamhet
utökad
Kyrka
Kvartersmark
Kvartersmark
för byggnation delvis förändrats
i och med förbifarten
samt
ev. bostäder
bostäder
Indutriändamål småindustri
samt
ev.
Sekvens
Hede säteri
Trafik och
och mindre
mindre
centrumverksamhet
Bostäder och
och
centrum
Trafik
centrumverksamhet
Bostäder
centrum
hantverk
industri kontor Hede gärde. De föreslagna
planområdena
uppgår till
Föreningsgård
park, natur, industri, kontor
Serviceboende
Serviceboende
Industri inte miljöstörande
ca21
hektar.
Därutöver
föreslås
att
gröna
promenadstråk
Hantverk eller
eller mindre
mindre småindustri
småindustri
Hantverk
Idrott friskvård konferenshotell
handel kontor
med tillhörande
tillhörande bostad
bostad
med
Bostäder och
och industri
industri inte
inte
Bostäder
bevaras och entrépunkterna till de omgivande naturmiljöstörande
miljöstörande
reservaten bevaras och utvecklas.
Kyrka
Kyrka
Indutriändamål småindustri
småindustri
Indutriändamål
Sekvens Hede
Hede säteri
säteri
Sekvens
Entrépunkt
till naturreservat;
hantverk industri
industri kontor
kontor
Föreningsgård
hantverk
Föreningsgård
park, natur,
natur,
industri, kontor
kontorbevaras, utvecklas
park,
industri,
Industri inte
inte miljöstörande
miljöstörande
Industri
Grönt promenadstråk, bevaras
Idrott friskvård
friskvård konferenshotell
konferenshotell
Idrott
handel kontor
kontor
handel
Fortsatt planarbete
Förändrad markanvändning
R
ST
ST
B
HEDE
HEDE
SÄTERI
SÄTERI
N
HEDE
SÄTERI
Stenkulan
STENKULLEN
STATION
STENKULLEN
STENKULLEN
STATION
STATION
LINDENSKA
LINDENSKA
Stenkulan
Stenkulan
VILLAN
VILLAN
Sportcenter
Sportcenter
LINDENSKA
VILLAN
Sportcenter
LE
Detaljplan för
bostadsbebyggelse
och förskola
L
Gr
ä
n
s fö
rp
r
o
g
r
a
m
Groäm
r
n
å
s
födre
HEDE GÄRDE
pr
o
g
ram
o
mr
åde
V
RS
FO
H
Detaljplan för
för
Detaljplan
bostadsbebyggelse
bostadsbebyggelse
och förskola
förskola
och
A
Grän
s fö
r
NS
IL
Å
LER
D
pro
gra
m
o
mr
åde
ÄGEN
ÅN
N
ÄG
E
GRÅBOV